Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o hospodaření MČ Praha'.

P10-127077/2013
Rada MČ Praha 10
21. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 10
Dne 10.2.2014
Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Důvod předložení:
Usnesení RMČ č.2 ze dne 8.1.2014 
Obsah:
I. 
Návrh usnesení Rady MČ Praha 10
II.
Důvodová zpráva
III.
Tabulková část:  III/1
Bilance příjmů a výdajů 
III/2
Příjem dotací ze SR a rozpočtu HMP
III/3
Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
III/4
Plnění rozpočtu výdajů
III/5-20
Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
V.
Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ
VI. Stav finančních prostředků na běžných účtech a účtech účelových fondů
VII. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
VIII. Plnění plánu zdaňované činnosti
IX. Praha 10 - Majetková a. s.
X.
Usnesení FiV
XI. Seznam zkratek
XII. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
Předkládá:
Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10
Zpracovaly:
Ing. Eva Součková, rozpočtář, finanční referent 
(tabulková část) 
Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent 
(textová část) 
Lenka Pecharová - Slabihoudková, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)

Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 
ze dne 10.2.2014
ke  zprávě  o  hospodaření  MČ  Praha  10  k 30.9.2013  včetně  informace  o  rozpočtových 
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zastupitelstvo městské části Praha 10
I.  schvaluje
zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách 
schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Předkladatel: Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10
Číslo tisku:  P10-127077/2013

Příloha II
Důvodová zpráva
Městská část Praha 10 hospodařila k 30.9.2013 s přebytkem ve výši 446 063 tis. Kč. Plnění 
příjmů bylo ve výši 1 170 385 tis. Kč (63,6% RU). Čerpání výdajů v tomto období bylo ve 
výši  724  322  tis. Kč  (38,5%  RU).  Celkové  čerpání  výdajů  bylo  ovlivněno  nízkou  realizací 
investičních akcí ve výši 343 375 tis. Kč (26,7% RU). 
Rozpočtové příjmy
Rozpočet roku 2013 byl k 30.9.2013 naplněn ve výši 1 170 385 tis. Kč. 
Daňové příjmy
74 268 tis. Kč (85,1% RU)
Nedaňové příjmy
24 658 tis. Kč (109,8% RU)
Vlastní příjmy
98 926 tis. Kč (90,2% RU)
Daňové příjmy
Místní poplatky
K 30.9.2013 byl rozpočet v plnění místních poplatků naplněn na 118,6% RU vybráním částky 
ve výši 21 516 tis.  Kč.  S odvody  provedenými  na  účet  MHMP  ve  výši  917 tis. Kč,  byl 
rozpočet naplněn na 123,67%.
Ve  srovnání  se III.  čtvrtletím  uplynulého  roku  došlo  ve  výběru  místních  poplatků 
k celkovému snížení příjmů o 4 317 tis. Kč. 
Tento výrazný pokles byl především v položce 1344 – místní poplatek ze vstupného – a to o 
4 440 tis. Kč.
K 30.9.2012 se konaly 4 koncerty zahraničních skupin v SYNOT TIP ARÉNĚ a k 30.9.2013 
pouze  3,  což  negativně  ovlivnilo  příjem  v tomto  poplatku.  Navýšení  v roce  2012  bylo  dále 
ovlivněno platbou místního poplatku mimopražského fotbalového klubu v lednu 2012 ve výši 
1 900 tis. Kč. Ve sledovaném období byla vybrána částka ve výši 6 667 tis. Kč, rozpočet byl 
naplněn na 266,70% RU.
K navýšení příjmů místních poplatků ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 došlo:
Na položce  1343  -  Poplatek  za  užívání  veřejného  prostranství –  o  826  tis.  Kč.  K nárůstu 
příjmu došlo z důvodu plánovaných výkopových akcí většího rozsahu. Byla vybrána částka 
ve výši 9 263 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 92,6% RU. 
Na položce 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity – a to o 245 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn 
na 94,6% RU vybráním částky ve výši 1 041 tis. Kč. Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, účinnou od 1.7.2012, byla zvýšena 
sazba místního poplatku ze 4 Kč na 6 Kč. Navýšení plateb bylo dále způsobeno rozšířením 
kapacity  ubytovacího  zařízení  (hostelu)  o  50  lůžek  a  zřízením  další  ubytovny  na  území 
obvodu MČ Prahy 10.
S účinností  od  1.1.2012  zákonem  565/1999  Sb.,  o  místních  poplatcích,  došlo  ke  zrušení 
místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál. 
Na položce 1347 - Poplatek za provozovaný VHP je částka ve výši 1 651 tis. Kč za vymožené 
neuhrazené místní poplatky za videoloterijní terminály za uplynulá období. 
Na položce  1351  –  Odvod  z výtěžku  loterií  je  částka  ve  výši  23  tis.  Kč  za  vymožené 
nedoplatky za uplynulé období. 
1

S účinností od 1.1.2012 byl zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
v platném  znění,  zrušen  odvod  části  výtěžku  na  veřejně  prospěšný  účel.  Je  zahrnut  do  tzv. 
„odvodů  z loterií  a  jiných  podobných  her“,  o jejichž  přidělení  na  jednotlivé  městské  části 
rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy
Příjem  na položce  1341  -  Poplatek  ze  psů  a  na  položce  1342  –  Poplatek  za  lázeňský  nebo 
rekreační pobyt 
byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem III. čtvrtletí roku 2012.
Správní poplatky
Položka 1361 – Správní poplatky
K 30.9.2013 byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 8 662 tis. Kč, rozpočet byl 
naplněn na 101,9%. 
K poklesu ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích došlo:
- v odboru ekonomickém o 259 tis. Kč
Změnou  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,  v platném  znění,  účinnou  od 
1.1.2012  došlo  ke snížení  správního  poplatku  za  vydání  povolení  k provozování  výherních 
hracích  přístrojů.  K datu 31.12.2011  vydání  povolení  za  jeden  výherní  hrací  přístroj  na 
nejdéle  3  měsíce  v kalendářním  roce  podléhalo  poplatku  ve  výši  10 000  Kč,  nejdéle  na 
6  měsíců  v kalendářním  roce  poplatku  ve  výši  16 000  Kč  a  správní  poplatek  ve  výši 
30 000  Kč  podléhalo  povolení  jednoho  výherního  hracího  přístroje  nejdéle  na  1  kalendářní 
rok. Od 1.1.2012 přijetí  žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné 
hry podléhá správnímu poplatku ve výši 5 000 Kč a žádost o změnu povolení k provozování 
loterie nebo jiné podobné hry poplatku ve výši 3 000 Kč. Byla vybrána částka 254 tis. Kč.
K nárůstu ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích došlo:
- v odboru stavebním o 810 tis. Kč
S účinností od 1.1.2013 změnou zákona č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé  související  zákony,  došlo  jednak  k navýšení  poplatků  za  úpravy  dle  stavebního 
zákona a jednak k zavedení zpoplatnění některých úkonů, které dříve poplatku nepodléhaly. 
Byla vybrána částka ve výši 1 044 tis. Kč.
- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 54 tis. Kč
Ve III. čtvrtletí roku 2013 povolovány zábory veřejného prostranství na delší dobu trvání, což 
významně ovlivňuje výši místního poplatku. Byla vybrána částka ve výši 332 tis. Kč.
Dle metodiky MHMP byly v letošním roce zaúčtovány správní poplatky vybírané pracovišti 
CZECH POINT nově na odbor školství. K 30.9.2013 byla vybrána částka ve výši 692 tis. Kč.
odboru  živnostenském  a  občanskoprávním  probíhalo  plnění  ve správních  poplatcích  ve 
srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 bez větších odchylek.
Položka 1511 - Daň z nemovitostí 
K 30. 9. 2013 byl příjem 44 058 tis. Kč (72,7%) RU. 
Nedaňové příjmy
Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 61 tis. Kč (67,8% RU)
Jedná  se  o  služby  jako  např.  úplatu  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  o  poskytnutí  informací, 
kopírování dokladů, ověřování dokladů, prodej kolků atd.
2

Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací
6 900 tis. Kč (75,0% RU)
Jedná se o odvody Centra SOP Praha 10 ve výši 3 150 tis. Kč a LDN ve výši 3 750 tis. Kč.
Položka 2141 - Příjmy z úroků
Došlo k plnění ve výši 2 320 tis. Kč (58,0%) RU.
Položka 2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
- 310 tis. Kč (100,0 % RU)
Jednalo se o zaplacené penále (platební výměr č. 31631/2013/2/FON ve výši 309 348,00 Kč) 
akce OPPA – E šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů 
v Praze 10 /CZ.2.17/2.1.00/31631. 
Položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 628 tis. Kč (71,0% RU)
Rozpočet v přijatých sankčních platbách byl k 30.9.2013 naplněn na 71,0% vybráním částky 
ve  výši  2  628  tis.  Kč,  což  bylo  o  615  tis.  Kč  více  než  ve III.  čtvrtletí  roku  2012.  Také 
v nákladech řízení, které jsou součástí uložených sankcí, bylo vybráno o 20 tis. Kč více.
Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání se III. čtvrtletím 2012 byl:
- v odboru stavebním o 675 tis. Kč. 
Bylo  uloženo  více  pokut  a  ve  vyšším  finančním  objemu  za  přestupky  na  úseku  stavebního 
zákona. Do příjmové části rozpočtu byla uhrazena částka ve výši 1 731 tis. Kč.
- v odboru občanskoprávním o 155 tis. Kč. 
Za přestupky na úseku porušení zásad občanského soužití byla uhrazena částka ve výši 
589  tis.  Kč,  z toho  301  tis.  Kč  bylo  vymoženo  na  vydaných  exekučních  titulech  oddělením 
místních příjmů.
Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 byl:
-v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 243 tis. Kč.
Za  přestupky  zákona  č.  113/1997  Sb.,  o pozemních  komunikacích,  v platném  znění  a  za 
přestupky na úseku životního prostředí bylo uloženo méně sankcí a v nižších částkách než ve 
srovnatelném období uplynulého roku. Byla uhrazena částka ve výši 127 tis. Kč.
V odboru ekonomickém a živnostenském probíhalo plnění ve srovnatelném období uplynulého 
roku bez větších odchylek. 
Položka 2221 – Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů (FV) 376 tis. Kč ( 100,3% RU)
Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.
Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů  
2 771 tis. Kč  (100,0% RU)
Usnesením  RMČ  č.  801  ze  dne  16.7.2012  bylo  organizaci  schváleno  poskytnutí  finančních 
prostředků ve výši 4 613 tis. Kč na nákup interiérového nábytku a vybavení nově otevřeného 
Domova  pro  seniory  U  Vršovického  nádraží.  Současně  bylo  organizaci  uloženo  předložit 
vyúčtování  finančních  prostředků.  Usnesením  RMČ  č.  10  ze  dne  9.1.2013  bylo  schváleno 
vyúčtování výše uvedených finančních prostředků, s tím, že nevyužité finanční prostředky ve 
výši 2 771 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.
Položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary 100 tis. Kč (100,0% RU)
Jedná se o dar Michala Davida a Lucie Vondráčkové na povodně.
Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady
24 tis. Kč (48,0% RU)
Položka zahrnuje příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady, dále náhrady mezd 
z úrazového pojištění při pracovních úrazech zaměstnanců.
3

Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 708 tis. Kč (475,9% RU)
Zahrnuje  přijaté  nekapitálové  příspěvky  a  náhrady,  např.  náhrady  od  fyzických  osob  za 
způsobené  škody  vč.  školného,  dobropisy,  vrácené  poštovné  a  za  služby  z předchozích  let, 
převod  nevyčerpaných  prostředků  na  mzdy,  vrácené  předplatné.  Položka  obsahuje  také 
finanční  prostředky  ve  výši  8 080  tis  Kč,  které  byly  vynaloženy  na  úhradu  závazků 
dodavatelům z vlastních zdrojů v roce 2012 na projekt z EU na akci Reko Malešického parku 
a byly v prvním čtvrtletí po obdržení části dotace z MHMP převodním poukazem navráceny 
zpět do rozpočtu MČ Praha 10.
Položka 2328 – Neidentifikované příjmy
185 tis. Kč (370,0% RU)
Platby blíže nespecifikované a to doby, než jsou zařazeny na odpovídají položku nebo jako 
mylné platby odeslány zpět.
Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
- 105 tis. Kč (-26,2% RU)
Ostatní nedaňové příjmy, které se zatím ve sledovaném období nepodařilo zaúčtovat na jinou 
položku (zůstatek finanční hotovosti na příjmové pokladně).
Dotace
Položka 4111 Neinv. přij. transfery z VPS SR                                   4 201 tis. Kč (100,0% RU)
Položka 4112 Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vzt.    42 471 tis. Kč (75% RU)
Položka 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR

                         5 541 tis. Kč (100,0% RU)
Položka 4121 Nein. přij. transfery od obcí (HMP)                          314 518 tis. Kč (82,8% RU)
Položka 4121 Nein .přij. transfery od krajů (HMP)                            1 728 tis. Kč (37,9% RU)
Položka 4229 Ost .inv. přij. transfery od rozp. úz. úrovně (TSK    )-27 000 tis. Kč (31,0% RU)
Převod schválených fin. prostředků ve výši 25 000 tis. Kč (92,6%) představuje příspěvek TSK 
na „Chodníkový program“. Částka 2 000 tis. Kč byla určena na reko ulice Moskevská.
Neinvestiční dotace
ÚZ 81
Podpora MČ v sociální oblasti

822 000,- Kč
Poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace  je  určeno  pro  oblast  sociálních  služeb  na  rok  2013 
a  bylo  schváleno  usnesením  ZHMP  č.  26/40  ze  dne  25.4.2013.  Usnesením  RMČ  Praha  10 
č. 494 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno  rozdělení dotace MHMP  v odvětví 0041 - školství. 
Usnesením  ZMČ  Praha  10  č.18/40/2013  ze  dne  24.  6.  2013  byla  dotace  schválena 
4 žadatelům:
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, Praha 2
  48 000,- Kč
Diakonie ČCE-Bruselská 298/4, Praha 2
157 000,- Kč
ŽIVOT 90, o.s., Karolíny Světlé 286/18, Praha 1
  36 000,- Kč
CSOP, Sámova 29/7, Praha 10
581 000,- Kč
Finanční prostředky byly zaslány na účty žadatelů. 
Neinvestiční dotace „Zdravé město Praha“
200 000,- Kč
Účelová  neinvestiční  dotace  „Zdravé  město  Praha  2013“  schválená  usnesením  ZHMP
č. 26/42 ze dne 25.4.2013 je zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se 
zabývají  problematikou  prevence  sociálně  patologických  jevů,  primární  protidrogovou 
prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením RMČ Praha 10 č. 494 ze dne 22.5.2013 
bylo  schváleno  rozdělení  dotace  MHMP  v odvětví  0041  -  školství.  Schválené  finanční 
prostředky byly odeslány na účty škol.
ZŠ Eden, Vladivostocká – „Komplexní PPP SPJ“
35 000,- Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká – „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“ 
15 000,- Kč
4

ZŠ Karla Čapka – „Čtení psychodynamiky….“
12 000,- Kč
ZŠ Karla Čapka – „Zdravá škola Karla Čapka“
25 000,- Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí “ 
20 000,- Kč
ZŠ Gutova – „Rozhoduj se pro život bez závislostí“ 
20 000,- Kč
ZŠ Jakutská – bez názvu
  8 000,- Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „SPP pro 6. a 7. ročník“
25 000,- Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „SPP pro 8. a 9. ročník“
25 000,- Kč
ZŠ V Rybníčkách – „Adaptační kurz“
15 000,- Kč
Protidrogová politika na místní úrovni
50 000,- Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/43 ze dne 25.4.2013 schválilo poskytnutí 
dotace na protidrogovou politiku naší městské části ve výši 50 000,-  Kč. Odbor sociální do 
konce letošního kalendářního roku zajistí čerpání.
Prevence kriminality
60 000,- Kč
MČ Praha 10 realizuje terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života 
nebo  jsou  tímto  způsobem  života  ohroženy.  Terénní  program  je  realizován  prostřednictvím 
registrovaného poskytovatele sociálních služeb – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.
Uvedený  terénní  program  je  realizován  na  základě  smlouvy  o  spolupráci,  uzavřené  mezi 
MČ Praha 10 a DDM Ulita v období od 1.11.2012 do 31.10.2013.
Prostředky z dotace ve výši 60 tis. Kč byly použity na částečnou úhradu terénního programu.
Příprava a zkoušky zvláštní odborné působnosti
150 000,- Kč
ZHMP  svým  usnesením  č.  26/2  ze  dne  25.4.2013  schválilo  poskytnutí  účelové  neinvestiční 
dotace pro MČ Praha 10 ve výši 150 000,- Kč na přípravu a zkoušku ZOZ pro zaměstnance 
úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., § 21 o úřednících územních samosprávních celků 
a  správní  činnosti  stanovené  vyhláškou  č.  512/2002  Sb.  o  ZOZ  úředníků  územních 
samosprávních  celků,  ve  sledovaném  období  roku  2013  za  MČ  Praha  10  byla  tato  dotace 
čerpána ve výši 152 600,- Kč.
Realizace aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni
50 000,- Kč
MČ Praha 10 realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb. Prostředky z dotace 
budou  využity  na  aktivity  v rámci  tohoto  procesu,  konkrétně  na  částečnou  úhradu 
podkladových  analýz  ke  střednědobému  plánu  rozvoje  sociálních  služeb.  Tyto  analýzy 
zpracovává dodavatel – CpKp Střední Čechy. Jedná se o tyto podklady:
- Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb - 20 tis. Kč – prostředky byly čerpány.
- Analýza potřeb občanů Prahy 10 v oblasti sociálních a návazných služeb - 30 tis. Kč, dosud 
nebylo  čerpáno,  ale  analýza  je  již  zpracována,  nyní  probíhá  připomínkové  řízení,  k čerpání 
těchto finančních prostředků dojde nejpozději do konce listopadu 2013.
ÚZ 91
Neinvestiční dotace „Integrace žáků“ pro asistenty pedagoga

1 698 900,- Kč
Účelová  neinvestiční  dotace  „Integrace  žáků“  schválená  usnesením  ZHMP  č.  25/10  ze  dne 
21.3.2013  byla  určena  na  pokrytí  platů  včetně  zákon.  odvodů  pro  asistenty  pedagoga 
zajišťující  odbornou  péči  pro  integrované  žáky  v období  1.1.-31.8.2013.  Usnesením 
RMČ  Praha  10  č.  460  ze  dne  2.5.2013  bylo  schváleno  rozdělení  dotace  MHMP  v odvětví
0041 - školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol. 
MŠ Hřibská
202 000,- Kč
MŠ Chmelová
  95 000,- Kč
5

MŠ Omská
  95 000,- Kč
MŠ Tolstého
  95 000,- Kč
ZŠ Brigádníků
570 200,- Kč
ZŠ Hostýnská
202 000,- Kč
ZŠ Jakutská
  71 300,- Kč
ZŠ Karla Čapka
  83 200,- Kč
ZŠ Olešská
  71 300,- Kč
ZŠ U Vršovického nádraží
142 600,- Kč
ZŠ V Rybníčkách
  71 300,- Kč
ÚZ 98
Využití  účelové  dotace  poskytnuté  MČ  Praha  10  z odvodu  z výherních  hracích  přístrojů 
a jiných TZ – podpora nestátních nezisk. organizací – na podporu sportovní výchovy mládeže

Využití  účelové  dotace  poskytnuté  MČ  Praha  10  z odvodu  z výherních  hracích  přístrojů
a  jiných  TZ  –  podpora  nestátních  nezisk.  organizací  –  na  kulturu,  školství,  zdravotnictví  a 
sociální oblast

Usnesením RMČ č. 753 ze dne 24.7.2013 byla schválena změna rozpočtu MČ Prahy 10 pro 
rok 2013 v ORJ 0061 přidělenou neinvestiční dotací ve výši 50% obdrženého odvodu z VHP 
za 4. čtvrtletí 2012 v částce 3 587 400,- Kč na podporu sportovní výchovy mládeže a v částce 
3 587 400,- Kč určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Současně stejným 
usnesením  byl  navýšen  rozpočet  téhož  ORJ  přidělenou  dotací  ve  výši  50%  obdrženého 
odvodu  z VHP  za  3.  čtvrtletí  2012  v částce  307 000,-  Kč  na  podporu  sportovní  výchovy 
mládeže a částkou 307 000,- Kč určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. 
K jednání RMČ dne 16.10.2013 byl předložen materiál k návrhu na rozdělení dotace ve výši 
50%  obdrženého  odvodu  z VHP  na  4.  čtvrtletí  2012  v částce  3 984 000,-  Kč  na  podporu 
činnosti  nestátních  neziskových  organizací  na  území  MČ  Prahy  10  zajišťujících 
organizovanou  sportovní  výchovu  mládeže  a  částku  3 984 000,-  Kč  na  kulturu,  školství, 
zdravotnictví a sociální oblast.
Usnesením  RMČ  č.  996  ze  dne  18.9.2013  byla  mezipoložkovým  přesunem  z ORJ  0061  –
Kultura a sport přesunuta do ORJ 0041 – Školství částka 3 385 300 Kč – neinvestiční dotace 
na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 50% obdrženého odvodu z VHP 3. čtvrtletí 
2012 pro potřeby financování učebních pomůcek, učebnic a hraček pro ZŠ a MŠ Prahy 10. 
Usnesením  RMČ  č.  1036  ze  dne  2.10.2013  byla  mezipoložkovým  přesunem  z ORJ  0061  –
Kultura  a  sport  přesunuta  do  ORJ  0041  –  Školství  částka  3 587 400  Kč  v návaznosti  na  již 
uvedené usn. RMČ č. 753 ze dne 24.7.2013 pro neinvestiční a investiční transfery do  ZŠ  a 
MŠ Prahy 10 na základě jejich požadavků a potřeb.
Usnesením  RMČ  č.  935  ze  dne  13.9.2013  a  usn.  ZMČ  č  19/5/2013  ze  dne  23.9.2013  byl 
schválen návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na 
území MČ Prahy 10 v roce 2013 tělovýchovným jednotám a klubům v částce 7 067 000 Kč 
na  základě  uzavřených  darovacích  smluv  s následným  vyúčtováním  použití  finančních 
prostředků. Schválené finanční dary budou TJ a SK rozesílány v průběhu měsíce října 2013.
Převody do rozpočtu
Položka 4131 – Převody z vl. fondů hospodářské činnosti
730 000 tis. Kč (56,2% RU)
Během  období  1.  pololetí  roku  2013  byly  uskutečněny  převody  do  rozpočtu  ze  zdaňované 
činnosti ve výši 730 000 tis. Kč.
6

