Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.

*KUCBX00 PLMQ
KUCBX00PL O
M *
QO 
 
O D B O R   K A N C E L Á Ř   H E J T M A N K Y    
 
číslo jednací: KUJCK 40308/2018 
 datum: 21.03.2018 
 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová 
 telefon: 386 720 225 
spisový znak: KHEJ 38172/2018/kakr/2 
 
Kateřina Tomašcová 
doručováno na emailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
Dne  15.03.2018  obdržel  Krajský  úřad  Jihočeského  kraje  Vaši  žádost  podle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15.03.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací: 
adresář  obecních,  městských  úřadů,  městysů,  a  městských  částí  ve  vaší  územní  působnosti.  Informaci  žádám  v otevřeném 
počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf. zákona). 
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  
Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme adresář obcí Jihočeského kraje.  
 S pozdravem 
 
Ing. Milan Nebesář 
vedoucí odboru 
 
 
v z. Ing. Zdeňka Pandulová 
vedoucí organizačního oddělení 
- podepsáno elektronicky – 
 
 
 
1x příloha: 
Databaze obci_2018_aktualizace 1.3.2018.xls 
 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004 
e-podatelna: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 
Stránka 1