Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Obžaloba 1 KZV 19/2015'.
1 KZV 19/2015-85 
 
 
Krajskému soudu 
v Ústí nad Labem 
O b ž a l o b a 
 
Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podle § 176 odst. 1 tr. řádu  
podává obžalobu na 
 
 
1) Ing. Aleše Laibla, 
 
nar. 
  
 
 
2) Ing. Petra Blahuše, 
 
nar. 
 
 
 
 
3) Petra Hipsche, 
 
nar. 
 
 
 
- ž e - 
 
 
obviněný Ing. Aleš Laibl, jako jednatel a společník s obchodním podílem 10 % ve společnosti 
1. Betonstav, s.r.o.,  IČ: 
,  se  sídlem 
,  s předmětem 
podnikání  mimo  jiné  „provádění  staveb,  jejich  změn  a  odstraňování“  a  současně  jako  člen 
představenstva  společnosti  BETONSTAV  Teplice,  a.s.,  IČ: 
,  se  sídlem 
 s předmětem podnikání mimo jiné „provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování“  a obviněný  Ing. Petr  Blahuš jako předseda představenstva a obviněný Petr 
Hipsch  jako  člen  představenstva  společnosti  BETONSTAV  Teplice,  a.s., 

která byla ve společnosti 1. Betonstav, s.r.o., společníkem s obchodním podílem 90 %, 
 
po  předchozí  dohodě  o  způsobu  eliminace  dluhů  vůči  externím  subdodavatelům,  vzniklých 
společnosti  1.  Betonstav,  s.r.o.  při  výstavbě  novostavby  bytového  komplexu  v  Karlových 
Varech,  v  Jateční  ulici,  který  se  zavázala  postavit  společnost  BETONSTAV  Teplice,  a.s., 
která  zakázku  přenechala  své  dceřiné  společnosti  1.  Betonstav, s.r.o.,  v úmyslu  opatřit 
prospěch  společnosti  BETONSTAV Teplice, a.s., a  poškodit, mimo jiných, zejména 
subdodavatele níže specifikované stavby,  

 
uzavřeli Ing. Petr Blahuš a Petr Hipsch za společnost BETONSTAV Teplice, a.s., a Ing. Aleš 
Laibl  za  společnost 1. Betonstav, s.r.o., v  blíže  nezjištěnou  dobu,  zřejmě  v  lednu  2011, 
nedatovaný  písemný  smluvní  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  č.  1/519/08  uzavřené  dne 
21.3.2009  mezi  zhotovitelem  společností  1. Betonstav, s.r.o.,  Teplice a objednatelem 
společností  BETONSTAV Teplice, a.s.,  k realizaci díla "novostavba bytového komplexu 
Karlovy Vary včetně venkovních objektů" (dále jen SoD) v celkové ceně díla 351.062.167,64 
Kč bez DPH, kdy citovaným dodatkem bylo mimo jiné změněno původní ujednání zakotvené 
v čl.  11.1  SoD,  o  smluvní  pokutě,  která byla navýšena  z částky  10.000,-Kč  za  každý  den 
prodlení ve vztahu k smluvně určenému termínu dokončení a předání díla do 30.11.2009, na 
částku ve výši 250.000,-Kč za den prodlení, 
 
a tento dodatek obvinění  použili  k  neoprávněnému  uplatnění  navýšené  smluvní pokuty ze 
strany společnosti BETONSTAV Teplice, a.s. vůči spol. 1. Betonstav, s.r.o., kdy na základě 
listiny  "Zápis  o  odevzdání  a  převzetí  dokončených  staveb  a  jejich  částí"  ze  dne  19.1.2011, 
jejíž obsah neodpovídal skutečnosti, byla dne 28.1.2011 společností BETONSTAV Teplice, 
a.s.,  vystavena  faktura  č.  12004  na  částku  104.000.000,-Kč  za  údajných  416  dní  prodlení, 
přičemž ve skutečnosti byla stavba jako dokončená a provedená dle norem RPD a ČSN bez 
zjevných vad bránících v užívání  předána  poslední  sekcí  "E"  již  dne 26.2.2010, a tedy 
společnost BETONSTAV Teplice, a.s. byla oprávněná účtovat společnosti 1. Betonstav, s.r.o., 
smluvní pokutu pouze za 88 dní prodlení ve výši 10.000,-Kč/den, tedy celkem 880.000,-Kč, a 
na  základě  vytvoření  této  neoprávněně  navýšené  pohledávky  došlo  na  základě  Sdělení  o 
započtení vzájemných pohledávek z 14.2.2011 (zjevně chybně datováno dnem 14.2.2010) k 
zápočtu  smluvní  pokuty  ve výši 104.000.000,-Kč  ze  strany  společnosti  BETONSTAV 
Teplice, a.s. na úkor společnosti  1.  Betonstav,  s.r.o.,  což  Ing.  Aleš  Laibl  jako  jednatel 
společnosti  1.  Betonstav,  s.r.o.,  akceptoval,  neboť  neučinil  žádné  opatření  proti  tomuto 
započtení a naopak dne 16.3.2011 podal na společnost 1. Betonstav, s.r.o., jako její statutární 
orgán insolvenční návrh se zdůvodněním, že pohledávky z obchodního styku jsou nedobytné, 
 
