Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Radniční listy'.


 
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
 
 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 
 
Odbor organizační 
 
 
Havlíčkovo nám. 700/9 
 
 
130 85 Praha 3 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 
07.04.2017 
Spis. značka: 
S UMCP3 031514/2017 
Vyřizuje: 
Mgr. Kristýna Adamíčková 
Značka: 
INF2017/00034 
Tel.: 
222 116 221 
Číslo jednací: 
UMCP3 035668/2017 
E-mail: 
xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
 
 
 
V y ř í z e n í   ž á d o s t i   o   p o s k y t n u t í   i n f o r m a c e    
 
Dne  28.03.2017  byla  na  Úřad  městské  části  Praha  3,  Odbor  organizační  doručena  Vaše  žádost  o 
poskytnutí informace ve věci nákladů k vydávání Radničních listů a externích dodavatelů, kteří se 
podílí  na  výrobě
  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
Náklady za období 1.1.2016 až 31.12.2016:  

1 585 100,- Kč outsourcing Radničních novin,  

1 715 472,- Kč tisk novin. 
 
Externí dodavatelé podílející se na výrobě: 

R MEDIA -  tisk,  

HQ Kontakt – redakční zpracování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Jonáš Merta  
    vedoucí odboru organizačního 
 
  
 
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační 
Adresa pracoviště: Havlíčkovo nám. 9/700, kancelář č. 318 
Telefon: 222116111 fax 222 540 864, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, www.praha3.cz 
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 
1/1