Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyhodnocení kladů a záporů sloučení škol v Boskovicích v jeden celek'.

 
V Boskovicích dne 18.01.2017 
 
M A T E R I Á L 
 
Pro jednání: 
Rady města 
k bodu č. 
13 
Předkládá: 
 
OKT 
 
 
Termín konání: 
31.01.2017 
 
 
 
 
Věc:     Vyhodnocení kladů a záporů sloučení škol v Boskovicích v jeden celek, včetně 
ekonomického vyhodnocení 
 
 
Projednáno a doporučeno: 
PV 24.01.2017 
KVV 30.03.2015 
ŠR 08.04.2015 
 
Stanovisko právníka: 
Mgr. Miluše Rozkošná - souhlasí 
 
Stanovisko dotčených odborů: 
- nevyžaduje se 
 
 
Zpracovatel/ka:  Ing. Jana Lišková 
 
 
Předkládá:   Mgr. Dagmar Hamalová 
 
 
Návrh na usnesení je součástí předkládaného materiálu. 
 
 
1.  Důvody sloučení základních škol v roce 2005 
Sloučení  tří  základních  škol  v roce  2005  předcházelo  projednání  tématu  v komisi  pro výchovu 
a vzdělávání, diskuze odborné veřejnosti a zpracování Koncepce mateřského a základního školství 
v Boskovicích. V koncepci byla shrnuta fakta, která vedla k myšlence sloučení tří základních škol 
v jeden  celek.  Bylo  zde  uvedeno,  že  v důsledku  dlouhodobého  poklesu  porodnosti  dochází 
ke snižování  počtu  žáků  nastupujících  do  1.  ročníku,  ale  přesto  je  důležité  zajistit  co  nejlepší 
podmínky pro vzdělávání a vytvořit rovnocenné a optimální podmínky pro všechny děti. V případě 
sloučení  bylo  také  nezbytné  zachovat  tři  školní  budovy,  což  mělo  zajistit  optimální  využití 
prostorových kapacit a technického vybavení. 
V důsledku očekávaného snižování počtu žáků v jednotlivých školách by mohlo dojít k postupnému 
snižování  limitu  počtu  zaměstnanců  (pedagogických  i  nepedagogických)  a  tím  ke  snížení  kvality 
vyučovacího  procesu  (aprobovanosti  výuky)  a  k problémům  se zajištěním  chodu  školy  z hlediska 
provozu (např. úklid a údržba). 
V  Koncepci  se  po  sloučení  škol  předpokládalo  snížení  provozních  nákladů  na  jejich  řízení,  
administrativu a poukazovalo se na skutečnost, že v návaznosti na normativní způsob financování 
obecního školství by mohlo dojít s ohledem na postupné snižování počtu žáků ke snižování přímých 
nákladů  na vzdělávání  hrazených  ze  státního  rozpočtu.  Vycházelo  se  z tehdy  platných  postupů 
přidělování státních prostředků. 
2.  Důvody sloučení mateřských škol v roce 2008 
Na  základě  dobré  zkušenosti  se  sloučením  základních  škol  rozhodlo  zastupitelstvo  města  také 
o sloučení  stávajících  tří  mateřských  škol  do  jedné  příspěvkové  organizace  a  to  s účinností 
 

