Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017'.

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 
 
 
Č. j.:  JMK 48499/2018 
Sp. zn.: S-JMK 43618/2018 OKP 
Brno 28.03.2018  
 
 
 
 
 
 
R O Z H O D N U T Í  
Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil žádost žadatele 
 
 
 
bytem: 
 
 
 
,  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č. 
/ 999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14.03.2018, vedenou pod sp. zn.:  
S-JMK  43618/2018  OKP, a dle § 
 odst.   zákona č. 
/
 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve  znění  pozdějších  předpisů  a  §    a  násl.  zákona  č. 
/
  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
r o z h o d l   t a k t o :  
Žádost  žadatele 
 
 
 
 
 
 
 
,  
o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č. 
/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů ze dne 14.03.2018, vedená pod sp. zn.: S-JMK 43618/2018 OKP, 
s e  v  souladu  s  § 
  odst.    zákona  č. 
/
  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů, o d m í t á, neboť v případě požadované informace se jedná o neexistující informaci. 
O d ů v o d n ě n í  
Dne  15.03.2018  obdržel  Jihomoravský  kraj  a  jeho  orgány  prostřednictvím  elektronické  podatelny  žádost  
žadatele 
 
 
 
 
 
 
   
  (dále  jen 
„žadatel“),  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č. 
/
  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
/
 Sb.“) ze dne 14.03.2018, vedenou pod sp. zn.:  
S-JMK 43618/2018 OKP (dále jen „žádost“), ve které je mj. uvedeno: 
žádám kopi  Přílohy č. 1, část I ., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o 
výsledcích  finančních  kontrol  ve  veřejné  správě  vytvořené  podle  §  22  Zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční 
kontrole ve veřejné správě.  
Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám 
na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 
odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě…. 
“. 
 
Povinný subjekt řádně prověřil existenci informace požadované v žádosti, přičemž při tomto šetření bylo 
zjištěno,  že  povinný  subjekt  nedisponuje  informací  požadovanou  v žádosti  [tedy  přílohou  č.    části  II. 
tabulky  č.    k vyhlášce č. 
/
  Sb., kterou  se  provádí  zákon  č. 
/
 Sb.,  o  finanční  kontrole  ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 
/
 Sb., 
zákona 
/
 Sb. a zákona č. 
/
 Sb.]. V daném případě se tedy jedná o neexistující informaci ve 
smyslu §   odst.   zákona č. 
/
 Sb. (tato informace u povinného subjektu neexistuje). 
 


Podle  §    odst.    zákona  č. 
/
  Sb.  pokud  povinný  subjekt  žádosti,  byť  i  jen  zčásti,  nevyhoví, 
vydá  ve  lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  popřípadě  o  odmítnutí  části  žádosti, 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
Vzhledem  k  tomu,  že  povinný  subjekt  nemá  k  žádosti  k  dispozici  žadatelem  požadovanou  informaci  ve 
smyslu  §    odst.    zákona  č. 
/
  Sb.,  a  není  ani  povinen  takovou  informaci  mít,  nezbývá  než 
konstatovat,  že  je  v daném  případě  od  povinného  subjektu  požadována  (reálně)  neexistující  informace, 
kterou  již  z  této  jejich  povahy  nelze  (fakticky)  vydat,  resp.  žádosti  žadatele  nelze  vyhovět.  Vzhledem  k 
uvedeným  skutečnostem  tak  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  s odkazem  na  § 
  zákona 
č. 
/
  Sb.  a  ve  smyslu  příslušné  soudní  judikatury  (viz  např.  rozsudek  Nejvyššího  správního  soudu  
č. j.: 4 As 23/2010-  ze dne  . .
) rozhodl o odmítnutí žádosti, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
 
P o u č e n í  
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  dle  §    odst.    zákona  č. 
/
  Sb.,  a  v souladu  s  §    odst.    zákona  
č. 
/
  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  podat  do    dnů  ode  dne  doručení  tohoto 
rozhodnutí  odvolání  k  Ministerstvu  vnitra,  a  to  prostřednictvím  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího po dni 
doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Otisk 
 
úředního 
 
razítka 
 
 
 
JUDr. Dagmar Dorovská 
 
pověřena vedením odboru kontrolního a právního 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí obdrží žadatel: 
 
 
 
 
 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Pacalová, tel.: 541 651 219, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Počet listů rozhodnutí: 

Počet příloh/listů příloh: 
0/0