Rozpočtové výdaje
Neinvestiční výdaje
Nízké čerpání neinvestičních výdajů bylo zejména v odvětví Obecní majetek, kdy je počítáno 
s nákupem uměleckých předmětů v souvislosti s odkupem Čapkovy vily. Další nižší čerpání 
bylo v odvětví Kultura a sport, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až 
ke konci tohoto roku. V odvětví Vnitřní správa se jedná zejména o úspory za nákup ostatních 
služeb a nákup materiálu. V odvětví Vnitřní záležitosti nebyly realizovány všechny záměry, 
které byly plánovány a počítá se s nimi na 4. čtvrtletí roku 2013.
Investiční výdaje
Nízké  čerpání  investičních  výdajů  bylo  ovlivněno  zejména  v odvětví  Obecní  majetek,  kde 
nebyly uskutečněny nákupy pozemků a budov, s kterými se počítá ve 4. čtvrtletí roku 2013 
(výdaje  pouze  ve  výši  270  tis.  Kč,  tj.  0,7%  RU)  a  v odvětví  Správa  majetku,  z důvodu 
nedokončených a nevyfakturovaných prací. 
0011– Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje:
§ 3635 - Územní plánování
Položka 5166 – Konzultační činnost
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  konzultační,  poradenské  a  právní  služby  v oddělení  
územního rozvoje. V 3. čtvrtletí roku 2013 nebyly tyto finanční prostředky prozatím čerpány.
§ 3636 – Územní rozvoj
Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na informační brožury, 
fotografie území Prahy 10 aj. 
§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.     čerpání 111 tis. Kč (96,5% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové  položky byly použity na úhradu členského 
příspěvku pro rok 2013 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Investiční výdaje:
§ 3636 – Územní rozvoj
Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 
ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor

čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  studie  na 
vytipovaných lokalitách  na  území  Prahy  10.  Jedná  se  zejména  o  úpravy  veřejných  prostor, 
parkových ploch aj. Finanční prostředky budou čerpány až po schválení jednotlivých lokalit 
v orgánech městské části (KÚR, RMČ).
§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím apod.
ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny (2013)

čerpání  0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na příspěvky neziskovým 
organizacím na regeneraci památkové zóny na území Prahy 10.
7

0012 – Stavební úřad
Neinvestiční výdaje
V oblasti  odvětví  0012  -  Stavební  úřad,  neinvestiční  výdaje  (služby  spojené  s výkonem 
rozhodnutí stavebního úřadu) má OST  na rok 2013 schválenu částku 50.000,- Kč na výdaje  
pro  případ  okamžitého  řešení  nějakého  havarijního  stavu  (nařízení  zabezpečovacích  prací 
nebo jiné bezodkladné stavební úpravy).  Tento případ v 3. čtvrtletí 2013 nenastal.
0021 - Životní prostředí
Neinvestiční výdaje
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)  čerpání  5 890 tis. Kč (74,6% RU)
Z této  finanční  položky  je  hrazen  provoz  motorových  čtyřkolek  určených  pro  sběr  psích 
exkrementů  z chodníků.  Čerpání  je  prováděno  měsíčně  dle  podmínek  uvedených 
v mandátních smlouvách.
§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.
Položka 5165 - Nájemné za půdu
čerpání 43 tis. Kč (86,0% RU)
Čerpání  vyplývá  z podmínek  uvedených  v nájemní  smlouvě,  kdy  nájemné  je  hrazeno  na 
základě faktur vystavených pronajímatelem. 
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)
čerpání  1 364 tis. Kč (56,8% RU)
Z položky se hradí úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii 
rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále jsou prostředky využívány 
pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad pro občany 
městské části a potřeby pracovních činností osob vykonávajících pro městskou část veřejně a 
obecně prospěšné práce.
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5132 - Ochranné pomůcky 
čerpání  8 tis. Kč (80,0% RU)
Z této  položky  byl  hrazen  nákup  ochranných  pomůcek  pro  pracovníky  odboru,  kteří  při 
výkonu své terénní činnosti využívají skútry nebo kola. 
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou určeny na nákup městského mobiliáře a mobiliáře parkových ploch.
Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.
čerpání 976 tis. Kč (97,6% RU)
Z položky  byl  hrazen  nákup  rostlinného  materiálu  na  výzdobu  ulic,  stromy  pro  výsadbu  za 
narozené děti, cedulky ke stromům za narozené děti, klíče, zámky, letáky  aj. 
Položka 5151 - Studená voda
čerpání 709 tis. Kč (63,3% RU)
Čerpání  závisí  na  vyúčtování  dodávek  vody  za  příslušné  fakturační  období  a  provedených 
zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v 
zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy). Provoz těchto 
prvků byl zahájen v měsíci květnu a bude ukončen v listopadu 2013.
Položka 5154 - Elektrická energie
čerpání 343 tis. Kč (98,0% RU)
Čerpání  z této  položky  bylo  pro  potřebu  farmářských  tržišť.  Dále  pak  za  provoz  fontán, 
automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích. Provoz těchto 
prvků byl zahájen v měsíci květnu. 
8

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů
čerpání 90 tis. Kč  (63,8% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  úhradu  pojistného 
pro rok 2013 vyplývající ze smlouvy  o pojištění parku Malinová – Chrpová a Malešického 
parku. V rámci smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Hlavním městem Prahou je zakotvena 
i  podmínka  pojistit  veškerý  majetek  pořízený  z operačního  programu  Praha  -
Konkurenceschopnost alespoň po dobu pěti let od uvedení do provozu. 
Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby
čerpání 166 tis. Kč (22,4% RU) 
Čerpání této položky je závislé na požadavcích pracovníků OŽD na vypracování odborných 
posudků  zdravotního  stavu  stromů,  které  slouží  jako  podklad  pro  rozhodování  o  případném 
povolení  ke  kácení  či  ošetření  stromů,  a  pro  vyhotovení  jiných  odborných  stanovisek. 
Zároveň jsou z této položky hrazeny náklady spojené monitoringem projektů EU a finanční 
audit  Malešického  parku,  který  je  nedílnou  součástí  závěrečné  monitorovací  zprávy
odevzdávané řídícímu orgánu.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 43 508 tis. Kč (62,8% RU)
Čerpání  této  položky  je  ovlivněno  sezónností  prací  a  skutečností,  že  údržba  veřejné  zeleně 
probíhá  na  základě  platných  mandátních  smluv.  Fakturace  probíhá  měsíčně.  Mezi  hlavní 
činnosti  patří:  seč  travnatých  ploch,  úklid  ploch  zeleně  a  pravidelný  vývoz  košů. 
K doplňkovým  činnostem  prováděným  dle  mandátních  smluv  patří  zejména  údržba 
květinových záhonů, řezy keřů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.
Dalšími  významnějšími  činnostmi,  které  byly  financovány  z  této  neinvestiční  výdajové 
položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území 
Prahy  10,  servis  automatické  závlahy,  frézování  pařezů,  ostraha  Heroldových  sadů  a  parku 
Malinová - Chrpová, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků aj.
Položka 5171 - Opravy a udržování
čerpání 221 tis. Kč (44,2% RU) 
Čerpání je závislé na aktuálních požadavcích vyplývajících z provozních potřeb a požadavků 
pracovníků OŽD. V rámci roku 2013 došlo k drobným opravám na majetku městské části.
§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta
Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.
čerpání 33 tis. Kč  (33,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)
čerpání 11 tis. Kč  (11,0% RU)
Finanční  prostředky  z  této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  využívány  na  práce  spojené 
s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. výlepy samolepek, organizace akcí apod. 
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU 
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup zábranových 
systémů na chodníky na území městské části Praha 10. Tyto systémy mají zabránit devastaci 
zeleně  parkujícími  auty  a  zároveň  na  problémových  místech  zajistit  dostatečnou  šířku 
chodníku  pro  průchod  a  případný  průjezd  mechanizace  (např.  v zimním  období  při 
odstraňování  sněhu  a  náledí).  Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky 
nebyly v roce 2013 prozatím čerpány.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání  6 658 tis. Kč (85,4% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  čerpány  na  správu  a  údržbu 
dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o 
úklidy  ploch,  výměnu  písku,  drobné  opravy,  střežení  vybraných  hřišť  a  zejména  o  kontroly 
bezpečnosti herního vybavení.
9

§ 2141 – Vnitřní obchod
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  pro  úhradu  služeb 
spojených s provozem farmářských tržišť. 
§ 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Položka 5132 - Ochranné pomůcky
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  nákup  ochranných 
pomůcek  –  obuv,  ochranné  obleky  a  rukavice  pro  potřeby  likvidace  následků  povodně 
v červnu 2013.
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 216 tis. Kč  (26,5% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  byly  určeny  na  nákup  vysoušečů 
pro potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.
Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.
čerpání 33 tis. Kč  (8,1% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na nákup materiálu pro 
potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby       čerpání 7 tis. Kč  (12,3% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  byly  určeny  pro  úhradu  služeb 
spojených se statickým posouzením budov zasažených povodněmi v červnu 2013. 
Položka - 5169 Nákup ostatních služeb
čerpání 383 tis. Kč  (37,0% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  byly  určeny  pro  úhradu  služeb 
spojených s likvidací následků povodně v červnu 2013.
Položka 5171 - Opravy a udržování
čerpání 43 tis. Kč  (13,1% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  byly  určeny  pro  úhradu  oprav  na 
majetku městské části spojených s likvidací následků povodně v červnu 2013.
Investiční výdaje
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 211004  Podzemní kontejnery 

čerpání 0,0% RU
Tato  položka  je  určena  na  výstavbu  podzemních  kontejnerů.  Městská  část  bude  na  základě 
získaného  daru  –  dvě  sady  podzemních  kontejnerů  zajišťovat  pouze  stavební  část. 
V současnosti je vybírán dodavatel těchto prací. 
ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU
čerpání 112 331 tis. Kč   (92,9% RU)
Zahájení  stavebních  prací  proběhlo  v  srpnu  2012.  Fakturace  stavebních  prací  probíhá 
měsíčně. Z této investiční výdajové položky je zároveň hrazen autorský dozor, stavební dozor 
investora  a  koordinátor  BOZP  v rámci  stavby.  Dokončení  stavby,  následná  kolaudace  a 
zpřístupnění parku veřejnosti bylo v červenci 2013.
ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží
čerpání 63 tis. Kč  (4,5% RU)
Finanční  prostředky  z této  investiční  výdajové  položky  byly  určeny  na  spoluúčast  městské 
části  při  revitalizaci  parku  v případě  získání  dotace  od  EU.  Zároveň  bylo  uhrazeno 
vypracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku. 
10

ORG 213003 Vybudování agility hřiště
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  investiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  vybudování  agility 
hřiště v lokalitě Želivecká. Součástí této investiční akce je vybudování vhodného oplocení a 
nákup agility prvků. 
ORG 213004 Strážní domek Malinová
čerpání 52 tis. Kč  (52,0% RU)
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na nákup strážního domku 
v parku  Chrpová  –  Malinová.  V současné  době  má  městská  část  uzavřenou  dlouhodobou 
smlouvu  na  noční  ostrahu  nově  zrekonstruovaného  parku,  pro  kterou  však  na  tomto  území 
nejsou  vhodné  prostory.  Z výše  jmenovaných  důvodu  byl  zrealizován  nákup  a  instalace 
strážního domku na vytipovanou plochu v parku.
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků

čerpání 0,0% RU
Z této  investiční  výdajové  položky  budou  hrazeny  rekonstrukce  parkových  chodníků  na 
území  Prahy  10.  Aktuálně  probíhá  výběr  nejvíce  poškozených  parkových  cest.  Vlastní 
realizace bude probíhat až ve 4. čtvrtletí roku 2013. 
ORG 213005  Vybudování cyklistických stezek (2013)
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  investiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  propojení  páteřních 
cyklistických stezek a tras na území Prahy 10. Pro možnost realizace byla zahájena jednání 
s hl.m. Prahou a TSK. Čerpání je předpokládáno na 4. čtvrtletí roku 2013.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby 
ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť (2013)

čerpání 0,0% RU 
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny pro doplňování dětských 
hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. Realizace bude průběhu 4. čtvrtletí 2013.
0023 – EU – Reko Malešického parku
Neinvestiční výdaje
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5021 - Ost. osobní výdaje  
čerpání  149 tis. Kč (35,6% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  mzdy  pracovníků 
v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.
Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti
čerpání 37 tis. Kč  (35,6% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  úhradu  povinného 
pojištění  na  sociální  zabezpečení  na  st.  pol.  zam.  pracovníků  v souvislosti  s revitalizací 
Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.
Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění      čerpání 13 tis. Kč  (34,2% RU)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  úhradu  povinného 
pojistného  na  veřejné  zdravotní  pojištění  v souvislosti  s revitalizací  Malešického  parku 
spolufinancovanou z prostředků EU.
Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.   
čerpání  0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  nákup  materiálu 
v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.
11

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání  0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  budou  sloužit  k úhradě  za 
vypracování finančního auditu, který je nedílnou součástí závěrečné monitorovací zprávy.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání  0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  úhradu  výroby  a 
distribuci letáků s informacemi o revitalizovaném Malešickém parku a výrobu promo panelů 
do revitalizovaného parku.
Investiční výdaje
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 311501  Pořízení stavby, vč. úprav ploch                     čerpání 8 187 tis. Kč   (9,4% RU)
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci prací 
pro revitalizaci Malešického parku.
0031 - Doprava
Neinvestiční výdaje
§ 3635 - Územní plánování 
Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopravní studie a projekty)  
čerpání  0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu dopravních 
opatření v ulicích na území Prahy 10.
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)
Finanční  prostředky  z této  neinvestiční  výdajové  položky  byly  určeny  na  opravy  chodníků 
v ulicích na území Prahy 10 (chodníkový program) – převod na TSK.
Investiční výdaje
§ 3636 – Územní rozvoj 
Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
ORG 213007 PD řešení dopravy v klidu

čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  investiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  zpracování  analýzy 
dopravy v klidu. 
§ 2212 - Silnice 
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské

čerpání 494 tis. Kč  (16,5% RU)
Finanční  prostředky  z této  investiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  vlastní  realizaci 
rekonstrukce  ulice  Moskevská.  V současné  době  byly  uhrazeny  náklady  spojené 
s projektovou  dokumentací  k územnímu  rozhodnutí  a  následnému  stavebnímu  povolení  na 
rekonstrukci Moskevské ulice. 
ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  investiční  výdajové  položky  jsou  určeny  na  zpracování
aktualizované  projektové  dokumentace  úprav  tramvajové  zastávky  a  navazujících  prostor. 
Čerpání za tyto práce proběhne až v dalším období roku 2013.
12

0041 - Školství
Neinvestiční výdaje:
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 83 tis. Kč (41,5% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.
§ 3111  -  Předškolní zařízení 
Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.      
 čerpání 1 tis. Kč (20,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK. 
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů   
čerpání 55 tis. Kč (98,2% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady splátek pojistného z Pojistné smlouvy 
č. 8032160417 včetně dodatků  uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, 
a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v MŠ.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 1 210 tis. Kč (45,7% RU)
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  úhrady  faktur  za  výuku  anglického  jazyka  v MŠ.  Dále 
jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a 
na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 4 tis. Kč (66,7% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0% Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, 
za přípravu a účast na soutěžích.
§ 3113  -  základní školy
Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
čerpání 0,0%. Kč 
Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
      čerpání 97 tis. Kč (99,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady splátek pojistného z Pojistné smlouvy 
č. 8032160417 včetně dodatků  uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, 
a. s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ZŠ.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
         čerpání 5 tis. Kč (16,7% RU)
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  úhrady  faktur  za  poradenské  služby  v oblasti  školství. 
Dále  na  výdaje  spojené  s vyhlášením  konkurzního  řízení  na  ředitele/ředitelky  školy  a  na 
zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.
Položka 5175 – Pohoštění
         čerpání 5 tis. Kč (83,3% RU)
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  úhradu  pohoštění  při  pravidelných  poradách  ředitelů  a 
ředitelek ZŠ a ŠJ.
Položka 5194 – Věcné dary
        čerpání 1 tis. Kč  (2,5% RU)
Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, 
za přípravu a účast na soutěžích.
§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 100 tis. Kč  (100,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy 
13

č. 8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, 
a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ŠJ.
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 2 056 tis. Kč (69,7% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vydávání novin „Praha 10.“
Neinvestiční příspěvky a granty
Vyčerpáno k 30.9.2013 bylo 115 516 tis. Kč, tj. plnění na 71,3% RU.
§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
2 granty, čerpání 21 tis. Kč (100,0% RU)
94/2013 – Činnost Ekocentra „V DOMĚ“
15 000,- Kč
95/2013 – Environmentální výchova pro nejmenší na Praze 10
  6 000,- Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100,0% RU)
96/2013 – Kompostování na vlastní oči
  4 520,- Kč
§ 3111 – Předškolní zařízení
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 1  – MŠ – Učební pomůcky a hračky
čerpání 600 tis. Kč (75,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým MŠ, zřízeným MČ 
Praha 10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013 a jsou určeny na 
nákup hraček a pořízení učebních pomůcek. 
ÚZ 2  –  MŠ – Vybavení nových MŠ
Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na vybavení nových MŠ, zřízených MČ 
Praha 10. Nečerpáno.
ÚZ 3  –   MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 293 tis. Kč  (99,7% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  vyplacení  mimořádných  odměn  včetně  zákonných 
odvodů vybraným MŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce budov.
ÚZ 91  –   MŠ – HMP dotace (asistenti)
čerpání 487 tis. Kč  (100,0% RU)
Finanční  prostředky  poskytnuté  z rozpočtu  MHMP  jsou  určeny  na  pokrytí  integrace  žáků 
v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.
ÚZ 98  –   MŠ – HMP dotace (VHP)
čerpání 0 tis. Kč  (0,0% RU)
Finanční prostředky poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 
3. čtvrtletí roku 2012 ve výši 85 tis. Kč jsou určeny na nákup hraček a učebních pomůcek pro 
mateřské školy.
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
čerpání 28 623 tis. Kč (69,5% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol. 
14

§ 3113 – Základní školy
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 11  –  ZŠ – Učební pomůcky a učebnice
čerpání 3 300 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční  prostředky  ve  výši  3 300  tis.  Kč  byly  rozděleny  jednotlivým  ZŠ,  zřízeným  MČ 
Praha10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013. 
Částka 1 300 tis. Kč je určena na nákup a pořízení učebních pomůcek a učebnic. Další částka 
2 000 tis. Kč je určena na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic.
ÚZ 12  – ZŠ – Vybavení
čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční  prostředky  ve  výši  300  tis.  Kč  jsou  určeny  na  nové  vybavení  ve  vybraných  ZŠ, 
zřízených MČ Praha 10.
ÚZ 13  –  ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník 
čerpání 1 586 tis. Kč (60,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 2 645 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních 
školách  zřizovaných  MČ  Praha  10,  navazující  na  předcházející  školní  rok  2011/2012. 
Účelovou dotací budou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů. 
ÚZ 14  –  ZŠ – Škola v přírodě 
čerpání 10 423 tis. Kč (61,1% RU)
Finanční  prostředky  ve  výši  17 060  tis.  Kč  jsou  na  základě  smluv  postupně  uvolňovány 
zúčastněným školám.
ÚZ 15  –   ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů 
čerpání 479 tis. Kč,  (99,8% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  vyplacení  mimořádných  odměn  včetně  zákonných 
odvodů vybraným ZŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce budov.
ÚZ 81  –  ZŠ – HMP Zdravé město Praha 2013
čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční  prostředky  ve  výši  200  tis.  Kč  poskytnuté  z rozpočtu  MHMP  jsou  určeny  na 
projekty  specifické  protidrogové  prevence.  Programy  jsou  zaměřeny  na  problematiku 
rizikových  faktorů  různých  druhů  závislostí  a  mezilidských  vztahů  (kouření,  alkoholismus, 
drogová problematika a gamblerství). 
ÚZ 91  –  ZŠ – HMP dotace (asistenti)
čerpání 1 212 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční  prostředky  ve  výši  1  212  tis.  Kč  poskytnuté  z rozpočtu  MHMP  jsou  určeny  na 
pokrytí integrace žáků v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.
ÚZ 98  –   ZŠ – HMP dotace (VHP)
čerpání 0 tis. Kč  (0,0% RU)
Finanční prostředky poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 
3.  čtvrtletí  roku  2012  jsou  ve  výši  3 300,3  tis.  Kč  určeny  na  nákup  a  pořízení  učebních 
pomůcek a učebnic a na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic.
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
čerpání 47 989 tis. Kč (75,2% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.
15

Položka 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím     
čerpání 24 tis. Kč   (100,0% RU)
Finanční prostředky byly určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 33246  –   ZŠ – HMP dotace (asistenti)
čerpání 24 tis. Kč  (100,0% RU)
Finanční  prostředky  poskytnuté  z prostředků  MŠMT  byly  určeny  pro  ZŠ  U  Roháčových 
kasáren na financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“ v rámci dotačního 
programu Podpora integrace cizinců na zemí ČR v roce 2013.
§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 20 –  ŠJ – Mzdové prostředky včetně odvodů 
čerpání 23 tis. Kč  (100,0% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  vyplacení  mimořádných  odměn  včetně  zákonných 
odvodů za úklid jídelen, ve kterých probíhala rekonstrukce.
ORG 46 ŠJ U Roháčových kasáren p. o.
čerpání 14 855 tis. Kč  (74,3% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny. 
§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     
1 grant, čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)
86/2013 – Odborný a jazykový pobyt žáků SZŠ v Desavě
40 000,- Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem     
1 grant, čerpání 60 tis. Kč (100,0% RU)
46/2013 – Dny Prahy 10 v Trmalově vile
60 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
14 grantů, čerpání 441 tis. Kč (100,0% RU)
41/2013 – Koncerty pro občany m. č. P10
            66 000,- Kč
43/2013 – Vršovické divadlo Mana pro desítku
                      20 000,- Kč
44/2013 – Celoroč. kult. a um. činnost v GALERII DESET v roce 2013           140 000,- Kč 
71/2013 – Tábory 96.střediska Junáka-SCARABEUS
            15 000,- Kč
72/2013 – Tábor 305. chlapec. a 305. dívčího oddílu – dvoutýdenní
15 000,- Kč
73/2013 – Letní indiánský tábor 2013
15 000,- Kč
74/2013 – Tulácké tábory 2013
                      15 000,- Kč
75/2013 – Letní taneční škola Orlík 2013
           15 000,- Kč 
77/2013 – Letní tábor 188. PS T.O. Bobříci
15 000,- Kč
80/2013 – Rok v kruhu 2013
46 500,- Kč
81/2013 – Vršovický koláč 2013, Vodácký tábor 2013
25 000,- Kč
82/2013 – Volný čas – Hlídky mladých zdravotníků
44 000,- Kč
83/2013 – Konečně mezi talenty
  4 500,- Kč
85/2013 – Zažij Vršovice jinak 2013
  5 000,- Kč
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
3 granty, čerpání 35 tis. Kč (100,0% RU)
16

45/2013 – Kulturní a osvětová činnost Husova sboru ve Vršovicích
10 000,- Kč
76/2013 – Letní tábor
15 000,- Kč
78/2013 – Strašničtí evangelíci dětem i dospělým
10 000,- Kč
Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.
1 grant, čerpání 50 tis. Kč  (35,7% RU) 
2013/OŠK/0903 – Školka K2 Olešská
50 000,- Kč
zůstává nerozděleno   
                        90 480,- Kč 
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     
2 granty, čerpání 102 tis. Kč (100,0% RU)
42/2013 – Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání 10 000,- Kč
59/2013 – Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže
92 000,- Kč
§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
1 grant, čerpání 10 tis. Kč  (100,0% RU)
87/2013 – Primární prevence návykových látek
10 000,- Kč
§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
2 granty, čerpání 35 tis. Kč (100,0% RU)
88/2013 – Spokojená rodina
            17 500,- Kč
89/2013 – Elio pro děti a rodiče na Praze 10
            18 000,- Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
3 granty, čerpání 73 tis. Kč (100,0% RU)
91/2013 – Základní cíle PP soc. patolog. jevů
42 500,- Kč
92/2013 – Spolupráce, respekt, tolerance 
20 000,- Kč
93/2013 – Kohezivní dny
10 000,- Kč
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     
1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)
90/2013 – Školní program prevence sociálně patologických jevů
10 000,- Kč
§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
7 Grantů, čerpání 171 tis. Kč  (100,0% RU)
02/2013 – Komplexní psychoterapeutická péče o onkologicky a jinak chronicky
                 nemocné a jejich blízké
  20 000,- Kč
03/2013 – Hospic sv. Štěpána
  25 000,- Kč
05/2013 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
  20 000,- Kč
16/2013 – Služby asistence občanům MČ Praha 10
  20 000,- Kč
20/2013 – Osob. asistence a odlehčovací sl. pro děti se zdr. postiž. z MČ P10
  30 000,- Kč
26/2013 – Osobní asistence pro seniory MČ Praha 10
  20 000,- Kč
100/2013/2 -„Život 90 – pečovatelská služba pro seniory“
  36 000,- Kč
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
4 Granty, čerpání 250 tis. Kč  (100,0% RU)
06/2013 – Domov sv. Josefa – komplex. péče o nemocné s roztrouš. sklerózou   15 000,- Kč
15/2013 – Sociálně aktivizační služby pro seniory
  30 000,- Kč
97/2013/2 – Pečovatelská služba
  48 000,- Kč
99/2013/2 – Pečovatelská sl. Vinohrady-Vršovice Diakonie ČCE-SKP v Praze    157 000,- Kč
17

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (CSOP grant)
1 Grant, čerpání 581 tis. Kč  (100,0% RU)
98/2013/2 – Pečovatelská služba
                      581 000,- Kč
§ 4354 – Chráněné bydlení
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100,0% RU)
22/2013 – Podpora chráněného bydlení „Můj 1+0“ pro pana Petra Jedličku
   5 000,- Kč
§ 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem     
3 granty, čerpání 41 tis. Kč (100,0% RU)
31/2013 – Raná péče pro rodiny se zrak. a komb. postižením žijící na P10 
 11 000,- Kč
33/2013 – Integrace rodiny
 10 000,- Kč
37/2013 – Komunitní práce s rodinou
 20 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
4 granty, čerpání 71 tis. Kč (100,0% RU)
36/2013 – Program Pět P – SAS pro rodiny s dětmi
 20 000,- Kč
38/2013 – Ve dvou se to lépe táhne
 10 000,- Kč
39/2013 – Radostné soužití ve Strašnicích
 21 000,- Kč
40/2013 – Rodinné mezigenerační centrum YWCA
 20 000,- Kč
§ 4372 – Krizová pomoc
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
1 grant, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)
35/2013 – Samy na to nestačí ….
 50 000,- Kč
§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
3 Granty, čerpání 65 tis. Kč (100,0% RU)
07/2013 – Komplexní rehabilitace poskytovaná osobám s děts. moz. obrnou
 20 000,- Kč
27/2013 – Integrační programy……
 20 000,- Kč
32/2013 – Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých
 25 000,- Kč
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem     
4 granty, čerpání 98 tis. Kč (100,0% RU) 
12/2013 - Aktivní a zdraví senioři z Prahy 10
 10 000,- Kč
14/2013 – První pražs. mozkovična – místo pro aktivizaci a vzděl. seniorů P10  50 000,- Kč
25/2013 – Komplexní služby pro občany Prahy 10
 20 000,- Kč
34/2013 – Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením
 18 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
14 grantů, čerpání 340 tis. Kč (100,0% RU)
04/2013 – Bezbariérové akreditované online vzdělávání
 32 000,- Kč
08/2013 – Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity
 30 000,- Kč
09/2013 – Sociálně rehabilitační aktivity včetně ozdravných pobytů
 15 000,- Kč
11/2013 – Dobrovolnická služba pro seniory Prahy 10
 40 000,- Kč
13/2013 – Sociální program pro seniory bez domova s trvalým pobytem na P10    9 000,- Kč
17/2013 – Haló, mám Parkinsonovu nemoc, co mám dělat?
 20 000,- Kč
18/2013 – Poskyt. komplex.soc.služ.lidem s poruchami autistic. spektra na P10  60 000,- Kč
18

19/2013 – Agentura pro neslyšící
 20 000,- Kč
21/2013 – Centrum Amelie Praha-soc. akviz. sl. pro okol. nemocné a jejich blízké
 20 000,- Kč
23/2013 – Soc.a prac. rehabilitace-podpora aktiv. zapojení lidí se ZP do společ.  14 000,- Kč
24/2013 – Komunitní tým Jih-soc. rehab. pro osoby s duševním onemocněním  30 000,- Kč
28/2013 – Podpora sociál. služ. pro osoby s duševním postižením
   5 000,- Kč
29/2013 – Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým
 20 000,- Kč
30/2013 – Tábor s pevností 2013 aneb Týden bez komunikačních bariér
 25 000,- Kč
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
2 granty, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)
01/2013 - Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s ment. a kombin. postižením  15 000,- Kč
10/2013 – Terénní práce v ohrožených rodinách
 35 000,- Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
čerpání 1 350 tis. Kč (75,0% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  náklady  spojené  s  provozem  příspěvkové  organizace 
zřízené MČ Praha 10 -  KD Barikádníků.
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám
1 grant, čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)
48/2013 – ALL Stars Cup 2013
         100 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením     
21 grantů, čerpání 931 tis. Kč (98,9% RU)
47/2013 – Zajištění atletických soutěží mládeže v roce 2013
70 000,- Kč
49/2013 – Mezinárodní turnaj ve fotbale starších žákyň P10….
25 000,- Kč
50/2013 – Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
20 000,- Kč
51/2013 – Prague Masters Water Polo CUP 2013
50 000,- Kč
52/2013 – Léto dětí v EDENU
40 000,- Kč
53/2013 – Podpora mládeže Tělovýchovné jednoty KOVO-odd. hokejbalu
28 000,- Kč
55/2013 – S florbalem do školy a ze školy
49 000,- Kč
56/2013 – Pravid. sport. činn. odd. ledního hokeje TJ Bohemians Praha
25 000,- Kč
58/2013 – Sportovní akce pro děti 2013
30 000,- Kč
60/2013 – Oddíly a kroužky juda na základních školách
50 000,- Kč
62/2013 – Pravidelná činnost volejbalového klubu SK EKO
35 000,- Kč
63/2013 – Pravid. čin. sport. center a center volného času pro děti a mládež
80 000,- Kč
64/2013 – Celoroční podpora SK Slavia Praha-fotbal mládež
90 000,- Kč
65/2013 – SK Slavia Praha Futsal
70 000,- Kč
66/2013 – Pravidelná činnost oddílu plavání a triatlonu SK Slavia Praha
– pronájmy plaveckých bazénů
20 000,- Kč
67/2013 – Pravidelná činnost sportovních center
50 000,- Kč
68/2013 – Podpora mládeže v TJ Bohemians Praha
50 000,- Kč
69/2013 – Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice
49 000,- Kč
70/2013 – Letní sportovní tábor pro děti – Ledeč 2013
15 000,- Kč
79/2013 – Slavia 120
45 000,- Kč
84/2013 – 15.ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrak. postižených
  – SLAVIA CUP – Lyžařské soustředění ZP
50 000,- Kč
Položka 5229 – Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.     
1 grant, čerpání 84 tis. Kč (100,0% RU)
19

61/2013 – Podpora talentovaných hokejistů ze sociálně slabších rodin
84 000,- Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     
1 grant, čerpání 13 tis. Kč (100,0% RU)
54/2013 – Podpora sportovních aktivit žáků školy
13 000,- Kč
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     
1 granty, čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)
57/2013 – Plavání pro neorganiz. děti, mládež a občany MČ P10
40 000,- Kč
Investiční výdaje
K 30.9.2013 bylo čerpáno 7 267 tis. Kč, tj. plnění na 21,0% k RU.
§ 3113  -  Základní školy 
Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím     
ORG 213011    ZŠ – elektronizace sítě na školách

čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na elektronizaci sítí na ZŠ. 
ORG 213012    ZŠ – kamerový systém
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  ve  výši  2  000  tis.  Kč  jsou  určeny  na  pořízení  a  instalaci  kamerového 
systému na ZŠ. 
§ 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím     
ORG 213013   ŠJ MŠ – modernizace vybavení (2013)

čerpání 270 tis. Kč  (42,9% RU)
Finanční  prostředky  byly  určeny  ve  vybraných  MŠ  na  modernizaci  kuchyňského  vybavení, 
aby odpovídalo hygienickým požadavkům. 
ORG 213014   ŠJ – modernizace vybavení (2013)
čerpání 6 997 tis. Kč (31,8% RU)
Finanční  prostředky  byly  určeny  na  modernizaci  kuchyňského  vybavení  provozoven  ŠJ, 
Praha 10, U Roháčových kasáren 19, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.
Pohledávky 
Marie Knaiblová 
  1 051 852,50 Kč
Jedná  se  o  splátky  –  náhrady  škod.  Pohledávka  vznikla  podvodným  jednáním  Marie 
Knaiblové (bývalé zaměstnankyně Školské správy) a Josefa Janoty. Oběma byla rozsudkem 
Městského  soudu  v Praze  čj.  42  T  4/99  ze  dne  25.10.2000  uložena  povinnost  společně  a 
nerozdílně nahradit poškozenému Obvodnímu úřadu MČ Praha10  škodu v celkové výši 
1  754  858,50  Kč.  Ohledně  této  částky  byl  dne  15.2.2002  proti  oběma  podán  návrh  na 
provedení  exekuce  majetku.  Exekuční  řízení  stále  probíhá.  V lednu  2013  přišla  vymožená 
částka ve výši 70 287,- Kč od Josefa Janoty. K 30.9.2013 splaceno celkem 703 006,- Kč.
Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19
Výsledek  hospodaření  k 30.9.2013  činí  celkem  2 375 267,12  Kč,  z toho  v  hlavní  činnosti 
1 451 131,33 Kč a v doplňkové činnosti 924 135,79 Kč.
Do  nákladů  v hlavní  činnosti  však  nebyly  zaúčtovány  faktury,  které  budou  doručeny  až 
během měsíce října 2013, ale týkají se 3. čtvrtletí 2013. Jedná se o faktury za potraviny ve 
výši  cca  848  tis.  Kč  a  dále  pravidelné  měsíční  platby  (zpracování  účetnictví,  mezd, 
ekonomická činnost, údržba, telefony, nutriční poradenství, správa počítačové sítě atd.) ve 
20

výši cca 290 tis. Kč. V nákladech je naopak zahrnuta úhrada za pořízení DDHM v celkové  
výši 606 077,- Kč na provozovnu Olešská. Na tyto náklady obdrží ŠJ v následujícím období 
účelovou dotaci a poté budou náklady přeúčtovány na příslušný ÚZ. 
Výše fondů k 30.9.2013:
fond rezervní 
     83 867,33 Kč
                                        
fond odměn 
   106 999,52 Kč
                                        
fond investiční 
9 087 894,00 Kč
                                        
FKSP 
   464 593,06 Kč
Všechny fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. Investiční fond bude v roce 2013 
využit zejména na obnovu stávajícího vybavení na provozovnách školní jídelny. 
Fond  investiční  a  FKSP  mají  samostatné  bankovní  účty.  Finanční  prostředky  fondu 
rezervního a fondu odměn jsou součástí hlavního účtu organizace.
Kulturní dům Barikádníků
Příjmy
Ke konci 3. čtvrtletí r. 2013 dosáhly příjmy celkové výše                    2 308 tis. Kč
z toho:
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10                       1 350 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné                                       941 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů                                         884 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ                                     482 tis. Kč
čerpání fondů                                                                       27 tis. Kč
ostatní příjmy                                                                         1 tis. Kč
Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2013 je 1 800 tis. Kč, výše 
čerpání k 30.9.2013 činí 1 350 tis. Kč.
Ke konci 3. čtvrtletí 2013 KDB dosáhl ztráty ve výši - 122 tis. Kč., a to hlavní činnost - 176 
tis. Kč a doplňková činnost + 54 tis. Kč.
Výdaje
Spotřeba materiálu: 62 tis. Kč, tj. 78% SR:
Byla zakoupena úsporná světla ve výši 29 100 Kč.
Spotřeba energie: 313 tis. Kč, tj. 64% SR
Opravy a udržování: 26 tis. Kč, tj. 26% SR
Služby nemateriální povahy: 946 tis. Kč, tj. 43% SR:
Hlavní  nákladovou  položku  činí  honoráře  ve  výši  615  tis.  Kč,  dalšími  náklady  jsou  práce 
zvukařské 90 tis. Kč, náklady na propagaci 27 tis. Kč, telefonní poplatky 13 tis. Kč, poštovné 
4 tis. Kč, vzdělávání 1 tis. Kč, ostraha 12 tis. Kč, ostatní služby 105 tis. Kč, požární ochrana 
22 tis. Kč, nájemné 9 tis. Kč, poplatky OSA 44 tis. Kč, ostatní poplatky 4 tis. Kč. 
Náklady na nemateriální služby jsou stejné ve srovnání se stejným obdobím r. 2012.
Mzdové a sociální náklady: 2 455 tis. Kč, tj. 74% SR:
Čerpání je o 107 tis. Kč vyšší ve srovnaní se stejným obdobím roku 2012.
Limit mzdových prostředků na rok 2013 činí 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.
Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55% a příděl 
do FKSP 1% hrubých mezd.
Odpisy HIM: 0 tis. Kč
Investiční výdaje
Ve 3. čtvrtletí 2013 nebyly žádné.
21

Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz
v Kč
Příspěvek
Čerpání
Přečerpání
Příspěvek
Čerpání
Přečerpání
k
k
+
k
k
+
31.12.2013
30.9.2013
 Nedočerpání
31.12.2012
30.9.2012
Nedočerpání 
1 800 000
1 350 000
0
1 700 000
1 275 000
0
Stavy fondů
                        
                   v tis. Kč
Druh čerpání
Výše čerpání
Stav k
Stav k 
Tvorba
1.1.2013
30.9.2013
fondu
Fond odměn
Posílení 
27
82
122
57
mezd
FKSP
8
7
19
Přísp.stravné
17
Nepen.odm.
Péče o zam.
Živ.výročí
3
Přísp.lázně
Fond 
0
35
92
57
rezervní
Fond 
0
0
0
0
investiční
Posílení fondů
Byl rozdělen HV z roku 2012: FO  56 927,- Kč
                                                  RF  56 928,29 Kč
Majetkové změny
Byl zakoupen drobný hmotný majetek ve výši 29 100,- Kč - světla do sálu.
Opatření k zajištění stabilizace
Tento bod je podrobně rozpracován v Komentáři k činnosti – viz níže.
Čerpání mzdových nákladů
Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2013 je 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.
Čerpání  mzdových  prostředků  a  sociálních  nákladů  k 30.9.  2013  ve  výši  781  tis.  Kč  je 
následující:
mzdy                                                                        1 789 tis. Kč
OON                                                                               0 tis. Kč
zákonné sociální pojištění                                           608 tis. Kč
jiné sociální pojištění                                                      4 tis. Kč
zákonné sociální náklady
    18 tis. Kč
jiné sociální náklady
    36 tis. Kč
Ke konci 3. čtvrtletí roku 2013 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9,
2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr. Průměrný přepočtený 
stav je 9,25 pracovníků.
Výběrová řízení
Nebyla žádná.
22

Finanční vypořádání
Ke  konci  1.  pololetí  2013  byl  zřizovatelem  (MČ  Praha  10)  schválen  výsledek  hospodaření 
z roku  2012.  Tento  byl  rozdělen  dle  požadavku,  50%  do  fondu  odměn  a  50%  do  fondu 
rezervního.
0051 – Sociální věci
Neinvestiční výdaje:
§ 3211– Činnost vysokých škol
Položka 5167  – Služby školení a vzdělávání
čerpání 275 tis. Kč (35,5% RU)
V roce  2008  byl  zahájen  projekt  „Studentský  dům  Záběhlická“.  S každým  studentem, 
zařazeným  do    projektu,  uzavírá  Městská  část  Praha  10  smlouvu  o  poskytnutí  finančního 
příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí Vysoké škole finanční a 
správní, o.p.s. v Estonské ulici náklady na studium za studenty zařazené do projektu. Náklady 
činí  25  tis.  Kč  za  semestr  na  jednoho  studenta.  V současné  době  studuje  ve  třech  ročnících 
celkem 5 studentů.  
Rozpočet pro rok 2013 činí 775 tis. Kč.  K 30. 9. 2013 bylo vyčerpáno 275 tis. Kč.
Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům 
čerpání 0,0% RU
Studentům,  zařazeným  do  projektu  „Studentský  dům  Záběhlická“,  je  na  základě  smlouvy  o 
poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také  stipendium (na nákup učebnic, 
učebních  pomůcek  apod.)  ve  výši  4  tis.  Kč  na  akademický  rok.    MČ  hradí  z této  položky 
částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za 
vystavení  průkazu  studenta.  Dohromady  je  to  max.  5  tis.  Kč  na  studenta  v jednom  roce. 
Čerpáno bude až ve 4. čtvrtletí roku 2013.
§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje 
zejména  úhrady  za  sdělení  od  praktických  lékařů  o  zdravotním  stavu  dětí  při  poskytování 
sociálně-právní  ochrany  dětí,  zda  nedochází  k týrání  nebo  zanedbávání.  Schválený  rozpočet 
pro rok 2013 činil 4 tis. Kč. K 30.9.2013 nebylo čerpáno.  
§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)
Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP 
čerpání 1 875 tis. Kč (75,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, 
kterou  zajišťuje  MUDr.  J.  Pekárek  v souladu  s  uzavřenou  smlouvou  ze  dne  14.4.2009. 
Smluvní  odměna  je  poskytována  na  základě  vystavené  faktury  ve  čtvrtletních  splátkách 
zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v 1. a 2. čtvrtletí 2013. 
§ 3513 – Lékařská služba první pomoci
Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP
čerpání 6 837 tis. Kč (70,5% RU)
Lékařská  služba    první  pomoci  je  zajišťována    v souladu  s uzavřenou  smlouvou  ze  dne 
14.9.2005  mezi  Městkou  částí  Praha  10  a  firmou  Medifin,  a.s..  Smluvní  odměna  je 
poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách  zpětně. Ve sledovaném  
období byla uhrazena služba  poskytovaná v 1. a 2. čtvrtletí 2013. 
§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání  0,0% RU
Z položky budou prováděny úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o 
23

zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí nebylo čerpáno.
§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání  0,0% RU
Prostředky  byly  plánovány    na  pokrytí  nákladů  ročního  auditu  hospodaření  LDN  Vršovice, 
p.o. Rozpočet pro rok 2013 činil 50 tis. Kč. 
Mezipoložkovým  přesunem  byly  finanční  prostředky  převedeny  na  §  3524,  položku  5331, 
ORG 501 (usnesení RMČ č. 1003 ze dne 18.9.2013). 
Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o.        čerpání 7 500 tis. Kč  (75,0% RU)
Příspěvek  ve  výši  10  000  tis.  Kč  je  určen  na  provozní  výdaje  příspěvkové  organizace  a  je 
uvolňován  měsíčně  ve  výši  1/12  ročního  rozpočtu.  Vzhledem  k dobrým  hospodářským 
výsledkům organizace v roce 2012 byl pro rok 2013 rozpočtován příspěvek ve výši 10 000 tis. 
Kč. 
ORG 501 – LDN – audit hospodaření
Finanční  prostředky  byly  na  tuto  položku  převedeny  mezipoložkovým  přesunem  z  §  3524, 
položka  5166  –  50  tis.  Kč  -  a  byly  určeny  na  pokrytí  nákladů  ročního  auditu  hospodaření 
LDN Vršovice, p.o. K 30.9.2013 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.
§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
 čerpání 0,0% RU
Prostředky jsou určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury.
Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč, nebylo čerpáno.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 59 tis. Kč (31,1% RU)
Finanční  prostředky  z této  položky  budou  použity  v souladu  se  schválenými  strategickými 
dokumenty (viz níže) na programy v rámci protidrogové politiky MČ Praha 10, a to jednak 
125  tis.  Kč  na  oblast  tzv.  sekundární  prevence  -  terénní  program  pro  uživatele  návykových 
látek  a  jednak  25  tis.  Kč  na  programy  primární  prevence,  především  programy  pro  děti, 
mládež  i  pedagogické  pracovníky.  Rozpočet  pro  rok  2013  činí  150  tis.  Kč  z rozpočtu  MČ 
Praha  10.  Na  tuto  položku  byly  zařazeny  finanční  prostředky  ve  výši  45  tis.  Kč  z dotace, 
poskytnuté  MHMP  (usnesení  č.  525  ze  dne  29.5.2013),  mezipoložkovým  přesunem  bylo 
z této položky 5 tis. Kč převedeno na § 3541/ pol. 5194 (usnesení RMČ č. 827 ze dne 28. 8. 
2013).
K  30.9.2013  bylo  z této  položky  čerpáno  59  tis.  Kč  z  rozpočtu  MČ  Praha  10.  Z dotace 
poskytnuté MHMP nebylo k 30.9.2013 čerpáno. Zbývající finanční prostředky budou využity 
na akce, které proběhnou ve 4. čtvrtletí roku 2013.
Položka 5194 – Věcné dary
 čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč z této položky budou použity ve 4. čtvrtletí na nákup 
věcných  darů  pro  studenty  ZŠ  Gutova,  kteří  reprezentovali  městskou  část  v celopražském 
kole soutěže Antifetfest. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ve výši 5 tis Kč 
z dotace, poskytnuté MHMP (usnesení č. 525 ze dne 29. 5. 2013), mezipoložkovým přesunem 
bylo na tuto položku dále převedeno ještě 5 tis. Kč z § 3541/pol. 5169 (usnesení RMČ č. 827 
ze dne 28.8.2013). K 30.9.2013 nebylo čerpáno. 
§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby
čerpání 0,0% RU
OSO je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s.,  pro zajištění chodu 
polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci 
24

v Obloukové  7.  Finanční  prostředky  mají  sloužit  k úhradě  znaleckých  posudků  –  podkladů 
pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky. Rozpočet na rok 2013 je 
ve výši 10 tis. Kč jako v roce minulém.
Ostatní  finanční  prostředky  z této  položky  budou  použity  na  zpracování  ekonomických  
analýz a průzkumů spokojenosti obyvatel Prahy 10 se zdravotnickou péčí. Rozpočet pro rok 
2013 činí 210 tis. Kč, čerpáno k 30.9.2013 nebylo.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Prostředky  budou  použity  pro  případnou  fyzickou  -  ekologickou  likvidaci  majetku 
(zdravotnické techniky), který spravuje OSO a který je pronajatý společnosti Medifin, a.s. a 
společnosti Vršovická zdravotní, a.s.  
Rozpočet pro  rok 2013 činí 10 tis. Kč. Čerpáno k 30.9.2013 nebylo. 
Položka 5175 – Pohoštění 
čerpání 4 tis. Kč (26,7% RU)
Sociální  odbor  pravidelně  pořádá  pro  bezpříspěvkové  dárce  krve  ve  spolupráci  s Českým 
červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. 
Každoročně  je  oceňováno  cca  200  bezpříspěvkových  dárců.  Akce  se  koná  dvakrát  ročně  a 
dárcům je nabídnuto malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10. Rozpočet pro rok 2013 
činí 15 tis. Kč, k 30.9.2013 byly čerpány 4 tis. Kč.
Položka 5194 – Věcné dary 
čerpání 112 tis. Kč  (74,7% RU)
Sociální  odbor  pravidelně  pořádá  pro  bezpříspěvkové  dárce  krve  ve  spolupráci  s Českým 
červeným  křížem  slavnostní  předání  Jánského  plaket  za  účasti  vedení  m.  č.  Každoročně  je 
oceňováno  cca  200  bezpříspěvkových  dárců.  Akce  se  koná  dvakrát  ročně  a  dárci  jsou 
odměněni  drobnými  dárkovými  předměty.  Rozpočet  pro  rok  2013  činí  150  tis.  Kč, 
k 30.9.2013 bylo čerpáno 112 tis. Kč.
§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání 0,0% RU
Odbor  sociální  připravil  v roce  2012  projekt  s  názvem    Podpora  nezaměstnaných  osob  50+  
při  začleňování  na  trh  práce  v oblasti  sociálních  služeb  z  Operačního  programu  Praha  -
Adaptabilita  (prioritní oblast: 2 Podpora vstupu na trh práce).
Žádost  o  dotaci  v rámci  Operačního  programu  Praha  –  Adaptabilita  (OPPA)  v souladu 
s výzvou  ze  dne  23.5.2012  zpracoval  INstrategy  Institut  pro  evropské  a  národní  strategie, 
občanské  sdružení  se  sídlem  Vinohradská  190.  Částka  108  tis.  Kč  bude  sloužit  k úhradě 
provize uvedené firmě a to v případě schválení financování projektu. Výše provize vyplývá ze 
smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha 10 a INstrategy – Institut pro evropské a národní strategie, 
občanské sdružení dne 16.7.2012. Zatím čerpáno nebylo.
§ 4322 – Ústavy péče o mládež
Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím 
čerpání  0,0% RU
Finanční  prostředky  slouží  k zakoupení  potřebných  věcí  pro  dětské  domovy,  nadace, 
občanská  sdružení  a  podobné  nestátní  neziskové organizace,  které  poskytují  sociální  služby 
dětem a rodinám z Prahy 10. Mezi služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi 
patří  například:  poradenská  práce  s rodinami  dětí,  které  byly  umístěny  do  zařízení  pro  děti 
vyžadující  okamžitou  pomoc  nebo  do  zařízení  pro  výkon  ústavní  výchovy;  činnost  zařízení 
pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc;  odborné  vyšetření  v případě  podezření  na  týrání, 
zanedbávání  nebo  zneužívání  dětí,  terénní  práce  s rodinami,  aktivizační  služby,  víkendové 
poskytování  služeb,  terapeutické  služby   apod.  Činnost  těchto  organizací   doplňuje  práci 
sociálních  pracovnic,  které  využívají  služeb  organizací  k tomu,  aby  nabídka  poskytovaných 
služeb klientům byla úplná a splňovala tak co nejlépe podmínky pro poskytování 
25

komplexních služeb klientům. Finanční prostředky jsou poskytovány formou darů, na základě 
návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí podle zásad, které schválila  Rada městské 
části. Rozpočet pro rok 2013 činí 200 tis. Kč, čerpáno bude až ve 4 . čtvrtletí roku 2013.
§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Položka 5194 – Věcné dary 
čerpání 15 tis. Kč  (21,4% RU)
Jedná se o nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, 
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních (např. 
na dobrovolných pobytech, v azylových zařízeních pro rodiny s dětmi). Návštěvy sociálních 
pracovníků  v dětských  domovech  a  výchovných  ústavech  ukládá  zákon  č.  359/1999  Sb.,  o 
sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Sociální  pracovnice  musí  dítě 
umístěné  v těchto  zařízeních  navštívit  jednou  za  tři měsíce  a  je  často  jedinou  osobou,  která 
dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivézt dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné 
životní  situaci,  je  proto  příjemnou  pozorností  městské  části.  Z této  položky  jsou  také 
každoročně hrazeny dárky dětem v pěstounské péči. 
Rozpočet pro rok 2013 činí 70 tis. Kč, k 30.9.2013 bylo čerpáno 15 tis. Kč.
§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství – (Azylový dům)
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
čerpání 508 tis. Kč   (56,4% RU)
Z této  položky  se  poskytují  příspěvky  na  integraci  dětí  z Prahy  10  s těžkým  zdravotním 
postižením po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem je 
částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní 
asistence  spojené  s dopravou  do  školského  zařízení,  případně  s pomocí  při  nezbytných 
sebeobslužných  činnostech  žáka  po  dobu  vyučování.  Schválený  rozpočet  pro  rok  2013  činí 
900 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí bylo čerpáno 508 tis. Kč.
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání 0,0% RU
Prostředky  byly  plánovány  na  pokrytí  nákladů  spojených  s provedením  ročního  auditu 
hospodaření  CSOP  v Praze  10,  p.  o.  Rozpočet  pro  rok  2013  činil  100  tis.  Kč. 
Mezipoložkovým  přesunem  byly  finanční  prostředky  převedeny  na  §  4351,  položku  5331, 
ORG 502 (usnesení RMČ č. 1003 ze dne 18.9.2013). 
Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)      čerpání 34 571 tis. Kč (75,0% RU)
Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované 
částky na zajištění provozu. Schválený rozpočet je u této položky 46 095 tis. Kč. K 30.9.2013 
bylo vyčerpáno 34 571 tis. Kč.
ORG 502 – LDN – audit hospodaření
čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční  prostředky  byly  na  tuto  položku  převedeny  mezipoložkovým  přesunem  z  §  4351, 
položka  5166  –  100  tis. Kč  -  a  byly  určeny  na  pokrytí  nákladů  ročního  auditu  hospodaření 
CSOP v Praze 10, p.o. 
ORG 504 Azylový dům
čerpání 1 000 tis. Kč  (100,0% RU)
Prostředky z této položky byly poskytnuty CSOP v Praze 10, p.o.na provoz Azylového domu 
v Jasmínové ulici č. 35.
Schválený rozpočet pro rok 2013 rok činí 1 000 tis. Kč, bylo čerpáno 1 000 tis. Kč.
ORG 505 Studentský dům
čerpání 2 546 tis. Kč  (75,0% RU)
Prostředky z této položky jsou uvolňovány měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky CSOP 
v Praze 10, p. o. na provoz Studentského domu v Záběhlické ulici.   
Rozpočet pro rok 2013 činí 3 395 tis. Kč, k 30.9.2013 bylo čerpáno 2 546 tis. Kč.
26

§ 4378 - Terénní programy 
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 439 tis. Kč  (43,5% RU)
Z  této položky je financován terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve věku 
12 až 19 let, které vedou  rizikový způsob života („děti ulice“). Terénní program zajišťuje na 
základě uzavřené smlouvy Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. 
Z této položky jsou dále hrazeny náklady terénního programu zaměřeného na  pomoc osobám 
sociálně  vyloučeným.  Tento  terénní  program  zajišťuje  pro  naši  městskou  část  poskytovatel 
sociálních služeb - NADĚJE, o.s.
Rozpočet na této položce pro rok 2013 činí 950 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 60 tis. Kč 
z dotace poskytnuté MHMP na terénní program pro děti a mládež (usnesení RMČ č. 525 ze 
dne 29.5.2013). K 30.9.2013 bylo čerpáno 379 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 60 tis. Kč 
z dotace MHMP. 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
  
 čerpání 0,0% RU
V souladu  s   Koncepcí  prevence  nežádoucích  sociálních  jevů  u  dětí  a  mládeže  na  území 
městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 použijeme tyto finanční prostředky na vydání 
tištěného informačního letáku s mapou institucí v Praze 10, které pomáhají dětem a mládeži 
s řešením  rizikových  situací.  Tento  leták  bude  obsahovat  kontakty  na  státní  i  nestátní 
organizace, stručnou informaci o jejich činnosti. Součástí bude mapa Prahy 10, na které bude
vyznačena  poloha  příslušné  organizace  či  instituce. Přípravné  práce  jsme  zahájili   v létě 
2012 postupnou sumarizací  institucí  a  jejich  stručnou  definicí. Bude  čerpáno  ve  4.  čtvrtletí 
2013.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  z této  položky  ve  výši  95  tis.  Kč  budou  vynaloženy  na  zajištění 
resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o 
týdenní zátěžový výjezd  (5 pracovních dní). Dále budou finanční prostředky z této položky 
sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) 
a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické 
služby  externí  organizace  budou  využity  i  v rámci  jednání  pracovních  skupin  komunitního 
plánování sociálních služeb (15 tis. Kč). Čerpáno nebylo.
§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
   čerpání 0,0% RU
Z této položky uhradíme tvorbu již čtvrté aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. 
Katalog  sociálních  a  návazných  služeb  občanům  MČ  Praha  10  umožňuje  získat  komplexní 
přehled  o  nabízených  sociálních  a  návazných  službách  na  území  MČ  Praha  10.  Každým 
rokem dochází k rozšíření informací na základě  potřeb občanů MČ Prahy  10. Katalog bude 
předán dodavatelem 1.10.2013. Rozpočet pro rok 2013 činí 140 tis. Kč, k 30.9.2013 čerpáno 
nebylo. 
Položka 5166 – Konzultační a porad. služby
čerpání 66 tis. Kč (36,7% RU)
Tato  položka  byla  zřízena  v souvislosti  s procesem  komunitního  plánování  sociálních  a 
návazných služeb v Praze 10 a hradíme z ní náklady spojené s tímto procesem. 
Rozpočet  na  rok  2013  počítá  s finančními  prostředky  na  metodickou  podporu  a  konzultace 
vztahující se k průběhu procesu, které souvisí zejména s aktualizací priorit a tvorbou nového 
střednědobého  komunitního  plánu  (30  tis.  Kč).  Dále  u  této  položky  počítáme  s úhradou 
nákladů na:
-  analýzu  potřeb  uživatelů  sociálních  a  návazných  služeb  –  mapování  potřeb  občanů  MČ 
Praha 10 tvoří základ komunitního plánu, jehož smyslem je nastavit oblasti podpory na 
27

základě požadavků občanů MČ Praha 10 (50 tis. Kč)
- analýzu poskytovaných sociálních a návazných služeb– materiál představuje analýzu situace 
na území Prahy 10 – jedná se o rozbor místní a typové dostupnosti sociálních a návazných 
služeb pro občany Prahy 10 (50 tis. Kč)
Rozpočet  pro  rok  2013  činí  130  tis.  Kč  z rozpočtu  MČ  Praha  10  a  50  tis.  Kč  z dotace 
poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 725 ze dne 10.7. 2013), k 30.9.2013 bylo vyčerpáno 
46 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 20 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP. 
§ 3632 – Pohřebnictví 
Položka 5164 - nájemné 
čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)
Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze 
Ďáblicích na základě smlouvy č. 10008/110/13 (2013/OSO/1623) ze dne 5.6.2013. Uzavření 
této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ č. 523 ze dne 29.5.2013. 
Rozpočet pro rok 2013 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3632 položky 5192 byl 
upraven  na  částku  1  tis.  Kč  (usnesení  RMČ  č.  524  ze  dne  29.5.2013).  K 30.6.2013  bylo 
čerpáno 1 tis. Kč.
Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady čerpání 216 tis. Kč  (45,1% RU)
Jedná se o úhrady sociálních pohřbů občanům, kteří zemřeli na území Prahy 10 a o které se 
nemá  kdo  postarat.  Povinnost  obce  zajistit  pohřeb  těmto  občanům  je  dána  zákonem  č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozpočet pro rok 2013 byl 480 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3632 položku 5164 
byl upraven na částku 479 tis. Kč (usnesení RMČ č. 524 ze dne 29. 5. 2013). 
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 
Položka 5163 –- služby peněžních ústavů 
čerpání 1 tis. Kč (50,0% RU)
Jedná se o úhradu za sjednané pojištění movitého majetku na základě dodatku č. 3 ke smlouvě 
č. 0500602018 ze dne 4.5.2012. 
Investiční výdaje
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení
Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 212046   DSS Sámova – vnitřní vybavení

čerpání 500 tis. Kč (100,0% RU)
Jedná  se  o  finanční  prostředky  určené  na  dovybavení  Domova  pro  seniory,  U  Vršovického 
nádraží. Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 500 tis. Kč, k 30.9.2013 bylo vyčerpáno.
ORG 213015   CSOP – bezdrátový systém klient DS Zvonková
čerpání 230 tis. Kč   (100,0% RU)
Jedná se o finanční prostředky určené na doplnění bezdrátového pokrytí stávajícího systému 
klient – sestra pro DS a DZR. Tento systém je doporučen, protože zejména při noční službě 
zaměstnanci nesedí u systému, ale pohybují se po objektu. Proto, pokud klient bude volat o 
jakoukoliv pomoc, tak se nedovolá. V případě instalace pagerů bude tento problém odstraněn, 
jelikož  v případě  nedovolání  se  klienta  na  centrální  systém,  bude  toto  volání  přeneseno  na 
pager a pracovník DS bude vědět, že je někde potřeba, i když je zrovna u jiného klienta. Je 
potřeba instalace bezdrátových vysílačů a pagery. 
ORG 213016   CSOP – pořízení 8-místného automobilu
čerpání 0,0% RU
Jedná se o finanční prostředky určené na nákup vozidla. Vozidlo by bylo využíváno běžným 
způsobem  pro  potřeby  CSOP,  tj.  na  nákupy  pro  klienty,  rozvoz  a  svoz  prádla  klientům, 
vzhledem ke své variabilitě s možností vyjmutí třetí řady sedadel by bylo možné vůz využít i 
28

pro převoz klientů na různé akce pořádané CSOP, případně převoz dětí v SSPDR například 
do  solné  jeskyně,  kdy  cestování  za  využití  MHD  je  s  těmito  dětmi  velmi  komplikované. 
Vozidlo  by  nahradilo  VW  Transporter,  který  z  důvodu  svého  stáří  a  opotřebování  začíná 
vyžadovat velké množství investic na údržbu. Jen v roce 2011 bylo nutné do VW Transporter 
investovat částku kolem 63 000,- Kč na servisní úkony. VW Transporter je nejstarší vozidlo, 
které  CSOP  využívá.  Vyrobeno  bylo  v  roce  2003.  Rozpočet  pro  rok  2013  činí  900  tis.  Kč, 
k 30.9.2013 nebylo čerpáno.
LDN Vršovice
Hospodaření  LDN  za  3.  čtvrtletí  odráží  ustálenost  provozu  a  tím  i  její  ekonomiku,  která  se 
v minimálních odlišnostech drží plánované spotřeby roku 2013.  Oproti pololetí hospodaření 
LDN nevykazuje významné změny.
Lůžka LDN jsou stále plně obsazena podle možností. (více viz pravidelně dodávaný přesný 
stav obložnosti).
Stav personálu je stále nedočerpán o 1 pracovníka, intenzivně hledáme kvalifikovanou osobu 
v oboru fyzioterapie. Dále se uvolnilo jedno místo v účetním oddělení na pozici fakturantky. 
Hledáme vhodnou náhradu, popřípadě uvažujeme o změně struktury v účetním oddělení.
Od  1.7.2013  LDN  uzavřela  smlouvu  s oblastní  pobočkou  úřadu  práce  ohledně  poskytování 
pracovníků  z evidence  nezaměstnaných.  LDN  vytvořila  5  pracovních  míst  pro  tyto 
pracovníky.  Rozpočet  mezd  to  nijak  neovlivní,  jelikož  je  projekt  financován  z  fondů EU. 
Pouze  bude  nutné  navýšit  limit  na  počet  pracovníků  a  limit  na  čerpání  prostředků  mezd. 
Program  zaměstnanosti  ve  spolupráci  s úřadem  práce  se  pomalu  rozběhl.  Postupně 
naplňujeme všechny pozice.
Standardní limit mezd je čerpán v pravidelných částkách bez výkyvů. Nedočerpaná procenta 
jsou rezervou pro případné mimořádné odměny personálu.
(Výpis z předchozího komentáře)
Ke  konci  roku  2012  LDN  za  pomoci  MČ  Praha  10  vypsala  výběrová  řízení  na  dodavatele 
úklidových služeb, praní prádla a dodání nového sanitního vozu. Praní prádla a úklid je zatím 
neukončen, čekáme na finální rozhodnutí rady MČ Praha 10.
VR na sanitní vůz bylo zrušeno, jelikož se sešla pouze jedna nabídka.
Začátkem  března  byly  předány  podklady  na  nové  kolo  včetně  nového  seznamu  uchazečů, 
kteří přislíbili účast v řízení. Ve druhém kole jsme získali tři nabídky, kde byl komisí vybrán 
nejlepší uchazeč. 
Rada MČ Praha 10 schválila čerpání investic na koupi sanitního vozu. LDN uzavřela v srpnu 
2013 smlouvu na dodávku tohoto vozu, který bude nejpozději během listopadu předán.
Tělocvična v LDN
Koncem  března  LDN  rozeslala  poptávky  na  zpracování  projektové  dokumentace  k realizaci 
tělocvičny  v dosud  nevyužívaných  prostorách  LDN.  Výsledky  byly  předány  odboru 
sociálnímu  k rozhodnutí  a  vyžádání  souhlasu  financovat  tento  projekt  z fondu  reprodukce 
majetku LDN.
Tento projekt byl také schválen radou MČ Praha 10 a v současné době je zpracováván projekt 
pro stavební povolení.
Výnosy 
Od začátku roku se hospodaření drží v kladných číslech, pokud dochází ke snižování příjmů, 
snažíme se reagovat snížením výdajů a odkládáme některé nákupy. 
29

Dotace od MČ Praha 10 pro rok 2013 se na výnosech podílela hodnotou 7 636 tis. Kč.
Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 27 277 tis. Kč a výnosy od klientů jsou 8 896 tis. 
Kč. Vedlejší činnost 500 tis. Kč.
Náklady
Náklady  s provozem  organizace  čerpáme  rovnoměrně,  dle  schváleného  rozpočtu.  Odchylky 
od  plánu  jsou  způsobeny  sezónními,  či  jednorázovými  akcemi.  Hlavní  odchylky  se  pak 
projeví např. v opravách. Tento rok bylo nutné vyměnit oběhové čerpadlo v kotelně, které se 
rozbije 1x za 10 let. Cena opravy 35 tis. Kč, zde pak není možné plán dodržet.
Solární panely - aktuální
Společnost  NEXT  Invest,  jako  dodavatel  solárních  panelů,  předložila  nabídku  na  servisní 
práce  a  revize  nutné  k údržbě  systému.  První  nabízená  cena  8,5  tis.  Kč  měsíčně,  nebyla 
akceptována  jak  odborem  majetkoprávním  tak  námi,  druhá  nabídka  na  4,7  tis.  Kč  měsíčně 
stále čeká na schválení. Tato otázka zůstává otevřená. Je na MČ Praze 10, aby rozhodla jak 
dále postupovat, jelikož se jedná o její majetek. Dle dohody s panem Ing. Plachem, bude na 
servis a údržbu pozvána jiná autorizovaná servisní firma. Cena by se měla pohybovat okolo 
20 tis. Kč ročně, což je na 30% ceny nabídky NEXT Invest.
Kontrola hospodaření  - odbor kontroly a interního auditu MČ Praha 10
Od  září  2013  probíhá  v LDN  kontrola  hospodaření  roku  2012.  Kontrola  zatím  ještě  není 
ukončena a tak o výsledku budeme informovat. 
Stav závazků a pohledávek
Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 9. 2013 závazky ve výši 
4 627 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 4 515 tis. Kč. 
FRM
Fond  investiční  byl  ponížen  o  hodnotu  5 000  tis.  Kč,  které  LDN  v roce  2013  vrací  zpět  do 
rozpočtu MČ Praha 10 formou měsíčních splátek.
FKSP 
Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání 
finančních prostředků z FKSP. 
Centrum SOP
K 30.9.2013  CSOP  hospodařilo  se  ztrátou  za  hlavní  činnost  1 504  tis.  Kč  a  ziskem  za 
doplňkovou činnost 1 097 tis. Kč, tedy celkově vykázalo CSOP ztrátu ve výši 406 tis. Kč.
Rozdělení hospodářského výsledku na HČ a VHČ je zkreslen tím, že jsme do HČ zaúčtovali 
omylem nové kuchyňské linky do zrekonstruovaných bytů na Sámově ulici ve výši 329 tis. 
Kč a budeme upravovat náklady na teplo v objektu 28. Pluku přeúčtováním částky 240 tis. Kč 
na Záchrannou službu, která v objektu sídlí.
Tím se změní výsledek hospodaření v rozložení na HČ a VHČ následujícím způsobem:
Zisk VHČ se sníží na 528 tis. Kč a ztráta na HČ se sníží na 934 tis. Kč (1 503 tis. – 329 tis. –
240  tis.  Kč).  Rozdělení  hospodářského  výsledku  na  HČ  a  VHČ  ještě  dojde  změny 
s vyúčtováním energií, jejich přeúčtováním na VHČ.
Výsledek  hospodaření  za  celou  organizaci  je  ztráta  406  tis.  Kč.  Tento  výsledek  je  ovlivněn 
skutečností, že jsme doposud neobdrželi finanční prostředky ve výši 539 tis. Kč a 270 tis. Kč 
na plánované opravy, které byly zahrnuty v rozpočtu OMP a doposud nebyly převedeny, viz 
komentář níže. V takovém případě by byl hospodářský výsledek zisk, a to ve výši 403 tis. Kč.
30

Výnosy
Výnosy  ve  výši  65 906  tis.  Kč  jsou  plněny  na  68,40%  vůči  rozpočtu.  Do  30.9.2013  jsme 
obdrželi  75%  neinvestičního  příspěvku  na  provoz  pro  CSOP,  75%  příspěvku  na  provoz  na 
Studentský dům.
Pokles  výnosů  pečovatelské  služby  pokračuje  jako  v předchozím  čtvrtletí  zvláště  ohledně 
nového  sazebníku.  Na  druhé  straně  se  daří  pozvolna  zvyšovat  počet  klientů  PS.  Další 
okolností,  která  ovlivnila  výši  výnosů  v pečovatelské  službě  je  vytvoření  nového  sazebníku 
od 1. 4. 2013. Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 
260  tis. Kč za 3 měsíce. Na druhé straně se daří pozvolna zvyšovat počet klientů PS.
Velkou  měrou  jsou  výnosy  ovlivněny  i  pozdními  platbami  od  zdravotních  pojišťoven
většinou je skluz s placením i více než 2 měsíce. Výnosy jsou také ovlivněny paušální platbou 
od VZP, hlavně na středisko Zvonková, která neodpovídá skutečnosti. Fakturace zdravotních 
výkonů skutečně provedených je o cca 80 tis. Kč měsíčně vyšší, než je nasmlouvána paušální 
platba.  V průběhu  3.  čtvrtletí  se  nám  podařilo  vyjednat  s VZP  zvýšení  paušální  platby  a  za 
velmi  pozitivní  úspěch  hodnotíme  podepsání  dodatku    na  zvýšení  paušálu,  a  to  dokonce  
s platností od 1.1.2013, což nám přinese v posledním čtvrtletí do výnosů částku cca 950 tis. 
Kč za období  leden – prosinec 2013. 
Náklady
Náklady  HČ  jsou  zatíženy  prozatímním  zaúčtováním  nákladů  na  nákup  vybavení  do  jeslí 
v rámci  rekonstrukce,  která  byla  částečně  po  dohodě  s MČ  realizována  CSOP,  a  to  ve  výši 
539 tis. Kč. Tuto částku bychom měli transferem z MČ obdržet, z toho vyplývá, že bychom 
vlastně vykazovali zisk za toto období ve výši 133 tis. Kč.
Dalším  významným  nákladem,  který  ovlivňuje  vykázaný  hospodářský  výsledek  jsou  nízko 
rozpočtované odpisy (4 628 tis. Kč v původním rozpočtu) oproti předpokládané výší odpisů  
za rok 5 510 tis. Kč), to znamená ovlivnění nákladů za 1.- 9. měsíc 2013 o 661 tis. Kč.
V nákladech  se  také  projevily  náklady  na  vybudování  nových  pokojů  domova  pro  seniory 
z bývalé  pečovatelské  služby.  K 30.9.2013  jsme  již  zaplatili  270  tis.  Kč,  které  budou 
převedeny z MČ.
1.1.
HČ - Hlavní činnost
1.1.1. DS a DZR Zvonková
V průběhu 3. čtvrtletí  byly realizovány následující akce pro seniory:
 V červenci se uskutečnila Havaj party
 V srpnu se uskutečnil výlet parníkem
 V září  byl  uskutečněn  ze  sponzorského  daru  výlet  na  Safari  do  Dvora 
Králového
 V září se konal 2. ročník sportovních her seniorů
1.1.2. DZR Zvonková – Domov se zvláštním režimem
Stávající  kapacita  lůžek  je  18  s využitím  téměř  100%.  Náklady  jsou  plněny  ve  výši 
75,94%  upraveného rozpočtu. Výnosy jsou plněny ve výši 63,01%.
V posledním čtvrtletí roku dojde ke zvýšení výnosů u zdravotních pojišťoven po té, co 
se nám podařilo nasmlouvat s VZP vyšší platby, a to zpětně od 1. 1. 2013.
31

1.1.3. DS Zvonková
V červnu  byla  změna  registrace  služby  –  zvýšení  kapacity  z   20  na  26  klientů. 
V současné  době  se  postupně  předělávají  pokoje  z bytů  zvláštního  určení  na  domov 
pro seniory. Byla dokončena přestavba dalšího pokoje s novým vybavením. Kapacita 
je využívána na 100%. Náklady jsou plněny ve výši 61,23% výnosy ve výši 46,48%. 
V  posledním čtvrtletí roku dojde ke zvýšení výnosů u zdravotních pojišťoven po té, 
co se nám podařilo nasmlouvat s VZP vyšší platby, a to zpětně od 1. 1. 2013.
Důvodem nízkého plnění výnosů je dále pozdní platba od pojišťoven a zároveň snížení 
výnosů o 392 tis u VZP z důvodu ponížení  platby u finálního vyúčtování za rok 2012, 
1.1.4. Jesle Jakutská
Náklady  jsou  plněny  ve  výši  76,01%  z rozpočtovaných  nákladů  a  výnosy  ve  výši 
55,68%  .  V rozpočtu  roku  2013  byl  nadhodnocen  plán  příjmů,  nebude  v žádném 
případě naplněn.
V jeslích  se  prováděla  rekonstrukce  bazénu  na  mlhoviště,  rekonstrukce  kočárkáren, 
včetně  výměny  oken  a  dveří,  rekonstrukce  koupelen  na  II.  A  III.  oddělení,  proběhlo 
malování,  výměna  světel,  výměna  podlah  ,  vybavení  rekonstruovaných  tříd  novým 
nábytkem. Z řad rodičů a dětí byla tato proměna, uskutečněná zásluhou MČ Prahy 10, 
velmi  pozitivně  hodnocena.  Do  rozpočtu  2014  jsme  zažádali  o  rekonstrukci  jeslí 
v dalších částech, protože budova neprošla od roku 1960 žádnými většími úpravami.
1.1.5. Vršovický zámeček
Zatím  není  v provozu.  Rozpočet  byl  plánovaný  k datu  zahájení,  tedy  k  1.  7.  2013, 
ovšem dnes je zcela zřejmé, že provoz bude zahájen až v příštím roce.
1.1.6. DZP - Domácí zdravotní péče
Náklady  jsou  plněny  ve  výši  66,23%  z rozpočtovaných  nákladů  a  výnosy  ve  výši 
77,53%. Daří se navyšovat počty klientů, jediné středisko, které je ziskové.
1.1.7. Ředitelství
Náklady  jsou  plněny  ve  výši  75,43%  z rozpočtovaných  nákladů  a  výnosy  ve  výši 
74,89%
1.1.8. Pečovatelská služba.
Náklady  jsou  plněny  ve  výši  72,08%  z rozpočtovaných  nákladů  a  výnosy  ve  výši 
66,49%
Ovlivnění výše výnosů  v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013. 
Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 260 tis. Kč za 
3  měsíce.  V průběhu  čtvrtletí  se  podařil  zvýšit  počet  klientů  o  49,  čím  je  potvrzeno,  že 
pracovní skupina, která byla vytvořena s cílem zvýšit počet klientů pracuje efektivně.
1.1.9. Studentský dům
Náklady  jsou  plněny  ve  výši  84,27%  z rozpočtovaných  nákladů  Jsou  rozpočtovány 
velmi nízké náklady oproti skutečnosti předešlým vedením, především ve mzdových 
nákladech. 
Do konce roku nám bude chybět na příspěvku  cca 650 tis. Kč.
1.1.10. Budova Sámova 5 a 7
Náklady jsou plněny ve výši 77,53% z rozpočtovaných nákladů.  
V suterénu již funguje nová prádelna, byly nakoupeny nové prádelenské stroje. 
32

1.1.11.  DS U Vršovického nádraží
Stávající  kapacita  lůžek  je  40  a  6  na  odlehčovací  službě  s využitím  domova  pro 
seniory téměř 100%. V průběhu třetího čtvrtletí se uskutečnily akce:
- v červenci proběhlo grilování za účasti klientů z celého CSOP
- v srpnu se uskutečnila zmrzlinová party a výlet s ostatními kolegy z CSOP parníkem
- v září jeli klienti do ZOO Dvůr Králové
- v září si klienti zatancovali a zazpívali při Dožínkách
Náklady jsou plněny ve výši 63,98% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 64%. 
Rozpočet  výnosů  byl  nadhodnocen,  což  je  hlavním  důvodem  nízkého  plnění  rozpočtu,  a  to 
především v tržbách od pojišťoven. 
Skutečnost,  že  se  nám  nedaří  zcela  naplňovat  odlehčovací  službu,  má  také  vliv  na  nižších 
výnosech, i když v tomto čtvrtletí byla obsazenost vyšší, než v prvních dvou čtvrtletích.
2. Rozpočet
Vzhledem k tomu, že nastavení rozpočtu do všech syntetických a analytických účtů proběhlo 
až  v 1.  pololetí  roku  2013,  bude  se  stále  upravovat  rozpočet  tak,  aby  měl  co  nejvyšší 
vypovídací schopnost pro stanovení rozpočtu na další období.
0053 – EU – Práce a rodina
Finanční  prostředky  jsou  hrazeny  procentuelně  ze  zdrojů    EU  a  MHMP.  Celková  částka 
rozpočtovaná  na  jednotlivé  položky  je  rozdělena  na  UZ  40517125  –  EU,  UZ  40100087  –
MHMP. Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena  v březnu 2013.
Neinvestiční výdaje
§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje  
čerpání 328 tis. Kč (30,6% RU)
(ÚZ 40517125 – 910,4 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 160,7 tis. Kč)
Finančními prostředky jsou hrazeny odměny pracovníků zajišťujících řádný průběh projektu, 
se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí 
letošního roku.
Položka  5031  –  Povinné  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvek  na  státní  politiku
zaměstnanosti 

čerpání 82 tis. Kč  (29,4% RU)
(ÚZ 40517125 – 236,7 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 41,8 tis. Kč)
Finančními  prostředky  jsou  hrazeny  odvody  na  povinné  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se 
kterými  byly  uzavřeny  Dohody  o  pracovní  činnosti.  Čerpání  je  plánováno  i  na  4.  čtvrtletí 
letošního roku.
Položka 5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění      čerpání 30 tis. Kč (31,3% RU)
(ÚZ 40517125 – 81,9 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 14,5 tis. Kč)
Finanční  prostředky  jsou  vyhrazeny  na  úhradu  odvodů  na  povinné  pojistné  na  veřejné 
zdravotní pojištění za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny 
Dohody o pracovní činnosti. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.
Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený
ÚZ 40517125 – 19,3 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 3,4 tis. Kč)   čerpání 17 tis. Kč (73,9% RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s dovybavením dětské 
33

herny  v  detašovaném  pracovišti  ÚMČ  Praha  10  v Jasmínové  ulici  hračkami  a  výtvarnými 
potřebami  pro  děti  -  projekt  OPPA  "Práce  a  rodina  -  jde  to!".  V rámci  aktivit  projektu  je 
poskytována  i  služba  hlídání  dětí  v této  herně  při  konání  jednotlivých  vzdělávacích  kurzů. 
Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání  
čerpání 130 tis. Kč  (13,7% RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s realizací jazykových a 
počítačových  kurzů  pro  účastníky  projektu  „Práce  a  rodina  –  jde  to!“.  Dále  budou  z této 
položky hrazeny rekvalifikační kurzy pro osoby zapojené do uvedeného projektu. Čerpání je 
plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.
Položka 5169 – nákup ostatních služeb
čerpání 105 tis. Kč  (6,9% RU)
(UZ 40517125 – 1 300,4 tis. Kč; UZ 40100087 – 229,4 tis. Kč)
Finanční  prostředky  jsou  vyhrazeny  na  úhradu  nákladů  spojených  s hlídáním  dětí  v dětské 
herně v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici v době konání jednotlivých 
vzdělávacích  kurzů  v rámci  projektu  „Práce  a  rodina  –  jde  to!“  Dále  bude  z této  položky 
hrazena tvorba tématických příruček pro cílovou skupinu. Čerpání je plánováno i na 
4. čtvrtletí letošního roku.
0061 – Kultura a sport
Neinvestiční výdaje:
Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 21 346 tis. Kč, upravený 32 520 tis. Kč.
Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30.9.2013 dosáhlo výše 14 279 tis. Kč, což  činí 
43,9% RU. Pro rok 2013 byly plánovány kulturní, sportovní akce a mezinárodní akce většího 
rozsahu,  které  schválila  RMČ  Prahy  10  usnesením  č.  268  ze  dne  20.3.2013.  Navýšení 
rozpočtu ORJ 0061 – Kultura a sport proběhlo v návaznosti na usnesení Zastupitelstva HMP 
č. 22/3 ze dne 13.12.2012 a usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013 o částku 
6 770  tis.  Kč  a  usn.  RMČ  č.  753  ze  dne  24.7.2013  o  7 788  tis.  Kč  z obdrženého  odvodu 
z VHP. Usnesením RMČ č. 996 ze dne 18.9.2013 byl rozpočet odvětví 0061 - Kultura a sport 
ponížen o 3 385 tis. Kč přesunem na ORJ 0041 – Školství.
§ 3316 – Vydavatelská činnost
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb  
čerpání 0,0% RU
§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře
Položka 5139 – Nákup materiálu
čerpání 0,0% RU
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 341 tis. Kč  (48,7% RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu kompletní realizace výstavy fotografií MČ Praha 
10  v PRE,  dále  technické  zajištění,  moderování  a  bezpečnostní  ostrahu  výstavy  Praha  10  –
Město stromů konané 21.5.2013, dopravu, montáž a demontáž promopanelů na tuto výstavu. 
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání  53 tis. Kč  (58,9% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  pohoštění  při  uskutečněných  vernisážích  výstav  v 5. 
patře  ÚMČ  Praha  10  v termínech  16.1.2013,  27.2.2013,  10.4.2013,  15.5.2013,  19.6.2013  a 
dále pohoštění při vernisáži výstavy Praha 10 – Město stromů konané dne 21.5.2013.
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury
Položka 5139 – Materiál 
čerpání 40 tis. Kč  (30,8% RU)
34

Finančními prostředky byly uhrazeny platby za kroniky MČ Praha 10, papíry pro tisk plakátů 
a  certifikátů  na  kulturní  akce,  pamětní  listy  k ukončení  studia  s maturitou,  dekorace  na 
koncert v Galerii Deset. 
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 113 tis. Kč  (43,5% RU)
Z položky  byly  hrazeny  koncerty  konané  pod  záštitou  starosty  MČ  Prahy  10  ze  dne 
20.12.2012  a  dále  ze  dne  9.1.2013.  Dne  13.2.2013  vystoupili  sólisté  v Programu  W+V+J  a 
dne 13.3.2013 orchestr Straussiana Praha. Oba soubory byly z položky rovněž uhrazeny.
V průběhu  měsíce  dubna  –  17.4.2013  se  konal  koncert  pod  záštitou  starosty  MČ  Prahy  10,  
dále  22.5.2013  bylo  zaplaceno  umělecké  vystoupení  komorního  tria  Canto  Corno  v rámci 
koncertu  pořádaného  MČ  Praha  10,  dne  11.6.2013  pěvecké  vystoupení  v rámci  koncertu 
Vivat Verdi. Finanční prostředky byly použity i na ladičské a klavírnické práce před koncerty. 
Další  z koncertů  proběhly  dne  20.6.  –  Musica  dolce  vita  a  11.9.2013  se  konalo  koncertní 
vystoupení orchestru Symphony Prague. 
Položka 5175 – Pohoštění 
čerpání 0,0% RU
§  3326  -  Pořízení,  zachování  a  obnova  hodnot  místního  kultur.,  národního  a  historického 
povědomí
Položka 5171 – Opravy a udržování
čerpání 11 tis. Kč  (11,0% RU)
Z finančních  prostředků  byla  uhrazena  oprava  pamětní  desky  včetně  její  instalace 
v Heroldových sadech. 
§ 3399 - Zájmová činnost v kultuře
Položka 5139 - Nákup materiálu
čerpání 108 tis. Kč (67,5% RU)
Z položky byly čerpány prostředky na úhradu jmelí a klestí při Vánočních akcích 2012, dále 
ubrousky, tácky pro akce setkání jubilantů a propagační materiál k akci Vršovické  posvícení 
konané dne 3.3.2013. Pro pietní akce byly pořízeny věnečky s trikolorou na válečné hroby a 
pamětní desky, kytice pro pietní akty ve dnech 26.4. a 3.5.2013.
Dále byly z položky uhrazeny tiskoviny k soutěži Praha 10 má talent, květinové dekorace a 
materiál pro jarní akce MČ Praha 10, materiál pro dětské dílny, květinové výzdoby pro Jarní 
slavnosti,  kelímky,  tácky,  pohárky  pro  různé  akce  pořádané  MČ  Praha  10,  pamětní  listy, 
přání, certifikáty k životním jubileím, pro vítání občánků a podobně. 
Položka 5161 – Služby pošt
čerpání 0,0% RU
Položka 5164 – Nájemné 
čerpání 0,0% RU
Položka 5169 - Služby
čerpání 9 664 tis. Kč  (71,8% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  úhradu,  vystoupení  pěveckého  sboru  Pražští  andělé  na 
Vánočních  trzích  dne  23.12.2012,  měsíčního  servisu  public  relations  v průběhu  1.  až  3. 
čtvrtletí,  fotoslužeb  a  výroby  CD,  DVD  pro  odd.  občanských  aktivit  při  konání  výročních 
svateb  a  vítání  občánků  rovněž  v průběhu  1.  až  3.  čtvrtletí,  zajištění  Galerie  Deset  pro 
akce vítání občánků MČ Praha 10 konajících se v průběhu ledna až září 2013, dále promítání 
a  diskuse  o  MČ  Praha  10  při  Setkáních  jubilantů,  zajištění  akce  Dětský  karneval  v KD 
Barikádníků  dne  16.2.2013.  Rovněž  bylo  2.3.2013  realizováno  a  uhrazeno  Vršovické 
posvícení, proplaceno bylo dále vánoční setkání seniorů a osob ZTP v KD Barikádníků.
V průběhu  měsíce  března  –  23.3.  pořádala  MČ  Praha  10  Jarní  slavnosti  včetně  zajištění 
Jarního  workshopu,  které  byly  z položky  služeb  uhrazeny.  Dále  by  z položky  financovány 
Velikonoční trhy konané 30.3. s kompletním zajištěním výtvarného  a tematického zaměření 
včetně  programů  na  Kubánském  náměstí,  dne  4.4.  Dětský  karneval  na  HAMR  –  Sportu, 
24.4.2013 zajištěna a realizována akce Den Země – Gutovka včetně balónkové, bublifukové a 
35