 
od 01.07.2008.  Vznikla  jedna  mateřská  škola  se  třemi  odloučenými  pracovišti.  Také  sloučení 
mateřských škol předcházelo projednání se zaměstnanci i čerpání zkušeností z jiných měst, kde již 
měli  mateřské  školy  sloučené.  V materiálu  předkládaném  zastupitelstvu  byla  již  tehdy  sepsána 
očekávaná  pozitiva  a  negativa  sloučené  mateřské  školy.  Jednalo  se  o  následující  pozitiva:  úspora 
pracovníků na vedoucích pozicích a v administrativě, hospodaření s velkým rozpočtem a operativní 
nakládání  s finančními  prostředky  a s tím  související  hospodaření  s fondy  organizace.  Dále  se 
očekávalo  zpracování  nového  výchovně  vzdělávacího  programu,  sjednocení  postupu  při  zápisu, 
jednodušší přesuny dětí mezi pracovišti dle požadavku rodičů, bezproblémový chod prázdninového 
provozu,  operativní  postup  při  provozování  logopedických  tříd  a  v pracovně  právní  oblasti  lepší 
možnosti  při vzájemné  výpomoci  v době  nepřítomnosti  pracovníků  v rámci  jednoho  pracovního 
poměru.  Předpokládalo  se,  že  na  sloučenou  mateřskou  školu  bude  nahlíženo  jako  na  tři  zařízení 
a dle metodiky odboru školství JMK budou přidělené prostředky ze státního rozpočtu ve stejné výši 
jako v případě tří samostatných škol. 
Očekávala  se  také  negativa,  ke  kterým  patřilo  to,  že  ředitelka  bude  mít  dále  k zaměstnancům, 
finanční  náklady  spojené  se  sloučením  škol  a  možnost  negativního  postoje  veřejnosti,  i  když  pro 
děti a rodiče se neočekávaly velké změny. 
3.  Naplnění důvodů, které vedly ke sloučení základních škol 
Dnes tři pracoviště jedné základní školy umožňují přijmout všechny žáky a současně rovnoměrně 
a optimálně naplnit třídy, i když je nutné některé žáky zařadit na jiné pracoviště, než které si rodiče 
vybrali. Lze také využívat prostory i materiální vybavení jednoho pracoviště žáky a učiteli z jiného 
pracoviště.  Výhodou  je  i  zakoupení  softwaru  s multilicencemi,  který  je  možno  nainstalovat 
na neomezený počet počítačů na všech třech pracovištích. 
Je  zajištěna  vysoká  aprobovanost  pedagogických  pracovníků,  jejich  úvazky  lze  rozdělit 
na jednotlivá  pracoviště,  aprobovaně  jsou  tedy  odučeny  i předměty  s nízkou  týdenní  hodinovou 
dotací, např. chemie nebo ruský jazyk. Podobně lze rozdělit úvazek u nepedagogických pracovníků, 
což jsou  kuchařky, uklízečky a administrativní pracovníci.  Tak je zajištěna možnost maximálního 
naplnění  úvazků.  Výhodou  je  i  to,  že   v případě  nutnosti  zastupování  nepřítomného  zaměstnance 
je možná výpomoc v rámci jednoho pracovního poměru. Tento klad v podobě vysoké aprobovanosti 
je  však  spojen  s nevýhodou  pro zaměstnance,  který  musí  v případě  úvazku  na  více  pracovištích 
během vyučování přecházet mezi pracovišti. 
Po  sloučení  školu  řídí  jeden  ředitel,  který  má  jednoho  statutárního  zástupce,  a  každé  pracoviště 
má jednoho zástupce (před sloučením měla každá škola jednoho ředitele a dva zástupce). Mzdovou 
agendu dnes vykonává jedna mzdová účetní a škola má dále tři účetní (před sloučením pracovala 
na každé škole jedna mzdová účetní a jedna účetní).  
Došlo  tedy  k úspoře  počtu  zaměstnanců  ve  vedení  školy  a na  administrativních  pozicích.  Počet 
pedagogických  pracovníků  se odvíjí  od  počtu  žáků.  Mzdové  prostředky  pro  pedagogické 
i nepedagogické  pracovníky  však  pocházejí  ze  státního  rozpočtu,  takže  tato  úspora  se  nijak 
nedotýká rozpočtu ze strany zřizovatele. 
4.  Naplnění důvodů, které vedly ke sloučení mateřských škol 
Také mateřská škola má nyní jednu  ředitelku,  jednu statutární zástupkyni  a na každém  pracovišti 
je jmenována  jedna  zástupkyně  pracoviště,  v administrativě  pracuje  jedna  mzdová  účetní  a  jedna 
účetní.  Byl  zpracován  školní  vzdělávací  program,  do  kterého  byly  zapracovány  profilace 
jednotlivých pracovišť. Dnes jsou děti přijímány do jedné mateřské školy, v případě velkého zájmu 
na  jednom  pracovišti  lze  místní  děti  přesunout  na  jiné  pracoviště.  Nedochází  již  k  situaci,  kdy 
do jedné nenaplněné školky byly přijímány děti přespolní a v jiné školce s více žádostmi, než byla 
kapacita, nebyly umístěny ani děti místní.  Kapacita mateřské školky je tak využívána přednostně 
pro  boskovické  občany.  I  v době  prázdnin  je  zajištěn  provoz  střídavě  vždy  na  jednom  pracovišti, 
což  je  finančně  a  organizačně  efektivní.  V mateřské  škole  jsou  zřízeny  tři  logopedické  třídy,  při 
jejich  umístění  na  jednotlivých  pracovištích  se  přihlíží  i  k požadavkům  rodičů.  Novela  školského 
zákona  z roku  2016  určila  obcím  povinnost  stanovit  školské  obvody,  je-li  v obci  více  než  jedna 
mateřská škola. Velkou výhodou sloučených mateřských škol v Boskovicích bude i nadále možnost 
rodičů zvolit pro své dítě pracoviště, např i podle profilace pracoviště, bez ohledu na místo trvalého 
pobytu, samozřejmě  s ohledem na kapacitu pracoviště. 
 

