Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace o řízení 3 T 65/2016'.
 
 
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci  
pobočka v Ostravě 
 
 
 
4 VZV 3/2015                                                                       V Ostravě dne 18.7.2016   
 
 
 
 
Obvodnímu soudu  
 
pro  Prahu 1 
 
 
 
 
O b ž a l o b a 
 
Státní  zástupce  Vrchního  státního  zastupitelství  v Olomouci,  pobočky  v Ostravě 
podává podle § 176 odst.  1 trestního řádu, za použití  § 179 odst. 1 trestního řádu, 
obžalobu na obviněné 
 
 
1)  Mgr. J
 N 

 
dříve  N
,  nar. 
,  nezjištěného  zaměstnání,  trvale  bytem 
,  zdržující  se  na  adrese 
 
 
 
 
2)  RNDr. P
  N 

 
nar. 
  v 
 
,  nezjištěného  zaměstnání,  trvale  bytem 

 
 
3)  Mgr. R
  B 
, MBA 
 
nar. 
, nezjištěného zaměstnání, trvale bytem 
 
, zdržující se na adrese 
,  
 

 

 
 
ž e 
 
 
 
obv.  Mgr.  J

  N
  (dříve  N
),  obv.  RNDr.  P
  N
,  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA společně: 
 
I. 
 
v přesně  nezjištěné  době nejméně  od  18.  září  2012 do 6.  listopadu  2012  v Praze  a 
v Brně,  konkrétně  v prostorách  Hrzánského  paláce  na  adrese  Loretánská  177/9, 
Praha  1,  v restauraci  Vojanův  dvůr  na  adrese  U  Lužického  semináře  21,  Praha  1, 
v prostorách  Kramářovy  vily  na  adrese  Gogolova  212/1,  Praha  1,  v prostorách 
Strakovy  akademie  na  adrese  nábř.  Edvarda  Beneše  4/128,  Praha  1,  v sídle 
obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s.  na  adrese  Nábřeží  Ludvíka  Svobody 
1222/12,  Praha  1,  na  blíže  neustanoveném  místě  v Praze  8  –  Karlín,  v  prostorách 
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky  na  adrese  Sněmovní  176/4, 
Praha  1  –  Malá  Strana,  a  to  na  jiných  místech,  než  na  kterých  probíhala  jednání 
Poslanecké  sněmovny  nebo  jejích  orgánů,  v hotelu  Holiday  Inn  na  adrese 
Křížkovského 496/20, Brno – Pisárky, v Hotelu International Brno na adrese Husova 
200/16,  Brno,  v areálu  brněnského  výstaviště  na  adrese  Výstaviště  405/1,  Brno, 
jakož i na dalších doposud přesně nezjištěných místech, 
 
obviněný RNDr. P
 N
, jako předseda vlády České republiky, v součinnosti a ve 
společném  úmyslu  s obviněnými  Mgr.  J
  N
,  dříve  N
,  vrchní 
ředitelkou  Sekce  kabinetu  předsedy  vlády  České  republiky  a  Mgr.  R
 
B
, MBA, do 20. září 2012 náměstkem ministra zemědělství a od 20. září 2012 
členem  představenstva  obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s.  slíbit  úplatek  Bc. 
P
 T
, Ing. I
 F
 a Bc. M
 Š

 
vedl  prostřednictvím  obviněných  Mgr.  J
  N
,  dříve  N
,    a  Mgr. 
R
 B
, MBA, před veřejností utajovaná a konspirativní jednání s Bc. P
 
T
,  při  těchto  jednáních  zastupujícím  také  Ing.  I
  F
  a  Bc.  M
 
Š
,  do  7.11.2012  všichni  poslanci  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České 
republiky, za případné účasti dalších osob, 
 
kdy na podkladě těchto jednání, která neměla charakter politických dohod, ale jejichž 
cílem  bylo  zajištění  neoprávněného  osobního  prospěchu  Bc.  P
  T
,  Ing. 
I
  F
  a  Bc.  M
  Š
,  byla  do  6.11.2012  dosažena  dohoda,  kdy 
obviněný RNDr. P
 N
 prostřednictvím obviněných Mgr. J
  N
, dříve 
N
,  a  Mgr.  R
  B
,  MBA,  slíbil  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
 
Š
  a  Ing.  I
  F
,  kteří  takový  slib  přijali,  neopodstatněné  osobní 
zvýhodnění  spočívající  v tom,  že  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
 
F
  sami  nebo  jimi  určené  osoby  získají  členství  v orgánech  –  představenstvu 
nebo dozorčí radě – a případně i v managementu obchodních společností, v nichž je 
majoritním akcionářem Česká republika, nebo ve státních orgánech, kdy na získání 
těchto funkcí neměli právní nárok a bez uvedených jednání a příslibu předsedy vlády 
by je oni sami nebo jimi určené osoby nemuseli získat,                                                                             
 

 

 
 
přičemž  výše  uvedená  jednání  byla  vedena,  výše  uvedený  slib  byl  dán  a  přijat 
v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných 
a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který byl 
vládou  dne  6.9.2012  předložen  Poslanecké  sněmovně  a  téhož  dne  byl  poslancům 
rozeslán  jako  tisk  801/0,  s nímž  vláda  spojila  žádost  o  vyslovení  důvěry,  kdy  tato 
jednání pak vyústila v to, že:  
 
-  dne  20.12.2012  byl  Bc.  M
  Š
  zvolen  členem  dozorčí  rady  obchodní 
společnosti  ČEPRO,  a.s.,  IČ  601  93 531,  a  následně  dne  31.1.2013  jejím 
předsedou, 
-  dne  11.1.2013  byl  Ing.  I
  F
  zvolen  členem  představenstva  obchodní 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  IČ  248  21 993,  dne  11.1.2013 
místopředsedou  představenstva  této  obchodní  společnosti  a  dne  11.1.2013  se 
v této obchodní společnosti stal vrchním ředitelem pro strategii a rozvoj a 
-  dne 25.1.2013, s účinností od 26.1.2013, byl Ing. L
 A
 jako osoba určená 
Bc.  P
 T
  zvolen  členem  dozorčí  rady  obchodní  společnosti  České 
dráhy,  a.s.,  IČ  709  94 226  a  dne  14.3.2013  předsedou  dozorčí  rady  této 
společnosti, přičemž Bc. P
 T
 nebyl do žádné funkce zvolen či jmenován, 
neboť se RNDr. P
 N
 a osoby za něho jednající obávali, že by to vzbudilo 
negativní  ohlas  u  veřejnosti,  hromadných  sdělovacích  prostředků  a  případně  i 
politických stran, 
 
 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): 
 
II. 
 
v době od 27.1.2012 do 31.12.2013 v Praze 1 na ul. Nábřeží Edvarda Beneše 4/128, 
Praha  1  –  Malá  Strana,  v sídle  Úřadu  vlády  České  republiky,  jakož  i  na  dalších 
místech  hlavního  města  Prahy,  v úmyslu  zkrátit  český  stát  na  darovací  dani,  se 
záměrem  nepřiznat,  nenechat  si  vyměřit  a  nezaplatit  darovací  daň  nejméně  ve  31 
případech  na  základě  darovacích  smluv  bezúplatně  nabyla  movité  věci  v celkové 
ceně  10.132.886,-Kč,  přičemž  tato  bezúplatná  nabytí  majetku  formou  darovacích 
smluv  cíleně  správci  daně  zatajila,  daňová  přiznání  k darovací  dani  správci  daně  - 
Finančnímu  úřadu,  územnímu  pracovišti  pro  Prahu  6,  jehož  místní  příslušnost 
vyplývala z trvalého bydliště obviněné na adrese 
  
-  v rozporu  s  §  21  odst.  1  písm.  b)  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých 
případech  do  30  dní  od  darování  ani  nikdy  později  nepodala,  darovací  daň 
neuhradila  a  daň  jí  nemohla  být  v důsledku  záměrného  zatajení  darování  ani  jinak 
vyměřena,  čímž  zkrátila  darovací  daň  v celkové  výši  736.025,-Kč  ke  škodě  České 
republiky,  zastoupené Finančním úřadem, územním pracovištěm pro  Prahu 6,  když 
se jednalo o následující případy bezúplatného nabytí majetku: 
 
1)  v přesně  nezjištěné  době době  od  27.1.2012  do  26.2.2012  darováním  nabyla 
bezúplatně do svého vlastnictví od JUDr. K
 M
, nar. 
  náušnice zn. 
Cartier z kolekce Trinity, sériové číslo RR7093, v ceně 48.600,- Kč a náhrdelník zn. 
Cartier,  sériové  číslo  SK6510,  v ceně  43.600,-  Kč,  v celkové  ceně  92.200,-Kč, 
kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  27.1.2012  zakoupen  v prodejně  Richemont 

 

 
 
Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ  24761435,  se  sídlem  Pařížská  2, 
Praha 1, 
 
2)  v přesně  nezjištěné  době době  od  21.8.2012  do  13.6.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého vlastnictví  od  neustanovené  osoby  italské  národnosti  jménem 
„G
“, která nebyla v rodinném či příbuzenském vztahu k Mgr. J
 N
 
(dříve N
), náušnice značky Carrera, zhotovené ze zlata, v ceně 305.000,- Kč, 
identifikované  paragonem  č.  888012,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  21.8.2012 
zakoupen v prodejně Mercury – Jeweller boutique, společnosti Fine Jewellery s.r.o., 
IČ 28226283, Pařížská 30, Praha 1, 
 
3) dne 26.10.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od JUDr. K
 
M
, nar. 
 kožich zn. Christian Dior, pod kódem zboží 2A26110C62010, 
839 Gris Fourrure Gilet, T 38 v ceně 220.000,- Kč, kterýžto majetek byl předtím dne 
26.10.2012  zakoupen v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ  27092046,  se 
sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
4) dne 29.10.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od JUDr. K
 
M
,  nar. 
  oděvy  pod  kódy  3C21503X1601,  C066/T40  Women  RTW 
Shi  v  ceně  43.000,-  Kč,  3C24506AM522,  C020/T42  KnitW  v  ceně  17.000,-  Kč, 
3C24169AM522, C020/T42 WKnitW v ceně 25.000,- Kč, 3C21284A1323, C010/T42 
Women RTW Jack v ceně 57.000,- Kč, 3C21417A1323, C010/T42 Women RTW Pan 
v ceně 19.500,- Kč, 2H21630L1686, C482/T42Women RTW dre v ceně 56.000,- Kč, 
2A21661A1688, C889/T42 Women RTW dre v ceně 44.000,- Kč, 2H24265CM540 a 
C857/T42  Knitwear  v  ceně  46.000,-  Kč,  v celkové  ceně  307.500,-  Kč,  kterýžto 
majetek byl předtím dne 29.10.2012 zakoupen v prodejně Christian Dior Couture CZ 
s.r.o., IČ 27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
5) dne 1.11.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od Ing. D
 
B
,  nar. 
  oděvy  a  doplňky  pod  kódy  3C24167AM517,  C530/T40 
WKnitW v ceně 41.000,- Kč, CAL43047P, M334, Lady Dior voya v ceně 14.300,- Kč, 
2IMIT070I602,  C900,  WW  70X70  v  ceně  4.800,-  Kč,  26LEO309I055,  C900  WW 
STOLES v ceně 20.000,- Kč, 2H24165AM546, C873/T40 WKnit W v ceně 25.000,- 
Kč,  2H24502AM546,  C873/T40  KnitW  v  ceně  16.000,-  Kč,  M0570PCAL,  M334  W 
bags-Leather  v  ceně  79.000,-  Kč  a  M0560OPJP  a  M939  Lady  Dior  lghand  v  ceně 
143.000,-  Kč,  v celkové  ceně  343.100,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne 
1.11.2012  zakoupen  v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ  27092046,  se 
sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
6)  dne  7.11.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Mgr. 
V
 
,  nar. 
  hodinky  Nctal  33mm  Rd  Set  Circle  s kódovým 
označením CD143111M001 v ceně 117.000,-  Kč,  kterýžto majetek byl předtím dne 
7.11.2012  zakoupen  v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ  27092046,  se 
sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
7)  dne  7.11.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Mgr. 
V
 J
, nar. 
 obuv Calzature camoscio 2 grigio, velikost 40, v 
ceně 25.650,- Kč, kterýžto majetek byl předtím dne 7.11.2012 zakoupen v prodejně 
Prada, se sídlem Pařížská 16, Praha 1, 
 

 

 
 
8) dne 30.11.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od Mgr. B
 
R
,  nar. 
  náramek  zn.  Cartier  s  certifikátem  pravosti  č.  UD9074 
v ceně  456.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  30.11.2012  zakoupen 
v prodejně Richemont Northern Europe GmbH, organizační složka, IČ 24761435, se 
sídlem Pařížská 2, Praha 1, 
 
9) v přesně nezjištěném dni měsíce prosince 2012  darováním nabyla bezúplatně do 
svého  vlastnictví  od  JUDr.  D
  K
,  nar. 
  náhrdelník  kolekce 
Panther  Agrafe  zn.  Cartier,  sériové  číslo  TP0946,  v ceně  350.000,-  Kč,  kterýžto 
majetek byl předtím dne 22.8.2012 zakoupen v prodejně Richemont Northern Europe 
GmbH, organizační složka, IČ 24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1, 
 
10)  v přesně  nezjištěné  době  od  11.12.2012  do  19.12.2012  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Mgr.  T
  Ch
,  nar. 
  kabelku 
modré  barvy  zn.  Christian  Dior  pod  kódem  AUT44561,  V544,  Lady  Dior  v ceně 
210.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  11.12.2012  zakoupen  v prodejně 
Christian Dior Couture CZ s.r.o., IČ 27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
11)  v přesně  nezjištěné  době  od  11.12.2012  do  19.12.2012  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Ing.  V
  T
,  nar. 
  
kabelku černé barvy zn. Christian Dior pod kódem M1301PBZF, M900, Granville med 
v ceně  180.000,-Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  11.12.2012  zakoupen 
v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ  27092046,  se  sídlem  Pařížská  4, 
Praha 1, 
 
12) dne 13.12.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od Mgr. B
 
R
,  nar. 
      kabelku  béžové  barvy  zn.  Christian  Dior  pod  kódem 
M0901QAUT,  M111,  Diorissimo  mdtt  v ceně  275.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl 
předtím  dne  13.12.2012  zakoupen  v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ 
27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
13)  dne  17.12.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Ing. 
M
 H
, nar. 
 náhrdelník zn. Cartier, sériové číslo UD9479, v  ceně 
559.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  15.12.2012  zakoupen  v prodejně 
Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ  24761435,  se  sídlem 
Pařížská 2, Praha 1, 
 
14)  v přesně  nezjištěné době  od  15.12.2012  do  23.12.2012  darováním  nabyla 
bezúplatně do svého vlastnictví od neustanovené osoby, která nebyla v rodinném či 
příbuzenském  vztahu  k Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  hodinky  Watch  tank 
Anglaise  zn.  Cartier,  sériové  číslo  3505126774SX,  v ceně  803.000,-  Kč,  kterýžto 
majetek  byl  předtím  dne  15.12.2012  zakoupen  v prodejně  Richemont  Northern 
Europe GmbH, organizační složka, IČ 24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1, 
 
15) dne 17.12.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od Ing. I
 
L
, nar. 
 prsten zn. Cartier, sériové číslo QJ2323, v ceně 215.000,- Kč, 
kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  17.12.2012  zakoupen  v prodejně  Richemont 
Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ  24761435,  se  sídlem  Pařížská  2, 
Praha 1, 
 

 

 
 
16)  dne  17.12.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  JUDr. 
P
 Š
, PhD., nar. 
 dárkový certifikát, který poté byl v plné hodnotě 
dne  4.1.2013  použit  k nákupu  náušnic  zn.  Cartier,  sériové  číslo  VR1083,  v  ceně 
218.000,-  Kč  v prodejně  Richemont  Northern  Europe GmbH,  organizační  složka,  IČ 
24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1, 
 
17) dne 18.12.2012 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od Mgr. B
 
R
,  nar. 
  oděvy  pod  kódem  3C24627AM525,  C462/T40  Knitwear  v 
ceně  41.000,-  Kč,  3C24622AM505,  C578/T42  Knitwear  v   ceně  74.000,-  Kč  a 
3C24639AM503,  C305/T42  Knitwear  v  ceně  67.000,-  Kč,  v celkové  ceně  182.000,- 
Kč, kterýžto majetek byl předtím dne 18.12.2012 zakoupen v prodejně Christian Dior 
Couture CZ s.r.o., IČ 27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
18)  dne  19.12.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od 
neustanovené  osoby,  která  nebyla  v rodinném  či příbuzenském  vztahu  k Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  náhrdelník  zn.  Cartier,  sériové  číslo  SJ6374,  v  ceně 
780.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  15.12.2012  zakoupen  v prodejně 
Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ  24761435,  se  sídlem 
Pařížská 2, Praha 1,  
 
19)  dne  19.12.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Mgr. 
V
  J
,  nar. 
  kožich  zn.  Christian  Dior  pod  kódem 
3C26832G6032,  C900  /  T42  Fur  coat  v ceně  260.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl 
předtím  dne  19.12.2012  zakoupen  v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ 
27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
20)  dne  20.12.2012  darováním  nabyla  bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Mgr. 
V
  J
,  nar. 
  kožich  zn.  Christian  Dior  pod  kódem 
2H26833A6022,  C859  /  T40  Fur  coat  v ceně  590.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl 
předtím  dne  19.12.2012  zakoupen  v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  IČ 
27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
21)  v přesně  nezjištěné  době  od  20.12.2012  do  24.12.2012  darováním  nabyla 
bezúplatně do svého vlastnictví od neustanovené osoby, která nebyla v rodinném či 
příbuzenském  vztahu  k Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  hodinky  Watch  tank 
Anglaise,  sériové  číslo  3485186622SX,  v  ceně  147.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl 
předtím  dne  20.12.2012  zakoupen  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH, 
organizační složka, IČ 24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1,  
 
22) dne 13.3.2013 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od JUDr. P
 
Š
,  PhD.  nar. 
  prsten  z bílého  zlata  s brilianty  a  tanzanitem  v  ceně 
602.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  13.3.2013  zakoupen  v provozovně 
společnosti ALO diamonds Chodov Praha 4 s.r.o., IČ 28449282, sídlem Praha 7, Na 
Maninách 1040/14, 
 
23) dne 10.4.2013 darováním nabyla bezúplatně do svého vlastnictví od Ing. M
 
H
,  nar. 
  hodinky  Watch  Ballon  blue  de  Cartier  zn.  Cartier,  sériové 
číslo  3284350360SX,  v ceně  117.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne 
10.4.2013  zakoupen  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační 
složka, IČ 24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1, 

 

 
 
 
24)  v přesně  nezjištěné době  od  12.4.2013  do  13.6.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně do svého vlastnictví od Mgr. V
 J
, nar. 
 perlový 
náhrdelník  zn.  Cartier,    sériové  číslo  RK1581,  v ceně  1.127.000,-  Kč,  kterýžto 
majetek byl předtím dne 12.4.2013 zakoupen v prodejně Richemont Northern Europe 
GmbH, organizační složka, IČ 24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1,  
 
25)  v přesně  nezjištěné době  od  12.4.2013  do  13.6.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně do svého vlastnictví od Mgr. V
 J
, nar. 
 náušnice 
zn. Cartier,  sériové číslo QE4281, v ceně 378.000,- Kč, kterýžto majetek byl předtím 
dne  12.4.2013  zakoupen  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační 
složka, IČ 24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1, 
  
26)  v přesně  nezjištěné  době  od  19.4.2013  do  22.4.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  Mgr.  B
  R
,  nar. 
  oděvy  pod 
kódy  3E21517A1342,  C010/T44  Women  RTW  Shi  v  ceně  15.500,-  Kč,  kód 
3E21424A1335,  C010/T42  Women  RTW  Pan  v  ceně  24.000,-  Kč,  kód 
3E24616CM573, C309/T42 Knitwear dres  v ceně 32.000,-  Kč,  kód 3E21650A1710, 
C425/T42  Women  RTW  dres  v  ceně  74.000,-  Kč,  kód  3E21415A1144,  C820/T42 
Women RTW Pan v ceně 21.000,- Kč, kód 3E21428A1116, C900/T42 Women RTW 
Pan v ceně 18.000,- Kč, kód 3E25347D5000, C900/T42 Leather skirt v ceně 79.000,- 
Kč,  kód  3E24569AM570,  C242/T42  KnitW  Pullove  v  ceně  21.000,-  Kč,  kód 
3E21237A1144,  C820/T44  Women  RTW  Jack  v  ceně  53.000,-  Kč,  kód 
3E21423A1725,  C545/T42  Women  RTW  Pan  v  ceně  31.000,-  Kč,  v celkové  ceně 
368.500,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  19.4.2013  zakoupen  v prodejně 
Christian Dior Couture CZ s.r.o., IČ 27092046, se sídlem Pařížská 4, Praha 1, 
 
27) v přesně nezjištěné době od 2.5.2013 do 13.6.2013 darováním nabyla bezúplatně 
do  svého  vlastnictví  od  neustanovené  osoby  italské  národnosti  jménem  „G
“, 
která  nebyla  v rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
),  oděvy  a  doplňky  Handbag  evening  (black)  236715AXMAO1000  v  ceně 
22.360,-  Kč,  Top  (green)  W0017ATS01P7A  v  ceně  9.920,-  Kč,  Dress  (midle  beige) 
W021531954C7A  v ceně 33.600,- Kč, Top (black) 321139Q1RIB1000 v ceně 20.560,- 
Kč,  Dress  mini  (flesh/black)  321142Q1VNW9965  v  ceně  23.960,-  Kč,  Dress  mini 
(ivory/cream)  321160Q1VOA9243  v  ceně  30.850,-  Kč  a  Top  (green) 
W0017ATS01P7A  v ceně 9.920,- Kč, v celkové ceně 145.000,- Kč,  kterýžto majetek 
byl  předtím  dne  2.5.2013  zakoupen  v prodejně  SimpleConceptStore,  společnosti 
Carollinum s.r.o., IČ 64583350, se sídlem Pařížská 11, Praha 1,  
 
28)  v přesně  nezjištěné době  od  21.5.2013  do  13.6.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  neustanovené  osoby  italské  národnosti  jménem 
„G
“,  která  nebyla  v rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), oděvy a doplňky Eau de toilette DOSON100 v ceně 1.880,- Kč, Box 
of 1 toilet soap SDOSON1 v ceně 296,- Kč, Scented candle baies B1 v ceně 1.000,- 
Kč,  Room spray Figuier VFI  v ceně 1.000,- Kč,  Necklage (gold) AW3D4HSERC7A v 
ceně 12.360,- Kč, Belt (gold) AW2L5GRUBP7A v ceně 11.160,- Kč, Shawls butterflies 
on skulls 3213183943Q9260 v ceně 8.560,- Kč, Scarf skull 1106403914Q5174 v ceně 
6.360,-  Kč,  Shoes  high  heel  YSL  315516CYU809065    v  ceně  13.000,-  Kč,  Pants 
(blush)  310768QY1406740    v  ceně  15.960,-  Kč,  Top  (off  white)  20Q974455  v  ceně 
20.800,-  Kč,  Shirt  (natural)  313957QY0199015  v  ceně  25.160,-  Kč  a  Bag  long  strap 

 

 
 
(glacier)  169543QTF    v  ceně  34.000,-  Kč,  v celkové  ceně  151.536,-  Kč,  kterýžto 
majetek  byl  předtím  dne  21.5.2013  zakoupen  v prodejně  SimpleConceptStore, 
společnosti Carollinum s.r.o., IČ 64583350, se sídlem Pařížská 11, Praha 1,  
 
29)  v přesně  nezjištěné době  od  17.9.2013  do  31.12.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  JUDr.  D
  K
  nar. 
 
náhrdelník Serpent baby s kódem JCL00673, N32701 v prodejní ceně 158.400,- Kč, 
kterýžto  majetek  byl  předtím  dne  17.9.2013  zakoupen  v prodejně  John  Grove  & 
partners s.r.o., IČ 26859611, Boucheron boutique, se sídlem Křížovnická 3, Praha 1, 
 
30)  v přesně  nezjištěné  době  od  29.8.2011  do  13.6.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  společnosti  AGEL  a.s.,  IČ  00534111,  v té  době 
sídlem  Prostějov,  Mathonova  291/1,  PSČ  79604,  hodinky  zn.  Ulysee  Nardin  Dual 
Time,  č.  UN1-467-002,  v ceně  346.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl  předtím  dne 
29.8.2011 zakoupen v prodejně Dušák  – hodinář & zlatník,  Markéta Dušáková  – M. 
Dušák, IČ 70735077, se sídlem Na Příkopě 1047/17, Praha 1, 
 
31)  v přesně  nezjištěné  době  od  18.4.2012  do  13.6.2013  darováním  nabyla 
bezúplatně  do  svého  vlastnictví  od  společnosti  AGEL  a.s.,  IČ  00534111,  v té  době 
sídlem  Prostějov,  Mathonova  291/1,  PSČ  79604,  hodinky  zn.  Jaeger  Le  Coultre, 
Reverso  Lady,  sériové  číslo  2712816,  v  ceně  104.000,-  Kč,  kterýžto  majetek  byl 
předtím  dne  18.4.2012  zakoupen  v prodejně  Dušák  –  hodinář  &  zlatník,  obchodní 
firmy Markéta Dušáková – M. Dušák, IČ 70735077, se sídlem Na Příkopě 1047/17, 
Praha 1. 
 
 
t e d y  
 
 
obv.  Mgr.  J

  N
  (dříve  N
),  obv.  RNDr.  P
  N
,  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA: 
 
v bodě I. 
 
jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu slíbili úplatek a takový čin 
spáchali vůči úřední osobě, 
 
 
obv. Mgr. J

 N
 (dříve N

 
v bodě II.: 1-31 
 
ve větším rozsahu zkrátila daň a spáchala takový čin ve značném rozsahu, 
 
 
 
 
 
 
č í m ž   s p á c h a l i 

 

 
 
 
 
obv.  Mgr.  J

  N
  (dříve  N
),  obv.  RNDr.  P
  N
,  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA: 
 
v bodě I. 
 
zločin  podplacení  podle  §  332  odst.  1  alinea  první,  odst.  2  písm.  b)  trestního 
zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, 
 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N

 
v bodě II.: 1-31 
 

zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 
písm. c) trestního zákoníku. 
 
 
Státní zástupce  n a v r h u j e :   
 
1)  vyslechnout jako svědky:
  svazek č. 11 – Mgr. J
 A
, LL.M. č.l. 3361- 
3377, Ing. L
 A
 č.l. 3378-3382, Ing. D
 B
 č.l. 3384-3411 (také č.l. 
8675-8684,  svazek  č.  27),  Ing.  M
  B
  č.l.  3412-3418,  Ing.  M
 
D
  č.l.  3419-3443  (také  č.l.  8712-8716,  svazek  č.  27),  Ing.  R
  F
  č.l. 
3445-3456, J
 F
 č.l. 3457-3468, Ing. I
 F
 č.l. 3469-3475, Ing. K
 
G
 č.l. 3551-3558, Ing. M
 H
 č.l. 3559-3566, J
 
 č.l. 
3569-3588,  RNDr.  R
 Ch
, CSc. č.l.  3589-3596,  Ing.  M
  K
 
č.l. 3600-3643, Ing. J
 K
 č.l. 3644-3652, Ing. V
 K
 č.l. 3654-3662, 
MUDr. M
 K
 č.l. 3663-3729, Ing. M
 M
 č.l. 3730-3738, svazek č. 
12  –  M
  N
  č.l.  3755-3773,  J
  P
  č.l.  3776-3783,  Mgr. 
K
  P
  č.l.  3786-3805,  I   R
  č.l.  3809-3833  (také  č.l.  8899-8902, 
svazek  č.  27),  K
  S
  č.l.  3834-3845,  Z
  S
  č.l.  3856-
3774, M
 S
 č.l. 3875-3881, Bc. M
 Š
 č.l. 3882-3902, Bc. P
 
T
  č.l.  3988-3993,  T
  Ú
  č.l.  4037-4049,  Ing.  J
  V
  č.l. 
4056-4065,  Mgr.  Z
  Z
  č.l.  4066-4074,  Ing.  P
  Ž
  č.l.  4126-4155 
(také č.l. 8960-8966, svazek č. 27), svazek č. 27 – F
 D
 č.l. 8695-8710, 
M
 H
 č.l. 8748-8759, Ing. M
 H
 č.l. 8760-8767, Mgr. T
 
Ch
 č.l. 8777-8783, Ing. T
 Ch
, PhD. č.l. 8785-8791, M
 J
 
č.l.  8793-8803,  V
  J
  č.l.  8820-8823,  JUDr.  D
  K
  č.l. 
8830-8835, Ing. I
 L
 č.l. 8836-8841, JUDr. K
 M
, LL.M. č.l. 8842-
8860, Ing. L
 P
 č.l. 8878-8880, Mgr. B
 R
 č.l. 8882-8892, A
 
R
  č.l.  8903-8921,  M
  S
  č.l.  8923-8930,  JUDr.  P
  Š

Ph.D č.l. 8940-8943, Ing. V
 T
 č.l. 8944-8947,  
 
2)  podle § 211 odst. 1 tr. řádu číst protokoly o výpovědích svědků: svazek č. 11 
-  
PhDr.  J
 F
 č.l. 3542-3550, E  Š
 č.l. 3951-3968 (také č.l. 8931-
8939,  svazek  č.  27),  B
  Š
  č.l.  3974-3986,  P
  U
  č.l.  4050-
4054,  M
  Z
  č.l.  4105-4122,  svazek  č.  27  –  Ing.  D
  B
  č.l. 

 

 
 
8685-8693, H
 F
 č.l. 8717-8721, Ing. M
 F , PhD. č.l. 8723-8728, 
Ing. M
 H
 č.l. 8731-8740, A
 H
 č.l. 8742-8747, Mgr. V
 
H
  č.l.  8768-8776,    Ing.  K
 
  č.l.  8804-8811,  M
  J
 
č.l.  8812-8818,  Ing.  J
  K
  č.l.  8824-8828,  Bc.  Š
  N
  č.l.  8862-
8864,  J
  P
  č.l.  8866-8871,  C
  P
  č.l.  8873-8877,  JUDr.  M
 
R
 č.l. 8894-8897, D
 Z
 č.l. 8953-8959,  
 
3)  za  podmínek  §  211  odst.  6  tr.  řádu  číst  úřední  záznamy  o  vysvětlení  osob: 
svazek č. 16 - 
Ing. F
 Š
 č.l. 5314-5317, svazek č. 21 – PhDr. F
 
H
 č.l. 6498-6503, Ing. L
 H
 č.l. 6504-6511, Mgr. O
 J
 č.l. 
6548-6555, Mgr. P
 
 č.l. 6677-6685, svazek č. 28 – D
 S
 – 
M
  č.l.  9017-9020,  D
  C
  č.l.  9021-9027,  M
  J
  č.l.  9035-
9041,  I
  K
  č.l.  9042-9048,  Ž
  L
  č.l.  9049-9056,  L
 
L
 č.l.  9057-9064,  K
 Š
 č.l.  9065-9072, I  D
 č.l. 9101-
9106, Z
 K
 č.l. 9163-9166, 9171-9175,   
 
4)  podle  §  211  odst.  5  trestního  řádu  číst:    svazek  č.  17  –  znalecké  posudky 
z oboru 
kriminalistika, odvětví analýza dat a zkoumání nosičů dat č.l. 5337-5341, 5348-5353, 
5355-5361,  5368-5405,  5409-5412,  5419-5425,  5427-5430,  5437-5441,  5449-5467, 
5475-5482,  5487-5497,  5502-5508,  5518-5530,  5550-5554,  5557-5563,  svazek  č. 
18 - 
znalecké posudky z oboru kriminalistika, odvětví analýza dat a zkoumání nosičů 
dat  č.l.  5596-5622,  5627-5634,  5637-5642,  5646-5648,  5652-5655,  znalecký 
posudek  z oboru  kybernetika,  odvětví  výpočetní  technika  č.l.  5659-5676,  znalecký 
posudek  z oboru  kriminalistika,  odvětví  genetika  č.l.  5682-5684,  znalecký  posudek 
z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie č.l. 5691-5734,  
 
5)  podle  §  213  odst.  1  tr.  řádu  předložit  stranám  k  nahlédnutí:
  svazek  č.  3  – 
protokoly  o  zadržení  osoby  podezřelé  č.l.  1235-1237,  1246-1249,  svazek  č.  4  – 
protokoly  o  vazebním  zasedání  č.l.  1328-1331,  1344-1347,  1366-1369,  1378-1381, 
1396-1400,  svazek  č.  6  –  protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  s pořízenou 
fotodokumentací,  DVD  disc  č.l.  1850-1862,  1864-1958,  protokol  o  provedení 
prohlídky jiných prostor a pozemků s pořízenou fotodokumentací, DVD disc č.l. 2015-
2062, úřední záznam s pořízenou fotodokumentací, CD disc č.l. 2079-2094, protokol 
o  provedení  domovní  prohlídky  a  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  s pořízenou 
fotodokumentací,  CD  disc,  úřední  záznam  s pořízenou  fotodokumentací    č.l.  2100-
2216,  protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  s pořízenou  fotodokumentací  č.l. 
2223-2264,  svazek  č.  7  -  protokol  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků 
s pořízenou  fotodokumentací,  DVD  disc  č.l.  2281-2333,  protokol  o  provedení 
domovní prohlídky s pořízenou fotodokumentací, DVD disc č.l. 2366-2503, svazek č. 
8 - 
protokol o provedení domovní prohlídky  s pořízenou fotodokumentací,  DVD disc 
č.l. 
2521-2572, 
protokol 

provedení 
domovní 
prohlídky 
s pořízenou 
fotodokumentací,  DVD  disc  č.l.  2623-2678,  svazek  č.  9  -  protokol  o  provedení 
prohlídky jiných prostor a pozemků s pořízenou fotodokumentací, DVD disc č.l. 2710-
2769,  úřední  záznam  s pořízenou  fotodokumentací,  DVD  disc    č.l.  2770-2809, 
protokoly  o  vydání  věci  s  přílohami  č.l.  2825-2829,  2831-2904,  2907-2917,  2923-
2984,  výzvy  k vydání  věci  č.l.  2830,  2905-2906,  svazek  č.  10  –  protokol  o  vydání 
věci, fotodokumentace, CD disc, vydané listiny č.l. 2988-3013, 3018-3031, protokol o 
vydání  věci,  fotodokumentace,  CD  disc,  vydané  listiny  č.l.  3032-3053,  3059-3079, 
protokol  o  vydání  věci,  vydané  listiny  č.l.  3080-3081,  3098-3118,  protokol  o  vydání 
10 
 

 
 
věci č.l. 3119, darovací smlouvu, odpověď na výzvu č.l. 3123-3124, svazek č. 12 – 
zproštění  mlčenlivosti  č.l.  3754,  3806-3807,  výtisky  internetového  zpravodajství  č.l. 
3846-3855, 3969, 4055, 4124,  pracovní náplň č.l. 3971, 4125, jmenovací dekret č.l. 
4075, pověření č.l. 4076-4078, usnesení č.l. 4079-4087, návrh Ministerstva financí s 
přílohami  č.l.  4088-4103,  svazek  č.  13  –  předávací  protokol  č.l.  4157,  přípis 
Kanceláře  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  č.l.  4159,  sdělení  poslaneckého 
klubu  ODS  č.l.  4161,  přípis  Policie  ČR,  Útvaru  pro  ochranu  ústavních  činitelů 
ochranné služby č.l. 4163, přípisy Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s 
přílohami  č.l.  4166-4178,  4181-4182,  4188-4590,  4596-4597,  CD  disc  č.l.  4601, 
svazek  č.  14  –  sněmovní  tisk  č.  801  č.l.  4718-4821,  svazek  č.  15  –  stenografické 
zápisy  č.l.  4822-4826,  4828-4842,  4894-4906,  5022-5027,  usnesení  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR č.l. 4843, tabulka Senátu  Parlamentu ČR č.l. 4844-4846, 
usnesení  Senátu  Parlamentu  ČR  č.l.  4847,  sestavy  obsahu  mobilního  telefonu  č.l. 
4827, 4848-4860, 4867-4871, 4873,4876, 4879-4881, 4883,  4980-4981, 5003, 5018,  
záznam  o  hlasování  č.l.  4865-4866,  usnesení  vlády  č.l.  4872,  tiskové  sestavy  č.l. 
4882, 4887-4888, 4891, 4907-4909, 4911-4918, 4923-4924, 4927-4929, 4931-4932, 
4934-4935,  4937-4940,  4948-4954,  4957-4969,  4974-4979,  4982-4987,  4991-4993, 
4995-5002,  5004-5017,  5021,  5018-5032,  úřední  záznamy  č.l.  4942-4946,  4970-
4972,  svazek  č.  16  -  tiskové  sestavy  č.l.  5033-5039,  5041-5055,  5057-5060,  5064-
5078, 5080-5091, 5097-5100, 5104-5112, 5114-5128, 5135-5139, 5147-5149, 5154-
5159, 5161-5162, 5165-5166, 5174-5177, 5181, 5184-5185, 5189-5200, 5206-5207, 
5225, 5228-5229, 5239, 5263-5265, 5268-5274, 5277-5279, 5283-5285, 5319-5322, 
5327-5333,  novinové  články  č.l.  5056,  5061-5063,  5093-5096,  5102-5103,  5113, 
5130-5134,  5141-5144,  5170-5173,  5178-5180,  5204-5205,  5219-5223,  5226-5227, 
5231-5233,  5237-5238,  5266-5267,  5281,  5312,  5318,  sestavy  obsahu  mobilního 
telefonu  č.l.  5079,  5101,  5129,  5140,  5150,  5160,  5163-5164,  5167-5169,  5182-
5183, 5186-5188, 5201-5203, 5208-5209, 5218, 5230, 5261-5262, 5265, 5275-5276, 
5280,  5282,  5286,  5298,  5309-5311,  5323-5326,  protokoly  o  sledování  č.l.  5092, 
5151-5153, 5287-5297, záznam o hlasování č.l. 5145-5146, rozhodnutí o organizační 
změně č.l. 5210-5212, manažerskou smlouvu č.l. 5213-5217, rozhodnutí Ministerstva 
financí č.l. 5224, trestní oznámení č.l. 5234-5236, sdělení Český Aeroholding, a.s. s 
přílohami č.l. 5240-5260, zápisy z dozorčí rady ČEPRO, a.s. č.l. 5299-5308, svazek 
č.  19  –  
protokoly  o  sledování,  CD  disc  č.l.  6024-6047,  svazek  č.  20  –  protokoly  o 
záznamu  telekomunikačního  provozu,  CD  discy  se  záznamy  telekomunikačního 
provozu  č.l.  6458-6465,  svazek  č.  21  –  dopisy  č.l.  6641-6643,  smlouvu  č.l.  6644-
6656, spis Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha 1 č.l. 6686-6822, rozsudky 
č.l.  6825-6838,  6841-6860,  6863-6910,  svazek  č.  22  –  stanovy  č.l.  6949-6961, 
notářské  zápisy,  výpisy  z obchodního  rejstříku  č.l.  6962-7012,  rozhodnutí  č.l.  7013, 
čestná  prohlášení  č.l.  7014-7015,  výpisy  z evidence  rejstříku  trestů  č.l.  7016-7019, 
zápis č.l. 7021-7022, rozhodnutí č.l. 7023-7024, usnesení č.l. 7025-7027, doručenku 
č.l. 7028, zápis č.l. 7029-7033, prezenční listinu č.l. 7034-7035, výpisy ze zápisu č.l. 
7036-7040, zápis č.l. 7041-7043, prezenční listinu č.l. 7044, čestná prohlášení, plné 
moci,  výpisy  z evidence  rejstříku  trestů  č.l.  7045-7082,  zápis  č.l.  7083,  referát  č.l. 
7084,  doručenky  č.l.  7085,  pověření  č.l.  7086-7087,  návrhy  č.l.  7088-  7098,  výpis 
z evidence  rejstříku  trestů  č.l.  7099-7100,  čestné  prohlášení  č.l.  7101,  pověření  č.l. 
7102-7103, usnesení č.l. 7104-7106, zápisy č.l. 7107-7109, usnesení č.l. 7110-7115, 
návrh č.l. 7116-7119, pověření č.l. 7120, návrhy č.l. 7121-7149, pověření č.l. 7150-
7151, zápis č.l. 7152-7153, doručenku č.l. 7154, protokol č.l. 7155, smlouvu o vkladu 
č.l. 7156-7164, smlouvu o upsání akcií č. l. 7165-7173, smlouvu o vkladu č.l. 7174-
7181,  smlouvu  o  upsání  akcií  č.l.  7182-7188,  předávací  protokol  č.l.  7189-7192, 
11 
 

 
 
znalecký  posudek  č.l.  7193-7291,  návrh  č.l.  7292,  usnesení  č.l.  7293,  doručenku, 
protokoly  č.l.  7294-7296,  rozhodnutí  č.l.  7297-7304,  vyjádření  č.l.  7305-7306,  zápis 
č.l.  7307-7308, pověření č.l.  7309-7310,  zápis č.l.  7311-7312,  výpis z KN č.l.  7313-
7315,  usnesení  č.l.  7316,  doručenku  č.l.  7317,  svazek  č.  23  –  notářské  zápisy  č.l. 
7318-7353,  návrh  na  zápis  změny  č.l.  7354-7358,  pověření  č.l.  7359-7360,  čestné 
prohlášení č.l. 7361-7362, zápis č.l. 7363, referát č.l. 7364, návrh na zápis změny č.l. 
7365-7371, pověření č.l. 7372-7373, rezignace, oznámení o odstoupení z funkce č.l. 
7374-7377, čestná prohlášení č.l. 7378-7381, zápis č.l. 7382, referát č. 7383, návrh 
na zápis změny č.l. 7384-7389, pověření č.l. 7390-7391, částečný výpis č.l. 7392—
7393,  listinu  přítomných  č.l.  7394-7396,  usnesení  č.l.  7397,  čestné  prohlášení  č.l. 
7398,  prohlášení  o  pravosti  č.l.  7399-7400,  výpisy  č.l.  7401-7402,  zápis  č.l.  7403, 
návrh  na  zápis  změny  č.l.  7404-7408,  pověření  č.l.  7409-7410,  oznámení  o 
odstoupení  č.l.  7411-7414,  zápis  č.l.  7415,  návrh  na  zápis  změny  č.l.  7416-7420, 
pověření  č.l.  7421-7422,  dopisy  č.l.  7423-7426,  usnesení  č.l.  7427-7428,  zápis  č.l. 
7429,  návrh  na  zápis  č.l.  7430-7435,  pověření  č.l.  7436-7437,  usnesení  č.l.  7438-
7441,  čestná  prohlášení  č.l.  7442-7445,  stanovy  č.l.  7446,  výpisy  z evidence  trestů 
č.l. 7449, 7451, e-mail č.l. 7450, výpis č.l. 7452, usnesení č.l. 7454, doplnění návrhu 
č.l. 7455, pověření č.l. 7456-7457, listinu přítomných č.l. 7458-7460, zápis č.l. 7461-
7467, zápis č.l. 7468, návrh na zápis č.l. 7469-7473, pověření č.l. 7474-7475, dopisy 
č.l. 7476-7479, usnesení č.l. 7480-7483, stanovy č.l. 7484, zápis č.l. 7485, návrh na 
zápis  č.l.  7486-7492,  pověření  č.l.  7493-7494,  čestná  prohlášení  č.l.  7495-7498, 
zápis č.l. 7499, návrh na zápis č.l. 7500-7504, dopis č.l. 7505-7506, zápis č.l. 7508, 
potvrzení č.l. 7509, návrh na zápis č.l. 7510-7514, pověření č.l. 7515-7516, usnesení 
č.l.  7517-7518,  zápis  č.l.  7519,  návrh  na  zápis  č.l.  7520-7522,  pověření  č.l.  7523-
7524,  čestné  prohlášení  č.l.  7525-7526,  výpis  z evidence  RT  č.l.  7527-7528,  zápis 
č.l. 7529, stanovy č.l. 7530-7535, rozhodnutí č.l. 7536-7537, pověření č.l. 7538-7543, 
zápis č.l. 7544-7545, výpis č.l. 7546, podpisový vzor č.l. 7547, čestné prohlášení č.l. 
7548, výpis z evidence RT č.l. 7549, výpis č.l. 7550, návrh na zápis č.l. 7551-7557, 
výpis  č.l.  7558,  dopis  č.l.  7559-7560,  výpis  č.l.  7561-7563,  čestné  prohlášení  č.l. 
7564,  výpis  z evidence  RT  č.l.  7565-7566,  návrh  na  zápis  č.l.  7567-7572,  výpis  č.l. 
7573, zápis č.l. 7574-7575, návrh na zápis č.l. 7576-7582, rozhodnutí č.l. 7583-7584, 
zápis  č.l.  7585,  návrh  na  zápis  č.l.  7586-7591,  rozhodnutí  č.l.  7592-7595,  pověření 
č.l.  7596-7599,  usnesení  č.l.  7600-7601,  návrh  na  zápis  č.l.  7602-7606,  výpis  č.l. 
7607, zápis č.l. 7608, návrh na zápis č.l. 7609-7615, prohlášení č.l. 7616, výpisy č.l. 
7617-7618,  zápis  č.l.  7619-7620,  návrh  na  zápis  č.l.  7621-7625,  zápis  č.l.  7626, 
návrh na zápis č.l. 7627-7632, zápisy č.l. 7633-7635, potvrzení č.l. 7636, stanovy č.l. 
7637-7669, zápis č.l. 7670, svazek č. 24 – sdělení č.l. 7691, smlouvu o operativním 
leasingu  č.l.  7692-7693,  sdělení  Podnikatelské  družstevní  záložny  s přílohami  č.l. 
7761-7776, zproštění povinnosti mlčenlivosti č.l. 7893-7894, svazek č. 25 – sdělení 
ČEPRO, a.s. s přílohami č.l. 7899-7967, sdělení Ministerstva financí s přílohami č.l. 
7976-7987,  sdělení  Český  Aeroholding,  a.s.  s přílohami  č.l.  7993-8254,  sdělení 
Ministerstva  financí  č.l.  8260-8261,  sdělení  Český  Aeroholding,  a.s.  s přílohami  č.l. 
8267-8273, 8287,  sdělení notářky s přílohami č.l. 8277-8282, sdělení Czech Airlines 
Handling,  a.s.  s přílohami  č.l.  8294-8306,  prezentaci  č.l.  8309-8320,  stenografický 
přepis s CD diskem č.l. 8322-8326, svazek č. 26 – výzvu č.l. 8385-8387, protokol o 
provedení  prohlídky  jiných  prostor,  fotodokumentaci  č.l.  8462-8516,    vyjádření  č.l. 
8518-8519,  protokol  o  rozpečetění  zajištěných  stop  č.l.  8521-8539,  protokol  o 
provedení  prohlídky  jiných  prostor,  CD  disc,  fotodokumentaci  č.l.  8553-8584, 
protokoly  o  vydání  věci  s přílohami  č.l.  8587-8620,  8622-8626,  8628-8643,  8645, 
8647-8648,  protokoly  o  předání  č.l.  8657,  8661-8663,  8666-8667,  8671-8673, 
12 
 

 
 
pověření  č.l.  8674,  svazek  č.  27  –  odborná  vyjádření  č.l.  8969-8970,  8973-8976, 
svazek č. 28 -  smlouvy, faktury č.l. 9079-9091, faktury, výpis z účtu č.l. 9167-9169, 
vypovězení  smlouvy  č.l.  9194,  popis  šperků,  certifikáty  č.l.  9239-9244,  odpověď 
správce daně č.l. 9245, sdělení Úřadu vlády ČR č.l. 9248-9250, 9255-9258, sdělení 
CAROLLINUM  s.r.o.  s přílohami  č.l.  9265-9276,  sdělení  John  &  Partners  s.r.o. 
s přílohami  č.l.  9278-9280,  sdělení  AGEL  a.s.  s přílohami  č.l.  9284-9291,  seznam 
zboží č.l. 9293-9318, sdělení správce daně s přílohami č.l. 9321-9372, sdělení PRK 
Partners s.r.o. č.l. 9399-9401, fotokopii pasu č.l. 9405, etický kodex č.l. 9415-9420, 
faktury,  certifikáty  č.l.  9422-9438,  faktury,  účetní  doklady  č.l.  9445-9452,  svazek  č. 
29  –  
faktury  č.l.  9535-9537,  9546-9547,  část  protokolu  o  provedení  domovní 
prohlídky  č.l.  9564-9566,  faktury,  fotografie  č.l.  9590-9593,  sdělení  Úřadu  vlády  ČR 
s přílohami  č.l.  9594-9597,  faktury  č.l.  9638-9639,  9650-9651,  9660-9661,  tiskové 
sestavy  č.l.  9678-9688,  fakturu,  přehled  faktur  č.l.  9689-9690,  fakturu  č.l.  9700, 
fotokopii  pasu  č.l.  9701,  fotografie  č.l.  9702-9703,  tiskovou  sestavu  č.l.  9704-9714, 
certifikáty  č.l.  9737,  sdělení  PRK  Partners  s.r.o.  č.l.  9738-9739,  fakturu,  pokladní 
doklady  č.l.  9740-9741,  faktury,  prodejní  doklady  č.l.  9750-9755,  fotografie  č.l. 
9757,9759, tiskovou sestavu č.l. 9760-9770, fakturu, doklad o prodeji č.l. 9784-9785, 
fotografii č.l. 9787, tiskovou sestavu č.l. 9788-9798, sdělení PRK Partners s.r.o. č.l. 
9808-9809, faktury č.l. 9810-9812, fotokopii pasu č.l. 9813, fotografie č.l. 9814-9815, 
tiskovou  sestavu  č.l.  9816-9827,  faktury  č.l.  9846-9848,  fotokopii  pasu  č.l.  9849, 
fotografie  č.l.  9850-9851,  tiskovou  sestavu  č.l.  9852-9860,  certifikáty  č.l.  9879, 
sdělení PRK Partners s.r.o. č.l. 9880-9881, faktury č.l. 9882-9884, fotokopii pasu č.l. 
9885, fotografii č.l. 9886, tiskovou sestavu č.l. 9887-9894, svazek č. 30 -  faktury č.l. 
9905-9906,  fotografie  č.l.  9907-9908,  tiskovou  sestavu  č.l.  9910-9920,  faktury, 
doklady  o  prodeji  č.l.  9930-9934,  tiskovou  sestavu  č.l.  9935-9949,  certifikáty  č.l. 
9959,  sdělení  PRK  Partners  s.r.o.  č.l.  9960-9961,  faktury  č.l.  9962-9966,  fotokopii 
pasu č.l. 9967, fotografii č.l. 9968, tiskovou sestavu č.l. 9969-9975, fakturu, doklad o 
prodeji  č.l.  10001-10002,  fotografie  č.l.  10003-10004,  tiskovou  sestavu  č.l.  10005-
10006,  faktury,  doklad  o  prodeji  č.l.  10016-10019,  fotografii  č.l.  10020,  tiskovou 
sestavu  č.l.  10021-10022,  fakturu  č.l.  10032,  fotografie  č.l.  10033-10034,  10039, 
certifikát,  účetní  doklady  č.l.  10040-10042,  tiskovou  sestavu  č.l.  10043-10051,  část 
protokolu o domovní prohlídce č.l. 10052-10057, fakturu, doklad o prodeji č.l. 10065-
10066, fotokopii pasu č.l. 10067, tiskovou sestavu č.l. 10068-10078, fakturu, doklad o 
prodeji  č.l.  10088-10089,  fotokopii  pasu  č.l.  10090,  fotografie  č.l.  10091-10092, 
sdělení  PRK  Partners  s.r.o.  č.l.  10097,  fakturu,  doklady  o  prodeji  č.l.  10113-10115, 
tiskovou sestavu č.l. 10116-10120, doklady o prodeji č.l. 10122-10123, část protokolu 
o  domovní  prohlídce  č.l.  10124-10126,  doklady  o  prodeji  č.l.  10128-10130,  část 
protokolu  o  domovní  prohlídce  č.l.  10131-10133,  fakturu  č.l.  10135,  fotografii  č.l. 
10136, úřední záznam č.l. 10144-10145, fakturu č.l. 10146, výpis č.l. 10147, fakturu 
č.l. 10148, fotografii č.l. 10150, fakturu č.l. 10151, výpis č.l. 10152, fakturu č.l. 10153, 
výpis  z účetnictví  č.l.  10154,  úřední  záznam  č.l.  10155-10158,  fakturu  č.l.  10163, 
výpis  č.l.  10164,  opisy  RT  č.l.  10165-10167,  Přílohy:  svazky  1-4  –  listinné důkazy 
k finančnímu šetření, Přílohy č. 1-11 – zajištěné věcné a listinné důkazy. 
 
 
 

 
O d ů v o d n ě n í: 
 
 
13 
 

 
 
V žalobním návrhu, pod body I. a II.: 1-31), přesně popsaný skutkový stav byl zjištěn 
z důkazů provedených v přípravném řízení. 
 
 
 
 
Výpovědi obviněných: 
 
 
Obviněná  Mgr.  J

  N
  (dříve  N
)  byla  v přípravném  řízení 
vyslechnuta  ve  dnech  14.6.2013,  19.6.2013,  24.9.2013,  14.5.2014,  21.11.2014, 
6.5.2015  a  30.6.2015.  Počínaje  výslechem  ze  dne  24.9.2013  do  výslechu  ze  dne 
30.6.2015, včetně, obviněná využila svého práva a výpověď odepřela. 
 
Ve své výpovědi ze dne 14.6.2013 obviněná k předmětu obvinění (bod I. žalobního 
návrhu) uvedla, že od počátku jí šlo o to, aby byla komunikátorem mezi skupinou tří 
poslanců,  za kterou mluvil obv.  Mgr. R
 B
,  MBA a zbytkem poslaneckého 
klubu Občanské demokratické strany (dále  také jen  „ODS“). S obv.  Mgr. R
 
B
, MBA se v počáteční fázi dohodla, že se pokusí obě strany názorově sblížit 
ve  věci  tzv.  stabilizačního  balíčku,  tzv.  milionářské  daně  a  dále  toho,  co  se  právě 
projednávalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v čem existoval rozpor. Na 
této  bázi  se  obviněná  ujala  komunikace,  která  až  do  kongresu  ODS  probíhala 
v politické  rovině.  Ze  strany  obviněné  nikdy  nezazněla  potenciální  nabídka  na 
nějakou pozici či funkci, obviněná nikdy neměla rozhodovací pravomoc. Dle výpovědi 
obviněné, byli pánové v čele  se sv.  Bc.  P
 T
 přesvědčeni, že sv.  Ing. 
I
 F
, jako kandidát na post předsedy ODS, na kongresu ODS zvítězí. Jelikož 
se tak nestalo, rozjela se po kongresu ODS jiná jednání, u nichž obviněná opět byla 
pouze komunikátorem, osobou, která domlouvala schůzky. 
 
Dále obviněná k věci dne 19.6.2013, na položené otázky, vypověděla, že: 
 
-  s obv. Mgr. R
 B
, MBA se zná asi 3 – 4 roky. Jejich vztah je formální, 
nejsou přátelé, 
-  pokud  jde  o  zvolení  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  do  funkce  člena 
představenstva  obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  ví  obecně,  že  jmenovaný 
obviněný  chtěl  odejít  z Ministerstva  zemědělství.  Při  jedné  ze  schůzek  jí  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA požádal, zda by toto mohla „přenést“. Avšak komu a zda o tom 
vůbec s někým hovořila, to si již obviněná nepamatuje, 
- její vztah se sv. Bc. P
 T
 byl přísně formální. Stýkala se s ním pouze 
tehdy, když požádal o schůzky. Kdy se tak stalo, si obviněná nevybavuje, 
-  sv.  Ing.  I
  F
  obviněná  zná  až  jako  ministra  zemědělství.  Neexistuje  mezi 
nimi žádný vztah, neuskutečnila se mezi nimi žádná schůzka, 
- obdobně jako v případě sv. Bc. P
 T
, vztah obviněné se sv. Bc. M
 
Š
 je přísně formální, 
- v případě sv. J
 Ch
 si obviněná vůbec nevybavuje o koho jde, 
- svůj vztah k obv. RNDr. P
 N
 obviněná označila za důvěrný, 
- pokud jde o identifikaci postoje obv. RNDr. P
 N
 v otázce schvalování tzv. 
stabilizačního  balíčku,  obviněná  uvedla,  že  zákonům  nerozumí,  do  ničeho  se 
nevměšovala  a  po  ničem  se  nepídila.  Pouze  vnímala,  že  na  klubu  ODS  probíhají 
jednání ohledně tzv. stabilizačního balíčku, 
14 
 

 
 
-  k otázce  na  její  znalost  důsledků  pro  předsedu  vlády  ČR  neschválení  tzv. 
stabilizačního  balíčku,  uvedla,  že  všude  v novinách  říkali,  že  by  to  byl  pád  vlády. 
Tomu  však  obviněná  nerozumí,  do  jednání  poslaneckého  klubu  ODS  se  nikdy 
nevměšovala, 
-  k otázce  jak  při  jednání  ohledně  tzv.  stabilizačního  balíčku  vnímala  pozici  sv.  Bc. 
P
  T
,  který  byl  médii  označován  za  mluvčího  či  vůdce  tzv.  rebelů  ODS, 
obviněná  vypověděla,  že  toto  byl  svět,  do  kterého  vůbec  nevstupovala,  toto  vše 
nechávala na poslaneckém klubu ODS, 
-  v době  procesu  schvalování  tzv.  stabilizačního  balíčku,  konkrétně  v době  od 
13.9.2012  do  7.11.2012,  obviněná  nebyla  v žádném  styku  se  sv.  Ing.  I
 
F
. Nevybavuje  si, že by se v této době potkala se sv.  Bc. M
 Š

V případě  sv.  Bc.  P
  T
  obviněná  domluvila  dvě  jednání,  která  proběhla 
v Kramářově vile.  Sama obviněná se těchto jednání nezúčastnila,  neví také,  kdo se 
těchto jednání se sv. Bc. P
 T
 účastnil, 
- po datu 7.11.2012 si obviněná nevybavuje, že by se potkala se svědky Ing. I
 
F
  a  Bc.  M
  Š
.  V případě  sv.  Bc.  P
  T
  snad  proběhla 
jedna schůzka, kdy, kde a z jakého důvodu si však obviněná nepamatuje, 
-  obviněná  vůbec neví,  že  by  kromě  oficiálních  vyjednávání  vedených  poslaneckým 
klubem ODS s poslanci  – svědky Bc.  P
 T
, Ing. I
 F
 a Bc. 
M
  Š
,  byla  vedena  i  nějaká  jiná  vyjednávání,  jejichž  cílem  by  bylo 
změnit postoj těchto poslanců ke schválení tzv. stabilizačního balíčku, 
-  k otázce,  zda  se  sama  obviněná  účastnila  vyjednávání  s výše  uvedenými,  třemi 
poslanci  ODS,  obviněná  uvedla,  že  byla  pouze  pověřena  domlouvat  schůzky  a 
termíny schůzek. Samotných schůzek se neúčastnila, byla ve vedlejší místnosti. Ve 
vyjednávání se nijak neangažovala  ani je  nevedla, nikdo ji k vyjednávaní nepověřil. 
Plnila pouze roli komunikátora. Schůzky domlouvala z pokynu svého nadřízeného – 
předsedy  vlády  ČR  obv.  RNDr.  P
  N
,  což  je  standardní  náplní  její  práce. 
Nevybavuje  si,  zda  se  těchto  schůzek  účastnil  také  někdo  jiný,  možná  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA. V takovém případě však obviněná a obv. Mgr. R
 B

MBA nechávali obv. RNDr. P
 N
 a sv. Bc. P
 T
, aby jednali sami, 
-  na  otázku,  zda  v průběhu  vyjednávání  s tzv.  rebelujícími  poslanci  někdy  s obv. 
RNDr.  P
  N
  rozebírala  aktuální  stav  vyjednávání  a  řešila  s ním  postup 
ve věci, obviněná uvedla, že ona tomu vůbec nerozumí, „jakože zákonům a tak…“, 
-  k předloženému  záznamu  odposlechu  telekomunikačního  provozu  (hovor  ze  dne 
26.9.2012,  21:38:38  mezi  obviněnou  a  obv.  RNDr.  P
  N
)  obviněná 
vypověděla, že byla pouze komunikátorem té situace. Jednalo se pouze o informace, 
které ona posbírala a předávala je předsedovi vlády ČR. Dále se obviněná k tomuto 
odmítla vyjádřit, 
-  sv.  R
  F
  obviněnou  nikdy  neoslovil,  aby  mu  pomohla  zajistit  nějakou 
zakázku,  ze  které  by  mohla  profitovat  některá  ze  společností  tohoto  poslance 
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR,  což  by  bylo  odměnou  za  to,  že  sv.  R
 
F
 umožní schválení tzv. stabilizačního balíčku. Obviněná si nevzpomíná, že by o 
těchto skutečnostech hovořila s obv. Mgr. R
 B
, MBA či jinou osobou. 
Zajištění takové zakázky by vůbec nebylo v kompetenci obviněné,  
- k účasti obv. Mgr. R
 B
, MBA v procesu vyjednávání obviněná uvedla, že 
plnil stejnou roli jako obviněná. Byl komunikátorem, bez jakéhokoliv osobního zájmu,  
- obviněné není nic známo, že by v průběhu vyjednávání s tzv. rebelujícími poslanci 
na  tyto  bylo  působeno,  aby  změnili  svůj  názor  a  dále,  že  by  tito  tzv.  rebelující 
poslanci vznesli nějaký požadavek směřující k dosažení osobního prospěchu, kterým 
by podmínili umožnění schválení tzv. stabilizačního balíčku, 
15 
 

 
 
-  obviněná  nikdy  nenabízela  tzv.  rebelujícím  poslancům  pozici  ve  společnosti 
s majetkovou  účastí  státu  či  jinou  obdobnou  pozici  výměnou  za  schválení  tzv. 
stabilizačního  balíčku.  Pokud  jde  o  obv.  RNDr.  P
  N
,  u  ničeho  takového 
obviněná nikdy nebyla, 
- obviněná si nevybavuje, že by s obv. Mgr. R
 B
, MBA hovořila o jeho 
vnímání procesu vyjednávání, o jeho pocitech z proběhlých schůzek apod., 
-  v procesu  vyjednávání  s tzv.  rebelujícími  poslanci  obviněná  nikdy  sama  nejednala 
se  sv.  Bc.  P
  T
,  Ing.  I
  F
  a  Bc.  M
  Š
.  Neví, 
zda  se  uskutečnila  samostatná  jednání  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  se sv.  Bc. 
P
 T

-  obviněná  si  nevzpomíná,  že  by  v souvislosti  s vyjednáváním  s tzv.  rebelujícími 
poslanci ve věci tzv. stabilizačního balíčku hovořila s JUDr. T
 J
 a sv. 
I  R
, nevzpomíná si, zda se dne 29.10.2012 s oběma jmenovanými sešla na 
schůzce  konané  v bydlišti  sv.  I   R
  v Praze  na  ulici 
.  V souvislosti 
s následně  přehraným  záznamem  odposlechu  telekomunikačního  provozu  ze  dne 
30.10.2012 obviněná uvedla, že sv. I  R
 jí informoval o postoji moravské ODS 
k volbě předsedy ODS, 
- obviněné není známo, zda se svědci Ing. P
 Ž
, Ing. D
 B
 či MUDr. 
M
 K
 nějakým způsobem angažovali v procesu vyjednávání s tzv. rebelujícími 
poslanci  v souvislosti  se  schvalováním  tzv.  stabilizačního  balíčku.  Obviněná  tyto 
osoby  neoslovovala  s tím,  zda  by  v rámci  jejich  společností  a  resortů  nezajistili 
nějaké pozice pro svědky Bc. P
 T
, Ing. I
 F
 a Bc. M
 Š

-  obviněná  si  nevybavuje  hovor  realizovaný  s obv.  RNDr.  P
  N
  ze  dne 
5.11.2012, v němž se hovoří o variantě 5,  
- na další položené, podstatné otázky vztahující se ke dnům 5.11.2012 až 7.11.2012 
a  k dalším  datům  specifikovaným  v protokolu  o  výslechu  obviněné,  obviněná 
vypověděla, že neví, případně si to nevybavuje nebo si nevzpomíná, 
-  k termínu  „pizza“  použitému  v uskutečněném  telekomunikačním  provozu  obviněná 
uvedla, že „pizza“ byl termín schůzky, 
- k SMS zprávě  ze dne 21.11.2012, 14:26:14 hod., odeslané obviněnou obv.  RNDr. 
P
  N
,  v níž,  mimo  jiné,  uvádí:  „…  Nezapomeň  říct  Kaldovi  o  tom 
Š
…“,  obviněná  uvedla,  že  osobou  „Kalda“  je  sv.  Ing.  M
  K

Jakou souvislost tato SMS zpráva měla s osobou Š
, si obviněná nevybavila, 
- osobu sv. L
 A
 obviněná nezná, 
-  obviněná  si  nevzpomíná,  zda  v rámci  řešení  situace  kolem  tzv.  rebelujících 
poslanců používala i jiný způsob komunikace či jiný komunikační prostředek, než ten, 
jehož telefonní číslo uvedla v rámci svého výslechu, 
- roli komunikátora obviněná vykonávala v rámci loajality a osobního přátelství k obv. 
RNDr. P
 N

-  k schůzce  s obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA,  na  níž  jí  jmenovaný  obviněný 
informoval o svém zájmu opustit Ministerstvo zemědělství, obviněná vypověděla, že 
tato  schůzka  v žádném  případě  nesouvisela  s projednáváním  tzv.  stabilizačního 
balíčku a s tzv. rebelujícími poslanci, 
-  pro  obviněnou    bylo  vzdání  se  mandátu  poslance  tzv.  rebelujícími  poslanci 
překvapením. 
 
Obviněný RNDr. P

 N
 ve své jediné výpovědi, učiněné dne 25.2.2014, uvedl, 
že obvinění jednoznačně odmítá. Považuje ho za účelové, vykonstruované, politicky 
a osobně podjaté. Dále využil svého práva a výpověď odepřel. 
 
16 
 

 
 
Obviněný  Mgr.  R
  B
,  MBA  v přípravném  řízení  k věci  vypověděl  pouze 
v rámci  svého  výslechu  konaného  dne  13.6.2013.  V případě  dalších  výslechů 
obviněného ve dnech 18.7.2013 a 18.3.2015 obviněný využil svého práva a výpověď 
odepřel.  
 
Ve své výpovědi ze dne 13.6.2013 obviněný uvedl, že po seznámení se s obsahem 
usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání,  si  není  vědom,  že  by  popsaným  jednáním 
páchal trestnou činnost. K svému zvolení do funkce člena představenstva obchodní 
společnosti České dráhy, a.s. vypověděl, že nabídku stát se členem představenstva 
a  současně  ředitelem  pro  správu  majetku  v této  obchodní  společnosti  obdržel  od 
tehdejšího generálního ředitele obchodní společnosti České dráhy, a.s. sv. Ing. P
 
Ž
.  Tuto nabídku obviněný přijal.  Jelikož obsazení  takové  pozice  nebylo  pouze 
na rozhodnutí generálního ředitele obchodní společnosti České dráhy, a.s., ale také 
na  rozhodnutí  předsedy  vlády  ČR,  požádal  obviněný  o  schůzku  s  vrchní  ředitelkou 
Sekce kabinetu předsedy vlády České republiky obv. Mgr. J
 
  (dříve 
N
)  a  oslovil  jí  s žádostí  o  její  podporu.  Teprve  poté,  když  začaly  problémy 
tzv.  rebelů  s tzv.  balíčkem,  obviněný  požádal  sv.  Bc.  P
  T
  a  obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), zda by se tito dva spolu nesešli a nezkusili se o 
této  problematice  domluvit  v jiné  atmosféře  než  v atmosféře  nedůvěry.  Tím  měla 
začít  série  jednání,  která  je  zmiňována  v usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání. 
Obviněný,  dle  své  výpovědi,  u  většiny  jednání  byl  přítomen.  Základní  úvahou 
obviněného nebyla dohoda nad manažerskými posty pro kolegy, případně dohoda na 
nominaci  sv.  Ing.  I
  F
  na  funkci  prezidenta  Nejvyššího  kontrolního  úřadu 
(dále také jen NKU) výměnou za to, že se vzdají poslaneckého mandátu, nýbrž jeho 
snaha  přesvědčit  obě  strany,  že  nejlepší  bude  dohoda  o  setrvání  kolegů  ve  funkci 
poslanců  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  a  současně  dohoda  o  částečné 
změně tzv.  balíčku.  Možnost  takovéto dohody,  která  se projednávala  především na 
jednáních mezi obviněným, sv. Bc. P
 T
 a obv. Mgr. J
 N
 
(dříve N
), podle obviněného definitivně vzala za své na kongresu Občanské 
demokratické strany, když v době konání kongresu, v pátek či v sobotu, sv. Bc. P
 
T
  oznámil,  že  se  společně  s  sv.  Bc.  M
  Š
  a  sv.  Ing.  I
 
F
  rozhodli  pro  variantu  nominace  sv.  Ing.  I
  F
  na  post  předsedy 
Občanské demokratické strany. Následně svědci Bc. P
T
, Bc. M
 Š
 
a  Ing.  I
  F
  nebyli  zvoleni  do  výkonné  rady  ODS,  načež  bylo  obviněnému 
v pondělí  sv.  Bc.  P
 T
  oznámeno,  že  se  svědci  Bc.  P
  T
,  Bc. 
M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  po  kongresu  rozhodli  rezignovat  na  své  mandáty. 
Obviněný o této skutečnosti informoval obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
která poté informovala předsedu vlády ČR obv. RNDr. P
 N

 
Dále  obviněný  vypověděl,  že  probíhajících  jednání  se  občas  osobně  účastnil  i  obv. 
RNDr.  P
 N
.  Po rozhodnutí svědků Bc.  P
  T
,  Bc. M
  Š
  a 
Ing.  I
 F
 o tom,  že skončí,   obviněný o této skutečnosti hovořil s obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) na jednání,  kterému byl přítomen i obv.  RNDr. 
P
 N
, kdy si řekli, že by ODS neměla úplně přicházet o lidi, kteří pro tu stranu 
něco  udělali  a  že  by  si  zasloužili,  aby  jim  strana  nabídla  nějakou  další  možnost 
využití jejich zkušeností. 
 
Na položené otázky obviněný vypověděl, že: 
 
17 
 

 
 
-  obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) požádal o podporu pro svou volbu za 
člena představenstva obchodní společnosti České dráhy, a.s. z důvodu, že obv. Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
)  byla  vrchní  ředitelkou  Sekce  kabinetu  předsedy 
vlády  České  republiky  a  nejbližší  spolupracovnicí  předsedy  vlády  ČR  obv.  RNDr. 
P
 N

-  jeho  snaha  o  jmenování  sv.  Ing.  I
  F
  do  funkce  prezidenta  Nejvyššího 
kontrolního úřadu proběhla před schvalováním tzv. balíčku, 
- jmenování sv. Ing. I
 F
 do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 
obviněný  viděl  jako  součást  možné,  celkové  dohody  mezi  rebelujícími  poslanci  a 
předsedou vlády ČR a zbytkem poslanců ODS, 
-  představou  obviněného  bylo,  že  kolegové  se  nevzdají  mandátu  a  zůstanou 
poslanci, že se najde cesta k rozumnému kompromisu nad tzv. balíčkem a dále, že 
se  v poslaneckém  klubu  ODS  uskuteční  alespoň  hlasování  o  nominaci  na  funkci 
prezidenta NKU. 
 
 
Výpovědi svědků: 
 
 
Ze svědeckých výpovědí bylo k objasnění skutkového stavu pod body I. a II.: 1-31) 
žalobního návrhu zjištěno: 
 
-  sv.  Mgr.  J
  A
,  LL.M.  –  v rozhodné  době  člen  představenstva  obchodní 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  vypověděl,  že  o  rozšíření  počtu  členů 
představenstva obchodní  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  se dověděl od  svého 
nadřízeného  sv.  Ing.  M
  D
  asi  jeden  nebo  dva  dny  předtím  než 
Ministerstvo  financí  rozhodlo  o  změně  stanov  společnosti,  na  základě  které  došlo 
k navýšení  počtu  členů  představenstva  z 5  na  6  (viz  notářský  zápis  ze  dne 
7.11.2012).  Nejednalo  se  o  až  tak  velké  překvapení,  když  o  určitých  změnách 
v rozdělení  kompetencí  v rámci  představenstva  se  bavili  již  někdy  počátkem  roku 
2012. Hlavním důvodem rozšíření počtu členů představenstva byl především projekt 
paralelní dráhy. Dalším důvodem pak byly některé projekty, které prostupovaly napříč 
holdingem.  Svědkovi  je  známo,  že  sv.  Ing.  I
  F
  se  např.  měl  zabývat 
projektem vytvoření letecké fakulty v rámci ČVUT. Svědek Ing. I
 F
 dále měl 
být  využit  k lepšímu  přístupu  k Ministerstvu  financí.  Svědek  nebyl  účastníkem 
žádných jednání spojených s nástupem sv. Ing. I
 F
 do obchodní společnosti 
obchodní  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s..  Je  mu  známo,  že  téma  nutnosti 
posílení představenstva bylo mezi sv. Ing. M
 D
 a ministrem financí 
vzneseno na konci srpna 2012. 
 
Ve  své  pozdější  výpovědi  svědek  vypověděl,  že  před  rozhodnutím  o  zvýšení  počtu 
členů  představenstva  obchodní  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  existovala  i 
varianta,  že  sv.  Ing.  I
  F
  nahradí  jednoho  člena  představenstva.  O  tomto 
svědka  informoval  sv.  Ing.  M
  D
.  Svědkovi  bylo  sv.  Ing.  M
 
D
  sděleno,  že  je  požadavek  změnit  nebo  vyměnit  jednoho  člena 
představenstva ze strany akcionáře. 
 
-  sv.  Ing.  L
  A
  -  v přípravném  řízení  podle  §  100  odst.  2  tr.  řádu  odepřel 
výpověď. 
 
