Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.

Hlavní město Praha 5.1.2017 09:13:00
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:50 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců podané na adresu elektronické podatelny xxxxx@xxxxx.xx bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP5OQV9F
Datum a čas zaevidování: 5.1.2017 09:03:07
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 3/2410, 41501 Teplice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxPoučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.


Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.