Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poměr plátců a neplátců v oblasti maloobchodu'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Odbor komunikace 
Č. j.: 51052/17/7500-20050-202098 
K Vaší žádosti ze dne 5. května 2017 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková 
Tel.: 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Doručovací adresa: 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
Věc: Oznámení o výši úhrady, sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace 
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „GFŘ“  nebo  také  „povinný  subjekt“)  obdrželo 
dne 5. května  2017  Vaše  žádosti  o  poskytnutí  níže  uvedených  informací  v souladu  se 
zákonem  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění  (dále  jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“): 
„Tímto Vás žádám o zaslání informace, o kolik se zvýšil počet plátců DPH v oblasti 
maloobchodu po zavedení EET za březen 2017 (případně i za duben 2017) a jaký byl odhad 
MFČR za celý rok 2017. 
Tímto  Vás  žádám  o  zaslání  informace,  jaký  je  poměr  plátců  a  neplátců  DPH  v  oblasti 
maloobchodu (případně celkový poměr). 
K Vašim žádostem sdělujeme následující: 
Podle  ustanovení  §  17  odst.  1  zákona  o  svobodném  přístupu k informacím  mohou  povinné 
subjekty  požadovat  v souvislosti  s mimořádně  rozsáhlým  vyhledáváním  informací  úhradu. 
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném 
přístupu  k informacím)  je  dostupný  na  internetových  stránkách  Finanční  správy  České 
republiky – www.financnisprava.cz.  
Generální finanční ředitelství, s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím,  Vám  tímto  sděluje  výši  požadované  úhrady  za  poskytnutí  informací  spolu  se 
způsobem jejího výpočtu a úhrady. 
Vytěžení  a  zpracování  dat  z informačního  systému  a  úprava  dat  do požadovaného  formátu 
(mimo informace o odhadu MFČR, v této části viz níže):  
4 hodiny x 320,- = 1.280,- Kč 
Odůvodnění doby zpracování dotazu: 
Generální  finanční  ředitelství  běžně  tvoří  statistiky,  které  zveřejňuje  na svých  internetových 
stránkách.  V případě  Vašich  žádostí  jde  o  údaje,  které  se  běžně  nesledují,  a  tudíž  se  tato 

Č. j.: 49378/17/7500-20050-202098 
 
strana 2 (celkem 2) 
informace musí nově vytvořit. Nutná časová dotace na vypracování informací podle žádostí 
zahrnuje přípravu, týká se zvolení nejefektivnějšího postupu výběru dat a údajů včetně volby 
databáze, např. IS ADIS, MSA, SQL. Jde tedy o zadání přesně nadefinovaných podmínek, a 
to  do  zvolených  databází  buď  formou  tvorby  příslušných  sestav,  nebo  formou  speciálních 
SQL dotazů, které se ve většině případů musí samostatně nadefinovat pro aktuální dotaz.  
Úhradu  za  poskytnutí  informací  proveďte  bankovním  převodem  na  číslo  účtu:  
19-11122011/0710,  VS:  10670,  nebo  poštovní  složenkou  na  uvedený  účet  včetně  uvedení 
VS. Do zprávy příjemci prosím uveďte Vaše jméno, příjmení a číslo 51052/17.  
Požadované  informace  budou  vydány  až  po  připsání  dané  částky  na  výše  uvedený  účet. 
Pokud  nedojde  k úhradě  do  60  dnů,  GFŘ  Vaši  žádost  v souladu  s  §  17  odst.  5  zákona 
o svobodném přístupu k informacím odloží. 
Proti  výši  úhrady  můžete  podat  u  GFŘ  stížnost  podle  ustanovení  §  16a  odst.  1  písm.  d) 
zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  a  to  do  30  dnů  ode  dne  doručení  tohoto 
oznámení. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.  
V části žádosti, kde žádáte o sdělení informace, jaký byl odhad MFČR za celý rok 2017, Vám 
sdělujeme  následující.  Podle  §  14  odst.  5  písm.  c)  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím  v této  části  Vaši  žádost  odkládáme,  protože  touto  informací  Generálního 
finančního ředitelství nedisponuje. Z tohoto důvodu se, prosím, obraťte přímo na MFČR. 
Pokud  s uvedeným  způsobem  vyřízení  části  žádosti  nesouhlasíte,  můžete  podat  u  GFŘ 
stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím 
a  to  do 30  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  oznámení.  O  stížnosti  rozhoduje  Ministerstvo 
financí. 
S pozdravem 
Ing. Petra Petlachová 
ředitel odboru 
 
Elektronicky podepsáno
23.05.2017
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru