Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '„Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016", kterou vypracovalo ministerstvo vnitra ČR.'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
V Praze 31. května  2017 
 
Čj. 15234/2017-OPR-3 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
v reakci na Vaši žádost, kterou Úřad vlády ČR obdržel dne 29. května 2017, s odkazem na zákon 
č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  ve  které 
žádáte  o  poskytnutí  kopie „Zprávy  o situaci  v oblasti vnitřní  bezpečnosti  a veřejného  pořádku na 
území České republiky v roce 2016“ včetně všech případných příloh k tomuto dokumentu, si Vám 
dovoluji zaslat Vámi požadované materiály.  
S pozdravem 
Mgr. Jan Digitálně podepsal 
Mgr. Jan Večeřa 
Datum: 2017.05.31 
 Večeřa
09:34:41 +02'00'
 
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Materiál čj. 519/17 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33