Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace o vlastnících žadatelů o podporu'.
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
 
fax: +420 222 871 765 
 
e-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] 
 
http://www.szif.cz 
 
 
 
 
Žádost ze dne: 20. 12. 2013 
 
 
Naše č.j.: SZIF/2013/0463079 
 
 Pan 
 
 Jiří Skuhrovec 
Vyřizuje: Irena Rokosová   
 5. května 36 
Telefon: 222 871 414 
 
 Karlovy Vary 
E-mail: [email address] 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
Datum:  3. 1. 2014 
 
 
 
Věc: Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném         
        přístupu k informacím, v platném znění 
 
 
 
Vážený pane Skuhrovče, 
 
 
dne 20. 12. 2013 byla  Státnímu  zemědělskému  intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond) 
doručena žádost o informace týkající se podpory z Operačního programu Rybářství: 
 
-  Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, 
poskytuje v žádostech o dotaci informaci o svých vlastnících a osobách,  se kterými jsou  
v obchodním vztahu 
 
-  Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v rozhodování o 
poskytnutí dotace  
 
-  Zda se ověřuje úplnost a pravdivost poskytnuté informace, pokud ano, jakým způsobem 
 
 
 
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k  informacím Vám sdělujeme následující: 
 
Na základě „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013“ 
mají Řídící orgány u vyhlašovaných výzev po 1. 7. 2012 povinnost vyloučit z okruhu žadatelů 
subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Tato povinnost 
byla zapracována i do Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace.  
 
Dále zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů v § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 včetně písmene e), který stanovuje 
povinnost identifikace právnické osoby, dle dělení uvedeném v tomto písmenu. 
 
 
 
 
 
 
 
             IČ: 48133981 
                        DIČ: CZ48133981 

 
 
Veškeré povinnosti (nejen tyto) vycházející z platných dokumentů a legislativy jsou 
zapracovávány do formuláře Žádosti o dotaci OP Rybářství, kterou žadatel vyplňuje při podání 
žádosti ve vyhlášené výzvě.  
 
Kontrola probíhá v rámci administrativní kontroly a přijatelnosti na RO SZIF, a to pomocí 
externích registrů, které obsahují výpis z Živnostenského rejstříku, Obchodního rejstříku, výpis z 
Evidence zemědělského podnikatele či z Registru ekonomických subjektů. Dalším nástrojem pro 
kontrolu je Systém sledování vazeb (SSV). 
 
Dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace žadatel/příjemce dotace 
odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím uvedené údaje vůči 
poskytovateli dotace jsou prokazatelně úplné a pravdivé.  
Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, kdy bylo ze strany žadatele/příjemce dotace či s jeho 
vědomím třetí osobou úmyslně podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý důkaz. Oba tyto 
body jsou uvedeny v Pravidlech pod sankcí C. 
 
 
Pro příklad uvádíme odkazy do Zpravodajství OP Rybářství, kde se problematika akciových 
společností s listinnými akciemi na majitele řešila. 
 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fo
p%2Frybarstvi%2F00%2F1342013407921.pdf 
 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fo
p%2Frybarstvi%2F00%2F1349252493300.pdf 
 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fo
p%2Frybarstvi%2F00%2F1353315236391.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem                                                                
 
elektronicky podepsáno 
Digitálně podepsal Ing. Vladislava Veselá 
Ing. Vladislava DN: c=CZ, cn=Ing. Vladislava Veselá, 
o=Státní zemědělský intervenční fond, 
--- E- 
 
 
 
 
 
 
          --- E-SIGNATURE ---
ou=2898, ou=Odbor   
vnějších vztahů, 
Veselá
title=ředitel odboru, serialNumber=ICA - 
10294112 
Datum: 2014.01.03 12:04:00 +01'00'
                              Ing. Vladislava Veselá 
ředitelka Odboru vnějších vztahů 
 
otisk úředního razítka