Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Životopisy vedoucích zaměstnanců'.


 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 
 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
*MHMPMHXMPP5XP5RRIIMM0W 0W* 
 Odbor personální 
 
 
 
 
   
 
 
Vážený pan 
 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
 
foi+request-6206-
[emailová adresa] 

   
 
 
Váš dopis zn./ze dne 
Č.j. 
Vyřizuje / linka 
Datum 
5. 1. 2017 
MHMP   93500/2017 
Mgr. Tamara 
20.01.2017 
Sp. zn. 
Kawiková / 2880 
 
S-MHMP   24364/2017  
Počet listů / příloh 2 / 1 
Poskytnutí  informace  na  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb., o svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane, 
dne  5. 1. 2017  byla  na hlavní podatelnu Magistrátu  hlavního  města  Prahy  (dále  jen 
„Magistrát“ nebo „povinný subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„InfZ“), a to  „žádám  o  životopisy  vedoucích  zaměstnanců  úřadu  do  úrovně  ředitel/ředitelka 
odboru“ (dále jen „žádost“). 
V souladu  s  rozsudkem  Nejvyššího  správního  soudu  č.j. 8 As 12/2015-46 ze dne 
25. 3. 2015, v němž Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že informace o dosaženém vzdělání 
a odborné  praxi  zaměstnanců  veřejné  správy  patří  do  rozsahu  pojmu  „veřejná  a  úřední 
činnost“ obsaženého v § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů“); a dále že zájem na poskytnutí uvedeného typu informací o zaměstnancích veřejné 
správy  obecně  převažuje  nad  zájmem  na  ochraně  soukromí  dotčených  osob,  Vám podle 
§ 4a  InfZ  poskytuji  požadovanou  informaci,  tj.  životopisy  vedoucích  zaměstnanců  úřadu 
(povinného subjektu) do úrovně ředitel/ředitelka odboru. 
Po posouzení Vaší žádosti došel povinný subjekt k závěru, že se předmětná žádost týká 
ředitelky Magistrátu, zástupkyně ředitelky Magistrátu a ředitelů a ředitelek jednotlivých odborů 
Magistrátu  (dále  jen  „dotčené  osoby“).  Požadované  informace  jsou  obsaženy  v souboru,  který 
tvoří přílohu k tomuto sdělení. 
Zároveň Vás musím upozornit, že subjekt, jemuž jsou na základě zákona o svobodném 
přístupu k informacím nebo na základě jiného zákona upravujícího poskytování informací včetně 
osobních  údajů,  zpřístupněny  osobní  údaje,  je  odpovědný  za  jejich  další  využití  či  jiné 
zpracování. V případě, kdy příjemce poskytnuté údaje bude dále šířit, ať už omezenému okruhu 
adresátů  či  okruhu  neomezenému  (např.  jejich  zveřejněním  na  internetu),  jedná  se  o  takové 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
tel.:  Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 
Elektronický podpis - 20.1.2017
e-mail:  Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail],  ID DS: 48ia97h 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Petra Dederová
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 18.3.2017

zpracování  osobních  údajů,  při  kterém  musí  daný  příjemce,  resp.  za  této  situace  již  správce 
údajů, plnit veškeré povinnosti, které mu zákon o ochraně osobních údajů ukládá. 
Od  tohoto  okamžiku  musí  nový  správce  údajů  plnit  veškeré  povinnosti  vyplývající 
ze zákona  o  ochraně  osobních  údajů,  tj.  zejména  povinnost  zpracovávat  osobní  údaje  pouze 
na základě  řádného  právního  titulu,  přičemž  taxativní  výčet  právních  titulů  je  uveden 
v § 5 odst. 2  zákona  o  ochraně  osobních  údajů,  a  obecně  zpracování  provádět  tak,  aby  nebylo 
nepřiměřené, resp. aby nepřiměřeným způsobem nezasahovalo do soukromého a osobního života 
či lidské důstojnosti subjektu údajů (dotčených osob).  
Dále Vás upozorňujeme, že dle vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů odpovědnost 
za  zveřejnění  osobních  údajů  nese  výlučně  osoba,  která  zveřejnění  provádí,  a  to  ať  již 
automatizovaně či nikoliv, ne povinný subjekt na základě toho, že nezbytné identifikační údaje 
žadatele  v poskytnutí  informace  uvede  (dostupné  na  internetové  adrese  ÚOOÚ,  blíže  viz 
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=20929&p1=0). 
Současně Vás chceme upozornit na skutečnost, že tato odpověď je sdělením o poskytnutí 
informace  podle  InfZ  a  nejedná  se  o  souhlas  k jejímu  automatickému  zveřejnění 
na internetových  stránkách  www.infoprovsechny.cz,  a  proto  způsob  dalšího  využití  informací 
poskytnutých na žádost žadatele je již na vlastním rozhodnutí Vás jakožto žadatele podle InfZ (a 
současně  dle  výše  uvedeného  také nově jako  správce  údajů  podle  zákona  o  ochraně  osobních 
údajů),  a  to  včetně  všech  důsledků  z toho plynoucích v souladu s platnou legislativou a 
judikaturou. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Petra Dederová 
 
ředitelka Odboru personálního 
 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1.  Životopisy vedoucích zaměstnanců (dotčených osob)