Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výledek infrastrukturních testů'. 
    
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
643:495)*3/9495


8) *.7ř4/

Č. j. 26178/17/7500-20080-202098 
 
strana 2 (celkem 3) 
reaktivních  opatřeních  a  o  stanovení  náležitostí  podání  v  oblasti  kybernetické  bezpečnosti 
(vyhláška  o kybernetické  bezpečnosti),  v platném  znění.  Poskytnutí  výstupů  z  daných  testů 
nelze vyhovět z důvodu bezpečnosti.  
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k

Č. j. 26178/17/7500-20080-202098 
 
strana 3 (celkem 3) 
Generální  finanční  ředitelství  jako  povinný  subjekt  vzhledem  k  charakteru  požadované 
informace a i s ohledem na příslušnou judikaturu Nejvyššího správního soudu rozhodlo tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
3#%-$4-& 5
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  v souladu  s usta
v n
o ovením  §  16  ods
dD@44qé4dqb+@b@wIIqddDqwbI4IdovD@4áDIdtvpw@ébcéwdavD@444Dbédlv4@c@Dw3div4@cqI+édnv4@cqc44d6vD@44qébédrvpé@w3bIqddDqw4qé4d vp+b@4qé4dovIé@wqé4d vpDDIbqé4dzvII@4éDwdhvD@44qé4duvD@44+DwddvD@4éé4ddvD@444IwdevIé@wqé4dévp3@écé+4d q@éI+DéD]R+wcDmv]RZ5pcédrvpé@4DéDdpvD@44qé4dřvI+3qI+éd vp+b@4wbcb+dovD@ucédrvpé@pqé4dnvD@4qé4ddvD@44qébívIw@ébcéwdav+Dé@w3bdsvc@++éMpIw@4IbbMRdIwdnvD@4fqé4dovIé@wIIqdtvvD@4rIqdávpw@wIIqdrvpéwDbI4IdmvpD@3IDbqdavD@44qé4dnvp3@DbqIwdevIé@wqéébívIwcbwIIqd vpé4I@qw3dpvD@44qé4dovD@44c4édkvpIc@Iq+wdavD@444qébí  oo 
utenadotot 
7oNm