18 
 

 
 
-  sv.  Ing.  D
  B
  –  v rozhodné  době  předseda  představenstva  a  generální 
ředitel  obchodní  společnosti  ČEZ,  a.s.,  k bodu  II  –  5  žalobního  návrhu  obžaloby, 
vypověděl, že si nepamatuje konkrétní věc, kterou v minulosti daroval obv. Mgr. J
 
N
 (dříve N
). Myslí si, že jí určitě k narozeninám nebo vánocům nějaké 
dary dával, neví však již, co to bylo. Svědek si nevybavuje, že by v prodejně Christian 
Dior Couture CZ s.r.o. v Praze zakoupil nějaké zboží, které by následně bylo předáno 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
).  K předloženým  záznamům  odposlechu 
telekomunikačního provozu ze dne 1.11.2012 svědek vypověděl, že si takové situace 
nepamatuje, není je schopen zařadit do kontextu. 
 
-  sv.  Ing.  M
  B
  –  do  31.12.2012  předseda  dozorčí  rady  obchodní 
společnosti ČEPRO, a.s. vypověděl, že poté, kdy mu generální ředitel ČEPRO, a.s. 
Ing. B
 oznámil, že ke dni 31.12.2012 končí ve své funkci, začal o tomtéž kroku 
sám uvažovat. Jelikož se mu po opakovaných dotazech na ministry nepodařilo získat 
vyjádření  k osobě  nového  generálního  ředitele,  dne  12.12.2012  nebo  13.12.2012 
oznámil  tehdejšímu  ministru  průmyslu  a  obchodu  MUDr.  M
  K
  a  dne 
13.12.2012  nebo  14.12.2012  tehdejšímu  ministru  financí  Ing.  M
  K

že  ve  své  funkci  končí  a  doručil  jim  svůj  rezignační  dopis.  Dne  20.12.2012,  před 
zasedáním  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s.,  se  svědek  od  sv.  Ing.  J
  V
 
z Ministerstva  financí  dozvěděl,  že  členem  dozorčí  rady  se  rozhodnutím  jediného 
akcionáře  stal  sv.  Bc.  M
  Š
.  Po  jmenování  sv.  Bc.  M
  Š
  zůstalo 
v dozorčí radě společnosti ČEPRO, a.s. jedno volné místo. Kdo navrhnul zvolení sv. 
Bc. M
 Š
 za člena dozorčí rady ČEPRO, a.s. svědkovi není známo. 
 
sv. F
 D
 – v dané době zaměstnanec obchodní společnosti Richemont 
Northern Europe GmbH, organizační složka vypověděl:  
 
-  k bodu  II-1)  –  na  tento  konkrétní  nákup  si  svědek  nepamatuje.  Jedná  se  však  o 
zboží,  které  chtěl  posléze  sv.  Ing.  L
  P
  vyměnit  za  jiné  zboží.  Sv.  Ing. 
L
  P
  přitom  žádost  o  výměnu  zboží  zdůvodnil  tím,  že  se  kolegyni  sešly 
vánoční dárky dvojmo nebo trojmo. Sv. JUDr. K
 M
 je dle svědka klientem 
prodejny Cartier společnosti Richemont Northern Europe GmbH, organizační složka. 
Svědek dále vypověděl, že podle vystavené faktury prvotní nákup provedl sv. JUDr. 
K
 M

-  k bodu  II-8)  –  tento  prodej  realizoval  svědek.  Nákup  byl  dle  svědka  hrazen 
v hotovosti sv. Mgr. B
 R
. Zboží bylo předtím vybráno sv. Ing. L
 
P
. Toto zboží bylo rovněž předtím, při jedné z návštěv prodejny, prezentováno i 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
). Svědek dodatečně při vystavení účetních 
dokladů použil jméno a kopii cestovního pasu jiné osoby, jako kupujícího, 
-  k bodům  II-15,  18)  –  dle  svědka  bylo  zboží  zakoupeno  jedním  mužem,  kterého 
nemůže  identifikovat.  Při  placení  zboží  svědek  učinil  chybu  a  kupujícímu  naúčtoval 
částku  o  1000,-Kč  nižší.  Tento  rozdíl  mu  posléze  doplatil  sv.  Ing.  L
  P

Náhrdelník  i  prsten  dle  svědka  vybíral  sv.  Ing.  L
  P
,  který  si  také  obojí 
posléze měl odnést, 
- k bodu II-14) – svědek v tomto případě neví kým bylo zboží zaplaceno. Dle svědka 
byly hodinky předtím prezentovány sv. Ing. L
 P

- k bodu II-13) - svědek v tomto případě neví kým bylo zboží zaplaceno. Dle svědka 
byl náhrdelník předtím prezentován sv. Ing. L
 P
 a jeho kolegyni, 
19 
 

 
 
-  k bodu  II-16)  –  na  tento  prodej  zboží  si  svědek  nevzpomíná.  Zálohová  faktura 
vystavená  dne  17.12.2012  však  dle  svědka  souvisí  s prodejem  zboží  ze  dne 
4.1.2013. Zboží bylo vybráno sv. Ing. L
 P

- k bodu II-21) – dle svědka zboží kupoval sv. Ing. L
 P

- k bodům II-24, 25) - tento prodej realizoval svědek. Nákup byl dle svědka hrazen v 
hotovosti  sv.  Mgr.  V
  J
.  Oba  šperky  předem  vybíral  sv.  Ing. 
L
  P
,  který  mu  poté  předal  telefonický  kontakt  na  sv.  Mgr.  V
 
J
,  s nímž  se  následně  svědek  dohodl  na  prodeji.  Svědek  v rámci  své 
výpovědi  identifikoval  náhrdelník,  který  byl  zajištěn  v rámci  prohlídky  jiných  prostor 
konané v budově Úřadu vlády ČR, v kanceláři užívané obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
),  jako  náhrdelník,  který  prodal  dne  12.4.2013  sv.  Mgr.  V
 
J
  a  dále  identifikoval  náušnice,  zajištěné  tamtéž,  jako  náušnice  prodané 
dne 12.4.2013 sv. Mgr. V
 J

- k bodu II-23) – dle svědka prodej tohoto zboží nesouvisí se svědky Ing. L
 
P
 a Mgr. V
 J

 
sv. Ing. M
 D
 – v rozhodné době předseda představenstva a generální 
ředitel obchodní společnosti Český Aeroholding, a.s., vypověděl, že koncem léta roku 
2012 požádal ministra financí o zvážení možnosti doplnění orgánů společnosti, a to 
s ohledem  na  dva  realizované  projekty,  jednak  projekt  stabilizace  národního 
přepravce  České  aerolinie  zakončený  jejich  privatizací  a  jednak  projekt  rozšíření 
kapacity  dráhového  systému  Letiště  Praha.  V měsíci  listopadu  roku  2012  tehdejší 
ministr  financí  sv.  Ing.  M
  K
  svědkovi  představil  kandidáta  na  tuto 
pozici, a to sv. Ing. I
 F
. Tohoto svědek považoval za vhodného kandidáta. 
Ministr  financí  poté  v roli  jediného  akcionáře  rozhodl  o  procedurálních  krocích 
vedoucích  k jmenování  sv.  Ing.  I
  F
  do  funkce  místopředsedy 
představenstva  obchodní  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s..  Na  položené  otázky 
svědek dále uvedl, že na nově zřizovanou pozici, vyjma sv. Ing. I
 F
, nebyli 
jiní kandidáti. V případě nástupu sv. Ing. I
 F
 do obchodní společnosti Český 
Aeroholding, a.s. existovaly dle svědka dvě varianty. Jednou variantou byl nástup sv. 
Ing.  I
  F
  do  dozorčí  rady,  kde  bylo  volné  místo,  a  druhou  variantou  byl 
nástup  sv.  Ing.  I
  F
  do  představenstva,  kde  by  se  buď  jednalo  o  rozšíření 
počtu  členů  nebo  o  nahrazení  stávajícího  člena.  O  konečné  variantě  spočívající 
v rozšíření představenstva o jednoho člena rozhodl ministr financí, který toto posléze 
sdělil  svědku  telefonicky.  Před  rozhodnutím  ministra  financí  o  variantě  rozšíření 
představenstva  o  jednoho  člena  svědek  informoval  tehdejší  členy  představenstva 
obchodní společnosti Český Aeroholding,  a.s.  sv.  Mgr. J
 A
,  LL.M.  a Ing. 
G
  o  možnosti  jejich  nahrazení  ve  funkci  člena  představenstva.  Poklady  ke 
změně stanov obchodní společnosti Český Aeroholding, a.s. byly připravovány v této 
společnosti, přičemž svědek předpokládá, že příprava trvala  v řádu hodin. K dotazu 
dále  svědek  vypověděl,  že  v případě  doplnění  orgánů  společnosti  Český 
Aeroholding, a.s. ministru financí nespecifikoval, o jaký orgán společnosti by se mělo 
jednat. 
 
-  sv.  Ing.  R
  F
  –  v rozhodné  době  poslanec  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu  ČR,  vypověděl,  že  byl  jedním  z poslanců,  kteří  v měsíci  listopadu  roku 
2012 nehlasovali pro přijetí tzv. stabilizačního balíčku. Na položené otázky uvedl, že 
nemůže vyloučit,  že se informoval o tom,  jaký je  postup při výběrových řízeních  ve 
společnosti České dráhy, a.s. Nepamatuje si, zda v minulosti telefonicky komunikoval 
s obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA.  K předloženým  záznamům  odposlechu 
20 
 

 
 
telekomunikačního provozu svědek vypověděl, že si na tuto komunikaci nevzpomíná. 
Vyloučil, že by se on sám jakkoliv angažoval v získání jakékoliv veřejné zakázky od 
společnosti  České  dráhy,  a.s.  nebo  jejich  dceřiných  společností.  Ve  vztahu 
k předložené  smlouvě  o  zajišťování  úklidových  služeb  uzavřené  21.11.2012  mezi 
Českou  republikou  –  Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  a 
společností IF KINGS SECURITY s.r.o., v níž byl společníkem a jednatelem, svědek 
na položené otázky odpověděl, že nezná odpověď. 
 
-  sv.  J
  F
  -  v rozhodné  době  poslanec  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu 
ČR, vypověděl, že byl jedním ze šesti poslanců, kteří se původně rozhodli nepodpořit 
tzv.  stabilizační  balíček.  Za  důvod  označil  rozpor  tzv.  stabilizačního  balíčku 
s programem ODS, zejména v otázce zvyšování daně z přidané hodnoty. V konečné 
fázi svědek s poslancem sv. T
 Ú
 schválení tzv. stabilizačního balíčku 
podpořili,  neboť  v opačném  případě  by  došlo  k pádu  vlády,  předčasným  volbám  a 
nástupu levice k moci. Svědkovi není nic známo o tom, že by se obvinění Mgr. J
 
N
  (dříve  N
)  a  Mgr.  R
  B
,  MBA  jakýmkoliv  způsobem 
účastnili na procesu vyjednávání podpory schválení tzv. stabilizačního balíčku. 
 
sv. Ing. I
 F
 -  v přípravném řízení s odkazem na čl. 28  zákona č. 1/1993 
Sb., Ústavy ČR odepřel výpověď. 
 
-  sv.  Ing.  K
  G
  –  v rozhodné  době  člen  dozorčí  rady  obchodní 
společnosti  ČEPRO,  a.s.,  vypověděl,  že  o  zvolení  sv.  Bc.  M
  Š
  za  člena 
dozorčí  rady  uvedené  společnosti  se  dověděl  na  zasedání  dozorčí  rady  konaném 
dne  20.12.2012,  kdy  jim  bylo  oznámeno,  že  jde  o  rozhodnutí  jediného  akcionáře. 
Rozhodnutí jediného akcionáře nebylo dozorčí radě nijak odůvodněno.  
 
-  sv.  Ing.  M
  H
  –  v dané  době  člen  dozorčí  rady  obchodní  společnosti 
ČEPRO,  a.s.,  vypověděl,  že  sv.  Bc.  M
  Š
  byl  dozorčí  radě  fakticky 
představen  před  konáním  prvního,  lednového  zasedání  dozorčí  rady.  K vlastnímu 
zvolení  sv.  Bc.  M
  Š
  členem  dozorčí  rady  svědek  uvedl,  že  padlo  pouze 
oznámení,  že  jmenovaný  byl  zvolen  do  dozorčí  rady  společnosti.  Obecně  svědek 
vypověděl,  že  v otázce zvolení nových členů dozorčí  rady nikdy  neprobíhala  žádná 
diskuse, vždy se tato skutečnost jen vzala na vědomí. V tomto směru bylo zvolení sv. 
Bc.  M
  Š
  členem  dozorčí  rady  standardní.  Pokud  jde  o  zvolení  sv.  Bc. 
M
 Š
 předsedou dozorčí rady společnosti ČEPRO, a.s., dle svědka nebyla 
zvažována  možnost  zvolení  jiného  člena  dozorčí  rady  předsedou  dozorčí  rady  ani 
k tomuto neprobíhala žádná diskuse. 
 
sv. M
 H
 - v dané době zaměstnanec obchodní společnosti Christian 
Dior Couture CZ s.r.o. vypověděl: 
 
- k bodu II-3) – svědek si na prodej zboží nevzpomíná, 
- k bodu II-4) – svědek nebyl schopen prodej zboží identifikovat, 
- k bodu II-5) – svědek není schopen uvést, kdo zboží prodával, 
-  k bodu  II-6)  –  svědek  si  na  prodej  nevzpomíná.  Po  předložení  fotografie  hodinek, 
která  byla  zajištěna  z obsahu  mobilního  telefonu  sv.  Ing.  L
  P
,  svědek 
vypověděl, že se jedná o hodinky, které jsou uvedeny na faktuře k prodeji, 
-  k bodům  II-10,11)  –  svědek  nebyl  schopen  uvést,  zda  realizoval  prodej  zboží.  Po 
předložení fotografie kabelky, která byla pořízena v rámci domovní prohlídky konané 
21 
 

 
 
v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  svědek 
vypověděl,  že  s největší  pravděpodobností  jde  o  kabelku  uvedenou  na  faktuře  pod 
transakcí 3004, 
-  k bodu  II-12)  –  svědek  vypověděl,  že  s tímto  prodejem  neměl  nic  společného.  Po 
předložení fotografie kabelky, která byla pořízena v rámci domovní prohlídky konané 
v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  svědek 
vypověděl, že tato kabelka odpovídá kabelce uvedené na faktuře, 
- k bodu II-17) – prodej zboží svědek nerealizoval, 
- k bodu II-19) – prodej zboží svědek nerealizoval, 
- k bodu II-20) – prodej zboží svědek nerealizoval, 
-  k bodu  II-26)  –  dle  svědka  zboží  kupoval  sv.  Ing.  L
 P
 a bylo určeno pro 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
). 
 
-  sv.  Ing.  M
 H
  –  v rozhodné  době  finanční  ředitel  státního  podniku  Česká 
pošta,  s.p.  vypověděl,  že  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  předmětný 
náhrdelník  nedaroval  (bod  II-13)).  V měsíci  prosinci  2012  také  žádný  takovýto 
náhrdelník  v prodejně  Cartier  v Praze  nezakoupil.  K předloženým  záznamům 
odposlechu telekomunikačního provozu svědek uvedl, že k těmto se nemůže vyjádřit. 
K bodu  II-23)  svědek uvedl,  že  si  nevzpomíná,  že by  v měsíci  dubnu  2013  zakoupil 
v prodejně  Cartier  v Praze  hodinky.  K dotazu,  zda  v měsíci  dubnu 2013  předal  obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
) nějaký dar, svědek vypověděl, že nejspíše ne. 
 
sv.  Mgr.  T
 Ch
 – v rozhodné době ministr životního prostředí vlády ČR 
vypověděl,  že  předmětnou  kabelku  nezakoupil  a  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  nedaroval.  K předloženým  záznamům    odposlechu  telekomunikačního 
provozu svědek uvedl: „…nevím, co si o tom mám myslet…, to nevím, kdo je…, to 
nevím, nemůžu to komentovat…“. 
 
sv. J
 Ch
 – v přípravném řízení na položené otázky převážně odpověděl, 
že  odpověď  nezná  případně  si  nevzpomíná.  K předloženému  záznamu  odposlechu 
telekomunikačního  provozu  ze  dne  7.11.2012,  16:47:47  hod.  svědek  uvedl,  že 
netuší, neví. V jednom z účastníků hovoru svědek poznal obv. Mgr. R
 B

MBA. Kdo byl druhým účastníkem hovoru svědek neví, hlas nepoznal. 
 
-  sv.  Ing.  T
  Ch
,  PhD.  –  v rozhodné době,  mimo  jiné,  předseda  dozorčí 
rady  obchodní  společnosti  AGEL  a.s.  vypověděl,  že  si  nevzpomíná,  zda  obv.  Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
)  daroval  dvoje  hodinky  specifikované  v bodech  II-
30,31) žalobního návrhu. 
 
-  sv.  RNDr.  R
  Ch
,  CSc.  –  v rozhodné  době  výkonný  ředitel  obchodní 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  vypověděl,  že  byl  funkčně  přímo  pod 
představenstvem  společnosti  a  pravidelně  se  tak  stýkal  se  všemi  členy 
představenstva.  Někdy  na  podzim  roku  2012  byl  předsedou  představenstva  a 
generálním  ředitelem  obchodní  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  sv.  Ing. 
M
  D
  informován,  že  do  společnosti  přijde  sv.  Ing.  I
  F

Následně,  v řádu  několika  týdnů,  bylo  svědkovi  sv.  Mgr.  J
  A
,  LL.M. 
řečeno,  že  byl  sv.  Ing.  M
  D
  informován,  že  se  pro  sv.  Ing.  I
 
F
 hledá místo v představenstvu společnosti a že to vypadá, že by sv. Mgr. J
 
A
,  LL.M.  nebo  Ing.  G
  měli  rezignovat  nebo  být  odvoláni.  Po  asi  dalších 
dvou týdnech bylo svědkovi sv. Ing. M
 D
 sděleno, že sv. Ing. I
 
22 
 

 
 
F
 bude členem představenstva společnosti s tím, že nikdo z dosavadních členů 
představenstva  nebude  odvolán,  když  vše  se  vyřešilo  tím,  že  namísto  5  členů 
představenstva  bude  členů  6.  Dále  bylo  svědkovi  sděleno,  že  sv.  Ing.  I
  F
 
převezme  jeho  sekci nemovitosti  a  správní  agendy.  K polemice  svědka,  že  sv.  Ing. 
I
 F
 má být expertem na privatizaci a tudíž by měl připravovat privatizaci ČSA, 
sv.  Ing.  M
  D
  svědkovi  uvedl,  že  o  privatizaci  je  již  stejně  rozhodnuto  a 
navíc  sv.  Ing.  I
  F
,  v důsledku  své  nedobré  znalosti  anglického  jazyka,  by 
jednání  o  privatizaci  s korejskou  stranou  ani  nemohl  vést.  Dále  sv.  Ing.  M
 
D
  svědkovi  říkal,  aby  byl  úplně  v klidu,  že  důležité  věci  se  budou  projednávat 
s ním  nebo  sv.  Mgr.  J
  A
,  LL.M.  a  ať  tedy  sv.  Ing.  I
  F
 
zbytečně moc neříká. Od měsíce března roku 2013 se poté svědek stal podřízeným 
sv. Ing. I
 F
. Někdy v měsíci dubnu roku 2013 byl svědek informován sv. Ing. 
I
  F
  o  tom,  že  pojal  úmysl  založení  vysoké  školy  v rámci  společnosti 
Český  Aeroholding,  a.s..  Dle  názoru  svědka  však  tomuto  projektu  nikdo  ve  vedení 
společnosti Český Aeroholding, a.s. nepřikládal váhu. 
 
-  sv.  M
  J
  -  v dané  době  zaměstnanec  obchodní  společnosti  Christian 
Dior Couture CZ s.r.o. vypověděl: 
 
- k bodu II-3) – po předložení fotografie kožichu, která byla pořízena v rámci domovní 
prohlídky  konané  v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
),  svědek  vypověděl,  že  tento  kožich  odpovídá  kožichu  uvedenému  na 
faktuře. Kožich byl zakoupen v prodejně obchodní společnosti Christian Dior Couture 
CZ s.r.o., kde svědek pracuje. Na konkrétní okolnosti prodeje si svědek nevzpomíná, 
- k bodu II-4) – svědek vypověděl, že zboží bylo zakoupeno v jejich prodejně. Vlastní 
prodej zboží svědek nerealizoval. Po předložení fotografie oděvů, která byla pořízena 
v rámci  domovní  prohlídky  konané  v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
),  svědek  vypověděl,  že  se  jedná  o  zboží,  které  je 
uvedeno na faktuře k prodeji, 
-  k bodu  II-5)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně.  Na 
bližší okolnosti prodeje si svědek nevzpomíná, 
-  k bodu  II-6)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně.  Na 
bližší okolnosti prodeje si svědek nevzpomíná, 
-  k bodům  II-10,11)  –  prodej  zboží  realizoval  sám  svědek.  Po  předložení  fotografií 
dvou  kabelek,  které  byly  pořízeny  v rámci  domovní  prohlídky  konané  v prostorách 
užívaných obv.  Mgr. J
 N
 (dříve N
), svědek vypověděl,  že se 
jedná o kabelky uvedené na fakturách pod transakcemi 3003 a 3004, 
-  k bodu  II-12)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně.  Po 
předložení fotografie kabelky, která byla pořízena v rámci domovní prohlídky konané 
v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  svědek 
vypověděl, že tato kabelka odpovídá kabelce uvedené na faktuře, 
-  k bodu  II-17)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně. 
Prodejcem  byl  svědek.  Svědek  si  vzpomíná,  že  sv.  Ing.  L
  P
  tehdy  koupil 
šaty,  které  byly  malé  a  musely  být  proto  vyměněny.  Dále  svědek,  k jedné 
z předložených  faktur,  vypověděl,  že  zboží  v prodejně  zakoupila  sv.  Mgr.  B
 
R
,  
-  k bodu  II-19)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně. 
Prodejcem byl svědek. Dle faktury svědek soudí, že zboží kupoval sv. Ing. L
 
P
.  Po  předložení  fotografie  kožichu,  která  byla  pořízena  v rámci  domovní 
prohlídky  konané  v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
23 
 

 
 
N
),  svědek  vypověděl,  že  tento  kožich  odpovídá  kožichu  uvedenému  na 
faktuře, 
-  k bodu  II-20)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně. 
Prodejcem byl svědek. Dle faktury svědek soudí, že zboží kupoval sv. Ing. L
 
P
.  Po  předložení  fotografie  kožichu,  která  byla  pořízena  v rámci  domovní 
prohlídky  konané  v prostorách  užívaných  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
),  svědek  vypověděl,  že  tento  kožich  odpovídá  kožichu  uvedenému  na 
faktuře, 
-  k bodu  II-26)  –  svědek  vypověděl,  že  zboží  bylo  zakoupeno  v jejich  prodejně.  Na 
bližší okolnosti prodeje si svědek nevzpomíná, prodejcem byl sv. M
 H

 
-  sv.  V
  J
  -  v přípravném  řízení  podle  §  100  odst.  2  tr.  řádu  odepřel 
výpověď. 
 
sv. Ing. M
 K
 – v dané době ministr financí vlády ČR, vypověděl, že 
dne  18.11.2012  byl  na  Ministerstvo  financí  doručen  dopis  předsedy  dozorčí  rady 
obchodní  společnosti ČEPRO,  a.s.  sv.  Ing.  M
  B
,  kterým  k 31.12.2012 
rezignoval  na  svou  funkci.  Již  týden  předtím  přitom  byl  svědek  sv.  Ing.  M
 
B
 osobně informován, že bude rezignovat. Pro svědka tak vyvstala povinnost 
nalézt adekvátní náhradu. Svědek v tu chvíli, jako na vhodného kandidáta, pomyslel 
na osobu sv. Bc. M
 Š
, který byl na pracovním trhu relativně volný, oslovil 
jej  a  sv.  Bc.  M
  Š
  nabídku  přijal.  Na  pokyn  svědka  poté  byl  sv.  Bc.  M
 
Š
 zvolen do dozorčí rady ČEPRO, a.s. a poté do funkce předsedy dozorčí rady 
této  společnosti.  Administrativně  tuto  věc  vyřizoval  svědkův  náměstek  sv.  Mgr. 
Z
 Z

 
Dále  svědek  vypověděl,  že  koncem  prázdnin  roku  2012  byl  předsedou 
představenstva a generálním ředitelem obchodní společnosti Český Aeroholding, a.s. 
sv.  Ing.  M
  D
  požádán  o  rozšíření  představenstva  této  obchodní 
společnosti  o  jednu  osobu,  a  to  s ohledem  na  řešení  problematiky  nalezení 
strategického  partnera  pro  ČSA,  která  byla  dceřinou  společností  obchodní 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  a  dále  v souvislosti  s nárůstem  práce  při 
přípravě  druhé  letové  dráhy  na  Letišti  Václava  Havla.  Tato  osoba  měla  mít  obě 
problematiky  na  starosti.  Svědek  byl  požádán,  aby  vhodnou  osobu  navrhl  on  sám. 
Svědek  vyslovil  svou  ochotu  tomuto  požadavku  vyhovět,  konkrétně  změně  stanov 
společnosti a rozšíření představenstva o jednu osobu a doporučil sv. Ing. M
 
D
 připravit všechny administrativní záležitosti s tím, že pokud se mu podaří 
nalézt vhodnou osobu, ihned ji sv. Ing. M
 D
 doporučí. Po vzdání se 
mandátu  poslance  sv.  Ing.  I
  F
  bylo  svědkovi  okamžitě  jasné,  že  má 
z hlediska  kvalifikace,  znalosti  dané  problematiky  a  věrohodnosti  vhodného 
kandidáta.  Ihned  proto  zkontaktoval  sv.  Ing.  M
  D
  se  sv. Ing.  I
 
F
  mezi  nimiž  poté  došlo  k dohodě  o  zvolení  sv.  Ing.  I
  F
  do  funkce 
člena  představenstva  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s..  Jako  faktický,  100% 
akcionář  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  svědek  následně  dal  členům  dozorčí 
rady  Český  Aeroholding,  a.s.  výslovný  pokyn  k zvolení  sv.  Ing.  I
  F
  do 
funkce  člena  představenstva.  Sv.  Ing.  I
  F
  s nabídkou  na  pracovní  pozice 
oslovil v řádu dnů po jeho vzdání se mandátu, mohlo to být za dvanáct hodin, za dva 
dni, to již neví. Bylo to krátce poté.  
 
24 
 

 
 
Svědkovi  není  nic  známo  o  tom,  že  by  svědkům  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
 
Š
  a  Ing.  I
  F
  byla  učiněna  nějaká  nabídka,  která  by  měla  ovlivnit 
jejich  postoj  ke  schválení  tzv.  stabilizačního  balíčku.,  případně,  že  by  tyto  osoby 
samy  cokoliv  v této  souvislosti  požadovaly  či  navrhovaly.  Svědek  byl  s úmyslem 
jmenovaných  vzdát  se  poslaneckého  mandátu  seznámen  6.11.2012,  krátce  před 
jejich  tiskovou  konferencí.  Nabídky  svědkům  Ing.  I
  F
  a  Bc.  M
 
Š
  svědek  učinil  až  po  jejich  vzdání  se  mandátu.  Obv.  RNDr.  P
 
N
 svědek v této souvislosti nebyl osloven. 
 
K předloženému  záznamu  odposlechu  telekomunikačního  provozu  realizovaného 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  ze  dne  5.11.2012,  22:44.22  hod. 
svědek vypověděl, že k tomuto nemá co říct. Dodal, že setrvává na svém stanovisku, 
že obv. RNDr. P
 N
 jej o žádnou součinnost nepožádal. 
 
sv. Ing. J
 K
- v dané době člen dozorčí rady obchodní společnosti ČEPRO, 
a.s., vypověděl, že si nevzpomíná přesně, tuší však, že o návrhu na zvolení sv. Bc. 
M
  Š
  členem  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s.  se  dověděl  až  na  lednovém 
zasedání  dozorčí  rady.  K zvolení  sv.  Bc.  M
  Š
  předsedou  dozorčí  rady 
ČEPRO, a.s. svědek uvedl, že sv. Ing. J
 V
, jako místopředsedkyně dozorčí 
rady, přednesla návrh jediného akcionáře, který byl jednohlasně všemi členy dozorčí 
rady akceptován a odsouhlasen. 
 
-  sv.  Ing.  V
  K
  -  v rozhodné  době  členka  dozorčí  rady  obchodní 
společnosti ČEPRO, a.s., vypověděla, že v měsíci prosinci 2012 jim bylo na zasedání 
dozorčí  rady  oznámeno,  že  sv.  Bc.  M
  Š
  se  stal  členem  dozorčí  rady 
ČEPRO, a.s. a bude pravděpodobně zvolen také předsedou dozorčí rady. Svědkyni 
není známo, že by existoval jiný kandidát na funkci předsedy dozorčí rady. Předchozí 
předseda  dozorčí  rady  svoji  rezignaci  oznámil  snad  půl  roku  před  prosincovým 
zasedáním dozorčí rady. 
 
-  sv.  JUDr.  D
  K
  –  k bodům II-9), 29) žalobního  návrhu vypověděl, že 
v obou  případech  zboží  zakoupil  a  daroval  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
). 
 
-  sv.  MUDr.  M
  K
  –  v dané  době  ministr  průmyslu  a  obchodu  vlády  ČR, 
vypověděl, že  v době vzdání se mandátu poslanci  -  svědky Bc.  P
 T

Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  neměl  žádné  informace,  které  by  se 
týkaly vzdání se mandátu poslance těmito osobami ve spojení s nějakým benefitem. 
O  nástupech  svědků  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  do  funkcí  ve 
společnostech  ČEPRO,  a.s.  a  Český  Aeroholding,  a.s.  se  svědek  dověděl  z médií. 
Pokud  jde  o  sv.  Bc.  P
  T
,  někdy  v první  polovině  měsíce  prosince  2012, 
dle svědka, probíhalo zasedání dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. a svědek 
ve  sněmovně  Parlamentu  ČR  zaznamenal  informaci,  že  by  se  sv.  Bc.  P
  T
 
chtěl  ucházet  o  pozici  v dozorčí  rady  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  což  svědek, 
z politických  důvodů,  považoval  za  nešťastný  krok.  Kontaktoval  proto  sv.  Bc.  P
 
T
  a  sdělil  mu,  že  takový  krok  považuje  za  věc,  která  by  politicky  poškodila 
Občanskou demokratickou stranu, načež se sv. Bc. P
 T
 měl rozhodnout na 
zmíněnou funkci neaspirovat. Dále svědek věc neřešil. Informaci o možném vzdání 
se mandátu poslanci - svědky Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
  a  Ing. 
25 
 

 
 
I
 F
 svědek získal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od některého 
z těchto poslanců 5.11.2012 nebo 6.11.2012, po kongresu ODS. 
 
Ve  vztahu  k osobě  sv.  Ing.  L
 A
 svědek vypověděl, že hovořil s obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) o tom, že jí byl doručen životopis sv. Ing. L
 
A
,  jako  kandidáta  na  člena  dozorčí  rady  společnosti  České  dráhy,  a.s.. 
K tomuto  svědek  dále  uvedl,  že  obv.  RNDr.  P
  N
,  kterému poté byly  obecně 
životopisy  předávány,  chtěl  mít  přehled  o  obsazování  dozorčích  rad,  neboť 
rozhodování o obsazování dozorčích rad mělo dopady nejen odborné, ale i politické. 
 
K předloženému  záznamu  odposlechu  telekomunikačního  provozu  ze  dne 
11.12.2012,  19:02:56  hod.,  svědek  vypověděl,  že  jde  o  jeho  rozhovor  s obv.  Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
).  Jako  osobou  o  které  se  v záznamu  hovořilo, 
svědek  v rovině  velké  pravděpodobnosti  označil  sv.  Ing.  L
  A
.  Současně 
popřel,  že  by  nabízel  sv.  Bc.  P
  T
  pro  sv.  Ing.  I
  F
  něco 
s EGAPEM,  jak  o  tom  v telefonickém  rozhovoru  s obv. RNDr.  P
  N
 
spekulovala obv. Mgr. J
  N
 (dříve N
). 
 
 
sv. Ing. I
 L
 – v rozhodné době předseda představenstva a generální ředitel 
obchodní společnosti Severočeské doly a.s. vypověděl, že obv. Mgr. J
 N
 
(dříve N
) nikdy nic nedaroval.  
 
-  sv.  Ing.  M
  M
  –  v rozhodné  době  předseda  dozorčí  rady  společnosti 
Český  Aeroholding,  a.s.,  vypověděl,  že  o  nominaci  sv.  Ing.  I
  F
  na  funkci 
člena představenstva společnosti Český Aeroholding, a.s. byl informován předsedou 
představenstva  sv.  Ing.  M
  D
.  Dále  se  svědek  podrobně  vyjádřil 
k zasedání  dozorčí  rady  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  ze  dne  11.1.2013. 
K položeným  otázkám  poté  svědek  uvedl,  že  si  není  vědom  toho,  že  by  na  nově 
zřízenou pozici člena představenstva společnosti Český Aeroholding,  a.s. existovali 
jiní  uchazeči  než  sv.  Ing.  I
  F
.  Dle  svědka,  o  této  pozici  rozhodoval  jediný 
akcionář. 
 
sv. JUDr. K
 M
, LL.M. – v rozhodné době, mimo jiné, poradce předsedy 
vlády  ČR  obv.  RNDr.  P
  N
,  v přípravném  řízení  vypověděl,  že  obv.  Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
)  daroval  pouze  dary  společenské  hodnoty.  Po 
předložení  faktury  vystavené  společností  Richemont  Northern  Europe  GmbH, 
organizační složka  (bod II-1) žalobního návrhu) svědek připustil, že toto zboží  mohl 
zakoupit. Zboží však nebylo určeno pro obv. Mgr. J
 N
(dříve N
). 
K bodu  II-3)  žalobního  návrhu  svědek  vypověděl,  že  si  na  takovýto  nákup 
nevzpomíná,  nevybavuje  si,  že  by  v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o. 
kupoval zboží, které by posléze daroval obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
). 
K předloženým záznamům odposlechu telekomunikačního provozu svědek uvedl, že 
si nevzpomíná,  příp.  si to nevybavuje. Obdobně pak svědek vypověděl k bodu II-4) 
žalobního návrhu. 
 
-  sv.  M
  N
  –  v rozhodné  době  předsedkyně  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu ČR, vypověděla, že nebyla přítomna žádným jednáním, jež předcházela 
a následovala vzdání se mandátu poslance osobami svědků Bc. P
 T
, Bc. 
M
 Š
 a Ing. I
 F
. Tato výpověď byla reakcí na svědkyni předestřené 
26 
 

 
 
její  vyjádření  v médiích,  kdy  uvedla,  citováno:  „…Za  sebe  bych  se  ráda  omluvila, 
protože  myslím,  že  je  chyba,  že  jsou  tito  tři  lidé  na  těchto  místech…“,  a  dále  na 
tvrzení  svědkyně,  rovněž  prezentované  médii,  dle  kterého  politické  strany  sice 
během volebního období sahají k řadě personálních i programových kompromisů, ale 
tento již šel přes čáru ( „ To považuji za kompromis, který šel přes čáru, za hranu“). 
Svědkyně  vypověděla,  že  tato  tvrzení  myslela  v etické  rovině.  Na  otázku  v čem 
spatřovala „kompromis“, uvedla, že to vyplývá z kontextu. 
 
-  sv.  J
  P
  –  v dané  době  člen  dozorčí  rady  společnosti  ČEPRO,  a.s. 
vypověděl, že o skutečnosti, že sv. Bc. M
 Š
 „přijde“ jako člen dozorčí rady 
se dověděli na posledním zasedání dozorčí rady společnosti v měsíci prosinci 2012 
od tehdejšího předsedy dozorčí rady sv. Ing. M
 B
. Se sv. Bc. M
 
Š
  se  poprvé  setkal  na  zasedání  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s.  v měsíci  lednu 
2013,  kdy byl sv.  Ing. J
 V
 představen jako nový člen dozorčí rady.  Na 
tomto  zasedání  dozorčí  rady  byl  sv.  Bc.  M
  Š
  současně  sv  Ing.  J
 
V
,  jako  zástupkyní  jediného  akcionáře  společnosti,  navržen  a  poté  zvolen 
předsedou dozorčí rady ČEPRO, a.s.. 
 
-  sv.  K
  P
  –  v dané  době  předsedkyně  Legislativní  rady  vlády  ČR, 
předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a v měsíci prosinci 2012 
krátce ministryně obrany vypověděla, že nemá žádné povědomí o jednáních v rámci 
ODS, která měla vést k přesvědčení všech poslanců, aby hlasovali pro schválení tzv. 
stabilizačního  balíčku.  Podstatně  svědkyně  vypověděla  k osobě  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
),  kdy  uvedla,  že  po  svém  odvolání  z funkce  ministryně 
obrany  absolvovala  jedno  nebo  dvě  jednání  s obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), při kterém či kterých byla obv. Mgr. J
 N
 (dříve N

požádána,  aby  jí  vždy  informovala  o  svých  případných  rozhodnutích  týkajících  se 
jejího  dalšího  fungování  ve  vládě.  Pokud  svědkyně  řešila  své  další  působení  na 
Úřadu  vlády  ČR,  konkrétně  získání  zpět  své  kanceláře,  bylo  jí  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  řečeno,    že  toto  je  mimo  její  rozlišovací  schopnosti. 
Dále bylo svědkyni obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) řečeno, že pokud 
má  ve  vládě  normálně  fungovat,  měla  by  své  kroky  konzultovat  s předsedou  vlády 
RNDr. P
 N
, avšak vždy prostřednictvím obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
).  V tomto  směru  bylo  svědkyni  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  navrhnuto,  že  by  se  měly  pravidelně  scházet.  Svědkyně  potvrdila,  že 
s obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) jednali mnozí členové ODS i ministři 
a  členové  vlády,  pokud  chtěli  něco  vyjednat  s obv. RNDr.  P
  N

Informace z médií o postech pro rebelující poslance ODS na ni působilo jako obchod, 
který  znevěrohodňoval  vládu.  Její  osobní  dojem  je,  že  postavení  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  bylo  mimořádně  silné,  možná  neadekvátně  silné  jejímu 
postavení úřednice na Úřadu vlády ČR. 
 
 
-  sv.  Ing.  L
 P
 - v přípravném řízení podle § 100 odst. 2 tr. řádu odepřel 
výpověď. 
 
-    sv.  Mgr.  B
  R
  –  v přípravném  řízení  vypověděla,  že  v prodejně 
společnosti  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  nikdy 
nezakoupila zboží, které by následně bylo předáno obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
).  Zda  koupila  náramek  specifikovaný  v bodě  II-8)  žalobního  návrhu  si 
27 
 

 
 
svědkyně  nevzpomíná.  Svědkyně  si  nevzpomíná,  zda  v prodejně  společnosti 
Christian Dior Couture CZ s.r.o. někdy zakoupila zboží (body II-12, 17, 26) žalobního 
návrhu), které by následně bylo předáno obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
). 
K předloženým  záznamům  odposlechu  telekomunikačního  provozu  svědkyně  uvedl, 
že si nevzpomíná, příp. neví. 
 
-  sv.  I
  R
  –  v přípravném  řízení  vypověděl,  že  ve  věci  schvalování  tzv. 
stabilizačního balíčku nikdy s nikým nejednal, a to včetně obv. Mgr. J
 N
 
(dříve N
). Tento problém vnímal jen mediálně. Dle své výpovědi svědek nikdy 
neužíval  tzv.  kryptovaný  telefon.  K  předloženým  záznamům  odposlechu 
telekomunikačního  provozu  svědek  opakovaně  vypověděl,  že  neví,  není  mu  to 
známo, nevzpomíná si nebo, že toto vylučuje, příp. nemůže to vyloučit. Dále svědek 
podle § 100 odst. 2 tr. řádu odepřel výpověď. 
 
-  sv.  A
  R
  –  v přípravném  řízení  vypověděl,  že  on  osobně  nerealizoval 
prodej  zboží  popsaný  v bodě  II-22)  žalobního  návrhu.  K předloženým  záznamům 
odposlechu telekomunikačního provozu svědek uvedl, že komunikaci nerozumí, příp. 
neví. Sv. JUDr. P
 Š
 svědek nezná. 
 
sv. M
 S
 - v dané době zaměstnanec obchodní společnosti  Richemont 
Northern Europe GmbH, organizační složka, ve své výpovědi obecně popsal způsob, 
jakým  bylo  za  účasti  svědka  Ing.  L
  P
  nakupováno  zboží  v prodejně 
Cartier.  Vypověděl,  že  sv.  Ing.  L
  P
,  buď  sám  nebo  s někým,  přišel  do 
obchodu, něco se vybralo a poté většinou přišel někdo jiný a nějakým způsobem to 
zaplatil a zboží odnesl. 
 
-  sv.  K
  S
  –  v přípravném  řízení  vypověděl,  že  nikdy  nejednal  se 
svědky Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
 a Ing. I
 F
 ve věci 
schvalování  tzv.  stabilizačního  balíčku.  V tomto  směru  nejednal  ani  s obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
). Není mu nic známo o tom, že by jmenovaným 
třem  tehdejším  poslancům  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  byla  učiněna 
nějaká  nabídka,  která  měla  ovlivnit  jejich  postoj  ve  věci  schvalování  tzv. 
stabilizačního balíčku. O vzdání se mandátu poslance jmenovanými třemi tehdejším 
poslanci  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  se  svědek  dověděl  asi  den  či  dva 
předem ve sněmovně, avšak již neví, kdo mu toto sdělil. K předloženému rozhovoru 
se  svědkem  publikovanému  v Lidových  novinách  dne  20.12.2012  (č.l.  3848  a  násl. 
spisu), konkrétně k pasáži, kde měl svědek uvést: „…bylo to prachsprosté vydírání, 
co  si  budeme  povídat,  ale  v politice  člověk  někdy  podléhá  vydírání…“,  svědek 
vypověděl, že je jeho slabostí, že používá často poměrně silné výrazy. Prezentované 
vyjádření označil za svůj názor, když u žádných konkrétních jednání nebyl přítomen. 
Informace svědek čerpal pouze z veřejných médií. Svědek dále potvrdil, že na dotaz 
novinářů  „byla  to  reálně  politicky  správná  věc,  tato  nepravost?“  odpověděl,  že  „v 
tomto případě to byla poměrně levná cena, protože jinak by škody pro stát, kdyby ty 
zákony  neprošly,  byly  mnohem  větší“.  Na  dotaz  z jakého  důvodu  hovořil  o  ceně, 
odpověděl:  „…  že  v politice  se  musí  politicky  zaplatit  za  něco.  Ústupkem,  tam 
ústupkem,  různými  cestami,  je  to  politická  cena.  A  politickou  cenou  bylo,  že  ti 
poslanci  neskončili  na  ulici,  nýbrž  budou  odpovídajícím  způsobem  zaměstnáni…“. 
Svědek  dále  uvedl,  že  na  rozhovor  ze  serveru  Česká  pozice.cz  ze  dne  7.1.2013 
s názvem  „S
  o  K
  a  Š
.  Šlo  o  korupci“  si  nepamatuje, 
ale  potvrdil,  že  na  dotaz  novináře,  zda  mu  to  nepřipadá  jako  korupce,  když  dříve 
28 
 

 
 
v souvislosti  s kauzou  Víta  Bárty  říkal,  že  on  aspoň  dával  úplatky  ze  svých  peněz, 
nikoli ze státního, uvedl „ Ano, je to přesně tak“. Myslel tím to, že má radši někoho, 
kdo  vytáhne  ty  prachy  z vlastní  šrajtofle,  než  aby  na  to  využil  státní  peníze.  Dále 
připustil, že uvedl výrok „Po pravdě řečeno, nadšený z toho nejsem. Ale když šlo o 
schválení  rozpočtu,  který  by  jinak  nebyl,  tak  by  republika  ztratila  daleko  víc  peněz, 
než  kolik  republika  utratí  na  tyto  tři  kameňáky  během  dvou  nebo  tří  let.“.  Výrok 
nevysvětlil s tím, že nebude sám sebe interpretovat. 
 
 
-  sv.  Z
  S
  –  v rozhodné  době  poslanec  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu ČR a od 12.12.2012 také ministr dopravy vlády ČR vypověděl, že v rámci 
poslaneckého klubu ODS existovala pracovní skupina určená k tomu, aby sjednotila 
stanoviska  uvnitř  poslaneckého  klubu,  včetně  různých  stanovisek  k tzv. 
stabilizačnímu  balíčku.  Členy  této  pracovní  skupiny  nebyli  obvinění  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
) ani Mgr. R
 B
, MBA. Tito obvinění se ani nijak 
nepodíleli na jednání pracovní skupiny. Naopak, členem byl obv. RNDr. P
 N

Jednání  zmíněné  pracovní  skupiny  probíhala  v Poslanecké  sněmovně  Parlamentu 
ČR.  Svědkovi  není  nic  známo  o  tom,  že  by  s poslanci  za  ODS,  kteří  měli  výhrady 
k tzv.  stabilizačnímu  balíčku,  byla  vedena  nějaká  další  separátní  jednání  jinými 
osobami než v rámci pracovní skupiny. Není mu známo také to, že by tzv. rebelujícím 
poslancům  byla  učiněna  nějaká  nabídka,  která  by  měla  ovlivnit  jejich  postoj  ke 
schválení  tzv.  stabilizačního  balíčku,  případně,  že  by  tyto  osoby  vznesly  nějaký 
požadavek  směřující  k dosažení  osobního  prospěchu.  O  vzdání  se  mandátu 
poslance  svědky  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
 
F
  se  svědek  dověděl  až  z oznámení  těchto  poslanců  na  mikrofon  na  plénu 
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR.  Svědek  zná  osobu  sv.  Ing.  L
  A

S tímto jménem se seznámil počátkem roku 2013, když požádal ministra financí sv. 
Ing. M
 K
, aby mu doporučil někoho z Ministerstva financí do dozorčí 
rady společnosti České dráhy, a.s., načež mu ministr financí doporučil právě sv. Ing. 
L
 A
. Zda existoval nějaký vztah mezi sv. Ing. L
 A
 a sv. Bc. 
P
 T
 svědek neví. 
 
-  sv.  M
  S
  –  v rozhodné  době  člen  dozorčí  rady  společnosti  Český 
Aeroholding,  a.s.  vypověděl,  že  jako  zaměstnanec  společnosti  Český  Aeroholding, 
a.s.  se  dne  19.11.2012  dověděl,  že  se  v této  společnosti  vytváří  nové  místo,  bez 
uvedení konkrétního jména. K důvodům vytvoření nového místa bylo zaměstnancům 
sděleno, že bude třeba koordinovat práce spojené s výstavbou nové, paralelní dráhy, 
což  měl  mít  na  starosti  nový  ředitel.  Na  zasedání  dozorčí  rady  společnosti  Český 
Aeroholding,  a.s.  v měsíci  prosinci  2012 poté  bylo  členům  dozorčí  rady  sděleno,  že 
bude  vytvořeno  nové  místo  člena  představenstva  společnosti,  kdy  tento  nový  člen 
bude míst v gesci privatizaci Českých aerolinií. Oficiálně nebylo jméno nového člena 
představenstva  uvedeno.  Neoficiálně  však  bylo  jiným  členem  dozorčí  rady 
H
, tehdejším primátorem hl. města Prahy, v žertu, s úsměvem sděleno, že 
to  je  místo  pro  sv.  Ing.  I
  F
.  V měsíci  lednu  2013  byl  sv.  Ing.  I
  F
 
dozorčí radou odsouhlasen za člena představenstva společnosti Český Aeroholding, 
a.s.. Svědek sám hlasoval proti předloženému návrhu, když nesouhlasil s rozšířením 
počtu  členů  představenstva,  neboť  měl  za  to,  že  stávající  představenstvo  veškeré 
úkoly  zvládá.  Současně  hlasování  považoval  za  nestandardní  v tom  směru,  že 
členové  dozorčí  rady  byli  pouze  dotázáni  kdo  je  pro  a  kdo  proti,  aniž  by  existovaly 
další varianty volby. 
29 
 

 
 
 
-  sv.  Bc.  M
  Š
  –  v přípravném  řízení  vypověděl,  že  mu  nebyla  učiněna 
jakákoliv  nabídka,  která  by  měla  ovlivnit  jeho  postoj  ve  věci  schválení  tzv. 
stabilizačního balíčku. Také on sám v této souvislosti nevznesl požadavek, který by 
směřoval  k dosažení  osobního  prospěchu,  včetně  požadavku  na  získání  pozice 
v dozorčí  radě  společnosti  ČEPRO,  a.s..  Rozhodnutí  vzdát  se  poslaneckého 
mandátu  učinil  sám,  a  to  v reakci  na  výsledky  kongresu  ODS,  které  bral  jako  svou 
politickou prohru. S obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) ve věci schválení 
tzv.  stabilizačního  balíčku  svědek  žádná  jednání  nevedl.  Pokud  jde  o  osobu  obv. 
Mgr. R
 B
, MBA, s tímto svědek o těchto otázkách jednal, neboť obviněný 
byl  členem  orgánů  ODS.  Tato  jednání  se  odehrávala  v rámci  regionální  a  výkonné 
rady  ODS,  svědek  však  nevyloučil,  že  diskuse  probíhala  i  mimo  oficiální  jednání 
těchto formálních orgánů.  K osobě obv.  RNDr.  P
  N
 svědek vypověděl, že 
s jmenovaným ve věci tzv. stabilizačního balíčku vedl jednání pouze v rámci orgánů 
ODS,  včetně  existující  pracovní  skupiny  poslaneckého  klubu  ODS.  Dále  se  svědek 
vyjádřil  k jednání  s obv.  RNDr.  P
  N
  dne  18.10.2012  v budově  Úřadu 
vlády  ČR,  když  uvedl,  že  se  jednalo  o  oblasti  zdravotnictví,  což  byl  úkol  pro  něj 
vyplývající  z jednání  pracovní  skupiny  poslaneckého  klubu  ODS.  O  rozhodnutí 
svědků  Bc.  P
  T
  a  Ing.  I
  F
vzdát  se  poslaneckého  mandátu  se 
svědek od těchto osob dověděl někdy v průběhu dne 5.11.2012. 
 
-  sv.  MUDr.  B
  Š
  -  uvedl,  že  od  roku  2011  se  s obv. Mgr.  J
 
N
 
(dříve  N
)  prakticky  neviděl,  hlasoval  podle  svého  nejlepšího  vědomí  a 
svědomí  a  nebyl  na  něj  veden  jakýkoli  nátlak.  Žádný  požadavek  v souvislosti 
s hlasováním  nevznesl.  Obv.  Mgr.  J
  N
  neoslovil,  aby  zajistila  nějakou 
pracovní pozici. 
 
-  sv. JUDr. P
 Š
, Ph.D - v přípravném řízení podle § 100 odst. 2 tr. řádu 
odepřel výpověď. 
 
-  sv.  Bc.  P
  T
  –  v přípravném  řízení  vypověděl,  že  dne  5.11.2012  učinil 
svobodné  rozhodnutí  vzdát  se  mandátu  poslance  Parlamentu  ČR,  které  dne 
6.11.2012  oficiálně  oznámil  vedení  poslaneckého  klubu  ODS.  Toto  rozhodnutí  bylo 
důsledkem  jeho  neúspěchu  na  stranické  půdě  (nezvolení  sv.  Ing.  I
  F
 
předsedou ODS a nezvolení svědka a sv. Bc. M
 Š
 do výkonné rady ODS 
na  kongresu  ODS),  po  kterém  byl  postaven  před  otázku,  zda  ve  věci  tzv. 
stabilizačního balíčku hlasovat podle svého svědomí a zákon odmítnout a možná tak 
přivodit  pád  vlády  ČR  nebo  se  zachovat  v souladu  s usnesením  kongresu  ODS  a 
hlasovat pro návrh tohoto zákona. Po této části výpovědi svědek s odkazem na čl. 28  
zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR odepřel výpověď. 
 
-  sv.  Ing.  V
  T
  -  v přípravném  řízení  podle  §  100  odst.  2  tr.  řádu 
odepřel výpověď. 
 
sv. T
 Ú
 – v rozhodné době poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR  vypověděl,  že  byl  jedním  ze  šesti  poslanců  ODS,  kteří  měli  výhrady  k tzv. 
stabilizačnímu balíčku. V konečné fázi hlasoval pro schválení navrhovaného zákona. 
V souvislosti  s tzv.  stabilizačním  balíčkem  mu  nebyla  učiněna  jakákoliv  nabídka, 
která by měla ovlivnit jeho postoj ve věci jeho schválení. Také on sám v této spojitosti 
30 
 

 
 
nevznesl  požadavek,  který  by  směřoval  k dosažení  jeho  osobního  prospěchu. 
S obviněnými  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  a  Mgr.  R
  B

MBA  ve  věci  schvalování  tzv.  stabilizačního  balíčku  nejednal.  V rámci  zmíněné 
šestice poslanců ODS byli k vyjednávání ve věci tzv. stabilizačního balíčku pověřeni 
poslanci sv. Bc. M
 Š
, sv. Ing. I
 F
 a sv. R
 F

 
sv. Ing. J
 V
 – v dané době místopředsedkyně dozorčí rady společnosti 
ČEPRO,  a.s.  a  současně  zaměstnankyně  Ministerstva  financí  vypověděla,  že  o 
nominaci  sv.  Bc.  M
  Š
  na  funkci  člena  dozorčí  rady  společnosti  ČEPRO, 
a.s. se dověděla těsně před konáním dozorčí rady společnosti dne 20.12.2012, a to 
dne  19.12.2012  od  náměstka  ministra  financí  sv.  Mgr.  Z
  Z
.  V té  době 
byla  v dozorčí  radě  tři  volná  funkční  místa,  z toho  dvě  místa  byla  v roce  2012 
dlouhodobě  neobsazena  a  jedno  místo  bylo  neobsazeno  od  měsíce  září  2012. 
Současně bylo známo, že ke dni 31.12.2012 končí ve funkci předsedy dozorčí rady 
společnosti  ČEPRO,  a.s.  sv.  Ing.  M
  B
,  který  svůj  úmysl  skončit  v této 
funkci  oznámil  ministru  financí  rezignačním  dopisem  ze  dne  19.12.2012.  Dne 
20.12.2012 bylo dle svědkyně učiněno rozhodnutí jediného akcionáře – Ministerstva 
financí  –  o  jmenování  sv.  Bc.  M
  Š
  do  dozorčí  rady  společnosti  ČEPRO, 
a.s.. Toto rozhodnutí bylo učiněno z pokynu ministra financí. Tento postup svědkyně 
označila za standardní. Neví, zda na tuto funkci existovali jiní kandidáti. Pokud jde o 
návrh  na  zvolení  sv.  Bc.  M
  Š
  předsedou  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s. 
v měsíci lednu 2013,  tento návrh učinila  svědkyně po předchozí konzultaci se svým 
nadřízeným sv. Mgr. Z
 Z

 
sv.  Mgr.  Z
 Z
 – v rozhodné době náměstek ministra financí pro oblast 
správy  majetku  státu  vypověděl,  že  ve  vztahu  ke  správě  majetkových  podílů  státu 
v akciových společnostech vykonával tuto působnost v souladu s pověřením ministra 
financí ze dne 2.8.2010. Pověřením byl zmocněn k vydávání pokynů, k hlasování na 
valné hromadě ovládaných společností a také k rozhodnutí jediného akcionáře nebo 
schválení podpisu ovládací smlouvy. 
 
Pokud jde o společnost ČEPRO, a.s. svědek vypověděl, že na základě rezignačního 
dopisu  bývalého  předsedy  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s.  sv.  Ing.  M
  B
  ze 
dne  19.12.2012  byl  ministr  financí  upozorněn  na  nutnost  doplnění  orgánů  této 
společnosti a volbu předsedy dozorčí rady.  Po konzultaci s ministrem byl ministrem 
financí  navržen  do  funkce  člena  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s.  sv.  Bc.  M
  Š

Svědek  poté  na  základě  pokynu  ministra  financí,  společně  s odpovědnými 
zaměstnanci  ministerstva,  vyhotovil  a  podepsal  rozhodnutí  jediného  akcionáře 
společnosti  ČEPRO,  a.s.  o  zvolení  sv.  Bc.  M
  Š
  členem  dozorčí  rady 
ČEPRO, a.s.. 
 
Ve  vztahu  k společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  svědek  vypověděl,  že  v souvislosti 
s přípravou prodeje části akciového podílu ve společnosti ČSA a.s. byla diskutována 
možnost  posílení  vedení  společnosti  o  osobu,  která  by  celý  proces  vstupu 
strategického  partnera  koordinovala  a  která  by  měla  dostatek  zkušeností 
s obdobným  procesem,  který  stát  již  v minulosti  realizoval.  Dne  7.11.2012  poté 
ministr  financí,  v působnosti  valné  hromady,  rozhodl  o  zvýšení  počtu  členů 
představenstva  společnosti  o  jednoho  člena.  Současně  došlo  k úpravě  počtu  a 
struktury  místopředsedů  představenstva.  Na  základě  rozhodnutí  dozorčí  rady 
31 
 

 
 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  ze  dne  11.1.2013  pak  byl  sv.  Ing.  I
  F
 
zvolen do funkce člena představenstva jmenované společnosti. 
 
K dotazům  svědek  doplnil,  že  z jeho  strany  došlo  k informování  ministra  financí  o 
rezignaci  sv.  Ing.  M
  B
  dne  19.12.2012.  Diskuse  o  posílení 
představenstva  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  se  vedla  s předsedou 
představenstva  této  společnosti  sv.  Ing.  M
  D
  a  s  tehdejším 
ministrem financí sv. Ing. M
 K
 v průběhu celého roku 2012. Žádná 
konkrétní  jména  přitom  nepadala.  Dotázán  na  osoby  svědků  Bc.  M
  Š
  a 
Ing. I
 F
 svědek uvedl, že v obou případech návrhy na zvolení těchto osob 
do  orgánů  společností  ČEPRO,  a.s.  a  Český  Aeroholding,  a.s.  slyšel  od  ministra 
financí  sv.  Ing.  M
  K
.  Ministr  financí  také  dal  pokyn  k zvolení  těchto 
osob do orgánů uvedených obchodních společností. 
 
-  sv.  Ing.  P
  Ž
  –  v dané  době  předseda  představenstva  a  generální  ředitel 
obchodní společností České dráhy, a.s. vypověděl, že se nijak neangažoval ve věci 
zvolení  Ing.  L
  A
  do  dozorčí  rady  společnosti  České  dráhy,  a.s..  Připustil 
však,  jako  možné,  že  personální  obsazení  dozorčí  rady  osobou  Ing.  L
  A
 
řešil  s obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA.  Pokud  jde o  zvolení  obv.  Mgr.  R
 
B
, MBA do představenstva společnosti České dráhy, a.s., svědek vypověděl, že 
k zvolení této osoby do představenstva jej nemusel nikdo přemlouvat. Svědek se již 
dříve s obv. Mgr. R
 B
, MBA bavil o tom, že by bylo dobře, kdyby obv. 
Mgr. R
 B
, MBA byl ve společnosti České dráhy, a.s.. Na položené otázky, 
včetně  otázek  k předloženým  záznamům  odposlechu  telekomunikačního  provozu, 
svědek odpověděl, že neví či si nevzpomíná. 
 
 
Věcné a listinné důkazy, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování 
osob a věcí, znalecké posudky – bod I žalobního návrhu: 
 
Z opatřených věcných a  listinných důkazů,  záznamů odposlechu telekomunikačního 
provozu  a  realizovaného  sledování  osob  a  věcí  bylo  k objasnění  skutkového  stavu 
věci zjištěno: 
 
 
-  protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu (svazek č. 6): 
 
-  jedná  se  o  protokol  o  domovní  prohlídce,  která  byla  provedena  v  bytě  užívaném 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  na  adrese 
 

 
 
-  v rámci  provedené  domovní  prohlídky  byl  jako  stopa  č.  29  (foto č.l.  1901)  zajištěn 
lístek  s ručně  psaným  textem,  kde  je,  mimo  jiné,  psáno:  „okruhy  -  F
  –  NKÚ, 
Š
 –  zdravot.,  zůstane VZP, T
  – bezpečnost. – výbor?, Radim – úklid…“. 
Obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  do  protokolu  o  provedení  domovní 
prohlídky  k předmětnému  lístku  uvedla,  citováno  z protokolu:  „…  jsou  to  její 
poznámky,  když  se  probírala  tzv.milionářská  daň  v době  krize  a  pro  sebe  si  psala 
poznámky, že oni chtěli daň DPH na 1 rok, aby zvýšení DPH bylo na rok, F

 chtěl 
32 
 

 
 
být tehdy ředitel NKÚ, potom jsem si napsala, že Š
 zřejmě chce zůstat ve VZP a 
někdo jí řekl, že T
 by chtěl bezpečnostní výbor…“. 
 
Text  zajištěného  lístku,  jako  listinného  důkazu,  koresponduje  se  záznamem  o 
odposlechu telekomunikačního provozu ze dne 26.9.2012, 21:38:38 hod. (č.l. 4927, 
svazek č. 15) realizovaného ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 
N
(dříve N
). 
 
V uvedeném  telefonním  hovoru  realizovaném  mezi  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
) a obv.  RNDr. P
 N
 obv.  Mgr. J
   N
 (dříve 
N
)  popisuje  průběh  schůzky  s obv. Mgr.  R
  B
,  MBA.  Na  této 
schůzce bylo řečeno, že na další jednání (z kontextu dalších hovorů je zřejmé, že má 
jít  o  jednání  se  sv. Bc.  P
  T
)  je  třeba  přinést  nějaké  vstupy.  Dle 
vyjádření obv. Mgr. J
  N
 (dříve N
) se „oni“ bojí s něčím přijít, aby 
toho nezneužili a naopak. Dále obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) hovoří o 
„okruzích k postarání se“. Hovoří o tom, že by „tam byla nějaká postupka“, tedy, že 
první by se splnil v březnu nebo v lednu, druhý v březnu, aby to nebylo evidentní, což 
nechtějí  ani  oni.  Dle  hovoru  nesmí  být  evidentní,  že  je  to  „vyboxováno“  tímto 
způsobem. 
 
Dále,  poznámka  „milionářská  daň“  odpovídá  části  návrhu  zákona  (součásti  tzv. 
stabilizačního  balíčku)  věnované  tzv.  milionářské  dani,  kdy  se  mělo  jednat  o  vyšší 
zdanění  osob  s příjmem  nad  100.000,-Kč  měsíčně.  Otázka  výše  této  daně,  doby 
jejího trvání a celkově jejího zavedení do praxe byla předmětem mnoha diskuzí. 
 
Další poznámka „daň na (DPH) na rok“ odpovídá části návrhu zákona (součásti tzv. 
stabilizačního  balíčku)  věnované  zvýšení  sazeb  DPH.  U  této  části  návrhu  zákona 
byly  předmětem  diskuzí  jednak  samotné  výše  sazeb  a  jednak  možné  časové 
omezení pro jejich zvýšení. 
 
Poznámka  „Radim  –  úklid“  odpovídá  záznamům  odposlechu  telekomunikačního 
provozu,  v nichž  je  naznačován  údajný  požadavek  poslance  sv.  R
  F
  na 
zajištění  úklidových  prací  pro  jeho  obchodní  společnost  ze  strany  obchodní  firmy 
České dráhy, a.s.. 
 
-  v rámci  provedené  domovní  prohlídky  byl  jako  stopa  č.  13  zajištěn  mobilní  telefon 
zn. BlackBerry Bold 9900, IMEI: 351503055072910. Obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
)  do  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  k zajištěnému  mobilnímu 
telefonu  uvedla:  „…  jedná  se  nejspíše  o  mobilní  telefony,  jejichž  krabice  byly 
nalezeny na Úřadu vlády ČR při prohlídce kanceláře, užívala jsem jej já, nevím kdy, 
v průběhu posledních 3 let…“.
 
 
Tento  mobilní  telefon  byl  podroben  znaleckému  zkoumání.  Z vypracovaného 
znaleckého  posudku  z oboru  kriminalistika,  odvětví  analýza  dat  a  zkoumání  nosičů 
dat    č.j.:  KUP-10981-4/ČJ-2013-2301AV  z 12.9.2013  (č.l.  5368-5401,  svazek  č.  17) 
bylo pro účely trestního řízení zjištěno, že v paměti telefonu se nacházejí smazané i 
nesmazané  záznamy  o  komunikaci,  e-mailech  či  údaje  z kalendáře  –  plánovače. 
Z komunikace  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  jsou  pro  účely  trestního 
řízení podstatné následující SMS zprávy a záznamy z kalendáře: 
 
33 
 

 
 
-  SMS  zpráva:  5.9.2012,  8:56:32  hod.,  odesílatel  obv.  RNDr.  P
  N
,  příjemce 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), text: „…J
, ted jsem se jeste kratce 
sesel  s  T
.  Ted  ten  balicek  padne  urcite,  vlada  ho  navrhne  znovu,  spoji  s 
duverou a uvidime. T.se tvari, ze se chce dohodnout…“ (č.l. 4867, svazek č. 15), 
 
 
-  SMS  zpráva:  5.9.2012,  9:06:49  hod.,  odesílatel  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), příjemce obv. RNDr. P
 N
, text: „…Tak , aspon ze tak. Muzu se do 
toho pustit? …“ (č.l. 4867, svazek č. 15), 
 
- SMS zpráva: 
 5.9.2012,  15:29:29  hod.,  odesílatel    obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), příjemce – řidič Úřadu vlády ČR, text: „…Jeste prijde pan B
…“ 
(č.l. 4867, svazek č. 15),   
 
- SMS zpráva: 
 5.9.2012,  15:30:31  hod.,  odesílatel  sv.  A
  H
 
(zaměstnankyně  Úřadu  vlády  ČR),  příjemce  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), text: „… Návštěva je tady…“ (č.l. 4867, svazek č. 15), 
 
- SMS zpráva: 
11.9.2012,  7:43:45  hod.,  odesílatel    obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), příjemce sv. A
 Š
 (zaměstnankyně Úřadu vlády ČR), text: 
„…A v 17hod.mam pana B .“ (č.l. 4880, svazek č. 15), 
 
- Záznam v kalendáři: 
11.9.2012  15:00:00  –  text:17.00  B   (č.l.  4880,  svazek  č. 
15), 
  
- SMS zpráva: 
14.9.2012,  6:42:18  hod.,  odesílatel    obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), příjemce obv. Mgr. R
 B
, MBA, text: „… Dobry den, pekne 
se  nam  to  vari!  Uz  i  z  P
  udelali  cloveka  T
!  Tak  drzte  palce,  pp  ma 
obavu, ze z Vas udelaji take slabinu pp a vitezstvi T
!..“ (č.l. 4886, svazek č. 
15), 
 
 
- SMS zpráva: 
14.9.2012,  6:49:58  hod.,  odesílatel    obv.  Mgr.  R
  B

MBA, příjemce obv. Mgr. J
 N
(dříve N
), text: „… Dobre rano tomu 
rozumim  a  to  bych  urcite  nechtel.to  radeji  nedelejme  jsem  porad  na  tefonu…“  (č.l. 
4886, svazek č. 15), 
 
- SMS zpráva: 
14.9.2012,  6:50:47  hod.,  odesílatel    obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve  N
),  příjemce  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA,  text:  „…  Ted  jsme  se 
domluvili, ze D dostane prikaz to neobsazovat a udelame to za mesic…“ (č.l. 4886, 
svazek č. 15), 
 
 
- SMS zprávy: 
14.9.2012,  6:51:50  hod.,  odesílatel    obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve  N
),  příjemce  sv.  Ing.  P
  Ž
,  text:  „…Zavolejte  R
 
B.upresni info…“ (č.l. 4886, svazek č. 15), 
 
 
- SMS zpráva: 
14.9.2012,  6:53:37  hod.,    odesílatel    obv.  Mgr.  R
  B
 
MBA,  příjemce  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  text:  „…  Dekuji  a  zatim 
budeme pokracovat na jinych frontach…“ (č.l. 4886, svazek č. 15). 
 
 
-  v rámci  provedené  domovní  prohlídky  byl  jako  stopa  č.  31  zajištěn  mobilní  telefon 
zn.  Nokia  E52-1,  IMEI:  357880046256842.  Obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
34 
 

 
 
N
)  do  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  k zajištěnému  mobilnímu 
telefonu uvedla, že se jedná o služební telefon. 
 
Tento  mobilní  telefon  byl  podroben  znaleckému  zkoumání.  Z vypracovaných 
znaleckých  posudků  z oboru  kriminalistika,  odvětví  analýza  dat  a  zkoumání  nosičů 
dat  č.j.: KUP-10981-4/ČJ-2013-2301AV z 12.9.2013 (č.l. 5368-5401, svazek č. 17) a 
č.j.:  KUP-10981-18/ČJ-2013-2301AV  ze  dne  18.12.2013  (č.l.  5409-5412,  svazek  č. 
17)  bylo  pro  účely  trestního  řízení  zjištěno,  že  v paměti  telefonu  se  nacházejí 
smazané  i  nesmazané  záznamy  o  komunikaci,  e-mailech  či  údaje  z kalendáře  – 
plánovače. Z komunikace obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) jsou pro účely 
trestního řízení podstatné následující SMS zprávy a záznamy z kalendáře: 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.9.2012, 18:42 hod. obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  že  první  schůzka  na  téma  balíček 
proběhne ve čtvrtek 13.9.2012 ve 12 hod. (č.l. 4881, svazek č. 15), 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.9.2012,  18:44  hod.  se  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
Nagyová)  dotazuje  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA:  „Máty  vy  a  on?“  (č.l.  4881, 
svazek č. 15), 
- v SMS zprávě ze dne 11.9.2012, 18:46 hod. obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Nene,  to  je  schůzka  mezi  těmi  šesti  a 
někým  od  pana  premiéra??  Vím  jen,  že  jim  to  potvrzoval  pan  S
“.  (č.l.  4881, 
svazek č. 15), 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.9.2012,  18:48  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sděluje:  „S
  dostal  mandát  vést 
formální jednání s 6 poslanci, jako předseda klubu. Na intimnější jsem já“ (č.l. 4881, 
svazek č. 15), 
- v SMS zprávě ze dne 11.9.2012, 18:59 hod. obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Ano, mně jen P
T řekl, že tam přijdou 
s max  variantou  a  já  pak  budu  mít  variantu  na  projednání  s Vámi…  to  ostatní 
necháme na později…“ (č.l. 4881, svazek č. 15), 
 
 
-  v rámci  provedené  domovní  prohlídky  byl  jako  stopa  č.  14  zajištěn  mobilní  telefon 
zn. BlackBerry Bold 9900, IMEI: 351503057498147. Obv. Mgr. J
 N
(dříve 
N
)  do  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  k zajištěnému  mobilnímu 
telefonu  uvedla:  „…  jedná  se  nejspíše  o  mobilní  telefony,  jejichž  krabice  byly 
nalezeny na Úřadu vlády ČR při prohlídce kanceláře, užívala jsem jej já, nevím kdy, 
v průběhu posledních 3 let…“. 
 
