Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbor rozpočtu 
Č. j.:  MMR-28167/2017-91 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh rozpočtu na rok 2018 
a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha listopad 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 


Obsah – textová část 
 
                                                                                                                                   strana 
 
Úvod   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. 
Příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018 – 2020   

 
II. 
Výdaje kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018   
 

 
 
1. Specifické ukazatele kapitoly MMR 
 
 
 
 
 

 
 
2. Programové financování v evidenci EDS, SMVS 
 
 
 

 
 
3. Programové financování mimo evidenci EDS, SMVS   
 
 
10 
 
 
4. Osobní výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
5. Ostatní výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
       
14 
 
 
 
a) Příspěvky na činnost příspěvkových organizací   
 
            14 
 
 
 
b) Příspěvky neziskovým organizacím a státním fondům    
            14 
 
 
 
c) Příspěvky mezinárodním organizacím 
 
 
 
        
14 
  
 
 
d) Dotace SFRB 
 
 
 
 
 
 
       
14 
 
 
 
e) Provozní výdaje 
 
 
 
 
 
 
    
15 
 
 
 
f) Odborné úkoly 
 
 
 
 
 
 
      
15 
 
 
III.  
Shrnutí k roku 2017   
 
 
 
 
 
 
            15 
 
IV.  
Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020   
 
 
 
            16 
  
 
 
 


Tabulková část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Tabulka č. 1   
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Tabulka č. 2 
Rozpis rozpočtu příjmů kapitoly 317 - Ministerstvo  
pro místní rozvoj na rok 2018   
 
 
 
 

 
Tabulka č. 3 
Rozpis rozpočtu výdajů kapitoly 317 – Ministerstvo 
pro místní rozvoj na rok 2018   
 
 
 
 

 
Tabulka č. 4 
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců 
(mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou 
práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců 
v roce 2018 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
Tabulka č. 5 
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců 
(mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou 
práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců  
na roky 2019 a 2020 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 6  
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou 
práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených  
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních 
mechanismů v roce 2018 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 7 
Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu  
Evropské unie včetně stanoveného podílu státního  
rozpočtu na financování těchto výdajů v roce 2018 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 8 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních 
příspěvkových organizací a další doplňující  
údaje – „hlavní činnost“  
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
            
 
                 
            
 
 
Kniha bilance EDS/SMVS 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Návrh rozpočtu kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj 
na rok 2018 
 
 
Úvod 
 
Vláda České republiky dne 25. června 2017 projednala materiál k přípravě státního rozpočtu 
České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020. Schválila svým 
usnesením  č.  442/2017    nepřekročitelné  limity  výdajů  a  minimální  příjmy  jednotlivým 
kapitolám  na  léta  2018  až  2020.  Východiskem  pro  zpracování  návrhů  příjmů  a výdajů 
byla predikce  základních  makroekonomických  ukazatelů  do  roku  2020,  kterou  zpracovalo 
Ministerstvo financí v dubnu 2017. 
 
Pro  samotnou  kapitolu  317  –  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  byly  stanoveny  závazné  limity, 
které doznaly v průběhu přípravy státního rozpočtu určitých změn, které vyplynuly z jednání 
mezi  jednotlivými  resorty  a  ministerstvem  financí.  Upravené  nepřekročitelné  limity  výdajů 
a minimální  příjmy,  které  byly  schváleny  usnesením  vlády  č.  674/2017,  lze  charakterizovat 
takto: 
 

limity pro rok 2018 
limity pro rok 
stř. výhled pro 
stř. výhled pro 
dle UV č. 
2018 dle UV č.  rok 2019 dle UV  rok 2020 dle UV 
Ukazatel
442/2017
674/2017
č. 674/2017
č. 674/2017
Příjmy celkem
2 115 486 308
2 115 486 308
35 000 000
35 000 000
 v tom: daňové příjmy
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
               nedaňové příjmy
2 113 986 308
2 113 986 308
33 500 000
33 500 000
               z toho: příjmy z rozpočtu EU
2 080 486 308
2 080 486 308
Výdaje celkem
4 674 435 360
5 645 941 186
3 062 711 475
3 062 817 603
               z toho: výdaje z rozpočtu EU
2 080 486 308
2 080 486 308
 
 
Dále byl usnesením vlády č. 674/2017 pro roky 2018 – 2020 stanoven objem výdajů kapitoly 
na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  pro  organizační  složky  státu  a  objemy 
mzdových  nákladů  pro  příspěvkové  organizace.  I  ten  v průběhu  projednávání  návrhu 
rozpočtu doznal určitých změn, které je možné charakterizovat takto: 
 

Ukazatel
2017
2018
2018 nově
2019
2020
Výdaje celkem SR
4 729 075 880
2 593 949 052
3 565 454 878
3 062 711 475
3 062 817 603
Výdaje celkem SR + EU
15 984 813 699
4 674 435 360
5 645 941 186
 
 
Finanční objemy na roky 2018-2020 je třeba pro účely předložení návrhů rozpočtu považovat 
u  příjmů  za  minimální  a  u  výdajů  za  nepřekročitelnou  maximální  výši  s tím,  že  bylo 
v kompetenci  MMR  rozhodovat  o  konkrétním  naplnění  a  reálném  obsahu  zadaných 
rozpočtových  limitů  příjmů  a  výdajů  a  posuzovat  efektivnost  jednotlivých  programů 
a výdajových položek. 
 
Podle bodu III. 2. b)  usnesení  vlády č. 442/2017 je nutné zabezpečit při zpracování návrhu 
státního  rozpočtu  České  republiky  především  hlavní  priority  kapitoly  a spolufinancování 
programů Evropské unie a finančních mechanismů. 
 
Výše uvedené  limity byly stanoveny pro rok 2018 včetně účasti rozpočtu Evropské unie na 
financování programů.  
 
 
 
 
 


 
I. 
Příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018 – 2020 
 

Celkový  limit  nedaňových  a  daňových  příjmů  státního  rozpočtu  na  rok  2018  představuje 
částku  35  000  tis.  Kč  a  předpokládá  stejnou  úroveň,  jako  byl  schválený  rozpočet  na  rok 
2017.  Pro  další  roky  nepočítá  návrh  rozpočtu  s  meziročním růstem  v oblasti  daňových 
a nedaňových  příjmů,  jejich  úroveň  kopíruje  rok  2018.  Rozpočet  příjmů  na  roky  2018-2020 
se jeví jako bezproblémový. Navrhované příjmy z rozpočtu Evropské unie představují pro rok 
2018 částku 2 080 486 308 Kč. 
 
 
II. 
Výdaje kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018 
 

Výdaje  kapitoly  včetně  společných  programů  státního  rozpočtu  a  rozpočtu  Evropské  unie 
krytých rozpočtem Evropské unie na rok 2018 představují částku 5 645 941 186 Kč. Základní 
rozdělení těchto finančních prostředků je následující:  
 

Název položky
Státní rozpočet
Rozpočet EU
Celkem
EDS, SMVS
1 709 758 518
2 011 882 956
3 721 641 474
Mimo EDS, SMVS
22 947 653
68 603 352
91 551 005
Ostatní
1 832 748 707
0
1 832 748 707
Výdaje celkem
3 565 454 878
2 080 486 308
5 645 941 186  
 
 
Návrh  rozpočtu  na  rok  2018  předpokládá  pokles  rozpočtových  výdajů  proti  schválenému 
rozpočtu na rok 2017 o 64,68 %. V případě srovnání rozpisu na rok 2018 pouze za finanční 
prostředky státního rozpočtu je zaznamenán proti schválenému rozpočtu na rok 2017 pokles 
o 24,61 %. Základní struktura návrhu rozpočtu výdajů státního rozpočtu na rok 2018 (bez 
rozpočtu EU) je následující: 
 

Schválený 
 Rozdíl 2018-
Index 
Název položky
Návrh 2018
rozpočet 2017
2018/2017      v 
2017
%
EDS, SMVS*
3 039 911 837
1 709 758 518
-1 330 153 319
56,24
Mimo EDS, SMVS
21 581 160
22 947 653
1 366 493
106,33
Provozní výdaje
687 924 119
843 616 275
155 692 156
122,63
Osobní výdaje
332 859 416
381 004 136
48 144 720
114,46
Dotace SFRB
108 000 000
107 700 000
-300 000
99,72
Příspěvky příspěvkovým  organizacím
538 799 348
500 428 296
-38 371 052
92,88
Výdaje celkem
4 729 075 880
3 565 454 878
-1 163 621 002
75,39  
*) Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu 
 
V základní  struktuře  výdajů  je  v  návrhu  rozpočtu  kapitoly  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  na 
rok  2018  patrná,  stejně  jako  v minulých  letech,  převaha  programových  výdajů,  jejichž 
příjemci  jsou  mimo  vlastní  kapitolu  (obce,  kraje,  neziskové  organizace  podnikatelé  apod.). 
U těchto  výdajů  je  zaznamenán  proti  roku  2018  pokles.  K poklesu  dochází  rovněž 
u příspěvku příspěvkovým organizacím, který souvisí hlavně s ukončením náběhu CRR jako 
implementační  jednotky  IROP,  jenž  vykazoval  jednorázové  vyšší  výdaje  v roce  2017.  Růst 
provozních  výdajů  je  způsoben  především  nízkou  základnou  v roce  2017,  kdy  se 
předpokládá  ve  značné  míře  využití  neprofilujících  nároků  z nespotřebovaných  výdajů. 
Významně  se  na  růstu  provozních  výdajů  podílí  rovněž  výdaje  na  provoz  monitorovacího 
systému  strukturálních  fondů  MS2014+  a  systému  pro  administraci  a  zadávání  veřejných 
zakázek  NEN.  Růst  osobních  výdajů  souvisí  se  stanoveným  růstem  v celém  sektoru  státní 
správy o 10 % u platových tarifů.  
 


 
 
Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů je následující: 
 
Podíl na celku    
Název položky
v %
EDS, SMVS
47,95
Mimo EDS, SMVS
0,64
Provozní výdaje
23,66
Osobní výdaje
10,69
Dotace SFRB
3,02
Příspěvky příspěvkovým  organizacím
14,04
                            Výdaje celkem
100,00  
 
 
V zájmu  zabezpečení  stanoveného  limitu  výdajů  pro  kapitolu  na  rok  2018  jsou  proti 
požadavkům správců programů zapracovány podstatně nižší objemy finančních prostředků, 
které  jsou  určeny  pro  realizaci  národních  programů  (podpora  politiky  bydlení,  regionální 
rozvoje  a  cestovního  ruchu)  na  minimální  úrovni.  Nižší  objem  finančních  prostředků,  oproti 
požadavku  řídícího  orgánu  je  rovněž  navrhováno  spolufinancování  ze  státního  rozpočtu 
u Integrovaného  regionálního  operačního  programu,  a  to  z důvodu  značného  objemu 
nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Nižší objem finančních prostředků, oproti 
původně  požadovaným  na  provozní  výdaje,  souvisí  s omezením  celkového  limitu  rozpočtu 
výdajů.  Na  provozní  úkoly,  především  související  se zabezpečením  odborných  úkolů, 
příspěvků  příspěvkovým  organizacím  a  neziskovým  organizacím  bude  třeba  sáhnout 
k dalším  úsporným  opatřením.  Vzhledem  k  očekávanému  poměrně masivnímu  použití 
neprofilujících  nároků  z nespotřebovaných  výdajů  v roce  2017,  nelze  pro  rok  2018 
s možností čerpání výrazného objemu nároků z nepotřebovaných výdajů počítat. 
 
 
1. Specifické ukazatele kapitoly MMR 
 
Veškeré rozpočtované výdaje návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou rozděleny do čtyř bloků: 
 
a)  Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
 
Cílem  programů  regionálního  rozvoje  je  podpora  procesů  vedoucích  ke  zvýšení  celkové 
výkonnosti  ekonomiky.  Tato  podpora  má  vést  k  diversifikaci  výrobní  základny 
a k následnému  vzniku  nových  pracovních  příležitostí  a  tím  ke  snížení  vysoké  míry 
nezaměstnanosti,  stejně  jako  k  pomoci  při  zajištění  základních  funkcí  veřejné  správy, 
posílení kvality života a aktivizaci spolkové činnosti a zachování tradic v malých obcích. Dále 
zahrnuje  realizaci  technické  infrastruktury  obcí  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  a  obnovu 
technických a kulturních památek v rámci koncepce regionálního programu, obnovu majetku 
poškozeného pohromou, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. V neposlední 
řadě  se  zde  řadí  i  podpora  obnovy  místních  komunikací  a  demolice  budov  v sociálně 
vyloučených  lokalitách.  V oblasti  cestovního  ruchu  je  cílem  programu  zvýšení  potenciálu 
a konkurenceschopnosti  regionů,  usnadnění  pohybu  návštěvníků  v  destinacích,  rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti V souhrnu 
se  jedná  o  programy  hrazené  výhradně  z tuzemských  zdrojů,  ale  i  spolufinancované 
z rozpočtu EU. Zde jde o Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha 
pól  růst,  operační  program  Technická  pomoc  2014+,  Operační  program  přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráce a Operační program Zaměstnanost 2014+. Celková 
částka  určená  na  tento  blok  představuje  rozhodující  část  rozpočtu  výdajů  na  rok  2018.  
Jedná se o 4 076 442 002 Kč včetně podílu rozpočtu EU (státní rozpočet činí 1 995 955 694 
 


Kč). Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento uspokojení oprávněných žádostí. 
Cílovým stavem pro rok 2018 je hodnota 55 %. 
 
b)  Podpora bydlení  
 
Oblast  zahrnuje  zlepšení  bytové  situace  obyvatelstva  tak,  aby  domácnosti  byly  schopné 
nalézt  vhodné  bydlení  odpovídající  jejich  finančním  možnostem,  pomoc  při  uspokojování 
bytových  potřeb  osob,  které  si  vlastními  silami  nemohou  pořídit  odpovídající  bydlení, 
zvyšování  objemu  nové  technické  infrastruktury  pro  vymezené  cílové  skupiny  obyvatel, 
snížení  stáří  bytového  fondu,  zkvalitnění  bytového  fondu,  podporu  udržitelného  rozvoje 
bytového fondu, udržení sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. Celková 
částka  určená  na  tento blok  v rozpočtu  na  rok  2018  představuje  hodnotu  426  859 027  Kč. 
Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento uspokojení oprávněných žádostí. Pro 
rok 2018 se předpokládá cílová hodnota vzhledem k úrovni rozpočtu 60 %.  
 
c)  Územní plánování a stavební řád  
 
Oblast  zahrnuje  výkon  funkce  nadřízeného  správního  orgánu  krajských  úřadů  a  Magistrátu 
hl.  m.  Prahy  při  jimi  vykonávané  přenesené  působnosti  na  úseku  územního  rozhodování, 
stavebního  řádu  a  vyvlastnění.  V  intencích  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování 
a stavebním  řádu  (stavební  zákon)  a  podle  dalších  navazujících  zákonů,  nařízení  vlády 
a vyhlášek plnění úkolů MMR v oblasti legislativy. Je zde zařazen i program podpory územně 
plánovacích  činností  obcí.    Celková  částka  určená  na  tento  blok  v  rozpočtu  na  rok  2018 
představuje  hodnotu  44 528 422  Kč.  Kritériem  pro  hodnocení  úspěšnosti  bloku  je  procento 
zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2018 se předpokládá cílová hodnota 100 %.  
 
d)  Ostatní činnosti resortu  
 
Ostatní  činnosti  zahrnují  zajištění  provozu  a  vlastní  investiční  výstavby  resortu.  Celková 
částka určená na tento blok v  rozpočtu na rok 2018 představuje hodnotu  1 098 111 735 Kč. 
Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento zabezpečení výše uvedených činností. 
Pro rok 2018 se předpokládá cílová hodnota 100 %. 
 
 
2. Programové financování v evidenci EDS, SMVS 
 
Do  programového  financování  EDS,  SMVS  pro  rok  2018  navrhovány  programy  podpory 
bydlení,  podpory  rozvoje  regionů,  program  obnovy  obecního  a  krajského  majetku  po 
živelných  pohromách,  program  bezbariérové  obce,  národní  program  podpory  v cestovním 
ruchu,  program  podpory  územně  plánovacích  činností  obcí,  podpora  revitalizace  území 
a program  rozvoje  a  obnovy  materiálně  technické  základny  systému  řízení  MMR.  Pro 
programové  období  2014-2020  jsou  pro  realizaci  v rámci  EDS,  SMVS  navrhovány 
kofinancované  operační  programy  SR  a  rozpočtu  EU  -  Integrovaný  regionální  operační 
program, Operační program Technická pomoc 2014+, Operační program Praha pól růstu ČR 
2014+ a Operační program INTERREG V.A - Cíl 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
V souhrnu  jsou  navrhovány  v rámci  stanovených  rozpočtových  limitů  (bez  účasti  rozpočtu 
EU) pro kapitolu výdaje pro rok 2018 v této struktuře: 
 

Schválený 
Rozdíl 2018-
Index 
Název programu
rozpočet na rok 
Návrh 2018
2017
2018/2017 v %
2017
Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny 
151 900 000
166 537 041
14 637 041
109,64
systému MMR od roku 2007
Podpora  rozvoje regionů
500 000 000
527 470 645
27 470 645
105,49
Podpora regionálního rozvoje - živelné pohromy
50 000 000
50 000 000
0
100,00
Národní program podpory cestovního ruchu v 
280 000 000
50 000 000
-230 000 000
17,86
regionech
Podpora bydlení
411 682 245
300 459 027
-111 223 218
72,98
Bezbariérové obce
20 000 000
20 000 000
0
100,00
Podpora územně plánovacích činností obcí
20 000 000
20 000 000
0
100,00
OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (INTERREG 
40 000 000
40 000 000
0
100,00
V.A) 2014-2020 - spolufinancování ze SR
Podpora revitalizace území
100 000 000
100 000 000
0
100,00
Integrovaný regionální operační program
1 323 721 906
311 752 488
-1 011 969 418
23,55
Operační program Technická pomoc 2014+
142 607 686
123 539 317
-19 068 369
86,63
EDS, SMVS celkem
3 039 911 837
1 709 758 518
-1 330 153 319
56,24  
 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  bylo  při  sestavování  návrhu  rozpočtu  při  respektování 
výdajových  limitů  vedenou  snahou  zabezpečit  především  základní  prioritu  činnosti 
ministerstva,  a  tou  je  realizace  kofinancovaných  programů  státního  rozpočtu  a  rozpočtu 
Evropské  unie.  U  národních  programů  je  výše  alokovaných  finančních  prostředků  pro  rok 
2018 na určitém minimu pro zdárné fungování jednotlivých programů. 
 
 
Výdaje EDS, SMVS včetně podílu financování rozpočtu Evropské unie 
 
Výdaje na financování programů zařazené do EDS, SMVS včetně podílu krytého rozpočtem 
Evropské  unie  činí  3  721  641 474  Kč.  Strukturu  a  podíl  státního  rozpočtu  a rozpočtu 
Evropské unie lze charakterizovat takto: 
 
 Kč
Název programu
Státní rozpočet
Rozpočet EU
Celkem
Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny 
166 537 041
0
166 537 041
systému MMR od roku 2007
Podpora  rozvoje regionů
527 470 645
0
527 470 645
Podpora regionálního rozvoje - živelné pohromy
50 000 000
0
50 000 000
Národní program podpory cestovního ruchu v 
50 000 000
0
50 000 000
regionech
Podpora bydlení
300 459 027
0
300 459 027
Bezbariérové obce
20 000 000
0
20 000 000
Podpora územně plánovacích činností obcí
20 000 000
0
20 000 000
OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (INTERREG 
40 000 000
0
40 000 000
V.A) 2014-2020 - spolufinancování ze SR
Operační program Praha - pól růstu 
0
500 000 000
500 000 000
Integrovaný regionální operační program
311 752 488
800 000 000
1 111 752 488
Podpora revitalizace území
100 000 000
0
100 000 000
Operační program technická pomoc 2014+
123 539 317
711 882 956
835 422 273
EDS, SMVS celkem
1 709 758 518
2 011 882 956
3 721 641 474   
 
 


Operační  program  Praha  pól  růstu  ČR  2014+    je  jediným  kofinancovaným  programem  SR 
a rozpočtu  EU,  u  kterého  se  nepředpokládá  spolufinancování  ze  státního  rozpočtu. 
Spolufinancování  bude  probíhat  z finančních  prostředků  Hl.  města  Prahy,  které  je  rovněž 
řídícím  orgánem  tohoto operačního  programu.  Do systému  EDS/SMVS  je  zařazen  od  roku 
2017 operační program Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (2014-2020), kde je rozpočtována na 
úrovni kapitoly pouze část hrazená ze státního rozpočtu. 
 
 
3. Programové financování mimo evidenci EDS, SMVS  
 
Mimo  programové  financování  v evidenci  EDS,  SMVS  jsou  zařazeny  další  programy  – 
Technická  pomoc  operačního  programu  Přeshraniční  spolupráce  Cíl  2,  Operační  program 
zaměstnanost  2014+,  Operační  program  DANUBE  a  CENTRAL  EUROPE,  OP  Central 
Europe Nadnárodní spolupráce (2014+2020), OP Interreg Europe Meziregionální spolupráce 
2014-2020.  
 
Výdaje  na  financování  programů  mimo  EDS,  SMVS  včetně  podílu  krytého  rozpočtem 
Evropské unie činí 91 551 005 Kč. 
 
U těchto programů, i vzhledem k jejich poměrně nízkým výdajům, se podařilo zajistit úroveň 
shodnou s požadavky správců programů.  
 
V souhrnu  jsou  navrhovány  v rámci  stanovených  rozpočtových  limitů  (bez  účasti  rozpočtu 
EU) pro kapitolu výdaje pro rok 2018 v této struktuře: 
 

Schválený 
Rozdíl 2018-
Index 
Název programu
rozpočet na rok 
Návrh 2018
2017
2018/2017 v %
2017
TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 -  
10 720 024
10 544 039
-175 985
98,36
SR
Příspěvky mezinárodním organizacím - OP 
1 400 000
1 400 000
0
100,00
nadnárodní spolupráce DANUBE 2014-2020 - SR
Příspěvky mezinárodním organizacím - OP 
nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - 
2 050 000
2 050 000
0
100,00
SR
Příspěvky mezinárodním organizacím - OP 
2 550 000
2 550 000
0
100,00
meziregionální spolupráce 2014+ - SR
Operační program Zaměstnanost 2014+
3 061 136
6 403 614
3 342 478
209,19
Stát. fin. Podpora hyp. úvěrování - osoby mladší 
1 800 000
0
-1 800 000
0,00
36 let 
Mimo EDS, SMVS celkem
21 581 160
22 947 653
1 366 493
106,33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Strukturu a podíl státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie lze charakterizovat takto:  
 

Název programu
Státní rozpočet
Rozpočet EU
Celkem
TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 -  
10 544 039
45 161 329
55 705 368
SR
Příspěvky mezinárodním organizacím - OP 
1 400 000
0
1 400 000
nadnárodní spolupráce DANUBE 2014-2020 - SR
Příspěvky mezinárodním organizacím - OP 
nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - 
2 050 000
0
2 050 000
SR
Příspěvky mezinárodním organizacím - OP 
2 550 000
0
2 550 000
meziregionální spolupráce 2014+ - SR
TP DANUBE a CENTRAL EUROPE - EU
0
2 000 000
2 000 000
Operační program Zaměstnanost 2014+
6 403 614
21 442 023
27 845 637
Mimo EDS, SMVS celkem
22 947 653
68 603 352
91 551 005  
 
 
4. Osobní výdaje 
 
Celkový  původní  limit  (stanovený  ministerstvem  financí)  objemu  výdajů  na  platy  a ostatní 
platby  za  provedenou  práci  organizačních  složek  státu,  resp.  objemu  mzdových  nákladů 
příspěvkových  organizací  představuje  pro  rok  2018  částku  391 893 547  Kč  (finanční 
prostředky státního rozpočtu).  
 
Východiskem  pro  stanovení  limitu  objemu  výdajů  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou 
práci  organizačních  složek  státu,  včetně  objemu  mzdových  nákladů  příspěvkových 
organizací, byl pro rok 2018 střednědobý výhled. Ten byl upraven následně takto: 
 

zvýšení  objemu  platů  zaměstnanců  v organizačních  složkách  státu  a vládou 
regulovaných příspěvkových organizacích o 9 % s tím, že platové tarify budou od 
1. ledna 2018 navýšeny o 10 %, 

zvýšení objemu prostředků na platy ústavních činitelů o 7 %, 

počty funkčních míst zůstaly na úrovni střednědobého výhledu pro rok 2017. 
 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  rozepsalo  stanovené  limity  na  organizační  složky 
a příspěvkové organizace podle struktury střednědobého výhledu.  
 
Proti  tomuto  rozpisu  byly  v průběhu  přípravy  rozpočtu  provedeny  úpravy  administrativních 
kapacit  na  ústředním  orgánu,  ostatních  organizačních  složkách  státu  a  příspěvkových 
organizacích.  
 
Jednalo se o zohlednění nárůstu činností zabezpečovaných ministerstvem v souvislosti např. 
s udržením  projektů,  nových  činností  ve  vztahu  ke  změně  priorit,  posunu  v zabezpečování 
činností  spolufinancováním  z EU,  optimalizaci  mezi  pracovníky  v pracovním  a  služebním 
poměru apod.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Konkrétně se jedná o tato souhrnná čísla: 
 
Ostatní 
Pracovníci 
Pracovníci 
(přepočtené 
Položka
Platy (Kč)
platby za 
(přepočtené počty) 
provedenou 
počty) 
Technická pomoc
práci
systemizace
Ústav územního rozvoje
 - změna platů pro rok 2018
59 483
Ústřední orgán
 - změna platů pro rok 2018 - pracovníci v pracovním poměru
-14 411 513
-20
22
 - změna platů pro rok 2018 - zaměstnanci na služebních místech
16 481 676
20
-7
 - změna systemizovaných pracovníků související s novými agendami a 
12
posílením vybraných agend MMR
Příspěvkové organizace
 - změna platů pro rok 2018 - pracovníci v pracovním poměru 
866 280
2
 - změna platů pro rok 2018 - zaměstnanci na služebních místech*
12 747 428
-2
85
 - zvýšení OON z titulu snížení platů 
4 320 000
Celkem
15 743 354
4 320 000
12
100  
 
 Tyto  skutečnosti  ovlivní  celkovou  sumu  finančních  prostředků  na  platy  a ostatní  platby  za 
provedenou  práci  přírůstkem  ve  výši  20  063 354  Kč  hrazených  ze  státního  rozpočtu. 
Z hlediska  počtu  pracovníků  dochází  k jejich  navýšení  o  12  systemizovaných  osob  a  100 
osob hrazených z technické pomoci kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu 
EU. 
 
Předpokládané změny zohledněné v návrhu rozpočtu lze charakterizovat takto: 
 
v Kč
Limit platů po 
Organizační útvar
Limit platů
Úprava
úpravě
Ústřední orgán
285 264 131
2 070 163
287 334 294
Ostatní organizační složky státu
6 424 110
59 483
6 483 593
Organizační složky státu celkem
291 688 241
2 129 646
293 817 887
Příspěvkové organizace
90 076 623
13 613 708
103 690 331
Kapitola celkem
381 764 864
15 743 354
397 508 218  
v Kč
Limit ostatních 
Limit ostatních 
Organizační útvar
plateb za 
Úprava
plateb po úpravě
provedenou práci
Ústřední orgán
7 269 268
0
7 269 268
Ostatní organizační složky státu
260 317
0
260 317
Organizační složky státu celkem
7 529 585
0
7 529 585
Příspěvkové organizace
2 599 098
4 320 000
6 919 098
Kapitola celkem
10 128 683
4 320 000
14 448 683  
 
 
Předpokládané změny celkem: 
 
v Kč
Limit platů a 
Limit platů a 
ostatních plateb 
Organizační útvar
Úprava
ostatních plateb 
za provedenou 
po úpravě
práci
Ústřední orgán
292 533 399
2 070 163
294 603 562
Ostatní organizační složky státu
6 684 427
59 483
6 743 910
Organizační složky státu celkem
299 217 826
2 129 646
301 347 472
Příspěvkové organizace
92 675 721
17 933 708
110 609 429
Kapitola celkem
391 893 547
20 063 354
411 956 901  
 
12 

Změny v systemizovaném počtu pracovníků lze charakterizovat takto: 
 
Limit pracovníků 
Organizační útvar (systemizované počty)
Limit pracovníků
Úprava
po úpravě
Ústřední orgán
458
12
470
Ostatní organizační složky státu
15
0
15
Organizační složky státu celkem
473
12
485
Příspěvkové organizace
107
0
107
Kapitola celkem
580
12
592  
 
Kromě finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu jsou kapitole přiřazeny finanční 
prostředky  hrazené  z EU.  Celkový  objem  finančních  prostředků  na  platy  a  ostatní  osobní 
výdaje včetně příspěvku z rozpočtu EU představuje částku 793 429 237 Kč.  
 
Průměrná  měsíční  mzda  činila  v roce  2017  ve  schváleném  rozpočtu  celkem  43 385  Kč, 
v roce  2018  průměrná  měsíční  mzda  činí  41  409  Kč.  Pokles  rozpočtovaných  průměrných 
měsíčních  mezd  proti  roku  2017  činí  4,55  %.  Tento  pokles  je  způsoben  navýšením  počtu 
pracovníků pro rok 2018 o 24 osob bez promítnutí do limitu platů. 
 
 
Pro rok 2018 jsou rozpočtovány z Technické pomoci tyto počty pracovníků: 
 
Počty pracovníků Technické pomoci v rozpočtu na rok 2017
Organizační útvar
OPTP 2014+
IROP
OPZ
TP Cíl
Celkem
Ústřední orgán
199
104
14
0
317
Příspěvkové organizace
15
418
0
49
482
Kapitola celkem
214
522
14
49
799  
 
Počty pracovníků Technické pomoci v rozpočtu na rok 2018 - návrh
Organizační útvar
OPTP 2014+
IROP
OPZ
TP Cíl
Celkem
Ústřední orgán
208
110
14
0
332
Příspěvkové organizace
33
483
4
47
567
Kapitola celkem
241
593
18
47
899   
 
Rozdíl 2018-2017
Organizační útvar
OPTP2014+
IROP
OPZ
TP Cíl
Celkem
Ústřední orgán
9
6
0
0
15
Příspěvkové organizace
18
65
4
-2
85
Kapitola celkem
27
71
4
-2
100  
 
V rámci  platů  pracovníkům  zařazeným  do  technické  pomoci  jsou  vypláceny  motivační 
odměny podle usnesení vlády č. 444/2014. Tato motivace je vyplácena všem pracovníkům, 
kterým  jsou  z technické  pomoci  vypláceny  i  řádné  platy.  Mimo  to  jsou  motivační  odměny 
v určitém  poměru  vypláceny  i  zaměstnancům  hrazeným  ze  státního  rozpočtu.  V roce  2017 
se jednalo o 48 pracovníků a v roce 2018 rovněž celkem 48 pracovníků. 
  
Počty pracovníků, kterým jsou vypláceny motivační odměny dle usnesení vlády č. 444/2014 v letech 2016 - 2018
Rok
OPTP2014+
IROP
OPZ
TP Cíl
Celkem
Rok 2016
237
510
14
56
817
Rok 2017
250
522
14
61
847
Rok 2018
277
593
18
59
947  
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

5. Ostatní výdaje 
 
a) Příspěvky na činnost příspěvkových organizací 
 
Neinvestiční příspěvek na činnost příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu - 
CzechTourism  je rozpočtován pro rok 2018 o 11,27 % vyšší proti roku 2017.  
 
U  organizace  Centrum  pro  regionální  rozvoj  České  republiky  dochází  proti  roku  2017 
k podstatnému  snížení  neinvestičního  příspěvku,  a  to  o  41,23  %.  Toto  snížení  souvisí 
s dobudováním  organizace  jako  implementační  jednotky  Integrovaného  regionálního 
operačního programu, kdy jednorázové výdaje naběhly pouze v roce 2017.  
 
 Kč
Schválený 
Rozdíl 2018-
Index 
Položka
rozpočet na rok 
Návrh 2018
2017
2018/2017 v %
2017
Neinvestiční příspěvek - ČCCR - CT
350 072 157
389 508 184
39 436 027
111,27
Neinvestiční příspěvek - CRR
188 727 191
110 920 112
-77 807 079
58,77
Celkem příspěvkové organizace
538 799 348
500 428 296
-38 371 052
92,88  
 
V Centru pro regionální rozvoj se dále počítá s využitím kofinancovaných programů státního 
rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.  U CzechTourismu je toto využití minimální, pouze jsou 
rozpočtovány  finanční  prostředky  na  jeden  projekt  z Operačního  programu  Zaměstnanost 
2014+.    
 
 
b) Příspěvky neziskovým organizacím 
 
Příspěvky  neziskovým  organizacím  jsou  pro  rok  2018  rozpočtovány  na  vyšší  úrovni  než 
v roce 2017 o 15 %.  Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje výdaje ve výši 173 530 tis. Kč. 
Nejvyšší  objem  je  rozpočtován  pro  organizaci  Horská  služba  ČR  o.p.s.  –  150  mil.  Kč,  tato 
částka je o 20 mil. Kč vyšší, než činila v roce 2017. 
 
c) Příspěvky mezinárodním organizacím 
 
Z hlediska  rozpočtu  výdajů  kapitoly  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  jde  o relativně  malou 
částku.  Schválený  rozpočet  v roce  2015  činil  8  386  tis.  Kč,  pro  rok  2016  byl  schválený 
rozpočet 1,8 tis. Kč, stejně tak i v roce 2017. Pro rok 2018 se navrhuje rovněž částka 1,8 tis. 
Kč.  V případě  vyšší  potřeby  budou  použity  nároky  z neprofilovaných  nespotřebovaných 
výdajů z minulých let. 
 
d) Neinvestiční dotace SFRB 
 
Od roku 2015 bylo rozhodnuto poskytovat SFRB z rozpočtu kapitoly MMR dotaci ze státního 
rozpočtu  na  pokrytí  potřeb  vyplývajících  ze  zákona.  V roce  2015  byly  poskytnuty  SFRB 
finanční  prostředky  ve  výši  129  mil.  Kč,  v  tom  60  mil.  Kč  z nespotřebovaných  výdajů 
minulých let a 69 mil. Kč z rozpočtu výdajů kapitoly MMR. V roce 2016 představoval rozpočet 
neinvestiční  dotace  celkem  118,6  mil.  Kč.  Pro  rok  2017  činil  rozpočet  v souladu 
s požadavkem  SFRB  108  mil.  Kč.  Pro  rok  2018  se  navrhuje  částka  107,7  mil.  Kč.  Tato 
částka je zapsána i v návrhu rozpočtu SFRB jako příjemce dotace. 
 
 
 
 
 
14 

e) Provozní výdaje 
 
Jedná  se  o  výdaje  související  se  zabezpečením  chodu  ministerstva  a ostatních 
organizačních  složek  státu  zřízených  ministerstvem.  Pro  rok  2015  bylo  ve  schváleném 
rozpočtu na tuto činnost vyčleněno ve výdajích celkem 437,9 mil. Kč. Rozpočet na rok 2016 
měl úroveň provozních výdajů ve výši  390,6 mil. Kč (pokles o 47 mil. Kč). Tento meziroční 
pokles  byl  způsoben  realizací  úsporných  opatření  resortu  a  financováním  zdůvodnitelných 
rozpočtem nepokrytých výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů uspořených v minulých 
letech.  V  návrhu  rozpočtu  na  rok  2017  se  počítalo  s  výší  442,2  mil.  Kč  (zvýšení  proti  roku 
2016  o  51,6  mil.  Kč).  Toto  zvýšení  šlo  především  na  zabezpečení  provozních  nákladů  na 
monitorovací  systémy  evropských  fondů  a  provoz  Národního  elektronického  nástroje  pro 
administraci  a zadávání  veřejných  zakázek.  Pro  rok  2018  představuje  návrh  rozpočtu 
provozních výdajů částku 574,9 mil. Kč. Růst výdajů o 132,7 mil. Kč je způsoben především 
růstem  výdajů  na  provoz  monitorovacích  systémů  evropských  fondů  a  podstatně  nižší 
možností využít neprofilované nároky z nespotřebovaných výdajů na rozpočtově nezajištěné 
výdaje z důvodu jejich očekávaného vyššího dočerpání v roce 2017. 
 
f) Odborné úkoly 
 
Výdaje  na  tuto  oblast  se  soustřeďují  do  zabezpečení  podpůrných  činností  pro  řešení 
rozhodujících  úkolů  ministerstva,  na  které  nemá  resort  potřebnou  odbornou  kapacitu.  Ve 
schváleném  rozpočtu na  rok  2015  byly  na  tyto úkoly  vyčleněny  finanční  prostředky  ve  výši 
170,5 mil. Kč. Schválený rozpočet pro rok 2016 činil 35,7 mil Kč. Pro rok 2017 činí schválený 
rozpočet  93,1  mil.  Kč.  Rozpočet  pro  tento  rok  byl  výrazně  podhodnocen  a  je  v tomto  roce 
nutné 
financování 
odborných 
úkolů 
posílit 
prostřednictvím 
neprofilujících 
nároků  nespotřebovaných výdajů z minulých let. Pro rok 2018 je v návrhu rozpočtu na tyto 
úkoly  vyčleněna  částka  194,2  mil.  Kč,  z toho  na  zajištění  a  částečnou  aktualizaci  systémů 
NIPEZ  a  NEN  celkem  139  mil.  Kč.  I u těchto  výdajů  je  vyvíjen  tlak  na  jejich  snižování,  je 
snahou,  aby  co  nejméně  dalších  takovýchto  výdajů  bylo  financováno  z nároků 
nespotřebovaných výdajů minulých let. 
 
 
 
III. Shrnutí k roku 2017 
 
Limity příjmů a výdajů kapitoly na rok 2018 stanovené Ministerstvem financí jsou dodrženy. 
Dodržení  limitu  výdajů  bylo  dosaženo  určitým  omezením  finančních  zdrojů  Integrovaného 
regionálního  operačního  programu,  národních  programů,  úsporami  provozních  nákladů  a 
omezením vlastních investic. 
 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  bude  v roce  2018  pokračovat  v úsporných  činnostech  při 
vynakládání finančních prostředků ze svého rozpočtu zejména v oblasti zajištění provozu a 
vlastní  investiční  výstavby  resortu  a  bude  pečlivě  dbát  na  plnění  parametrů  u  akcí 
programového financování.  
 
 
 
15 

IV. Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 
 
 
Výdaje 
 
Pro rok 2019 se předpokládá snížení rozpočtu výdajů státního rozpočtu (bez účasti rozpočtu 
EU)  proti  návrhu  rozpočtu  na  rok  2017  o  cca  502,7  mil.  Kč.  Pro  rok  2020  je  rozpis  výdajů 
předpokládán  na  úrovni  roku  2019.  Tato  navrhovaná  snížení  rozpočtu  výdajů  se  značně 
odlišují od potřeb kapitoly a vůbec nereflektují na podstatné zvýšení náročnosti zabezpečení 
spolufinancování  Integrovaného  regionálního  operačního  programu  ze  státního  rozpočtu 
vzhledem  ke  zcela  odlišné  situaci  v programovém  období  2014-2020  proti  programovému 
financování  2007-2013  (existence  Regionálních  operačních  programů, kde  rozhodující  část 
spolufinancování zabezpečovaly kraje ze svých zdrojů). Úrovní rozpočtu výdajů není možné 
realizovat  stejně  jako  v roce  2018  národní  programy  v žádoucích  objemech,  tak  aby  došlo 
k naplňování cílů v podporovaných oblastech. Je rovněž předpokládán nedostatek finančních 
prostředků na provozní výdaje a výdaje na vlastní investice. 
 
Struktura výdajů pro roky 2017-2020 v rozpočtu kapitoly MMR je následující: 
 
v  Kč
Schválený 
Rozdíl 2019-
Rozdíl 2020-
Název položky
rozpočet na rok 
Návrh  2018
Návrh  2019
Návrh  2020
2018
2019
2017
EDS SMVS
3 039 911 837
1 709 758 518
1 591 291 805
1 591 291 805
-118 466 713
0
z toho:
  podpora cestovního ruchu
280 000 000
50 000 000
250 000 000
250 000 000
200 000 000
0
  podpora rozvoje regionů
500 000 000
527 470 645
270 000 000
270 000 000
-257 470 645
0
 podpora regionálního rozvoje - pohromy 
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
0
0
 bezbariérové obce
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
0
0
  podpora bydlení
411 682 245
300 459 027
330 000 000
330 000 000
29 540 973
0
 podpora revitalizace území
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
0
0
  IROP
1 323 721 906
311 752 488
316 056 054
316 056 054
4 303 566
0
  OPTP 2014+
142 607 686
123 539 317
125 626 404
125 626 404
2 087 087
0
  Cíl 2 přeshrniční spolupráce
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
0
0
Mimo EDS SMVS
21 581 160
22 947 653
24 412 190
24 412 190
1 464 537
0
Ostatní 
1 667 582 883
1 832 748 707
1 447 007 480
1 447 113 608
-385 741 227
106 128
Výdaje celkem (bez výdajů z rozpočtu EU)
4 729 075 880
3 565 454 878
3 062 711 475
3 062 817 603
-502 743 403
106 128  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že vývoj ekonomické situace v roce 2017 a 2018 
umožní  aktualizovat  státní  rozpočet  na  léta  2019  a  2020  ve  smyslu  navýšení  celkových 
výdajů.  
 
Toto  navýšení  výdajů  by  mělo  směřovat  především  do  národních  programů 
a kofinancovaných  programů  státního  rozpočtu  a  rozpočtu  Evropské  unie  na  programovací 
období 2014 – 2020.  
 
Zároveň je podle našeho názoru nutné v personální oblasti posílit platy  a počty pracovníků 
podle návrhů úprav dosavadních limitů, provozní výdaje a vlastní investice. 
 
