Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Jmenovité schéma organizační struktury úřadu'.


 
 
 
 
 
 
 
Královéhradecký kraj 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
 
www.informaceprovsechny.cz 
 
Email: [FOI #6225 e-mail] ??  
 
   
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) 
Naše značka (č. j.) 
Hradec Králové  
neuvedeno  
 
KUKHK-IZ-4/VZ/2017 
09.01.2017 
 
Odbor | oddělení 
 
Vyřizuje | linka | e-mail 
Počet listů: 1     
Vnitra a krajský živnostenský úřad  Miroslava Hlavová/472 
Počet příloh: 0 / listů: 0 
Stížností a dozoru obcí 
[emailová adresa]  Počet svazků: 0 
 
 
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5 
 
Odpověď  na  žádost  o  informace  doručenou  dne  05.01.2017  - 
odkaz na zveřejněnou informaci 
 
Vážený pane, 
 
dne 05.01.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
(dále  jen  „krajský  úřad“  nebo  „povinný  subjekt“)  prostřednictvím  elektronické  podatelny 
Vaši žádost dle zákona  číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  ve  které  požadujete,  cit.:  „schéma  organizační 
struktury  vašeho  úřadu  s uvedením  jména  příjmení  vedoucích  zaměstnanců  jednotlivých 
organizačních útvarů“
 
Povinný  subjekt  zaevidoval  Vaši  žádost  pod  čj.  KUKHK-IZ-4/VZ/2016,  posoudil  ji 
a konstatoval,  že se jedná  o žádost  o  informace  ve  smyslu  InfZ,  která  obsahuje  všechny 
potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. 
Na základě ustanovení § 6 odstavce 1 InfZ Vás povinný subjekt odkazuje na veřejně přístupné 
informace 
na 
webových 
stránkách 
Královéhradeckého 
kraje 
http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-
uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/, kde je uvedena organizační struktura Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, přičemž pokud kliknete na odkaz "kontakty" u názvu jednotlivého 
odboru, zobrazí se Vám strukturovaně celý odbor a jednotlivá jeho oddělení s uvedením 
jména, příjmení, činnosti, čísla kanceláře a telefonního čísla jednotlivých zaměstnanců 
krajského  úřadu
  včetně  informace,  je-li  dotyčný  zaměstnanec  přítomen  či  nepřítomen 
na pracovišti.  Dole  na  uvedené  internetové  stránce  mezi  přílohami  ke  stažení  je  také 
jmenovité uspořádání organizační struktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke dni 
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
 
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 
 
– spokojený občan. 
e-mail: Instituce [Královéhradecký kraj vyžaduje e-mail] 
www.kr-kralovehradecky.cz 
 


01.01.2017 ve formátu *.pdf (přímý odkaz http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-
urad/kontakt/organizacni-struktura/organizacni-schema/pavouk.pdf). 
Dále 
je 
na 
tomto 
konkrétním 
odkaze 
http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/telefonni_seznam.php  pro  veřejnost  také  možnost  zobrazení 
telefonického  seznamu  zaměstnanců  Královéhradeckého  kraje  s vyhledáváním  dle  jména, 
telefonu nebo odboru a možnost stáhnout si i ve formátu souboru *.xlsx telefonní seznam 
zaměstnanců a zastupitelů Královéhradeckého kraje s datem k 01.01.2017. 
 
S pozdravem 
 
                                                                                             „otisk razítka“        
   Ing. Miroslav Vrba, MPA  
                                       vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad  
 
                                                                     v z. Mgr. Štěpánka Blažková 
                                                                 vedoucí oddělení vnitřní správy 
                                                               (dokument je elektronicky podepsán) 
 
Stránka 2 z 2