čímž o neoprávněně účtovanou část smluvní pokuty ve výši 103.120.000,- Kč byla vylepšena 
finanční  bilance  společnosti  BETONSTAV  Teplice,  a.s.,  která,  ač  od  objednatele  díla 
společnosti JTH Research, a.s., IČ 27339963, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, dostala za 
stavbu zaplaceno, tyto finanční prostředky nezaplatila za odvedenou práci na účet své dceřiné 
společnosti  1. Betonstav, s.r.o., aby  tato  společnost  mohla  uspokojit,  byť  jen  částečně,  své 
závazky  vůči  subdodavatelům  a  takto  jednali  všichni  tři  obvinění  s  vědomím  o  závislosti 
finančního stavu a platební bilance společnosti 1. Betonstav, s.r.o., na mateřské společnosti 
BETONSTAV Teplice, a.s.,  která dle mandátní smlouvy z 18.12.2009 zajišťovala společnosti 
1. Betonstav, s.r.o. vedení kompletní ekonomické  a  obchodní  agendy,  včetně  vedení 
účetnictví,  
 
a  takto  způsobili,  že  společnost  1.  Betonstav,  s.r.o.,  neměla  finanční  prostředky  na  úhradu 
svých pohledávek existujících a splatných  před  datem  započtení  pohledávky  společnosti 
BETONSTAV Teplice, a.s., ze smluvní pokuty,  tedy ke dni 14.2.2011,  vůči  známým 
věřitelům,  zpravidla  subdodavatelům  výše  uvedené  novostavby  bytového komplexu v 
Karlových Varech,  kteří  tak  byli  poškozeni  o  částku  v celkové  výši  103.120.000,-Kč,  v 
konkrétním níže uvedeném rozsahu      
  
  
 
 

 
č. 
částka 
věř. č. př. 
věřitel 
uspokoje
 
ní 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
T e d y –  
obviněný Ing. Aleš Laibl 
- jednak jako společník a člen orgánu dvou podnikatelů se stejným předmětem činnosti 
v  úmyslu  opatřit  jinému  prospěch  uzavřel  smlouvu  na  úkor  jednoho  z  podnikatelů  a 
uvedeným činem získal pro jiného prospěch velkého rozsahu, 
-  jednak  částečně zmařil uspokojení svého věřitele tím, že předstíral závazek ve větším 

rozsahu, než odpovídá skutečnosti a činem způsobil škodu velkého rozsahu, 
 
obviněný Ing. Petr Blahuš 
 
- jednak jako společník a člen orgánu dvou podnikatelů se stejným předmětem činnosti 

v  úmyslu  opatřit  jinému  prospěch  uzavřel  smlouvu  na  úkor  jednoho  z  podnikatelů  a 
uvedeným činem získal pro jiného prospěch velkého rozsahu, 
-  jednak  částečně  zmařil  uspokojení  věřitele  jiné  osoby  tím,  že  k  majetku  dlužníka 

uplatnil  existující  pohledávku  ve  vyšší  hodnotě,  než  jaké  má  a  činem  způsobil  škodu 
velkého rozsahu, 
 
obviněný Petr Hipsch 
 
- jednak jako společník a člen orgánu dvou podnikatelů se stejným předmětem činnosti 

v  úmyslu  opatřit  jinému  prospěch  uzavřel  smlouvu  na  úkor  jednoho  z  podnikatelů  a 
uvedeným činem získal pro jiného prospěch velkého rozsahu, 

-  jednak  částečně  zmařil  uspokojení  věřitele  jiné  osoby  tím,  že  k  majetku  dlužníka 
uplatnil existující pohledávku  ve  vyšší  hodnotě,  než  jaké  má  a  činem  způsobil  škodu 
velkého rozsahu. 
 
 
 
 

T í m    s p á c h a l i 
 
obviněný Ing. Aleš Laibl 
-  jednak  zločin  zneužití  informace  a  postavení  v  obchodním  styku  podle  §  255  odst.  2, 
odst. 4 tr. zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku,   
-  jednak  zločin  poškození  věřitele  podle  §  222  odst.  1  písm.  e),  odst.  4  písm.  a)  tr. 
zákoníku, 
 
obviněný Ing. Petr Blahuš 
 
-  jednak  zločin  zneužití  informace  a  postavení  v  obchodním  styku  podle  §  255  odst.  2, 
odst. 4 tr. zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku,   
-  jednak  zločin  poškození  věřitele  podle  §  222  odst.  2  písm.  b),  odst.  4  písm.  a)  tr. 
zákoníku, 
 
 
obviněný Petr Hipsch 
 
-  jednak  zločin  zneužití  informace  a  postavení  v  obchodním  styku  podle § 255 odst. 2, 

odst. 4 tr. zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku,   
-  jednak  zločin  poškození  věřitele  podle  §  222  odst.  2  písm.  b),  odst.  4  písm.  a)  tr. 
zákoníku. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
V Ústí nad Labem dne 22. ledna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Svoboda, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       státní zástupce  
 
Za správnost vyhotovení: 
Lucie Pilařová 

Document Outline