Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.


JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.: 
 
Vážená paní 
Ze dne: 
15.03.2018 
Kateřina Tomašcová 
Č. j.: 
JMK 82143/2018 
PP Agency, s.r.o. 
Sp. zn.: 
S-JMK 42859/2018 OKP 
Myslíkova 25 
Vyřizuje: 
Krásná 
110 00 PRAHA  
Telefon: 
541 651 233 
 
Počet listů: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Počet příloh/listů: 
 
Datum: 
12.06.2018 
 
 
 
 
 
 
Sdělení o odložení žádosti 
Vážená paní, 
dne 15.03.2018 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žádáte o poskytnutí následujících informací: 
adresář  obecních,  městských  úřadů,  městysů,  a  městských  částí  ve  vaší  územní  působnosti.  Informaci 
žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle § 4b 106/1999 Inf.zákona).
“ (dále jen „žádost“). 
Sdělením  Jihomoravského  kraje  č.  j.:  JMK  62861/2018  ze  dne  30.04.2018  s  názvem  „Výzva  k  doplnění 
žádosti
“  jste  byla  v  souladu  s  §  14  odst.  5  písm.  a)  zákona  č.  106/1999  Sb.  vyzvána  k  doplnění  údajů 
týkajících  se  náležitostí  potřebných  pro  vyřízení  žádosti  (dále  jen  „výzva“).  Ve  Vaší  žádosti  bylo  uvedeno 
Vaše jméno, příjmení a datum narození. Dále byl v žádosti uveden název právnické osoby – PP Agency, s.r.o.  
a  adresa  sídla  této  společnosti.  Z  žádosti  přotom  nebylo  povinnému  subjektu  zřejmé,  zda  informace 
požadujete jako fyzická osoba
 (v takovém případě v žádosti chyběl údaj o adrese místa trvalého pobytu),  
či zda informace požadujete jménem právnické osoby (v takovém případě chybělo v žádosti identifikační 
číslo  právnické  osoby  a  jakýkoli  doklad, opravňující Vaši  osobu  k  jednání  jménem  společnosti  PP  Agency, 
s.r.o.).  Současně  jste  byla  ve  výzvě  řádně  upozorněna,  že  nebude-li  žádost  doplněna  ve  lhůtě  do  30  dnů  
ode dne doručení výzvy, bude v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. povinným subjektem 
odložena. 
Výzva Vám byla  ze  strany povinného subjektu zaslána elektronicky  dne  02.05.2018  na e-mailovou adresu 
uvedenou v žádosti, přičemž ještě téhož dne Vám byla také prokazatelně doručena (ověřeno na webových 
stránkách www.infoprovsechny.cz). V souladu s § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. jste tak byla 
povinna žádost doplnit nejpozději do 01.06.2018. V této lhůtě od Vás však povinný subjekt neobdržel žádné 
sdělení obsahující doplnění žádosti a žádost tudíž nebyla v zákonem stanovené lhůtě doplněna. 
 
IČ 
DIČ 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Internet 
708 88 337 
CZ70888337 
541 651 289 
541 651 209 
xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx  
www.kr-jihomoravsky.cz  
 

S ohledem  na  uvedené  Vám  tedy  sdělujeme,  že  Vaše  žádost  byla  dnešního  dne  v  souladu  s  §  14  odst.  5 
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. povinným subjektem odložena
S pozdravem 
 
 
 
 
Otisk razítka 
 
 
 
 
JUDr. Dagmar Dorovská 
pověřena vedením odboru kontrolního a právního