Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účastníci řízení podle sídla'.

Obvodní soud pro Prahu 4 
ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83  Praha 10  Vršovice 
251 447 704,  fax podatelna: 251 447 704  
 e-mail xxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx, ID DS: uz8ab2r 
 
 
 
Při odpovědi uveďte toto č.j.: 
40 Si 688/2017 
Vážený pán 
 
 
 
Rozhodnutí 
 
 
Míst  
opředsedkyně  Obvodního  soudu  pro  Prahu  4   Mgr.  Le  
nka  Eliáš  
ová   roz  
hodla  ve  věci 
 
žadatele   
o informaci: 
   
   
 
 
 
 
 
     
 
 
   
  
 
 
takto: 
 
Žádost žadatele ze dne 27.9.2017 o sdělení sp. zn. a jmen účastníků řízení, u nichž je uvedeno 
sídlo  na  adrese  Diagorou  4,  Kermia  Building.  6th.  Floor  Office  601  Nicosia,  P.C.  1097, 
Cyprus,  se  podle  §  15  odst.  1    s odkazem  na  ustanovení  §  2  odst.  4  zákona  o  svobodném 
přístupu k informacím,  o d m í t á.   
 
 
  
O d ů v o d n ě n í : 
Žadatel  podal  shora  uvedenou  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  InfZ),  na  jejímž  základě 
požadoval  o  sdělení  sp.  zn.  a  jmen  účastníků  řízení,  u  nichž  je  uvedeno  sídlo  na  adrese 
Diagorou 4, Kermia Building. 6th. Floor Office 601Nicosia, P.C. 1097, Cyprus. 
 
 
Podle § 2 odst. 4 InfZ, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 
 
Podle § 15 odst. 1 InfZ, pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá 
ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně její části. 
Informace,  požadovaná  žadatelem,  se  týká  vytvoření  nové  informace,  neboť 
k vytvoření  odpovědi  na  žádost  nepostačuje  pouhé  mechanické  vyhledání  a  shromáždění 
údajů, které má povinný subjekt k dispozici. 
 
Výkladem pojmu „vytváření nových informací“ podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o 
svobodném  přístupu  k  informacím  se  nejprve  zabýval  Nejvyšší  správní  soud  ve  svém 
rozsudku  ze  dne  9.2.2012,  č.  j.  1As  141/2011.  Podle  Nejvyššího  správního  soudu  sleduje 
ustanovení  §  2  odst.  4  zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím  (v  souvislosti  s 

podmínkami pro omezení práva na informace uvedené v čl. 17 odst. 5 Listiny) legitimní cíl, 
kterým je vyvážení práva jednotlivců na poskytování informací veřejným zájmem na ochraně 
povinných  subjektů  před  nepřiměřenou  zátěží,  kterou  by  pro  ně  znamenalo  vytváření  zcela 
nových informací, k jejichž tvorbě či evidenci nejsou jinak povinny. 
 
 
Nejvyšší správní soud vychází z důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým 
bylo do zákona o svobodném přístupu k informacím (s účinností od 23. 3. 2006) vloženo výše 
citované  ustanovení,  z  níž  vyplývá,  že  „povinný  subjekt  je  povinen  poskytovat  pouze  ty 
informace,  které  se  vztahují  k  jeho  působnosti  a  které  má  nebo  by  měl  mít  k  dispozici. 
Naopak  režim  zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím  nestanovuje  povinnost  nové 
informace vytvářet  nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Toto 
ustanovení nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, ale 
má  pouze  zamezit  žádostem  o  informace  mimo  sféru  zákona.  K  vypracovávání  takových 
materiálů  nemůže  být  povinný  subjekt  nucen  na  základě  své  informační  povinnosti,  neboť 
taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu.“ 
 
V dané  věci  se  povinný  subjekt  pokusil  vyhledat  požadovanou  informaci  tj.  sp.  zn.  a  jména 
ostatních účastníků řízení, u nichž je uvedeno sídlo na výše uvedené adrese prostřednictvím 
informačního  systému  soudu  dle  výše  uvedené  adresy  sídla  subjektu  ve  formuláři 
informačního  systému  soudu  označeném  jako  „seznam  jmen  podrobně  -  SAJ007F“. 
Informační systém soudu však primárně neumožňuje vyhledávání účastníků řízení dle adresy 
sídla subjektu. Informační systém soudu umožňuje vyhledat účastníky řízení dle IČ nebo dle 
registračního  čísla  osoby.  Povinný  subjekt  se  dále  pokusil  vyhledat  výše  požadovanou 
informaci  dle  státu  a  města,  ve  kterém  se  nachází  požadovaná  adresa.  Na  základě  těchto 
kritérií  bylo  zjištěno,  že  před  nadepsaným  soudem  nejsou  vedena  žádná  řízení  pro  subjekt, 
který má sídlo v Nikósii, Kyperská republika.  
  
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb. a to ve 
lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne doručení rozhodnutí k Ministerstvu spravedlnosti ČR a to  
prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. 
 
 
 
V Praze dne 10. října 2017 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Eliášová  
místopředsedkyně  
Obvodního soudu pro Prahu 4 
 
                                                                                         
                                                                                                                           
Za správnost vyhotovení:  
Mgr. Lucie Orletová