Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rámcový a detailní časový harmonogram budoucí veřejné zakázky pro ADIS'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Odbor komunikace 
Č. j.: 71804/17/7500-20080-202098 
K Vaší žádosti ze dne 5. června 2017 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková 
Tel.: 296 852 222 
E-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Doručovací adresa: 
Email: [FOI #6804 e-mail] ??  
Věc: Poskytnutí informací  
Vážený pane, 
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „GFŘ“)  obdrželo  dne  5.  června  2017  Vaši  žádost 
o informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném 
znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V žádosti žádáte o následující: 
„prosím  o  zaslání  rámcového  a  detailního  časového  harmonogramu  budoucí  veřejné 
zakázky pro ADIS. K vypracování těchto harmonogramů bylo GFŘ zavázáno ve zprávě Rady 
vlády  pro  informační  společnost  ze  dne  16.  12.  2016,  Č.j.:  MV-163034-4/EG-2016  Kopii 
tohoto dokumentu naleznete zde: https://www.dropbox.com/s/mjmrike2yh3gwe...“ 
Podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  Vám  sdělujeme 
následující.  
Pro  co  nejvýhodnější  vymezení  zadávacích  podmínek  za  dodržení  všech  zásad  zadávání 
veřejných zakázek, přistoupilo GFŘ k realizaci předběžných tržních konzultací. Tím zahájilo 
kroky k vypsání zadávacího řízení na výběr externí projektové a procesní kanceláře, jak bylo 
uloženo Poradou vedení Ministerstva financí ČR dne 4. 5. 2017.  
Předběžné  tržní  konzultace  budou  probíhat  do  konce  měsíce  června  2017.  Poté  bude 
učiněno finální rozhodnutí o druhu zadávacího řízení a učiněny potřebné kroky pro vypsání 
veřejné zakázky. 
S pozdravem 
Ing. Petra Petlachová 
ředitel odboru 
Elektronicky podepsáno
21.06.2017
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru