Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 53 T 1/2016'.

 
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA:  Si 85/2018 
Vážený pan 
VAŠE ZNAČKA:   
D. H. 
Xxxx 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Eva Sigmundová 
Xxxx 
DNE: 
22.02.2018 
E-mail: 
foi+request-7181-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
Vážený pane H., 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 7. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále 
„InfZ“), kterou jste požádal o poskytnutí informací: „kopii rozsudku sp. zn. 53 T 1/2016.“ 
 
Ve  Vaší  žádosti  požadujete  zaslání  uvedeného  rozhodnutí  v neanonymizované  formě. 
Rozhodnutí však nelze v neanonymizované formě zaslat. 
 
Rozhodnutí  bylo na  základě  ust.  § 8a  a  §  12  InfZ  ve  spojení  s  §  6  odst.  6  a  7  Instrukce 
Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  24.  7.  2009  č.  j.  13/2008-SOSV-SP,  kterou  se  provádějí 
některá  ustanovení  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů a ve spojení s ust. § 5 odst. 2, odst. 3 a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších  předpisů, zbaveno některých osobních údajů týkajících se 
účastníků řízení a svědků (příjmení, datum narození, bydliště). 
 
Rozhodnutí  o  částečném  odmítnutí  žádosti,  v části  týkající  se  neanonymizovaného  formy 
rozhodnutí,  zasílám  na adresu Vaše pobytu  a  jako  přílohu  tohoto  přípisu  zasílám 
anonymizovanou formu požadovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j.  53 T 1/2016-
1233 ze dne 26. 5. 2017. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
                                                                     Mgr. Eva Sigmundová 
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Document Outline