Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.                     Tabulka č. 8
Přehled o rozpočtu  nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost 
Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj
Účetní jednotka: Sumář PO
strana 1
Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
v Kč
Schválený 
Číslo 
Návrh rozpočtu
Název položky
Syntetický účet
rozpočet
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
747 899 039,83
940 105 348,17
948 349 649,00
 (účtová třída 5 celkem  - součet položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z činnosti   (součet položek 3 až 37)
744 974 388,46
937 575 348,17
946 349 649,00
3
Spotřeba materiálu
 501
19 622 523,07
28 000 000,00
21 000 000,00
4
Spotřeba energie
 502
7 162 552,95
12 000 000,00
6 500 000,00
5
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace oběžného majetku
 507
0,00
0,00
0,00
9
Změna stavu zásob vlastní výroby
 508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
 511
28 622 897,19
47 000 000,00
22 797 911,00
11
Cestovné
 512
8 875 235,38
12 000 000,00
9 500 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
8 932 803,79
10 000 000,00
9 500 000,00
13
Aktivace vnitroorganizačních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
370 956 374,06
316 647 251,17
304 773 257,00
15
Mzdové náklady
 521
180 817 646,00
314 256 339,00
380 642 415,00
16
Zákonné sociální pojištění
 524
60 977 564,00
106 847 156,00
129 410 110,00
17
Jiné sociální pojištění
 525
633 976,26
1 135 000,00
1 150 000,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
5 840 408,02
5 673 746,00
6 860 100,00
19
Jiné sociální náklady
 528
439 774,00
450 000,00
450 000,00
20
Daň silniční
 531
0,00
0,00
0,00
21
Daň z nemovitostí
 532
15 856,00
15 856,00
15 856,00
22
Jiné daně a poplatky
 538
394 649,60
400 000,00
650 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
-7 580 350,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná předání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
 547
155 070,06
0,00
0,00
28
Tvorba fondů
 548
35 790,87
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
22 331 127,69
16 500 000,00
11 000 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zúčtování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zúčtování opravných položek
 556
181 966,03
150 000,00
100 000,00
35
Náklady z vyřazených pohledávek
 557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
22 054 243,71
51 500 000,00
26 500 000,00
37
Ostatní náklady z činnosti
 549
14 504 279,78
15 000 000,00
15 500 000,00
38
Finanční náklady   (součet položek 39 až 43)
2 931 651,37
2 500 000,00
2 000 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
432 549,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
2 439 025,48
2 500 000,00
2 000 000,00
42
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finanční náklady
 569
60 076,89
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (součet položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Daň z příjmů  (součet položek 47 a 48)
-7 000,00
30 000,00
0,00
47
Daň z příjmů
 591
50 000,00
30 000,00
0,00
48
Dodatečné odvody daně z příjmů
 595
-57 000,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
774 122 443,77
940 105 348,17
948 349 649,00
 (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z činnosti   (součet položek 51 až 64)
22 348 171,50
6 000 000,00
6 000 000,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
 601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
6 252 512,19
6 000 000,00
6 000 000,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
0,00
0,00
0,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkonů
 609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
200,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vyřazených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
 646
27 500,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemků
 647
0,00
0,00
0,00
63
Čerpání fondů
 648
13 212 850,49
0,00
0,00
64
Ostatní výnosy z činnosti
 649
2 855 108,82
0,00
0,00
65
Finanční výnosy   (součet položek 66 až 70)
660 865,87
500 000,00
500 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
34 247,79
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
626 618,08
500 000,00
500 000,00
69
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
 664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finanční výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transferů  (součet položek 72)
751 113 406,40
933 605 348,17
941 849 649,00
72
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
 671
751 113 406,40
933 605 348,17
941 849 649,00
VÝSLEDEK   HOSPODAŘENÍ  před zdaněním
73
26 216 403,94
30 000,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODAŘENÍ  po zdanění
74
(položka 49 - 1)
26 223 403,94
0,00
0,00