Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.


Elektronický podpis - 5.1.2017
Certifikát autora podpisu :
Moravskoslezský kraj                                         5.1.2017 09:34:48
Jméno : Alexandra Matějová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.6.2017
Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:52
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměst...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:34:48
Vaše evidenční údaje: Havlík David,   /,, foi+request-6213-2586ee7f@infoprovs...
Vaše podání bylo přijato a předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.
Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.
V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.
Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj