Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

 
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR 
 
V Praze dne 16. října 2017 
      č.j.: MPSV-2017/204217-62 
 
 
 
Materiál pro jednání výboru pro sociální politiku 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
 
 
 
 
 
Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Návrh rozpočtu na rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá:  
Mgr. Michaela   M a r k s o v á  
ministryně práce a sociálních věcí 
 

 
 

link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 10 link to page 13 link to page 16 link to page 19 link to page 20 link to page 20 link to page 21 link to page 23 link to page 24 link to page 26 link to page 26 link to page 28 link to page 29 link to page 49 link to page 54 link to page 56 link to page 56 Obsah 
1.  ÚVOD .................................................................................................................. 1 
2.  SPECIFICKÉ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU KAPITOLY ........................ 1 
2.1  PŘÍJMY ........................................................................................................................................... 1 
2.1.1 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti .. 2 
2.1.2 
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery ..................................................................... 2 
2.1.3 
Daňové příjmy ........................................................................................................................ 3 
2.2  VÝDAJE .......................................................................................................................................... 3 
2.2.1 
Dávky důchodového pojištění ................................................................................................ 6 
2.2.2 
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče ................................................................. 9 
2.2.3 
Dávky nemocenského pojištění ........................................................................................... 12 
2.2.4 
Dávky pomoci v hmotné nouzi ............................................................................................. 15 
2.2.5 
Dávky osobám se zdravotním postižením ........................................................................... 16 
2.2.6 
Ostatní sociální dávky .......................................................................................................... 16 
2.2.7 
Podpory v nezaměstnanosti ................................................................................................. 17 
2.2.8 
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách ....................................................... 19 
2.2.9 
Aktivní politika zaměstnanosti .............................................................................................. 20 
2.2.10 
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. ........................................................ 22 
2.2.11 
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů ....................................................... 22 
2.2.12 
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ........................... 24 
2.2.13 
Ostatní výdaje organizačních složek státu ...................................................................... 25 
2.2.14 
Neinvestiční nedávkové transfery .................................................................................... 45 
2.2.15 
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti ........ 50 
3.  ZAHRANIČNÍ PROGRAMY .............................................................................. 52 
3.1  Výdaje na společné programy ČR a EU ................................................................................... 52 
 
 
 

 
 

Návrh rozpočtu kapitoly 313 - MPSV na rok 2018 - komentář 
 
1.  Úvod 
 
 
Východiskem  návrhu  rozpočtu  jsou  limity  výdajů  kapitoly  313-MPSV 
stanovené  usnesením  vlády  č.  422  ze  dne  14.  června  2017  a  č.  674  ze  dne 
25. září 2017.  Návrh  rozpočtu  kapitoly  313  –  MPSV  na  rok  2018  obsahuje  příjmy 
a výdaje  spojené  s činností  vlastního  ministerstva,  resortních  organizačních  složek 
státu - České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky, Státního 
úřadu  inspekce  práce,  Úřadu  pro mezinárodněprávní  ochranu  dětí  a  příspěvkových 
organizací  -  Fondu  dalšího  vzdělávání,  Centra  sociálních  služeb  Tloskov,  Centra 
pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, Centra sociálních služeb pro osoby 
se  zrakovým  postižením  v  Brně  –  Chrlicích,  Centra  Kociánka  a  Centra  sociálních 
služeb Hrabyně. 
 
 
 
 
2.  Specifické ukazatele návrhu rozpočtu kapitoly  
 
 
Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 313 – MPSV na rok 2018 je členěn podle 
závazných  specifických  ukazatelů,  jejichž  členění  v případě  specifických  ukazatelů 
výdajů odpovídá výdajovým blokům. 
 
2.1  PŘÍJMY 
 
 
Celkové příjmy kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2018 
jsou stanoveny částkou 489 127 979 790 Kč. Struktura příjmů kapitoly 313-MPSV je 
uvedena v následující tabulce: 
Tabulka č. 1 - Celkové příjmy kapitoly 313-MPSV 
v tis. Kč 
 
 
  Rozdíl 
Index 
3-2 
  
2016 
2017 SR 
2018 
3:2 
  

P Ř Í J M Y  celkem 
430 105 949 
442 710 835 
489 127 980 
46 417 145 
110 
Daňové příjmy 
732 431 
610 000 
610 000 

100 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
416 836 714 
435 291 645 
482 457 901 
47 166 256 
111 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 
12 536 804 
6 809 190 
6 060 079 
-749 111 
89 

 

2.1.1  Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti 
 
Příjmy  z pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní 
politiku  zaměstnanosti  včetně  pokut,  penále  a  přirážek  k pojistnému  jsou 
stanoveny ve výši 482 457 901 159 Kč, na pojistné na důchodové pojištění včetně 
pokut  a  penále  připadá  z této  částky  430 815 011 405 Kč.  Objem  příjmů 
pojistného  na  nemocenské  pojištění  a  příspěvku  na  státní  politiku 
zaměstnanosti  je  rozpočtován  ve  výši  51 642 889 754  Kč.  V rozpočtu  příjmů  jsou 
promítnuty limity stanovené Ministerstvem financí a očekávaný mzdový vývoj (podle 
makroekonomické  predikce  MF)  a  vliv  omezení  vyměřovacího  základu  pro  pojistné 
na stanovenou maximální hranici (48 násobek průměrné mzdy). 
 
2.1.2  Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery 
 
Na nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery je rozpočtováno celkem 
6 060 078 631  Kč.  Převážný  podíl  v této  skupině  příjmů  mají  příjmy  z rozpočtu 
Evropské  unie.  Na  rok  2018  jsou  rozpočtovány  příjmy  z  rozpočtu  Evropské  unie 
v celkové výši 5 440 078 631 Kč. Tyto příjmy jsou spojeny s programy programového 
období 2014 – 2020. Jednotlivé programy EU se na rozpočtovaných příjmech podílejí 
následovně: 
 
Tabulka č. 2 – Příjmy z rozpočtu EU    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  Kč 
Program 
Příjmy 
Operační program Zaměstnanost 2014+ (10400) 
5 264 663 000 
Operační program Životní prostředí – CF 2014+ (10602) 
1 356 000 
Operační program Technická pomoc 2014+ (10905) 
5 306 031 
Operační program potravinové a materiální pomoci 2014+ (12003) 
166 896 000 
KP Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace – EASI (12105) 
1 857 600 
 
 

 

Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou rozpočtovány 
v objemu 620 000 000 Kč. 
 
Dobrovolné  nemocenské  pojistné  osob  samostatně  výdělečně  činných 
a dobrovolné  důchodové  pojistné  představují  významnou  část  nedaňových  příjmů, 
v návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou rozepisovány ve výši 310 000 000 Kč. Dále tuto 
skupinu příjmů tvoří zejména příjmy z činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti 
aktivní  politiky  zaměstnanosti  a přeplatky  důchodů  u  České  správy  sociálního 
zabezpečení.  
 
2.1.3  Daňové příjmy 
 
Daňové  příjmy  jsou  rozpočtovány  v celkové  výši  610 000 000  Kč.  Jedná  se 
o odvody  ve  formě  plnění  zaměstnávání  osob  se  změněnou  pracovní  schopností 
v objemu 605 000 000 Kč, správní poplatky ve výši 5 000 000 Kč.  
 
 
 
2.2  VÝDAJE 
 
 
Rozpočet 
výdajů  kapitoly  pro  rok  2018  je  navrhován  v objemu 
588 431 342 994 Kč.  Ve  srovnání  se  schváleným  rozpočtem  výdajů  roku  2017 
se jedná o nárůst o 27 964 964 238 Kč.  
 
Tabulka č. 3 - Přehled celkových výdajů kapitoly 313 - MPSV 
v tis. Kč 
  
2016 
2017 SR 
2018 
Rozdíl 3-2 
Index 3:2 
 

Výdaje celkem 
539 165 150 
560 466 379 
588 431 343 
27 964 964 
104,99 
 
 
 
 
 
 

 

Přehled vývoje celkových výdajů kapitoly v období 2007 – 2018 je znázorněn 
v následujícím grafu: 
 
700
120,0%
600
544,19  560,47  588,43  115,0%
509,12  519,68  533,42 
484,57 496,76 
500
441,76 472,44  476,34 

435,09 
110,0%
 
č

stu
d.l 400

m(
ex 
 
105,0%
d
m
ni
e
 í
kl 300
e
čn

ro
e
i
100,0%
ez
dajý
m
200
v
95,0%
100
0
90,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
SR
 
 
 
V rozpočtu  výdajů  kapitoly  313  –  MPSV  tvoří  hlavní  váhu  sociální 
mandatorní  výdaje  (dávky  důchodového  pojištění,  dávky  nemocenského  pojištění, 
dávky  státní  sociální  podpory  a  pěstounské  péče,  dávky  pomoci  v hmotné 
nouzi, dávky  osobám  se  zdravotním  postižením,  příspěvek  na péči,  příspěvek 
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, výdaje na tzv. insolvenci, 
podpory  v  nezaměstnanosti,  výdaje  na aktivní  politiku  zaměstnanosti  a  ostatní 
sociální dávky). 
 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá se sociálními mandatorními výdaji ve výši 
554 252 007 tis.  Kč.  V meziročním  srovnání  dochází  oproti  schválenému  rozpočtu 
na  rok  2017  k růstu  rozpočtovaných  mandatorních  výdajů  o  26 297 063 tis.  Kč. 
V relativním  vyjádření  se  jedná  o  nárůst  o  4,98 %.  V roce  2018  dosáhne  podíl 
mandatorních výdajů na celkových výdajích kapitoly 313 – MPSV úrovně 94,19 %. 
 

 

 
Tabulka č. 4 - Přehled sociálních mandatorních výdajů  
tis. Kč 
 
 
  
2016 
2017 SR 
2018 
Rozdíl 3-2 
Index 3:2 
  

Dávky důchodového pojištění 
389 457 407 
406 253 000 
424 200 000 
17 947 000 
104,42 
Dávky státní sociální podpory 
a pěstounské péče 
38 426 948 
40 800 000 
44 750 000 
3 950 000 
109,68  
Dávky nemocenského pojištění 
26 283 777 
27 300 000 
32 460 000 
5 160 000 
118,90 
Dávky pomoci v hmotné nouzi  
9 346 781 
9 657 544 
8 601 660 
-1 055 884 
89,07 
Dávky osobám se zdravotním 
postižením 
2 045 074 
2 350 000 
2 900 000 
550 000 
123,40 
Ostatní sociální dávky 
1 632 
4 000 
4 000 

100,00 
Příspěvek na péči 
23 104 516 
23 800 000 
26 000 000 
2 200 000 
109,24 
Podpory v nezaměstnanosti 
8 254 527 
8 477 440 
7 000 000 
-1 477 440 
82,57 
Aktivní politika zaměstnanosti 
6 866 805 
4 012 960 
2 436 347 
-1 576 613 
60,71 
Insolvence 
250 339 
400 000 
400 000 

100,00 
Příspěvek na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením 
4 952 515 
4 900 000 
5 500 000 
600 000 
112,24 
Celkem 
508 990 321 
527 954 944 
554 252 007 
26 297 063 
104,98 
 
Na  růstu  rozpočtu  mandatorních  výdajů  se  podílí  především  růst  výdajů  na 
dávky  důchodového  pojištění  (zvýšení  o  18  mld.  Kč),  na  dávky  nemocenského 
pojištění  (zvýšení  o  5,2  mld.  Kč),  na  dávky  státní  a  sociální  podpory  a  pěstounské 
péče  (zvýšení  o  4  mld.  Kč)  a  růst  výdajů  na  příspěvek  na  péči  (zvýšení 
o 2,2 mld. Kč).  V  meziročním  srovnání  dochází  k poklesu  o 1,6  mld.  Kč  rozpočtu 
výdajů  na   aktivní  politiku  zaměstnanosti  a  rozpočtu  výdajů  na  podpory 
v nezaměstnanosti o 1,5 mld. Kč.  
 

 

Přehled  meziročních  změn  jednotlivých  mandatorních  výdajů  je  znázorněn 
v následujícím grafu: 
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
3,95 
Aktivní politika zaměstnanosti
-1,58 
Dávky nemocenského pojištění
5,16 
Příspěvek na péči
2,20 
Ostatní sociální dávky
0,00 
Podpory v nezam.
-1,48 
Příspěvek na podporu zaměstnávání ZPS
0,60 
Insolvence
0,00 
Dávky osobám se ZP
0,55 
Dávky pomoci v hmot. nouzi
-1,06 
Dávky důchodového pojištění
17,95 
-5
0
5
10
15
20
změna ke schválenému rozpočtu 2017 v mld. Kč 
 
 
 
2.2.1  Dávky důchodového pojištění 
 
 
Výdaje  na  důchody  vyplácené  v souladu  se  zákonem  č.  155/1995  Sb., 
o důchodovém  pojištění,  v platném  znění,  jsou  pro  rok  2018  rozpočtovány  ve  výši 
424 200 000 000 Kč.  
 
Tabulka č. 5 Přehled výdajů na důchody 
tis. Kč 
2017* 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Dávky důchodového pojištění 
389 457 407 
405 500 000 
424 200 000 
*včetně prosincové zálohy na výplatu důchodů v lednu 2018 ve výši 1,8 mld. Kč 
 
Výdaje  na  důchody  budou  ovlivněny  především  valorizacemi  důchodů 
a vývojem počtu důchodců souvisejícím se stárnutím české populace. Rostoucí výše 

 

důchodů,  a  tím  i výdajů,  je  ovlivněna  též  vlivem  měnící  se  mezigenerační  struktury 
důchodců,  neboť  dříve  přiznané  důchody  jsou  vesměs  nižší  a  při  klesajícím  podílu 
jejich počtu se průměrná výše důchodu zvyšuje.  
 
 
Po  zveřejnění  údajů  o  červnové  inflaci  Českým  statistickým  úřadem  jsou 
známy všechny údaje potřebné pro stanovení celkové valorizace. Důchody se zvýší 
o  4 %,  což  u průměrné  penze  představuje  navýšení  o  475  korun.  Výdaje  na 
valorizaci budou v roce 2018 činit 16,6 miliardy korun. 
 
 
Novela  zákona,  která  přinesla  nový  zvýhodněný  mechanismus  valorizace 
důchodů,  je  účinná  od  1. srpna  2017.  Podle  této  novely  je  také  zohledňován  růst 
indexu životních nákladů domácností důchodců,  který  ale  loni dosáhl pouze 2,1 %, 
a proto se ve valorizaci od ledna 2018 použije obecný index spotřebitelských cen ve 
výši  2,3  %.  V případě,  že  by  byl  započítáván  růst  reálných  mezd  pouze  z jedné 
třetiny,  jako  tomu  bylo  doposud,  pak  by  důchody  vzrostly  o  3,4  %,  což  by 
u průměrného starobního důchodu činilo 410 korun. 
 
 
Na  základě  statistických  indexů  sledovaných  Českým  statistickým  úřadem  je 
dnes  známé  i  rozdělení  zvýšení  důchodů  mezi  základní  výměru  důchodu,  tedy 
pevnou  složku  důchodu,  a  procentní  výměru.  Základní  výměra  důchodu 
se k 1. lednu 2018  zvýší  o  150  Kč  na  2 700  Kč.  Ke  stejnému  datu  bude  zvýšena 
i procentní výměra důchodů, a to o 3,5 %. 
 
 
Celkové  zvýšení  důchodu  je  stanoveno  ze  dvou  indexů.  Plně  se  zohledňuje 
meziroční růst cen mezi červny  2016 a 2017,  který činil 2,3 %. Druhým indexem je 
růst reálných mezd v loňském roce. Ten činil 3,3 % a pro zvýšení důchodů je použita 
polovina  tohoto  růstu,  což  po  zaokrouhlení  představuje  1,7  %.  Přehled  vývoje 
valorizace důchodů v letech 1997 až 2018 je znázorněn v uvedené tabulce. 
 
 
 

 


 
 
Přehled  vývoje  výdajů  na  důchody  v období  2007  –  2018  je  znázorněn 
v následujícím grafu: 
450
115%
424,20 
406,25 
385,81  391,21 
400
359,10  372,75  373,43  376,71 
350
331,59  337,80 
110%
304,87 
)  300 282,60 


 .
t
dl
růs 
(m 250
 yd
105%
ndex
o

200
ch

ů
d

roč

i
150
ze

m
aj
d

100%
100

50
0
95%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
SR
 

 

 
2.2.2  Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 
 
 
Na  dávky  státní  sociální  podpory,  jež  jsou  vypláceny  podle  zákona 
č. 117/1995 Sb.,  o státní sociální podpoře,  ve znění pozdějších předpisů,  (přídavek 
na  dítě,  porodné,  rodičovský  příspěvek,  pohřebné,  příspěvek  na  bydlení)  a  dávky 
pěstounské  péče  podle  zákona  č.359/1999  Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí, 
ve znění pozdějších předpisů, je rozpočtována částka 44 750 000 000 Kč. 
 
 
Tabulka č. 6 Přehled výdajů na dávky státní sociální podpory 
a pěstounské péče
 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Dávky státní sociální podpory a pěstounské 
38 426 948 
38 500 000 
44 750 000 
péče 
v tom: 
dávky státní sociální podpory 
35 149 364 
35 100 000 
39 500 000 
 
dávky pěstounské péče 
3 277 584 
3 400 000 
5 250 000 
 
 
Dávky státní sociální podpory   
 
 
 
       39 500 000 000 Kč 
 
Z úprav legislativy účinných od 1. 1. 2018 lze pro rok 2018 předpokládat následující 
vývoj jednotlivých dávek: 
-  Přídavek  na  dítě  -  nárůst  počtu  příjemců  v roce  2018  vyplývající  ze  zvýšení 
koeficientu  hraničního  příjmu  pro  nárok  na  dávku  z 2,4  na  2,7  násobek 
životního  minima  rodiny  a  případně  z  valorizace  životního  minima.  Výrazný 
nárůst nákladů na dávku v roce 2018 vyplývající  z navýšení okruhu příjemců 
a navýšení  přídavku  na  dítě  o  300  Kč  měsíčně  v případech,  že  v každém 
měsíci  předešlého  kalendářního  čtvrtletí  má  některá  ze  společně 
posuzovaných  osob  zákonem  taxativně  vymezené  příjmy.  Následně  mírný 
meziroční  pokles  nákladů  vyplývající  z postupného  úbytku  dětí,  které  splňují 
nárok na tuto dávku.  
-  Porodné  -  mírný  nárůst  počtu  příjemců  v roce  2018  vyplývající  ze  zvýšení 
hraničního  příjmu  pro  nárok  na  dávku  při  valorizaci  životního  minima. 
Následně  mírný  pokles  nákladů  vyplývající  z předpokládaného  úbytku 

 

narozených dětí. 
-  Rodičovský  příspěvek  –  nárůst  nákladů  na  dávku  v roce  2018  vyplývající  ze 
zrušení horního limitu pro měsíční výše dávky a ze zrušení čerpání v pevných 
částkách, resp. umožnění volby výše dávky do 7 600 Kč pro všechny rodiče. 
Tento  nárůst  nákladů  bude  kompenzován  v dalších  letech,  kdy  dojde  ke 
snížení okruhu příjemců této dávky o rodiče, kteří (rychleji) vyčerpali celkovou 
částku rodičovského příspěvku. Další nárůst nákladů si vyžádá úprava celkové 
částky  i  možností  volby  vyšší  měsíční  výše  dávky  u  rodičů  vícerčat.  U  této 
úpravy je počítáno i s dočerpáním navýšené celkové částky 110 tis. Kč rodiči 
vícerčat,  kteří  již  vyčerpali  dosud  platnou  výši  220  tis.  Kč  a  jejich  děti 
nepřesáhli  4  let  věku.  Následně  lze  předpokládat  ustálený  mírný  pokles 
nákladů vyplývající z předpokládaného úbytku narozených dětí. 
-  Pohřebné - náklady v relativně stabilní výši odvislé od demografické struktury 
populace. 
-  Příspěvek  na  bydlení  –  meziroční  částečné  navyšování  nákladů  vyplývající 
z mírného  nárůstu  počtu  příjemců  i  průměrné  výše  dávky  zapříčiněné 
předpokládaným mírným nárůstem nákladů na bydlení 
 
Dávky pěstounské péče 
 
 
          5 250 000 000 Kč 
 
 
 
Jednou z forem náhradní rodinné péče je svěření dítěte do pěstounské péče, 
jehož výchova není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Tuto 
formu náhradní rodinné výchovy stát upřednostňuje před ústavní výchovou. 
Od 1. 1. 2013  se  nově  dávky  pěstounské  péče  poskytují  podle  zákona 
č. 359/1999  Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 
V současné  době  jsou  děti  svěřovány  do  pěstounské  péče  osobě  pečující  a  do 
pěstounské  péče  na  přechodnou  dobu  osobě  v  evidenci.  K  31. 12 2016  bylo 
evidováno 588 pěstounů na přechodnou dobu, kteří pobírali dávku pěstounské péče 
- odměna pěstouna. K 31. 12. 2016 bylo evidováno celkem 12 542 pěstounů, každý 
měsíc tento počet narůstá o cca 50 - 100 osob. Počet pěstounů na přechodnou dobu 
dle  předpokladů  naroste  k  31. 12. 2017  o  50,  tj.  na  cca  670.  K  30. 6. 2017  bylo 
evidováno celkem 12 868 pěstounů, jejich počet se dle předpokladů zvýší  ke konci 
roku 2017 na13 300 a dále na 14 300 v roce 2018.  
10 
 

 
Od  1.  1.  2018  se novelou  zákona  č.  359/1999  Sb.  o  sociálně-právní  ochraně 
dětí mění výše částek příspěvku na úhradu potřeb dítěte v § 47f odst. 3, 4, které se 
zvyšují o 10%.  Zvyšuje se rovněž odměna pěstouna podle  § 47j odst. 1, a to o 50%, 
s výjimkou odměny náležející osobám v evidenci (přechodným pěstounům). 
 
Odměna pěstouna náleží s účinností od 1. 1. 2018 za kalendářní měsíc ve výši 
-  Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 
a)  12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě, 
b)  18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti, 
c)  30 000 Kč,  
1)  je-li pečováno alespoň o 3 děti, 
2)  je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké 
závislost) nebo ve stupni VI (úplná závislost),  
d)  20  000  Kč,  jde-li  o  osobu  v  evidenci,  a  to  i  v  případě,  že  nepečuje  o  žádné 
dítě. 
 
-  Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc 
a) 
4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 
b) 
6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 
c) 
6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 
d) 
7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. 
 
-  Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte: 
Dítě ve věku 
Dítě ve stupni 
Dítě ve stupni 
Dítě ve stupni závislosti  Dítě ve stupni 
 
závislosti I (lehká  závislosti II (středně 
III (těžká závislost) 
závislosti IV 
 
závislost  
těžká závislost) 
 
(úplná závislost) 
                    Kč 
                               Kč 
                               Kč 
                       Kč 
Do 6 let 
5 115 
6 105 
6 490 
7 040 
6 – 12 let 
6 215 
7 480 
7 975 
8 635 
12 – 18 let 
7 095 
8 580 
9 130 
9 570 
18 – 26 let 
7 425 
8 910 
9 460 
9 900 
 
11 
 

 
 
Součástí  výdajů  jsou  i  výdaje  ve  výši  750 000 000  Kč  na  povinné  pojistné 
placené zaměstnavatelem pro zajištění výplat odměn pěstounů. 
 
 
 V následujícím  grafu  je  znázorněn  přehled  výdajů  na  dávky  státní  sociální 
podpory a pěstounské péče v období 2010 - 2018: 
 
50
115%
44,75 
45
 e
40,88 
40,14 
40,80 
110%
péč
40
.
37,89 
38,07 
38,25 
t
36,09 
35,55 
pěs
105%
 
35
a  
u t
ory
30
růs
100%
 
) č
podp  K 25
ndexi

d.
 
l
m

95%

20
ociál
roč
s
m
i
 
e
z

k
e
t
l
á
e15
m
t
c
90%
s yk 10
dáv
85%
na 
5
 e
dajý

0
80%
v
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 SR
2018
 
 
 
2.2.3  Dávky nemocenského pojištění 
 
 
Výdaje  na  dávky  nemocenského  pojištění  jsou  pro  rok  2018  rozpočtovány 
ve výši 32 460 000 000 Kč.  
 
Tabulka č. 7 Přehled výdajů na dávky nemocenského pojištění 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Dávky nemocenského pojištění 
26 283 777 
28 600 000 
32 460 000 
 
12 
 

 
 
Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018 
 
Zvýšení nemocenského při dlouhodobé DPN - účinnost od 1. ledna 2018 
–  od  31.  kalendářního  dne  dočasné  pracovní  neschopnosti  nebo  karantény  se 
zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále  
–  od  61.  kalendářního  dne  dočasné  pracovní  neschopnosti  nebo  karantény  se 
zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu 
 
Zavedení  dávky  otcovské  poporodní  péče,  tzv.  otcovské  -  účinnost 
od 1. února 2018  
–  nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo 
žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,  
–  nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů 
ode  dne  narození  dítěte  nebo  ode  dne  jeho  převzetí,  jestliže  takové  dítě 
nedosáhlo 7 let věku, 
–  výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu, 
–  výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení, 
–  o  dávku  si  mohou  nejdříve  dne  1.  2.  2018  požádat  otcové  dětí  narozených 
nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017, 
–  pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou. 
 
 
Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné - účinnost od 1. června 2018 
Podmínky pro nárok: 
–  u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu
který  vyžadoval  alespoň  7  denní  hospitalizaci  v nemocnici  a  v den 
propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně 
dalších 30 dnů
13 
 

–  ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,   
–  ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by 
žili  s ošetřovaným  v domácnosti;  žití  v domácnosti  bude  však  vyžadováno 
u jiné fyzické osoby (např. druha, družky) 
–  u  ošetřující  osoby  bude  vyžadována  čekací  doba;  nemocenské  pojištění 
muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ 
musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících, 
–  ošetřující  osoba  nesmí  po  dobu  ošetřování  vykonávat  žádnou  výdělečnou 
činnost,  
–  v průběhu  90  dnů  se  mohou  ošetřující  osoby  libovolně  střídat  v ošetřování 
osoby vyžadující dlouhodobou péči, 
–  dávka  bude  náležet  ve  výši  60  %  redukovaného  denního  vyměřovacího 
základu  maximálně  po  dobu  90  kalendářních  dnů  ode  dne  propuštění 
z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována 
(např. z důvodu další hospitalizace), 
–  nárok  na  další  dlouhodobé  ošetřovné  vznikne  ošetřující  osobě  nejdříve  po 
uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče, 
–  zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud 
mu brání závažné provozní důvody. 
 
Vývoj  výdajů  na  dávky  nemocenského  pojištění  v období  2007  až  2018  je 
uveden v následujícím grafu: 
 
 
14 
 

40
125%
34,67 
120%
35
) č
31,88 
32,46 

115%
d.l
30
m(
26,03 
27,30 
 

24,11 

24,50 
110%
t
ět
25
22,08 
š
22,79 
i
růs
21,51 
 
poj
20,14 
105%
19,38 
20
ndex
ho 

é
100%

nsk
roč
15
iz
oce
95%
e
m

nem 
10
y
90%
k
dáv
5
85%
na  e
daj

0
80%
ýv
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
SR
 
 
 
2.2.4  Dávky pomoci v hmotné nouzi 
 
 
Prostředky  na  dávky  pomoci  v hmotné  nouzi  jsou  rozepisovány  ve  výši 
8 601 660 207  Kč.  Dávky  pomoci  v hmotné  nouzi  jsou  vypláceny  podle  zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tabulka č. 8 Přehled výdajů na pomoci v hmotné nouzi 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Dávky pomoci v hmotné nouzi 
9 346 781 
7 900 000             
8   
    
6   
0   
1    
6   
6   
0   
               
 
 
Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou vypláceny podle zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
Na  příspěvek  na  živobytí  má  nárok  osoba  v  hmotné  nouzi,  pokud  její 
příjem/příjem  společně  posuzovaných  osob  nedosahuje  částky  živobytí.  Částka 
živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně 
pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možnosti a potřeb. 
15 
 

Doplatek na bydlení pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení, pokud 
k jejich krytí nestačí příspěvek na bydlení (ze systému dávek státní sociální podpory) 
nebo  pokud  na  příspěvek  není  nárok.  Výše  doplatku  je  stanovena  tak,  aby  osobě 
nebo společně posuzovaným osobám zůstala částka živobytí.  
Mimořádná  okamžitá  pomoc  je  poskytovaná  v odůvodněných  situacích 
vymezených zákonem. 
 
 
 
 
 
2.2.5  Dávky osobám se zdravotním postižením  
 
 
Výdaje  na  dávky  osobám  se  zdravotním  postižením  jsou  rozepisovány 
ve výši 2 900 000 000 Kč.  
 
Tabulka č. 9 Přehled výdajů na dávky osobám se zdravotním postižením tis. Kč 
2017  
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Dávky osobám se zdravotním postižením 
2 045 074 
2 100 000 
2 900 000 
 
Byla  schválena  novela  zákona  č. 329/2011  Sb.,  o  poskytování  dávek 
osobám  se  zdravotním  postižením  a  o  změně  souvisejících  zákonů,  ve  znění 
pozdějších předpisů, s  účinností od 1. 1. 2018, kterou se upravuje výše příspěvku na 
mobilitu  (zvýšení  dávky)  a  výše  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  (změna  v oblasti 
stanovení dávky).  
 
2.2.6  Ostatní sociální dávky 
 
 
Výdaje  na  ostatní  sociální  dávky  jsou  v návrhu  rozpočtu  na  rok  2018 
zabezpečeny  částkou  4 000 000  Kč.  V tomto  objemu  jsou  zahrnuty  prostředky 
na důchodové připojištění, na výplatu rozdílu mezi důchodem, který by náležel podle 
českých právních předpisů a důchodem, který náleží podle Smlouvy mezi ČR a SR 
o sociálním zabezpečení.  
 
16 
 

 
 
Tabulka č. 10 Přehled výdajů na ostatní sociální dávky
 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
SR 
Ostatní sociální dávky  
1 632 
4 000 
4 000 
 
 
2.2.7  Podpory v nezaměstnanosti 
 
 
Výdaje  na  podpory  v  nezaměstnanosti  vyplácené  na  základě  zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  ve znění pozdějších předpisů, jsou pro rok 2018 
rozpočtovány  v  objemu  7 000 000 000  Kč.  Rozpočtovaná  částka  zohledňuje 
zapojení  nároků  z nespotřebovaných  výdajů  na  podpory  v nezaměstnanosti  v roce 
2018.  
 
Tabulka č. 11 Přehled výdajů na podpory v nezaměstnanosti 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Podpory v nezaměstnanosti 
8 254 527 
8 000 000 
7 000 000 
 
 
 
 
V 1. pololetí  2017  průměrný  měsíční  počet  uchazečů  o zaměstnání  činil 
350,1 tis.  osob  a průměrný  podíl  nezaměstnaných  osob  (PNO)  klesl  na  4,7 %. 
Předpokládáme,  že  i průměrná  hodnota  tohoto  ukazatele  za  celý  rok  2017  bude 
stejná.  K 30. 6. 2017  evidoval  Úřad  práce  ČR  (ÚP  ČR)  297,4 tis.  uchazečů 
o zaměstnání,  tj.  o  86,9 tis.  méně  než  před  rokem.  Na  druhé  straně  poptávka  po 
zaměstnancích výrazně roste, počet zaměstnavateli nahlášených volných pracovních 
míst  vzrostl  na  konci  června  2017  na  183,5 tis.,  tj.  meziročně  o  49,6 tis.  více. 
Z důvodu  strukturálního  nesouladu  mezi  nabídkou  a  poptávkou  na  trhu  práce  proto 
v dalších letech očekáváme pouze pozvolnější pokles nezaměstnanosti.  
 
Potřebu  prostředků  na  podpory  v nezaměstnanosti  ovšem  více  než  celková 
úroveň  nezaměstnanosti  ovlivňuje  především  počet  osob  nově  přicházejících  do 
evidence  Úřadu  práce  ČR  (podpůrčí  doba  obvykle  v prvních  5 měsících  evidence), 
17 
 

rozhodující výdělek před vstupem do evidence a od něj odvozený nárok na podporu 
v nezaměstnanosti, a dále struktura uchazečů o zaměstnání.  
 
Na  pracovištích  ÚP  ČR  se  v 1. pololetí  2017  nově  zaevidovalo  250,8 tis. 
uchazečů o zaměstnání, pouze o 23,1 tis. méně než v 1. pololetí 2016.  
 
Průměrný  počet  uchazečů  o  zaměstnání  s podporou  v nezaměstnanosti  se 
v 1. pololetí  2017  meziročně  snížil  pouze  o 9,0 tis.  na  96,7 tis.,  jejich  podíl  na 
celkovém počtu ovšem vzrostl z 24,4 % v 1. pololetí 2016 na 27,6 %.  
 
Zatímco v 
1. pololetí 
2016 
dosáhla 
průměrná 
měsíční 
podpora 
v nezaměstnanosti  6 267 Kč,  v 1. pololetí  2017  se  zvýšila  na  6 552 Kč.  Její  nárůst 
souvisel  s nárůstem  mezd  obecně  (vč.  minimální  mzdy),  ale  také  s rostoucím 
podílem  věkově  starších  uchazečů  o zaměstnání,  jejichž  rozhodující  příjem  pro 
výpočet  nároku  na  podporu  v nezaměstnanosti  je  obvykle  vyšší  než  u  mladých, 
jejichž podíl na celkové nezaměstnanosti naopak poklesl. Uchazeči o zaměstnání ve 
věku  50  a  více  let  mají  navíc  delší  podpůrčí  dobu.  K 30. 6. 2017  meziročně  vzrostl 
podíl uchazečů této věkové skupiny z 32,8 % na 35,8 %.  
 
V  ostatních  výdajích  v rámci  pasivní  politiky  zaměstnanosti  je  zahrnuta 
refundace  podpor  v nezaměstnanosti,   kompenzace  odchodného,  odbytného 
a odstupného, a náklady spojené s výplatou podpor – poštovné, bankovné.  
 
 
Srovnání  výdajů  na  podpory  v nezaměstnanosti  v letech  2007  až  2018  je 
uvedeno v následujícím grafu: 
 
 
18 
 

16
230%
15,08 
14
13,35 
210%
) čK 
190%
d.l
12
m( 
10,35 
m
170%
e
9,67 

kl
10
t
9,28 
e
8,76 
8,80 
c
růs
 i
8,30 
 
150%
t
7,50 
8
7,02 
7,12 
7,00 
ndexi 
nanos
130%
t


6
roči
m
z
a
110%
e
m

nez v
4
 
90%
ory
2
70%
podp
na  e

0
50%
daj
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ýv
SR
 
 
 
2.2.8  Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 
 
 
Výdaje 
na 
příspěvek 
na 
péči, 
jehož 
výplata 
je 
upravena 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
pro rok 2018 rozepisovány ve výši 26 000 000 000 Kč
 
Tabulka č. 12 Přehled výdajů na příspěvek na péči 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 
23 104 516 
25 300 000 
26 000 000 
 
 
Nárok  na  příspěvek  má  osoba  starší  1  roku,  která  z důvodu  dlouhodobě 
nepříznivého  zdravotního  stavu  potřebuje  pomoc  jiné  fyzické  osoby  při  zvládání 
základních  životních  potřeb  v rozsahu  stanoveném  stupněm  závislosti.  Tyto  stupně 
závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není 
schopna bez cizí pomoci zvládat. 
 
19 
 

 
Při  posuzování  stupně  závislosti  osoby  se  hodnotí  schopnost  zvládat  tyto 
základní  životní  potřeby:  mobilita,  orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání 
a obouvání,  tělesná  hygiena,  výkon  fyziologické  potřeby,  péče  o zdraví,  osobní 
aktivity  a  péče  o domácnost  (péče  o domácnost  se  neposuzuje  u osob  do  18 let). 
Bližší  vymezení  schopností  zvládat  základní  životní  potřeby  a  způsob  jejich 
hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. 
 
 
Důležitými  faktory  ovlivňujícími  výši,  resp.  nárůst  příspěvku  na  péči  je 
postupné  stárnutí  populace,  rostoucí  počet  starobních  důchodců  a  statisticky 
prodlužující se doba dožití.  Lze předpokládat, že výdaje na příspěvek na péči nadále 
porostou  a  je  potřebné  s touto  tendencí  počítat.  Počty  přiznaných  a  vyplácených 
příspěvků na péči od roku 2012 narůstají, roste tedy objem vyplacených finančních 
prostředků.  Novela  zákona  č. 108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  platná 
od 1. 8. 2016, navýšila částky výplaty příspěvku na péči ve všech stupních závislosti 
o 10 %.  
 
2.2.9  Aktivní politika zaměstnanosti 
 
 
Na aktivní politiku zaměstnanosti je pro rok 2017 rozpočtován objem výdajů ve 
výši 2 436 347 146 Kč.  
 
 
Tabulka č. 13 Přehled výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti 
tis. Kč 
 
2016 
2017 SR 
2018 
Aktivní politika zaměstnanosti 
6 866 804 
4 012 960 
2 436 347 
 
Na aktivní politiku zaměstnanosti bez výdajů na realizaci společných programů 
ČR  a  EU  je  stanoven  objem  prostředků  ve  výši  37 042 941  Kč, 
tj. o 1 234 650 724 Kč méně než činí schválený rozpočet roku 2017. V roce 2018 se 
předpokládá  zapojení  nároků z nespotřebovaných výdajů  na  vlastní nástroje aktivní 
politiky  zaměstnanosti,  na  investiční  pobídky  a  na  sdílené  zprostředkování  dle 
ustanovení  § 119a  zákona  č. 435/2004  Sb.  o  zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 
20 
 

 
 
Na  vlastní  nástroje  aktivní  politiky  zaměstnanosti  Úřadu  práce  ČR,  jež  jsou 
upraveny zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, jsou rozepsány 
prostředky v objemu 32 868 441 Kč.  
 
 
Ostatní  výdaje  na  aktivní  politiku  zaměstnanosti  jsou  zabezpečeny  částkou 
4 174 500  Kč
 
Rozpočtované prostředky ve výši 2 397 266 006 Kč (z toho spolufinancování 
362 776  460  Kč)  jsou  určeny  na projekty  Operačního  program  Zaměstnanost 
(OPZ) a částka 2 038 199 Kč (z toho spolufinancování 180 599 Kč) na komunitární 
program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI).  
Aktivity  v rámci  programu  OPZ  budou  realizovány  prostřednictvím  projektů 
Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) – 95 % a na vlastním ministerstvu – 5 %.  
  
 Konkrétně  budou  prostředky  použity  v rámci  národních  (NIP),  regionálních 
(RIP)  a  systémových  (SIP)  individuálních  projektů  ÚP  ČR  na  realizaci  rekvalifikací, 
na  veřejně  prospěšné  práce,  na  zajištění  společensky  účelných  pracovních  míst, 
na cílené  programy  k řešení  zaměstnanosti  a  na  ostatní  podporu  zaměstnanosti. 
U vlastního  ministerstva  budou  realizovány  aktivity  v oblasti  podpory  4  Efektivní 
veřejná správa.  
V roce 2018 budou realizovány projekty v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
v těchto investičních prioritách OPZ: 
-  1.1, specifický cíl 1 – Zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob, kde jsou 
realizovány  projekty  NIP  „Nové  pracovní  příležitosti  –  veřejně  prospěšné 
práce“,  „Nové  pracovní  příležitosti  –  společensky  účelná  pracovní  místa“, 
„Vzdělávání  a  dovednosti  pro  trh  práce  II“,  „Podpora  odborného  vzdělávání 
zaměstnanců II“. RIP realizované v této prioritě budou zaměřeny na podporu 
zaměstnanosti cílových skupin ohrožených na trhu práce. 
-  1.3,  specifický  cíl  1  –  Zvýšení  kvality  systému  dalšího  vzdělávání,  kde  je 
realizován NIP „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, 
-  1.4,  specifický  cíl  1  –  Výzva  na  systémové  projekty  na  rozvoj  služeb 
zaměstnanosti,  kde  jsou  realizovány  SIP  zaměřené  na  modernizaci  institucí 
21 
 

trhu práce – projekty „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu 
práce  ČR“,  „Evropské  služby  zaměstnanosti  ČR  II“,  „Rozvoj  systému 
a podpory  zaměstnávání  OZP  na  volném  trhu  práce“,  „Efektivní  služby 
zaměstnanosti“,  „Rovnost  žen  a  mužů  na  trhu  práce  se  zaměřením  na 
(ne)rovné odměňování že a mužů“, „Predikce trhu práce (KOMPAS)“ a projekt 
„Kvalita systému akreditací a rekvalifikací (KVASAR), 
-  1.5 – Iniciativa zaměstnanosti mládeže, kde jsou realizovány RIP, které mimo 
jiné  budou  zaměřeny  na  inovativní  opatření  APZ  s cílem  podpořit 
zaměstnanost  v cílové  skupině  uchazečů  o  zaměstnání  ve  věku  do  29  let 
v NUTS  II  Severozápad  (Ústecký  a  Karlovarský  kraj).  Dále  jsou  zde 
realizována opatření „stáže do zahraničí“ a „návrat do vzdělávání“.  
 
 
U  komunitárního  programu  Program  EU  pro  zaměstnanost  a  sociální 
inovace  (EASI)  bude  APZ  realizována  v rámci  aktivit  evropské  politiky 
zaměstnanosti  EURES  –  T.  Prostředky  budou  využity  na  rozvoj  přeshraničního 
partnerství  a  k podpoře  zemí  evropského  hospodářského  prostoru  při  spolupráci 
v oblasti mobility sil v EU v rámci projektů EURES – Tri Regio, EURES – T Bavorsko 
–  Čechy  a  EURES  –  T  Beskydy.  Tyto  aktivity  se  budou  dotýkat  krajů  ústeckého, 
karlovarského, libereckého a královehradeckého.    
 
2.2.10 Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 
 
 
Podle  zákona  č.  118/2000  Sb.,  o  ochraně  zaměstnanců  při  platební 
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, vyplácí Úřad práce ČR 
zaměstnancům splatné mzdové nároky nevyplacené jejich zaměstnavatelem, který je 
v platební  neschopnosti.  Na  tuto  tzv.  insolvenci  je  rozpočtováno  400 000 000 Kč
Objem prostředků zohledňuje celkovou národohospodářskou situaci.  
 
2.2.11 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 
 
 
V návrhu  rozpočtu  na  rok  2018  jsou  pro  Českou  správu  sociálního 
zabezpečení na výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů rozpočtovány 
prostředky ve výši 600 000 000 Kč
22 
 

 
Tabulka č. 13 Přehled výdajů spojených s realizací 
odškodňovacích zákonů
 
tis. Kč 
2017            
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích 
598 778 
600 000 
600 000 
zákonů 
 
 
Výdaje  na  odškodňovací  nároky  podle  zákona  č. 357/2005 Sb.,  o ocenění 
účastníků  národního  boje  za  vznik  a  osvobození  Československa  a některých 
pozůstalých  po  nich,  o zvláštním  příspěvku  k  důchodu  některým  osobám, 
o jednorázové  peněžní  částce  některým  účastníkům  národního  boje  za  osvobození 
v letech  1939  až  1945  a o změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
jsou rozpočtovány ve výši 467 250 000 Kč. 
 
 
Podle  nařízení  vlády  č.  622/2004  Sb.,  o  poskytování  příplatku  k  důchodu 
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, 
ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb., se státním občanům České republiky, kteří 
v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 byli odsouzeni a vykonali trest odnětí 
svobody,  jeho  část  nebo  vazbu  pro  trestný  čin,  za  který  byli  soudně  rehabilitováni 
nebo  jejichž  odsouzení  bylo  zrušeno,  a  kteří  pobírají  starobní  nebo  plný  invalidní 
důchod  z  českého  důchodového  pojištění,  se  poskytují  příplatky  k  důchodu,  a  to 
ve výši  50  Kč  za  každý  započatý  měsíc  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  jeho  části 
nebo  výkonu  vazby.  Příplatky  k  důchodu  se  dále  poskytují  pozůstalým  po  těchto 
oprávněných osobách.  
 
 
V návrhu  rozpočtu  je  rovněž  zohledněno  financování  zbývajících  výplat 
odškodnění  podle  zákona  č.  39/2000  Sb.  (příslušníkům  československých 
zahraničních  armád  a  spojeneckých  armád  v  letech  1939  –  1945),  zákona 
č. 261/2001  Sb.  (účastníkům  národního  boje  za  osvobození,  politickým  vězňům 
a osobám  z  rasových  nebo  náboženských  důvodů  soustředěných  do  vojenských 
pracovních táborů) a zákona č. 172/2002 Sb. (osobám odvlečeným do SSSR nebo 
do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech).  
 
23 
 

Rozpočtované prostředky jsou dále určeny k zajištění výplat odškodnění podle 
zákona  č.  108/2009  Sb.,  o  jednorázové  peněžní  částce  nahrazující  příplatek 
k důchodu a zvláštní příplatek k důchodu a o změně některých zákonů. Oprávněným 
osobám,  kterým  nevznikl  nárok  na  odškodnění  vyplácené  ve  formě  příplatku  nebo 
příspěvku k důchodu, a to jen z toho důvodu, že nepobírají starobní nebo jiný důchod 
z  českého  důchodového  pojištění,  zakládá  tento  zákon  nárok  na poskytnutí 
jednorázové peněžní částky ve výši 72 násobku měsíční částky příplatku (příspěvku) 
k důchodu, na kterou by oprávněná osoba měla nárok.  
 
Zákon č. 108/2009 Sb. dále zakládá nárok na poskytnutí zvláštního příspěvku 
k  důchodu  podle  zákona  č.  357/2005  Sb.  těm  osobám,  které  nesplňují  podmínku 
neoprávněného  omezení  osobní  svobody  v  rozsahu  alespoň  12  měsíců,  jestliže 
omezení  osobní  svobody  skončilo  ze  zdravotních  důvodů.  Zvyšuje  se  rovněž 
příplatek  k  důchodu  některým  pozůstalým  osobám  po  účastnících  odboje,  kteří 
zemřeli při odbojové činnosti.  
 
 
2.2.12 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 
Úřad  práce  ČR  podle  ustanovení  §  78  zákona  č.  435/2004  Sb., 
o zaměstnanosti,  v platném  znění,  vyplácí  příspěvek  zaměstnavatelům,  kteří 
z celkového  počtu  svých  zaměstnanců  zaměstnávají  více  než  50 %  osob  se 
zdravotním  postižením.  Na  rok  2018  je  v rozpočtu  kapitoly  na  tento  příspěvek 
rozpočtována částka 5 500 000 000 Kč
Tabulka č. 144 Přehled výdajů na příspěvek na podporu zaměstnávání osob ZPS 
tis. Kč 
2017 
 
2016 
2018 
oček. skut. 
Výdaje na příspěvek na podporu zaměstnávání osob ZPS 
4 952 515 
5 800 000 
5 500 000 
 
 
Legislativní  změnou  zákona  o  zaměstnanosti  ze  dne  30.  3.  2017  došlo 
s účinností od 1. ledna 2017 k navýšení příspěvku u osob se zdravotním postižením 
dle  §  67  odst.  2  a)  a  b)  zákona  o  zaměstnanosti  (osoby  invalidní  v 1.  –  3.  stupni) 
celkem  o 700 Kč,  tedy  maximální  výše  příspěvku  na  mzdy  a  platy  se  navýšila 
24 
 

z 8 800 Kč na 9 500 Kč měsíčně na jednu osobu se zdravotním postižením dle § 67 
odst. 2 a) a b) zákona o zaměstnanosti.  
 
Maximální  výše  příspěvku  na  další  náklady  vynaložené  zaměstnavatelem  na 
zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením  v  daném  čtvrtletí  pak  činí  2  700  Kč 
měsíčně na jednu osobu se zdravotním postižením dle § 67 odst. 2 a) a b) zákona 
o zaměstnanosti.  Příspěvek  na  osoby  invalidní  v 1.  –  3.  stupni  tedy  může  být 
poskytován až ve výši 12 200 Kč měsíčně. Na osoby zdravotně znevýhodněné byla 
ponechána  maximální  výše  příspěvku  na  původní  hranici,  tedy  souhrnně  ve  výši 
6 000 Kč měsíčně.  
 
 
 
Novela  zákona  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  která  byla  podepsána 
prezidentem  republiky  dne  12.  9.  2017,  významně  změní  podmínky  poskytování 
tohoto  příspěvku.  Podle  této  novely  zaměstnavatel  nebude  muset  vymezovat 
jednotlivá chráněná pracovní místa, ale po splnění zákonných podmínek s ním bude 
uzavřena dohoda o uznání zaměstnavatele na dobu 3 let, a poté na dobu neurčitou. 
Předpokládá se, že díky této změně naroste nejen počet zaměstnavatelů žádajících 
o  příspěvek  dle  § 78  zákona  (nově  §78a),  ale  také  že  se  zvýší  počet  osob  se 
zdravotním postižením, na které bude příspěvek žádán. Dosud počet OZP, na které 
mohl  být  příspěvek  čerpán,  byl  stanoven  dohodami  mezi  ÚP  ČR  a  zaměstnavateli. 
Předpokládá  se,  že  budou  zaměstnavatelé  častěji  reagovat  na  momentální  výši 
zakázek úpravou počtu svých zaměstnanců.  
 
  
 
2.2.13 Ostatní výdaje organizačních složek státu 
 
Na 
ostatní 
výdaje 
organizačních 
složek 
státu 
je 
vyčleněno 
celkem 17 507 589 300 Kč.  V  porovnání  se  schváleným  rozpočtem  roku  2017  se 
jedná o nárůst o 1 169 840 707 Kč a to zejména z důvodu růstu rozpočtu prostředků 
na  platy  a souvisejících  výdajů  o  792 479 843  Kč,  navýšení  rozpočtu  výdajů  na 
programové financování reprodukce majetku o 176 869 053 Kč, navýšení výdajů na 
neinvestiční  příspěvek  příspěvkovým  organizacím  (platy  a  související  výdaje) 
o 57 677 565 Kč a navýšení výdajů na vědu a výzkum o 50 022 609 Kč.  
 
25 
 

 
Ostatní  výdaje  organizačních  složek  státu  jsou  určeny  na  provoz  a  činnost 
vlastního  ministerstva  a  podřízených  organizačních  složek  státu,  které  jsou  orgány 
státní  správy,  tj.  České  správy  sociálního  zabezpečení,  Úřadu  práce  České 
republiky,  Státního  úřadu  inspekce  práce,  Úřadu  pro  mezinárodněprávní  ochranu 
dětí.  Ve výdajích  jsou  zahrnuty  prostředky  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou 
práci  organizačních  složek  státu,  pojistné  a  příděl  do  FKSP,  náhrady  mezd  v době 
nemoci,  věcné  výdaje  a prostředky  na  programové  financování  reprodukce 
investičního  majetku,  výdaje  na  realizaci  společných  programů  ČR a EU  těchto 
organizačních složek státu, příspěvky resortním příspěvkovým organizacím, tj. Fond 
dalšího  vzdělávání,  Centrum  sociálních  služeb  Tloskov,  Centrum  pobytových 
a terénních  sociálních  služeb  Zbůch,  Centrum  sociálních  služeb  pro osoby  se 
zrakovým  postižením  v  Brně  –  Chrlicích,  Centrum  Kociánka  a  Centrum  sociálních 
služeb Hrabyně. 
 
2.2.13.1 
Provozní výdaje 
(neobsahuje prostředky na realizaci společných programů ČR a EU) 
 
MPSV (ústřední orgán) 
 
V návrhu  rozpočtu  jsou  výdaje  vlastního  ministerstva  zabezpečeny  částkou 
1 561 652 947 Kč. Významný podíl na provozních výdajích ministerstva mají výdaje 
na  zajištění  provozu  informačních  systémů  MPSV,  informačních  systémů  státní 
sociální  podpory  a  hmotné  nouze  a  sociálních  služeb.  Na  tyto  účely,  včetně 
souvisejících 
komunikačních 
služeb 
je 
v rozpočtu 
navrhována 
částka 
1 218 547 172 Kč.  Výdaje  na  nákup  energií  a  paliv  jsou  v návrhu  rozpočtu 
zabezpečeny  v   objemu  13 680 000 Kč,  výdaje  na  náhrady  škod  z nároků 
poškozených  pracovníků  organizací  zaniklých  bez  právního  nástupce  ve  výši 
29 900 000  Kč,  výdaje  na  poštovní  služby  ve  výši  10 880 000  Kč,  nájemné  ve  výši 
5 520 000  Kč,  výdaje  na  opravy  a  udržování  ve  výši  19 230 000  Kč,  výdaje  na 
cestovné ve výši 7 975 000 Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
10 450 000  Kč,  výdaje  na  odborné  služby  zajišťované  pro  MPSV  veřejnými 
výzkumnými  institucemi  ve  výši  22 000 000  Kč,  výdaje  na  náhrady  mezd  v době 
nemoci ve výši 2 187 000 Kč
 
26 
 

ČSSZ 
 
Výdaje  na  zajištění  činnosti  České  správy  sociálního  zabezpečení  jsou 
v návrhu  rozpočtu  zohledněny  částkou  1 813 458 712  Kč  včetně  výdajů  ve  výši 
700 000  Kč  na  přesídlené  osoby  z  Kazachstánu.  Výdaje  jsou  určeny  na  nákup 
energií a paliv ve výši 138 904 483 Kč, výdaje na nákup služeb a nájemného ve výši 
1 212 848 488  Kč,  výdaje  na  nákup  materiálu  ve  výši  217 954 014  Kč,  výdaje  na 
programové  vybavení  ve  výši  104 485 000  Kč,  výdaje  na  cestovné  ve  výši 
12 544 074 Kč,  výdaje  na  opravy  a  udržování  ve  výši  105 677 712 Kč,  výdaje  na 
náhrady  mezd  v době  nemoci  ve  výši  15 000 000  Kč  a  na  ostatní  výdaje  ČSSZ 
5 344 941 Kč.  
 
 
Úřad práce ČR 
V návrhu  rozpočtu  na rok  2018  jsou  na  zajištění  činnosti  Úřadu  práce  České 
republiky  vyčleněny  prostředky  v objemu  830 905 981  Kč.  Výdaje  jsou  určeny  na 
nákup energií a paliv ve výši 180 620 792 Kč, výdaje na nákup služeb a nájemného 
ve výši 432 786 172 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 124 489 373 Kč, výdaje 
na  cestové  20 000 000  Kč,  výdaje  na  opravy  a  udržování  ve  výši  31 995 644 
výdaje na náhrady mezd v době nemoci ve výši  32 124 000  a na ostatní výdaje 
ÚP ČR ve výši 8 890 000 Kč.  
 
Státní úřad inspekce práce 
 
Činnost  Státního  úřadu  inspekce  práce  včetně  oblastních  inspektorátů  je 
zabezpečena částkou ve výši  90 283 196 Kč. Výdaje jsou určeny na nákup energií 
a paliv ve výši 11 595 685 Kč, výdaje na nákup služeb spojených s výkonem revizní 
a  kontrolní  činnosti  jsou  zabezpečeny  ve  výši  51 576  216  Kč,  výdaje  na  nákup 
materiálu ve výši 10 611 825 Kč, výdaje na cestové 9 055 432 Kč, výdaje na opravy 
a udržování  ve  výši  3 680 160 ,  výdaje  na náhrady mezd  v době nemoci ve výši 
1 289 936 Kč a na ostatní výdaje SÚIP 2 473 942 Kč
 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
 
V návrhu 
rozpočtu  na  rok  2018  je  na  provozní  výdaje  Úřadu 
pro mezinárodněprávní  ochranu  dětí  vyčleněn  objem  prostředků  ve  výši 
27 
 

5 401 672 Kč.  Výdaje  jsou  určeny  na  nákup  energií  a  paliv  ve  výši  805  500  Kč
výdaje  na nákup  služeb  a  nájemného  ve  výši  3 815 000  Kč,  výdaje  na  nákup 
materiálu  ve výši  193 000  Kč,  výdaje  na  cestové  300 000  Kč,  výdaje  na  opravy  a 
udržování  ve  výši  70 182 ,  výdaje  na  náhrady  mezd  v době  nemoci  ve  výši 
47 000 Kč a na ostatní výdaje ÚMPOD 170 990 Kč
 
 
Na  neinvestiční  transfery  mezinárodním  vládním  organizacím  počítá 
návrh  rozpočtu  kapitoly  s částkou  660 000  Kč.  Jedná  se  o  příspěvky  Mezinárodní 
asociaci  sociálního  zabezpečení  (MASZ),  Evropské  asociaci  posudkových 
a revizních  lékařů  (EUMASS),  European  Social  Insurance  Platform  (ESIP) 
a Mezinárodní asociaci inspekce práce (IALI - platí Státní úřad inspekce práce). 
 
 
Na  členské  příspěvky  mezinárodním  vládním  organizacím  počítá  návrh 
rozpočtu  kapitoly  s částkou  250 000  Kč.  Jedná  se  o  příspěvky  Světové  asociaci 
veřejných služeb (WAPES). 
 
 
 
Na  zajištění  přípravy  na  krizové  situace  podle  zákona  č.  240/2000  Sb. 
návrh rozpočtu počítá s částkou 150 000 Kč.  
 
 
Na  úhradu  nákladů  odborovým  orgánům  na  výdaje  spojené  s kontrolou 
bezpečnosti  práce  je  v návrhu  rozpočtu  na  rok  2018  vyčleněna  částka  ve  výši 
53 000 000  Kč.  Povinnost  úhrady  odborovým  organizacím  je  stanovena  zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
 
 
Na  úhradu  nákladů  sociálním  partnerům  dle  ustanovení  §  320a  zákoníku 
práce (podpora sociálního dialogu) je vyčleněna částka ve výši 33 358 234 Kč
 
 
Pro  příspěvkovou  organizaci  Fond  dalšího  vzdělávání  je  navrhován 
příspěvek ve výši 13 800 000 Kč.  
 
 
 
Příspěvek není navrhován příspěvkové organizaci Technická inspekce ČR
 
 
28 
 

 
Pro příspěvkové organizace – Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum 
sociálních služeb Tloskov, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, 
Centrum  sociálních  služeb  pro  osoby  se  zrakovým  postižením  v Brně  –  Chrlicích 
a Centrum  Kociánka,  je  rozpočtováno  336 661 767  Kč.  V rámci  neinvestičního 
příspěvku  je  stanoven  limit  mzdových  nákladů  pro  tyto  příspěvkové  organizace ve 
výši  252 610 748  Kč.  Pro  823  zaměstnanců  je  na  platy  určena  částka 
251 614 946 Kč,  na  ostatní  osobní  náklady  je  v rozpočtu  zapracováno  995 802  Kč
V objemu  prostředků  na  platy  zaměstnanců  je  zapracován  dopad  (21 634 428  Kč) 
spojený  s novelizací  nařízení  vlády  č.  564/2006  Sb.,  o  platových  poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým 
byly k 1. 7. 2017  zrušeny  dvě  nejnižší  stupnice  platových  tarifů  a  zvýšení  platových 
tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě (20 775 546 Kč). 
 
Centrum sociálních služeb Hrabyně: 
 
Pro  příspěvkovou  organizaci  Centrum  sociálních  služeb  Hrabyně  je  v návrhu 
rozpočtu  na  rok  2018  zapracován  příspěvek  ve  výši  62 891 069  Kč.  V rámci 
neinvestičního příspěvku je stanoven limit mzdových nákladů ve výši 48 790 700 Kč 
pro 165 zaměstnanců.  
 
Centrum sociálních služeb Tloskov: 
 
Pro  příspěvkovou  organizaci  Centrum  sociálních  služeb  Tloskov  je  v návrhu 
rozpočtu  na  rok  2018  zapracován  příspěvek  ve  výši  87 046 204  Kč.  V rámci 
neinvestičního příspěvku je stanoven limit mzdových nákladů ve výši 67 685 850 Kč 
pro 221 zaměstnanců. 
 
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch: 
 
Pro  příspěvkovou  organizaci  Centrum  pobytových  a  terénních  sociálních 
služeb  Zbůch  je  v návrhu  rozpočtu  na  rok  2018  zapracován  příspěvek  ve  výši 
49 860 484  Kč.  V rámci  neinvestičního  příspěvku  je  stanoven  limit  mzdových 
nákladů ve výši 38 845 620 Kč pro 120 zaměstnanců. 
 
Centrum  sociálních  služeb  pro  osoby  se  zrakovým  postižením  v  Brně  – 
Chrlicích: 
29 
 

 
Pro  příspěvkovou  organizaci  Centrum  sociálních  služeb  pro  osoby  se 
zrakovým  postižením  v Brně  –  Chrlicích  je  v návrhu  rozpočtu  na  rok  2018 
zapracován  příspěvek  ve  výši  30 382 229  Kč.  V rámci  neinvestičního  příspěvku  je 
stanoven limit mzdových nákladů ve výši 25 575 180 Kč pro 79 zaměstnanců. 
 
Centrum Kociánka 
 
Pro  příspěvkovou  organizaci  Centrum  Kociánka  je  v návrhu  rozpočtu  na  rok 
2018  zapracován  příspěvek  ve  výši  106 481 781  Kč.  V rámci  neinvestičního 
příspěvku  je  stanoven  limit  mzdových  nákladů  ve  výši  71 713  398  Kč  pro  238 
zaměstnanců. 
 
 
2.2.13.2 
Věda a výzkum (institucionální prostředky) 
 
 
Usnesením  č.  385  ze  dne  22.  května  2017  schválila  vláda  České  republiky 
návrh  výdajů  státního rozpočtu  České  republiky  na  výzkum,  experimentální  vývoj  a 
inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým 
výhledem  do  roku  2024.    Institucionální  podpora  je  poskytována  na  dlouhodobý 
koncepční  rozvoj  resortních  výzkumných  organizací  na  základě  zhodnocení  jimi 
dosažených  výsledků.  Z prostředků  institucionální  podpory  jsou  řešeny  výzkumné 
záměry  resortních  výzkumných  institucí,  které  naplňují  priority  MPSV  v oblasti 
výzkumu,  vývoje  a  inovací  resp.  zajišťují  výzkumná  data  pro  kvalifikované 
rozhodování MPSV v gesčně příslušných agendách.  
 
 
V návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace 
je  rozepsáno  na  institucionální  podporu  MPSV  v roce  2018  celkem 
60 000 000 Kč. Konkrétní výše institucionální podpory bude poskytnuta VÚBP, v.v.i. 
a  VÚPSV,  v.v.i.  na  základě  provedeného  hodnocení  dle  Metodiky  2017+,  která  již 
nepracuje  pouze  s  přepočtem  tzv.  RIV  bodů  za  minulé  období,  ale  s celkovým 
hodnocením výzkumných organizací jako takových. 
 
2.2.13.3 
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou  
 
30 
 

 
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační 
složky  státu  jsou  pro  rok  2018  rozpočtovány  ve výši  8 204 978 271 Kč.  Na  platy 
21 820,77  zaměstnanců  na  služebních  místech  dle  zákona  o  státní  službě  je 
určena částka 7 585 221 750 Kč, pro 1 672,98 zaměstnanců v pracovním poměru 
vyjma  zaměstnanců  na  služebních  místech  je  na  platy  stanovena  částka 
542 831 140 Kč.  Na ostatní  platby  za provedenou  práci  je  v rozpočtu  zapracováno 
76 925 381 Kč
 
 
Pro  jednotlivé  organizační  složky  státu  jsou  prostředky  na  platy  a  ostatní 
platby za provedenou práci rozpočtovány následovně: 
 
MPSV (ústřední orgán): 
 
Prostředky  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  stanovené 
ve výši  922 790 723  Kč  jsou  rozepisovány  pro  1 630,75  zaměstnanců.  Na  platy 
1 242 zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě je určena 
částka  723 779 225 Kč,  pro  388,75  zaměstnanců  v pracovním  poměru  vyjma 
zaměstnanců  na  služebních  místech  je  na  platy  stanovena  částka 
136 962 471 Kč.  Na ostatní  platby  za provedenou  práci  je  v rozpočtu  zapracováno 
62 049 027 Kč
V  objemu  prostředků  se  promítá  zvýšení  platových  tarifů  státních 
zaměstnanců  o  10%,  vlivy  přecházející  ze  střednědobého  výhledu  schváleného 
vládou a následující opatření: 
 

přesun  1  služebního  místa  a  prostředků  na  platy  zaměstnanců 
na služebních  místech  částkou  384 000  Kč  z ústředního  orgánu 
do rozpočtu  kapitoly  306  -  MZV  –  vyslání  sociálního  diplomata 
na zastupitelský úřad v Londýně od 1. 1. 2018, 

přesun  prostředků  na  národní  spolufinancování  z  platů  zaměstnanců 
na služebních místech částkou 1 971 258 Kč do prostředků na národní 
spolufinancování  platů  zaměstnanců  ústředního  orgánu  -  zajištění 
realizace projektů OP Z, 

přesun  prostředků  na  národní  spolufinancování  na  platy 
zaměstnanců  na pracovních  místech  částkou  200 933  Kč,  na  platy 
31 
 

zaměstnanců na služebních místech částkou 274 468 Kč a ostatních 
plateb  za provedenou  práci  částkou  94 885  Kč  z ústředního  orgánu 
na ÚMPOD k zajištění realizace projektů OP Z, 

zvýšení  prostředků  na  národní spolufinancování  platů  zaměstnanců 
ústředního  orgánu  o  částku  2 526 075  Kč  na  vrub  provozních  výdajů 
OP Z k zajištění realizace projektů OP Z, 

přesun  prostředků  na  národní  spolufinancování  platů  zaměstnanců 
na služebních místech ve výši 4 295 432 Kč do prostředků na národní 
spolufinancování  ostatních  plateb  za  provedenou  práci  v rámci 
OP Z (rozhodnutí MF o použití úspor z minulých let),   

dočasné  zvýšení  počtu  zaměstnanců  ústředního  orgánu  o  420 
služebních  míst  a prostředků  na  platy  zaměstnanců  ve  služebním 
poměru  z rozpočtu  EU  o  částku  217 883 671  Kč,  počtu  pracovních 
míst  o  276,75  a prostředků  na platy  zaměstnanců  z rozpočtu  EU 
o částku  66 109 197  Kč  a ostatních  plateb  za  provedenou  práci 
z rozpočtu  EU  o částku  41 151 177 Kč  k zajištění  činností  při  vytváření 
implementační  struktury  čerpání  prostředků  ze strukturálních  fondů  – 
OP Z a na realizaci projektů OP Z, 

dočasné  zvýšení  počtu  zaměstnanců  ústředního  orgánu  o  2  služební 
místa  a prostředků  na  platy  zaměstnanců  ve  služebním  poměru 
z rozpočtu 
EU  o částku  1 104 081  Kč  a  ostatních  plateb 
za provedenou  práci  z rozpočtu  EU  o  částku  799  680  Kč  k  zajištění 
činností  implementační  struktury  Operačního  programu  potravinové 
a materiální pomoci, 

zvýšení  zaměstnanců  ústředního  orgánu  o  1  pracovní  místo
prostředků  na  platy  zaměstnanců  o  částku  473 004  Kč,  o  25 
služebních  míst  a prostředků  na  platy  zaměstnanců  na  služebních 
místech  o  částku  13 987 800  Kč  v souvislosti  s  legislativními 
změnami a nárůstem objemu některých agend (zejména elektronická 
výměna  informací  o  sociálním  zabezpečení  -  IS  EESSI,  ustavení 
pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů,  zavedení  nové  nelékařské 
odbornosti  "odborného  asistenta  posudkového  lékaře",  posílení 
metodické  a  kontrolní  činnosti  v  oblasti  lékařské  posudkové  služby, 
32 
 

agendy  národních  neinvestičních  dotačních  titulů  v  sociální  oblasti, 
investiční dotace, výběrová řízení, vzdělávání státních zaměstnanců). 
 
Úřad práce ČR: 
Prostředky  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  stanovené 
ve výši  3 875 879 210  Kč  jsou  rozepisovány  pro  12 171  zaměstnanců.  Na  platy 
11 523 zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě je určena 
částka  3 651 967 811 Kč,  pro  648  zaměstnanců  v pracovním  poměru  vyjma 
zaměstnanců  na  služebních  místech  je  na  platy  stanovena  částka 
218 657 800 Kč.  Na ostatní  platby  za provedenou  práci  je  v rozpočtu  zapracováno 
5 253 599 Kč.  
V  objemu  prostředků  se  promítá  zvýšení  platových  tarifů  státních  zaměstnanců 
o 10%,  vlivy  přecházející  ze  střednědobého  výhledu  schváleného  vládou 
a následující opatření: 
-  přesun  4  pracovních  míst  do  služebních  míst  a  prostředků  na  platy 
zaměstnanců  ve  výši  1 490 434  Kč  do  prostředků  na  platy  zaměstnanců 
na služebních místech na ÚP ČR (změna systemizace), 
-  dočasné  zvýšení  počtu  zaměstnanců  ÚP  ČR  o  1 463  služebních  míst 
prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech z rozpočtu EU 
o částku 243 632 385 Kč k zajištění realizace projektů v rámci OP Z, 
-  přesun  prostředků  na  národní  spolufinancování  platů  zaměstnanců 
na služebních  místech  ve  výši  21 437 858  Kč  do  prostředků  na  platy 
zaměstnanců  na služebních  místech  (rozhodnutí  MF  o  použití  úspor 
z minulých let),   
-  zvýšení  objemu  ostatních  plateb  za  provedenou  práci  ÚP  ČR  o  částku 
1 500 000  Kč  na  zajištění  činnosti  školícího  centra  na  vrub  provozních 
výdajů
 
 
Česká správa sociálního zabezpečení: 
Prostředky  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  stanovené 
ve výši  3 071 117  576  Kč  jsou  rozepisovány  pro  8 844  zaměstnanců.  Na  platy 
8 305,77  zaměstnanců  na  služebních  místech  dle  zákona  o  státní  službě  je 
určena  částka  2 908 154 074 Kč,  pro  538,23  zaměstnanců  v pracovním  poměru 
33 
 

vyjma  zaměstnanců  na  služebních  místech  je  na  platy  stanovena  částka 
154 299 169 Kč.  Na ostatní  platby  za provedenou  práci  je  v rozpočtu  zapracováno 
8 664 333 Kč 
V  objemu  prostředků  se  promítá  zvýšení  platových  tarifů  státních 
zaměstnanců  o 10%,  vlivy  přecházející  ze  střednědobého  výhledu  schváleného 
vládou a  následující opatření: 
-  přesun  8,10  pracovních  míst  do  služebních  míst  a  prostředků  na  platy 
zaměstnanců  ve výši  2 881 992  Kč  do  prostředků  na  platy  zaměstnanců 
na služebních místech na ČSSZ (vlivy přecházející ze střednědobého výhledu 
schváleného vládou), 
-  přesun  55,23  služebních  míst  do  pracovních  míst  a  prostředků  na  platy 
na služebních  místech  ve výši  15 558 871  Kč  do  prostředků  na  platy 
zaměstnanců na ČSSZ (změna systemizace), 
-  zvýšení  počtu  zaměstnanců  ČSSZ  o  60  systemizovaných  míst  (služebních) 
a prostředků  na  platy  zaměstnanců  na  služebních  místech  o částku 
19 290 816 Kč  k zajištění  výkonu  nové  agendy  nemocenského  pojištění,  tzv. 
„otcovské“  (změna  zákona  č.  187/2006  Sb.,  o nemocenském  pojištění, 
schválená 19. 4. 2017), 
-  zvýšení  počtu  zaměstnanců  ČSSZ  o  60  systemizovaných  míst  (služebních) 
a prostředků  na  platy  zaměstnanců  na  služebních  místech  o částku 
22 682 752 Kč v souvislosti se zabezpečením agendy nemocenského pojištění, 
tzv. „dlouhodobé ošetřovné“ změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, 
-  zvýšení počtu zaměstnanců ČSSZ o 22 systemizovaných míst (služebních) pro 
novou nelékařskou odbornost "odborného asistenta posudkového lékaře", která 
bude  zajišťovat  přípravné  práce  spojené  s  projednáním  jednotlivých  případů, 
sníží zátěž posudkových lékařů a tím zkrátí dobu pro zpracování posudků. 
 
 
Státní úřad inspekce práce: 
Prostředky  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  stanovené 
ve výši  311 822  714  Kč  jsou  rozepisovány  pro  803  zaměstnanců.  Na  platy  711 
zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě je určena částka 
34 
 

281 581 185 Kč,  pro  92  zaměstnanců  v pracovním  poměru  vyjma  zaměstnanců 
na  služebních  místech  je  na  platy  stanovena  částka  29 787 071 Kč.  Na ostatní 
platby za provedenou práci je v rozpočtu zapracováno 454 458 Kč.  
V  objemu  prostředků  se  promítá  zvýšení  platových  tarifů  státních 
zaměstnanců  o 10%,  vlivy  přecházející  ze  střednědobého  výhledu  schváleného 
vládou a následující opatření: 
-  přesun  prostředků  na  platy  zaměstnanců  ve  výši  704 000  Kč  do prostředků 
na platy zaměstnanců na služebních místech na SÚIP (změna systemizace). 
 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: 
Prostředky  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  stanovené 
ve výši  23 368 048  Kč  jsou  rozepisovány  pro  45  zaměstnanců.  Na  platy 
39 zaměstnanců  na  služebních  místech  dle  zákona  o  státní  službě  je  určena 
částka  19 739 455  Kč,  pro  6  zaměstnance  v pracovním  poměru  vyjma 
zaměstnanců  na služebních  místech  je  na platy  stanovena  částka  3 124 629  Kč. 
Na ostatní platby za provedenou práci je v rozpočtu zapracováno 503 964 Kč.  
V  objemu  prostředků  se  promítá  zvýšení  platových  tarifů  státních  zaměstnanců 
o 10%,  vlivy  přecházející  ze  střednědobého  výhledu  schváleného  vládou 
a následující opatření: 
-  přesun  prostředků  na  národní  spolufinancování  na  platy  zaměstnanců 
na pracovních  místech  částkou  200 933  Kč,  na  platy  zaměstnanců 
na služebních  místech  částkou  274 468  Kč  a  ostatních  plateb 
za provedenou  práci  částkou  94 885  Kč  z ústředního  orgánu  na  ÚMPOD 
k zajištění realizace projektů OP Z, 
-  přesun  prostředků  z ústředního  orgánu  na  předfinancování  platů 
zaměstnanců  na pracovních  místech  částkou  759 919  Kč,  na  platy 
zaměstnanců  na služebních  místech  částkou  1 024 688  Kč  a  ostatních 
plateb  za  provedenou  práci  částkou  364 715  Kč  na  ÚMPOD  na  realizaci 
projektů OP Z, 
-  dočasné  zvýšení  počtu  zaměstnanců  ÚMPOD  o  1  služební  místo 
prostředků  na  předfinancování  platů  zaměstnanců  na  služebních 
místech  o částku  129 335  Kč,  o  4  pracovní  místa  a  prostředků 
35 
 

na předfinancování  platů  zaměstnanců  o částku  1 084 662  Kč na realizaci 
projektů OP Z, 
-  přesun prostředků na platy zaměstnanců ve výši 100 000 Kč do prostředků 
na  platy  zaměstnanců  na  služebních  místech  na ÚMPOD  (změna 
systemizace), 
-  zvýšení  zaměstnanců  ÚMPOD  o  4  služební  místa  a prostředků  na  platy 
zaměstnanců  na  služebních  místech  o  částku  1 960 400  Kč  v souvislosti 
nárůstem  objemu  některých  agend  (zejména  řešením  přeshraničních 
rodičovských  konfliktů,  v  oblasti  řízení  lidských  zdrojů,  ICT  a ekonomických 
činností). 
 
 
Pojistné zdravotního a sociálního pojištění a převod do FKSP má vazbu 
na objem  mzdových  prostředků.  Rozpočtováno  je  ve  výši  2 952 739 581 Kč 
(bez výdajů  na  pojistné  odváděné  v souvislosti  s výplatou  odměny  pěstouna  ve  výši 
750 000 000  Kč,  tyto  výdaje  jsou  rozpočtově  evidovány  ve  specifickém ukazateli 
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče). 
 
2.2.13.4 
Programové financování reprodukce majetku 
 
 
 
Na  programové  financování  reprodukce  majetku  pro  vlastní  ministerstvo, 
Českou správu sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce a centra sociální 
péče  je  rozpočtováno  pro  rok  2018  celkem  1 012 247 053 Kč.  Ve srovnání  se 
schváleným rozpočtem roku 2017 se jedná o nárůst o 176 869 053 Kč. 
 
Podíly  jednotlivých  programů  na  výdajích  programového  financování 
reprodukce  majetku  MPSV,  ČSSZ,  SÚIP  a  center  sociální  péče  jsou  znázorněny 
v následujícím grafu: 
 
 
36 
 


013110 Rozvoj a 
013020 Rozvoj a 
obnova materiálně 
obnova ICT resortních 
technické základny 
informačních systémů 
SÚIP
47,9% 
 
3,2% 
013010 Rozvoj a 
obnova materiálně 
technické základny 
MPSV 
3,0% 
013220 Rozvoj a 
obnova materiálně 
013330 Reprodukce 
technické základny 
majetku center 
České správy sociálního 
sociálních služeb MPSV 
zabezpečení 
4,0% 
42,0% 
 
 
 
 
 
 
 
Program  013 010  Rozvoj  a  obnova  materiálně  technické  základny 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
 
Pro  rok  2018  je  uvažováno  s celkovými  kapitálovými  výdaji  ve výši 
30 000 000 Kč v podprogramu: 
 
-  013 012 Reprodukce majetku MPSV 
V podprogramu 
jsou 
rozpočtovány  v roce  2018  prostředky  ve výši 
30 000 000 Kč,  z  toho  na  projektovou  přípravu  rekonstrukce  vlastní  budovy 
Na Poříčním  právu  1,  Praha  2,  na  stavební  úpravy  vlastních  objektů  ministerstva 
a na obnovu vozového parku. 
 
37 
 

Program  013 020  Rozvoj  a  obnova  materiálně  technické  základny 
Státního úřadu inspekce práce 
 
Pro  rok  2018  je  uvažováno  s celkovými  kapitálovými  výdaji  ve výši 
31 944 755 Kč v podprogramu: 
 
-  013 022 Reprodukce majetku ve správě SÚIP 
V podprogramu 
jsou 
rozpočtovány  v roce  2018  prostředky  ve výši 
31 944 755 Kč,  z  toho  na  rekonstrukci  budovy  určené  pro  OIP  hl.  m.  Praha  - 
rekonstrukce budovy na náměstí Barikád v objemu 6 088 821 Kč, na stavební úpravy 
budovy  OIP  České  Budějovice  celkem  1 387 000 Kč,  rekonstrukci  objektu  Karlovy 
Vary  v objemu  6 165 986 Kč,  na  zateplení  střešního  pláště  OIP  Plzeň  v objemu 
1 829 000 Kč,  na  výstavbu  budovy  ČSSZ  Jeseník  v objemu  6 573 948 Kč,  na 
odkoupení  přilehlého  pozemku  v OIP  Hradec  Králové  v  objemu  1 500 000 Kč 
a na pořízení osobních automobilů ve výši 8 400 000 Kč.  
 
Program 013 030 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu 
práce ČR 
Pro  rok  2018  nejsou  rozpočtovány  žádné  výdaje,  výdaje  roku  2018  budou 
kryty z nároků z nespotřebovaných výdajů. 
 
Program 013 110 Rozvoj a obnova ICT resortních informačních systémů 
 
Program 013 110 postupně nahrazuje a sjednocuje programy MPSV  113 110 
Rozvoj,  obnova  a  provozování  ICT  resortních  IS  a 113 010  Rozvoj  a  obnova 
materiálně technické základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí  – 
v části za podprogram 113 011 Pořízení a obnova ICT systému řízení MPSV. Cílem 
programu  reprodukce  majetku  013 110  je  zejména  zajistit  rozvoj  a provozování 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a v rámci něho klíčových 
informačních  systémů  zabezpečujících  výplatu  nepojistných  sociálních  dávek 
a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, a dalších doprovodných informačních 
systémů ICT MPSV a Úřadu práce ČR např. komunikačního systému resortu MPSV, 
38 
 

ekonomických  informačních  systémů  (EKIS),  resortní  spisové  služby,  personalistiky 
a dalších. 
Na rok  2018  jsou  rozpočtovány  finanční  prostředky  ve výši  484 400 000 Kč
Jedná  se  pouze  o kapitálové  výdaje,  určené  zejména  na  pořízení,  rozvoj  a  obnovu 
programových  prostředků  a  hardwarové  infrastruktury  MPSV  a  Úřadu  práce  ČR, 
zejména pro výše uvedené informační systémy.  
 
Program 013 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny České 
správy sociálního zabezpečení 
 
V programu  je  pro  rok  2018  uvažováno  s celkovými  výdaji  ve výši 
424 917 200 Kč, v členění na následující podprogramy: 
 
-  013 221 Pořízení a obnova ICT ČSSZ 
Celkové výdaje jsou navrhovány v objemu 312 927 500 Kč. V roce 2018 jsou 
finanční  prostředky  určeny  zejména  v oblasti  SW  na rozvoj  a úpravu  aplikací  pro 
výkon základních činnosti ČSSZ daných zákonem. 
 
-  013 222 Pořízení a obnova majetku ČSSZ 
Celkové  výdaje  jsou  navrhovány  v objemu  111  989 700 Kč.  V roce  2018 
budou  zahájeny  akce  na  obnovu  materiálně  technické  základny  ČSSZ. 
V podprogramu bude realizována také akce z programu OPŽP ve výši 4 927 200 Kč
v  tom  podíl  EU  činí  1 356 000 Kč  a  národní  podíl  3 571 200 Kč.  Na  akci  se  budou 
podílet  i prostředky  programu  Nová  zelená  úsporám,  které  budou  převedeny 
rozpočtovým opatřením z MŽP v roce 2018. 
 
-  013 223 Projekty evropských strukturálních fondů 
Výdaje podprogramu nejsou rozpočtovány. 
 
 
 
Program  013 330  Reprodukce  majetku  center  sociálních  služeb 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
 
39 
 

V  rámci  programu  budou  v roce  2018  realizovány  dále  uvedené  podprogramy 
s prostředky v celkové výši 40 985 098 Kč
 
-  013 331 Pořízení a obnova ICT center sociálních služeb 
Na pořízení ICT je pro rok 2018 plánováno celkem 2 000 000 Kč
 
-  013 332 Reprodukce majetku center sociálních služeb    
Návrh  rozpočtu počítá s celkovými výdaji podprogramu ve výši  38 985 098 Kč 
(v  tom  neinvestiční  výdaje  ve  výši  92 068 Kč),  určených  na  obnovu  materiálně 
technické  základny  Center  sociálních  služeb  MPSV  (CSS  Tloskov,  CPTSS Zbůch, 
CSS Brno – Kociánka, CSS Brno – Chrlice a CSS Hrabyně).  
Součástí  podprogramu  je  i  akce  Centrum  Kociánka  -  Druhý  domov  Březejc 
plánovaná  k  financování  v rámci  Integrovaného  regionálního  operačního  programu 
(IROP), národní podíl je rozpočtován ve výši 2 598 876 Kč (v tom neinvestiční výdaje 
ve  výši  6 000 Kč).  Rozpočet  předfinancování  ve  výši  14 726 961  Kč  bude  navýšen 
v průběhu roku 2018 souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 313 – MPSV na 
základě  ustanovení  § 24  odst.  4  zákona  č.  218/2000  Sb.,  o rozpočtových  pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
Součástí  podprogramu  je  i  akce  Revitalizace  objektu  č. p. 205  CSS Hrabyně  - 
projekt  zateplení  plánovaná  k  financování  v rámci  Operačního  programu  Životní 
prostředí  (OPŽP),  národní  podíl  je  rozpočtován  ve  výši  1 386 222 Kč  (v  tom 
neinvestiční  výdaje  ve  výši  35 862 Kč).  Na  akci  se  budou  podílet  i  prostředky 
programu  Nová  zelená  úsporám,  které  budou  převedeny  rozpočtovým  opatřením 
z MŽP  v roce  2018.  Rozpočet  předfinancování  ve  výši  3 696 591  Kč  bude  navýšen 
v průběhu roku 2018 souvztažným zvýšením příjmů a výdajů kapitoly 313 – MPSV na 
základě  ustanovení  § 24  odst.  4  zákona  č.  218/2000  Sb.,  o rozpočtových  pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
 
 
Program  113 010  Rozvoj  a  obnova  materiálně  technické  základny 
systému řízení MPSV 
 
40 
 

Pro  rok  2018  nejsou  rozpočtovány  žádné  prostředky.  Program  je  členěn 
na podprogramy: 
 
-  113 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MPSV 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti reprodukce majetku jsou promítnuty do nově zřízeného programu 013 110. 
V roce  2018  budou  pouze  dofinancovány  akce  z nároků  z nespotřebovaných 
výdajů (dále jen NNV). 
 
-  113 012 Reprodukce majetku ve správě MPSV 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  V roce  2018  budou  pouze 
dofinancovány akce z NNV. 
 
-  113 013 Projekty integrovaného operačního programu MPSV 
Výdaje podprogramu nejsou rozpočtovány. 
 
 
 
Program  113 020  Rozvoj  a  obnova  materiálně  technické  základny 
Státního úřadu inspekce práce 
 
Výdaje  programu  nejsou  pro  rok  2018  rozpočtovány.  Program  se  člení 
na podprogramy: 
-  113 021 Pořízení, obnova a provozování ICT systému SÚIP 
V podprogramu nejsou rozpočtovány v roce 2018 žádné prostředky. 
 
-  113 022 Reprodukce majetku ve správě systému SÚIP 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti reprodukce majetku SÚIP jsou promítnuty do programu 013 020.  
 
Program 113 030 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu 
práce ČR 
Pro rok 2018 nejsou rozpočtovány žádné prostředky. 
41 
 

 
-  113 032 Pořízení a reprodukce majetku ve správě ÚP ČR 
V podprogramu  nejsou  rozpočtovány  žádné  prostředky.  V roce  2018  bude 
pouze dofinancována jedna akce z NNV. 
 
Program  113 110  Rozvoj,  obnova  a  provozování  ICT  resortních 
informačních systémů 
 
Pro rok  2018  nejsou  rozpočtovány  žádné  finanční  prostředky.  Program 
se člení na následující podprogramy: 
 
-  113 111 Informační a komunikační systém resortu MPSV 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti reprodukce majetku jsou promítnuty do nově zřízeného programu 013 110. 
V roce 2018 budou pouze dofinancovány akce z NNV. 
 
-  113 112 Informační systém státní sociální podpory 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti reprodukce majetku jsou promítnuty do nově zřízeného programu 013 110. 
V roce 2018 budou pouze dofinancovány akce z NNV. 
 
-  113 113 Informační systém služeb zaměstnanosti - úřadů práce 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti reprodukce majetku jsou promítnuty do nově zřízeného programu 013 110. 
V roce 2018 budou pouze dofinancovány akce z NNV. 
 
-  113 114 Informační systém hmotné nouze 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti reprodukce majetku jsou promítnuty do nově zřízeného programu 013 110. 
V roce 2018 budou pouze dofinancovány akce z NNV. 
 
 
42 
 

Program 113 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny České 
správy sociálního zabezpečení 
 
V programu  nejsou  pro  rok  2018  rozpočtovány  žádné  výdaje.  Program 
je  členěn na následující podprogramy: 
 
-  113 221 Pořízení, obnova a provozování ICT ČSSZ 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti  reprodukce  majetku  ČSSZ  jsou  promítnuty  do  programu  013 220.  V roce 
2018 budou pokračovat především víceleté akce dofinancované z NNV. 
 
-  113 222 Pořízení, obnova a provozování majetku ve správě ČSSZ 
Výdaje  podprogramu  nejsou  rozpočtovány.  Uvažované  výdaje  organizace 
v oblasti  reprodukce  majetku  ČSSZ  jsou  promítnuty  do  programu  013 220.  V roce 
2018 budou pokračovat především víceleté akce dofinancované z NNV. 
 
2.2.13.5 
Výdaje na realizaci společných programů ČR a EU  
 
Ostatní výdaje organizačních složek státu kap. 313 – MPSV v rámci realizace 
programů  EU  v roce  2018  činí  1 485 304  164  Kč,  v tom  na  spolufinancování  je 
určeno 261 207 308 Kč a na předfinancování 1 224 096 856 Kč.  
 
V rámci  celkových  výdajů  činí  běžné  výdaje  1 452 263  408  Kč  a  kapitálové 
výdaje 33 040 756 Kč.  
 
Na jednotlivé  programy  EU  jsou  rozpočtovány  tyto  objemy  finančních 
prostředků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Kč 
Ostatní výdaje OSS celkem 
z toho platy a  ostatní platby za 
provedenou práci 
Program 
ze státního 
podíl 
celkem 
ze státního 
podíl 
celkem 
rozpočtu  
rozpočtu EU 
rozpočtu  
rozpočtu 
EU 
OPZ 
227 510 265 
1 092 698 825 
1 320 209 090 
115 982 717 
572 139 749 
688 122 466 
OP ŽP-CF 
4 957 422 
1 356 000 
6 313 422 IROP 
2 598 876 

2 598 876 43 
 

OP TP 
2 130 000 
5 306 031 
7 436 031 OP PMP  
22 010 745 
124 736 000 
146 746 745 
335 958 
1 903 761 
2 239 719 
KP EASI  
2 000 000 

2 000 000 Celkem 
261 207 308 
1 224 096 856 
1 485 304 164 
116 318 675 
574 043 510 
690 362 185 
 
2.2.13.6 
Výdaje na veřejné zakázky 
 
  
 
Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle § 16a zákona          
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší 
než  1  rok  a  převyšuje  částku    300 000 000  Kč  bez  DPH  budou  v rozpočtovaném 
období realizovány v případě jedné veřejné zakázky.  
 
Předmětem  je  veřejná  zakázka  „Zajištění  migračních  a  přechodových 
služeb  OKaplikací  pro  MPSV“,  jejíž  samotná  realizace  proběhne  v období  od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. IS Zaměstnanost bude realizován v období od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017, IS Sociální dávky v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Veřejná 
soutěž  –  Jednací  řízení  bez  uveřejnění  dle  zákona  o veřejných  zakázkách  (ZVZ) 
proběhla  v závěru  roku  2016,  dodavatelem  je  společnost  OKsystem  a.s.,  jež  je 
dlouhodobým  dodavatelem  uvedených  systémů.  V návaznosti  na  VZ  byla 
s dodavatelem  uzavřena  Smlouva  o zajištění  služeb  podpory  a  rozvoje  OKaplikací 
pro  MPSV.  Pro  rok  2018  je  počítáno  s výdaji  ve  výši  461 546 620  Kč  (výdaje  jsou 
uvedeny včetně DPH). 
 
 
Realizací  veřejné  zakázky  dojde  v přechodném  období  k poskytování 
dosavadních služeb do doby, než budou nasazeny nové informační systémy dodané 
dodavateli  vybranými  na  základě  nových  otevřených  výběrových  řízení  dle  ZVZ. 
V případě  IS  Zaměstnanosti  dojde  k nasazení  nového  aplikačního  programového 
vybavení  v závěru  roku  2017,  v případě  IS  Sociální  dávky  je  předpoklad  v průběhu 
roku 2018. Investiční výdaje na veřejnou zakázku jsou uvedeny v návrhu rozpočtu na 
rok 2018 – č. 013V110009318 MPSV – IS Sociální dávky 2018 – OKsystem. V roce 
2018 se budou na financování podílet i profilující nároky z nespotřebovaných výdajů 
a to v rozsahu do 150 000 000 Kč. 
 
 
44 
 

2.2.14 Neinvestiční nedávkové transfery 
 
Výdaje  na  neinvestiční  nedávkové  transfery  jsou  pro  rok  2018  rozpočtovány 
v objemu 16 031 746 341 Kč
 
Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách     11 594 611 712 Kč 
 
Rozpočtovány jsou výdaje na  neinvestiční transfery (dotace) pro  kraje/Hlavní 
město  Praha  na zajištění  poskytování  sociálních  služeb  na  základě  ustanovení 
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
a na dotace poskytované MPSV na podporu sociálních služeb, které mají celostátní 
nebo nadregionální charakter. Poskytování těchto dotací je upraveno v § 104 zákona 
o sociálních službách. 
 
Dotace  jsou  účelově  vázány  na  financování  běžných  výdajů  souvisejících 
s poskytováním  sociálních  služeb.  Tj.  dotace  se  poskytují  pouze  na  financování 
základních  druhů  a  forem  sociálních  služeb  v  rozsahu  stanoveném  základními 
činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž 
výčet  a  charakteristiky  jsou  uvedeny  v  části  III,  hlavě  I,  díle  2  až  4  zákona 
o sociálních 
službách. 
Dotace 
jsou 
poskytovány 
pouze 
registrovaným 
poskytovatelům  sociálních  služeb  (tj.  těm  organizacím,  které  mají  oprávnění 
k poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách).  
 
Dotace ze státního rozpočtu upravené v §101a zákona o sociálních službách 
jsou určeny na dofinancování potřebné sítě sociálních služeb v souladu s krajskými 
střednědobými plány rozvoje sociálních služeb. 
 
MPSV  rovněž  přispívá  ČKCH  na  provoz  domovů  pro  seniory  duchovních 
a řeholnic.  
Kromě  dotací  poskytovatelům  sociálních  služeb  (§ 101a,  § 104)  jsou  obcím 
s rozšířenou  působností  a  krajským  úřadům  poskytovány  transfery  na  plnění 
povinností  stanovených  v  § 92  písm.  a)  a  v  § 93  písm.  a)  zákona o  soc.  službách. 
Jedná se o následující případy: 
45 
 

 

případy, kdy poskytování sociální služby osobě je ukončeno z důvodu zrušení 
registrace  poskytovatele  sociální  služby  krajským  úřadem.  V  těchto  případech 
zajišťuje  poskytnutí  pomoci  krajský  úřad  v  případech,  kdy  osoba  si  není  schopna 
sama zajistit pokračující poskytování sociální služby. Finanční prostředky na zajištění 
poskytnutí  služby  bude  krajům  poskytovat  ministerstvo  na  základě  žádosti  kraje, 
po předchozím oznámení kraje o zrušení registrace. 
 

případy,  kdy  neposkytnutí  okamžité  pomoci  osobě  by  ohrozilo  její  život 
a zdraví.  V těchto  případech  zajišťuje  poskytnutí  pomoci  obecní  úřad  obce 
s rozšířenou působností. 
 
Transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    102 500 000 Kč 
 
Cílem  dotačního  řízení  je  posílení  prorodinných  opatření  MPSV,  která  mají 
preventivní  a podpůrný  charakter.  Služby  mají  posilovat  rodičovské  kompetence, 
zkvalitňovat  rodinné  vztahy,  podporovat  rodiny  v  péči  o  děti,  jejich  výchově  a  při 
harmonizaci  práce  a  rodiny.  Dalším  cílem  je  poskytnout  komplexní  pomoc  rodinám 
s dětmi,  které  se  mohou  ocitnout  nebo se  ocitají  v  ohrožení,  a  předcházet  jeho 
případnému prohlubování a zlepšení prorodinného klimatu ve společnosti. 
Dotační  řízení  usiluje  zejména  o  podporu  nestátních  neziskových  organizací 
angažujících  se  v oblasti  podpory  rodiny  a rodičovství  a  přispívá  ke  zlepšení 
prorodinného prostředí v České republice a předcházení negativních jevů v rodinách, 
resp. k rozvíjení rodinné politiky na úrovni obcí. 
 
Transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              230 000 000 Kč 
 
Jedná  se  o  výdaje  mandatorního  charakteru  vyplývající  ze  zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Státní příspěvek náleží zřizovatelům 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), kteří mají na státní 
příspěvek  zákonný  nárok.  Tento  příspěvek  náleží  ve výši  22 800  Kč  měsíčně  za 
46 
 

každé  dítě  umístěné  do  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc.  Účelem 
příspěvku je úhrada nákladů na péči o dítě po dobu, kdy v takovém zařízení pobývá 
na  základě  rozhodnutí  soudu  nebo  žádosti  orgánu  sociálně-právní  ochrany  dětí. 
Nárok  na  státní  příspěvek  vzniká  zřizovateli  i  v případě,  že  je  dítě do péče  ZDVOP 
umístěno  na  žádost  zákonného  zástupce  nebo  samotného  dítěte,  avšak  pouze  za 
předpokladu,  že  příslušný  orgán  sociálně-právní  ochrany  dětí  potvrdí  svým 
vyjádřením důvodnost umístění dítěte do zařízení. 
 
Poskytovatelem  státního  příspěvku  jsou  kraje,  jimž  na  tento  účel  MPSV 
přiděluje  finanční  prostředky  formou  účelově  určené  dotace.  Výplatu  státního 
příspěvku  jednotlivým  zřizovatelům  ZDVOP  provádějí  krajské  úřady  a  Magistrát 
hl. města  Prahy  v závislosti  na  místě  sídla  zřizovatele  zařízení.  Státní  příspěvek  je 
zřizovatelům zařízení vyplácen vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. 
 
Transfery spolufinancované z prostředků EU a FM    
           2 556 634 629 Kč 
 
 
Z uvedené 
hodnoty  činí  podíl  SR  411 000 000 Kč  a  podíl  EU 
2 145 634 629 Kč.  Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  realizaci  projektů  OPZ 
částkou 2 507 034 629 Kč (z toho na spolufinancování 403 560 000 Kč) a na projekty 
OP PMP částkou 49 600 000 Kč (z toho na spolufinancování 7 440 000 Kč).  
 
Projekty OPZ budou realizovány v prioritních osách 1. Podpora zaměstnanosti 
a  adaptability  pracovní  síly,  2.  Sociální  začleňování  a  boj  s chudobou,  3.  Sociální 
inovace  a  mezinárodní  spolupráce  a  4.  Efektivní  veřejná  správa.  Největší  objem 
transferů bude čerpán v rámci investiční priority 2.1 Aktivní začleňování. Prostředky 
jsou určeny spolkům a krajům.  
 
Projekty  OP  PMP  jsou  zaměřeny  na  naplnění  cílů  programu  ve  3  typech 
intervencí  –  Potravinová  deprivace  dětí  ve  vážné  sociální  nouzi,  Potravinová 
deprivace  osob  a  domácností  ve  vážné  sociální  nouzi  a  Materiální  deprivace  osob 
a domácností ve vážné sociální nouzi. Prostředky jsou určeny krajům. 
 
Dotace  na  činnosti  vykonávané  obcemi  s  rozšířenou  působností  v  oblasti                     
sociálně-právní ochrany dětí 
 
 
 
 
           1 080 000 000 Kč                
 
47 
 

V návaznosti na novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí,  účinnou  od  1.  1.  2013  byla  od  roku  2013  do  rozpočtové  kapitoly  MPSV 
přesunuta účelová neinvestiční dotace pro obce s rozšířenou působností na náklady 
spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Dotace je poskytována na základě 
§ 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.,  který  stanovuje,  že  náklady  vzniklé 
v souvislosti  s  výkonem  sociálně-právní  ochrany  nese  stát,  není-li  stanoveno 
jinak.   
 
Dotace  je  určena  na  úhradu  veškerých  nezbytných  nákladů,  které  jsou  na 
obcích  s rozšířenou  působností  vynakládány  na výkon  státní  správy  na  úseku 
sociálně-právní ochrany dětí, ať už se jedná o náklady osobní, provozní nebo věcné. 
 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče   
 
             300 000 000 Kč 
 
Od  1.  1.  2013,  kdy  nabyla  účinnosti  novelizace  zákona  č.  359/1999  Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, provedená zákonem č. 401/2012 Sb., byl na základě 
poslaneckého pozměňujícího návrhu zaveden státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče  ve  výši  48 000  Kč  na  jednu  uzavřenou  dohodu  o  výkonu  pěstounské  péče. 
Příjemcem  příspěvku  jsou  obce,  kraje  a  osoby  pověřené  k výkonu  sociálně-právní 
ochrany dětí. 
 
Příspěvek na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech  
                                                                                                              130 000 000 Kč 
 
 
Ustanovení  §  102  a  §  103  zákona  o  sociálních  službách  stanovují,  že  na 
zajištění povinností uvedených v  § 92 písm. a)  a § 93 písm.  a) uvedeného zákona 
a na  zajištění  činností  sociální  práce,  které  jsou  vykonávány  v souvislosti 
s povinnostmi  uvedenými  v  §  92  písm.  a)  až  c)  a  §  93  písm.  b)  a  c)  zákona 
o sociálních  službách,  se  obcím  s rozšířenou  působností  a  krajům  poskytuje 
příspěvek formou účelové dotace.  
 