 
5.  Finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Jsou určeny na platy, náhrady platů, na odměny  a odstupné, na výdaje na úhradu odvodu z úhrnu 
mezd  na veřejná  pojištění,  na  příděly  do  fondu  kulturních  a  sociálních  potřeb  a  ostatní  náklady 
vyplývající  z pracovněprávních  vztahů,  výdaje  na nezbytné  zvýšení  nákladů  spojených  s výukou 
dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby 
a na učebnice,  výdaje  na  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  a  na  činnosti,  které  přímo 
souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Jejich výše je stanovena podle krajských normativů 
na jednotku výkonu, tím  se zde rozumí skutečný počet  žáků.   Výše  (ONIV) je podle počtu  žáků, 
je tedy stejný objem finančních prostředků v případě školy sloučené jako v případě tří oddělených 
škol. 
Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  stanoví  na  kalendářní  rok  republikové  normativy 
pro jednotlivé věkové kategorie (dítě, žák) a na základě těchto normativů přidělí finanční prostředky 
krajům. Krajské úřady stanoví krajské normativy pro jednotlivé druhy škol na jednotku výkonu, tím 
se  v mateřské  a základní  škole  rozumí  skutečný  počet  žáků.  Ukazatele  rozhodné  pro  stanovení 
krajských normativů jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Škola 
získává  finanční  prostředky  ze státního  rozpočtu  na  základě  výpočtu  s  pomocí  normativů 
stanovených krajským úřadem v souladu se směrnicí.   
Normativy jsou nyní stanoveny tak, že jsou více podporovány obecní školy s nižším počtem žáků, 
týká se to finančních prostředků na pedagogické i nepedagogické pracovníky. 
Základní  škole  Boskovice,  p. o.  s více  jak  1.200  žáky  je  nevýhodně  stanovený  normativ  alespoň 
částečně  dorovnán  v dohodovacím  řízení,  které  probíhá  po  stanovení  výše  objemu  finančních 
prostředků  ze státního  rozpočtu,  je  zde  přihlíženo  na  odloučená  pracoviště.  Mateřská  škola 
Boskovice, p. o. má ve srovnání se školou základní méně dětí - 415, normativ je tak výhodnější než 
u školy základní, i mateřská škola žádá o navýšení finančních prostředků na odloučená pracoviště 
v dohodovacím řízení. 
Výše příspěvků ze státního rozpočtu v roce, kdy došlo ke sloučení škol a v roce následujícím jsou 
uvedeny v tabulkách 1a a 1b. 
V tabulkách 2a a 2b jsou výše finančních příspěvků ze státního rozpočtu v roce 2015, v tabulkách 
3a  a  3b  v roce  2016  -  pro  sloučenou  školu  a varianta  pro  tři  odloučená  pracoviště.  Dále  finanční 
prostředky poskytnuté v rámci dohodovacího řízení na odloučená pracoviště. 
 
Tab. č. 1a: Výše finančních příspěvků ze státního rozpočtu v roce, kdy došlo ke sloučení základní školy a v roce 
následujícím: 
 

Rok 2005 
Rok 2006 
Celkem za rok 
Základní škola 
9. května 
Slovákova 
Sušilova 
 
2005 
 
01/05 - 12/05 
01/05 - 06/05 
01/05 - 06/05 
01/06 - 12/06 
Platy 
19.345 
5.117 
3.868 
28.330 
28.061 
OON 
105 
28 
13 
146 

Odvody, 
FKSP, 
8.060 
2.119 
1.527 
11.706 
11.713 
ONIV 
Přímé náklady 
na vzdělávání 
27.510 
7.264 
5.408 
40.183 
39.774 
(celkem) 
Údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhleno 
Zdroj: 
Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P1-04 (Platy, OON – ostatní osobní náklady) 
Rozpis  rozpočtu  odboru  školství  JMK  (Pojistné,  FKSP  –  fond  kulturních  a  sociálních  potřeb,  ONIV  -  ostatní 
neinvestiční výdaje) 
 
Tab. č. 1b: Výše finančních příspěvků ze státního rozpočtu v roce, kdy došlo ke sloučení mateřské školy a v roce 
následujícím: 
 

Rok 2008 
Celkem za rok 
Rok 2009 
Mateřská škola 
Lidická 
Bílkova 
Na Dolech 
2008 
 
 

 
 
01/08 - 12/08 
01/08 - 06/08 
01/08 - 06/08 
01/09 - 12/09 
Platy 
6.938 
1.881 
1.264 
10.083 
11.194 
OON 
241 
19 

260 
23 
Odvody, FKSP, ONIV 
1.381 
1.441 
965 
3.787 
3.849 
Přímé náklady 
8.560 
3.341 
2.229 
14.130 
15.066 
na vzdělávání (celkem) 
Údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhleno 
Zdroj: 
Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P1-04 (Platy, OON – ostatní osobní náklady) 
Rozpis  rozpočtu  odboru  školství  JMK  (Pojistné,  FKSP  –  fond  kulturních  a  sociálních  potřeb,  ONIV  -  ostatní 
neinvestiční výdaje) 
 
Tab. č. 2a: Výše finančních příspěvků základní školy ze státního rozpočtu v roce 2015: 
Odloučená 
Základní škola  
Sloučená 
Dohodovací 
Sloučená 
varianta - 
rok 2015 
varianta 
řízení (DŘ) 
varianta + DŘ 
celkem 
Platy 
30.377 
32.494 
815 
31.192 
OON 
52 
52 

52 
Odvody, 
FKSP, 
11.924 
12.682 
286 
12.210 
ONIV 
Přímé náklady 
42.353 
45.228 
1.101 
43.454 
na vzdělávání (celkem) 
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: Rozpis rozpočtu odboru školství JMK 
 
