Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výzva advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 7. sněmu České advokátní komory v roce 2017'.


Č E S K Á    A D V O K Á T N Í    K O M O R A
CZECH BAR ASSOCIATION / TSECHISCHE RECHTSANWALTSKAMMER / LE BARREAU TCHEQUE
N Á R O D N Í    T Ř .  1 6 ,   1 1 0   0 0     P R A H A   1 ,  Č R
Pan
Vít Veselý
Epodatelna ČAK
sp.zn.: 01-38info-e127-17/17/dr.Kr/pd
V Praze dne 2. 3. 2017
Vážený pane,
k Vaší  žádosti o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím ze dne 16. 2. 2017, Vám sdělujeme, že výzvu advokátům pro volby na 
7. sněm České advokátní komory v roce 2017 naleznete na tomto odkazu:
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=16937
S pozdravem
                                                               
JUDr. Ladislav Krym
                                                              
                             tajemník ČAK
     
SEKRETARIÁT ČAK  TEL. 273 193 113  EMAIL:dobra@cak.cz  ID datové schránky: n69admd  WWW. CAK.CZ