Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kontrola zveřejňování povinných informací dle z.č. 106/1999 Sb'.


 
 
*MVCRX03GEKM2* 
MVCRX03GEKM2 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 54700-2/ODK-2017 
Praha 3. května 2017 
Přílohy: 1 
Vážený pan 
Petr Keberle 
 
Emailem na: foi+request-6745-1b945437@infoprovšechny.cz 
 
Poskytnutí informace na žádost dle 106/1999 Sb. 
 
Odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  obdržel  dne  26.  dubna  2017  Vaši 
žádost  o  informaci  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „informační  zákon“).  Ve  své 
žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 
 
1. 
Kdo  z MVČR  provádí  kontrolu  dodržování  zákona  106/1999  Sb. 
povinnými subjekty? 
2. 
Existuje metodický materiál s výkladem pojmu „povinný subjekt“? 
3. 
pokud ano, požadujete jeho zaslání v elektronické podobě 
4. 
Kolik  kontrol  plnění  povinnosti  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.  bylo 
provedeno v letech 2015 a 2016 
5. 
Jaké  sankce  hrozí  povinným  subjektům,  pokud  neplní  své  povinnosti 
dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
K Vaší žádosti dle informačního zákona sdělujeme následující odpovědi. 
 
1. 
Kontrolu  dodržování  informačního  zákona  ve  vztahu  k obcím  resp., 
krajům  provádí  Odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  Ministerstva 
vnitra,  podotýkáme  ovšem,  že  pouze  v případě  dotazů,  směřujících 
do oblasti  samostatné  působnosti  a  pouze  stran  procesních  aspektů 
procesu  vyřizování  žádostí  dle  tohoto  zákona.  Kontrolu  poskytování 
informací  obcemi  v přenesené  působnosti  vykonávají  krajské  úřady, 
kontrolu  poskytování  informací  krajskými  úřady  při  výkonu  přenesené 
 1 


 
 
působnosti  pak  jednotlivá  ministerstva  a  ústřední  správní  úřady,  do 
jejichž  působnosti  příslušné  informace  spadají  (např.  kontrolu 
poskytování informací z oblasti stavebního řízení by u krajských úřadů 
vykonávalo  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj).  Srov.  v této  souvislosti 
§ 129  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve 
znění  pozdějších  předpisů  a  §  86  odst.  1  zákona  č.  129/2000  Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. 
Pojem povinný subjekt je vymezen informačním zákonem [srovnej ust. 
§  2  odst.  1)  a  2)].  Odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  zpracoval 
k problematice  informačního  zákona,  mimo  jiné,  také „Metodické 
doporučení  k postupu  povinných  subjektů  podle  zákona  č.  106/1999 

o svobodném  přístupu  k informacím“,  přičemž  upozorňujeme,  že 
problematika povinných subjektů je v této metodice řešena na stranách 
33-35. Tuto metodiku Vám zasíláme přílohou tohoto přípisu.  
   
3. 
V letech  2015  a  2016  bylo  provedeno  dohromady  241  kontrol,  z  toho 
227 kontrol samostatné působnosti obcí, (dále jen „SP“), 4 kontroly SP 
krajů a 10 kontrol přenesené působnosti (dále jen „PP“) krajů (KÚ jako 
nadřízený  orgán).  Při  všech  provedených  kontrolách  SP  (obcí  i  krajů) 
bylo kontrolováno plnění povinností dle informačního zákona v rozsahu 
ustanovení  §  5/3  a  4,  §  6/1,  §  14-16,  §  18  a  v případě  rozhodnutí 
o odmítnutí  též  §  69/1  správního  řádu;  od  roku  2016  pak  i  v rozsahu 
§ 17/3 (po novele č. 222/2015, která zakotvila povinnost uvádět poučení 
o opravném prostředku), při provedených kontrolách PP krajů se co do 
plnění povinností dle informačního zákona posuzuje v rozsahu § 16/3, § 
16a/8; § 15/4 Ř, § 69/1 a 2 SŘ a § 6/1 SŘ (při vrácení spisu). 
 
V roce  2015  bylo  celkem  provedeno  120  kontrol,  z  toho  113  kontrol 
výkonu SP obcí, kontrol výkonu SP krajů a 5 kontrol výkonu PP krajů. 
Bylo provedeno 112 kontrol výkonu SP obcí komplexních, tj. informační 
zákon + plnění dalších povinností (zákon o obcích + správní řád), a 1 
kontrola  výkonu  SP  obce  dílčí  zaměřená  pouze  na  informační  zákon 
(+ § 69/1 správního řádu); a 2 kontrola výkonu SP krajů komplexní. 
Všech 5 kontrol výkonu PP bylo provedeno v komplexním rozsahu, tj. 
informační zákon + plnění dalších povinností v PP. 
 
 2  
 
V roce  2016  bylo  provedeno  celkem  121  kontrol,  z  toho  114  kontrol 
výkonu SP obcí, kontrol výkonu SP krajů a 5 kontrol výkonu PP krajů. 
Bylo provedeno 112 kontrol výkonu SP obcí komplexních, tj. informační 
zákon + plnění dalších povinností (zákon o obcích + správní řád), a 2 
kontrol výkonu SP obce dílčí zaměřené pouze na informační zákon (+ § 
69/1 správního řádu); a 2 kontrol výkonu SP krajů komplexní. Všech 5 
kontrol výkonu PP bylo provedeno v komplexním rozsahu, tj. informační 
zákon + plnění dalších povinností v PP. 
 
4. 
Je třeba uvést, že informační zákon přímé sankce za porušení zákona 
neřeší.  Nepřímo  je  možno  uvažovat  např.  o  postupech  podle  zákona 
č. 82/1998  Sb.  o  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  při  výkonu 
veřejné  moci  rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním  postupem 
a o změně  zákona  České  národní  rady  č.  358/1992  Sb.,  o  notářích 
a jejich činnosti (notářský řád).   
 
Nepřímo  může  být  „sankcí“  za  porušení  informačního  zákona  rovněž 
povinnost  starosty  resp.  jím  pověřeného  zástupce  seznámit 
zastupitelstvo  obce,  městského  obvodu  nebo  městské  části  územně 
členěného  statutárního  města  s výsledky  uskutečněné  kontroly  resp. 
s návrhem  opatření  k nápravě  kontrolou  zjištěných  nedostatků  včetně 
jejich zveřejnění na úřední desce [(srovnej ust. § 129a odst. 3 zákona 
č. 128/2000  Sb.  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších 
předpisů].  
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Ing. Pavla Tománková 
tel. č.: 
974 816 619 
e-mail:  xxxxxxx@xxxx.xx 
Elektronický podpis - 3.5.2017
 3 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 3.7.2017