 
Prostřednictvím dotačního titulu dochází k zacílení finančních zdrojů na výkon 
činností  sociální  práce  v přenesené  působnosti  a  posílení  koordinační  funkce 
a metodické  práce,  umožnění  provádění  odborné  metodické  podpory  pro  obecní 
48 
 

a krajské úřady. Rovněž je posílen výkon činností sociální práce na daném území. Je 
umožněno efektivně vykonávat kontrolu výkonu činností sociální práce v přenesené 
působnosti na obecních úřadech. 
 
 
Ostatní transfery 
 
 
 
 
 
   
               38 000 000 Kč 
 
Ostatní  transfery  zahrnují  finanční  prostředky  dotačního  programu  určeného 
na  podporu  činnosti  a  aktivit  seniorských  a  proseniorských  neziskových  organizací 
s celostátní  působností  a  dotačního  titulu  určeného  na  podporu  činnosti  a  aktivit 
zaměřených na podporu pozitivního stárnutí na místní úrovni vytvořeného na základě 
části 2. usnesení vlády č. 218 ze dne 30. března 2015. Cílem dotačních programů je 
podporovat  seniorské  a  proseniorské  neziskové  organizace  a  aktivní  stárnutí  na 
celostátní úrovni a prosazovat politiku stárnutí na krajské a místní úrovni. 
 
 
Celkový přehled o rozpočtu prostředků na neinvestiční nedávkové transfery je 
uveden v následující tabulce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kč 
 
 
2016 
2017* 
2018 
Index 3 : 2 
 
 
 
 
 
 
Transfery na služby s  
ociální péče a služby 
sociální prevence poskytovatelům sociálních 
8 897 120 000 
10 044 091 000  11 394 611 712 
113,45 
služeb prostřednictvím kraje 
 
 
 
 
Transfery na služby sociální péče a služby 
sociální prevence poskytovatelům sociálních 
234 938 458 
330 061 348 
150 000 000 
45,45 
služeb (dotační řízení MPSV) 
 
 
 
 
Transfery ČKCH na domovy důchodců 
57 903 463 
57 629 738 
50 000 000 
86,76 
duchovních a řeholnic 
 
 
 
 
Transfery na okamžité řešení mimořádných 
38 000 
623 770 


situací 
 
 
 
 
Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., 
9 189 999 921 
10 432 305 856  11 594 611 712 
111,14 
o sociálních službách - celkem 
 
 
 
 
Transfery nestátním subjektům poskytujícím 
105 314 378 
102 500 000 
102 500 000 
100,00 
služby v oblasti rodiny 
 
 
 
 
Transfery územním rozpočtům na sociálně 
201 814 400 
214 500 000 
230 000 000 
107,23 
právní ochranu dětí 
 
 
 
 
49 
 

Transfery spolufinancované z prostředků EU 
2 973 516 721 
4 371 307 264 
2 556 634 629 
58,49 
a finančních mechanismů 
 
 
 
 
Dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-
1 182 689 517 
1 335 500 000 
1 080 000 000 
80,87 
právní ochrany dětí 
 
 
 
 
521 472 000 
557 200 000 
300 000 000 
53,84 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
 
 
 
 
Příspěvek na výkon sociální práce na 
300 000 000 
400 000 000  
130 000 000 
32,50 
krajských a obecních úřadech 
 
 
 
 
Ostatní transfery 
46 515 943 
45 800 000 
38 000 000 
82,97 
 
 
 
 
 
26 494 973 
38 000 000 
38 000 000 
88,37 
Z toho: podpora seniorských organizací, NAP 
 
 
 
 
             mimořádná dotace FOD 
20 000 000             dotace pro výcvik asistenčních psů 

5 000 000 


20 970 
2 800 000 


             ostatní 
 
 
 
 
Celkem 
14 521 322 880 
17 459 113 120  16 031 746 341 
91,82 
*konečný rozpočet (rozpočet po změnách vč. zapojení NNV) k 31. 8. 2017 
 
 
 
2.2.15 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům 
v sociální oblasti 
 
V návrhu  rozpočtu  na  rok  2018  je  na  transfery  na  podporu  reprodukce 
majetku  nestátním  subjektům  v  sociální  oblasti  zapracována  celková  částka 
40 000 000 Kč.  
 
Operační program Zaměstnanost 
 
V rámci  Operačního  programu  Zaměstnanost  je  na  investiční  transfery 
vyčleněna  celková  částka  40 000 000  Kč,  v  tom  na  spolufinancování  je  vyčleněno 
6 000 000 Kč  a  na  předfinancování  34 000 000 Kč.  Tyto  investiční  transfery  jsou 
určeny  nefinančním  podnikatelským  subjektům  –  právnickým  osobám,  obecně 
prospěšným  společnostem,  spolkům,  náboženským  společnostem  a  jiným 
neziskovým organizacím, obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům územní úrovně 
a vysokým školám. 
 
50 
 

Program  013 310  Rozvoj  a  obnova  materiálně  technické  základny  sociálních 
služeb 
-  013 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče 
Na  rok  2018  nejsou  rozpočtovány  žádné  finanční  prostředky.  Financovány 
budou pouze probíhající akce z nároků z nespotřebovaných výdajů.  
 
Program  113 310  Rozvoj  a  obnova  materiálně  technické  základny  sociálních 
služeb 
Na rok  2018  již  nejsou  rozpočtovány  finanční  prostředky.  V programu  budou 
financovány  jen  akce  zařazené  do  programu  do  roku  2016.  Výdaje  budou  kryty 
z nároků z nespotřebovaných výdajů.  
 
 
 
51 
 

3.  Zahraniční programy 
 
3.1   Výdaje na společné programy ČR a EU 
 
Výdaje  na  programy  EU,  které  jsou  spolufinancovány  prostředky  státního 
rozpočtu  kapitoly  313  –  MPSV,  jsou  pro  rok  2018  rozpočtovány  v  celkové  výši 
6 481 242  998  Kč,  v tom  na  podíl  státního  rozpočtu  (spolufinancování)  připadá 
1 041 164  367  Kč  a  na  podíl  rozpočtu  EU  (předfinancování)  5 440 078  631  Kč. 
 
Uvedená  částka  je  určena  na  operační  programy  investičních  strukturálních 
fondů a fondu soudržnosti, které jsou spojeny s programovým obdobím 2014 – 2020 
(Operační  program  Zaměstnanost,  Operační  program  Životní  prostředí  -  CF, 
Integrovaný regionální operační program, Operační program Technická pomoc), dále 
na  Operační  program  potravinové  a  materiální  pomoci  a  na  komunitární  program 
Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI).  
 
Programy strukturálních fondů EU 
 
 
Operační  program  Zaměstnanost  (OPZ)  je  v kapitole  313  –  MPSV  poprvé 
rozpočtován od roku 2014. Je realizován v rámci programového období 2014 – 2020. 
Je programem Evropského sociálního fondu (ESF). Na tento program je na rok 2018 
vyčleněno  celkem  6 264 509  725  Kč,  v tom  na  spolufinancování  999 846  725  Kč 
a na  předfinancování  5 264 663  000  Kč.    Prostředky  rozpočtuje  vlastní  ministerstvo 
(část z nich je určena i pro pět příspěvkových organizací kapitoly), Úřad práce ČR, 
Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 
Prostředky budou použity na aktivní politiku zaměstnanosti, neinvestiční nedávkové 
transfery,  na  transfery  na  podporu  reprodukce  majetku  nestátním  subjektům 
v sociální oblasti a na ostatní (běžné a kapitálové) výdaje (závazný ukazatel Ostatní 
výdaje organizačních složek státu). 
 
 
Operační program Životní prostředí - CF (OP ŽP - CF) je programem Fondu 
soudržnosti (Cohesion fund). V kapitole je rozpočtován v rámci programů spojených 
s programovým  obdobím  2014  –  2020  druhým  rokem.    Na  tento  program  je 
rozpočtováno  celkem  6 313  422  Kč,  v tom na  spolufinancování  4 957 422  Kč a  na 
52 
 

předfinancování 1 356 000 Kč. Na realizaci projektů tohoto programu se bude podílet 
Česká  správa  sociálního  zabezpečení  a  příspěvková  organizace  kapitoly  centrum 
sociálních služeb ÚSP Hrabyně. Uvedené prostředky jsou určeny na ostatní (běžné 
i kapitálové)  výdaje  (závazný  ukazatel  Ostatní  výdaje  organizačních  složek 
státu). Projekty  tohoto  programu  EU  budou  realizovány  u  obou  útvarů  v  rámci 
programového  financování,  a  to  pod  programem  013 220  Rozvoj  a  obnova 
materiálně  technické  základny  ČSSZ  a  v rámci  programu  013 330  Reprodukce 
majetku center sociálních služeb MPSV. 
 
 
Integrovaný regionální operační program (IROP) je v kapitole 313 – MPSV 
rozpočtován  od  roku  2016.  Je  programem  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj 
(ERDF).  Na  tento  program  je  celkem  rozpočtováno  u  vlastního  ministerstva 
2 598 876  Kč.  Celá  tato  částka  je  určena na  spolufinancování  projektu příspěvkové 
organizace  kapitoly  –  Centra  Kociánka  Brno.  Uvedené  prostředky  jsou  určeny  na 
ostatní  (běžné  i  kapitálové)  výdaje  (závazný  ukazatel  Ostatní  výdaje  organizačních 
složek  státu).  Výdaje  budou  realizovány  v rámci  programového  financování 
v programu 013 330 Reprodukce majetku center sociálních služeb MPSV. 
 
 
Operační  program  Technická  pomoc  (OP  TP)  je  v kapitole  313  –  MPSV 
rozpočtován  od  roku  2016.  Je  programem  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj 
(ERDF).  Na  tento  program  je  celkem  rozpočtováno  7 436 031  Kč,  v  tom  na 
spolufinancování  2 130 000 Kč  a  na  předfinancování  5 306 031 Kč.  Na  realizaci 
projektů  tohoto  programu  se  bude  podílet  vlastní  ministerstvo.  Uvedené  prostředky 
jsou  určeny  na  ostatní  (běžné)  výdaje  (závazný  ukazatel  Ostatní  výdaje 
organizačních složek státu). 
 
Ostatní programy EU 
 
 
Operační  program  potravinové  a  materiální  pomoci  (OP  PMP  2014+)  je 
programem Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Na tento program, 
který je kapitolou realizován od roku 2015, jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 
196 346 745  Kč,  z toho  na  spolufinancování  je  určeno  29 450  745  Kč  a  na 
předfinancování 166 896 000 Kč. Aktivity v rámci tohoto programu budou realizovány 
53 
 

u  vlastního  MPSV,  který  současně  plní  i roli  řídícího  orgánu  programu.  Část 
z uvedených  prostředků  je  určena  na  neinvestiční  nedávkové  transfery  (25,3  % 
z celkového  objemu  rozpočtovaných  prostředků)  a  část  na  ostatní  (běžné)  výdaje 
(74,7 % - závazný ukazatel Ostatní výdaje organizačních složek státu). 
 
Komunitární  programy  jsou  realizovány  v kapitole  313  –  MPSV  již  od  vstupu 
ČR  do  EU.  Na  rok  2018  je  na  komunitární  program  Program  EU  pro 
zaměstnanost  a  sociální  inovace  (EASI)  rozpočtováno  4 038  199  Kč,  v  tom  na 
spolufinancování  je  určeno  2 180  599  Kč  a  na  předfinancování  1 857  600  Kč. 
Projekty budou realizovány na vlastním ministerstvu a na Úřadě práce ČR, u kterého 
se  v rámci  tohoto  programu  realizuje  osa  k EURES-T,  přeshraniční  spolupráci 
v rámci  evropského  systému  zaměstnanosti  EURES.  Uvedené  prostředky  jsou 
určeny na  APZ (50,5 %), kterou realizuje ÚP ČR, a část na ostatní (běžné) výdaje 
(49,5 %), které jsou rozpočtovány na vlastním ministerstvu. 
 
 
Přehled výdajů jednotlivých programů EU je uveden v tabulkách č. 11/1, 11/2 
a 11/3. 
 
 
 
54 
 

 
 
 

T a b u l k o v á   č á s t 
Obsah: 
 
Tabulka č. 1 
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 
2018 
Tabulka č. 2 
Příjmy  kapitoly  313 – MPSV  podle  podseskupení  položek 
druhového třídění dle rozpočtové skladby 
Tabulka č. 3 
Výdaje kapitoly 313 – MPSV druhové třídění dle rozpočtové skladby 
Tabulka č. 4 
Výdaje kapitoly 313 – MPSV odvětvové členění rozpočtové skladby 
Tabulka č. 5 
Struktura  PVS  (výdajových  bloků)  v  podrobnějším  členění 
(dle výdajových okruhů) – druhové třídění dle rozpočtové skladby 
Tabulka č. 6 
Struktura  PVS  (výdajových  bloků)  v  podrobnějším  členění 
(dle výdajových okruhů) – odvětvové členění rozpočtové skladby 
Tabulka č. 7 
Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 
práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2018, 
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) 
a  ostatní  platby  za  provedenou  práci  (ostatní  osobní  náklady) 
a počty  zaměstnanců  na  rok  2018,  Návrh  objemu  prostředků  na 
platy  zaměstnanců  (mzdové  náklady)  a  ostatní  platby  za 
provedenou  práci  (ostatní  osobní  náklady)  a  počty  zaměstnanců 
na rok 2019 a 2020 
Tabulka č. 8 
Příjmy: Kapitola 313 – MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Státní úřad 
inspekce práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Tabulka č. 9 
Výdaje:  Kapitola  313 – MPSV – celkem,  Ministerstvo  práce 
a sociálních  věcí – RISPR,  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí –
 RISPR  (EDS/SMVS),  Česká  správa  sociálního  zabezpečení –
 RISPR, 
Česká 
správa 
sociálního 
zabezpečení – RISPR 
(EDS/SMVS),  Úřad  práce  České  republiky – RISPR,  Úřad  práce 
ČR – RISPR  (EDS/SMVS),  Státní  úřad  inspekce  práce – RISPR, 
Státní  úřad  inspekce  práce – RISPR  (EDS/SMVS),  Úřad  pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí – RISPR 
Tabulka č. 10 
Výdaje na sociální dávky a výdaje na státní politiku zaměstnanosti 
Tabulka č. 11 
Seznam programů/projektů EU/FM, Výdaje státního rozpočtu na rok 
2018  na  programy  spolufinancované  z rozpočtu  Evropské  unie 
v členění podle účelu výdajů, Výdaje státního rozpočtu na rok 2018 
na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie  v členění 
podle organizačních složek státu 
Tabulka č. 12 
Přehled  o  rozpočtu  nákladů  a  výnosů  příspěvkových  organizací 
a další doplňující údaje – hlavní činnost 
Tabulka č. 13 
Výdaje  na  financování  programů  vedených  v   EDS/SMVS  v roce 
2018