Tyto  zvýšené  výdaje  představují  v roce  2019  částku  5  544  mil.  Kč  a  v roce  2020  částku 
5 494 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

Rozbor potřebného celkové navýšení:  
 

Objem nadpožadavků
Položka
2019
2 020
Provozní výdaje
596 201 861
608 674 733
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí
10 000 000
0
Podpora bydlení
670 000 000
670 000 000
Podpora architektonických a urbanistických soutěží
10 000 000
10 000 000
Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů
27 000 000
27 000 000
Podpora revitalizace území - investice
0
0
Bezbariérové obce
0
0
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
100 000 000
100 000 000
Podpora rozvoje regionů
1 230 000 000
1 230 000 000
Podpora regionálního rozvoje - pohromy 
50 000 000
50 000 000
Obnova a rozvoj MTZ MMR
124 500 000
120 500 000
OPZ2014+-SR
7 595 875
6 316 859
IROP - SR
2 588 247 512
2 588 247 512
OPTP 2014+ - SR
64 960 683
20 660 683
OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (2014-2020) - spolufinancování ze SR
55 000 000
55 000 000
TP Cíl 2 - SR
10 813 305
7 813 305
OP nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - SR
0
0
Příspěvky mezinárodním organizacím DANUBE Program 2014-2020 - SR
0
0
OP meziregionální spolupráce Technická pomoc 2014+ - SR
0
0
Celkem
5 544 319 236
5 494 213 092  
   
 
Specifikace  a věcné zdůvodnění  výše uvedených požadavků nad rámec  limitů Ministerstva 
financí je následující: 
 
Integrovaný regionální operační program (IROP) 
 
Požadované  objemy  jsou  stanoveny  na  základě  alokací  jednotlivých  let  v  souladu 
s programovým  dokumentem  IROP  a  předpokládaného  postupu  realizace  programu 
s přihlédnutím  k postupu  realizace  jednotlivých  výzev,  postupu  schvalování  projektů, 
predikce objemu vydaných právních aktů a plnění pravidla n+3. V rámci kapitoly MMR jsou 
rozpočtovány  prostředky  na  celý  IROP  tak,  aby  v  případě  potřeby  mohly  být  pokryty 
i požadavky ostatních kapitol. Toto se týká i prostředků na národní spolufinancování. 
 
 
 
 
 
 
 
Operační program Technická pomoc 2014+ 
 
Potřeba finančních prostředků požadovaných ze státního rozpočtu v roce 2019 je stanovena 
na  základě  aktuálních  odhadů  potřeb  pro  tento  rok.  Navrhovaný  odhad  prostředků  pro  rok 
2020  byl  proveden  tak,  aby  bylo  umožněno  bezproblémové  financování  schválených 
projektů.  Zároveň  je  v navrhovaných  částkách  zohledněna  potřeba  naplnění  pravidla  n+3 
v roce 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
17 

Operační programy Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (2014-2020) 
 
Rozdíl ve výši 35 mil. Kč spočívá v rozdílu návrhu rozpočtu a potřebného spolufinancování 
ze státního rozpočtu pro zabezpečení alokace programu na roky 2014-2020, stejný důvod je 
i  rozdíl  ve  výši  10  mil.  Kč  v roce  2019  a 8 mil.  Kč  v roce  2020  u Technické pomoci  tohoto 
programu. 
 
Dalším  důvodem  je  uplatněný  požadavek  na  zařazení  nové  samostatné  položky 
„Financování potenciálních závazků členského státu v programech INTERREG V-A“ ve výši 
20 mil. Kč ročně. Tento požadavek vyplývající z evropské legislativy byl projednán 17. ledna 
2017 na schůzce vedoucích pracovníků MMR zabývajících se tímto programem. 
 
 
Operační program Zaměstnanost 2014+ 
 
 
 
 
 
 
Návrh  rozpočtu  obsahuje  za  operační  program  tyto  projekty:  Mapování  strategické  práce 
v institucích veřejné správy a návrhy na její zefektivnění, STRATeduka - vzdělávací program 
ke strategickému řízení ve veřejné správě, Rozvoj projektové kanceláře MMR II, navazující 
projekt  Rozvoj  projektové  kanceláře  MMR  III  v přípravě,  Kyberbezpečnost  MMR,  Strategie 
rovných příležitostí Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  
 
Na Operačním programu Zaměstnanost 2014+ se od roku 2018 bude podílet  i příspěvková 
organizace CzechTourism  projektem Vzdělávání v cestovním ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora bydlení  
 
Programová dokumentace programu Podpora bydlení pro období let 2018 – 2020 (117D06), 
obsahuje pět podprogramů. Nejdůležitější a objemově na požadavky největší je podprogram 
„Podporované byty“, který řeší bydlení pro seniory.  
 
Dalším stěžejním nástrojem je podprogram „Bytové domy bez bariér“.  Cílem je zkvalitnění 
bytového 
fondu 
odstraněním 
bariér 
při 
vstupu 
do domu 

do 
výtahů  
a  výstavbou  výtahů  v  domech,  které  jím  nejsou  vybaveny.    Tento  podprogram  spolu  
s  podprogramem  Podporované  byty  řeší  problémy,  kterým  bude  čelit  bytová  politika  ČR 
v následujících  letech,  a  to  s ohledem  na  demografické  změny  ve  společnosti,  kterými 
je stárnutí obyvatelstva.  
 
Podpora  vzniku  podporovaných  bytů,  případně  zpřístupnění  stávajícího  bytu  vybudováním 
bezbariérového  přístupu,  povede  k získání  nebo  prodloužení  soběstačnosti  a  nezávislosti 
seniorů, kteří by jinak byli odkázáni na pobytová zařízení, a částečně odlehčí zájem o tato 
zařízení. Řešení této problematiky je dlouhodobá záležitost a nelze vyčkávat do okamžiku, 
kdy senioři nebudou mít adekvátní bydlení. 
 
 
Celková  koncepce  na  další  roky  předpokládá  rozpočet  programu  Podpora  bydlení  na  roky 
2019  a  2020  v roční  výši  840  000 tis.  Kč  a  820  000  tis.  Kč.    Pro  roky  2019  a  2020  může 
ovlivnit  výši  výdajů  i  ta skutečnost,  že  od roku  2019  se  nepředpokládá  vyhlašování 
podprogramu  Regenerace  sídlišť,  který  by  měl  přejít  do  kompetence  SFRB,  a  tím  by  byl 
financován prostřednictvím finančního nástroje JESSICA.  
 
Dále  se  očekává  pokračování  financování  programu  Podpory  bydlení  v  oblastech 
se strategickou  průmyslovou  zónou  Solnice-Kvasiny.  Zpracování  programu  vychází 
z Usnesení  vlády  č. j. 469/17  ze  dne  21.  6.  2017  na zabezpečení  investiční  přípravy  akce 
Rozšíření  strategické  průmyslové  zóny  Solnice  –  Kvasiny  (SPZ)  a  zlepšení  veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Návrh rozpočtu pro rok 2019 je dle 160 000 tis. 
 
18 

Kč  pro  rok  2020  celkem 180 000  tis.  Kč.  Odhady  byly  vytvořeny  na  základě  připravenosti 
území a konkrétních akcí.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora  revitalizace  území,  podpora  rozvoje  regionů  a  podpora  regionálního 
rozvoje na odstranění škod po živelných pohromách 
 
Podpora  regionálního  rozvoje  je  poskytována  formou  programů  Obnova  obecního 
a krajského majetku po živelních pohromách, Podpora rozvoje regionů, Podpora revitalizace 
území,  v  souladu  s usnesením  vlády  ze  dne  14.  července  2014  č.  568,  k  Vládnímu  plánu 
financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 se 
MMR  finančně  podílí  na  budování  ucelených  bezbariérových  tras  měst  a obcí  v rámci 
programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách od roku 2017. 
 
 
 
Podpora  regionálního  rozvoje  se  opírá  především  o  nový  dotační  titul  (vyhlášený  poprvé 
v roce  2016)  –  obnova  a  oprava  místních  komunikací.  Důvodem  není  jen  skutečnost,  že 
v této  oblasti  zcela  prokazatelně  selhává  nabídka,  ale  také  skutečnost,  že  stávající 
neutěšená  situace  místních  komunikací  způsobuje  trvalé  narůstání  vnitřního  dluhu  obcí 
a nepřímo  nárůst  škod,  způsobených  uživatelům  komunikací,  včetně  zvýšeného  rizika 
dopravních  nehod.  Kvalifikovaný  odhad  poptávky  po  tomto  dotačním  titulu  se  pohybuje  na 
úrovni  2 mld.  Kč.  V roce  2016  bylo podpořeno 326  obcí,  které  opravily  obecní  komunikace 
v hodnotě 438 mil. Kč (dotace ze státního rozpočtu činila cca 270 mil. Kč.) V roce 2017 bylo 
doručeno na MMR 806 žádostí v celkové výši 900 mil. Kč, tudíž poptávka 4,5 krát převýšila 
současné dotační možnosti programu.  
 
 
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 
 
Tento program reaguje na rychlý rozvoj cestovního ruchu a vychází z požadavků jednotlivých 
krajů  a  potřeb  regionů.  Cílem  MMR  je  zajistit  kontinuální  objem  podpory  po  delší  časové 
období s cílem zajištění  stabilního rozvoje odvětví. Systém je založen na principu motivace 
a regionalizace,  konkrétní  alokace  určená  pro jednotlivé  kraje.  Zaměření  podprogramů 
dvojího  typu  -  podpora  investic v regionech  a realizace  marketingových  aktivit  destinačních 
společností.   
 
 
 
 
 
 
Program  podpory  cestovního  ruchu  představuje  investici,  která  má  a  bude  mít  dopad  na 
zvýšení  tržeb  podnikatelů  zapojených  do projektu  i  zvýšení  návštěvnosti  u  subjektů 
cestovního  ruchu  (vazba  na daňové  příjmy  podnikatelských  subjektů  i  zaměstnanců  ve 
službách, podpora zaměstnanosti v regionech, atd.). Neméně důležitým cílem je rozprostření 
návštěvnosti  v místě  i  čase  a  prodloužení  sezónnosti.  Můžeme  konstatovat,  že  program 
v modelu dotace max. 50 % motivuje realizátory projektů (samosprávné celky, podnikatelské 
subjekty i neziskové organizace) k dalším investicím do cestovního ruchu. Zároveň se jedná 
v mnoha případech o investici do projektů s příslušnou mírou „veřejné prospěšnosti“ (veřejná 
odpočívadla, značení, marketingová propagace destinace jako celku).   
 
 
 
Podpora územně plánovací dokumentace obcí 

 
 
Navýšení finančních prostředků o 10 mil. Kč v roce 2019 oproti návrhu rozpočtu na rok 2018 
vyplývá z aktuální potřeby. Zvýšený  zájem lze očekávat i v roce 2020, neboť je stále velký 
počet obcí, které nemají dosud územní plán žádný či jeho platnost skončí k 31. 12. 2020.  
 
Dotace  na  územní  plány  je  významným  přínosem  pro  malé  obce  i  pro  veřejnou  správu 
samotnou, neboť územní plány usnadňují příslušným úřadům rozhodování v území. 
 
19 

Podpora architektonických a urbanistických soutěží 
 
 
 
 
 
Jedná  se  o  plnění  usnesení  vlády  ČR  č.  22/2015  k  Politice  architektury  a  stavební  kultury 
České  republiky.  Na  základě  Politiky  architektury  a  stavební  kultury  ČR,  ve  které  jsou 
zakotvena opatření na podporu architektonických a urbanistických soutěží, a dále na základě 
dalších  podnětů  a  požadavků  na  zlepšení  výběru  zpracovatelů  územně  plánovacích 
dokumentů,  je  připravována  dokumentace  pro  dotační  titul  „Architektonické  a  urbanistické 
soutěže  obcí“.  V současné  době  není  tento  dotační  program  schválen.  Předpokládá  se 
odhadována  potřeba  výdajů  na  tento  program  ve  výši  10  mil.  Kč  pro  každý  rok.  Částka 
vychází  z analýzy  počtu  soutěží  a  udělených  cen  a  odměn  v minulých  letech 
s předpokladem,  že  spuštěním  programu  dojde  k oživení  pořádání  architektonických 
a urbanistických soutěží. 
 
Cílem  programu  je  přispět  ke  kvalitě  staveb  a  prostředí  prostřednictvím  dotace  na 
uspořádání architektonických a urbanistických soutěží obcí. Častější pořádání a atraktivnější 
ocenění  architektonických  a  urbanistických  soutěží  povede  ke  kvalitnějšímu  výběru 
zpracovatelů projektů a plánů, jelikož výběr na základě soutěže umožňuje zvolit zpracovatele 
na základě jeho přístupu k řešení dané stavby či území.  
 
 
Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů  
 
 
 
 
 
 
Stavební  zákon  zavazuje  stavební  úřady  k provádění  soustavného  dozoru  cíleného  jednak 
na ochranu  veřejných  zájmů,  práv  a  oprávněných  zájmů  právnických  a fyzických  osob, 
jednak na kontrolu plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů.  Za tím účelem  jsou stavebním  úřadům  svěřeny  významné  nástroje  a  oprávnění, 
kterými  mohou  ve veřejném  zájmu  přímo  i nepřímo  zasahovat  do  práv  fyzických 
i právnických  osob  v těch  případech,  kdy  vlastník  dobrovolně  nesplní  povinnost  jemu 
uloženou stavebním úřadem (neprovede úkony, činnosti, stavební práce nařízené stavebním 
úřadem),  je  přistupováno  k  realizaci  výkonu  rozhodnutí  podle  příslušných  ustanovení 
správního řádu. Jedná se tedy o nucený výkon povinností konkrétní osoby, který dobrovolně 
nesplnil to, co mu rozhodnutí ukládá.  
 
Cílem programu je zajistit efektivní finanční podporu jednotlivým obcím, jejichž obecní úřady 
jsou  obecnými  stavebními  úřady  na  zajištění  nuceného  výkonu  rozhodnutí,  které  vydaly 
stavební  úřady  ve  veřejném  zájmu  při  plnění  povinností,  které  jim  ukládá  stavební  zákon. 
Jedná  se  tedy  o  krytí  nákladů  na  provádění  výkonů  rozhodnutí,  neodkladných  odstranění 
staveb, nutných zabezpečovacích prací, udržovacích prací, nezbytných úprav, které by kraje 
mohly podle potřeby uvolňovat pro jednotlivé obce se stavebním úřadem. Předmětná suma 
příspěvku na výkon státní správy pro kraje aktuálně představuje každoročně 27 mil. Kč.  
 
Podpora  bude  poskytována  po  dohodě  zainteresovaných  rezortů  (MV,  MF,  MMR 
a Kanceláře ombudsmana), které určí odpovídající formu podpory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program obnovy a rozvoje materiálně technické základny MMR a další provozní 
výdaje 
 
Tato oblast zahrnuje: 
 

Provoz a rozvoj systémů MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+ 
-  Provoz a úpravy Národního elektronického nástroje (NEN) 

Rekonstrukce budov 
 
20 


Pořizování a údržba dopravních prostředků 

Provoz SCS NIPEZ  

Pořízení a provoz informačních technologií 

Transfery neziskovým organizacím  

Zajištění udržitelnosti ČSKS 

Horská služba ČR, o. p. s. - neinvestiční dotace  

Neinvestiční příspěvek - CzechTourism 
 
 
 
 
21