Tab. č. 2b: Výše finančních příspěvků mateřské školy ze státního rozpočtu v roce 2015: 
Odloučená 
Mateřská škola  
Sloučená 
Dohodovací 
Sloučená 
varianta - 
rok 2015 
varianta 
řízení (DŘ) 
varianta + DŘ 
celkem 
Platy 
12.865 
13.012 
365 
13.230 
OON 
73 
73 

73 
Odvody, FKSP, ONIV 
4.690 
4 804 
128 
4.818 
Přímé náklady 
17.688 
17.889 
493 
18.181 
na vzdělávání (celkem) 
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj:  Rozpis  rozpočtu  odboru  školství  JMK,  návrh  rozpisu  rozpočtu  odboru  školství  JMK  (odloučená  varianta  - 
celkem 
Ředitel  základní  školy  v dohodovacím  řízení  v roce  2015  žádal  o  navýšení  finančních  prostředků 
z důvodu  ztížených  podmínek  školních  jídelen  (tři  školní  kuchyně,  jejich  kapacita  neumožňuje 
zřídit  1 vývařovnu  a obědy  rozvážet),  je  zde  zahrnuto  i  navýšení  kapacity  dvou  oddělení  školní 
družiny  k 01.01.2015.  Ředitel  žádal  o  navýšení  počtu  nepedagogických  zaměstnanců,  i když  se 
normativní počet nepedagogů oproti minulým letům zvýšil v souvislosti s nárůstem dětí. Co se týká 
počtu  pedagogických  zaměstnanců,  dochází  k  úspoře  v  počtu  vedoucích  zaměstnanců 
a v optimálním naplnění tříd.  
Ředitelka mateřské školy v dohodovacím řízení v roce 2015 žádala o finanční prostředky z důvodů 
specifických  podmínek  ve  školní  jídelně  a  z  důvodů  náročných  provozních  podmínek  na 
odloučených  pracovištích,  v dohodovacím  řízení  byla  také  zohledněna  náročnost  ve  speciálních 
třídách pro děti s vadami řeči (zvláštní příplatky).  
 
Tab. č. 3a: Výše finančních příspěvků základní školy ze státního rozpočtu v roce 2016: 
Odloučená 
Základní škola  
Sloučená 
Dohodovací 
Sloučená 
varianta - 
rok 2016 
varianta 
řízení (DŘ) 
varianta + DŘ 
celkem 
Platy 
34.251 
36.317 
660 
34.911 
 

 
OON 
5  
55 

55 
Odvody, 
FKSP, 
13.514 
14.245 
235 
13.749 
ONIV 
Přímé náklady 
47.820 
50.617 
895 
48.715 
na vzdělávání  
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: Rozpis rozpočtu odboru školství JMK 
 
Tab. č. 3b: Výše finančních příspěvků mateřské školy ze státního rozpočtu v roce 2016: 
Odloučená 
Mateřská škola  
Sloučená 
Dohodovací 
Sloučená 
varianta - 
rok 2016 
varianta 
řízení (DŘ) 
varianta + DŘ 
celkem 
Platy 
13.585 
12.964 
244 
 
OON 
66 
66 

 
Odvody, FKSP, ONIV 
5.065 
4.844 
87 
 
Přímé náklady 
18.716 
17.874 
331 
 
na vzdělávání  
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: Rozpis rozpočtu odboru školství JMK, návrh rozpisu rozpočtu odboru školství JMK (odloučená varianta - celkem) 
 
