Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím'.

ČR - Okresní soud ve Frýdku-Místku 
Na Poříčí 3206, 738 13   Frýdek-Místek 
tel.: 558 411 111 
fax: 558 627 707 
e-mail: Instituce [OS Frýdek-Místek vyžaduje e-mail], ID datové schránky: nn4aera 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 12.07.2017 
Č.j.: 0 Si 44/2017-5 
 
 
 
R O Z H O D N U T Í 
 
 
Okresní  soud ve  Frýdku-Místku  jako věcně příslušný správní  orgán   dle  § 2 odst. 1 zák. č. 
106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
"InfZ") ve spojení s § 2 písm. b) Instrukce Ministerstva spravedlnosti  ze dne 24.7.2009, č.j. 
13/2008-SOSV-SP,    r o z h o d l       
 
t a k t o : 
 
 
Podle  §  15  odst.  1  InfZ      se  žádost  žadatele  M.K.,    nar.  xxx,  bytem  xxx,  o    zaslání 
anonymizovaného rozsudku ze dne 13.4.2017 ve věci    13 C 125/2014,  o d m í t á . 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 
Žadatel  požádal  dne  4.7.2017    Okresní  soud  ve  Frýdku-Místku  o  zaslání  anonymizovaného 
rozsudku ze dne 13.4.2017 ve věci 13 C 125/2014. 
 
Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 
část  v  jakékoliv  podobě  zaznamenaný  na  jakémkoliv  nosiči,  zejména  obsah  písemného 
záznamu  na  listině,  záznamu  uloženého  v  elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového, 
obrazového nebo audiovizuálního. 
 
Podle §  11  odst. 4 písm. b) InfZ povinné subjekty neposkytnou informace  o  rozhodovací 
činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. 
 
Soud  jako  povinný  subjekt  je  tedy  povinen  poskytnout  informaci  v  podobě  rozsudku.  V 
daném  případě    rozhodnutí    evidované  pod  č.j.  13  C  125/2014-264    bylo  vydáno    dne 
13.4.2017, všem účastníkům  řízení  bylo  doručeno a bylo  podáno odvolání  žalobců ve lhůtě 
k podání opravného prostředku.  Jak z ustanovení § 11 odst. 4 písm. b)  InfZ  vyplývá, soud je 
povinen  poskytnout  informaci  v  podobě  vydaného  rozsudku,  avšak  tento  má  právo  při  jeho 
poskytnutí zvážit kompletní test proporcionality vyplývající, jednak z vhodnosti, potřebnosti, 
poměrnosti  a  minimalizace  zásahu  do  řízení.    V tomto  případě,  kdy  se  jedná  o civilní  spor, 
který  není  dosud  pravomocně  skončen,  přičemž  v  průběhu  řízení  může  stále  docházet 
k novým důkazům, je povinen soud minimalizovat zásah do řízení a rozhodnutí před nabytím 
právní moci neposkytnout.  
 
 
v Usnes. čisté - (Usnesení občanskoprávní i trestní) (v Rozh. odmítnutí žád.)   05/2016    OS F-M   POSPEZU         0 Si 44/2017 

pokračování 
-2- 
0 Si 44/2017 
V daném  případě nejsou prozatím  splněny  podmínky pro vyhovění  žádosti,  a proto  soud  v  
souladu s  ustanovením §  15 odst. 1 InfZ žádost  odmítnul.  
 
P o u č e n í :   
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení  tohoto  rozhodnutí  k Ministerstvu  spravedlnosti  ČR, 
prostřednictvím  Okresního  soudu  ve  Frýdku-Místku,  ul.  Na  Poříčí  č. 
3206,738 13 Frýdek-Místek.  
 
Písemné odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. 
 
 
 
JUDr. Petr Prašivka, v.r. 
 
předseda okresního soudu 
 
Za správnost vyhotovení: 
Zuzana Pospěchová 
 
 
 
 
v Usnes. čisté - (Usnesení občanskoprávní i trestní)    03/2003    OS F-M   POSPEZU         0 Si 44/2017