Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.
                     Tabulka č. 8
strana 2
Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací
v Kč
Skutečnost 
Schválený 
Číslo 
Návrh rozpočtu
Doplňující údaje
rozpočet
položky
roku
na rok 2018
2016
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců                       
75
(z AE k účtu 521)
na služebních místech
32 955 236,00
38 563 039,00
46 417 108,00
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní 
76
(z AE k účtu 521)
138 954 496,25
245 124 202,00
300 956 209,00
službě
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k účtu 521)
8 682 923,00
30 569 098,00
33 269 098,00
78
Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti
(z AE k účtu 521)
224 990,75
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)
(z AE k účtu 524)
60 977 564,00
106 847 156,00
129 410 110,00
80
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
(z AE k účtu 527)
2 546 231,20
5 673 746,00
6 860 100,00
81
Příspěvek na provoz od zřizovatele  
(z AE k účtu 671)
420 198 244,00
538 799 348,00
500 428 296,00
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí
82
(z AE k účtu 671)
82 892 098,00
1 000 000,00
1 000 000,00
od zřizovatele2) 
Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k účtu 671)
0,00
0,00
0,00
zřizovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          účelová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než
86
(z AE k účtu 671)
0,00
0,00
0,00
je zřizovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          účelová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu
89
Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
(z AE k účtu 671)
228 388 687,66
393 515 801,00
440 421 353,00
financování těchto výdajů4)
Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv,
na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní 
90
prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu 
(z AE k účtu 671)
0,00
0,00
0,00
státního rozpočtu na financování těchto výdajů4)
91
Ostatní příspěvky a dotace5)
(z AE k účtu 671)
19 634 376,74
290 199,17
0,00
92
Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpisů6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          účelová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prostředků rezervního fondu9)
13 179 321,00
0,00
0,00
Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
100
79,74
76,00
82,00
zaměstnanců na služebních místech
Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle 

101
295,00
513,00
592,00
zákona o státní službě
Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním 

102
34 440,30
42 284,03
47 171,86
poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních 

103
39 252,68
39 818,75
42 364,33
místech podle zákona o státní službě
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady
Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91  musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního 
   rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky
   č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
7) souhrn údajů na řádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel
9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.