Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dokumentace k projektu: Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_042/0006116 včetně podepsaných smluv.'.Krajský úřad Libereckého kraje
právní odbor
K R A J S K Ý   Ú Ř A D   L I B E R E C K É H O   K R A J E
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
ČÍSLO JEDNACÍ
VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL 
LIBEREC
KULK 74978/2017
Fričová/473/
10.10.2017
xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
R O Z H O D N U T Í
Krajský  úřad  Libereckého  kraje (dále  jen  „KÚ LK“) rozhodl  jako orgán  příslušný  podle 
ustanovení § 10 zákona  č. 500/2004  Sb.,  správní  řád,  v platném  znění,  ve  spojení  s ustanovením
§ 20  odst.  4  písm.  a)  a  §  2  odst.  1  zákona  č. 106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
t a k t o :
Žádost  pana  Víta  Veselého, 

(dále  jen  „žadatel“), o poskytnutí  informací  dle  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím, doručená KÚ LK dne 3.10.2017, ve věci poskytnutí kopie dokumentů, případně 
i jen odkazu k jejich stažení: 
1)  Dokumentace  k projektu  Sociální  terénní  práce  ve  vyloučených  lokalitách  města  Ralsko 
reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_042/0006116 včetně podepsaných smluv, 
2)  V souvislosti  s tímto  projektem  zpracovaných  standardů  kvality  pro  sociální  službu 
Terénní programy v Ralsku dle zákona č. 108/2006 Sb., a to ve formátu prováděcí vyhlášky 
505/2006 Sb., 
se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím

o d m í t á .
Odůvodnění:
Dne  3.  října 2017 byla KÚLK doručena žádost  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění,  v níž  žadatel  požadoval  poskytnutí  „kopie 
dokumentů výhradně v elektronické podobě, případně i jen odkazu k jejich stažení: 
1)  Dokumentace  k projektu  Sociální  terénní  práce  ve  vyloučených  lokalitách  města  Ralsko  reg.č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_042/0006116 včetně podepsaných smluv, 
2)  V souvislosti  s tímto  projektem  zpracovaných  standardů  kvality  pro  sociální  službu  Terénní 
programy v Ralsku dle zákona č. 108/2006 Sb., a to ve formátu prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.“.

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 473 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508  
Datová schránka: c5kbvkw


Jelikož  se  nejedná  o  projekt  Libereckého  kraje,  nýbrž  města  Ralsko,  přičemž  město  Ralsko  je 
příjemcem dotace poskytnuté v rámci tohoto projektu a smluvním partnerem poskytovatele dotace, 
nemá  KÚ  LK  žádné  z požadovaných  informací  k dispozici, získávání  a  shromažďování  takových 
informací není v kompetenci KÚ LK a žádný zákon takovou povinnost KÚ LK nestanovuje. 
Jedná se tedy o informace, které KÚ LK nemůže poskytnout z důvodu faktické nemožnosti, neboť 
nelze poskytnout informace, kterými KÚ LK nedisponuje a není povinen disponovat. Tento důvod
pro  odmítnutí  žádosti  o  informace není  výslovně  uveden  v zákoně  o  svobodném  přístupu 
k informacím, KÚ LK však vychází z dikce ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím,  podle  kterého  musí  vždy,  když  informaci  byť  i  jen  zčásti  neposkytne,  vydat 
rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  vyjma  případů,  kdy  žádost  odloží. Postup  KÚ  LK  je  v souladu 
s odbornou  literaturou  (srov.  FUREK,  A.;  ROTHANZL,  L.,  Jírovec,  T.  Zákon  o  svobodném 
přístupu  k informacím.  Komentář.  1.  vydání.  Praha:  C.H.Beck,  2016.  s. 712)  a  judikaturou 
Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozsudku ze dne 2.4.2008 č.j. 2 As 71/2007-56 uvedl 
následující: „Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně 
vyjmenovány  v§7-§1  1  zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  nýbrž  i  z  důvodů  faktických, 
které  v  zákoně  z  pochopitelných  důvodů  vyjmenovány  nejsou.  Typickým  faktickým  důvodem 
neposkytnutí  informace  přitom  bude  právě  situace,  kdy  povinný  subjekt  požadovanou  informaci 
nemá.  (…) neboť  opačný  přístup 
(nevydání  rozhodnutí o  odmítnutí  žádosti,  pozn.  KÚ  LK) by 
fakticky  mohl  žadatele  zbavit  ve  vztahu  k  rozhodnutím  formálně  vyhovujícím,  fakticky  však 
odmítajícím, práva na odvolání vůbec.“

Z výše uvedených důvodů rozhodl KÚ LK tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a 
to  prostřednictvím  Krajského  úřadu  Libereckého  kraje  (odbor  právní).  O  odvolání  rozhoduje 
Ministerstvo vnitra.
Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Petr Anton
Datum: 10.10.2017 10:33:16
Mgr. Petr Anton
vedoucího právního oddělení
2