Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'. 
 
 
 
 
 
 
Královéhradecký kraj 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
 
www.informaceprovsechny.cz 
 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
   
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) 
Naše značka (č. j.) 
Hradec Králové  
neuvedeno  
 
KUKHK-IZ-3/VZ/2017 
09.01.2017 
 
Odbor | oddělení 
 
Vyřizuje | linka | e-mail 
Počet listů: 1     
Vnitra a krajský živnostenský úřad  Miroslava Hlavová/472 
Počet příloh: 0 / listů: 0 
Stížností a dozoru obcí 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  Počet svazků: 0 
 
 
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5 
 
Výzva k upřesnění informace uvedené v žádosti o informace doručené dne 
05.01.2017  

 
Vážený pane, 
 
dne 05.01.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
(dále  jen  „krajský  úřad“  nebo  „povinný  subjekt“)  prostřednictvím  elektronické  podatelny 
Vaši žádost dle zákona  číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  ve  které  požadujete,  cit.:  „životopisy  vedoucích 
zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru
“.  
Povinný  subjekt  zaevidoval  Vaši  žádost  pod  čj.  KUKHK-IZ-3/VZ/2016,  posoudil  ji 
a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která ale neobsahuje všechny 
potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. 
Aby mohl krajský úřad Vaši žádost vyřídit, je třeba konkrétně specifikovat, jakých vedoucích 
zaměstnanců  krajského  úřadu  požadujete  životopisy,  neboť  uvádíte,  že  do  „úrovně 
ředitel/ředitelka odboru“
. S odkazem na veřejně přístupné informace na webových stránkách 
Královéhradeckého  kraje,  zejména  ucelené  v organizační  struktuře  http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-
uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/  nebo  na  veřejně  dostupný  telefonický  seznam 
zaměstnanců  s vyhledáváním  dle  jména,  telefonu  nebo  odboru  http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/telefonni_seznam.php  krajský  úřad  uvádí,  že  Vámi  požadovanou 
funkci  nemá  zřízenu.  Není  mu  tedy  zcela  jasné,  jakých  vedoucích  zaměstnanců  krajského 
úřadu požadujete životopisy. 
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
 
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 
 
– spokojený občan. 
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
www.kr-kralovehradecky.cz 
 


Dále k Vašemu požadavku krajský úřad podotýká, že životopis obecně může obsahovat též 
osobní  a  citlivé  údaje,  které  musí  krajský  úřad  jako  povinný  subjekt  a  zároveň  správce 
osobních údajů chránit v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Proto  též  specifikujte,  jaké 
konkrétní informace z životopisů požadujete. 
Vyzýváme Vás tímto v souladu s ustanovením § 14 odstavce 5 písmena b) InfZ z důvodu 
příliš  obecné  formulace  Vašeho  požadavku,  abyste  svoji  žádost  upřesnil.  Pokud  svoji 
žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude krajský úřad nucen, dle 
výše uvedeného ustanovení InfZ, rozhodnout o odmítnutí Vaší žádosti. 

Závěrem krajský  úřad k Vašim požadavkům uvádí, že podle ustanovení  § 17 odst. 1  InfZ 
mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, 
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 
a  s odesláním  informací  žadateli;  povinný  subjekt  může  žádat  úhradu  za  mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
 (§ 5 
odst.  1  písm.  f/  InfZ)  je  dostupný  na internetových  stránkách  Královéhradeckého  kraje: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/15--sazebnik-uhrad-za-poskytovani-
informaci-220/ . 
V případě  Vašich  požadavků  bude  k poskytnutí  požadovaných  informací  zcela  jistě  třeba 
mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání  informací  v personálních  spisech  zaměstnanců,  nejen 
ve spisovně  oddělení,  ale  také  v archivu,  bude  třeba  prověřit  jednotlivé  údaje  obsažené 
v životopisech  s ohledem  na  zákon  o  ochraně  osobních  údajů,  osobní  údaje  případně 
znečitelnit  a  v poslední  řadě  bude  nutné  též  převedení  životopisů  z písemné  formy 
na elektronickou.   
 
S pozdravem 
                                                                                               „otisk razítka“        
   Ing. Miroslav Vrba, MPA  
                                       vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad  
 
                                                                     v z. Mgr. Štěpánka Blažková 
                                                                   vedoucí oddělení vnitřní správy 
                                                               (dokument je elektronicky podepsán) 
 
 
 
 
                                                                                                  
Stránka 2 z 2