Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.
Elektronický podpis - 19.1.2017
 
  Certifikát autora podpisu :
 
Jméno : Ing. Silvie Součková
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
*KUMSX01QNBLH*
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 18.4.2017
 
KRAJSKÝ ÚŘAD 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 
 
 
Čj: 
MSK   9818/2017 
Sp. zn.: 
KŘ/1090/2017/Pap 
 
084.1 S5 
Vyřizuje: 
Mgr. Ing. Petra Papoušková 
Odbor: 
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu 
Telefon: 
595 622 247 
Fax: 
595 622 951  
E-mail: 
xxxxx@xxx.xx 
Datum: 
2017-01-18 
Rozhodnutí 
Krajský  úřad  Moravskoslezského  kraje,  odbor  kancelář  ředitele  krajského  úřadu  (dále  „krajský  úřad“),  podle 
ustanovení § 2 odst. 1, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  InfZ),  v samostatné  působnosti  na  základě  §  66  
a § 94 odst.  1 zák. č.  129/2000 Sb., o krajích, a ve  spojení s  § 67 odst. 1 zák. č. 500/2004  Sb., správní  řád, 
rozhodl o žádosti o informace Davida Havlíka, nar. 09.10.1976, bytem Alejní 2410/3, PSČ 415 01, Teplice (dále 
též žadatel), ze dne 05.01.2017, takto: 
 
podle § 15 odst. 1 InfZ se žádost o informace odmítá
 
 
Odůvodnění 
Dne 05.01.2017 se žadatel obrátil prostřednictvím elektronické podatelny na Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 
(dále jen povinný subjekt) s žádostí o poskytnutí informace: …“žádám o životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu 
do úrovně ředitel/ředitelka odboru“… 
Povinný  subjekt  uvádí,  že  žadatel  vznesl  žádost  o  zaslání  životopisů  vedoucích  zaměstnanců  bez  bližšího 
upřesnění  požadovaných  údajů,  kdy  v podmínkách  povinného  subjektu  se  jedná  o  úroveň  vedoucí  oddělení  
a vedoucí odboru.  
Povinný  subjekt zde konstatuje, že životopisy  vedoucích zaměstnanců nedisponuje.  Zákoník práce  uvádí v ust.  
§  312  odst.  1:  „Zaměstnavatel  je  oprávněn  vést  osobní  spis  zaměstnance.  Osobní  spis  smí  obsahovat  jen 
písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3.“  Tedy 
zákoník  práce  ani  jiný  právní  předpis  neukládá  životopisy  vedoucích  zaměstnanců  uchovávat,  nejsou  totiž 
písemnostmi nezbytnými pro výkon práce v pracovněprávním vztahu. 
Životopisy vedoucích zaměstnanců jsou vyžadovány pouze pro účely výběrového řízení, zejména pak dle zákona 
č.  312/2000  Sb.,  o  úřednících  územně  samosprávných  celků  a  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  jen  ZÚSC)  dle  jeho  ust.  §  7.  Vzhledem  k tomu,  že  předkládané  životopisy  v rámci  výběrových 
 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 
 
Tel.: 595 622 222 
IČ: 70890692 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 
 
Fax: 595 622 126 
DIČ: CZ70890692 
Č. účtu: 1650676349/0800 
 
ID DS: 8x6bxsd 
Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00 
www.msk.cz 
 


 
Čj:  MSK   9818/2017 
Sp. zn.:  KŘ/1090/2017/Pap 
 
řízení  obsahují  osobní  informace,  je  zde  ze  strany  povinného  subjektu  postupováno  v souladu  se  zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZOOÚ), kde v ust. § 5 odst. 1 písm. e) se uvádí, že osobní údaje lze uchovávat jen po dobu, která je nezbytná 
k účelu jejich zpracování. Účel uchovávání životopisů vedoucích zaměstnanců končí skončením výběrového řízení. 
Skončením výběrového řízení v případě nevybraného uchazeče jsou tyto dokumenty buď zlikvidovány, nebo jsou 
mu  vráceny.  V případě  přijatého  uchazeče  jsou  tyto  dokumenty  skartovány.  Se  získanými  osobními  údaji 
vedoucích  zaměstnanců  je  dále  povinným  subjektem  nakládáno  v souladu  a  za  účelem  dle  ZOOÚ  a  pouze  se 
souhlasem  subjektu  údajů.  Povinný  subjekt  zde  dodává,  že  v současné  době  nemůže  s ohledem  na  výše 
uvedené ani ověřit, zda a případně jaké konkrétní údaje, které se mohly objevit v životopisech a které získal od 
zaměstnanců a nakládá s nimi v souladu a za účelem dle ZOOÚ, získal z životopisů, případně jiným způsobem. 
Tyto údaje povinný subjekt rovněž nevede. 
Vzhledem  k tomu,  že  žadatel  požaduje  konkrétně  „životopisy“  vedoucích  zaměstnanců  bez  bližší  specifikace 
požadovaných údajů, a vzhledem k výše uvedenému, nemůže jeho žádosti povinný subjekt vyhovět, a  proto  jí 
odmítá

 
Poučení 
Proti  tomuto  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  lze  podat  odvolání  prostřednictvím povinného  subjektu,  
a to do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Silvie Součková 
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu 
 
 
 
 
2/2 
Tel.: 595 622 222 
IČ: 70890692 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 
 
Fax: 595 622 126 
DIČ: CZ70890692 
Č. účtu: 1650676349/0800 
 
ID DS: 8x6bxsd 
Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00 
www.msk.cz 
 

Document Outline