Finanční prostředky poskytnuté v rámci dohodovacího řízení v roce 2016 pro základní školu byly 
na odloučená  pracoviště,  ztížené  podmínky  školní  jídelny,  je  zde  zahrnuto  i  navýšení  1  asistenta 
pedagoga a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Mateřské  škole  byl  dohodovacím  řízením  navýšen  rozpočet  opět  na  odloučená  pracoviště 
a na částečné pokrytí zvláštního příplatku ve speciálních třídách. 
Hodnoty  v tabulce  3a  pro  odloučenou  variantu  základní  školy  připravil  odbor  školství  JMK 
k dohodovacímu  řízení.  Hodnoty  v tabulce  3b  s údaji  mateřské  školy  pro  sloučenou  variantu  jsou 
z konečného rozpočtu odboru školství JMK a hodnoty pro odloučenou variantu z návrhu rozpočtu 
odboru  školství  JMK.  Hodnoty  nelze  srovnávat,  od  návrhu  rozpočtu  do  konečného  rozpočtu 
se změnil  krajský  normativ,  z kterého  jsou  částky  na  jednotlivé  ukazatele  vypočítány,  konečný 
rozpis  rozpočtu  byl  výhodnější.    V konečném  rozpočtu  již  nebyly  údaje  pro  odloučenou  variantu 
k dispozici. Z tohoto důvodu není určena ani celková částka v posledním sloupci v tabulce, údaje by 
nebyly srovnatelné.  
6.  Změna financování regionálního školství 
Od  01.01.2018  má  dojít  ke  změně  financování  regionálního  školství.  V základních  školách  bude 
výše  finančních  prostředků  odvozena  od rozsahu  vzdělávání  a  počtu  pedagogických  pracovníků 
prostřednictvím  normativů  stanovených  centrálně  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy, 
nikoliv  jen  od  počtu  žáků.  Zohledňovat  se  bude  průměrná  naplněnost  tříd  a  podíl  žáků 
se speciálními  vzdělávacími  potřebami  vzdělávanými  v běžných  třídách.  V mateřských  školách 
budou  normativy  ministerstva  stanoveny  na  maximální  počet  hodin  přímé  pedagogické  činnosti. 
U nepedagogických pracovníků se stanoví normativy na školu, na pracoviště a na třídu, čímž bude 
možné  zohlednit  různá  specifika  škol,  např.  velikost  škol,  odloučená  pracoviště,  apod.  Činnosti, 
na něž  budou  prostředky  ze státního  rozpočtu  vyčleněny,  se  nezmění  (platy,  odvody,  fond 
kulturních a sociálních potřeb, ostatní neinvestiční výdaje - podrobně jsou uvedeny v části 3). 
Zdroj:  Reforma  financování  regionálního  školství.  MŠMT  [online].  2016  [cit.  2016-04-15].  Dostupné  z:  http://www.msmt.cz/o-
webu-msmt/financovani-regionalniho-skolstvi 
7.  Příspěvek zřizovatele na provoz  
Výhodou  sloučené  školy  je  jistě  i  hospodaření  s velkým  rozpočtem,  což  umožňuje  operativně 
nakládat s prostředky zřizovatele podle aktuálních potřeb na jednotlivých budovách. 
 
Tab. č. 4a: Výše finančních příspěvků v roce, kdy došlo ke sloučení základní školy a v roce následujícím: 
Název ZŠ 
Rok 2005 
Celkem 
Rok 2006 
 

 
leden - červen 
červenec - prosinec 
za rok 2005 
leden - prosinec 
ZŠ nám. 9. května 
1.311 

1.311 

ZŠ Slovákova 
1.667 

1.667 

ZŠ Sušilova 
1.453  

1.453 

ZŠ Boskovice 

4.288 
4.288 
9.165 
Celkem 
4.431 
4.288 
8.719 
9.165 
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: FIN, MěÚ Boskovice 
Rozdíl mezi rokem 2006 a 2005 činil 446 tis. Kč.  
 
Tab. č. 4b: Výše finančních příspěvků v roce, kdy došlo ke sloučení mateřské školy a v roce následujícím: 
Rok 2008 
Celkem 
Rok 2009 
Název ZŠ 
za rok 2008 
leden - červen 
červenec - prosinec 
leden - prosinec 
MŠ Lidická 
 
708 

708 

MŠ Bílkova 
702 

702 

MŠ Na Dolech 
564 

564 

MŠ Boskovice 

2 061 
2 061 
3 935 
Celkem 
1974 
2 061 
4 035 
3 935 
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: FIN, MěÚ Boskovice 
Rozdíl mezi rokem 2009 a 2008 činil -100 tis. Kč. 
 
Tab. č. 5a: Výše finančních příspěvků na provoz základní školy v roce 2015 a pro rok 2016: 
Rok 2015 
Rok 2016 
10.216 
10.684 
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: Rozbory hospodaření ZŠ Boskovice, p. o., Rozpočet města Boskovice na rok 2016 
 
Tab. č. 5b: Výše finančních příspěvků na provoz mateřské školy v roce 2015 a pro rok 2016: 
Rok 2015 
Rok 2016 
3.018 
3.418 
Údaje jsou v tis. Kč 
Zdroj: Rozbory hospodaření MŠ Boskovice, p. o., Rozpočet města Boskovice na rok 2016 
 
Rozpočtové určení daní (RUD) 
Na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, získává obec příspěvky podle počtu 
dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (bez ohledu na trvalé bydliště), příspěvek na žáka 
je zohledněn v daňových příjmech města.  
Výše příspěvku je určena podle počtu žáků navštěvujících školu nebo školy v obci, tedy ve stejné 
výši v případě sloučené školy i tří oddělených škol. 
V roce 2015 byl příspěvek na žáka 8,246 tis. Kč, pro rok 2016 je 8,55 tis. Kč na žáka. 
8.  Hodnocení základní školy Českou školní inspekcí  
V únoru 2016 byla provedena na základní škole inspekční činnost. Při kontrolní činnosti vybraných 
ustanovení  školského  zákona  nebylo  zjištěno  jejich  porušení  -  uvedeno  v Protokolu  o  kontrole. 
Výsledky  hodnocení  České  školní  inspekce  vyplývají  z   Inspekční  zprávy  -  systém  řízení  školy 
odpovídá její velikosti a organizační struktuře subjektu vzniklého sloučením tří úplných základních 
škol. Účinně přispíval k bezproblémovému chodu školy. Řízení celého subjektu bylo efektivní. 
Ředitel  školy  při  plánování  její  činnosti  v aktuálním  roce  vycházel  z  Koncepce  rozvoje  školy 
od 01.09.2014 vypracované na základě podrobné analýzy prostorových, materiálních, personálních 
 

