Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 39 T 4/2017'.

 
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
 
NAŠE ZNAČKA:  Si 86/2018 
Vážený pan 
D. H. 
VAŠE ZNAČKA:   
Xxxx 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Eva Sigmundová 
xxxx 
DNE: 
22.02.2018 
E-mail: 
 
 
Vážený pane H., 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 7. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále 
„InfZ“),  kterou  jste  požádal  o  poskytnutí  informací  „kopii  rozsudku  39  T  4/2017  byť  i 
anonymizovaného.“ 
 
Na  základě  Vaší  žádosti  Vám  zasílám  rozsudek  č.  j.  39  T  4/2017-999 ze dne 20. 6. 2017 
v anonymizované podobě. 
 
Rozhodnutí nelze v jiné formě, než neanonymizované, zaslat. Rozhodnutí tak bylo na základě ust. 
§ 8a a § 12 InfZ ve spojení s § 6 odst. 6 a 7 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 
2009 č. j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ust. § 5 odst. 2, 
odst.  3  a  §  10  zák.  č.  101/2000  Sb.,  o ochraně  osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
zbaveno  některých  osobních  údajů  týkajících  se  účastníků  řízení  a  svědků  (příjmení,  datum 
narození, bydliště). 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
                                                                     Mgr. Eva Sigmundová 
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
 
 
 
 
 

Document Outline