Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017'.Krajský  úřad  Libereckého kraje 
 
 
 
 právní  odbor 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                     
N  A   
Š  E    
Z    
NAČKA                          
VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL                   
LIBEREC 
14.3.2018 
KULK   26019/2018 
Fričová/473/ 
19.3.2018 
xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
Vážený  pane, 
na  základě  vaší  žádosti  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „zákon  o  svobodném  přístup  k informacím“),  ze  dne 
14.3.2018,  týkající  poskytnutí  kopie  Přílohy  č.  1,  část  II.,  tabulka  č.  1  k  vyhlášce  č.  416/2004  Sb., 
pokud  je  součástí  aktuální  Zprávy  o  výsledcích  finančních  kontrol  ve  veřejné  správě,  vytvořené 
podle  §  22  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě,  minimálně  v  rozsahu 
informací  podle  §  22  odstavce  6  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě, 
Vám  Krajský  úřad  Libereckého  kraje  (dále  jen  „KÚ  LK“)  sděluje,  že  požadované  informace 
naleznete  v příloze.  Jedná  se  o  scan  tabulky  evidované  v systému  finanční  kontroly  ve  veřejné 
správě  u Ministerstva  financí  ČR, přičemž  žádná  zjištění  příslušného  typu  nebyla  identifikována. 
Pro  úplnost  KÚ  LK  dodává,  že  v tomto  případě  zasílá  informace  na  e-mailovou  adresu  zvolenou 
uživatelem,  tedy:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx,  kde  dojde  k automatickému 
zveřejnění  odpovědi  přesto,  že  zpravidla  v těchto  případech  informace  tímto  způsobem  nezasílá  a 
vydává  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  co  do  způsobu  doručování  a  informace  zašle  jiným 
způsobem,  zpravidla  poštou  na  uvedenou  adresu.  Důvodem  je,  že  na  základě  zákona  o  svobodném 
přístupu  k informacím  mají  žadatelé  právo  na  poskytnutí  mnohem  širšího  okruhu  informací,  než 
které  by  mohli  získat  jiným  způsobem,  např.  je  značně  omezena  ochrana  osobních  údajů  některých 
subjektů  (viz  ustanovení  §  8b),  je  oslabena  ochrana  obchodního  tajemství  (viz  ustanovení  § 9  odst. 
2)  apod.  Na  takové  informace  má  žadatel  ze  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  nárok,  to 
však  neznamená,  že  s takovými  informacemi  je  možno  dále  libovolně  nakládat,  takové  informace 
dále  neomezeně  šířit  či dokonce libovolně  zveřejňovat.   
Pokud  je  KÚ  LK  známo,  tato  situace  dosud  nebyla  řešena  správními  soudy,  respektive  především 
Nejvyšším  správním  soudem,  který  by  do  otázky  zasílání  informací  na  e-mailovou  adresu,  kde 
dochází  k automatickému  zveřejnění,  vnesl  jasno.  KÚ  LK  je  nicméně  toho  názoru,  že  odpovědnost 
za  zveřejnění  odpovědi  jde  v těchto  případech  k tíži  žadatele,  protože  to  on  rozhodl  o  uveřejnění 
odpovědi  tím,  že  si  zvolil  takovouto  specifickou  doručovací  adresu,  kterou  je  správní  orgán  povinen 
respektovat.   
 
Krajský  úřad  Libereckého  kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 473 • fax: + 420 485 226 362 
e-mail:  xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx  •  www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508  
Datová schránka: c5kbvkw 

Odpověď na žádost podle zákona 
č. 106/1999  Sb. 
 
V tomto  konkrétním  případě  byly  poskytované  informace  vyhodnoceny  jako  takové,  u  nichž 
zákonem  neupravené  zveřejnění  nepřináší  pro  KÚ  LK  žádná  rizika,  protože  se  jedná  o  dokumenty, 
které  byly  vytvořeny  vlastní  činností  KÚ  LK,  u  nichž  si  lze  stěží  představit  zásah  do  soukromí  nebo 
autorských  či  osobnostních  práv,  chráněných  zákonem  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  v platném 
znění.  Odpověď  na  žádost  rovněž  obsahuje  pouze  osobní  údaje,  které  nejsou  chráněnými  osobními 
údaji  s ohledem  na  ustanovení  §  5  odst.  2  písm.  f)  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních 
údajů,  v platném  znění.  Rovněž  není  nutné  v odpovědi  na  žádost  uvádět  jinak  běžné  záhlaví  se 
jménem  a  adresou  žadatele,  byť  podle  názoru  KÚ  LK  by  takové  zveřejnění  vlastních  osobních 
údajů  šlo k tíži  žadatele,  jak již  bylo  uvedeno  výše. 
V tomto  případě  se  tedy  z výše  uvedených  důvodů  KÚ  LK  rozhodl  informace  na  e-mailovou  adresu 
uvedenou  žadatelem,  kde  je  důsledkem  zaslání  automatické  zveřejnění  poskytnutých  informací, 
zaslat. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr.  Petr Anton 
vedoucí  právního  oddělení