Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.


KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:
David Havlík
Ze dne:
Naše č. j.:
KDS/103/17
Alejní 2410/3
Spis. zn.:
ZN/46/KDS/17
415 01  Teplice
Počet listů:
1
Email: foi+request-6244-
Počet příloh:
0
Počet listů příloh:
0
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Vyřizuje: 
Ing. Milan Šustr
Tel.:
  
377 195 429
E-mail:
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Datum:
6. 1. 2017
Poskytnutí informací a odkaz na zveřejněnou informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane Havlíku,
dne 5. 1. 2017 byly Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručeny Vaše 
tři žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.).
Ve svých žádostech jste požadoval poskytnout:
1. životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru,
2. adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní 
působnosti.  Informaci  žádám  v otevřeném  počítačovém  formátu  (dle  §  4b 
106/1999 Inf.zákona),
3. schéma  organizační  struktury  vašeho  úřadu  s uvedením  jména  a  příjmení 
vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů.
K uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
1. KÚPK  nedisponuje životopisy  vedoucích  zaměstnanců  úřadu  do  úrovně 
ředitel/ředitelka odboru.
2. V bodě  č.  2  Vás  odkazujeme  na  zveřejněnou  informaci  dle  §  6  odst.  1  zákona 
č. 106/1999  Sb.,  kdy  požadované  informace  jsou  zveřejněny  na  internetových 
stránkách  jednotlivých  obcí  (městských  částí,  městysů,  měst).  Informace  jsou 
také 
zveřejněny 
na 
internetových 
stránkách 
ePusa: 
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=43&zkra
tka=obce  
u  jednotlivých  obcí.  KÚPK  Vám  tyto  informace  neposkytuje,  ale 
odkazuje Vás na údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněných informací.
3. Taktéž  v bodě  3  Vás  odkazujeme  na  zveřejněnou  informaci  dle  §  6  odst.  1 
zákona č. 106/1999 Sb. Vámi požadované informace naleznete na internetových 
stránkách 
Plzeňského 
kraje: 
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/telefonni-
seznam/zarazeni,  kde  jsou  zobrazeni  všichni  zaměstnanci  KÚPK,  včetně 
vedoucích zaměstnanců s uvedením jména a příjmení.
K Vámi  uváděné  informaci  o  automatickém  zveřejnění  na  internetu  a  vyloučení 
odpovědnosti  uvádíme,  že  Vámi  uvedené  upozornění  je  mylné.  Odpovědnost  za 
zveřejnění osobních údajů nese výlučně osoba, která zveřejnění (ať už automatizovaně, 
či  nikoliv)  provádí,  nikoliv  povinný  subjekt  na  základě  toho,  že  nezbytné  identifikační 
údaje žadatele v poskytnutí informace uvede. Námi uváděná informace se ztotožňuje se 
E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Tel.: + 420 377 195 111
IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz
Fax: + 420 377 195 078
DIČ: CZ70890366

2/2
stanoviskem  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  zveřejněné  na  internetové  stránce 
úřadu: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=20929&p1=0.
S pozdravem
Mgr. Drahomíra Janoušková
pověřena zastupováním vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností
elektronicky podepsáno
E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Tel.: + 420 377 195 111
IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz
Fax: + 420 377 195 078
DIČ: CZ70890366