 
a  ekonomických  podmínek,  ze  zhodnocení  výchovně-vzdělávacího  procesu,  stavu  žáků  a  řízení 
školy. Koncepci, ve které jsou stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle, se daří postupně naplňovat. 
Dokumentace  související  s  řízením  školy  a  promyšlená  organizační  struktura  školy  umožňovaly 
řediteli  organizovat  činnost  školy,  sledovat  a  hodnotit  její  vývoj  v jednotlivých  oblastech 
a operativně  reagovat  na  zjištěné  skutečnosti.  Ve  vnitřních  dokumentech  (Organizační  řád  –  ZŠ 
Boskovice, pracovní náplně zaměstnanců) jasně vymezil kompetence a zodpovědnost pracovníků. 
Velmi  dobrým  předpokladem  pro naplňování  školních  vzdělávacích  programů  bylo  personální 
obsazení školy i školní družiny.  
Škole  se  dařilo  společně  se  zřizovatelem  postupně  udržovat  dobrý  technický  stav  zařízení 
a vybavení  školy  i  družiny  a průběžné  vytvářet  a  zkvalitňovat  materiální  podmínky  k  realizaci 
školních vzdělávacích programů, které byly v souladu s těmito programy účelně využívány. 
Škola využívala v roce 2014 k pokrytí svých nákladů více zdrojů financování. Jednalo se především 
o finanční  prostředky  poskytnuté  ze  státního  rozpočtu  na  přímé  výdaje  na  vzdělávání,  které 
vzhledem k růstu počtu žáků v běžných třídách vykazovaly rovněž vzrůstající tendenci. Příspěvky 
na provoz od zřizovatele využívala škola převážně k pokrytí provozních nákladů. Škola se aktivně 
zapojuje také do množství projektů, díky kterým mohla významně posílit i své materiální vybavení. 
V  posledních  dvou  letech  obdržela  také  finanční  prostředky  ze  státního  rozpočtu  na  rozvojové 
programy  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  určené  např.  na  zvýšení  platů 
pedagogických  pracovníků,  zaměstnanců  v regionálním  školství,  na  podporu  školních  psychologů 
a školních speciálních pedagogů, dotaci na technické práce, na čtenářskou a jazykovou gramotnost, 
prostředky na zabezpečení školy aj. Spíše ojedinělé finanční dary využila např. k vybavení družiny. 
Ke  zlepšení  hospodářského  výsledku  přispíval  každoročně  také  výsledek  hospodaření  v rámci 
hospodářské činnosti školy. Škola hospodařila s finančními prostředky, které jí umožňovaly pokrýt 
náklady při uskutečňování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. 
Podmínky  vzdělávání  měly  ve  vztahu  k  naplňovaným  školním  vzdělávacím  programům 
očekávanou úroveň. 
Zdroj: Inspekční zpráva České školní inspekce, čj. ČŠIB-155/16-B 
9.  Vyjádření  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  a  České  školní  inspekce 
ke slučování a rozdělování základních škol v ČR 
O  vyjádření  k  dané  problematice  jsme  požádali  mailem  také  ministerstvo  školství,  mládeže 
a tělovýchovy a českou  školní inspekci.  Zajímal nás současný trend ve fungování základních  škol 
v rámci ČR, zda dochází k rozdělování škol dříve sloučených nebo naopak, zda se školy jednoho 
zřizovatele spíše slučují.  
Podle  informací  oddělení  školského  rejstříku  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy 
nedochází  ve  větším  měřítku  k  rozdělování  škol  dříve  sloučených.  Nebyl  zaznamenán  ani  trend 
školy jednoho zřizovatele slučovat.  
Informace  České  školní  inspekce  vycházejí  z  inspekční  činnosti  probíhající  v  několikaletém 
inspekčním  cyklu.  Není  proto  možné  vysledovat  jednoznačné  trendové  charakteristiky  týkající  se 
slučování či rozdělování vzdělávacích subjektů. Procesy slučování a rozdělování probíhají současně 
oběma  směry,  pro posouzení  jejich  míry,  resp.  případné  převahy  jednoho  trendu  by  bylo  třeba 
analyzovat uvedené změny plošně a v delším časovém období v celé vzdělávací soustavě.  
Co se týká důsledků slučování či rozdělování škol pro kvalitu vzdělávání a dalších aspektů činnosti 
škol,  poznatky  inspekce  ukazují,  že  jakákoliv  generalizace  by  byla  velkým  zjednodušením 
a v důsledku  by mohla  být  zavádějící.  Vždy  záleží  především  na  konkrétních  podmínkách 
jednotlivých  subjektů,  které  se  případ  od případu  liší,  a  na  schopnosti  a  ochotě  všech  účastníků 
(včetně  např.  rodičovské  veřejnosti)  změnu  přijmout  a  v  rámci  nových  podmínek  rozvíjet  kvalitu 
vzdělávacího  procesu  a  souvisejících  služeb.  Tyto  procesy  uvnitř  školy  přitom  mají  určitou 
dynamiku,  to  znamená,  že  např.  v  počátečním  období  po sloučení/rozdělení  subjektů  mohou 
nastávat  spíše  problémové  situace  a  po  delším  období  se  stav  konsoliduje  a  zlepšuje.  To  vše 
v závislosti na podmínkách a okolnostech popsaných výše. Česká školní inspekce proto rozhodně 
nevydává doporučení ve smyslu podpory slučování či rozdělování subjektů vykonávajících činnost 
škol a školských zařízení, a to ani v jednotlivých případech, ani v obecné rovině. 
Maily jsou přílohou materiálu. 
 

 
10. Spolupráce škol  
Trendem poslední doby, jež má přinést vyšší kvalitu vzdělávání, je vznik větších školních jednotek 
(byť na více pracovištích, na více školách)1). Také připravované místní akční plány podporují vznik 
partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v mateřských a základních školách. 
Výstupem  MAP  mají  být  aktivity,  které  přispějí  ke  zkvalitnění  koordinace  a  spolupráce  v zájmu 
dětí  a žáků,  k vybudování  systému  komunikace  mezi  aktéry.  Tyto  aktivity  budou  následně 
uplatnitelné  v žádostech  o  podporu  v operačních  programech2).  Na  vzájemné  setkávání  a sdílení 
zkušeností  pedagogů  jsou  zacíleny  i  některé  z výzev  operačního  programu  výzkum,  vývoj, 
vzdělávání (šablony).  
Zdroj:  
1)ŠVANCAR, Radmil. Rozpočet 2016 je až na výjimky nominálně prorůstový. UN. 2016, 119(2), 4-8. ISSN 0139-5718. 
2)Postup zpracování MAP 
 
11. Shrnutí kladů a záporů sloučené základní a mateřské školy v Boskovicích 
Základní škola 
Klady 
Zápory 
-  rovnoměrné a optimální naplnění tříd 
-  pro  rovnoměrné  naplnění  tříd  je  nutné 
některé žáky přeřadit na jiné pracoviště 
-  úspora  zaměstnanců  ve  vedení  školy  -  ředitel  sídlí  na  jednom  pracovišti,  má  dále 
a na administrativních pozicích 
k zaměstnancům na jiných pracovištích 
-  finanční  prostředky  uspořené  menším 
počtem  zaměstnanců  nejsou  úsporou 
rozpočtu města, 
-  nevýhodně  stanovený  normativ  pro  větší 
školy 
-  vysoká aprobovanost a pro ředitele možnost  -  nutnost  přecházení  učitelů  na  jiné 
rozdělit úvazky na více pracovišť  
pracoviště  v případě  úvazku  na  více 
-  zastupování  nepřítomného  zaměstnance 
pracovištích 
v rámci  jednoho  pracovního  poměru 
i na jiném pracoviště 
-  hospodaření  školy  s velkým  objemem 
 
finančních  prostředků  umožňuje  lépe 
realizovat větší investiční akce a opravy 
-  jednorázové 
výdaje 
(např. 
vedení 
bankovních účtů, povinné revize) 
-  komunikace zřizovatele  s jedním ředitelem, 
 
jedno účetnictví 
-  využití  prostorů  i  pomůcek  jednoho   
pracoviště žáky a učiteli z jiného pracoviště  
-  SW  s multilicencemi  lze  využít  na velkém 
množství počítačů na třech pracovištích 
-  škola  s velkým  počtem  žáků  je  úspěšnější   
s některými 
žádostmi 
v dotačních 
programech (např. dotace na práci školního 
psychologa) 
 
Jedním  z argumentů,  který  ve  vztahu  ke  kvalitě  vzdělávání  sloučených  škol  ze  strany  veřejnosti 
zaznívá,  je,  že  sloučená  pracoviště  nevytváří  dostatečný  prostor  pro  větší  profilaci  jednotlivých 
pracovišť.  Na  míru  profilace  školy  má  určující  vliv  způsob  řízení,  cíle  a  vize,  které  si  ředitelé  a 
jejich zástupci stanoví. Profilace školy a jejich pracovišť je možná bez ohledu na jejich velikost.      
 

 
 
Mateřská škola 
Klady 
Zápory 
-  úspora  zaměstnanců  ve  vedení  školy  -  ředitelka sídlí na jednom pracovišti, má dále 
a na administrativních pozicích 
k zaměstnancům na jiných pracovištích 
-  zastupování  nepřítomného  zaměstnance   
v rámci  jednoho  pracovního  poměru 
i na jiném pracoviště 
-  hospodaření  školy  s velkým  objemem   
finančních  prostředků  umožňuje  lépe 
realizovat větší investiční akce a opravy 
-  jednorázové výdaje (bankovní účet) 
-  komunikace zřizovatele  s jedním ředitelem,   
jedno účetnictví 
-  využití  speciálních  a  kompenzačních   
pomůcek i dalšího materiálního vybavení na 
všech pracovištích 
-  do  školy  jsou  na  základě  kritérií  -  některé děti musí být  z kapacitních důvodů 
stanovených 
ředitelkou 
přednostně 
přeřazeny na jiné pracoviště 
přijímány děti místní 
-  v případě  naplnění  kapacity  pracoviště, 
-  není  nutné  zřizovat  školské  obvody, 
nemůže být některým rodičům vyhověno 
v případě  volné  kapacity  mohou  děti 
navštěvovat pracoviště podle výběru 
-  je  pokrytý  i  prázdninový  provoz  školy   
střídavě jedním z pracovišť 
-  možnost  zřízení  logopedické  třídy  na   
pracovišti podle požadavků rodičů 
 
 

12. Závěr 
Město Boskovice je zřizovatelem základní školy, která vznikla sloučením 3 základních škol. Nyní 
má jedno ředitelství, výuka probíhá stále na 3 pracovištích.  
Kvalita  vzdělávání:  Ukázalo  se,  že  sloučení  v  roce  2005  přineslo  svoje  klady  i  zápory,  ale 
fungování takto velké organizace v oblasti základního školství je možné. Během této doby nedošlo 
k  žádnému  závažnému  problému  v  řízení  školy  ani  ve  výchovně  vzdělávacím  procesu.  Také  z 
hodnocení  České  školní  inspekce  -  ze  závěru  inspekční  zprávy  vyplývá,  že  vzdělávání  má 
očekávanou  úroveň,  k  silným  stránkám  školy  patří  mimo  jiné  velmi  dobře  zvládnutá  organizace 
vzdělávání, dobré vybavení pomůckami a technikou, dobrá, příjemná atmosféra a klima v průběhu 
základního vzdělávání.  
V roce  2008  došlo  ke  sloučení  3  mateřských  škol  také  s jedním  ředitelstvím  a  zůstala  zachována 
3 pracoviště. Očekávané klady sloučení mateřských škol se naplnily. Přínosem je zejména optimální 
naplnění kapacity všech pracovišť pro děti z Boskovic. 
Česká  školní  inspekce,  kterou  jsme  požádali  o  stanovisko  ve  věci  slučování  a  rozdělování 
základních škol, se sice nevyjádřila ve smyslu, že by přímo doporučila školu ponechat sloučenou 
nebo ji rozdělit, ale upozornila, že v počátečním stádiu změny subjektů - sloučení či rozdělení - tato 
změna  může  spíše  přinést  problémové  situace.  Efekty  a  výsledky  sloučených  škol  je  potřeba 
posuzovat v jednotlivých případech ve vztahu k místní úrovni. 
Ekonomická  stránka:  Co  se  týká  ekonomické  stránky  škol  i  ta  má  svoje  klady  a  zápory. 
Ekonomické  efekty  škol  jsou  výrazně  závislé  na  celostátním  systému  financování  školství. 
S účinností  od  roku  2018  je  připravovaná  reforma  financování  regionálního  školství  s  cílem 
stejných podmínek (co do počtu žáků) pro malé i velké školy. Jedno z kritérií pro stanovení státního 
 

 
příspěvku bude i  naplněnost tříd, což bude kritérium výhodnější pro školy s větším  počtem žáků, 
neboť potom lze třídy optimálně naplnit.  
Po  vyhodnocení  kladů  a  záporů  sloučení  základních  a  mateřských  škol  v Boskovicích  včetně 
ekonomického  hodnocení  odbor  OKT  doporučuje  ponechat  Základní  školu  Boskovice,  p. o. 
i Mateřskou školu Boskovice, p. o. jako sloučené subjekty se 3 pracovišti. 
Pro další rozvoj základní a mateřské školy je důležité zpracování koncepce na následující období – 
v návaznosti na aktuální legislativu, trendy v oblasti vzdělávání a v návaznosti na strategický plán 
rozvoje města. Pro další období bude důležité řešit kapacitu škol, ekonomické parametry, efektivitu 
výkonu  školy,  ale  také  inovace  a  další  rozvoj  vzdělávací  nabídky  v  návaznosti  na  spolupráci 
zřizovatele, učitelů, rodičů a žáků. V souvislosti s výše uvedeným je navrženo vypsání výběrových 
řízení na obsazení místa ředitelů obou škol. 
 
 
Návrh na usnesení: 
1) 
RM bere na vědomí předložený materiál 
 
2) 
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na místo ředitele/ky Základní školy 
Boskovice, p. o. a na místo ředitele/ky Mateřské školy Boskovice, p. o. po uplynutí 
šestiletého funkčního období 
 
3) 
RM ukládá vypsat výběrové řízení na místo ředitele/ky Základní školy Boskovice, 
p. o. a na místo ředitele/ky Mateřské školy Boskovice, p. o. 
T: únor 2018 
O: OKT