Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'. 
 
 
 
 
 
 
Královéhradecký kraj 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
 
www.informaceprovsechny.cz 
 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
   
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) 
Naše značka (č. j.) 
Hradec Králové  
neuvedeno  
 
KUKHK-IZ-2/VZ/2017 
11.01.2017 
 
Odbor | oddělení 
 
Vyřizuje | linka | e-mail 
Počet listů: 1     
Vnitra a krajský živnostenský úřad  Miroslava Hlavová/472 
Počet příloh: 1 / listů: el.příloha 
Stížností a dozoru obcí 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  Počet svazků: 0 
 
 
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace doručenou dne 05.01.2017 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 05.01.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
(dále  jen  „krajský  úřad“  nebo  „povinný  subjekt“)  prostřednictvím  elektronické  podatelny 
Vaši žádost dle zákona  číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které požadujete, cit.: „adresář obecních, městských 
úřadů, městysů a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném 
počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf,zákona)
“.  
Povinný  subjekt  zaevidoval  Vaši  žádost  pod  čj.  KUKHK-IZ-2/VZ/2017,  posoudil  ji 
a konstatoval,  že se jedná  o žádost  o  informace  ve  smyslu  InfZ,  která  obsahuje  všechny 
potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. 
O  předání  požadovaných  informací  byl  požádán  věcně  příslušný  odbor  kancelář  ředitele 
krajského úřadu, oddělení informační centrum, které po seznámení se s obsahem Vaší žádosti 
poskytlo  tabulku  ve  formátu  souboru  *.xlsx,  která  byla  převedena  do  otevřeného  formátu 
HTML. Tabulka tvoří přílohu tohoto elektronického dokumentu.  
 
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
 
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 
 
– spokojený občan. 
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
www.kr-kralovehradecky.cz 
 


Adresář  obcí  Královéhradeckého  kraje  je  též  zveřejněn  na  internetových  stránkách 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/kralovehradecky-
kraj/obce/adresar-obci-kraje-109/ a na těchto stránkách níže v přílohách ke stažení ve formátu 
*.csv. 
 
S pozdravem 
 
                                                                                                „otisk razítka“        
   Ing. Miroslav Vrba, MPA  
                                       vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad  
 
 
                                                                      v z. Mgr. Štěpánka Blažková 
                                                                    vedoucí oddělení vnitřní správy 
                                                                 (dokument je elektronicky podepsán) 
 
 
 
 
Příloha:  
-soubor adresar_obci_html.mht 
Stránka 2 z 2