Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 
 
Spisová značka: 54/LP/17 
Vyřizuje: Mgr. Johana Vydrová 
 
 
 
 
 
 
ROZHODNUTÍ 
 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní, právní a krajský živnostenský úřad, 
právní  oddělení  (dále  jen  „krajský  úřad“),  jako  povinný  subjekt  podle  §  2  odst.  1  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ“) rozhodl ve věci žádosti žadatele Davida Havlíka, bytem Alejní 2410/3, 415 01 Teplice  
(dále  jen  „žadatel“),  o poskytnutí  „životopisů  vedoucích  zaměstnanců  úřadu  do  úrovně 
ředitel/ředitelka odboru“ 
 
takto: 
 
Dle  §  15  odst.  1  InfZ  se  žádost  o poskytnutí  „životopisů  vedoucích  zaměstnanců  úřadu  do 
úrovně ředitel/ředitelka odboru“  odmítá. 
 
 
 
Účastníci řízení: (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) 
- David Havlík, bytem Alejní 2410/3, 415 01 Teplice 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
I. 
 
(1)  Žadatel  zaslal  dne  5.  ledna  2017  elektronickou  cestou  do  elektronické  podatelny 
povinného  subjektu  žádost  o  poskytnutí  informace  dle  InfZ,  kdy  konkrétně  požadoval 
„životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru“. 
 
(2) Dle ustanovení § 14 InfZ posoudil krajský úřad náležitosti žádosti a dospěl k závěru, že 
žádost  byla  podána  řádně,  je  zřejmé,  kterému  subjektu  je  určena,  že  se  jedná  o  žádost  dle 
InfZ, žadatel jako fyzická osoba je řádně dle InfZ označen.  
 
 
II. 
 
(1) Životopisy vedoucích zaměstnanců má povinný subjekt k dispozici v okamžiku přihlášení 
uchazeče  o  zaměstnání  do  výběrového  řízení  vyhlášeného  dle  ustanovení  §  7  zákona  č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Životopisy obsahují údaje, které zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, definuje jako osobní případně i citlivé údaje a § 5 odst. 1 písm. e) tohoto 
zákona uvádí, že uchovávat osobní údaje lze pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování. Jakmile tedy odpadne účel - tzn. proběhne výběrové řízení, není již žádný důvod 
tyto  osobní  údaje  shromažďovat  a  životopis  je  vrácen  zaměstnanci,  neboť  povinný  subjekt 
není oprávněn si tyto osobní údaje bez souhlasu zaměstnance ponechat  k nějakému dalšímu 
využití či zpracování.  
 
 
(2)  Na  základě  výše  uvedeného  tak  povinný  subjekt  musí  konstatovat,  že  životopisy 
vedoucích  zaměstnanců  nemá  k  dispozici  a  proto  v souladu  s rozsudkem  Nejvyššího 
správního soudu v Brně ze dne 2. dubna 2008 sp. zn. 2 As 71/2007 žádost o informaci odmítá, 
kdy  „Poskytnutí  informace  lze  totiž  odmítnout  nejen  z důvodů  právních,  jež  jsou  taxativně 
vyjmenovány  v  §  7  –  11  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím,  nýbrž  i  z důvodů 
faktických,  které  v zákoně  z pochopitelných  důvodů  vyjmenovány  nejsou.  Typickým 
faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt 
požadovanou  informaci  nemá.“  Z uvedeného  rozsudku  dále  vyplývá,  že  i  v případě 
neexistence požadované informace vydá povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí informace. 
 
 
III. 
 
(1) S ohledem na vše výše uvedené krajský úřad dovodil, že žadateli není možné poskytnout 
požadované informace, neboť je nemá k dispozici. 
 
(2) Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,  
Z těchto  důvodů  rozhodl  krajský  úřad  tak,  že  v souladu  s ustanovením  §  15  InfZ  vydal 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 InfZ, 
a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu vnitra, podáním učiněným u 
Krajského úřadu Karlovarského kraje.  
 
 
V Karlových Varech dne 18. ledna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja 
vedoucí odboru legislativní, právní a krajský živnostenský úřad 
 
 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx