Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 40 T 4/2015'.

 
Si 3/2018 
 
 

R o z h o d n u t í 
 
 
Krajský soud v Brně  jako  povinný  subjekt  podle  §  2  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“)  rozhodl 
podle § 2 odst. 4, § 15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) InfZ ve spojení s § 67 a § 68 odst. 2 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o žádosti žadatele D. H., narozeného 
dne  xxxxxx,  bytem  xxxxxxxxxxxxxx,  ze dne 28.  12.  2017  o  poskytnutí  informací  dle  zákona 
č. 106/1999 Sb., 
t a k t o 
 
Žádost žadatele ze dne 28. 12. 2017 o poskytnutí „výroku rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 40 
T 4/2015, nejlépe v podobě rozsudku, byť i anonymizovaného“  se podle § 2 odst. 4 InfZ ve spojení s 
§ 15 odst. 1 InfZ 
 
o d m í t á .  
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Krajskému soudu v Brně byla dne 28. 12. 2017 doručena ve výroku rozhodnutí uvedená 
žádost  žadatele  podaná  dle  InfZ,  jíž  se  žadatel  domáhal  poskytnutí  rozhodnutí  v právní  věci 
vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 4/2015. 
 
Podle § 2 odst. 1 InfZ je Krajský soud v Brně povinným subjektem, který má podle InfZ 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. 
Podle  §  2  odst.  4  InfZ  povinnost  poskytovat  informace  se netýká dotazů  na  názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  s  výjimkou  případů,  kdy  se  žádost 
odloží. 
 
Soud dospěl k závěru, že jsou zde důvody pro odmítnutí podané žádosti. 
Je  pravdou,  že  dne  14.  12.  2017  Krajský  soud  v Brně  vyhlásil  v hlavním  líčení  výrok 
rozhodnutí ve věci vedené pod sp. zn. 40 T 4/2015, požadované rozhodnutí však ještě nebylo 
vyhotoveno  a  prozatím  nebylo doručeno  povinnému.  Do  doby  vyhotovení  rozsudku  a 
 

Si 3/2018 

doručení  rozsudku  všem  stranám  řízení  není  možné  informaci  –  rozsudek  poskytnout,  neboť 
stranám musí být zaručeno ústavně zaručené právo seznámit se s rozhodnutím ve věci. 
Povinný  subjekt  současně  poskytuje  žadateli  doprovodnou  informaci  ve  smyslu  ust. § 3 
odst.  6  InfZ.  Žadatel  může  podat  žádost  o  poskytnutí  informací  uvedených  ve  výroku  tohoto 
rozhodnutí  opětovně.  Požadovanou  informaci  však  bude  možné  poskytnout  až  po  jeho 
vyhotovení a doručení osobám, o kterých tak stanoví trestní řád. 
Tímto  však  povinný  subjekt  sděluje  alespoň  výrok  rozhodnutí,  a  ten  zní:  „obžalovaní  se 
podle § 226 písm. b) tr. řádu  z p r o š ť u j í   o b ž a l o b y“ 
Tímto  tak  povinný  subjekt  apeluje  na  žadatele,  v případě,  že  žádá  o  konečný 
anonymizovaný  rozsudek  s odůvodněním  ve  věci,  aby  vyčkal  a  opětovně  zaslal  žádost  o 
poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí. 
 
P o u č e n í :    Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu  l z e  podat odvolání ve lhůtě 15 
dnů  ode  dne  doručení  tohoto  rozhodnutí  k nadřízenému  orgánu,  kterým  je 
Ministerstvo  spravedlnosti  České  republiky,  a  to  prostřednictvím  Krajského 
soudu v Brně. 
 
 
Brno 10. 1. 2018 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
               Mgr. Eva Sigmundová 
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně