Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Asfalt'.

 
 
Váš dopis zn. / Ze dne:
Vážený
  KOU- 548/2017 
 pan  
Kloud 
Číslo jednací: 
027589/2017/KUSK 
Kouřim 80 
Spisová značka: 
SZ_027589/2017/KUSK 
Vyřizuje / Linka: 
Ing. Miloš Vacek / l.181 
Foi+request-6737-
Značka: 
DOP/Vac 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Praha: 
4.4.2017 
 
 
Zatěžování mostu ve městě Kouřim 
 
 
Vážený pane Kloudo, 
 
reaguji na Vaši žádost, dle zákona č.106/1999 Sb., ve věci používání mostu ev. 33418-2 ve 
městě  Kouřimi.  Most  je  využíván  v souladu  s platným  povolením  a  na  základě  odborného 
posouzení společnosti Pontex, která se předně zabývá problematikou mostních objektů. 
Povolení  pro  používání  mostu  těžkou  nákladní  soupravou  vydal  v souladu  s platnou 
legislativou Odbor dopravy Městského úřadu Kolín dne 14.9.2016.  
 
S pozdravem 
  
 
S pozdravem   
 
„Otisk úředního razítka“ 
 
Ing. Jarmila Jenčíková, MBA v.r. 
 
 
 
 
 
                               vedoucí Odboru dopravy 
ODBOR DOPRAVY 
Zborovská 11    150 21  Praha 5    tel.: 257280181    fax: 257280150    xxxxxx@xxxx.xx  
www.kr-stredocesky.cz     Datová schránka: keebyyf