Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.

*KUCBX00M228
KUCBX00M C
22 *
8C 
 
O D B O R   K A N C E L Á Ř   H E J T M A N A    
 
číslo jednací: KUJCK 8996/2017 
 datum: 18.01.2017 
 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová 
 telefon: 386 720 225 
spisový znak: KHEJ 3395/2017/kakr/3 
 
doručováno na emailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Dne  5.  1.  2017  obdržel  Krajský  úřad  Jihočeského  kraje  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 1. 2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací: 
žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru. 
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 
Vaší žádosti jsme vyhověli a v přílohách Vám zasíláme životopisy vedoucích zaměstnanců do úrovně vedoucí odboru: 
 
Jméno o příjmení 
 
 
Rok vyhotovení 
JUDr. Kučera Milan, Ph.D.  
 
2012 
Ing. Nebesář Milan 
 
 
2011 
JUDr. Glaser Lukáš 
 
 
2009 
Ing. Staněk Ladislav 
 
 
2009 
Mgr. Červák Patrik 
 
 
2008 
Mgr. Mik Aleš 
 
 
 
2007 
Ing. Návara Jan   
 
 
2004 
Ing., Mgr. Urbánek Radek  
 
2003 
Ing., Bc. Fidler Jiří 
 
 
2001 
Ing. Šímová Hana 
 
 
2001 
Mgr. Studenovský Petr 
 
 
2001 
Ing. Klása Jiří 
 
 
 
1993 
 
 
Krajský  úřad  Jihočeského  kraje  má  k dispozici  životopisy  všech  vedoucích  zaměstnanců,  kteří  je  předávali  stávajícímu 
zaměstnavateli  jako  podklad  pro  potřeby  konání  výběrových  řízení  na  pozici  vedoucího  zaměstnance  v souladu  se  zákonem 
č. 312/2002 Sb. Pokud byl některý z vedoucích zaměstnán na úřadu před účinností tohoto zákona, jeho životopis úřad nemusí 
mít k dispozici a potom jej tudíž ani nemůže poskytnout. Údaje o profesní praxi uvedené v jednotlivých životopisech tudíž končí 
v době, kdy byl předmětný životopis stávajícímu zaměstnavateli doručen. 
 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004 
e-podatelna: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 
Stránka 1 
 

 
 
Informace v životopisech jsou poskytnuty ve formě jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu, informace o vzdělání 
a informace  o  profesní  praxi  (předchozí  zaměstnání).  Ostatní  osobní  údaje  byly  v  životopisech  anonymizovány  a  bylo  na  ně 
vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Milan Nebesář 
vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
- podepsáno elektronicky – 
 
 
* 12x příloha: 
CV_Ing. Fidler. pdf 
CV_Ing. Klása.pdf 
CV_Ing. Návara.pdf 
CV_Ing. Nebesář.pdf 
 
 
CV_Ing. Staněk.pdf 
CV_Ing. Šímová.pdf 
CV_Ing. Urbánek.pdf 
CV_JUDr. Glaser.pdf 
 
 
CV_JUDr. Kučera.pdf 
CV_Mgr. Červák.pdf 
CV_Mgr. Mik.pdf   
CV_Mgr. Sudenovský.pdf 
 
Stránka 2