Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Utajované smlouvy'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Odbor komunikace 
Č. j.: 130599/17/7500-20080-202098 
K Vaší žádosti ze dne 14. listopadu 2017 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková 
Tel.: 296 854 184 
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Doručovací adresa: 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
Věc: Částečné odložení žádosti, částečné poskytnutí informace 
Vážený pane,  
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „GFŘ“  nebo  také  „povinný  subjekt“)  obdrželo  dne 
14. listopadu  2017  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  v souladu  se  zákonem 
č. 106/1999 Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), kde žádáte: 
„Chtěl  bych  požádat  o  následovné  informace:  Seznam  informací  o  utajovaných  smlouvách 
(utajované informace dle Zákona č. 412/2005) GFŘ uzavřených od roku 2008 v členění: 
protistrana (dodavatel), smluvní cena, datum uzavření, název smlouvy.“ 
Podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím Vaši žádost v části, 
kde  žádáte  poskytnout  smlouvy  z  let  2008  až  2010,  odkládáme,  jelikož  Generální  finanční 
ředitelství  bylo  do  roku  2010  součástí  Ministerstva  financí  ČR,  a  tudíž  nemělo  právní 
subjektivitu. V této části žádosti se, prosím, obraťte na Ministerstvo financí ČR. 
Pokud  s uvedeným  způsobem  vyřízení  nesouhlasíte,  můžete  podat  u  GFŘ  stížnost  podle 
ustanovení § 16a odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a to do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.  
Podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  Vám  dále 
sdělujeme, že GFŘ od roku 2011 neuzavřelo žádnou smlouvu podle zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.  
Pokud s vyřízením žádosti nesouhlasíte, můžete podat u GFŘ stížnost podle § 16a zákona 
o svobodném  přístupu  k informacím,  a  to  do 30  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  dopisu. 
O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.  
S pozdravem 
Ing. Petra Petlachová 
ředitel odboru 
Elektronicky podepsáno
Ing. Gabriela Štěpanyová, v. z.   22.11.2017
zástupce ředitele odboru, vedoucí oddělení 
Ing. Gabriela Štěpanyová v z.
vedoucí oddělení a zástupce
ředitele odboru