pohádkové  show  na  Gutovce,  v měsíci  květnu  probíhala  soutěž  Praha  10  má  talent,  18.5. 
proběhla akce Losování bytů, jednalo se o technické, produkční a programové zajištění, další 
finančně náročná akce Májové slavnosti se konala 26.5.2013. Z položky bylo rovněž hrazeno  
technické,  produkční  a  programové  zajištění  akce  k 30.  výročí  titulu  Bohemians.  Dne 
11.6.2013  se  uskutečnilo  koncertní  vystoupení  PSS  v kostele  sv.  Václava  pod  záštitou  MČ 
Praha 10. Z větších akcí zmiňujeme Léto s Desítkou – Hurá na prázdniny konané dne 28. a 
29.6.,  technické  a  programové  zajištění  akce  Roztančená  zahrada  v SZŠ  konané  dne 
25.6.2013, dále byl z položky uhrazen projekt Léto s Desítkou na Gutovce, zhotovení 
fotografií a příprava výstav Ludvíka Jakuba, další akce Zpátky do školy konané dne 2.9.2013, 
fotoreportáže z výročních svateb a zálohové platby na koncert 6.10.2013 konaný v rámci Dnů 
Prahy  10,  kulturní  akce  v rámci  Dnů  Prahy  10  a  programové  zajištění  akcí  ve  dnech  4.10., 
7.10. až 10.10.2013.
Položka 5175 - Pohoštění
čerpání 134 tis. Kč   (44,7% RU)
Z položky bylo pořízeno občerstvení – káva, čaj a pohoštění pro setkání jubilantů konaných 
v průběhu  1.  až  3.  čtvrtletí,  dále  občerstvení  při  akcích  vítání  občánků  pro  zástupce  vedení 
radnice.
Dne 4.4.2013 bylo pohoštění poskytnuto dětem při prezentaci školní a zájmové činnosti Prahy 
10  na  Staroměstském  náměstí.  Uhrazeny  byly  rovněž  cukrovinky  poskytnuté  na  dětských 
jarních akcích MČ Prahy 10, Karnevalu na Hamru, při předávání cen v ZŠ v rámci akce Praha 
10  má  talent  a  pohoštění  v rámci  koncertu  Hudby  Hradní  stráže  v kostele  sv.  Václava. 
V rámci  akce  Roztančená  zahrada  konané  dne  25.6.2013  bylo  poskytnuto  pohoštění,  dětem 
prvňáčkům při příležitosti zahájení školního roku 2013/2014 byly zakoupeny dorty slabikáře 
pro všechny 1. třídy ZŠ MČ Praha 10 a další cukrovinky při akcích k zahájení školního roku 
2013/14. 
Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny
čerpání 92 tis. Kč
Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti určené k zajištění letních akcí MČ 
Praha  10,  především  letního  tábora  pro  děti  v Krkonoších  a  pobytu  seniorů  na  horách,  dále 
pak  k zajištění  akcí  projektu  Dny  Prahy  10.  Vyúčtování  proběhne  po  vyčerpání  záloh 
předáním vyúčtování do pokladny ÚMČ a následného zaúčtování na příslušný paragraf. 
Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(OSA)
čerpání 0,0% RU
Položka 5194 - Věcné dary
čerpání 903 tis. Kč  (62,7% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  úhradu  diářů  pro  vedení  MČ  Praha  10,  na  pořízení 
květinových  darů  v průběhu  vánočních  akcí  MČ  Prahy  10  v roce  2012,  při  koncertu  v G. 
Deset dne 9.1.2013 a koncertu k MDŽ v G. Deset. Dále při setkání jubilantů konaných v 1. až 
3. čtvrtletí 2013, zlatých a diamantových svatbách, květinových darů pro akce Vítání občánků 
MČ  Prahy  10.  Pro  tyto  akce  byly  rovněž  uhrazeny  věcné  ceny  –  /měšce  pro  pražský  groš/, 
dětské capáčky,  pro akce MČ Praha 10 dárkové koše a balíčky. 
Při  setkáních  jubilantů  je  zúčastněným  oslavencům  předáván  certifikát  k poskytnutí 
celoročního předplatného Revue 50 plus. Dále evidovaní jubilanti obdrží dárkové balíčky. Pro 
vítěze soutěže Praha 10 má talent byly pořízeny věcné ceny, v měsíci květnu byly slavnostně 
předávány  za  přítomnosti  zástupců  MČ  Praha  10  maturitní  vysvědčení  absolventům  škol 
působících na Praze 10 květinové dary a knihy. Při příležitosti životních výročí jsou darovány 
knihy Slavné stavby Prahy 10. Pro prvňáčky ZŠ MČ Praha 10 byly zakoupeny tašky na obuv. 
Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením
  čerpání 15 tis. Kč ( 100,0% RU)
Usnesením RMČ Praha 10 čís. 514 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno přidělení finančního daru 
Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. Obvodnímu výboru ČSBS Praha 10 ve výši 
15  tis.  Kč  za  účelem  pořádání  přednášek  na  ZŠ  Prahy  10,  pietní  akce,  tisk  materiálu  pro 
činnost a 
36

akce  ČSBS  a  k financování  vlastních  tiskovin.  Dne  3.6.2013  byla  tato  částka  poukázána  na 
účet  ČSBS,  o.s.  Finanční  dar  podléhá  vyúčtování,  které  bude  předloženo  odb.  KS,  odd. 
kultury ke dni 31.12.2013.
Položka 5492 - Dary obyvatelstvu
čerpání 139 tis. Kč   (34,8% RU)
z položky byly pořízeny zejména dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánků 
Prahy  10,  dále  poukázky  pro  vítězná  družstva  krajského  kola  soutěže  hlídek  mladých 
zdravotníků na Gutovce, při akci Den Země, Roztančená zahrada a Praha 10 má talent. 
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál
čerpání 12 tis. Kč (92,3% RU)
Z položky  byl  zakoupen  zdravotní  materiál  a  léky  pro  letní  dětský  tábor  v Krkonoších  a 
následně dva turnusy pobytu seniorů na horách. 
Položka 5139 – Nákup materiálu
čerpání 111 tis. Kč   (74,0% RU)
Finanční prostředky použity na zakoupení velkoplošných bannerů MČ Praha 10 a MČ Praha 
10  sport  pro  akce  pořádané  Městskou  částí  P10.  Pro  letní  dětský  tábor  a  pobyt  seniorů  na 
horách byl zakoupen materiál – hračky, výtvarný materiál, papíry, masky, látky, jehly, stuhy, 
fixy na textil apod. Při příležitosti otevření minigolfu na Gutovce byl zhotoveny a uhrazeny 
pozvánky. 
Položka 5164 – Nájemné
čerpání 38 tis. Kč (76,0% RU)
V průběhu 1. až 3. čtvrtletí byl uhrazen pronájem kurtů na akci City Beach ZŠ konanou 25.-
27.2., dále potom v průběhu měsíce března a 17.5. a 24.5.2013. Při akci Hamr Open v termínu 
6.4.-7.4.2013  byl  hrazen  pronájem  kurtů,  a  v termínu  27.4.-28.4.2013  pronájem  haly  na 
Hagiboru při národní lize rugby vozíčkářů. 
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 1 551 tis. Kč  (91,2% RU)
Z položky bylo uhrazeno uspořádání beachvolejbalového turnaje SŠ, dále realizace projektu 
Rozvoj  plážového  volejbalu  a  grafické  zhotovení  loga  projektu  Praha  10  –  City  Beach. 
V průběhu dubna bylo zaplacena faktura za ubytování tenistů na vozíku ve dnech 6.4.-7.4. 
a  zajištění  akce  13x  Bezpečně  na  kole  pro  základní  školy  v měsíci  dubnu  a  květnu.  Na 
Gutovce  se  uskutečnil  5.6.  Dětský  den,  jehož  realizace  byla  z této  položky  rovněž  hrazena. 
V souvislosti  s dětským  letním  táborem  v Krkonoších  byla  uhrazena  přeprava  zúčastněných 
dětí Praha Krkonoše Praha, a posléze i dva turnusy seniorských pobytů rovněž v Krkonoších. 
Z položky bylo zaplaceno ubytování vedoucích dětského tábora a ubytování s plnou penzí pro 
97 seniorů přihlášených na pobyt na horách. Během letního dětského tábora byla zaplaceno 
vstupné do plaveckého bazénu, doprava na výlety a exkurze při pobytech seniorů, vyhlídkové 
jízdy vláčkem pro seniory. V termínu 13.-17.6. bylo uhrazeno ubytování českých týmů na All 
Stars Cup 2013. V době letních prázdnin proběhla úhrada zajištění dětských tvořivých dílen 
v rámci akce Léto s desítkou na Gutovce.
Položka 5175 – Pohoštění 
čerpání 53 tis. Kč (13,3% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  při  zajištění  občerstvení  účastníků  beachvolejbalového 
turnaje SŠ konaného dne 12.12.2012. V rámci projektu City Beach ZŠ a MŠ bylo účastníkům 
poskytnuto pohoštění. Pro závody přípravky atletika byly zakoupeny cukrovinky, a stejně tak 
pro dětské akce pořádané MČ Praha 10. Pro účastníky dětského letního tábora byly uhrazeny 
ovocné zákusky, jahody, pitíčka.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 383 tis. Kč    (78,6% RU)
Pro  bowlingový  turnaj  pořádaný  MČ  Praha  10  byly  pořízeny  poháry  a  štítky,  dále  pro 
volejbalový turnaj SŠ dne 12.12.2012 poháry a věcné ceny, pro Prahu 10 – City Beach byly 
hrazeny míče, trika a sportovní vybavení. Pro aprílový turnaj dámského házenkářského klubu 
37

DHC  Slavia  konaný  dne  13.4.13  byly  zakoupeny  poháry  a  medaile,  stejně  tak  pro  mladší 
žákyně házené, dále sportovní věcné ceny pro účastníky stolního tenisu mentálně postižených, 
byly  pořízeny  medaile  s emblémem  a  trikolorou  30  let  získání  titulu  mistra  ligy,  pro  turnaj 
Slavia Cup + kuželky sportovní poháry a medaile, 
míče  a  vaky  byly  pořízeny  jako  věcné  dary  pro  sportovní  akce  pořádané  MČ  Praha  10, 
medaile se štítky a trikolorou Oslavy 30. výročí mistra ČSR. Při pobytu dětí v letním dětském 
táboře  v Krkonoších  byla  poskytnuta  trička  s potiskem,  rovněž  tak  pro  akce  dvou  turnusů 
pobytu seniorů na horách. Při příležitosti XVI. ročníku memoriálu ppor. Braniše konaného 
20.8.2013  byly  zakoupeny  jako  věcné  ceny  přívěšky  a  sportovní  zboží.  Dále  byly  pořízeny 
míče Umbro na akci memoriál Lukáše Přibyla a další sportovní zboží pro vítěze sportovních 
akcí pořádných MČ Praha 10.
Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením   
čerpání  0,0% RU
Usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 bylo schváleno poskytnutí dotace 
městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů 
za  3.  čtvrtletí  roku  2012.  Městské  části  Praha  10  bylo  poskytnuta  částka  6 770,6  tis.  Kč. 
Účelová  neinvestiční  dotace  na  podporu  činností  nestátních  neziskových  organizací 
zajišťujících  dlouhodobě  organizovanou  sportovní  výchovu  mládeže  registrované 
v jednotlivých nestátních neziskových organizacích činí 3 385,3 tis. Kč a dalších 
3 385,3  tis.  Kč  jsou  určeny  jako  účelová  neinvestiční  dotace  určená  na  kulturu,  školství, 
zdravotnictví  a  sociální  oblast.  /Rozpočtové  opatření  č.  8052,  ÚZ  00098/.  Tyto  finanční 
prostředky  budou  rozděleny  dle  příslušných  oblastí  uvedených  v dopise  MHMP  ROZ 
2/276/2012 ze dne 17.12.2012. Prozatímní začlenění finančních prostředků na tuto položku a 
paragraf  bylo  schváleno  usnesením  ZMČ  Praha  10    č.  18/6/2013  ze  dne  24.6.2013. 
Usnesením RMČ č. 753 ze dne  24.7.2013 byl navýšen rozpočet částkou 7 788,0 tis. Kč dle 
Rozpočtového opatření MHMP č. 8017 a 8019 jako účelová neinvestiční dotace na podporu 
organizované sportovní výchovy mládeže a účelové neinvestiční dotace na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast. Usnesením RMČ č. 996 ze dne 24.7.2013 byla částka 
3 385 tis. Kč mezipoložkovým přesunem převedena do ORJ 0041 k využití ve školství /herní 
prvky na zahrady, interaktivní tabule, 2x pianina, žaluzie a modernizaci vybavení. V průběhu 
října  2013  proběhne  další  přesun  finančních  prostředků  do  odvětví  školství  a  zbývající  část 
bude rozdělena na podporu organizované sportovní výchovy mládeže. 
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu 
čerpání 15 tis. Kč  (7,5% RU)
Z  položky  byly  pořízeny  dárkové  poukázky  pro  vítěze  ve  vodním  pólu  konaném  dne 
7.9.2013.
§ 6223 - Mezinárodní spolupráce j. n.  
Položka 5139  - Nákup materiálu
čerpání 0,0% RU
Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty 
čerpání 0,0% RU
Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva
čerpání 0,0% RU
Položka 5161 – Služby pošt
čerpání 0,0% RU
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 0,0% RU
Položka 5164 – Nájemné 
čerpání 0,0% RU
Položka 5169 – Nákup služeb j. n. 
čerpání 471 tis. Kč   (56,1% RU)
Z této položky byl uhrazen doplatek k faktuře 20121610273 za dopravu osob do Sint 
38

Anthonia  a  zpět  do  Prahy,  dále  kompletní  zajištění  služeb  sportovního zařízení  Hamr-Sport 
dne  8.2.-10.2.2013  v konání  plážové  kopané,  a  rovněž  bylo  z položky  uhrazeno  daňové 
přiznání za cestu do Holandska Finančnímu úřadu v Chemnitzu. 
Ve  2.  čtvrtletí  byla  proplacena  doprava  účastníků  na  mezinárodní  volejbalový  turnaj  do 
polského Jasla v termínu 30.5.-2.6., faktura za ubytování účastníků All Stars Cup pořádaný ve 
dnech 13.6.-17.6. a doprava účastníků fotbalové přípravky na mezinárodní mistrovství Česko-
Slovenka v Malackách 2013.
Položka 5173 – Cestovné /zahraniční/
čerpání 7 tis. Kč  (7,0% RU)
V termínu  8.9.2013-12.9.2013  se  uskutečnila  zahraniční  služební  cesta  vedoucího  odboru 
sociálního pana Bc. Pavla Petříka do Anglie. 
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 1 tis. Kč (3,3% RU)
V době pořádání All Stars Cupu bylo pro účastníky zakoupeno pohoštění.
Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené /dál. poplatky, mýtné/ čerpání 0,0% RU
Položka 5194 - Věcné dary
čerpání 24 tis. Kč  (16,0% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  nákup  věcných  darů  pro  hostitele  mezinárodního 
volejbalového  turnaje  konaného  v Jaslu  a  dále  věcné  ceny  pro  pořadatele  mezinárodního 
mistrovství  fotbalových  přípravek.  Pro  další  plánované  akce  mezinárodní  spolupráce  byly 
zakoupeny sportovní poháry a plakety.   
0081 – Obecní majetek
Celková výše výdajů v rámci rozpočtu pro rok 2013 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek 
byla  stanovena  ve  výši  13 700  tis.  Kč  schváleného  rozpočtu,  respektive  57 560 tis.  Kč 
upraveného rozpočtu.
Neinvestiční  výdaje  ve  výši  16 360 tis.  Kč  byly  čerpány  ve  výši  30  tis.  Kč,  tj.  0,2% 
upraveného rozpočtu.
Investiční  výdaje    ve  výši  41  200 tis.  Kč  byly  čerpány  ve  výši  270  tis.  Kč,  tj.  0,7% 
upraveného rozpočtu.
Neinvestiční výdaje 
§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 5492 - Dary obyvatelstvu
čerpání 30 tis. Kč  (6,5% RU)   
Finanční prostředky rozpočtované na této položce byly pro rok 2013 sníženy usnesením RMČ 
č. 923/4.9.2013 (40 tis. Kč ve prospěch ORJ 82).
Jedná  se  o  opakovanou  adresnou  pomoc,  ve  sledovaném  období  adresovanou  5  občanům  k 
nájemnému ve 13 případech (5 občanům  v prvním čtvrtletí, 4 občanům ve druhém čtvrtletí a  
4  občanům  ve  třetím  čtvrtletí  2013)  v souladu  s usnesením  ZMČ  č.  15/22/2013  ze  dne 
4.2.2013 za období 3. čtvrtletí 2012, na základě usn. ZMČ č. 16/81/2013 ze dne 29.4.2013 za 
4. čtvrtletí 2012 a usn. ZMČ č. 18/35/2013 ze dne 24.6.2013 a za období 1. čtvrtletí 2013.
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí
Položka 5177 – Nákup uměleckých předmětů
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky určené pro  realizaci záměru odkoupení historického inventáře vily Karla 
Čapka,  dle  usnesení  ZMČ  č.  19/1/2013  ze  dne  23.9.2013  za  cenu  stanovenou  znaleckým 
posudkem č. 2195/13 ze dne 6.9.2013, tj. 15 891 970 Kč. Prostředky ve sledovaném období 
nebyly čerpány.
39

Investiční výdaje
Investiční výdaje  jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení 
domu nebo prostoru a pro odkup pozemků. 
§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 211025   techn. zhodnocení bytů 

čerpání 109 tis. Kč (21,8% RU)
Jedná  se  o  vrácení  vynaložených  finančních  prostředků  na  technické  zhodnocení  bytů  dle 
Smlouvy o provedení stavebních úprav na základě žádostí bývalých nájemců a usnesení RMČ 
Praha 10. 
K 30.9. 2013 byly rozpočtované finanční prostředky čerpány v celkové výši 108 777,- Kč, a 
to   souladu s usnesením RMČ č. 170 ze dne 7.3.2012.
§ 3669 – ostatní správa v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje j. n.
Položka 6112 – Ocenitelná práva
ORG 213052 – Mirošovická – věcné břemeno

čerpání 161 tis. Kč  (100,0% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  úhradu  věcného  břemene  (dále  jen  VB)  zřízeného  za 
úplatu,  v rozsahu  založeném  kupní  smlouvou  uzavřenou  mezi  MČ  Praha  10  a  Bytovým 
družstvem Mirošovická 8 a 10, a to  v souladu s usn. RMČ č. 905 ze dne 4.9.2013.
Položka 6130 – Pozemky
ORG 212015  pozemky – Areál jesle 28. pluku 

čerpání 0,0% RU
Jedná se o odkoupení pozemků v areálu bývalých jeslí 28. pluku, v současnosti ve vlastnictví 
ČR, kterými by se stávající areál rozšířil. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období 
čerpány. 
ORG 213017   pozemek Vršovice -  DP 
čerpání 0,0% RU
Usn. RMČ  č. 905 ze dne 4. 9. 2013 byly finanční prostředky sníženy (ve prospěch položky 
3639  –  úhrada  VB  BD  Mirošovická).  Finanční  prostředky  na  této  položce  jsou  určeny  pro 
odkoupení pozemků parc. č. 1854/26, ost. plocha, v k.ú. Vršovice, od DP hl.m. Prahy, a.s. Po 
pakovaném jednání s DP hl. m. byl dne 28.8.2013 RMČ odsouhlasen nákup pozemků za cenu 
504 460 Kč. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí
Položka 6121– budovy, haly a stavby 
ORG 213055  Čapkova vila – budova

čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou určené pro realizaci odkoupení vily Karla Čapka - budova čp. 1853 
k.ú.  Vinohrady,  dle  usnesení  ZMČ  č.  19/1/2013  ze  dne  23.9.2013  za  cenu  stanovenou 
znaleckým  posudkem  č.  2195/13  ze  dne  6.9.2013,  tj.  20 080  tis.  Kč.  Prostředky  ve 
sledovaném období nebyly čerpány.
Položka 6130 – Pozemky
ORG 213056  Čapkova vila - pozemek
Finanční prostředky jsou určené pro realizaci odkoupení vily Karla Čapka - pozemek parc. č. 
3440 a 3439 čp. 1853, k.ú. Vinohrady, dle usnesení ZMČ č. 19/1/2013 ze dne 23.9.2013 za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2195/13 ze dne 6.9.2013. Prostředky ve sledovaném 
období nebyly čerpány.  
0082 - Správa majetku
Neinvestiční výdaje
40


§ 3113 – Základní školy
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.
čerpání 0,0% RU
Položka 5172 – Programové vybavení (SW)
čerpání 0,0% RU
Investiční výdaje
§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 209077  reko výtahů bytových domů 

                     čerpání 8 tis. Kč (0,2% RU)
Tato  položka  byla  čerpána  na  projektovou  dokumentaci  připravované  rekonstrukce  výtahu 
v bytovém  domě  v ul.  Sportovní.  MČ  v rámci  této  položky  každoročně  rekonstruuje  část 
výtahů bytových domů do souladu s platnými normami pro zdvihací zařízení.
ORG 210026  zateplení fasád bytových domů (spolufin.) čerpání 3 200 tis. Kč (10,7% RU)
Položka byla čerpána na zateplení fasády bytového domu K Louži 1257/8,Černická 5,7,9.
ORG 212017  stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28
 čerpání 240tis. Kč (4,0% RU)
Tato  položka  byla  čerpána  na  projektovou  dokumentaci  na  akci  rekonstrukce  nebytového 
prostoru pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“. 
ORG 212018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc. bytů      čerpání 431 tis. Kč (0,4% RU)
Položka  byla  čerpána  na  projektovou  dokumentaci  pro  stavební  povolení  a  zajištění 
požadovaného příkonu el. energie. Jedná se o  přestavbu penzionu na sociální bydlení.
ORG 213018 technické zhodn. volných bytů(2013)               čerpání 1 205 tis. Kč  (60,3% RU)
Položka  byla  čerpána  na  rekonstrukci  školnického  bytu,který  musel  být  upraven  z důvodu 
vybudování nového přístupu do školní kuchyně.
ORG 213019 reko ubytovny Brigádníků                                                           čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30
      čerpání 135 tis. Kč  (4,5% RU)
Položka byla čerpána na vypracování studie pro zřízení komunitního centra. 
§ 3713 – Změny technologií vytápění
Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení
ORG 213021  reko výměníkové stanice (2013)

 čerpání 2 120 tis. Kč  (21,2% RU)
Položka  byla  čerpána  na  projektové  dokumentace,  týkající  se  rekonstrukcí  výměníkových 
stanic  a  plynových  kotelen  a  to  VS  Kounická  69,  Černokostelecká  37  a  PK  28.pluku  22, 
Estonská 1, Kodaňská 10. Dále na částečnou realizaci rekonstrukce VS Kounická a Estonská.
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova 

čerpání 72 tis. Kč  (0,4% RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a zajištění studny. 
§ 3111 – Předškolní zařízení
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ

čerpání 2 629 tis. Kč  (2,2%RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýring na reko 
41

MŠ  Na  Sychrově,  MŠ  Vladivostocká,  MŠ  Mrštíková,  MŠ  Nad  Vodovodem.  Dále  na 
samotnou realizaci MŠ Vladivostocké.
ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení (2013)             čerpání 2 943 tis. Kč  ( 22,6% RU)
Položka  byla  čerpána  na  rekonstrukci  zdravotně  technické  instalace  v MŠ  Dvouletky  a 
Troilova.
ORG 213023 MŠ – reko obj.-snížení energ. nár. (2013)              čerpání 67 tis. Kč  (0,4% RU)
Položka 
byla 
čerpána 
na 
inženýr.činnost 
pro 
vyřízení 
dotace 
na 
MŠ 
Mládežnická,Chmelova,Podléšková,Rembrandtova. 
ORG 213024  MŠ – reko elektrorozvodů (2013)
             čerpání 4 790 tis. Kč  (47,9% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Benešovské,Zvonkové a U  Vrš. 
nádraží, Sámova 2a. 
ORG 213025  MŠ – reko fasád (2013
 čerpání 2 929 tis. Kč  (20,9% RU)
Položka byla čerpána na realizaci akce na MŠ Zvonková, Nučická, Omská. 
ORG 213026 MŠ – reko střech (2013)
   
        čerpání 14 tis. Kč  (0,6% RU)
Položka byla čerpána pro technický dozor investora v MŠ Troilova. 
ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch (2013)              čerpání 4 992 tis. Kč  (99,8% RU)
Položka  byla  čerpána  na  rekonstrukci  všech  přístupových  ploch  v MŠ  Podléšková,Troilová, 
Benešovská, U Vrš.nádraží, Sámova 2a, Přetlucká, Útulná a Chmelová. 
§ 3113 – Základní školy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213009 – ZŠ – reko výtahu (2013)

čerpání 2 068 tis. Kč  (94,0% RU)
Položka  byla  čerpána  na  rekonstrukci  výtahů,sloužících  pro  dovoz  zboží  do  kuchyní  v ZŠ 
Brigádníků, Gutova, U Roháčových kasáren, Švehlova.
ORG 213029 ZŠ – reko fasád (2013)
čerpání 9 404 tis. Kč  (44,8% RU)
Položka  byla  čerpána  na  reko  fasády  vč.  zateplení  v ZŠ  V Rybníčkách  a  ZŠ 
EDEN,Vladivostocká.
ORG 213030  ZŠ – reko elektrorozvodů (2013)
    čerpání 700 tis. Kč  (34,1% RU)
Položka byla čerpána na kompletní rekonstrukci elektro v ZŠ Břečťanová. 
ORG 213031  ZŠ – reko střech (2013) 
čerpání 2 019 tis. Kč  (10,1% RU)
Položka byla čerpána na reko střechy na ZŠ Švehlová. 
ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení (2013) 
   čerpání 1 563 tis. Kč  (9,8% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci v ZŠ Olešská. 
ORG 213033 ZŠ -reko školních hřišť (2013)
   čerpání 648 tis. Kč  (18,5% RU)
Položka  byla  čerpána  na  realizaci  reko  školního  hřiště  v ZŠ  Nad  Vodovodem  a  na  PD  na 
rekonstrukci školního hřiště v ZŠ U Roháčových kasáren.
ORG 213034 ZŠ – reko zpevněných ploch (2013)
 čerpání 2 366 tis. Kč  (78,9% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci přístupových ploch v ZŠ Břečťanová, Hostýnská a 
V Rybníčkách.
ORG 213054 ZŠ – reko tělocvičny
      čerpání 179 tis. Kč  (9,0% RU)
Položka čerpána na rekonstrukci tělocvičny v ZŠ U Vršovického nádraží.
42

ORG 4692205003 – AVČ Gutova                                                               čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 213053 – rozšíření AVČ Gutova                                                       čerpání  0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3141- Školní stravování
Položka 6121 – Budovy,haly a stavby
ORG 213035  ŠJ – modernizace (2013)

 čerpání 5 319 tis. Kč  (11,8% RU)
Položka  byla  čerpána  na  realizaci  modernizace  ŠJ  v ZŠ  Olešská  a  také  na  projektovou 
dokumentaci  připravovaných  modernizací  v ZŠ  V Rybníčkách,  U  Vršovic.  nádraží  a 
Kodaňská.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213036   reko hřišť – dětské, sport. senioři, dopravní(2013)  
čerpání 334 tis. Kč  (2,1% RU)
Položka  byla  čerpána  na  projektovou  dokumentaci  připravované  rekonstrukce  DH 
Slunečnice,Oblouková, Malinová, Jasmínová, Kavkazská a Tolstého.
§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 40968 205055   reko LDN Vršovice

                                        čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 210040   rekonstrukce polikliniky Malešice

                          čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212040  CSOP reko povrchu pavlačí                                                       čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části    čerpání 8 725 tis. Kč  (99,7% RU)
Položka byla čerpána na dokončení rekonstrukce suterénních prostor, kde je vybudována nová 
prádelna a nové technické zázemí a také na dokončení dvorní bezbariérové části.
ORG 213037 CSOP – reko střechy
      čerpání 300 tis. Kč  (3,3% RU)
Z položky byla hrazena projektová dokumentace vč. nutných sond na připravovanou akci.
ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská          čerpání 14 tis. Kč  (0,9% RU)
Položka byla čerpána na technický dozor investora při realizaci této akce.
ORG 213039 CSOP – reko2 tříd a soc. zaříz. jesle Jakutská    čerpání 648 tis. Kč (43,2% RU)
Položka  byla  čerpána  na  rekonstrukci  sociálního zařízení,  které nesplňovalo požadované
parametry. 
Org 213040 CSOP – reko výtahu jesle Jakutská
čerpání 862 tis. Kč  (71,8% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci jídelních výtahů, které byly na ruční pohon a z hlediska
bezpečnosti provozu a hygienických norem byly nevyhovující. 
43

ORG 213041 CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště    čerpání 230 tis. Kč (92,0% RU)
Položka  byla  čerpána  na  rekonstrukci  nevyhovujícího  současného  mlhoviště  (bazénu).  Byla 
vybudovaná multifunkční bezpečná plocha.
ORG 213042 CSOP – reko kamerového systému Zvonková                            čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213043 CSOP – reko bytových jednotek Zvonková                                 čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213044 CSOP – klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš. nádr.               čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213045 – CSOP – TV anténa DPS Sámova                                          čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 41065 210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení
                            čerpání 0,0% RU
Položka  nebyla  čerpána.  Akce  bude  dokončena  po  realizaci  rekonstrukce  pavlačí,  aby 
zatékáním nedošlo ke znehodnocení nové fasády objektu.
ORG 41522 208063   reko DSS Sámova
      čerpání 133 tis. Kč  (6,7% RU)
V rámci této položky byl hrazen prováděcí projekt (realizační dokumentace) a dokumentace 
zadání stavby změny zdravotních služeb.
§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 205030  rekonstrukce KD Eden

                                                    čerpání 0,0% RU 
Položka nebyla čerpána. 
ORG 212056 reko kino Vzlet                                                                            čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212042  budova ÚMČ                                                                

     čerpání 0,0% RU
Tato  položka  prozatím  nebyla  čerpána,  v současné  době  se  čeká  na  rozhodnutí,  jakým 
způsobem bude tento projekt dále řešen.
ORG 8892 205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček)     čerpání 111 692 tis. Kč  (48,6% RU)
Tato  položka  je  čerpána  na  dokončovací  práce  rekonstrukce  objektu  a  to  především  na 
realizaci  stavebních  prací,  týkajících  se  omítek,  hrubých  podlah,  osazení  nových  oken, 
vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, silnoproudu, části fasády aj. Dále jsou hrazeny
sadové úpravy, inženýrská činnost, BOZP.
Položka 6122 – stroje,přístroje a zařízení
ORG 213046 – vybavení Staré Vrš. radnice (Zámeček)                                   čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
0091 – Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje
Ve sledovaném období roku 2013 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši
126 649 tis. Kč, tj. na 66,6% RU.
44

K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ  0091 došlo poskytnutím dotací z MHMP a SR.
na § 6171 položce 5167  ÚZ 00 081 (školení - ZOZ)                                          150 000,- Kč
na § 6171 ÚZ 13011   na sociálně-právní ochranu dětí 1. pololetí 2013           3 473 900,- Kč
na § 6118 ÚZ 98 008  na volbu prezidenta ČR
3 558 800,- Kč
Fond zaměstnavatele
Po  schválení  nové  Kolektivní  smlouvy  platné  pro  rok  2013  jsou  na  základě  schváleného 
rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad. 
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
Položka byla zřízena na poskytnutí finančního ocenění zákroku strážníků MP Praha 10.
§ 6112 – Zastupitelstva obcí
Jedná  se  o  výdaje  spojené  s  činností  zastupitelů,  včetně  jejich  odměn  a  činností  komisí  při 
zastupitelstvu a výborů.
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)
Položka 5163 – služby peněžních ústavů
čerpání 111 tis. Kč  (37,0% RU)
Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména 
vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy atd.
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Položka 5163 – služby peněžních ústavů
čerpání 49 tis. Kč  (49,0% RU)
Vykazované výdaje na této položce jsou úhrady za povinné ručení u služebních vozidel.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Usnesením  ZMČ  Praha  10  č.  15/26/2013  ze  dne  4.2.2013  byl  schválen  limit  prostředků  na 
platy  zaměstnanců  MČ  Praha  10  (ÚMČ)  pro  rok  2013  v objemu 115  700  tis.  Kč  při 
průměrném přepočteném stavu zaměstnanců MČ Praha 10 ve výši 350 a limit prostředků na 
ostatní osobní výdaje a ost. platby v rozp. seskupení 502 ve výši 13 900 tis. Kč.
Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje
Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.
Položka 5024 – Odstupné
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a 
další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona
č. 312/2002 Sb.).
Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti
Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.
Položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní 
Finanční  prostředky  jsou  vyhrazeny  na  úhradu  odvodů  na  povinné  pojistné  na  veřejné 
zdravotní pojištění. 
Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.
45

Položka 5132 – Ochranné pomůcky
       čerpání 9 tis. Kč (45,0% RU)
Čerpání na této položce zatím nebylo, protože nebyly požadavky od zaměstnanců, kteří 
podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.
Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál
čerpání 10 tis. Kč  (50,0% RU)
Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárniček. 
Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv
čerpání 0,0% RU
Z této položky se nakupují pracovní oděvy.  
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
 čerpání 261 tis. Kč  (64,4% RU)
Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory a je čerpáno v souladu s nimi.
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 1 028 tis. Kč  (82,2% RU)
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí a nábytku pro zaměstnance, 
drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulátory, skartovací stroje, apod.).
ORG 310 - Informatika
čerpání 89 tis. Kč  (89,0% RU)
Tato položka je téměř vyčerpána, finanční prostředky byly vynaloženy na nákup PC techniky.
Položka 5139 - Nákup materiálu 
čerpání 1 275 tis. Kč  (41,9% RU)
Nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek,  
květin do obřadní síně.
Nákupy  jsou  zajišťovány  dle  potřeb  a  požadavků  odborů.  Nákupy  materiálu  na  údržbu  a 
opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány 
na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. 
ORG 310 - Informatika
čerpání 683 tis. Kč  (71,9% RU)
Pořízení tonerů do tiskáren, spotřebního IT materiálu – DVD, CD, flash disky.
Položka 5151 – Studená voda 
čerpání 114 tis. Kč  (37,5% RU)
Faktury  za  spotřebovanou  vodu  v budově  ÚMČ  Praha  10  jsou  placeny  z účtu  Ikonu.  
Z rozpočtu  je  průběžně  hrazena  alikvota  skutečných  nákladů  za  poskytnuté  služby,  proto 
nelze ovlivnit čerpání. 
Položka 5152 – Teplo
čerpání 1 309 tis. Kč  (56,3% RU)
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.
Položka 5154 – Elektrická energie
čerpání 74 tis. Kč  (2,2% RU)
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ 
provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se 
promítnou do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí 2013. 
Během  roku  dochází  k čerpání  pouze  na  základě  zálohových  faktur  za  informační  kancelář 
Plaňanská. 
Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva
čerpání 360 tis. Kč  (53,7% RU)
Čerpání  této  položky  je  převážně  ovlivněno  nárůstem  cen  za  pohonné  hmoty  a  s tím 
související  výjezdy  pracovníků  OSO  do  dětských  domovů.  Přes  zvýšené  ceny  za  PHM 
nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny výjezdy OSO.
Položka 5161 – Služby pošt
čerpání 645 tis. Kč  (26,9% RU)
Ve sledovaném účetním období se nepromítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši 
500 tis. Kč, proto položka vykazuje nízké čerpání.
46

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpání 2 108 tis. Kč  (61,5% RU)
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 636 tis. Kč  (63,6% RU)
Z této  položky  je  hrazeno  veškeré  pojištění  (úrazové  pojištění,  pojištění  odpovědnosti  za 
škodu, pojištění majetku).
Položka 5164 – Nájemné 
čerpání 66 tis. Kč  (66,0% RU)
Prozatím nedošlo k čerpání jiného nájemného než za pronájem kopírovací techniky.
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 3 140 tis. Kč  (74,8% RU)
Realizace zadání analýz, studií a projektů, právních služeb.
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
čerpání 1 618 tis. Kč  (77,0% RU)
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.
ORG 310 - Informatika
čerpání 30 tis. Kč (30,0% RU)
Z této položky hrazeno školení Agendio (IT).
Položka 5169 – Nákup ost. služeb
čerpání 14 700 tis. Kč  (49,0% RU)
Faktury  za  služby  související  s provozem  a  činností  v budově  ÚMČ  Praha  10  jsou  placeny 
z účtu  Ikonu.    Z rozpočtu  je  průběžně  hrazena  alikvota  skutečných  nákladů  za  poskytnuté 
služby, proto nelze ovlivnit čerpání. 
ORG 310 - Informatika
čerpání 1 029 tis. Kč  (35,6% RU)
Výdaje na této položce jsou  za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, 
kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).
Položka 5171 – Opravy a udržování 
čerpání 679 tis. Kč  (45,3% RU)
Opravy  jsou  převážně  realizovány  správní  firmou  IKON  a  následně  přeúčtovány  částečné 
výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. 
Položka 5172 – Programové vybavení
ORG 310 - Informatika

čerpání 29 tis. Kč  (7,3% RU)
Z této položky jsou pořizovány licence další programové vybavení.
Položka 5173 - Cestovné
čerpání 268 tis. Kč  (78,8% RU)
Výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců  ÚMČ Prahy 10,
jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 289 tis. Kč  (41,3% RU)
Jedná  se  o  poskytnutí  repre  fondu  pro  vedení,  odbory,  případně  i    oddělení,  kterým  jsou 
stanoveny limity. Dále je čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu. 
Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené    
čerpání 20 tis. Kč  (22,2% RU)
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a
matrikářky. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka
4.000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek.
Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR
čerpání 0,0% RU
Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta, pro rok 2014 se nákup uskuteční 
v prosinci roku 2013.
47

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
čerpání 444 tis. Kč  (111,0% RU)
Z této  položky  vyplácí  organizace  peněžní  prostředky  svým  zaměstnancům  jako  náhrady
mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání. 
Investiční výdaje
Ve sledovaném období roku 2013 nebyly investiční prostředky čerpány.
Položka 6123 – Dopravní prostředky
ORG 213047   Auto pro handicapované

čerpání 880 tis. Kč  (88,0% RU)
Z této položce bylo pořízeno auto pro handicapované.
0092 – Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje
§ 3636 - Územní rozvoj
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou sloužit pro podporu spolupráce s občany při plánování úprav ve 
veřejném prostoru a zapojování obyvatel do těchto úprav v rámci projektu Společně měníme 
Prahu 10. Čerpání je plánováno na 4. čtvrtletí letošního roku.
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 6 tis. Kč  (16,2% RU)
Finanční  prostředky  byly  použity  na  zhotovení  a  instalaci  informačního  panelu  u  vítězného 
stromu soutěže „Hledejme strom Prahy 10“.
Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.
čerpání 28 tis. Kč  (35,0% RU)
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  výrobu  a  instalaci  tabulek  s QR  kódy.  QR  kódy  budou 
obsahovat  adresu  na  internetovou  encyklopedii.  Nižší  než  alikvotní  čerpání  finančních 
prostředků  z této  položky  je  zapříčiněno  tím,  že  výroba  a  instalace  tabulek  s QR  kódy  je 
plánována až na 4. čtvrtletí letošního roku.
Položka 5213 – Neinv. transfery podnik. subjektům (PO)  čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město 
na  míru“.  V rámci  této  soutěže  mohou  podnikatelské  subjekty  (právnické  osoby)  podat  své 
projekty  zaměřené  na  úpravu  veřejného  prostoru  nebo  pořádání  různých  aktivit.  Vítězné 
projekty byly vybrány v červnu a v září 2013.
Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve 4. pololetí 
letošního roku.
Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením           čerpání 49 tis. Kč (32,7% RU)
Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město 
na  míru“.  V rámci  této  soutěže  mohou  občanská  sdružení  podat  své  projekty  zaměřené  na 
úpravu  veřejného  prostoru  nebo  pořádání  různých  aktivit.  Vítězné  projekty  byly  vybrány 
v červnu a v září 2013. Plnění rozpočtu bude probíhat až ve 4. čtvrtletí letošního roku.
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu 
čerpání 90 tis. Kč   (37,5% RU)
Část  finančních  prostředků  byla  použita  na  poukázky  na  odběr  zboží  a  služeb  pro  vítěze 
soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku ve vnitrobloku nebo předzahrádky bytového 
domu na území městské části Praha 10 s názvem „Dvorek roku 2013“. 
48

Zbývající  část  finančních  prostředků  je  určena  pro  vítěze  soutěže  s  názvem  „Zásobník 
projektů  – město  na  míru“.  V rámci  této  soutěže  mohou  fyzické  osoby  podat  své  projekty 
zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly 
vybrány v červnu a v září 2013. Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků 
v soutěži „Zásobník projektů – město na míru“ i nákup poukázek pro vítěze „Dvorek roku“ 
budou uskutečněny až ve 4. čtvrtletí letošního roku.
§ 3111 – Předškolní zařízení
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky byly plánovány na nákup 10 kusů přístrojů na měření spotřeby elektrické 
energie  pro  vybrané  MŠ  („Šetrná  Desítka“).  Tyto  přístroje  umožňují  výpočet  nákladů  na 
spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok). 
Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipol. přesunem převedeno 36 tis. Kč na 
§ 3319 – ostatní záležitosti kultury, položku 5169 – nákup ostatních služeb.
§ 3113 – Základní školy
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky byly plánovány na nákup 9 kusů přístrojů na měření spotřeby elektrické 
energie  pro  vybrané  ZŠ  („Šetrná  Desítka“).  Tyto  přístroje  umožňují  výpočet  nákladů  na 
spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok). 
Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 
31 tis. Kč na § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položku 5169 – nákup ostatních služeb.
§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   čerpání 108 tis. Kč  (32,7% RU)
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  spolupráci  s odbornou  firmou  při  zpracovávání  čtyř 
monitorovacích zpráv a případné další konzultace k projektu s názvem „Práce a rodina – jde 
to!“, na který jsem získali grant z evropských fondů. Čerpání je plánováno do konce letošního 
roku.
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 
čerpání 228 tis. Kč (49,0% RU)
Z této položky jsou hrazeny kurzy sebeobrany pro ženy a dívky a seniory. Dále jsou finanční 
prostředky využívány na úhradu PC kurzů pro seniory z Prahy 10 a další kurzy a přednášky 
zaměřené na prevenci kriminality.
Nižší  než  alikvotní  čerpání  finančních  prostředků  z této  položky  je  zapříčiněno  tím,  že  od 
ledna  2013  probíhají  pouze  kurzy  sebeobrany  pro  ženy  a  dívky  a  seniory.  PC  kurzy  pro 
seniory byly zahájeny v březnu 2013. Kurzy sebeobrany pro obě cílové skupiny i PC kurzy 
pro seniory budou pokračovat až do konce roku 2013. 
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 0,0% RU
Na  této  položce  jsou  alokovány  finanční  prostředky  na  povinnou  spoluúčast  u  dotačních  či 
grantových  žádostí  pro  oblast  prevence  kriminality.  Finanční  prostředky  budou  využity  do 
konce roku 2013.
Položka 5175 – Pohoštění 
čerpání 3 tis. Kč   (6,0% RU)
Finanční  prostředky  byly  vyčleněny  na  zajištění  pohoštění  při  plánovaných  vzdělávacích  a 
společenských  aktivitách  (Senior  akademie,  Volba  dobrovolníka  roku,  setkání  pracovních 
skupin v rámci prevence kriminality).Zbývající finanční prostředky budou použity na zajištění 
pohoštění  při  plánovaných  vzdělávacích  a  společenských  aktivitách  městské  části  Praha  10 
konaných do konce roku 2013.
49

Položka 5194 – Věcné dary 
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  budou  sloužit  k nákupu  cen  pro  účastníky  soutěže  v rámci  aktivit 
prevence kriminality a podpory dobrovolnické činnosti (Volba dobrovolníka roku).
Soutěž s názvem „Volba dobrovolníka roku 2013“ bude probíhat ve dalším období roku 2013. 
Prostředky budou využity až ve 4. čtvrtletí 2013.
§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 56 tis. Kč  (56,0% RU)
Z této  položky  jsou  financovány  akce  pro  seniory  a  zdravotně  znevýhodněné  občany 
zaměřené na sociální a zdravotní tématiku. Konkrétně se jedná o:
 kurzy tréninku paměti 
 kurzy Nordic Walking
Kurzy  tréninku  paměti  byly  zahájeny  v březnu  2013,  kurzy  Nordic  Walking  v dubnu  2013. 
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
§ 3316 – Vydavatelská činnost
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky  alokované na této položce budou využity na vydání  publikace o sportu 
v Praze 10, která bude zaměřena na historii a současnost sportu v Praze 10. Bude vyčerpány 
do konce roku 2013.
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 
čerpání 5 tis. Kč  (8,1% RU)
V roce 2013 měla být vydána, a nabídnuta nám ke koupi, Encyklopedie měst a obcí ČR, jejíž 
část  je  věnována  i  informacím  o  Praze  10.  Podle  sdělení  vydavatele  bude  kniha  vydána  až 
v roce 2014. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
Položka 5169 – nákup ostatních služeb 
čerpání 479 tis. Kč  (27,6% RU)
Z této  položky  jsou  hrazeny  náklady  na  zpracování  velkoplošných  forexů,  na  kterých  jsou 
propagovány aktuální aktivity radnice.
Zahrnuty jsou i finanční prostředky na rozšíření legálních graffiti míst a osvětu.
Vyčleněny  jsou  prostředky  potřebné  na  vydání  tématické  publikace  o  Praze  10,  která  bude 
obsahovat  komplexní  informace  o  naší  městské  části  (historie,  současnost,  zeleň,  známá 
místa, sportovní plochy,…). Publikace bude obsahovat popis trasy dvou naučných stezek (vč. 
map)  s podrobnými  informacemi  k  jednotlivým  zastavením.  Počítáno  je  i  s prostředky  na 
fyzické zřízení uvedených naučných stezek.
V návaznosti  na  pořádané  kurzy  cvičení  ve  venkovním  prostoru  byla  vydána  brožura,  která 
bude  zaměřená  na  cvičební  sestavy  s využitím  cvičebních  strojů  rozmístěných  ve  veřejném 
prostoru (včetně popisků), na nichž jsou občané schopni cvičit sami. Náklady na tuto brožuru 
jsou také součástí finančních prostředků alokovaných na této položce.
Další aktivitou, na kterou jsou zde vyhrazeny finanční prostředky, je pořádání vlastivědných 
vycházek po území MČ Praha 10 (ve spolupráci s Pražskou informační službou).
V letošním  roce  má  být  znovuobnovena  tradice  udělování  čestného  občanství  Prahy  10. 
V souvislosti  s tím  budou  z této  položky  hrazeny  náklady  na  zpracování  návrhu  grafické 
podoby „plakety“ a její zhotovení.
V rámci  vítězství  MČ  Praha  10  v celostátní  soutěži  Město  stromů  pro  období  2012/2013 
uspořádá  radnice  v uvedeném  období  rozličné  tématické  akce.  Jedná  se  např.  o  výstavy, 
besedy, pracovní, společenské, kulturní akce (např. výstava Strom roku Prahy 10, fotografie 
parků Prahy 10, vánoční besídka pro psy, akce Park slouží všem, aj.) a soutěže s ekologickou 
50

tématikou. Finanční prostředky na pořádané akce jsou také deponovány na této položce. 
Stejně  tak  byly  finanční  prostředky  z této  položky  použity  na  propagaci  2.  ročníku  úspěšné 
ankety „Pes Prahy 10“.
Dalším projektem, který si klade za cíl představit ostatním občanům zajímavá a třeba i 
neprávem  opomíjená  místa  v Praze  10,  je  vyhlášení  fotografické  soutěže  v několika 
kategoriích.  Finanční  prostředky  vyčleněné  na  propagaci  soutěže  jsou  zahrnuty  také  na  této 
položce.
„Umění  ve  veřejném  prostoru“  je  projekt,  který  se  snaží  oživit  veřejný  prostor  uměleckými 
díly. Na tuto aktivitu jsou finanční prostředky také alokovány na této položce.
Na  realizaci  záměru  Společné  paměťové  mapy  byla  nabídnuta  spolupráce  ZŠ.  Žáci 
doprovázejí  dokumentaristy  a  snaží  se  vyhledávat  pamětníky  z naší  městské  části  a 
uveřejňovat  jejich  vzpomínky  tak,  aby  se  o  těchto  příbězích  dozvěděla  širší  veřejnost.  Na 
tomto projektu spolupracuje radnice s organizací Post Bellum. 
Finanční  prostředky,  které  budou  na  tento  projekt  použity,  jsou  zahrnuty  do  této  položky. 
Nealikvotní  čerpání  finančních  prostředků  je  způsobeno  tím,  že  většina  z uvedených  aktivit 
má  dlouhodobější  charakter  a  budou  realizovány  v průběhu  celého  roku  2013.  Alokované 
finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.
Položka 5175 – Pohoštění  
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při různých akcích a přednáškách 
konaných v souvislosti s vítězstvím Prahy 10 v soutěži „Město stromů“ pro ročník 2012/2013 
a  dále  při  společenské  akci  „předání  žezla“  dalšímu  městu,  které  zvítězí  v soutěži  „Město 
stromů“ v příštím ročníku.
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
Položka 5194 –  Věcné dary 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou využity na zajištění:
 drobných  pozorností  předávaných  při  společenské  akci  „slavnostního  předání  žezla“ 
dalšímu městu, které zvítězí v soutěži „Město stromů“ v příštím ročníku; 
 věcných  darů  pro  vítěze  jednotlivých  kategorií  ve  fotografické  soutěži  pro  občany 
Prahy 10;
 věcných  darů  pro  oceněné  v  rámci  znovuobnovení  tradice  udělování  čestného 
občanství Prahy 10.
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 0,0% RU
Usnesením RMČ ze dne 28.8.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 200 tis. Kč z 
§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5137 – drobný 
hmotný  dlouhodobý  majetek  na  §  3399  –  ostatní  záležitosti  kultury,  církví  a  sdělovacích 
prostředků, položku 6121 – budovy, haly a stavby.
Usnesením RMČ č. 436 ze dne 2.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 7 tis. Kč 
na 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5137 
– drobný hmotný dlouhodobý majetek. Zbylé finanční prostředky budou vyčerpány do konce 
roku 2013. 
Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 
čerpání 0,0% RU
Položka bude čerpána do konce roku 2013.
51

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 2 tis. Kč  (6,1% RU)
Finanční prostředky budou dále sloužit k propagaci aktivity „knihovničky v parcích“. 
Projekt „knihovniček v parcích“ bude pokračovat i ve 4. čtvrtletí 2013.
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 0,0% RU
Na  této  položce  jsou  alokovány  finanční  prostředky,  které  budou  použity  na  zřízení  naučné 
stezky  po  sportovištích  Prahy  10,  která  bude  tvořena  čtyřmi  informačními  a  edukativními 
tabulemi v ose Ďolíček – Eden – Slavia – Gutovka. Tabule budou opatřeny QR kódy. 
Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí roku 2013.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
čerpání 0,0% RU
Z této položky budou hrazeny aktivity spojené s uskutečněním vzdělávacího záměru s názvem 
„Fotbalová univerzita“. Aktivity budou zacíleny zejména na dvě oblasti: 
- besedy se slavnými sportovními osobnostmi, výstavy fotografií či historických artefaktů
- aktivity pro skupinu dětí a mládeže z naší městské části, v rámci kterých bude propagován 
fotbal coby atraktivní sport. 
Dále  budou  finanční  prostředky  využity  na  propagaci  nově  zbudované  naučné  stezky  po 
sportovištích  v Praze  10  a  v neposlední  řadě  na  zahájení  organizačních  příprav  k realizaci 
záměru Síň slávy sportu v Praze 10. Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí.
Položka 5175 – Pohoštění 
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  budou  použity  na  zajištění  občerstvení  při  společenské  akci  spojené  s 
vyhlášením  ankety  Sportovec  roku  Prahy  10  a  dále  při  pořádání  aktivit  v rámci  fotbalové 
univerzity.
Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí roku 2013.
Položka 5194 – Věcné dary 
čerpání 0,0% RU
Finanční  prostředky  budou  použity  na  nákup  věcných  darů  pro  oceněné  v rámci  vyhlášení 
ankety „Sportovec roku Prahy 10“ na podzim roku 2013.
Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí roku 2013.
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
Položka 5169 – Nákup ostatních 
čerpání 489 tis. Kč  (64,7% RU)
Z této  položky  jsou  hrazeny  kurzy  rekondičního  cvičení  pro  obyvatele  MČ  Praha  10 
v seniorském  věku.  Od  března  byla  nabídka  tohoto  cvičení  rozšířena  i  o  kurzy  návazného 
rekondičního cvičení pod názvem Senior-box a rekondičního plavání pro seniory.
Na  této  položce  jsou  také  alokovány  finanční  prostředky  na  zajištění  kurzů  zaměřených  na 
cvičení ve venkovním prostoru u cvičebních prvků, které byly na náklady MČ instalovány na 
různých místech Prahy 10.
Nealikvotní  čerpání  finančních  prostředků  je  způsobeno  tím,  že  kurzy  rekondičního  cvičení 
Senior-box  byly  zahájeny  až  v březnu  2013,  cvičení  ve  venkovním  prostoru  bylo  zahájeno 
v květnu 2013 a plavenky pro seniory byly zajištěny od června 2013.
Zbývající finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky byly plánovány na nákup 1 kusu přístroje na měření spotřeby elektrické 
energie pro ÚMČ Praha 10 („Šetrná Desítka“). Tento přístroj umožňuje výpočet nákladů na 
spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok). 
52

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 
čerpání 4 tis. Kč  (22,2% RU)
Z této položky bylo uhrazeno roční pojistné na pojištění majetku MČ Praha 10, a to movitých 
věcí a elektroniky, které jsou umístěny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10, oddělení 
strategie KT, v budově Jasmínová 35, Praha 10. Pojistná smlouva byla uzavřena s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a.s.
Dále bude v průběhu roku 2013 z této položky hrazeno pojištění vystavovaných uměleckých 
děl  zapůjčených  z AVU  v rámci  akce  „umění  ve  veřejném  prostoru“.  Zbývající  finanční 
prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
Investiční výdaje
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 6121 – Budovy, haly, stavby 
ORG 213051  mobiliář

čerpání 0,0% RU
V rámci  mobiliáře  byly  pořízeny  dvě  knihovničky  do  parku  (ORG  213051  –  mobiliář).  Do 
vybudovaných  knihovniček  může  veřejnost  vkládat  či  si  z nich  naopak  vypůjčovat  knížky. 
Může se jednat o tituly vyřazené z domácích, ale i veřejných knihoven. %Cerpání se promítne 
v dalším období.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 213050  videokamera

čerpání 122 tis. Kč  (99,2% RU)
Rada městské části Praha 10 schválila na svém zasedání dne 12.6.2013 usnesením číslo 578 
zakoupení  videokamery  Sony  HXR-NX70E  s příslušenstvím.  Videokamera  je  využívána  na 
pořizování  reportáží  o  dění  na  území  Prahy  10  přímo  pracovníky  ÚMČ  Praha  10.  Občané 
mohou  natočené  reportáže  sledovat  nejen  na  kanále  youtube  na  webových  stránkách  m.  č. 
Prahy 10, ale také na LCD obrazovkách, které jsou umístěny v budově radnice.
0093 – EU – Zavedení centrální administrace 
Neinvestiční výdaje
Rada  hl.města  Prahy  schválila  usnesením  č.1210  ze  dne  16.7.2013  poskytnutí  účelové 
neinvestiční    dotace  ze  státního  rozpočtu  z Ministerstva  vnitra  ve  výši  625,1  tis.  Kč  a 
usnesením č.1449 ze dne 20.8.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace též ve výši 
625,1  tis.  Kč.  Jednalo  se  o  první  a  druhou  splátku  dotace  na  program  financovaný  v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. První příjem finančních prostředků byl 
zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 6044) a druhý příjem finančních prostředků na pol. 
4116  s ÚZ  14013  (RO  6051).    V souvislosti  s výše  uvedeným  byl  zvýšen  rozpočet  městské 
části na rok 2013 o celkovou částku 1 250,2 tis. Kč.
Ve sledovaném období do 30.9.2013 došlo k čerpání na níže uvedené položky.
§ 6171 – Činnost místní správy
ÚZ 33514013    
Položka 5021 - Ostat. osob. výdaje    

    čerpáno 322 tis. Kč  ( 67,6% RU)
Tato  položka  zahrnuje  především  odměny  za  práci  podle  dohod  o  pracích  uzavíraných  dle 
zákoníku práce mimo pracovní poměr.
Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zabezp. 
     čerpáno 80 tis. Kč  (67,2% RU)
Jedná  se  o  povinné  pojistné,  které  platí  zaměstnavatel  jakožto  poplatník  na  sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
53

Položka 5032 - Pov. poj. na zdrav. poj. 
    čerpáno 29 tis. Kč  (67,4% RU)
Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto 
poplatník dle zákoníku práce.
Položka 5166 - Konzult. poradenské a práv. služby  
    čerpání 0,0% RU 
Tyto výdaje budou použity na konzultace, poradenství, analýzy, studie a právní či informační 
služby.
0094 – EU – Profi úřad
Neinvestiční výdaje
Rada  hl.  města  Prahy  schválila  usnesením  č.1210  ze  dne  16.7.2013  poskytnutí  účelové 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 793,2 tis. Kč. Jednalo se 
o první splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 6044). 
Tímto byl zvýšen rozpočet městské části na rok 2013 o částku 793,2 tis. Kč.
Ve sledovaném období do 30.9.2013 došlo k čerpání na níže uvedené položky.
§ 6171 – Činnost místní správy
ÚZ 33514013   
Položka 5021 - Ostat. osob. výdaje                                        čerpáno 284 tis. Kč (119,8% RU)
Tato  položka  zahrnuje  především  odměny  za  práci  podle  dohod  o  pracích  uzavíraných  dle 
zákoníku práce mimo pracovní poměr. Na této položce došlo z důvodu nedostatku finančních 
prostředků k přečerpání neboť účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla na účet 
poukázána až ve 4. čtvrtletí r.2013. Bude vyrovnáno v tomto období.
Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zabezp.                                 čerpáno 71 tis. Kč (118,3% RU)
Jedná  se  o  povinné  pojistné,  které  platí  zaměstnavatel  jakožto  poplatník  na  sociální 
zabezpečení  a  příspěvek  na  státní  politiku  zaměstnanosti.  Na  této  položce  došlo  z důvodu 
nedostatku finančních prostředků k přečerpání neboť účelová neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu  byla  na  účet  poukázána  až  ve  IV.čtvrtletí  roku  2013.  Bude  vyrovnáno  v tomto 
období.
Položka 5032 - Pov. poj. na zdrav. poj.                                   čerpáno 26 tis. Kč (123,8% RU)
Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto 
poplatník  dle  zákoníku  práce.  Na  této  položce  došlo  z důvodu  nedostatku  finančních 
prostředků k přečerpání neboť účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla na účet 
poukázána až ve 4. čtvrtletí roku 2013. Bude vyrovnáno v tomto období.
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek  
čerpáno  0,0% RU   
Tyto výdaje budou použity pořízení předmětů jejichž ocenění je 40 tis. Kč nebo nižší a doba 
použitelnosti je delší než jeden rok.
Položka 5139 - nákup materiálu 
  
 čerpáno  0,0% RU 
Tyto výdaje budou použity na nákup všeobecného materiálu např. kancelářských potřeb.
Položka 5166 - Konzult. porad. a práv. služby
  
čerpáno  0,0% RU
Tyto výdaje budou použity na konzultace,poradenství,analýzy, studie a právní či informační 
služby.
Položka - 5172 - Programové vybavení 
čerpáno  0,0% RU

Tyto  výdaje  budou  použity  na  nákup  softwaru  a  jiných  počítačových  programů,  jsou  –  li 
pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč.
0010 - Pokladní správa 
Výdaje odvětví 0010 se  týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, 
to znamená  dotací  pokladny  z  výdajového  účtu  a  jejich  vyúčtování,  jednak  peněžních 
poplatků za převody mezi účty. 
54

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 3. čtvrtletí roku 2013
Za 3. čtvrtletí roku 2013 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 
625.659,5 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to 
plnění na 60,3 %. Nižší plnění plánu je především důsledkem neplnění výnosů z prodeje 
majetku, kde je plnění pouze na 33,9 %. Naproti tomu lepších výsledků je dosaženo 
z nájemného.
Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se 
skutečnými výsledky k 30. 9. 2013. Kompletní plán včetně správních firem je v tabulce Plán 
zdaňované činnosti na rok 2013.
Náklady
Největší položku v nákladech za třetí čtvrtletí roku 2013 tvoří opravy majetku. I když plnění 
je proti plánu nízké, pouze na 27 %, je objem 105.521,6 tis. Kč největší nákladovou položkou. 
V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování nadlimitní, kde je opět nízké 
plnění (na 17,8 %). Naproti tomu se více rozeběhly opravy limitní a plnění dosahuje 512,7 %, 
v částce je to 37.428,6 tis. Kč, při plánovaném objemu 7.300 tis. Kč, ukazuje se tedy potřeba 
přehodnotit jejich rozsah a upravit plán. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 9.903,2 tis. Kč, 
což je plnění na 46,2 %. Zatím nebyly skoro vůbec realizovány ostatní opravy (plán 28.981 
tis. Kč), a opravy tepelného hospodářství jsou plněny zatím jen na 1 % (plán je 3.000 tis. Kč), 
naproti tomu na opravy havarijní bylo vynaloženo 8.182,5 tis. Kč, tj. 45,7 % ročního plánu.
Obstaravatelské odměny správním firmám byly čerpány na 74,1 %, osobní náklady jsou 
plněny na 86 %, což je 56.098,9 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je 
stanoven na limit 4.516 tis. Kč), zůstatkové ceny prodaného majetku – plán je ve výši 405.340 
tis. Kč, plnění je na 0,6 %.
Na nižší procento je plněna i daň z převodu nemovitostí 30,4 %, rovněž spotřeba energií je 
nižší, plnění na 55,2 %, naproti tomu větší náklady jsou patrné u položky ostatní náklady, 
plnění na 87,5 %.
Celkem jsou náklady plněny na 27 %, tj. objem 288.542,9 tis. Kč při plánovaném ročním 
objemu 1.070.218 tis. Kč.
Výnosy
Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku, kde je plán stanoven na objem 
1.559.050 tis. Kč, přičemž je dosaženo plnění ve výši 33,9 %, to je objem 528.586,9 tis. Kč. 
Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je dosaženo velmi dobrého výsledku, neboť 
plnění je zde na 82,2 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků 
(plnění na 97,3 %), v ostatních pronájmech dokonce plníme na 200,6 %. Z hlediska objemu je 
rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 80,4 % a objem předepsaného nájemného 
dosahuje částky 268.556,3 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 83,1 %, 
předepsáno bylo 52.290,5 tis. Kč.
Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění z bankovních úroků, ale toto plnění v hodnotě 
nemá na hospodaření zdaňované činnosti větší vliv, neboť se jedná o relativně nízké částky. 
Celkem jsou výnosy plněny na 43,4 %, to je částka 914.202,4 tis. Kč.
Vývoj aktiv a pasiv
Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za 3. čtvrtletí 
roku 2013.

Porovnáme-li údaje za třetí čtvrtletí se stavem na začátku roku, došlo ke zvýšení finančních 
prostředků na bankovních účtech o 16.132,9 tis. Kč a došlo ke zvýšení pohledávek o 
135.510,6 tis. Kč. Na straně pasiv došlo ke zvýšení závazků, a to o 293.782,6 tis. Kč.
Hospodaření správních firem
Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních 
smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření, přehled je 
uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem za 3. čtvrtletí roku 2013. 
Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 62.122,5 tis. Kč a výnosy 
ve výši 343.436,2 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo 
dosaženo výnosu ve výši 306.180,2 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši 
281.313,7 tis. Kč.
Realizace zdaňované činnosti odbory
Část zdaňované činnosti realizují též odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a 
přehled nákladů a výnosů je uveden v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo 
na Úřadu městské části Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2013.
V nákladech tvoří největší položku opravy, a to částku 79.861,4 tis. Kč, přičemž rozhodující 
z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 53.972,5 tis. Kč). Větší položky pak tvoří 
osobní náklady (56.098,9 tis. Kč) a ostatní náklady (49.697,5 tis. Kč). Ostatní položky mají 
plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.
Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku, dosaženo bylo 528.586,9 tis. 
Kč, z pronájmů celkem 31.569,7 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je kladný ve výši 
344.345,8 tis. Kč.
Převody finančních prostředků do hlavní činnosti
Do konce třetího čtvrtletí byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 
730 mil. Kč.