Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 2 T 63/2006'.


Č. j. 2 T 63/2006 – 1231  
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 
Okresní  soud  v  Teplicích  rozhodl  v  hlavním  líčení  konaném  dne  28.  března  2012  
v  senátě  složeném  z  předsedy  senátu  Mgr.  Martina  Roubalíka  a  přísedících  Kristy 
Jenatschkové a Hany Sůvové, t a k t o :  
 
 
Obžalovaní 
M.  M. , 
 
nar. XX.XX.XXXX, bytem, stíhaný jako uprchlý,  
 
J.  F. , 
 
nar. XX.XX.XXXX, trvale bytem, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody,  
 
j s o u    v i n n i ,    ž e 
 
1.  
v přesně nezjištěné době na jaře roku 2004 mezi sebou v Dubí, okres Teplice, uzavřeli ústní 
dohodu,  že  obž.  F.  za  úplatu  zajistí  obž.  M.  ženy  a  dívky,  které  budou  v hotelech,  které 
provozoval  v Dubí,  okres  Teplice,  vykonávat  prostituci,  na  což  obž.  F.  v přesně  nezjištěné 
době od července do října 2004 na různých místech v okresech Hradec Králové, Jičín, Náchod 
a  ve  městě  Dvůr  Králové  zjednal  k provozování  prostituce  poškozené  M.  H.,  nar. 
XX.XX.XXXX,  I.  B.,  nar.  XX.XX.XXXX  a  M.  M.,  nar.  XX.XX.XXXX,  které  odvezl  do 
Dubí,  kde  je  předal  obž.  M.,  který  je  ubytoval  v hotelech  S.  D.  a  M.,  kde  pak  provozovaly 
prostituci,  za  které  kořistil,  a  ve  stejné  době  a  na  stejných  místech  obž.  F.  zjednal 
k provozování prostituce poškozené S. F., nar. XX.XX.XXXX, V. B., nar. XX.XX.XXXX, E. 
H., nar. XX.XX.XXXX, L. B., nar. XX.XX.XXXX a H. V., nar. XX.XX.XXXX, tyto odvezl 
do Dubí, kde je předal obž. M., který je ubytoval v hotelech S. D. a M. za účelem provozování 
prostituce a pokusil se je zjednat k provozování prostituce, kterou tyto odmítly vykonávat,  a 
dále se ve stejné době a na stejných místech obž. F. pokusil zjednat k provozování prostituce 

p o k r a č o v á n í                                                                                       sp. zn. 2 T 63/2006 

 
 
   
 
 
 
 
poškozené Z. V., nar. XX.XX.XXXX a M. Š., nar. XX.XX.XXXX, což tyto odmítly, přičemž 
oba obžalovaní věděli, že některé z poškozených jsou osoby mladší než osmnáct let, 
 
t e d y  
 
zčásti  se  dopustili  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu,  že  jiného  zjednají  
k  provozování  prostituce,  jehož  se  dopustili  v úmyslu  tento  trestný  čin  spáchat,  přičemž 
k dokonání trestného činu nedošlo, zčásti jiného zjednali k provozování prostituce,  
 
zčásti  se  dopustili  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k tomu,  že  ohrozí  mravní  vývoj 
dítěte  tím,  že  ho  svádí  k nemravnému  životu,  jehož  se  dopustili  v úmyslu  tento  trestný  čin 
spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, zčásti ohrozili mravní vývoj dítěte tím, že 
ho svedli k nemravnému životu,  
 
2. 
v přesně  nezjištěné  době  koncem  července  2004  s ohledem  na  předchozí  jednání  ad  1  po 
dohodě s obž. M. přivezl bez vysvětlení za účelem provozování prostituce obž. F. poškozenou 
K.  N.,  nar.  XX.XX.XXXX  do  hotelu  S.  D.  v Dubí,  okres  Teplice,  kde  ji  v tomto  úmyslu 
předal obž. M. a kde následně po srozumění s tím pro ně provozovala prostituci, 
 
t e d y   
jiného zjednali k provozování prostituce,  
 
t í m    s p á c h a l i 
 
ad 1. 
 
přečin kuplířství podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku, dílem dokonaný a dílem ve stadiu pokusu 
podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,   
 
přečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaný  
a dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,   
 
ad 2. 
 
trestný čin kuplířství podle § 204 odst. 1 tr. zákona, a 
 
obžalovaný M. M. se 
 

o d s u z u j e   
 
 
podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu 
odnětí svobody v trvání   d v o u  (2)  let,  j e d n o h o  (1)  měsíce   a   p a t n á c t i   (15) 
dnů.
  
 
 
Podle  §  56  odst.  2  písm.  b)  tr.  zákoníku  se  pro  výkon  uloženého  trestu  zařazuje  
do věznice s   d o z o r e m .   
 
Obžalovaný J. F. 
 
 
Podle  §  37  tr.  zákona  se      u  p  o  u  š  t  í      od  uložení  souhrnného  trestu,  neboť  trest 
odnětí svobody ve výměře 3 roků se zařazením do věznice s dozorem,  který mu  byl  uložen 

pokračování 
 

 
 
 sp. zn. 2 T 63/2006 
 
mimo jiné pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona rozsudkem Okresního soudu 
v Trutnově  č.  j.  1  T  6/2005  –  231,  ze  dne  23.02.2005,  v právní  moci  téhož  dne,  je  trestem 
dostatečným.  
 
Podle § 129 odst. 3 tr. řádu tento rozsudek neobsahuje odůvodnění, neboť po jeho vyhlášení 
se  obžalovaný  J.  F.,  obhájce  za  obžalovaného  M.  M.  i  státní  zástupce  vzdali  odvolání  a 
prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění, obžalovaní nadto že si nepřejí, aby v jejich 
prospěch podaly odvolání jiné oprávněné osoby.  
 
 
P o u č e n í :   
  

Proti  tomuto  rozsudku      l  z  e      podat  odvolání  do      o  s  m  i      (8)    dnů  ode  dne  doručení 
písemného vyhotovení rozsudku ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního 
soudu v Teplicích.  
 
Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní  zástupce  pro  nesprávnost  kteréhokoli  výroku, 
obžalovaný  pro  nesprávnost  výroku,  který  se  ho  přímo  dotýká,  zúčastěná  osoba  pro  nesprávnost 
výroku o zabrání věci, poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, pro nesprávnost výroku o 
náhradě škody. Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho výroku, může jej 
napadnout  také  proto,  že  takový  výrok  učiněn  nebyl,  jakož  i  pro  porušení  ustanovení  o  řízení 
předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí.  
 
Odvolání  musí  být  podáno  ve  lhůtě  uvedené  v  §  248  tr.  řádu  nebo  v další  lhůtě  k tomu 
stanovené předsedou senátu soudu prvního stupně podle § 251 tr. řádu, také odůvodněno tak, aby bylo 
patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které 
rozsudku předcházelo. 
 
Státní  zástupce  je  povinen  v odvolání  uvést,  zda  jej  podává,  byť  i  zčásti,  ve  prospěch  nebo 
v neprospěch obviněného. 
 
Odvolací soud   o d m í t n e   odvolání, které nesplňuje náležitosti obsahu odvolání.  
 
Právo odvolání   n e p ř í s l u š í   osobám, jež se ho výslovně vzdaly. 
 
 
V Teplicích dne 28. března 2012 
 
 
 
 
 
 
    Mgr. Martin Roubalík, v. r.  
 
 
 
 
 
 
              předseda senátu 
Za správnost vyhotovení: 
Miroslava Žáková 
 
Tento  rozsudek  ze  dne  28.3.2012,  č.  j.  2  T  63/2006  –  1231  nabyl  právní  moci  u  obou 
obžalovaných  dne  28.3.2012  
a  je  vykonatelný  týmž  dnem.  Připojení  doložky  provedla 
Miroslava Žáková dne 3.4.2012.