Tento  mobilní  telefon  byl  podroben  znaleckému  zkoumání.  Z vypracovaného 
znaleckého  posudku  z oboru  kriminalistika,  odvětví  analýza  dat  a  zkoumání  nosičů 
dat    č.j.:  KUP-10981-4/ČJ-2013-2301AV  z 12.9.2013  (č.l.  5368-5401,  svazek  č.  17)  
bylo pro účely trestního řízení zjištěno, že v paměti telefonu se nacházejí smazané i 
nesmazané  záznamy  o  komunikaci,  e-mailech  či  údaje  z kalendáře  –  plánovače. 
Z komunikace  obv.  Mgr.  J
  N
(dříve  N
)  jsou  pro  účely  trestního 
řízení podstatné následující SMS zprávy a záznamy z kalendáře: 
 
- v SMS zprávě ze dne 31.10.2012, 15:30:09 hod.. obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
) sděluje sv. Ing. R
 F
:  „Hrz.p.:)“, 
 
35 
 

 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  31.10.2012,  15:30:09  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve 
N
) obv.  Mgr. R
 B
, MBA  sděluje:  „Dobry den,  jen pro  inf.  Pp se 
podivoval s jakou zarputilosti chcete znat IHNED jeho nazor. Zda jste uz zapomel.“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  31.10.2012,  15:45:47  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „  A  je  moje  chyba  ze  jsem 
kolegovi vcera rekl ze mi date vedet jeste vecer.“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  21.11.2012,  15:47:41  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve 
N
) obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje: „Ja nemuzu tohle uspechat, ten 
F
 je pres caru.“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  21.11.2012,  10:50:54  hod.    obv.  RNDr.  P
  N
  sděluje 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Nepujde tam S
, J
!“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  27.11.2012,  15:03:00  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „A  taky  mám  vyridit  od  PT  vke 
podekovani za pondeli!!!“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  3.12.2012,  17:39:34  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Pekne  prosim  muzeme  s  PT 
sklenicku utery 11.12. 14h nebo 12.12. v 18h?? Zdravi R
“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  7:35:45  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „  Pani  reditelko  potvrzujo  dne 
14.30  PT.  Je  zel  dorazit  nemuzu  ne.  Vam  pisi  z  nemocnice  kde  me  v  noci 
operovali...je mi to lito mejte se moc pekne. R
“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  9:54:29  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „A prosim dejte mi pak vedet co 
PT? Děkuji“, 
 
Záznamy v kalendáři: 
11.12.2012, 13:30:00 hod.: 14.30 T  (p), 
 
 
Záznamy v kalendáři: 
11.12.2012, 13:30:00 hod.: Pan B

 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  14:07:02  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve 
N
) obv. RNDr. P
 N
 sděluje: „ CV posle T
, chlapek misto nej 
do DR zelez.pak vse vysvetlim“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  17.12.2012,  9:37:04  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Vazena pani reditelko, zdravim 
Vas sice jeste z nemocnice,ale uz v lepsi kondici. Prosim je vse v ramci moznosti v 
poradku? R
“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  17.12.2012,  15:51:56  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve 
N
)  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sděluje:  „Dobry  den,  pane  rediteli. 
Myslim na Vas, vse bezi podle planu.J .N. Jak Vam je?“, 
 
36 
 

 
 
- 7.1.2013,  11:59:00 hod.  byla  obv.  Mgr. J
 N
 (dříve N
) doručena 
SMS zpráva znění:  „Dobry den, vazena pani vrchni reditelko. Pro informaci aktualita 
CTK: Premier P
 N
 celi trestnimu oznameni pro udajne podplaceni rebelujicich 
poslancu ODS S
, T
 a F
 lukrativnimi posty. Trestni oznameni podal 
advokat V
 L
. Panu premierovi navrhujeme reakci:  "Trestni oznameni muze 
podat kdokoli na kohokoli. Nicmene tuto vec povazuji za naprosto absurdni." Dekuji. 
M.S.“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  7.1.2013,  15:33:40  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „ Pani reditelko pyty prosi zda by 
v souvislosti udalosti dnesniho dne nebylo mozne kratke setkani ve trech? R
 B“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  7.1.2013,  15:40:58  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „ Zkusime prosim dnes 20h? HP 
nebo KV?“, 
 
 
- v SMS zprávě ze dne 7.1.2013, 15:41:34 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N

obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje: „KV“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  7.1.2013,  15:42:14  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Děkuji“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  17.1.2013,  9:33:24  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sděluje:  „Zitra  v  10hod.na  Kv,  pekny 
den.jn“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  17.1.2013,  9:38:52  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Budu tam“, 
 
 
Záznamy v kalendáři: 
18.1.2013, 09:00:00 hod.: 10.00 pan B  (p), 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  14:32:41  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Zdravim,vse jsem probral podle 
dohody,ale dnes prisel H
 a dal navrh do dozorci rady kde je vedle domluveneho 
A
 pan J
 a H
 sám... Pry je to tak domluveno a ma byt zvoleno. P
 sili, 
prosim proverte to. Dekuji R
“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  17:01:10  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sděluje:  „  A
  je  spravne,  rikal 
pp.ostatni overim“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  17:20:54  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Ano  A
  je  spravne,  J
 
neznam a H
 prosim ne..“, 

-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  17:34:29  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje: „ Straslive bojuji“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  17:36:41  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Ja to vim a dekuji!!“,   
37 
 

 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  17:37:52  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  sděluje  sv.  Ing.  P
  Ž
:  „Hrozne  moc  bojuji  za  NE  H
!  Ma 
silenou podporu S
.“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  17:38:10  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) sděluje sv. Ing. P
 Ž
: „A ten ji prenasi "dal", 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  18.1.2013,  18:01:15  sv.  Ing.  P
  Ž
  sděluje  obv.  Mgr. 
  N
  (dříve  N
):  „Diky  moc!  J
  to  by  byla  opravdu  katastrofa.. 
Poukaz  na  to  ze  nema  bezp.proverku  a  ani  si  o  ni  nepozadal,  I  kdyz  by  ji  jako 
1.namestek mel mit“, 
 
 
 
-  v rámci  provedené  domovní  prohlídky  byl  jako  stopa  č.  15  zajištěn  mobilní  telefon 
zn. BlackBerry Bold 9900, IMEI: 356841049278614. Obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
)  do  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  k zajištěnému  mobilnímu 
telefonu  uvedla:  „…  jedná  se  nejspíše  o  mobilní  telefony,  jejichž  krabice  byly 
nalezeny na Úřadu vlády ČR při prohlídce kanceláře, užívala jsem jej já, nevím kdy, 
v průběhu posledních 3 let…“.
 
 
Tento  mobilní  telefon  byl  podroben  znaleckému  zkoumání.  Z vypracovaného 
znaleckého  posudku  z oboru  kriminalistika,  odvětví  analýza  dat  a  zkoumání  nosičů 
dat    č.j.:  KUP-10981-4/ČJ-2013-2301AV  z 12.9.2013  (č.l.  5368-5401,  svazek  č.  17)  
bylo pro účely trestního řízení zjištěno, že v paměti telefonu se nacházejí smazané i 
nesmazané  záznamy  o  komunikaci,  e-mailech  či  údaje  z kalendáře  –  plánovače. 
Z komunikace  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  jsou  pro  účely  trestního 
řízení podstatné následující SMS zprávy a záznamy z kalendáře: 
 
Záznamy v kalendáři: 
18.1.2013, 09:00:00 hod.: 10.00 pan B  (p), 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  22.1.2013,  14:06:34  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Dobry  den,pani  reditelko 
zvladneme ten zitrek 15h?? RB“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  22.1.2013,  19:41:33  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Budeme tam“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  25.1.2013,  8:30:29  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Dekujeme!! Vse dopadlo dobre! 
R
“, 
 
 
- v SMS zprávě ze dne 25.1.2013, 8:30:30 hod. sv. Ing. P
 Ž
 sděluje obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
): „J
 dozorci rada dopadla dle dohody. Diky moc, 
mas to u nas! :)“, 
 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  30.1.2013,  12:40:21  hod.  sv.  Ing.  P
  Ž
  sděluje  obv. 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „J
  pristi  tyden  jsem  mimo,  ale  potom 
bychom mohli u B
 zapit me znovujmenovani. A jeste jednou diky! :)“,  
38 
 

 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  30.1.2013,  13:31:41  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Prave  jsem  byl  u  ministra 
S
  a  mám  z  toho  velmi  dobry  dojem,myslim  ze  realitu  vnima  a  budeme  ji 
resit!!zdravi R
“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  30.1.2013,  13:56:38  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje: „Jaka jsem?“, 
 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  30.1.2013,  13:58:42  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Uzasna:)  nejlepsi!  Dekuji  i  za 
PZ“, 
 
 
 
-  protokol  o  vydání  věci  – mobilního  telefonu  zn.  iPhone  5,  IMEI 
013408007937253,  sv.  Bc.  P

  T
,  sestavy  obsahu  mobilního 
telefonu – č.l. 2827, 5160, 5163-5164, 5167, 5168, 5182, 5188, 5202 (svazek č. 9, 
16),  znalecký  posudek  z oboru  kriminalistika,  odvětví  analýza  dat  a  zkoumání 
nosičů dat č.j.: KUP-10981-8/ČJ-2013-2301AV ze dne 12.9.2013 - (č.l. 5502-5508, 
svazek č. 17), 
 
-  sv.  Bc.  P
  T
  byl  dne  13.6.2013  podle  §  78  tr.  řádu  vydán  mobilní 
telefon zn.  iPhone 5, IMEI 013408007937253. 
 
Tento  mobilní  telefon  byl  podroben  znaleckému  zkoumání.  Z vypracovaného 
znaleckého  posudku  z oboru  kriminalistika,  odvětví  analýza  dat  a  zkoumání  nosičů 
dat  č.j.: KUP-10981-8/ČJ-2013-2301AV ze dne 12.9.2013 (č.l. 5502-5508, svazek č. 
17)    bylo  pro  účely  trestního  řízení  zjištěno,  že  v paměti  telefonu  se  nacházejí 
smazané  i  nesmazané  záznamy  o  komunikaci,  e-mailech  či  údaje  z kalendáře  – 
plánovače.  Z komunikace  sv.  Bc.  P
  T
  jsou  pro  účely  trestního  řízení 
podstatné následující SMS zprávy a záznamy z kalendáře: 
 
-  z těchto  důkazů  byly  k objasnění  skutkového  stavu  věci  zjištěny  následující 
skutečnosti: 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  20.9.2012,  14:24:32  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „P
 tak ano“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  20.9.2012,  14:25:00  hod.    sv.  Bc.  P
 T
 sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „R
, nádhera :-)“, 
 
- ve formuláři zprávy ze dne 20.9.2012, 14:31:35 hod. je uvedeno: „R
 byl právě 
zvolen členem představenstva a náměstkem gr pro majetek ČD :/)“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  20.9.2012,  16:53:32  hod.    sv.  Bc.  P
 T
 sděluje obv. 
Mgr.  R
  B
,  MBA:  „R
,  dnešek  cítím  po  hodně  dlouhé  době  jako 
první racionální a taky vstřícný krok, děkuju za to. P.“,  
 
39 
 

 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  31.10.2012,  16:05:33  hod.    obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „Prej ten F
 je pres caru“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 31.10.2012, 16:06:20 hod.  sv. Bc. P
 T
 sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Neuměl jsem mu v tom zabránit“, 
 
-  v dopoledních  hodinách  dne  19.11.2012  (od  11:27:24  hod.  do  11:42:03  hod.  
kontaktuje  sv.  Ing.  L
  A
  sv.  Bc.  P
  T
  a  dotazuje  se,  zda  je  něco 
nového. Sv. Bc. P
 T
 na to odpovídá, že má zkoušet velkého, tedy jediného 
šéfa. 
 
- během dne 20.11.2012 (od 09:17:57 hod. do 14:32:36 hod.) komunikuje sv. Bc. P
 
T
 se sv. Ing.  L
 A
. Na dotaz sv. Bc. P
 T
, zda je něco 
nového, sv. Ing. L
 A
 odpovídá, že čeká, zda ho (neustanovená osoba) přijme, 
že se včera  nahlásil a teď čeká.  Následně se sv.  Ing.  L
 A
dotazuje, zda by 
„to“ sv. Bc. P
 T
 mohl podpořit. Sv. Bc. P
 T
 souhlasí a odpovídá, že 
mu  (neustanovené  osobě)  napíše.  Přibližně  po  dvou  hodinách  píše  sv.  Bc.  P
 
T
  sv.  Ing.  L
  A
,  že  mu  (neustanovený  muž)  volal  a  že  má  koalici. 
Následně  se  domlouvají,  že  neustanovený  muž  se  ozve  sv.  Ing.  L
  A
 
dnes, nejpozději zítra. 
 
-  v poledních  hodinách  dne  21.11.2012  (12:58:48  hod.)  opět  kontaktuje  sv.  Ing. 
L
 A
 sv. Bc. P
 T
 s tím, že se mu nikdo neozval. 
 
-  ve  zprávě  ze  dne  22.11.2012,  12:37:20  hod.  sv.  Ing.  I
  F
  sděluje  sv.  Bc. 
P
 T
: „Ahoj, jsem zpátky. A hned E15 a Aktualne...“, 
 
-  ve  zprávě  ze  dne  22.11.2012,  12:41:15  hod.  sv.  Bc.  P
 T
  sděluje  sv.  Ing. 
I
 F
: „Vitej :-) Zavolej kaldovi“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 22.11.2012, 12:50:08  sv. Bc. M
 Š
 přeposílá  sv. Bc. 
P
 T
 SMS zprávu: „FW, JEDNA Z DLOUHODOBYCH PISALEK DUA Z 
MZ...:  Dobry den pane S
, dolehly ke mne informace,  ze je  koalicne dohodnut 
Vas  odchod  z  cela  spravni  rady  VZP.  Je  to  pravda?  A  pokud  ano,  rezignujete  v 
pondeli sam? Dekuji. H
 V
, iDNES“, 
 
-  ve  zprávě  ze  dne  22.11.2012,  12:58:27  hod.  sv.  Bc.  P
  T
  sděluje  sv.  Bc. 
M
 Š
: „Na toho I
 vyrukovali s tím aeroholdingem“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  22.11.2012,  13:02:21  sv.  Bc.  M
 Š
 sděluje  sv. Bc. 
P
 T
: „Vsiml jsem si, nicmene imagove je rozdil, ze i
 nekam nastupuje 
a me koalice vyhazuje... Hajzli“, 
 
-  ve  zprávě  ze  dne  22.11.2012,  13:04:33  hod.  sv.  Bc.  P
  T
  sděluje  sv.  Bc. 
M
 Š
: „Ja to nesrovnávám, zatím se mi kalda neozval“,  
 
-  ve  zprávě  ze  dne  22.11.2012,  16:36:16  hod.  sv.  Ing.  I
  F
  sděluje  sv.  Bc. 
P
  T
:  „S  Kaldou  jsem  mluvil.  Je  OK.  Dnes  jen  potvrzovat  nabídku  a 
přijetí,  komentáře  až  příští  týden  (  pokud  to  bude  nutné  ).  Netusis  kdo  to  pustil 
S
? Jsi příští týden?“,  
40 
 

 
 
 
-  dne  26.11.2012  (od  09:11:59  hod.  do  10:18:18  hod.)  dopoledne  komunikuje  sv. 
Ing. L
 A
 se sv. Bc. P
 T
 prostřednictvím sms zpráv: 
Sv.  Ing.  L
  A
  –  „Ahoj  P
,  jsem  tu  posledni  tri  dny.  Do  stredy.  Pak  az 
17.12. :-( “, 
Sv.  Bc.  P
  T
  –  „Připomen  se  dnes  šéfovi  a  po  poledni  si  napiseme, 
připadne se potkáme (cca 16?)“, 
Sv. Ing. L
 A
 – „Jeho asistentka mi minuly tyden rekla, ze o me séf vi a ona 
ze  mu  to  jiz  nema  odvahu  pripomenout.  Dnes  to  potvrdila  :-(  Jsem  maly 
bezvyznamny... atd.“, 
Sv. Bc. P
 T
 – „Ještě mu napíšu“, 
Sv. Bc. P
 T
 – „Pry si te hned vola.“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 4.12.2012, 16:44:51 hod. se sv. Ing. L
 A
 dotazuje  sv. 
Bc. P
 T
: „Ahoj jsem v Praze. Neco nového? L“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 4.12.2012, 17:23:20 hod. sv. Bc. P
 T
 sděluje sv. Ing. 
L
 A
: „Jdu za kaldou v pátek“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 4.12.2012, 17:23:33 hod. se sv. Bc. P
 T
 dotazuje sv. 
Ing. L
 A
: „Kdy budes po neděli?“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 4.12.2012, 17:26:20 hod. sv. Ing. L
 A
 sděluje  sv. Bc. 
P
 T
: „V pondeli v podvecer jen na otocku. Material byl namestkem opet 
vracen.  Ceka na jasny pokyn. Material je vsak pripraven. Mej se“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 4.12.2012, 17:29:12 hod. sv. Bc. P
 T
 sděluje sv. Ing. 
L
 A
: „Natvrdo to šéfovi řeknu“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 4.12.2012, 17:38:45 hod. sv. Ing. L
 A
 sděluje  sv. Bc. 
P
 T
: „Tak to mu reknes dobre... :-)  Ja tomu nerozumim“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  12:56:34  hod.  se  sv.  Bc.  P
 T
 dotazuje 
obv. Mgr. R
 B
, MBA: „R
, promin, je to kramarka?“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  13:02:17  hod.  se  sv.  Bc.  P
 T
 dotazuje 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
):  „Dobry  den,  omlouvám  se,  jsem  v 
Kramářově vile, je to správně? P
 T
“, 
  
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  13:25:29  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
(dříve 
N
) odpovídá sv. Bc. P
 T
: „Dobry den, P
, ano . Jen jste o chvili 
driv, jsem na ceste. J.“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  13:31:15  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
odpovídá sv. Bc. P
 T
: „Ano a bude mit male zpozdeni psala“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 13:32:09 hod.  sv. Bc. P
 T
 sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Ja mel napsáno 14 a tady bylo úplne mrtvo. Jak ti je?“, 
 
41 
 

 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  13:33:31  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
odpovídá sv. Bc. P
 T
: „Jati ty komiku psal 14.30:)je me zle ale musim to 
vydrzet“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 13:34:26 hod.  sv. Bc. P
 T
 sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Jojo, uz to vidím :-) drž se!“, 
  
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  13:38:52  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „Ano dej mi pak vedet prosim“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 14:05:27 hod. sv. Bc. P
 T
 žádá sv. Ing. 
L
 A
: „Můžeš mi poslat cv? Nejlépe ihned :-)“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 15:09:58  hod.  sv. Bc. P
 T
ř sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „R
, paní ředitelce se myšlenka šedeho úředníka 
líbí. Pošlu ji CV a ona probere s PN“,  
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  15:22:14  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „To rad ctu!! A jinak?“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  15:25:20    sv.  Bc.  P
  T
  odpovídá  obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Jinak dobre, po novém roce detailní debata na tema 
cd“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 15:26:04 hod. se obv. Mgr. R
 B
, MBA 
dotazuje sv. Bc. P
 T
: „A ta druha linka??“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  15:29:06    sv.  Bc.  P
  T
  odpovídá  obv. 
Mgr.  R
  B
,  MBA:  „M
  s  L
  souhlasi  naprosto,  ale  ten 
transformacni  a  akciovy  příběh  zatím  nepodporuje...  Jinak  ona  je  to  sokolovska 
uhelná, 100pro privat. Půjdu tam“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 15:34:37 hod. se obv. Mgr. R
 B
, MBA 
dotazuje sv. Bc. P
 T
: „A P
 co ten M
??“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  15:35:44    sv.  Bc.  P
  T
  odpovídá  obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „M
 cepro nebo mero, předseda dr, všichni happy“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  15:37:33  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „Jak ty to delas?:)hned je mi lépe“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 15:46:39 sv. Bc. P
 T
 sděluje sv. MUDr. 
M
  K
:  „Prosím,  aby  se  DR  CD  ujal  pan  ing.L
  A
,  ředitel  odboru 
privatizace MF. Paní ředitelka souhlasi“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 15:46:49 sv. Bc. P
 T
 sděluje sv. MUDr. 
M
 K
: „Uz jsem musel vyrazit“, 
  
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  16:06:09  hod.  se  sv.  Bc.  P
 T
 dotazuje 
sv. Ing. L
 A
: „Jak to vidíš?“, 
42 
 

 
 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 16:23:26 hod. sv. Ing. L
 A
 odpovídá sv. 
Bc. P
 T
: „Ted jsem dorazil a hledam...“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  16:23:50  hod.  sv.  Bc.  P
 T
  sděluje sv. 
Ing. L
 A
: „Super“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 17:14:12 hod. sv. Ing. L
 A
 sděluje sv. Bc. 
P
 T
: „Prave odeslo“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 17:25:43 hod. sv. Bc. P
 T
  sděluje obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
): „CV v mailu. Děkuji a přeji hezky večer. PT“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  19:19:19  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve 
N
)  sděluje  sv.  Bc.  P
  T
:  „Mam,  predkladam  pp,  ale  vse  se 
posouva na leden, az to svola novy pm. Pekny vecer“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  19:21:01  hod.    sv.  Bc.  P
  T
  přeposílá 
obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  zprávu  od  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
): „Od JN: Mam, predkladam pp, ale vse se posouva na leden, az to svola 
novy pm. Pekny vecer“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 19:23:06 hod. sv. Bc. P
 T
  dotazuje obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Novy PM? Prime minister?“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 19:29:00 hod. sv. Bc. P
 T
  dotazuje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Novy PM? Prime minister?“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 19:29:56 hod. sv. Bc. P
 T
  sděluje obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
): „Moc prosím o nekonfliktní řešení“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 11.12.2012, 19:32:01 hod. sv. Bc. P
 T
  sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Moc prosím o nekonfliktní řešení“,  
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  20:46:36  hod.  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve 
N
) sděluje sv. Bc. P
 T
: „Pm je novy ministr dopravy:)“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  11.12.2012,  20:49:26  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „Moc nerozumim k cemu se to vztahuje“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  12.12.2012,  8:38:58  sv.  Bc.  P
  T
 sděluje  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA: „Ahojky, jde o tu DR“, 
  
-  v SMS  zprávě  ze  dne  13.12.2012,  12:21:25  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
žádá sv. Bc. P
 T
: „Petre prosim dej me vedet jak to dnes dopadne??“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  13.12.2012,  15:47:08  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „P
?? To jsem ja tvuj kamarad R
:)“, 
 
43 
 

 
 
- v SMS zprávě ze dne 13.12.2012, 16:02:56  sv. Bc. P
 T
 sděluje obv. Mgr. 
R
 B
, MBA: „R
, promin, ja mel cely den zamčeny telefon a neznal 
pin. Vse je snad ok, nemám zadnou novou info. Dr cd se snad měla odložit na leden. 
R
, jak ti je?“,  
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  13.12.2012,  16:05:02  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje  sv.  Bc.  P
  T
:  „P
  porad  nic  moc,ale  tak  to  jsem  rad  ze  je  to 
v poradku“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 14:14:53 hod. sv. Ing. L
 A
 sděluje sv. Bc. 
P
 T
: „Tak návrh na předsedu Dr – J
“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 14:15:46  hod. se sv. Bc. P
 T
 dotazuje sv. 
Ing. L
 A
: „Kdo to navrhl?“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  14:15:59    hod.  sv.  Bc.  P
 T
  sděluje sv. 
Ing. L
 A
: „Volám N
“,  
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 14:17:22 hod. sv. Ing. L
 A
 sděluje sv. Bc. 
P
 T
: „H
 počkej na r
 i na mne“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 14:18:11  hod. sv. Bc. P
 T
  odpovídá sv. 
Ing. L
 A
: „Ok, jsem na značkách“, 
  
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 14:36:38  hod. se sv. Bc. P
 T
 dotazuje sv. 
Ing. L
 A
: „Tak jak?“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  14:39:01    hod.  se  sv.  Bc.  P
 T
 dotazuje 
obv. Mgr. R
 B
, MBA: „Co to kurva je?“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  14:47:51  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
odpovídá sv. Bc. P
 T
: „Dobra otazka,ale ne na nas!! Prosim zakroc“, 
  
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  15:12:05    hod.  se  sv.  Bc.  P
 T
 dotazuje 
obv. Mgr. R
 B
, MBA: „Mám mu volat hned? Nebo uz je to přerušeno?“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  15:13:15  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
odpovídá  sv.  Bc.  P
  T
:  „Je  to  preruseno  ale  volej  mu  protoze  je  to 
preruseno uz s navrhem!! Porad jednáme“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 15:15:38  hod. sv. Bc. P
 T
  odpovídá obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Ok“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 15:37:09  hod. sv. Bc. P
 T
 žádá obv. Mgr. 
R
 B
, MBA: „Zavolej mi“,  
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  15:38:57  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
odpovídá sv. Bc. P
 T
: „P
 muzu za chvilku mam ted materiál“, 
 
44 
 

 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  15:39:33  hod.  sv.  Bc.  P
 T
  sděluje obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Ok“, 
 
-  v SMS  zprávě  ze  dne  29.1.2013,  16:42:23  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA 
sděluje sv. Bc. P
 T
: „P
 ja to ted nestiham ale zdrzim se“, 
 
- v SMS zprávě ze dne 29.1.2013, 17:54:15 hod. sv. Ing. L
 A
 sděluje sv. Bc. 
P
 T
: „Jsem tu. S R
“, 
 
 
-  protokoly  o  záznamu  telekomunikačního  provozu,  CD  discy  se  záznamy 
telekomunikačního provozu - č.l. 6458-6465, svazek č. 20. 
 
 
V rámci vedeného trestního řízení byl na podkladě příkazu soudce Okresního soudu 
v Ostravě  ze  dne  5.9.2012  sp.  zn.  0  Nt  5908/2012/V,  V269/2012,  příkazu  soudce 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.1.2013 sp.  zn.   V 62-2/2012, 5 Nt 857/2012 a 
příkazu soudce Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.5.2013 sp.  zn.  V 24-2/2013, 5 
Nt  820/2013  prováděn  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu,  a  to  ve 
vztahu  k účastnické  stanici  +420 603 489 602  užívané  obviněnou  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
). 
 
Dále byl v této trestní věci na podkladě příkazu soudce Okresního soudu v Ostravě 
ze dne 9.10.2012 sp. zn. 0 Nt 5926/2012/V, V 316/2012 a příkazu soudce Krajského 
soudu  v  Ostravě  ze  dne  8.2.2013  sp.  zn.  V 10-2/2013,  5  Nt  808/2013  prováděn 
odposlech a záznam telekomunikačního provozu, a to ve vztahu k účastnické stanici 
+420 725 779 899 užívané obviněným  Mgr. R
 B
, MBA. 
 
V průběhu  prováděného  odposlechu  a  záznamu  telekomunikačního  provozu  byly 
z jednotlivých níže specifikovaných odposlechů zjištěny tyto skutečnosti: 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 13.9.2012, 09:59:36 hod. 
(č.l. 4882, svazek č. 15) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  telefonním  hovoru  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  žádá 
předsedu  vlády  České  republiky  obv.  RNDr.  P
  N
  o  umožnění  účasti  své 
osoby u jednání s poslancem sv. Ing. Z
  S
, a to proto, aby věděla co 
říct  až  bude  mluvit  s  „tím  svým  člověkem“. Z dalšího  průběhu  hovoru  je  zřejmé,  že 
„tím svým člověkem“ je myšlen obv. Mgr. R
 B
, MBA. 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 13.9.2012, 21:57:31 hod. 
(č.l. 4882, svazek č. 15) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  telefonním  hovoru  s účastníkem  sv.  Ing.  D
  B

předsedou  představenstva  obchodní  společnosti  ČEZ,  a.s.,  sv.  Ing.  D
  B
 
uvádí,  že  ho  napadlo,  aby  (předseda  vlády  obv.  RNDr.  P
  N
)  přijal  jejich 
požadavky – pro toho funkce v NKÚ, pro toho VZP. Na to obv. Mgr. J
 N
 
45 
 

 
 
(dříve N
) uvádí, že oni se o tomto ani nechtějí bavit,  že to budou hrát na tu 
ideovou čistotu, 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 17.9.2012, 16:50:01 hod., 
16:54:34 hod., 19:28:25 hod., 20:49:29 hod. (č.l. 4887, svazek č. 15) realizovaný ve 
vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
- z telefonního hovoru a SMS zpráv realizovaných obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
), vždy na straně jedné a obv. RNDr. P
 N
, dcerou Mgr. J
 
N
 (dříve N
) a pracovníkem Úřadu vlády ČR užívajícím telefonní číslo 
+420 602 251 716 vyplývá, že dne 17.9.2012 proběhla osobní schůzka sv. Bc. P
 
T
 s obv. Mgr. R
 B
, MBA a posléze osobní schůzka obv. RNDr. 
P
 N
 se sv. Bc. P
 T

 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 18.9.2012, 12:08:01 hod. 
realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
-  v SMS  zprávě  obv.  Mgr.  J
 
  (dříve  N
)  informuje  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA o tom, že informace o možné dohodě je potvrzena. Současně 
obv. Mgr. R
 B
, MBA prosí o „udržení zdroje“ (č.l. 4891, svazek č. 15), 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 19.9.2012, 07:51:40 hod. 
(č.l. 4907, svazek č. 15) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v telefonním  hovorů  s účastníkem  Ing.  P
  B
,  ministrem  zemědělství, 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) sděluje, že má domluvenu schůzku s tím 
„hlavním“  (z  kontextu  dalších  hovorů  je  zřejmé,  že  jde  o  sv.  Bc.  P
  T
)  a 
neví  o  tom  nikdo.  Schůzku  má  domlouvat  „ten  malý,  bodrý  kamarád“  (z  kontextu 
dalších hovorů je zřejmé, že jde o obv. Mgr. R
 B
, MBA). 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 19.9.2012, 13:15:50 hod., 
13:18:15 hod., 13:57:33 hod., 13:59:10 hod., 15:31:16 hod., 16:18:29 hod., 16:20:05 
hod., 16:25:06 hod., 19:04:21 hod., dále ze dne 20.9.2012, 11:02:04 hod., 13:49:31 
hod.,  13:50:30  hod.,  13:57:32  hod.,  13:58:38  hod.,  14:00:22  hod.,  14:05:52  hod., 
16:05:15 hod., 16:05:38 hod., 18:55:51 hod., 20:35:01 hod., 21:51:54 hod. (č.l. 4907-
4909,  4911-4914,  svazek  č.  15)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  z uvedených  telefonních  hovorů  a  SMS  zpráv  realizovaných  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), vždy na jedné straně a obv.  Mgr. R
 B

MBA,  sv.  Ing.  P
  Ž
,  předsedou  představenstva  a  generálním  ředitelem 
obchodní společnosti České dráhy, a.s. a obv. RNDr. P
 N
  lze důkazně 
dovodit: 
  
-  že  mezi  ministrem  zemědělství,  ministrem  dopravy,  předsedou  vlády  České 
republiky,  předsedou  představenstva  a  generálním  ředitelem  obchodní  společnosti 
České  dráhy,  a.s.,  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  a  obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA  probíhala  jednání  o  jmenování  obv.  Mgr.  R
  B
 
46 
 

 
 
do  představenstva  obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s..  Dne  19.9.2012,  na 
jednání  konaném  od 15.00  hod.,  se  předseda  vlády  České  republiky  dohodl 
s ministrem  dopravy  na  nominaci  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  do  funkce  člena 
představenstva obchodní společnosti České dráhy, a.s., 
- že sv.  Ing.  P
 Ž
 působil na členy dozorčí rady obchodní společnosti České 
dráhy, a.s. v tom směru, aby obv. Mgr. R
 B
, MBA zvolili do funkce člena 
představenstva obchodní společnosti České dráhy, a.s., 
- že obv.  Mgr. J
  N
 (dříve N
) se zasazovala o zvolení obv. Mgr. 
R
  B
,  MBA do funkce  člena  představenstva  obchodní  společnosti  České 
dráhy, a.s., 
- že osoba označovaná „Pyty“ (z kontextu dalších hovorů je zřejmé,  že jde o osobu 
sv. Bc. P
 T
) byla mile potěšena volbou obv. Mgr. R
 B
, MBA do 
funkce  člena  představenstva  obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s..  Sv.  Bc.  P
 
T
 v této souvislosti měl získat důvěru, že to ze strany obv. Mgr. J
 N
 
(dříve N
) není hra, 
- že sv.  Bc.  P
 T
 sdělil obv.  Mgr. R
 B
, MBA, že jeho volbu do 
funkce  člena  představenstva  obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s.  chápe  jako 
první racionální a vstřícný krok. 
 
(Z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že dne 20.9.2012 byl obv. Mgr. R
 B

MBA  zvolen  do  funkce  člena  představenstva  obchodní  společnosti  České  dráhy, 
a.s..) 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 26.9.2012, 16:00:17 hod. 
(č.l. 4927, svazek č. 15) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
- v uvedeném hovoru obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), mimo jiné, sděluje 
obv. RNDr. P
 N
, že K
 by měl možná něco nabízet s tím Egapem, kde 
jsou dvě neobsazená místa a měl by tam něco nabízet T
 pro F

 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 26.9.2012, 21:38:38 hod. 
(č.l.  4927,  svazek  č.  15)  realizovaného  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  telefonním  hovoru  realizovaném  mezi  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
) a obv.  RNDr. P
 N
 obv.  Mgr. J
  N
 (dříve 
N
)  popisuje  průběh  schůzky  s obv. Mgr.  R
  B
,  MBA.  Na  této 
schůzce bylo řečeno, že na další jednání (z kontextu dalších hovorů je zřejmé, že má 
jít  o  jednání  se  sv. Bc.  P
  T
)  je  třeba  přinést  nějaké  vstupy.  Dle 
vyjádření obv. Mgr. J
  N
 (dříve N
) se „oni“ bojí s něčím přijít, aby 
toho nezneužili a naopak. Dále obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) hovoří o 
„okruzích  k postarání  se“,  které  platí  téměř  totožně  s tím,  co  tenkrát  přinesl  I

Hovoří o tom, že by „tam byla nějaká postupka“, tedy, že první by se splnil v březnu 
nebo  v lednu,  druhý  v březnu,  aby  to  nebylo  evidentní,  což  nechtějí  ani  oni.  Dle 
hovoru  nesmí  být  evidentní,  že  je  to  „vyboxováno“  tímto  způsobem.  Dále  hovoří  o 
možnosti  zajistit  pro  konkrétní  osobu  úklid,  tato  osoba  kontaktovala  obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA,  jestli  by  šlo  vymyslet  něco  okolo  toho  úklidu.  A  Ž
 
47 
 

 
 
vzkázal,  že ani omylem,  ale  pokud se vzkáže  ze shora  -  teda jako že my  -  tak prý 
budou uklízet třeba Pendolína nebo něco. Obv. RNDr. P
 N
 to potvrzuje a říká, 
že to by se s ním teda musel sejít. Na to obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
říká, že by se s ním sešla ona, protože on přece nebude na tyhlety věci chodit. Chce 
se spojit s R
, že by to pro něj nemuselo být špatný.  
 
-  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  ze  dne  26.9.2012,  21:53:08, 
22:09:11, 22:12:50, 22:18:50, 22:20:47, 22:20:52, 22:22:30, 22:25:03, 22:36:51 hod. 
(č.l.  4928-4929,  svazek  č.  15)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané 
obv.  Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  jedná  se  o  komunikaci  vedenou  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
), 
R
  K
,  poslancem  sv.  Ing.  R
  F
  a  obv.  RNDr.  P
 
N
.  V rámci  této  komunikace  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N

sděluje R
 K
, že zkonzultovala s P
 nějaké věci ohledně R
 
a že „nějaká cesta by tam byla“. Dále je domlouvána schůzka se sv. Ing. R
 
F
, která by se dle obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) měla konat někde 
v klidu, aby sv. Ing. R
 F
 neměl nervy. Měli by o ní vědět jen obv. Mgr. J
 
N
 (dříve N
), R
 K
, sv. Ing. R
 F
 a obv. RNDr. P
 
N
. Schůzka je potom sjednána na den 27.9.2012, 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 26.9.2012, 22:22:30 hod. 
(č.l. 4929, svazek č. 15) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
- v uvedeném hovoru obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), mimo jiné, navrhuje 
obv.  RNDr.  P
  N
,  aby  si  „…prošel  ten  EGAP  a  Čebku  (Česká  exportní 
banka), aby si prošel okruhy, aby měl něco na vyjednávání na zítřejší schůzku …“. 
Dále uvádí, že si B
 vybrali jako dobrého sparingpartnera, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 3.10.2012, 22:30:27 hod. 
(č.l.  4938-4939,  svazek  č.  15)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  telefonním  hovoru  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sděluje  obv.  Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
),  že  hlavní  nedůvěra  je,  že  to  ani  jedna  strana 
nemyslí  vážně a že jde jenom o získání  času.  Dále obv.  Mgr.  R
 B
,  MBA 
uvádí,  že  hlavní  obava  je  i  bezpečnostní,  s ohledem  na  to,  co  se  kolem  děje,  tu 
zavřou toho, tu toho, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 20.10.2012, 13:06:04 hod. 
(č.l.  5009-5010,  svazek  č.  15)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  hovoru  s obv. Mgr.  R
  B
,  MBA  obv.    Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
),  mimo  jiné,  uvádí:  „…  Že  prostě  stačí  jenom  aby  si  on, 
abychom se dohodli vy,  my dva,  jo, jak  si o to ten kluk  jakoby Pýtý   řekne.  Jo?...“. 
48 
 

 
 
V kontextu  s dalšími  hovory  je  zřejmé,  že  osobou  „Pýtý“  je  míněn  sv.  Bc.  P
 
T

 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 30.10.2012, 08:36:00 hod. 
(č.l.  5041-5042,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  hovoru  sv.  Ing.  P
  Ž
  sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), že strávil tři hodiny s těma dvěma – s Křivozubkou (z kontextů důkazů je 
zřejmé, že jde o sv. Bc. P
 T
) a Ú
. Dle dalšího sdělení začíná být sv. 
Bc. P
 T
 nalomený, i s tou variantou R
… Sv. Ing. P
 Ž
 měl sv. 
Bc.  P
  T
  „hustit“  do  hlavy,  aby  nedělal ptákoviny,  že  tady  má  jistotu na 
dva roky. Dále sv. Ing. P
 Ž
 sděluje, že si dnes udělá schůzku s R
 a 
domluví se s ním, kdo to řekne první. Ve spojitosti s tímto obv. Mgr. J
 N
 
(dříve N
) uvádí, že osobě, kterou nejmenuje  (z kontextů důkazů je zřejmé, že 
jde o sv. Bc. P
 T
) vzkázali, že vrátka jsou otevřené do středy, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 1.11.2012, 09:17:54 hod. 
realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
-  v uvedeném  hovoru  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  sděluje  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA: „…víte, že 14 dní si říkáme kdo to řekne, kdo si o to řekne, 
kdo to nabídne…“ (č.l. 5066-5067, svazek č. 16), 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 3.11.2012, 21:50:26 hod., 
21:53:04  hod.,  21:57:00  hod.,  22:01:07  hod.  (č.l.  5083-5084,  svazek  č.  16) 
realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
- jedná se o SMS komunikaci mezi obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a 
obv. Mgr. R
 B
, MBA. V rámci komunikace se nejprve obv. Mgr. J
 
N
  (dříve  N
)  táže  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA:  „Tak  jsme 
připraveni dojednat včerejší návrh dohody?“. Po odpovědi obv. Mgr. R
 B

MBA:  „Ano,  kolega  už  bude  mít  proslov.  Kam  to  vidíte  časově  prosím“,  obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) sděluje obv. Mgr. R
 B
, MBA: „Tak ho 
dnes  nechte  v klidu.  Pochopili  jsme,  že  to  jsou  dva  paralelní  příběhy…“.  Následně 
obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  neguje  možnost  osobní  schůzky  toho 
večera, neboť obv. RNDr. P
 N
 již není k dispozici. 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 4.11.2012, 20:59:33 hod. 
(č.l. 5097, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v SMS  zprávě  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  sděluje  obv.  R
 
B
, MBA: „Už jeďte. Zítra schůzka 2+2 v Hp“,  
49 
 

 
 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 4.11.2012, 22:29:05 hod., 
22:32:58  hod.,  22:41:11  hod.  hod.  (č.l.  5098-5099,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve 
vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
), 
odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  ze  dne  4.11.2012,  21:04:40  hod., 
21:06:29 hod., 21:10:03 hod., 22:48:18 hod., 22:58:57 hod. (č.l. 5100, svazek č. 16) 
realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. R
 B
, MBA, 
 
 
- v rámci telefonické komunikace se obv. Mgr. R
 B
, MBA dotazuje sv. Bc. 
P
  T
,  zda  souhlasí  se  zítřejší  schůzkou  v 18.00  hodin  ve  formátu  2+2, 
načež  sv.  Bc.  P
  T
  odpovídá,  že  se  sejít  nechce  a  instruuje  obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA,  aby  tuto  skutečnost  sdělil  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
). Obv. Mgr. R
 B
, MBA toto následně činí a domlouvá  se s obv. 
Mgr. J
 N
(dříve N
), že se pokusí opětovně kontaktovat sv. Bc. 
P
 T
 následujícího dne,  
 
V  rámci další  komunikace  mezi  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  a  obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) obv. 
Mgr. R
 B
, MBA sděluje: „Oni přece chtěli dva paralelní příběhy!“,  „A to 
si oni vážně myslí, že my pošleme vzkaz, že dohoda platí ve 22 hod. a oni ve 23 hod. 
řeknou, že padne vláda a chtějí zmařit šéfa?!...“. Vzápětí ve 22:48:18 hod., 22:58:57 
hod. obv. Mgr. R
 B
, MBA zasílá JUDr. T
 J
 SMS zprávy: „Je to 
v prdeli“, „Selhal jsem, zklamal“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 5.11.2012, 22:44:22 hod. 
(č.l. 5106, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  hovoru  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)    s obv.  RNDr. 
P
 N
 obv. RNDr. P
 N
, mimo jiné, uvádí: „… Protože stejně s tím, 
s tím K
 to je… Se kterým potřebujeme součinnost, protože ono to formálně, 
většina  těch  věcí  spadá,  spadá  pod  něj…  A  nebo  typu,  když  je  to  Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, tak jak kdyby to také spadá pod TOPku…“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 5.11.2012, 21:30:01 hod. 
(č.l. 5111, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
R
 B
, MBA:  
 
- v uvedeném hovoru obv. Mgr. R
 B
, MBA s obv. RNDr. P
 N
 
obv. RNDr. P
 N
, mimo jiné, uvádí: „…že ty varianty jsou průchodné a že má 
ještě nějaké nápady ohledně těch možností, které by byly a jsou realizovatelné jak u 
toho I
, tak u toho P
, trošku problém bude M
…“, 
 
 
50 
 

 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 6.11.2012, 09:42:56 hod., 
09:43:57  hod.  (č.l.  5114,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici 
užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  z obsahu  komunikace  bylo  zjištěno,  že  v 09:42:56  hod.  hovoří  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  se  sv. Ing.  D
  B
  a  sděluje  mu,  že  je  to 
velice  akutní  a  jestli  by  nemohl  co  nejdřív  přijet  do  Hrzánského  paláce,  aby  byli 
nejdéle  ve  tři  čtvrtě  na  jedenáct  domluveni co  a  jak.  Na  to  jí  sv.  Ing.  D
  B
 
sděluje, že tam dojede kolem 10:20 hod.,  
 
-  v 09:43:57  hod.  poté  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve N
) hovoří se sv. Ing. 
P
 Ž
  a  sděluje  mu,  že  je  dneska  trošičku  významný  den  a  že  by  ho 
potřebovala v 10:20 hodin v Hrzánském paláci. Sv. Ing. P
 Ž
 reaguje, že ano, 
že se tedy musí přizpůsobit, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 6.11.2012, 11:47:45 hod. 
(č.l. 5114, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v tomto  hovoru  se  obv.  RNDr.  P
  N
  ptá  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  jak  dopadlo  jednání,  které  měla.  K tomu  mu  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
) sděluje, že udělají, co budou moci (z kontextu důkazů je zřejmé, že 
jde o osoby svědků Ing. D
 B
 a Ing. P
 Ž
), obv. RNDr. P
 N
 
dále  sděluje,  že  D
  několikrát  řekl,  že  pro  balíček  hlasovat  nebude.  Obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) se ho ptá, jestli by nebylo dobré vést s ním jednání, 
jestli D
 nemůžou nějak pomoci. Že o to přeci všem jde, 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 6.11.2012, 15:12:46 hod., 
15:27:27  hod.,  18:08:30  hod.,  18:19:34  hod.,  18:20:25  hod.,  20:27:29  (č.l.  5115-
5117,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  z obsahu  komunikace  bylo  zjištěno,  že  v 15:12:46  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve  N
)  telefonuje  sv.  MUDr.  M
  K
,  kdy  v rámci  hovoru  předává 
svůj  telefon  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA,  který  sv.  MUDr.  M
  K
 
sděluje, že kolegové jsou připraven odejít, 
-  v 15:27:27  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  telefonuje  obv.  RNDr. 
P
  N
  a  sděluje  mu,  že  má  právě  jednání  s tím,  s kým  se  bavili  včera  (z 
kontextu důkazů je zřejmé, že jde o obv. Mgr. R
 B
, MBA) a jeho kolega (z 
kontextu  důkazů  je  zřejmé,  že  jde  o  sv.  Bc.  P
  T
)  navrhuje  v  16:30  hod. 
setkání ve čtyřech, že by se tam ještě poplácali po ramenou, 
- v následné komunikaci těsně po 18. hodině (18:08:30 hod., 18:19:34 hod., 18:20:25 
hod.)  si obv. Mgr. R
 B
, MBA a obv. Mgr. J
 N
 (dříve N

vzájemně gratulují a domlouvají se na další schůzce, která se bude konat  v kanceláři 
sv. Bc. P
 T
 v 19.00 hodin,  
 
-  v následném  hovoru  ve  20:27:29  hod.  sděluje  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) obv. Mgr. R
 B
, MBA: „Ještě, prosím vás, jakoby, pane řediteli. 
51 
 

 
 
Já jsem chtěla říct, jak jsme spolu šli nakoupit ty, ty vánoční ozdoby, tak prosím vás, 
neříkejte někomu, kde jsme je nakoupili, ať nás někdo nekopíruje“. Obv. Mgr. R
  
B
, MBA na to reaguje: „Zapomněl, zapomněl jsem na to, protože už ani nevím, 
kde to bylo“. Obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) poté sděluje: „Jo? Já nechci, 
aby to svítilo ještě někde jinde“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 6.11.2012, 15:23:17 hod., 
15:28:51  hod.  (č.l.  5122,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici 
užívané obv. Mgr. R
 B
, MBA:  
 
- v hovoru obv. Mgr. R
 B
, MBA se sv. Bc. P
 T
 z 15:23:17 
hod.  sv.  Bc.  P
  T
,  mimo  jiné,  uvádí:  „…že  si  myslí,  že  by  se  měli  potkat  a 
doladit seznam a v 16.30 se potkat ve čtyřech, jako včera a dát si na to ruku…“, 
- v hovoru obv. Mgr. R
 B
, MBA se sv. Bc. P
 T
 z 15:28:51 
hod. sv. Bc. P
 T
, mimo jiné, uvádí: „… že se sejdou v 16.30 ve čtyřech tak 
jako ráno, doladí to a on (myšleno sv. Bc. P
 T
) pak musí doladit to setkání 
s těma ostatníma…“. 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 6.11.2012, 17:16:36 hod. 
(č.l. 5123, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
R
 B
, MBA, 
 
-  v zaslané  SMS  zprávě  své  manželce  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA,    v rámci 
komunikace, který televizní program sledovat, sděluje, že je to výsledek jeho práce, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 6.11.2012, 20:39:20 hod. 
(č.l. 5127, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
R
 B
, MBA,  
 
-  v hovoru  se  sv. Ing.  P
  Ž
  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA,  zjevně 
v souvislosti  se  vzdáním  se  mandátu  poslanci  -  svědky  Bc.  P
 T
,  Bc. 
M
 Š
 a Ing. I
 F
, v reakci na dotaz sv. Ing. P
 Ž
 zda 
platí všechno, co si říkali, sděluje: „Všechno platí. Jdeme do toho, jo.“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 7.11.2012, 08:53:08 hod., 
09:10:32 hod., 09:11:36 hod., 15:36:54 hod. (č.l. 5135, svazek č. 16) realizovaný ve 
vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
- v hovoru obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) s obv. Mgr. R
 B

MBA  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  mimo  jiné,  uvádí:  „…  A  tu  pizzu, 
včera  jak  jste vezl od nás,  tak byla  v pořádku…“. Na  toto obv.  Mgr. R
 B

MBA  reaguje:  „…Ano,  všechno  jsem  zařídil…“,  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) mu dále sděluje, že včera musela řešit situaci ohledně dalšího z poslanců - 
Š
 B
, pro jehož přítelkyni musí sehnat práci, doslovně říka „on nás ještě 
v noci  trochu  zlobil  B
,  hodně,  ten  tam  vystrájal  docela  slušně,  tak  ho  ještě  šéf 
nějakým způsobem uklidňoval, protože jedna moje schůzka byla vo tom, aby von to 
52 
 

 
 
zase se cítil komfortně, jo? Protože von mu S
 řekl to votevřeně, S
 mu 
vyhodil tu jeho přítelkyni, jo, takže my zase zajišťujeme, aby ona dostala práci, jo?“ 
Na to jí obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje, že se o tom poradí, že to určitě nějak 
zvládnou  a  obv.  Mgr.    J
  N
  (dříve  N
)  mu  sděluje,  že  už  to  včera 
zařídila. Následně řeší zajištění pracovní pozice s O
 P
 – odposlech 
a  záznam  telekomunikačního  provozu  ze  dne  12.11.2012,  15:32:59  hod.  (č.l.5154, 
5158, 5166, svazek č.16), 
 
-  následně  SMS  zprávou  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sděluje  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
):  „Složili  to“,  načež  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) reaguje: „Uffffff“,  
- v odpoledních hodinách poté obv. Mgr. R
 B
, MBA zasílá obv. Mgr. J
 
N
 (dříve N
) SMS zprávu: „Paní ředitelko, vše se zvládlo, jak jsme se 
domluvili. Děkuji a ještě jednou gratuluji…RB“, 
 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 21.11.2012, 14:26:14 hod. 
(č.l. 5165, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedené  SMS  zprávě  odeslané  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N

obv.  RNDr.  P
  N
  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  mimo  jiné, 
uvádí: „… Nezapomeň říct Kaldovi o tom Š
…“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 23.11.2012, 10:45:17 hod. 
(č.l. 5174, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
- v uvedeném hovoru obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
 se sv. Ing. D
 
B
 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), mimo jiné, uvádí: „… že četla, 
že  F
  má  jít  do  aerolinek,  T
  do  ČEZ  a  Š
  taky  někam,  a  že  se  tím 
pobavila, protože ona samozřejmě ví co a jak…“, 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 23.11.2012, 15:00:42 hod. 
(č.l. 5176, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
R
 B
, MBA, 
 
- v telefonním hovoru obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje sv. Bc. P
 T
:  
„…z hlediska  toho  pondělka  je  vše  jednoznačně  pozitivní,  to  znamená  ne,  že  se 
řeklo, ale ten dohled tam je přímej, ta druhá věc potkáme se a na všem se pracuje 
ale je to v těch intencích co jsme si dohodli, čili neříkám, že je to stoprocentní, ale je 
to na devadesát procent…“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 30.11.2012, 13:42:42 hod. 
(č.l. 5185, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
R
 B
, MBA:  
 
53 
 

 
 
- v hovoru obv. Mgr. R
 B
, MBA se sv. Bc. P
 T
 sv. Bc. P
 
T
,  mimo  jiné,  uvádí:  „…  že  ho  nahání  Nova…“,  ptá  se  zda  má  potvrdit  nebo 
vyvrátit spekulace o jeho nástupu do ČEZU. Sv. Bc. P
 T
 chce od obv. Mgr. 
R
 B
, MBA vědět, jestli v té věci nějak nepokročil, protože buď to neudělají 
anebo to nevyvrátí a oni to řeknou na Nově a už to bude pravda. Dále sv. Bc. P
 
T
 uvedl: „… takže já potřebuju buď to, aby to nedělali anebo to odmítnout, ale 
to zase předpokládá variantu nějaké třetí osoby…“. 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 10.12.2012, 18:10:58 hod. 
(č.l. 5192, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
R
 B
, MBA:  
 
-  v hovoru  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  se  sv. Ing.  P
  Ž
  obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA  mimo  jiné,  uvádí:  „…že  mu  (sv.  Ing.  P
  Ž
)  asi  volal 
(sv.  Bc.  P
  T
)  kvůli  té  dozorčí  radě,  protože  mu  (sv.  Bc.  P
  T

volal  ten  K
  a  říkal  mu,  že  se  musí  do  čtvrtka  rozhodnout  jestli  to  chce  nebo 
nechce…“. Sv. Ing. P
 Ž
 poté obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje: „…že 
dneska  mluvil  s panem  nejvyšším  a  že  se  domluvili,  že  mají  pro  něj  (sv.  Bc.  P
 
T
) něco jiného…“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 11.12.2012, 15:06:03 hod. 
(č.l. 5193, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  uvedená SMS zpráva odeslaná obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) obv. 
RNDr.  P
  N
  obsahuje  text:  „…Čepro  nebo  Mero,  předseda  DR  – 
Š
…“. 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 11.12.2012, 15:06:39 hod., 
15:08:20  hod.,  18:25:45  hod.,  18:46:34  hod.  (č.l.  5193-5194,  svazek  č.  16) 
realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
-  SMS zpráva odeslaná obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
),  v 15:06:39 
hod.  obv.  RNDr.  P
  N
  obsahuje  text:  „…CV  pošle  T
,  chlápek  místo 
něj do DR zelez. pak vše vysvětlím…“. 
 
-  SMS  zpráva  odeslaná  obv.  Mgr.  J
 N
 (dříve N
),  v 15:08:20 
hod. obv. RNDr. P
 N
 obsahuje text: „Pohrobci ti 3“, 
 
-   SMS  zpráva  odeslaná  sv.  Bc.  P
 T
 v 18:25:45 hod. obv. Mgr. J
 
N
 (dříve N
) obsahuje text: „…CV v mailu. Děkuji a přeji hezký večer. 
PT…“, 
 
-  SMS zpráva odeslaná sv. P
 U
, asistentkou pracující na Úřadu vlády 
České  republiky,  v 18:46:34  hod.  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N

54 
 

 
 
obsahuje text: „…Paní vrchní ředitelko, do Vaší pošty přišel mail od P. T
 – cv 
Ing. L
 A
…“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 11.12.2012, 19:02:56 hod., 
20:19:12  hod.,  21:46:37  hod.  (č.l.  5194-5196,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu 
k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
-  uvedené  telefonní  hovory  (se  sv.  MUDr.  M
 K
  –  ministrem průmyslu  a 
obchodu) a SMS zprávy dokládají snahu sv. Bc. P
 T
, aby do dozorčí rady 
obchodní společnosti České dráhy, a.s. byl zvolen sv. Ing. L
 A

 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 11.12.2012, 16:09:59 hod., 
16:25:23  hod.,  16:34:38  hod.,  16:35:47  hod.  (č.l.  5197-5199,  svazek  č.  16)  
realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr.  R
  B

MBA,  
 
-  v SMS  zprávě  odeslané  sv.  Bc.  P
  T
  v  16:09:59  hod.    obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA  je  obsažen  text:  „…R
,  paní  ředitelce  se  myšlenka 
šedého úředníka líbí. Pošlu jí CV a ona probere s PN…“. SMS zpráva odeslaná sv. 
Bc.  P
  T
  v  16:25:23  hod.  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  poté 
obsahuje text: „…Jinak dobře, po novém roce detailní debata na téma cd…“. 
- SMS zpráva odeslaná obv. Mgr. R
 B
, MBA v 16:34:38 hod. sv. Bc. 
P
 T
 obsahuje text: „…A P
 co ten M
??...“ Na toto je reagováno 
SMS  zprávou  odeslanou  sv.  Bc.  P
  T
  v  16:35:47  hod.      obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA  o  textu:  „…M
  čepro  nebo  mero,  předseda  dr,  všichni 
happy…“, 
 
 
-  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  ze  dne  7.1.2013,  16:49:05  hod., 
19:22:13  hod.,  19:28:10  hod.  (č.l.  5228,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu 
k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
- uvedené telefonní hovory uskutečněné uživateli obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
), obv. RNDr. P
 N
 a sv. Ing. L
 P
 dokumentují, 
že po zveřejnění skutečnosti, že na osoby obv. RNDr. P
 N
, sv. Bc. M
 
Š
,  sv.  Bc.  P
  T
  a  sv.  Ing.  I
  F
  bylo  advokátem  V
 
L
  podáno  trestní  oznámení  pro  podplacení  bývalých  poslanců  ODS  a  přijetí 
úplatku bývalými poslanci ODS, obv. Mgr. R
 B
, MBA a sv. Bc. P
 T
 
bezprostředně  požádali  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  o  osobní 
schůzku,  která  se posléze dne 7.1.2013 ve 20:00 hod., za účasti obv.  RNDr.  P
 
N
, uskutečnila, 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 18.1.2013, 15:17:30 hod., 
18:44:19,  21.1.2013,  10:37:30  hod.,  22.1.2013,  15:37:26  hod.,  15:47:29  hod., 
23.1.2013,  13:36:28  hod.,  15:01:17  hod.,  16:22:57  hod.,  16:24:34  hod.,  25.1.2013, 
08:52:59 hod., 09:21:26 hod., 09:22:45 hod., 09:22:57 hod., 09:23:44 hod. (č.l. 5264, 
5268,  5269,  5272-5273,  5277-5278,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu 
k účastnické stanici užívané obv. Mgr. R
 B
, MBA:  
55 
 

 
 
 
- uvedené telefonní hovory uskutečněné mezi uživateli obv. Mgr. R
 B

MBA,  sv.  Ing.  P
  Ž
,  sv.  Ing.  L
  A
,  sv.  JUDr.  K
 
M
  a  nezjištěnou  osobou  užívající  účastnickou  stanici  č.  +420 725 009  004 
opětovně  dokumentují  snahu,  aby  do  dozorčí  rady  obchodní  společnosti  České 
dráhy,  a.s.  byl  zvolen  sv.  Ing.  L
  A
  a  dále  jeho  skutečné  zvolení  do  dozorčí 
rady, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 23.1.2013, 08:14:03 hod., 
08:48:32  hod.  (č.l.  5271,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici 
užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
- 2 SMS zprávy odeslané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) obv. RNDr. 
P
  N
  dokumentují  ovlivňování  volby  členů  dozorčí  rady  obchodní 
společnosti České dráhy, a.s. obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
 
-  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  ze  dne  29.1.2013,  od  15:39:03 
hod.  do  18:06:23  hod.    (č.l.  5283-5285,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu 
k účastnické stanici užívané obv. Mgr. R
 B
, MBA, 
 
-  telefonická  komunikace  formou  SMS  zpráv  mezi  obv.  Mgr.  R
  B

MBA a sv. Bc. P
 T
 je výše důkazně doložena konstatováním obsahu 
mobilního telefonu zn.  iPhone 5, IMEI 013408007937253, který byl v trestním řízení 
vydán  sv.  Bc.  P
  T
  (znalecký  posudek  z oboru  kriminalistika,  odvětví 
analýza  dat  a  zkoumání  nosičů  dat    č.j.:  KUP-10981-8/ČJ-2013-2301AV  ze  dne 
12.9.2013 - č.l. 5502-5508, svazek č. 17), 
-  v hovoru  realizovaném  v 16:49:17  hod.  poté  sv.  Bc.  P
  T
,  jako  reakci  na 
vývoj  zasedání  dozorčí  rady  obchodní  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  sděluje  obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „…Jo. No já jsem s panem předsedou mluvil teda, on 
říkal,  že  to  bude  v pořádku,  říkal,  že  o  tom neví  samozřejmě…  Tak  závěr  je,  že  to 
bereme  vzájemně  jako  nedorozumění  a  že  tohle  zařídí  (pan  předseda)…že  si  to 
proberem a on (pan předseda) řekl, že to bude naplněno jak jsme si řekli…“, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu  ze dne 13.2.2013, 08:47:18 hod. 
(č.l. 5320, svazek č. 16) realizovaný ve vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
 
-  v uvedeném  telefonním  hovoru  se  sv. Ing.  D
  B
  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), mimo jiné, uvádí: „… K
 řekl, že se jim kluci smějou, 
že věci, co slíbili na kongresu dosud nesplnili…“. Dodává, že se jedná o dozorčí rady 
a další, jak mu vyprávěla, 
 
 
- odposlech a záznam telekomunikačního provozu ze dne 14.3.2013, 14:22:58 hod., 
14:25:29 hod., 14:27:04 hod., 14:30:12 hod., 14:30:47 hod., 14:31:16 hod. (č.l. 5331-
5332,  svazek  č.  16)  realizovaný  ve  vztahu  k účastnické  stanici  užívané  obv.  Mgr. 
R
 B
, MBA,  
56 
 

 
 
 
-  zaslané  SMS  zprávy  mezi  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  a  sv.  Bc.  P
 
T
  dokumentují  okolnosti  zvolení  sv.  Ing.  L
  A
  předsedou  dozorčí 
rady obchodní společnosti České dráhy, a.s. 
 
 
Dále  bylo  v této  trestní  věci  na  podkladě  písemných  povolení  státního  zástupce 
Vrchního  státního  zastupitelství  v Olomouci,  pobočky  v Ostravě  podle  §  158d 
trestního  řádu  ze  dne  5.10.2012  sp.  zn.  V1-167/2012-6  VZN  401/2012,  ze  dne 
29.3.2013  sp.  zn.  V1-328/2012-  6  VZN  401/2012,  ze  dne  18.1.2013  sp.  zn.  V1-
244/2012-6 VZN 401/2012, ze dne 4.9.2012 sp. zn. V1-141/2012-6 VZN 401/2012 a 
ze  dne  28.2.2013  sp.  zn.  V1-299/2012-6  VZN  401/2012  (č.l.  5802  a  násl.  spisu, 
svazek  č.  19)  prováděno  sledování  osob  obv.    Mgr.  R
  B
,  MBA,  sv.  Bc. 
P
  T
,  sv.  Ing.  I
  F
,  sv.  Bc.  M
  Š
  a  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  a  dále  věcí  -  telefonních  SIM  karet  užívaných  těmito 
osobami. 
 
 
Protokoly  o  provedeném  sledování  (č.l.  6024-6047,  svazek  č.  19)  bylo 
v přípravném řízení dokumentováno následující: 
 
-  dne  3.10.2012  od  cca  12:55  hod.  do  13:15  hod.  proběhlo  v Praze  1  v Hrzánském 
paláci setkání obv. Mgr. R
 B
, MBA s obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
) – viz také záznam odposlechu telekomunikačního provozu realizovaný ve 
vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) na 
č.l.  4937  spisu,  svazek  č.  15.  Obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  poté  bezprostředně 
odešel  do  restaurace  Vojanův  dvůr  v Praze  1,  kde  se  už  nacházeli  u  jednoho  ze 
stolů, mimo jiné, tehdejší poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svědci Bc. 
P
 T
, Bc. M
 Š
 a Ing. I
 F
. Společně v této restauraci setrvali 
do 14.00 hod., 
 
-  dne  12.10.2012  od  cca  16:00  hod.  do  nejméně  17:10:57  hod.  proběhlo  v Praze  1 
v Kramářově  vile  setkání  obviněných  Mgr.  R
  B
,  MBA, Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), RNDr. P
 N
 a sv. Bc. P
 T
 – viz také 
záznam odposlechu telekomunikačního provozu realizovaný  ve vztahu k účastnické 
stanici  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  na  č.l.  4964-4965 
spisu, svazek č. 15, 
 
-  dne  3.11.2012  od  cca  18:10  hod.  do  nejpozději  18:45:25  hod.  proběhlo  v Brně 
v hotelu  International  na  sněmu  ODS  na  patře,  kde  byla  ubytována  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
),  setkání  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  s obv. Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
)  –  viz  také  záznam  odposlechu 
telekomunikačního provozu realizovaný  ve  vztahu k účastnické  stanici užívané obv. 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  na  č.l.  5080-5081  spisu,  svazek  č.  16, 
záznam odposlechu telekomunikačního provozu realizovaný  ve vztahu k účastnické 
stanici užívané obv. Mgr. R
 B
, MBA č.l. 5086 spisu, svazek č. 16. Po 
skončení  této  schůzky  zaslal  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
) v 19:43:59 hod. SMS zprávu s textem: „Pyty reakce velmi 
vstřícná!  Je  připraven  dnes  večer“  (č.l.  5081,  svazek  č.  16).  Jako  „Pyty“  je 
v záznamech  odposlechu  telekomunikačního  provozu  označován  sv.  Bc.  P
 
57 
 

 
 
T
.  V další  telefonické  komunikaci  ze  dne  3.11.2012,  19:26:49  hod.,  19:30:23 
hod. obv. Mgr. R
 B
, MBA sděluje své manželce, že má na dosah dohodu. 
Ve 21:24:33 hod. (č.l. 5090, svazek č. 16) poté obv. Mgr. R
 B
, MBA SMS 
telefonicky kontaktuje sv. Bc. M
 Š
,  sjednávají si okamžitou schůzku a obv.  
Mgr. R
 B
, MBA, mimo jiné, uvádí: „pojď na chvilku…ty nutně mám něco do 
vlastních rukou mám pro tebe, jo…“, 
 
-  dne  6.11.2012  od  cca  14:58  hod.  do  15:39  hod.  proběhlo  v Praze  1  v Hrzánském 
paláci setkání obv. Mgr. R
 B
a, MBA s obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
) – viz také záznam odposlechu telekomunikačního provozu realizovaný ve 
vztahu k účastnické stanici užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) na 
č.l. 5114-5117, svazek č. 15, 
 
 
- dne 29.1.2013 byly v době od 15:05 hod. v prostorech restaurace Vojanův dvůr na 
adrese  U  Lužického  semináře  21,  Praha  1  –  Malá  Strana  pořízeny  technickým 
zařízením  nahrávky  komunikace  vedené  sledovanými  osobami.  Těmito  je  důkazně 
doloženo: 
 
- v cca 15:35 hodin (29 min. 47 sekund od začátku zvukové stopy sledování) sv. Bc. 
P
 T
 započíná telefonický hovor s osobou, kterou oslovuje L
 (jedná se o 
osobu sv. Ing. L
 A
).  
 
„No, no, no, no, no, no, prosím? Jak, jako do příště? Za měsíc třeba, jo? Za čtrnáct 
dní? A už se přerušil jako ten ..(špatně srozumitelné)? Počkej, já ti nerozumím, ještě 
jednou,  ještě  jednou.  Ano.  Pak,  pak  bude  proti  jeden  návrh,  jo?  Jo.  Dobře,  dobře. 
Dobrý, jo, čau, čau.“ 
 
Skutečnost, že sv. Bc. P
 T
 hovořil telefonicky se sv. Ing. L
  A
  
potvrzuje  záznam  o  uskutečněném  telekomunikačním  provozu  na  telefonním  čísle 
+420602269294 užívaném sv. Bc. P
 T

 
-  v  cca  15:37  hodin  (31  min.  34  sekund  od  počátku  zvukové  stopy  sledování),  po 
ukončení telefonického hovoru, sděluje sv. Bc. P
 T
 směrem k dalšímu muži:  
 
„Tak  to  mě  teda  pěkně  štve.  Muž  se  dotazuje:  Z  čeho?  Sv.  Bc.  P

  T
 
odpovídá: Nezvolili mi L
 A
 předsedou dozorčí rady Českých drah, jak bylo 
domluveno, jak slíbili..“. 
 
(následně  probíhá  komunikace  prostřednictvím  SMS  zpráv    -  viz  paměť  sv.  Bc. 
P
 T
 dne 13.6.2013 vydaného mobilního telefonu zn.  iPhone 5, IMEI 
013408007937253, 
 
-  v 15:39  hodin  zasílá  sv.  Bc.  P
  T
  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  SMS 
zprávu:  „Co to kurva je?“, 
-  v 15:47  hodin  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  odpovídá  sv.  Bc.  P
  T
 
SMS zprávou: „Dobrá otázka, ale ne na nás!! Prosím zakroč“, 
- v 16:12 hodin se sv. Bc. P
 T
 dotazuje obv. Mgr. R
 B
, MBA SMS 
zprávou: „Mám mu volat hned? Nebo už je to přerušeno?“, 
58 
 

 
 
-  v 16:13  hodin  odpovídá  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  sv.  Bc.  P
  T
 
SMS zprávou: „Je to přerušeno, ale volej mu, protože je to přerušeno už s návrhem!! 
Pořád jednáme“,
 
- v 16:15 hodin sv. Bc. P
 T
 odepisuje obv. Mgr. R
 B
, MBA SMS 
zprávou: „Ok“.), 
 
- v cca 16:28 hodin (01 hod. 22 min. 30 sekund od počátku zvukové stopy sledování) 
byl  zachycen  pomocí  záznamového  zařízení  telefonický  rozhovor  sv.  Bc.  P
 
T
 s obv. RNDr. P
 N
, kdy sv. Bc. P
 T
 sděluje: 
 
„P

 T
, ahoj, ahoj, neruším tě ňák? Omlouvám se,  že tě takhle naháním bez 
předběžnýho  varování..  psali  kluci  z dozorčí  rady  Českých drah,  kde  prý  na  žádost 
pana ministra pan exposlanec H

 navrhl pana poslance J
 na předsedu, tak 
jenom  jestli  o  tom  víš  nebo  nevíš.  Tak..  nebo  jiný  návrh,  který  tam  zazněl..“  (pak 
dlouze  do  telefonu  hovoří  druhý  mluvčí  -  mužský  hlas,  avšak  nesrozumitelné)  „Jo, 
takže...“    
(nesrozumitelné)  „monitoring  všech  ostatních  hned  od  začátku.“.  (poté  je 
slyšet,  že  sv.  Bc.  P
  T
  dále  hovoří,  avšak  hovor  je  srozumitelný  pouze 
útržkovitě  díky  hlasité  hudbě  a  dalšímu  výraznějšímu  mužskému  hlasu  v pozadí 
restaurace).  V cca 16:31  hodin  (1 hod 26 min.  52 od počátku  zvukového  záznamu) 
telefonický rozhovor sv. Bc. P
 T
 končí rozloučením a vítá se ve společnosti 
s nově příchozím neznámým mužem. 
 
Skutečnost, že sv. Bc. P
 T
 hovořil telefonicky s obv. RNDr. P
 N
 
potvrzuje  záznam  o  uskutečněném  telekomunikačním  provozu  na  telefonním  čísle 
+420602269294 užívaném sv. Bc. P
 T

 
 
 
 
 
(následně  probíhá  komunikace  prostřednictvím  SMS  zpráv    -  viz  paměť  sv.  Bc. 
P
  T
 dne 13.6.2013 vydaného mobilního telefonu zn.  iPhone 5, IMEI 
013408007937253, 
 
-  v 16:37  hodin  zasílá  sv.  Bc.  P
  T
  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  SMS 
zprávu: „Zavolej mi“, 
-  v 16:38  hodin  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  odpovídá  sv.  Bc.  P
  T
 
SMS zprávou: „P
 můžu za chvilku, mam teď materiál“, 
- v 16:39 hodin sv. Bc. P
 T
 odpovídá obv. Mgr. R
 B
, MBA SMS 
zprávou: „Ok“), 
 
- následně v 16:49.17 hodin  (č.l.  5284,  svazek č.  16) volá  obv.  Mgr. R
 B

MBA sv. Bc. P
 T
 a proběhne následující rozhovor: 
Bc. P
 T
: R
, R
, čau, čau, čau.. 
Mgr. R
 B
, MBA: No teď jsme, teď jsme, teď jsem ten bod dovykládal a 
my  jsme  to  nevěděli,  jo,  teď  jsme  ještě  oba  dva  se  šéfem  tady  mluvili  s  těma 
ostatními lidma a řikali mu tady toto, no a to se de facto stalo až na tom zasedání… 
Bc.  P

  T
:  Jo.  No  já  jsem  s  panem  předsedou  mluvil  teda,  on  řikal  že  to 
bude v pořádku, řikal že o tom neví samozřejmě... 
Mgr. R

 B
, MBA: Ano.. 
Bc. P
  T
: nicméně, že ..o tom samozřejmě ví, protože, protože má nějaký 
zprávy ze středočeskýho regionu a že naší celou dohodu bral jako generální pakt o 
59 
 

 
 
neútočení a měl pocit, že jsme na něj zaútočili na regionální radě středočeské, my 
tři. Tak závěr je, že to bereme vzájemně jako nedorozumění, a že tohle zařídí.  
Mgr. R

 B
, MBA: Dobře, dobře, můžeme se teda ale vidět ještě dneska ? 
Jak jsme jako předběžně... 
Bc. P

 T
: Jasně to platí, já tady jsem a čekám, já právě v šest musím bejt 
jinde,  já  jsem  mu  řikal  ať  to  začne  řešit  hned,  čili  jako  jestli  to  ještě  běží,  tak 
teoreticky by to mělo.. 
Mgr. R

 B
, MBA: Ne, to už ...takhle, to už, to už ten bod je přerušenej jako 
do příště, no takže.. 
Bc. P

 T
: s tim, že já jsem mu řikal ať s tim něco, ať to prostě řeší hned a 
že příští tejden, že se za nim zastavim ve sněmovně.. 
Mgr. R

 B
, MBA: Ták ....tak výborně 
Bc. P
 T
:..že si to proberem a on řekl, že to bude naplněno jak jsme si řekli, 
že to byla jako odvetná akce za nějakou regionální radu ale uhasili jsme to, protože 
jinak bych já musel udělat nějakou odvetnou akci v úterý ve sněmovně jo ? Takže já 
se s nim potkám jo? 
Mgr. R

 B
, MBA: Jo, dobrý jo, výborně a počkej jo? 
Bc. P
 T
: Jo takže je to v pořádku, a ten bod s tim P
 jste vyřešili? 
Mgr. R
 B
, MBA: No ten ještě neskončil, to já jsem ti vyběhl volat víš jako 
? To já jsem... 
Bc. P

 T
: Dobrý, dobrý, já jenom jsem chtěl, mluvil jsem s nim, řekl že je to 
v pořádku.. 
Mgr. R

 B
, MBA: A nevěděl to... 
Bc. P
 T
: No řikal, že to neví, ale věděl to. 
Mgr. R
 B
, MBA: Dobrý, dobrý, jdeme na to. 
Bc. P
 T
: Čau, čau ahoj 
 Mgr. R
 B
, MBA: Čau, čau, čau) 
 
 

 
- v cca 18:33 hodin (03 hodiny 27 minut 34 sekund od počátku zvukového záznamu) 
je  ze  zvukového  záznamu  patrno,  že  přichází  ke  společnosti  obv.  Mgr.  R
 
B
,  MBA  a  zdraví  společnost  slovy:  „Skromné  České  dráhy  zdraví  velkou 
poslaneckou  sněmovnu.“.  Pak  dodává…  „Naše  dráhy  také  zdraví  …..  mandáty…. 
samí civilisti?“ 
(následuje smích),  
  
- v cca 18:35 hodin (03 hodin 29 minut 40 sekund od počátku zvukového záznamu) 
se  mužský  hlas  dotazuje:  „R
,  prosím  tě,  jak  dopadl  dneska..  jak  dopadla 
volba?“.    Obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA  odpovídá:  „Prosím  vás,  volba  dopadla 
jednohlasně a  zvolila  pana Ing.  P
  Ž
 na dalších pět  let, a co se týče volby 
předsedy dozorčí rady, kluci, tam asi došlo k nějakýmu šumu. Tak si představte, že 
pan ministr, je navržen, přítomen a nezvolen kolega A

 a byl přítomen a navržen 
kolega  váš  J
,  ale  nezvolen.  Kolegové  ho  neznali  a  vzali  si  oddechový  čas  do 
řádného nového  zasedání,  to  je  vážná  volba..  tak  jsem  vám  chtěl  říct,  že  ne  úplně 
všechno  teďka  se  daří.“
  (Poté  se  společnost  rozdělí  v diskusi,  hovoří  tišeji  a  není 
další konverzace dobře srozumitelná), 
 
60 
 

 
 
- v cca 18:46 hodin (03 hodin 40 minut 40 sekund od počátku zvukového záznamu) 
se pravděpodobně obv. Mgr. R
 B
, MBA loučí se společností, přeje hezký 
večer, poté však nadále hovoří v restauraci s dalším mužem,  
 
(následně  probíhá  komunikace  prostřednictvím  SMS  zpráv    -  viz  paměť  sv.  Bc. 
P
 T
 dne 13.6.2013 vydaného mobilního telefonu zn.  iPhone 5, IMEI 
013408007937253, 
 
- v 18:54 hod. (reálného času oproti formálnímu času záznamu) zasílá sv. Ing. L
 
A
 sv. Bc. P
 T
 SMS zprávu: „Jsem tu. S R
.“), 
 
- v cca 19:05 hodin (04 hodiny 00 minut 30 sekund od počátku zvukového záznamu) 
obv. Mgr. R
 B
, MBA, opět přítomen, sděluje:  „Já tu mam kamaráda, já si 
sednu dál.“.  Sv. Bc. P
 T
„To jste dneska úplně nezvládli, zrovna to chci říct, 
že trošku..“.  Obv. Mgr. R
 B
, MBA: „Chci říct jednu věc, že dnes s kritikou 
počítám, protože mě zmrdal i tvůj kamarád poslanec S
 (pozn.: poslanec a člen 
dozorčí rady obchodní společnosti České dráhy, a.s. J
 S
to hned ráno, jak 
to děláme všechno blbě…Já jsem ho prosil o podporu navrhovaného kolegy…“. Poté 
obv. Mgr. R
 B
, MBA zřejmě představuje příchozího do společnosti:  „To je 
můj kamarád, kluci, jak jsem vám říkal, z Brna.. cestovní kancelář F
, to je občan 
T
.“.  Následně  obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA:  „Dobře,  kluci,  já  se  vám  moc 
omlouvám, já, já jsem dneska všechno nezvládl.“. Sv. Bc. P
 T
„Těch čtrnáct 
dní, není to moc dlouhá doba, to už nebude vláda?“. Obv. Mgr. R
  B
, MBA: 
„Já  si  dovedu  představit  život  bez  vlády,  ale  život  bez  předsedy  dozorčí  rady 
Českých...“
 (následuje smích), 
 
- v cca 20:11 hodin (05 hodin 06 minut 00 sekund zvukového záznamu) započíná sv. 
Bc.  P
  T
  telefonický  rozhovor  s mužem  oslovovaným  M
  (Ing.  M
 
H
, člen dozorčí rady a řídícího výboru obchodní společnosti České dráhy, a.s.): 
„Čau M
, jak se máš, ahoj, ahoj. Já vim, já vim, slyšel jsem, žes tam dělal úplný 
hlouposti no,  proto ti volam.. dával jsi nějaký úplně nesmyslný  návrhy..  L
 A
 
bude  předseda  dozorčí  rady..chybnej,  chybnej,  chybnej..    proto  ti  volam,  proto  ti 
volam. Já jsem měl hodně ošklivej rozhovor s panem premiérem, protože domluveno 
je, že to bude L

.. Dobrý, v pohodě, jenom, jenom, předtím, než bude druhý kolo, 
(nesrozumitelné) tam nepíčoval.. Mně N
 řek, že o tom nic neví, že to je vaše hra, 
tvoje se S
, (nesrozumitelné)..tak.., tohle mi řek N
 dneska, že to je tvoje 
hra se S
, že on o ničem neví“ .. já ti jenom řikám.. hm, buď to tak je, tak je, 
buďto N
 kecá, nebo.. tak.. Ne, promiň, promiň, v pohodě, v pohodě, já ti jenom 
volám, žes to byl ty, kterej to řek.. všechno v pořádku.. R
 B
 tady sedí jako 
dva stoly ode mě,  on jako evidentně s tím nesouhlasil s takovým  návrhem.. to jako 
nezaznělo  tam  jako,  že  s tím  souhlasil,  ale  v pohodě,  v pohodě,  pojďme  se  tří  tedy 
potkat a říct.. to je piča vole, piča.  L

 je v pořádku, pojďme se příští týden potkat a 
probrat to, hm? Já zítra nejsem, já zítra odjíždím do Rakouska na hory a vracím se 
v neděli  večer.  ..  příští  týden  pondělí,  úterý,  středa  já  jsem  kdykoli  v pohodě,  ..jo.. 
Klid, klid, nic, nic se neděje.. jsem chtěl vědět, jestli je to soukromá aktivita.. nepřijde 
ti..,  v pohodě,  v pohodě…
 Já o tom nepochybuju, mně dneska N
 řek, že o tom 
nic neví, že s tím nechce nic mít, ..samozřejmě platí naše dohoda, ale, ale … Nemáš 
ty dělat nic, buď v pohodě, .. jsem chtěl slyšet od tebe, jsme kamarádi.. Pojďme se 
příští tejden, pojďme se domluvit.. doprava, doprava, teda hlavně dráhy, na tom mam 
nějakej zájem .. pojďme se o tom bavit.. Napíšeme si v pondělí a úterý nebo středa 

61 
 

 
 
se protkáme, jo? Super, promiň, promiň, promiň, promiň.. super, děkuju. V cca 20:20 
hodin (05  hodin  15  minut  17  sekund  od  počátku  zvukového  záznamu)  následuje 
rozloučení. 
 
Skutečnost,  že  sv.  Bc.  P
  T
  hovořil  telefonicky  s Ing.  M
  H
 
potvrzuje  záznam  o  uskutečněném  telekomunikačním  provozu  na  telefonním  čísle 
+420602269294 užívaném Bc. P
 T

 
- v cca 20:20 hodin (05 hodin 15 minut 05 sekund od počátku zvukového záznamu) 
hovoří  sv.  Bc.  P
  T
  s obv. Mgr.  R
 B
,  MBA  a  na  základě 
předchozího telefonátu s Ing. M
 H
 vyčítá obv. Mgr. R
 B

MBA  jeho  laxní  postoj  při  hlasování  o  volbě  předsedy  dozorčí  rady  obchodní 
společnosti České dráhy, a.s.. Sv. Bc. P
 T
„R
, tak ty jsi to prej málem 
odsouhlasil..  kroutil  jsi  hlavou  prej.“.  Obv.  Mgr.  R
  B
,  MBA:  „Naštěstí, 
naštěstí, naštěstí jsi tomu nevěřil, ..takovou historkou.“. Sv. Bc. P
 T
„Kroutil 
jsi hlavou, ale nic zásadně jsi neřek. Je to v pořádku tak?“. Obv. Mgr. R
 B

MBA: „Ne, neni. Já jsem byl zásadně proti, já jsem mu dokonce řekl, že to tak nesmí 
udělat.
“.  Sv.  Bc.  P
 T
:  „Ať  jde do píči,  vole,  jako.  Je  to  tak  správně?“.  Obv. 
Mgr. R
 B
, MBA: „Já jsem neřekl toto slovo.“  
 
- v cca 20:35 hodin (05 hodin  30 minut od počátku zvukového záznamu) se sv.  Bc. 
P
 T
 loučí se společností.  
 
 
-  spis  Policie  ČR,  Obvodního  ředitelství  policie  Praha  1  č.j.:  KRPA-93396/TČ-
2013-001179-1 č.l. 6686-6822,  
 
- z uvedeného spisu se podává, že dne 3.1.2013 bylo Policii ČR, Útvaru odhalování 
korupce  a  finanční  kriminality  SKPV  doručeno  trestní  oznámení  směřující  také  na 
osoby dřívějších poslanců Parlamentu ČR Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
 a 
Ing. I
 F
, mimo jiné, pro podezření ze spáchání trestného činu přijetí úplatku, 
a to v souvislosti s výhodami, které měli přijmout ve spojení se vzdáním se mandátu 
poslance. Obsahově obdobné trestní oznámení podané V
 L
 poté bylo 
dne 7.1.2013 doručeno Městskému státnímu zastupitelství v Praze. 
 
- stenografický přepis s CD diskem - č.l. 8322-8326 (svazek č. 25), 
 
-  jedná  se  o  přepis  projevu  obv.  RNDr.  P
  N
  učiněného  dne  14.6.2013 
v Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  ČR.  Obv.  RNDr.  P
  N
  zde  v reakci  na 
dřívější vzdání se mandátu poslanci Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
 a 
Ing.  I
  F
,  mimo  jiné,  pronesl:  „…Tam,  kde  nesouhlasím  s postupem 
instituce  nebo  politické  strany  a  podobně,  právo  na  rezignaci  z funkce,  pokud 
nesouhlasím  s postupem  nebo  s většinovým  názorem,  je  naprosto  legitimní 
standardní akt, koná se mnohokrát. Tento akt  byl naplněn.  A nyní je  tento politický 
krok v podstatě kriminalizován. To, že dochází k tomu, že lidé, kteří se zachovali vůči 
své  politické  straně  loajálně,  to  znamená,  odmítli  způsobit  svým  hlasováním  pád 
vlády,  a  to,  že  s nimi  ta  politická  strana  dál  počítá  a  nějakým  způsobem  se  k nim 
zachová,  není  myslím  věc,  která  je  neobvyklá.  To,  co  bych  nazval  politickou 
dohodou, v tom pejorativnějším smyslu politickým dealem, to znamená, já podpořím 
tebe,  ty podpoříš mě,  je  přece standardní součástí politiky…  Já jsem přesvědčený, 
62 
 

 
 
že  standardní  politická  dohoda,  chcete-li  v tom  pejorativnějším  slovu  deal,  je 
záležitost, která by kriminalizována být neměla…“, 
 
-audiozáznam  s kompletním  přepisem  zájmové  části  rozhovoru  LN  s K
 
S
 ze dne 20.12.2012 – čl.8382 (svazek č.25) 
 
-  sv. K
 S
 je tázán, zda existují nějaké nepravosti, za jeho účasti ve 
vládě,  které  nejsou  nazývány  pravými  jmény,  na  to  odpovídá,  že  se  dějí  a  jako 
příklad uvádí, když se ze státních peněz odměňují politici, aniž by k tomu byla nějaká 
zásluha,  to  považuje  za  nepravost  a  naráží  při  tom  na  nástup  pana  F
  do 
Českých aerolinií.  Potvrzuje, že se o tom bavil s M
 K
 a ví,  že to 
M
 K
 dohadoval. Přesto to považuje  za nepravé. Doslovně uvádí: „Jim 
šlo…jináč  bychom  ty  zákony  nemohli  prosadit.  Bylo  to  prachsprosté  vydírání, 
řekněme  si  to  upřímně  a  v politice  člověk  někdy  podléhá  vydírání.  Ale  já  bych  jako 
prezident to taky nazval vydírání“. Na dotaz zda s ním M
 K
 konzultoval, 
že  se  necháváte  vydírat  a  on  dává  jako  ministr  financí  tyhle  konkrétní  místa  na 
druhou stranu schválení stabilizačního balíčku doslova uvedl: „ Podívejte, já jsem to 
řekl.  V tomto  případě,  pač  jinak  všechny  dosavadní  zákony  neprosadíme,  je  to 
poměrně  levná  cena…škody  pro  stát,  kdyby  ty  zákony  neprošly,  by  byly  mnohem 
větší. Ano, v politice bohužel je to tak. a dokavad jsem aktivní politik ve vládě musím 
potom  bohužel  říct  ano  či  ne  a  přiznávám  se  k tomu,  že  jsem  s tím  souhlasil.  Pač 
jsem  to  považoval  v této  situaci  za  nutné.  Jako  prezident  to  potom  může  označit 
pravým jménem.“ 
 
-  v návaznosti  na  tento  rozhovor    server  Parlamentní  listy  dne  20.12.2012  uvádí 
„Kníže: Vím, že i K
 sháněl funkce rebelům ODS. Bylo to nutné“, 
 
 
 
Ve vztahu k obchodní společnosti Český Aeroholding, a.s. bylo v přípravném řízení 
zjištěno: 
 
 
- protokol o vydání věci, vydané věci – č.l. 2907 a násl. (svazek č. 9) 
 
- jedná se o protokol o vydání věcí obchodní společností Český Aeroholding, a.s. ze 
dne 13.6.2013 s přiloženými fotokopiemi vydaných, podstatných důkazů, 
 
-  z těchto  důkazů  byly  k objasnění  skutkového  stavu  věci  zjištěny  následující, 
podstatné skutečnosti: 
 
-  na  přelomu  měsíců  srpna  a  září  roku  2012  se  měl  sv.  Ing.  M
  D
,  v té 
době  předseda  představenstva  a  generální  ředitel  společnosti  Český  Aeroholding, 
a.s.,  zmínit  tehdejšímu  ministru  financí  sv.  Ing.  M
  K
  o  potřebě 
personálně  posílit  představenstvo  společnosti  o  osobu,  která  by  měla  ve  své 
odpovědnosti  záležitosti  týkající  se  projektu  výstavby  paralelní  dráhy  a  dále 
privatizaci účasti ve společnosti České aerolinie a.s. Nebylo přitom zmiňováno jméno 
konkrétní osoby, 
 
63 
 

 
 
-  dne  7.11.2012  rozhodla  Česká  republika  –  Ministerstvo  financí,  jež  vykonávalo 
práva  jediného  akcionáře  ve  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  ,  jejímž  jménem 
jednal  sv.  Ing.  M
  K
,  v působnosti  valné  hromady  společnosti  Český 
Aeroholding,  a.s.,  o  změně  stanov  této  společnosti,  na  základě  které  se  stávající 
počet  členů  představenstva  zvýšil  z pěti  na  šest  a  počet  místopředsedů 
představenstva  se  rovněž  zvýšil  ze  dvou  na  tři.  Skutečnosti  rozhodné  pro  sepsání 
notářského  záznamu sp.  zn.  NZ  698/2012,  N  793/2012  ze  dne  7.11.2012  notářkou 
JUDr.  Bohumilou  Račokovou  o  tomto  rozhodnutí  jediného  akcionáře  společnosti 
Český  Aeroholding,  a.s.  přitom  byly,  mimo  jiné,  zjištěny  ze  seznamu  akcionářů 
vyhotoveného  ke  dni  7.11.2012  a  z předloženého  výpisu  z obchodního  rejstříku 
vedeného  Městským  soudem  v Praze  ze  dne  7.11.2012,  číslo  výpisu  V 1182/2012 
(výpis z obchodního rejstříku byl pořízen v 12:43:35 hod.), 
 
-  na  základě  rozhodnutí  o  organizační  změně  ze  dne  19.12.2012  bylo  s účinností 
k 1.1.2013 zřízeno ve společnosti Český Aeroholding, a.s.  pracovní místo vrchního 
ředitele  pro  strategii  a  rozvoj.  Rozhodnutí  o  organizační  změně  bylo  předtím,  dne 
19.11.2012, projednáno se zástupci odborových organizací,  
 
-  sv.  Ing.  I
  F
 byl  na  zasedání  dozorčí  rady  dne  11.1.2013  navržen  Českou 
republikou  –  Ministerstvem  financí  k zvolení  do  funkce  člena  představenstva 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s..  Stalo  se  tak  bez  písemného  odůvodnění,  což 
nebylo považováno za neobvyklé. Návrhu bylo vyhověno a na zasedání dozorčí rady 
dne  11.1.2013  byl  sv.  Ing.  I
  F
  zvolen  členem  představenstva  společnosti 
Český Aeroholding, a.s. s délkou funkčního období 5 let. Téhož dne, 11.1.2013, byl 
sv. Ing. I
 F
 na zasedání představenstva společnosti Český Aeroholding, a.s. 
zvolen do funkce místopředsedy představenstva (č.l. 8085, svazek č. 25), 
 
-  uzavřením  manažerské  smlouvy  se  sv.  Ing.  I
  F
  stal  dnem  11.1.2013 
současně  vrchním  ředitelem  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  pro  strategii  a 
rozvoj.  Pracovněprávní  vztah  byl  sjednán  na  dobu  neurčitou  s doložkou 
odvolatelnosti,  
 
- dle manažerské smlouvy uzavřené mezi společností Český Aeroholding, a.s. a sv. 
Ing. I
 F
 dne 11.1.2013 svědkovi náležely: 
  základní mzda ve výši 
 měsíčně, 
  v případě  splnění  cílů,  jako  výkonnostní  složka  mzdy,  roční  odměna  ve  výši 
nejvýše 100% z roční základní mzdy, 
  za  podmínek  sjednaných  ve  zvláštní  smlouvě  uzavřené  mezi  společností 
Český Aeroholding, a.s. a svědkem Ing. I
 F
 a v souladu s vnitřním 
předpisem  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  na  základě  žádosti  svědka, 
poskytnutí osobního motorového vozidla s možností jeho využití i k soukromým 
účelům, 
  za  podmínek  stanovených  v kolektivní  smlouvě  a  ve  vnitřních  předpisech 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  poskytnutí  příspěvku  na  penzijní 
připojištění nebo na kapitálové životní pojištění, 
  za podmínek stanovených v kolektivní smlouvě i další zaměstnanecké výhody, 
  ve smlouvě dále byla ujednána možnost sjednání, formou dodatku ke smlouvě,  
střednědobé odměny jako odměny za splnění jmenovitých cílů, které svědkovi 
stanoví nadřízený zaměstnanec vždy pro období třech let, 
 
64 
 

 
 
-  dle  smlouvy  o  výkonu  funkce  místopředsedy  představenstva  Český  Aeroholding, 
a.s. uzavřené se sv. Ing. I
 F
dne 11.1.2013 svědkovi náležely: 
  odměna  za  výkon  funkce  místopředsedy  představenstva  v rozsahu  a  za 
podmínek  stanovených  v Pravidlech  pro  odměňování  členů  dozorčí  rady  a 
představenstva  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  schválená  valnou 
hromadou  a  v příslušných  rozhodnutích  valné  hromady  společnosti  Český 
Aeroholding, a.s., 
  v závislosti na hospodářských výsledcích společnosti Český Aeroholding, a.s. 
mohl být dále sv. Ing. I
 F
 přiznán podíl na zisku (tantiéma) ve výši 
stanovené valnou hromadou společnosti Český Aeroholding, a.s., 
  poskytnutí peněžitého vyrovnání za splnění závazku nekonkurovat podle čl. II 
odst.  4  této  smlouvy,  a  to  ve  výši  rovnající  se  součtu  odměn  za  jeho  výkon 
funkce  místopředsedy  představenstva  vyplacených  v  šesti kalendářních 
měsících,  které  předcházely  datu  zániku  členství  místopředsedy 
představenstva v představenstvu, 
 
-  čistý  příjem  vyplacený  společností  Český  Aeroholding,  a.s.  sv.  Ing.  I
 F
 
činil  jen  za  období  od  měsíce  ledna  roku  2013  do  měsíce  května  roku  2013,  po 
zaplacení všech povinných plateb, 
Kč,  
 
 
- sdělení Český Aeroholding, a.s. s přílohami - č.l. 7993-8254 (svazek č. 25) 
 
- ze sdělení se, mimo jiné, podává: 
  že  společnost  Korean  Air  Lines,  Co.,  Ltd.  v měsíci  listopadu  2012  potvrdila 
svoji účast v soutěži na výběr strategického partnera pro České aerolinie a.s. 
Dne 21.1.2013 poté společnost Korean Air Lines, Co., Ltd. předložila nabídku. 
Ke  schválení  prodeje  podílu  ve  společnosti  České  aerolinie  a.s.  došlo  ze 
strany  Ministerstva  financí  dne  8.4.2013  a  dne  10.4.2013  došlo  k podpisu 
Agreement  for  the  Sale  and  Purchase  of Shares,  Shareholders  Agreement  a 
Escrow Agreement, 
  že rozhodnutím České republiky  – Ministerstva financí, jež  vykonávalo práva 
jediného akcionáře ve společnosti Český Aeroholding, a.s., ze dne 21.11.2013 
byl  sv.  Ing.  I
  F
  s účinností  k 30.11.2013  odvolán  z představenstva 
společnosti Český Aeroholding, a.s.. 
 
- sdělení Český Aeroholding, a.s. s přílohami - č.l. 8267-8273 (svazek č. 25) 
 
- ze sdělení se, mimo jiné, podává: 
 
  že  tajemník  obchodní  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  Ing.  P
  M
 
požádal notářku o pomoc při zajištění změny stanov této obchodní společnosti 
e-mailem  zaslaným  notářce  dne  7.11.2012  ve  12:28  hod..  Změna  stanov 
měla, mimo jiné, spočívat ve změně počtu členů představenstva z 5 na 6.  
 
 
- sdělení Český Aeroholding, a.s. s přílohami - č.l. 8287 (svazek č. 25) 
 
- ze sdělení se, mimo jiné, podává: 
 
65 
 

 
 
  pracovní  poměr  sv.  Ing.  I
  F
  ve  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s. 
byl skončen dohodou o rozvázání pracovního poměru ke dni 30.11.2013, 
  smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva Český Aeroholding, 
a.s. zanikla odvoláním z funkce ke dni 30.11.2013, 
  celková  částka  vyplacená  sv.  Ing.  I
  F
  jako  „odměna 
místopředsedovi představenstva“ činila 
Kč, 
  sv.  Ing.  I
  F
  bylo  poskytnuto  pojištění  odpovědnosti  statutárního 
zástupce v hodnotě 
Kč, 
  hrubá mzda sv. Ing. I
 F
 na základě manažerské smlouvy (bez roční 
odměny) činila 
Kč, 
  odměna  vyplacená  sv.  Ing.  I
  F
  na  základě  manažerské  smlouvy 
činila 
Kč, 
  sv. Ing. I
 F
 bylo vyplaceno odstupné ve výši 
Kč, 
  sv.  Ing.  I
  F
  bylo  poskytnuto  motorové  vozidlo  i  k soukromým 
účelům v celkové částce 
Kč, 
  sv.  Ing.  I
  F
  bylo  vyplaceno  peněžité  vyrovnání  za  plnění  závazku 
nekonkurovat ve výši 
Kč. 
 
 
 
Ve vztahu k obchodní společnosti ČEPRO, a.s. bylo v přípravném řízení zjištěno: 
 
 
- protokol o vydání věci, fotodokumentace, CD disc,  vydané listiny  – č.l. 2988-
3013,  3018-3031  (svazek  č.  10),  protokol  o  vydání  věci,  fotodokumentace,  CD 
disc, vydané listiny č.l. 3032-3053, 3059-3079 (svazek č. 10), 
 
-  jedná  se  o  protokoly  o  vydání  věcí  obchodní  společností  ČEPRO,  a.s.  ze  dne 
13.6.2013  a  Ministerstvem  financí  ze  dne  13.6.2013  s přiloženými  fotokopiemi 
vydaných, podstatných důkazů, 
 
-  z těchto  důkazů  byly  k objasnění  skutkového  stavu  věci  zjištěny  následující, 
podstatné skutečnosti: 
 
-    dne  20.12.2012  byla  referentem  Ministerstva  financí  Ing.  J
  P
 
vyhotovena listina, kterou byly náměstkovi ministra financí sv. Mgr. Z
 Z
 
překládány  k  podpisu,  k jeho  pokynu,  4  vyhotovení  Rozhodnutí  jediného  akcionáře 
v působnosti  valné  hromady  ve  věci  personální  změny  v dozorčí  radě  společnosti 
ČEPRO,  a.s..  V listině  je,  mimo  jiné,  uvedeno:  „…Na  základě  pokynu  NM  03  Mgr. 
Z
 se do DR se navrhuje zvolit Bc. M
 Š
, dat. nar. 
, bytem ….“, 
 
-  dne  20.12.2012  rozhodla  Česká  republika  –  Ministerstvo  financí,  jež  vykonávala 
práva jediného akcionáře ve společnosti ČEPRO, a.s., jejímž jménem jednal sv. Mgr. 
Z
 Z
, náměstek ministra financí, v působnosti valné hromady společnosti 
ČEPRO, a.s., o zvolení sv. Bc. M
 Š
 do dozorčí rady společnosti ČEPRO, 
a.s., 
 
- dne 31.1.2013, v rámci schůze dozorčí rady obchodní společnosti ČEPRO, a.s., byl 
sv.  Bc.  M
  Š
,  jako  jediný  navržený  kandidát,  dozorčí  radou  zvolen  do 
66 
 

 
 
uvolněné funkce předsedy dozorčí rady obchodní společnosti ČEPRO, a.s. (viz výpis 
ze zápisu ze 166. zasedání dozorčí rady ČEPRO, a.s. – č.l. 7558, svazek č. 23), 
 
- dle smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEPRO, a.s. uzavřené se sv. Bc. 
M
 Š
 dne 30.5.2013 svědkovi náležely: 
 
  odměna za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 
Kč měsíčně, 
  v závislosti  na  hospodářských  výsledcích  společnosti  ČEPRO,  a.s.  mohl  být 
sv.  Bc.  M
  Š
  přiznán  podíl  na  zisku  ve  výši  stanovené  valnou 
hromadou, 
  v případě,  že  byl  životně  kapitálově  pojištěn,  mohla  společnost  ČEPRO,  a.s. 
poskytnout  sv.  Bc.  M
  Š
  příspěvek  na  kapitálové  životní  pojištění 
ve  výši  až  trojnásobku  roční  odměny  (za  rok  2013  by  příspěvek  činil 
maximálně 
Kč). Konečné rozhodnutí v tomto směru příslušelo valné 
hromadě  společnosti,  resp.  jedinému  akcionáři  při  výkonu  působnosti  valné 
hromady, 
  poskytnutí  odchodného  ve  výši  šestinásobku  měsíční  odměny  za  výkon 
funkce  člena  dozorčí  rady  ČEPRO,  a.s.,  a  to  vzhledem  ke  sjednané 
konkurenční doložce,  
  dále byla sv. Bc. M
 Š
 dána možnost používání služebního vozidla, 
notebooku a mobilního telefonu, 
 
 
-  dle  nedatovaného  dodatku  č.  1  k  smlouvě  o  výkonu  funkce  člena  dozorčí  rady 
ČEPRO,  a.s.  uzavřené  se  sv.  Bc.  M
  Š
  dne  30.5.2013  svědkovi,  od 
data  31.1.2013,  náležela  odměna  za  výkon  funkce  předsedy  dozorčí  rady  ve  výši 
Kč měsíčně, 
 
- čistý příjem vyplacený společností ČEPRO, a.s. sv. Bc. M
 Š
 činil jen za 
období od měsíce ledna roku 2013 do měsíce května roku 2013, po zaplacení všech 
povinných plateb, 
Kč (hrubý příjem 
Kč), 
 
 
- sdělení ČEPRO, a.s. s přílohami – č.l. 7899-7967 (svazek č. 25) 
 
- ze sdělení se, mimo jiné, podává: 
  že sv. Bc. M
 Š
 ke dni 30.9.2013 rezignoval na svou funkci v dozorčí 
radě obchodní společnosti ČEPRO, a.s., 
  že  za  období  členství  jmenovaného  v dozorčí  radě  tento  obdržel  celkovou 
odměnu  včetně  „odchodného“  ve  výši 
Kč  (hrubý  příjem),  resp. 
odměnu  ve  výši 
Kč  (čistý  příjem).  Samotné  odchodné  činilo  částku 
Kč (hrubý příjem). 
 
 
 
Ve vztahu k obchodní společnosti České dráhy, a.s. bylo v přípravném řízení 
zjištěno: 
 
 
- protokol o vydání věci, vydané listiny - č.l. 3080-3081, 3098-3118 (svazek č. 10) 
67 
 

 
 
 
-  jedná  se  o  protokol  o  vydání  věcí  obchodní  společností  České  dráhy,  a.s.  ze  dne 
13.6.2013 s přiloženými fotokopiemi vydaných, podstatných důkazů, 
 
-  z těchto  důkazů  byly  k objasnění  skutkového  stavu  věci  zjištěny  následující, 
podstatné skutečnosti: 
 
-  dne  25.1.2013,  s účinností  od  26.1.2013,  v rámci  zasedání  Řídícího  výboru 
společnosti České dráhy, a.s., byl sv. Ing. L
 A
 zvolen do funkce člena dozorčí 
rady  společnosti  České  dráhy,  a.s..  Stalo  se  tak  na  návrh  jediného  akcionáře 
společnosti  České  dráhy,  a.s.  –  České  republiky  –  Ministerstva  dopravy.  Jednání 
Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s. bylo zahájeno v 09:00 hod., ukončeno 
poté bylo v 09:47 hod., 
 
- dle smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady České dráhy, a.s. uzavřené se sv. 
Ing.  L
  A
  nezjištěného  data  v měsíci  únoru  roku  2013  svědkovi 
nepříslušela,  s odkazem  na  znění  §  303  odst.  3  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoníku 
práce, odměna za výkon funkce člena dozorčí rady.  Svědek měl nárok  na náhradu 
účelně vynaložených nákladů, které jako člen dozorčí rady prokazatelně vynaložil při 
výkonu své funkce, 
 
-  dne  14.3.2013  byl  sv.  Ing.  L
  A
,  s okamžitou  účinností,  v rámci  zasedání 
dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., zvolen do funkce předsedy dozorčí rady 
společnosti České dráhy, a.s.. Stalo se tak poté, kdy se nominace na funkci předsedy 
dozorčí  rady  vzdal  R
  J
.  Zasedání  dozorčí  rady  ze  dne  14.3.2013 
předcházelo zasedání dozorčí rady ze dne 14.2.2013 na kterém M
 H
 do 
funkce  předsedy  dozorčí  rady  společnosti  České  dráhy,  a.s.  navrhnul  R
 
J
,  přičemž  k volbě  předsedy  dozorčí  rady  nedošlo  a  projednání  tohoto  bodu 
bylo přerušeno, 
 
usnesení dozorčí rady České dráhy, a.s., zápis ze 116. zasedání dozorčí rady 
společnosti České dráhy, a.s. – č.l. 7440, 7461-7467 (svazek č. 23)
 – z usnesení 
a  zápisu  bylo  zjištěno,  že  obv.  Mgr.  R
 B
,  MBA  byl  dne 20.9.2012  zvolen 
dozorčí  radou  společnosti  České  dráhy,  a.s.  do  funkce  člena  představenstva  této 
obchodní společnosti. 
 
 
K skutkovému stavu věci popsanému v bodě I žalobního návrhu bylo dále 
z podstatných, opatřených listinných důkazů zjištěno: 
 
- dne 13.7.2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesením č. 1245 vyslovila 
souhlas s vládním návrhem zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů 
v souvislosti  se  snižováním  schodků  veřejných  rozpočtů,  podle  sněmovního  tisku 
695, ve znění schválených pozměňovacích návrhů (č.l. 4843, svazek č. 15)
-  Senát  Parlamentu  ČR  usnesením  č.  727  z 25.  schůze,  konané  dne  16.8.2012 
zamítl návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se 
snižováním schodků veřejných rozpočtů (č.l. 4847, svazek č. 15)
-  dne  4.9.2012  byla  v hromadných  sdělovacích  prostředcích  zveřejněna  informace, 
že poslanci Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
, Ing. I
 F
, Mgr. T
 Ú

Ing.  R
  F
  a  J   F
  odmítají  hlasovat  pro  schválení  návrhu  zákona  o 
68 
 

 
 
změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů  v souvislosti  se  snižováním  schodků 
veřejných  rozpočtů.  Předseda  vlády  ČR  RNDr.  P
  N
  se  vyjádřil,  že  pokud 
návrh  zákona  o  změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů  v souvislosti  se 
snižováním schodků veřejných rozpočtů bude zamítnut, předloží jej opět Poslanecké 
sněmovně  Parlamentu  ČR  a  spojí  s ním  hlasování  o  důvěře  vládě  (č.l.  4861-4864, 
svazek č. 15)

-  dne  5.9.2012  na  45.  schůzi  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  byl  návrh 
zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním 
schodků veřejných rozpočtů zamítnut (č.l. 4865-4866, svazek č. 15)
- vláda České republiky usnesením ze dne 6.9.2012 č. 654 schválila návrh zákona o 
změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů  v souvislosti  se  snižováním  schodků 
veřejných rozpočtů (č.l. 4872, svazek č. 15)
-  dne  6.9.2012  vláda  České  republiky  schválený  návrh  zákona  o  změně  daňových, 
pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů 
předložila  Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  ČR.  Návrh  zákona  byl  poslancům 
rozeslán  jako  tisk  801/0  dne  6.9.2012.  Vláda  s návrhem  spojila  žádost  o  vyslovení 
důvěry, 
- dne 6.9.2012 předseda sněmovny projednání zákona doporučil, určil zpravodaje a 
navrhl přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru, 
-  1.  čtení  proběhlo  dne  18.9.2012  na  46.  schůzi  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu 
ČR. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (č.l. 4906, svazek č. 15)
- 2. čtení proběhlo dne 24.10.2012 na 47. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.  Návrh  zákona  prošel  obecnou  rozpravou.  Podané  pozměňovací  návrhy  byly 
zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 25.10.2012 (č.l. 5022-5027, svazek č. 
15)

- ve dnech 3. – 4.11.2012 se v Brně konal kongres Občanské demokratické strany, 
- dne 6.11.2012 byla v hromadných sdělovacích prostředcích zveřejněna informace, 
že  poslanci  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  se  vzdají  svého 
mandátu.  Tím  reálně  vzroste  šance  na  přijetí  návrhu  zákona  o  změně  daňových, 
pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů 
(č.l. 5130-5131, svazek č. 16)
-  dne  7.11.2012  na  47.  schůzi  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR,  před 
hlasováním  o  návrhu  zákona  o  změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů 
v souvislosti  se  snižováním  schodků  veřejných  rozpočtů,  se  poslanci  Bc.  P
 
T
, Bc. M
 Š
 a Ing. I
 F
 vzdali svého mandátu  (č.l. 5145-5146, 
svazek č. 16)
-  3.  čtení  proběhlo  7.11.2012  na  47.  schůzi  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR. 
Návrh zákona byl schválen (č.l. 5145-5146, svazek č. 16)
- dne 22.11.2012 byla v hromadných sdělovacích prostředcích zveřejněna informace, 
že bývalý poslanec Ing. I
 F
 od měsíce ledna roku 2013 nastupuje do funkce 
vrchního ředitele ve společnosti Český Aeroholding, a.s.. Tisková mluvčí společnosti 
Český  Aeroholding,  a.s.  tuto  informaci  potvrdila.  Téhož  dne  byla  zveřejněna 
spekulace o tom, že bývalý poslanec  Bc. P
 T
 má získat post ve společnosti 
ČEZ,  a.s.  a  bývalý  poslanec  Bc.  M
  Š
  ve  společnosti  České  dráhy,  a.s., 
případně v některé z jejich společností, 
- dne 20.12.2012 byla v hromadných sdělovacích prostředcích zveřejněna informace, 
že bývalý poslanec Bc. M
 Š
 byl zvolen do dozorčí rady společnosti ČEPRO, 
a.s. 
- dne 20.12.2012 byl bývalý poslanec Bc. M
 Š
 zvolen členem dozorčí rady 
společnosti  ČEPRO,  a.s..  Jediným  akcionářem  společnosti  ČEPRO,  a.s.  je    Česká 
69 
 

 
 
republika  -  Ministerstvo  financí.  Dne  31.1.2013  byl  poté  Bc.  M
  Š
  zvolen 
předsedou dozorčí rady ČEPRO, a.s., 
- dne 11.1.2013 byl bývalý poslanec Ing. I
 F
 zvolen za člena představenstva 
společnosti  Český  Aeroholding,  a.s..  Jediným  akcionářem  společnosti  Český 
Aeroholding, a.s. je  Česká republika - Ministerstvo financí. Ing. I
 F
 současně 
nastoupil  v  lednu  2013  do  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.  na  pozici  vrchního 
ředitele pro strategii a rozvoj, 
- dne 26.1.2013 byl Ing.  L
 A
 zvolen členem dozorčí rady společnosti České 
dráhy, a.s. 
 
 
Hodnocení důkazů – bod I obžaloby: 
 
 
V rámci  hodnocení  důkazů,  z hlediska  vysvětlení  časových  souvislostí,  je  třeba 
nejprve  uvést  skutečnosti,  které  byly  v průběhu  trestního  řízení  zjištěny  z listinných 
důkazů  a  jsou  obecně  známé  (z  veřejných  zdrojů),  z výpovědí  svědků  a  také  ze 
záznamu odposlechu telekomunikačního provozu.  
 
Dne 5.9.2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nepřijala zákon o 
změně daňových, pojistných a dalších zákonů (tzv. stabilizační balíček), jehož návrh 
dříve schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl následně 
vrácen  Senátem  Parlamentu  České  republiky.  Návrh  zákona  podala  vláda  České 
republiky  a  byl  evidován  jako  sněmovní  tisk  695/0.  Pro  návrh  vrácený  Senátem 
nehlasovalo 6 poslanců Občanské demokratické strany, která se podílela na vládě, a 
to    Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
,  Ing.  I
  F
,  Mgr.  T
  Ú
,  Ing. 
R
  F
  a  J   F
.  Dne  6.9.2012  vláda  předložila  Poslanecké  sněmovně 
obsahově  shodný  návrh  zákona  o  změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů, 
který  byl  téhož  dne  poslancům  rozeslán  jako  tisk  801/0.  Vláda  spojila  s  návrhem 
žádost  o  vyslovení  důvěry  a  požádala,  aby  Poslanecká  sněmovna  Parlamentu  ČR 
skončila  projednávání  návrhu  zákona  do  tří  měsíců  od  jeho  předložení.  Dne 
18.9.2012  proběhlo  1.  čtení,  dne  24.10.2012  proběhlo  2.  čtení  a  dne  7.11.2012 
proběhlo 3. čtení, čímž byl vládní návrh zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR  schválen.  Před  hlasováním  ve  3.  čtení  se  svých  poslaneckých  mandátů  vzdali 
Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
;  Mgr.  T
  Ú
  a  J  
F
 hlasovali pro zákon a Ing. R
 F
 se hlasování zdržel. 
 
V době  od  13.9.2012  (č.l.  4881,  svazek  č.  15)  do  6.11.2012  mezi  výše  uvedenou 
skupinou poslanců,  kteří nepodpořili první  vládní návrh  zákona o změně daňových, 
pojistných a dalších zákonů vrácený Senátem Parlamentu ČR (sněmovní tisk 695/0), 
a vedoucími představiteli Občanské demokratické strany probíhala jednání, o kterých 
byla  informována  veřejnost.  Podle  veřejně  zpřístupňovaných  informací  byl  na 
jednáních  hledán  kompromis  mezi  jednajícími  stranami,  tedy  vzájemně  přijatelné 
úpravy obsahu návrhu zákona (např. z hlediska výše sazeb daně z přidané hodnoty, 
parametrů  zdanění  vysokých příjmů a pod.). Dne 6.11.2012 ve  večerních hodinách 
bylo  veřejně  oznámeno,  že  výsledkem  vedených  jednání  je  to,  že  vládní  návrh 
zákona  nebude  po  obsahové  stránce  jakkoli  měněn,  pro  návrh  budou  hlasovat 
poslanci Mgr. T
 Ú
  a J  F
, poslanec Ing.  R
 F
 se hlasování 
zdrží, zatímco poslanci Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
 a Ing. I
 F
 se před 
hlasováním  vzdají  svých  poslaneckých  mandátů,  což  se  také  následně  dne 
70 
 

 
 
7.11.2012  ústním  projevem  před  plénem  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR 
skutečně  stalo.  Tato  jednání  mají  charakter  ryze  politický  a  o  jejich  legitimitě  není 
důvod pochybovat. 
 
Politická  jednání,  která  byla  vedena  za  účelem  přijetí  vládního  návrhu  zákona  o 
změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů  v souvislosti  se  snižováním  schodků 
veřejných  rozpočtů  (tzv.  stabilizační  balíček),  tedy  jednání,  o  kterých  byla  
informována  i  veřejnost,  samozřejmě  nejsou  předmětem  trestního  stíhání.  Taková 
jednání  jsou  nepochybně  legitimní  součástí  politiky.  Předmětem  trestního  postihu 
nemůže  být  a  v této  trestní  věci  ani  není  takové  politické  jednání  či  dohoda,  které 
mají  podobu  kompromisu  ve  věcné  rovině  nebo  podobu  konsenzuálního  postupu, 
v nichž  se  nejedná  o  neoprávněné  osobní  výhody.  Modelovým  příkladem  takové 
legitimní  dohody  ve  věcné  rovině  může  být  situace,  kdy  jedna  politická  strana 
navrhuje např. sazbu daně ve výši 20 %, druhá politická strana chce prosadit sazbu 
daně ve výši 10 %. Ani jedna ze stran nemá dostatečné zastoupení v rozhodujícím 
orgánu,  aby  prosadila  svoji  představu.  Proto  se  následně  dohodnou  na  společné 
podpoře  kompromisního  návrhu  na  sazbu  ve  výši  15  %.  Modelovým  příkladem 
dohody v personální rovině může být situace, kdy jedna politická strana chce prosadit 
svého zástupce do určitého orgánu, druhá politická strana zase chce prosadit svého 
zástupce  do  téhož  nebo  i  jiného  orgánu.  Žádná  z nich  samostatně  nemá 
v rozhodujících  orgánech  dostatek  hlasů  na  prosazení  svého  kandidáta,  a  proto  se 
dohodnou  na  vzájemné  podpoře  a  společným  hlasováním  prosadí  oba  dotčené 
kandidáty.  Zvolení  těchto  osob  však  není  spojeno  s nějakým  jejich  konkrétním 
jednáním, které by bylo možné dávat do příčinné souvislosti s jejich aspirováním na 
zamýšlené posty. 
 
V trestním  řízení  ovšem  bylo  z výše  rozvedených  důkazů  zjištěno,  že  kromě  shora 
zmíněných  legitimních  politických  jednání,  o  nichž  bylo  veřejně  informováno, 
paralelně  probíhala  další,  tentokrát  však  již  utajovaná  a  co  do  podstaty  soukromá 
jednání se zmíněnými poslanci, a to v době nejméně od 5.9.2012 (č.l. 4867, svazek 
č. 15) do 6.11.2012.  
 
 
Tato  druhá  jednání  probíhala  skrytě  před  veřejností.  Jednání  byla  realizována 
osobně,  přičemž  v souvislosti  s nimi  byla  vedena  telefonická  komunikace  (domluva 
na uskutečnění jednání, informace o stanoviscích, dílčích výsledcích), která vykazuje 
zjevné  znaky  konspirace,  kdy  zúčastněnými  osobami  bylo  hovořeno  zpravidla  jen 
v náznacích,  slova  byla  používána  ne  v běžném,  ale  v přeneseném  významu,  který 
byl bezpečně znám pouze účastníkům hovorů. Těchto jednání bylo více a účastnili se 
jich  zejména  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  obv.  Mgr.  R
  B

MBA,  obv.  RNDr.  P
 N
,  sv. Bc. P
 T
, sv. Bc. M
 Š
 a sv. Ing. 
I
  F
,  byť  ne  každá  osoba  byla  přítomna  na  každém  jednání.  Schůzky  byly 
uskutečněny na více místech v Praze a Brně, z nichž některá nebyla blíže zjištěna. 
Konkrétně  se  podařilo  zjistit  schůzky  v Hrzánském  paláci  na  adrese  Loretánská 
177/9,  Praha  1,  v restauraci  Vojanův  dvůr  na  adrese  U  Lužického  semináře  21, 
Praha  1,  v Kramářově  vile  na  adrese  Gogolova  212/1,  Praha  1,  na  přesně 
nezjištěném  místě  v Praze  8  –  Karlín,  ve  Strakově  akademii  na  adrese  Nábřeží 
Edvarda  Beneše  4/128,  Praha  1,  v budově  Českých  drah,  a.s.  na  adrese  Nábřeží 
Ludvíka  Svobody  1222/12,  Praha  1,  v hotelu  Holiday  Inn  Brno  na  adrese 
Křížkovského 496/20, Brno – Pisárky, v Hotelu International Brno na adrese Husova 
200/16, Brno a na brněnském výstavišti na adrese Výstaviště 405/1, Brno. 
71 
 

 
 
 
Předmětem těchto utajených jednání bylo přislíbení určitých výhod v osobní rovině – 
slib  úplatku  pro  samotné  poslance  či  jimi  určené  osoby  výměnou  za  to,  že  umožní 
přijetí  předmětného  vládního  návrhu  zákona.  Slib  takových  výhod  (úplatku)  byl 
poskytnut  předem  a  byl  v  přímé příčinné  souvislosti  s následným  postupem  
tehdejších  poslanců  -  svědků  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
 
F
,  kteří  vzdáním  se  svých  poslaneckých  mandátů  schválení  návrhu  zákona 
umožnili. 
 
Většina  schůzek  (jednání)  byla  uskutečněna  na  jiných  místech  než  v budovách 
Poslanecké  sněmovny.  Tři  schůzky  sice  proběhly  v budově  Poslanecké  sněmovny, 
avšak  zjevně  se  jednalo  o  ryze  soukromé  jednání  jejich  účastníků,  ne  o  účast  na 
jednání  pléna  Poslanecké  sněmovny,  jejích  orgánů  či  klubů  politických  stran. 
Obsahem těchto schůzek, jak již bylo uvedeno, bylo vyjednávání o tom, že svědci Bc. 
P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  získají  v budoucnu  určité  funkce 
v obchodních  společnostech,  v nichž  je  Česká  republika  majoritním  akcionářem, 
nebo funkce v orgánech státu, případně, že takové funkce získají jimi určené osoby.  
Zde  tedy  již  nešlo  o  politické  vyjednávání  o  možných  úpravách  obsahu  vládního 
návrhu  zákona  o  změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů,  ale  o  privátní 
jednání, zda určité osoby mohou získat nějakou funkci pro sebe, nebo dokonce pro 
někoho  jiného  a  kterou  funkci  konkrétně,  jakož  i  o  příslib  budoucího  zajištění 
takovéto  pozice.  Jednalo  se  o  funkce,  k nimž  není  neomezený  přístup  a  na  jejichž 
vznik  není  právní  nárok.  Vyjednávání  skončilo  slibem  jedné  jednající  strany 
představované  obv.  RNDr.  P
  N
,  kterému  dělali  prostředníky  obvinění 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  a  Mgr.  R
  B
,  MBA,  druhé  jednající 
straně  představované  svědky  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing. 
I
  F
,  že  oni  sami  nebo  jimi  určené  osoby  získají  vymezené  funkce,  a 
takový  slib  byl  přijat.  Následně,  po  dokonání  trestného  činu,  k ustanovení  do 
příslušných funkcí také skutečně došlo. 
 
 
Skutkové  poznatky  o  „dvoukolejnosti  jednání“  a  o  povaze  i  obsahu  neoficiálních 
jednání vycházejí především  ze záznamů odposlechu telekomunikačního provozu a 
potvrzuje  je  i  vyhodnocení  zajištěných  šifrovaných  telefonů.  Zejména  lze  poukázat  
na  obsah  telekomunikačního  provozu,  v němž  se  zmiňují  „požadavky  na  NKU  a 
VZP“, hovoří se o okruzích k „postarání se“, o tom, že „by tam byla nějaká postupka, 
aby nebylo evidentní, že je to vyboxovaný tímhle tím způsobem“, varianta 5, že bude 
třeba  „součinnost  s K,  většina  spadá  pod  TOP“.  Ze  zjištěného  obsahu  zajištěných 
šifrovaných  telefonů  jasně  vyplývá,  že  oficiální  stranické  jednání  vedl  předseda 
poslaneckého  klubu  ODS  sv.  Z
  S
,  který  dostal  mandát  vést  formální 
jednání  se  6  poslanci,  na  intimnější  jednání  byla  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
),  což  sama  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  sdělila  obv.  Mgr. 
R
  B
,  MBA.  Vyjednávání  a  nabízení  určitých  funkcí  potvrzuje  i  lístek 
zajištěný  při  prohlídce  u  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  s obsahem 
„F
 NKU, Š
 VZP, R
 úklid“.  
 
Tvrzení  obviněných,  kteří  popírají,  že  by  s danými  poslanci byla  uzavřena  jakákoliv 
dohoda,  je  v  rozporu  nejen  s obsahem  odposlechu  a  záznamu telekomunikačního 
provozu, ale i s dřívějšími veřejnými prohlášeními jak obv. RNDr. P
 N
 (ten o 
dohodě přestal mluvit až v okamžiku, kdy se v médiích objevily názory právníků, že 
72 
 

 
 
taková obhajoba je problematická - např. Události, komentáře v ČT 24  18.06. 2013, 
kde  na  dotaz  moderátorky  „podle  N
  je  slibování  postů  výměnou  za  nějakou 
protislužbu,  třeba  za  hlasování,  běžnou  praxí“,  přítomný  profesor  práva  uvedl  „já 
bych byl velmi opatrný, pokud bych byl na jeho místě v takových výrocích, radši bych 
volil  formulaci,  že  si  nic  nepamatuji“)  ,  tak  i  dalších  tehdejších  politických 
představitelů.  Existenci  určité  dohody  či  dealu  s poslanci  obv.  RNDr.  P
  N
 
připustil  ve  svém  projevu  v Poslanecké  sněmovně  dne  14.6.2013,  tehdejší  ministr 
zahraničních věcí sv. K
 S
 pak veřejně označil jednání poslanců za 
„prachsprosté  vydírání“,  resp.  na  dotaz,  zda  mu  to  nepřipadá  jako  korupce, 
odpověděl “ano, je to přesně tak“ (Česká pozice 7. 1. 2013) a konečně sv. M
 
N
  uvedla,  že  to  „považuje  za  kompromis,  který  šel  přes  čáru,  za  hranu“ 
(Lidové noviny 6. 2. 2013). Je zcela jednoznačné, že pokud by neexistovala dohoda 
mezi obviněnými  a rebelujícími poslanci o jejich odchodu ze sněmovny výměnou za 
konkrétní  pracovní  pozice,  do  nichž  následně  i  nastoupili,  respektive  pokud  by  jim 
taková dohoda ze strany obviněných nebyla nabídnuta, včetně potřebné součinnosti 
k takové dohodě, jak to prokazuje obsah odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu,  nebyl  žádný  důvod,  aby  obv.  RNDr.  P
  N
  svůj  postup  veřejně 
obhajoval  jako  potřebný  politický  deal.  Nebyl  by  ani  žádný  důvod  veřejně  hovořit  o 
vydírání,  o  nepravostech,  o  odměňování  ze  státních  peněz  bez  jakékoli  zásluhy. 
Nebylo by veřejně hovořeno o tom, že jinak by nebylo možno zákony prosadit a že to 
byla poměrně levná cena, když škody pro stát by byly daleko větší, kdyby ty zákony 
neprošly, nebo že jde o kompromis přes čáru, za hranou. A naopak, pokud by bývalí 
poslanci  do  pracovních  pozic  byli  po  vzdání  se  mandátu  dosazeni  bez  předchozí 
dohody  a  podmínek,  tedy  jako  osoby  volné  na  trhu  práce,  nebyl  žádný  rozumný 
důvod, aby jejich kolegové z vládní koalice ve vztahu k nim hovořili o dealu, vydírání, 
o levné ceně za prosazení zákonů ve sněmovně nebo o kompromisu, který šel přes 
čáru.  Obhajobě,  že  na  předmětné    posty  ve  státem  řízených  či  ovládaných 
organizacích byli jmenováni bývalí poslanci bez jakékoli předchozí dohody, snad jen 
náhodou  nebo  jen  čistě  pro  jejich  odborné  kvality,  odporuje  skutečnost,  že  se 
v odposleších a záznamech telekomunikačního provozu mluví právě o předmětných 
konkrétních organizacích a o konkrétních místech v jejich orgánech, jakož i vyjádření 
informovaných osob, které hovořily o dohodě, dealu, vydírání, korupci. 
 
Nelze  přehlédnout,  že  byly  zjištěny  i  další  skutečnosti  prokazující,  že  se  obvinění 
snažili  vytvořit  hlasujícím  poslancům  komfortní  podmínky,  když   v případě  poslance 
Š
 se obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) baví s obv. Mgr. R
 
B
, MBA přímo o tom, že je třeba, aby se cítil komfortně, pročež je zajišťována 
pracovní  pozice  pro  jeho  přítelkyni,  dále  se  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) baví s obv. RNDr. P
 N
 zda nemohou nějak pomoci poslanci 
D
 s tím, že o to přeci všem jde nebo jsou ochotni se angažovat v zajišťování 
úklidu,  byť  se  šéf  ČD  sice  vzpírá,  ale  pokud  se  mu  vzkáže  shora,  je  ochoten  to 
zajistit.  Tyto  skutečnosti  potvrzují  ochotu  obviněných  plnit  přání  či  požadavky 
hlasujících poslanců, což následně vyústilo v to, že jiným poslancům za jejich postoje 
v legislativním  procesu  a  ve  sněmovně  slíbili  osobní  zvýhodnění  formou  konkrétní 
pracovní  pozice  ve  společnostech  se  státní  účastí  a  tito  toto  osobní  zvýhodnění 
přijali. 
 
 
73 
 

 
 
Provedenými  důkazy,  jež  jsou  v odůvodnění  obžaloby  specifikovány,  obžaloba 
považuje  za  důkazně  doložené,  že  v rámci  jednání  utajovaných,  skrytých  před 
veřejností: 
 
- obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
),  obv. Mgr. R
 B
, MBA a obv. 
RNDr. P
 N
 nejméně ode dne 5.9.2012 pojali společný úmysl, prostřednictvím 
obviněných Mgr. J
 N
 (dříve N
) a Mgr. R
 B
, MBA, slíbit 
tehdejším  poslancům  -  svědkům  Bc.  P
  T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing. 
I
 F
, jako úředním osobám,  úplatek ve formě získání členství  v orgánech 
–  představenstvu  nebo  dozorčí  radě  –  a  případně  i  v managementu  společností, 
v nichž je majoritním akcionářem Česká republika, nebo ve státních orgánech, 
- opakovaně probíhaly osobní schůzky nebo telefonická komunikace v této záležitosti 
mezi  osobami  obviněných  RNDr.  P
  N
,  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) a Mgr. R
 B
, MBA a osobou svědka Bc. P
 T
,  
- sv. Bc. P
 T
, jako úřední osoba, byl osobou pověřenou svědky Bc. M
 
Š
 a Ing. I
 F
 jednáním, jež mělo vyústit ve slíbení úplatku o výše 
popsaném obsahu, 
-  obv.  RNDr.  P
  N
  byl  osobou,  která  ze  své  tehdejší  pozice  předsedy  vlády 
České republiky, prostřednictvím obviněných Mgr. J
 N
 (dříve N
) a 
Mgr.  R
  B
,  MBA,    slíbila  tehdejším  poslancům  -  svědkům  Bc.  P
 
T
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  úplatek  a  po  dokonání 
trestného činu dodržení slibu úplatku, 
- v přesně nezjištěné době nejméně ode dne 18.9.2012 do dne 6.11.2012 si poslanci 
- svědci Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
 a Ing. I
 F
, jako úřední osoby, dali 
slíbit úplatek, 
- nejméně ode dne 5.11.2012 tehdejší předseda vlády obv. RNDr. P
 N
 začal 
vyvíjet aktivitu směřující k tomu, aby vůči poslancům - svědkům Bc. P
 T

Bc. M
 Š
 a Ing. I
 F
 dostál svému slibu úplatku, 
- nejpozději do dne 6.11.2012 došlo ze strany obviněných RNDr. P
 N
, Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) a Mgr. R
 B
, MBA k slibu úplatku, 
-  dne  20.12.2012  byl  vůči  bývalému  poslanci  -  svědku  Bc.  M
  Š

z iniciativy tehdejšího předsedy vlády České republiky obv. RNDr. P
 N
, za 
součinnosti dalších osob, dodržen předchozí slib úplatku a svědek byl zvolen členem 
dozorčí rady společnosti ČEPRO, a.s.. Dne 31.1.2013 poté byl sv. Bc. M
 Š

zvolen  do  uvolněné  funkce  předsedy  dozorčí  rady  obchodní  společnosti  ČEPRO, 
a.s.. 
- dne 11.1.2013 byl vůči bývalému poslanci -  svědku Ing.  I
 F
, z iniciativy 
tehdejšího předsedy vlády České republiky obv. RNDr. P
 N
, za součinnosti 
dalších  osob,  dodržen  předchozí  slib  úplatku  a  svědek  byl  zvolen  za  člena 
představenstva  společnosti  Český  Aeroholding,  a.s.,  dne  11.1.2013  dále  do  funkce 
místopředsedy představenstva společnosti Český Aeroholding, a.s. a souběžně dne 
11.1.2013 získal pozici  vrchního ředitele  pro strategii a rozvoj  ve společnosti Český 
Aeroholding, a.s., 
- dne 25.1.2013 byl vůči bývalému poslanci - svědku Bc. P
 T
, z iniciativy 
tehdejšího předsedy vlády České republiky obv. RNDr. P
 N
, za součinnosti 
dalších  osob,  dodržen  předchozí  slib  úplatku  a  osoba  požadovaná  svědkem  Bc. 
P
  T
  –  sv.  Ing.    L
  A
  -    byl,  s účinností  od  26.1.2013,  zvolen 
členem dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. a dále dne 14.3.2013 předsedou 
dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., 
74 
 

 
 
-  vůči  svědku  Bc.  P
  T
,  v důsledku  jeho  pozdějších  obav  z případných 
následků  tohoto  postupu,  nebyl  slib  úplatku dodržen  v celém  rozsahu  a  svědek  tak 
nezískal  členství    v orgánech  –  představenstvu  nebo  dozorčí  radě  –  a  případně  i 
v managementu  společností,  v nichž  je  majoritním  akcionářem  Česká  republika, 
nebo ve státních orgánech. 
 
 
 

Právní kvalifikace - bod I. obžaloby: 
 
 
Podle  §  334  odst.  1  trestního  zákoníku  se  úplatkem  rozumí  neoprávněná  výhoda 
spočívající  v přímém  majetkovém  obohacení  nebo  jiném  zvýhodnění,  které  se 
dostává  nebo  má  dostat  uplácené  osobě  nebo  s jejím  souhlasem  jiné  osobě  a  na 
kterou  není  nárok.  Podle  přesvědčení  státního  zástupce  skutečnosti  zjištěné 
v trestním  řízení  dokazují,  že  v případě  funkcí  pro  svědky  Bc.  P
  T

respektive  pro  sv.  Ing.  L
  A
,  Bc.  M
  Š
  a  Ing.  I
  F
  šlo 
právě o takovou neoprávněnou výhodu. Na dané funkce není právní nárok, nelze je 
bez  dalšího  získat  po  splnění  nějakých  předem  daných  podmínek  a  je  pouze  na 
představiteli  příslušného  orgánu  státu,  který  vykonává  oprávnění  majoritního 
akcionáře, koho do takových funkcí ustanoví. 
 
Nelze  souhlasit  s argumentací  uplatňovanou  v přípravném  řízení,  že  nabídka  práce 
nemůže být úplatkem. Podle § 334 trestního zákoníku se úplatkem rozumí, jak je již 
shora  uvedeno,  neoprávněná  výhoda  spočívající  v přímém  majetkovém  obohacení 
nebo  jiném  zvýhodnění,  které  se  dostává  nebo  má  dostat  uplácené  osobě  nebo 
s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Nabídka a slib práce, za kterou 
náleží odpovídající finanční odměna, přičemž na získání takové práce není nárok a 
uplácená  osoba  nemůže  mít  jistotu,  že  by  práci  i  jinak  získala,  je  formou  jiného 
zvýhodnění,  neboť uplácené osobě poskytuje  jistotu perspektivy  zabezpečení jejích 
životních  potřeb.  Toto  platí  jak  obecně,  tak  tím  spíše  u  prací,  u  nichž  poptávka 
převyšuje nabídku a které lze z hlediska povahy vykonávané práce a odměny za ni 
poskytované  považovat  za  lukrativní  či  společensky  prestižní.  Obžaloba  je 
přesvědčena, že v daném případě se přesně o takové nabídky pracovního uplatnění 
jednalo.  
 
Pokud jde o naplnění znaku skutkové podstaty trestného činu podplacení podle    § 
332  tr.  zákoníku  –  v  souvislosti  s obstaráním  věci  obecného  zájmu  –  obžaloba  je 
toho názoru, že obstarávání věcí obecného zájmu je nutno vymezit jako obstarávání 
všech úkolů, na jejichž plnění má zájem celá společnost nebo alespoň větší skupina 
občanů.  V tomto  směru  lze  za  nezpochybnitelné  považovat  to,  že  zájmem  celé 
společnosti  je  to,  aby  poslanci  v souladu  s čl.  23  odst.  3  zákona  č.  1/1993  Sb., 
Ústavy  České  republiky,    jednali  v souladu  se  svým  slibem,  kterým  na  svou  čest 
slibují, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího 
vědomí  a  svědomí,  a  dále  v souladu  s čl.  26  zákona  č.  1/1993  Sb.,  Ústavy  České 
republiky, podle něhož poslanci  vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým 
slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. 
 
Poslanec je členem jedné z komor Parlamentu České republiky, kterému je Ústavou 
svěřena  zákonodárná  moc,  kdy  Parlamentem  přijaté  ústavní  zákony  a  zákony  jsou 
75 
 

 
 
základními právními normami, které zásadním způsobem určují život a jednání všech 
občanů  České  republiky.  Výkon  poslaneckého  mandátu  vzhledem  k jeho  významu 
pro fungování státu a život společnosti nepochybně vykazuje znaky obstarávání věcí 
obecného  zájmu
.  Poslanec  ve  své  funkci  plní  úkoly  společnosti,  která  ho  v rámci 
systému  zastupitelské  demokracie  delegovala  k rozhodování  jménem  lidu,  k čemuž 
využívá  pravomocí  svěřených  mu  Ústavou,  ústavními  zákony  a  zákony.  Každý 
poslanec  se  výkonem  mandátu  podílí  na  činnosti  Poslanecké  sněmovny.  Proto  je 
třeba  výkon  mandátu,  opakovaně  zdůrazněno,  považovat  za  výkon  pravomoci. 
Výkonem  této  pravomoci  není  jen  vlastní  hlasování  poslance,  nýbrž  veškerá  jeho 
činnost,  která  může  vést  k ovlivnění  legislativního  procesu.  Poslanec  tedy  je  při 
výkonu  svého  mandátu  úřední  osobou  podle  §  127  odst.  1  písm.  c)  trestního 
zákoníku.  K vymezení  mandátu  poslance  a  k jeho  pravomoci  lze  např.  z Ústavy 
poukázat zejména na čl. 23 odst. 3, čl. 26, čl. 39, čl. 41 odst. 2, čl. 43 odst. 1 až 3 a 
6, čl. 49, čl. 50 odst. 2 a čl. 53. Na předmětnou věc lze z hlediska dovození znaku - 
v souvislosti  s obstaráním  věci  obecného  zájmu  -  aplikovat  i  argumentaci  NS  ČR 
z rozhodnutí 4Tdo 1352/2007, tak jak se uvádí v právních úvahách níže. 
 
 
Z hlediska zavinění je již ze samotné povahy jednání popsaného v žalobním návrhu 
zřejmé, že se ho všichni obvinění dopustili v úmyslu přímém ve smyslu § 15 odst. 1 
písm.  a)  trestního  zákoníku.  Je  zjevné,  že  obv.  RNDr.  P
  N
,  jako  předseda 
vlády,  po  předchozí  dohodě  a  ve  společném  úmyslu  s obviněnými  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  a  Mgr.  R
  B
,  MBA,  jejichž 
prostřednictvím jednal, usiloval, aby svědci Bc. P
 T
, Bc. M
 Š
 a Ing. 
I
  F
,  jako  poslanci  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR,  v souvislosti 
s hlasováním  o  návrhu  zákona,  s nímž  vláda  spojila  žádost  o  vyslovení  důvěry, 
jednali určitým způsobem, který měl zajistit, aby návrh byl schválen. Právě za tímto 
účelem  jim  cíleně  slíbil  a  nakonec,  po  dokonání  trestného  činu,  i  zajistil  poskytnutí 
úplatku.  Z takového  jednání  vyplývá,  že  chtěl  způsobem  uvedeným  v trestním 
zákoníku porušit zájem společnosti na řádném, nestranném a zákonném obstarávání 
věcí obecného zájmu. 
 
Z hlediska  společenské  škodlivosti  jednání  obviněných,  obvinění,  konkrétně  obv. 
RNDr. P
 N
, věnoval velký prostor  vysvětlení významu stabilizačního balíčku 
a popisu negativních důsledků pro případ, že by příslušný návrh zákona nebyl přijat. 
Ač není zřejmé, zda se z právního hlediska tímto obv. RNDr. P
 N
 dovolával 
krajní nouze ve smyslu § 28 trestního zákoníku, je zřejmé, že zákonné podmínky této 
okolnosti  vylučující  protiprávnost  v tomto  případě  nebyly  naplněny.  Jednak  nelze 
hrozbu  obviněným uváděných  negativních  důsledků  považovat  za  nebezpečí  přímo 
hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem a jednak v dané situaci existovaly i jiné 
prostředky  a  nástroje  (kromě  vytýkaného  jednání),  kterými  bylo  možné  úpravy 
státních  financí  docílit.  Mohla  být  vyjednána  kompromisní  podoba  návrhu,  která  by 
v legislativním  procesu  získala  většinovou  podporu,  mohl  být  zpracován  a  přijat  jiný 
návrh zákona ve stavu legislativní nouze apod. 
 
K uplatněné výhradě proti společenské škodlivosti lze konstatovat, že je zaměňována 
škodlivost stabilizačního balíčku (která není předmětem posouzení v trestním řízení) 
a škodlivost vytýkaného jednání.  Obžaloba je přesvědčena, že skutek popsaný pod 
bodem  I  žalobního  návrhu  je  vysoce  společensky  škodlivý,  když  porušuje  zájem 
společnosti  na  tom,  aby  věci  obecného  zájmu  byly  obstarávány  řádně,  nestranně, 
76 
 

 
 
nezištně  a  v souladu  s ústavním  pořádkem  a  právním  řádem.  Proces  přijímání 
zákonů  Parlamentem  České  republiky  je  nutno  pod  obstarávání  věcí  obecného 
zájmu  podřadit,  neboť  přijaté  zákony  jsou  právními  normami  s celospolečenským 
dopadem. Proto by měly být přijímány v souladu s Ústavou, která stanoví, že politický 
systém je založen na svobodné a dobrovolné soutěži politických stran (čl. 5 Ústavy) a 
že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním (čl. 
6  Ústavy).  Jednotliví  poslanci,  kteří  se  podílí  na  legislativním  procesu,  by  měli  svůj 
mandát  vykonávat  v zájmu  všeho  lidu  a  podle  svého  nejlepšího  vědomí  a  svědomí 
(srov.  čl.  23  odst.  3  Ústavy).  S takovým  výkonem  mandátu  není  souladné,  pokud 
někdo poslance přiměje k jinému způsobu hlasování (nebo nehlasování v případě, že 
se  svého  poslaneckého  mandátu  vzdá)  tím,  že  mu  slíbí  osobní  uplatnění 
v organizaci, v níž by takové uplatnění sám bez podpory nabízejícího nezískal, resp. 
by nemohl na takové získání spoléhat.  
 
Povaha případu,  postavení  osob na  případu  zúčastněných,  jakož  i celospolečensky 
pociťovaná  závažnost  korupce  v nejrůznějších  sférách  života  a  při  fungování  státu 
určují vysokou společenskou škodlivost daného případu. Z tohoto důvodu je na místě 
uplatňovat trestní odpovědnost a trestněprávní důsledky s ní spojené. 
 
Korumpování  zástupců  lidu,  jejichž  prostřednictvím  je  moc  ve  státě  vykonávána,  je 
třeba  principiálně  odmítnout,  stejně  jako  je  odmítáno  korumpování  voličů  při  volbě 
těchto svých zástupců. V této souvislosti lze poukázat na nález Ústavního soudu ze 
dne 18. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10, který odmítl, že by při volbách bylo možné, aby 
voličům  byla  za  jejich  hlasování  ve  prospěch  určité  volební  strany  poskytována 
úplata. Ústavní soud vyslovil názor, že smyslem voleb není dražba funkcí ve voleném 
orgánu, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče, který je 
zkorumpován,  není  nezávislá.  Obdobně  tento  názor  lze  aplikovat  i  na  situaci 
poslance,  jehož  vůle  a  výkon  mandátu,  pokud  je  poslance  korumpován  nabídkou 
nějakého osobního prospěchu, nejsou nutně nezávislé a nemůže se jednat o výkon 
takového  mandátu  podle  v zájmu  všeho  lidu  a  poslancova  nejlepšího  vědomí  a 
svědomí,  neboť toto je zkaleno vidinou poslancova osobního prospěchu.  Současně 
to narušuje volnou soutěž politických stran a nemůže jít o svobodné hlasování. 
 
Konečně  k právnímu  posouzení  ovlivňování  členů  zákonodárného  sboru  při  výkonu 
jejich  činnosti  poskytnutím  nebo  slibem  neoprávněné  výhody  je  třeba  uvést,  že 
stěžejním  právním  předpisem,  od  nějž  se  odvíjí  právní  posouzení  ovlivňování  členů 
zákonodárného  sboru  při  výkonu  jejich  činnosti  poskytnutím  nebo  slibem 
neoprávněné  výhody  je  Trestně  právní  úmluva  o  korupci  z 27.  1  1999,  jíž  je  Česká 
republika jako členský stát Rady Evropy vázána, zveřejněná pod č. 70/2002 Sb. m. s. 
 
Článek 2 Úmluvy ukládá každé smluvní straně tedy i České republice přijmout taková 
legislativní  a  jiná  opatření,  která  budou  nezbytná  pro  to,  aby  nabídka,  slib  nebo 
poskytnutí  nepatřičné  výhody  přímo  či  nepřímo  nějakou  osobou  veřejnému  činiteli 
smluvní strany, ať již přímo jemu nebo někomu jinému, aby jednal anebo nejednal při 
výkonu jeho funkce, bylo pokládáno za trestný čin podle tuzemského práva, je-li tento 
čin spáchán úmyslně. 
 
Článek  3  Úmluvy  ukládá  každé  smluvní  straně,  tedy  i  České  republice  přijmout 
taková legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná pro to, aby přímý či nepřímý 
požadavek  nebo  přijetí  neoprávněné  výhody  veřejného  činitele  smluvní  strany  pro 
77 
 

 
 
sebe či pro někoho jiného, nebo přijetí nabídky či slibu takové neoprávněné výhody, 
aby  jednal  anebo  nejednal  při  výkonu  jeho  funkce,  bylo  pokládáno  za  trestný  čin 
podle tuzemského práva, je-li tento čin spáchán úmyslně. 
 
Článek  4  Úmluvy  ukládá  každé  smluvní  straně,  tedy  i  České  republice  přijmout 
taková legislativní a jiná opatření,  která  jsou nezbytná pro  to,  aby  jednání uvedené 
v článcích  2  a  3  bylo  pokládáno  za  trestný  čin  podle  vnitrostátního  práva,  dopustí-li 
se  ho  osoba,  která  je  členem  tuzemského  parlamentního  shromáždění  se 
zákonodárnou nebo správní pravomocí. 
 
Uvedené  články  Úmluvy  je  tedy  třeba  vyložit  tak,  že  Česká  republika  jako  signatář 
Úmluvy musí přijmout  legislativní  a jiná opatření nezbytná pro  to,  aby nabídka,  slib 
nebo poskytnutí neoprávněné výhody veřejnému činiteli v souvislosti s výkonem jeho 
funkce  nebo  požadavek  či  přijetí  neoprávněné  výhody  veřejným  činitelem 
v souvislosti  s výkonem  jeho  funkce  bylo  pokládáno  za  trestný  čin,  a  to  i  tehdy 
dopustí-li  se  takového  jednání  člen  zákonodárného  sboru  nebo  směřuje-li  takové 
jednání vůči členu zákonodárného sboru. 
 
Požadavek  Úmluvy  našel  odraz  v ust.  §  331  resp.  §  332  trestního  zákoníku,  které 
v tuzemském právu upravují  trestný čin přijetí úplatku resp. podplacení ve spojení s    
§  127  odst.  1  písm.  c)  trestního  zákoníku,  který  definuje  úřední  osoby,  za  něž  se 
považují kromě jiných i členové zákonodárného sboru. Těmito ustanoveními trestního 
zákoníku  Česká  republika  jako  signatář  Úmluvy  dostála  svému  závazku  z Úmluvy, 
když  legislativně  upravila,  aby  nabídka,  slib  nebo  poskytnutí  neoprávněné  výhody 
veřejnému  činiteli  v souvislosti  s výkonem  jeho  funkce  nebo  požadavek  či  přijetí 
neoprávněné  výhody  veřejným  činitelem  v souvislosti  s výkonem  jeho  funkce  bylo 
pokládáno  za  trestný  čin,  a  to  i  tehdy  dopustí-li  se  takového  jednání  člen 
zákonodárného  sboru  nebo  směřuje-li  takové  jednání  vůči  členu  zákonodárného 
sboru. 
 
Úmluva  samozřejmě  zavazuje  i  ostatní  členské  státy  Rady  Evropy  případně  další 
signatáře, což se projevuje mezinárodní judikaturou k předmětné problematice. 
 
Z rozsudku  Nejvyššího  soudu  Španělska  ze  dne  19.  12.  2000,  sp.  zn.  2103/2000  – 
č.l. 6841-6860, svazek č. 21 -  se podává skutkový děj, jehož podstatou je domluva 
mezi obžalovanými, jejímž cílem bylo dosáhnout toho, aby Strana nezávislých, která 
získala  v Městské  radě  v Arrecife  místa  pro  deset  radních,  mohla  na  této  radnici 
získat  i  starostenský  úřad.  Za  tímto  účelem  člen  zastupitelstva    obžalovaný  Maria 
navrhl druhému obžalovanému jménem Eusebio, rovněž členu zastupitelstva, aby se 
na příštím plénu, na němž se měla ustavovat nová městská rada a volit nové vedení, 
zdržel  hlasování  a  tímto  způsobem  volbu  ovlivnil.  Za  to  měl  obžalovaný  Maria 
obžalovanému Eugeniovi nabídnout částku 12 000 000 peset a funkci náměstka pro 
dopravu a bezpečnost s měsíčním platem 300 000 peset. Obžalovaný Eugenio, bez 
ohledu na zájmy, které měl obhajovat z titulu své funkce, do níž byl demokratickým 
způsobem  zvolen,  nabídku  druhého  obžalovaného  za  účelem  vlastního  obohacení 
přijal,  zdržel  se  hlasování  a  volbu  tak  ovlivnil.  Za  toto  jednání  byli  oba  obžalovaní 
odsouzeni.  Nejvyšší  soud  Španělska  výše  citovaným  rozsudkem  jejich  odvolání 
stojící  na  tvrzení,  že  šlo  o  součást  pravomocí  svěřených  obžalovaným  v rámci 
mandátu  a  že  jde  o  politický  akt  nepodléhající  soudnímu  přezkumu,  odmítl 
s odůvodněním,  že  v demokratickém  systému není  prostor  pro  korupci,  která  počítá 
78 
 

 
 
s odkupem  hlasů  volených  zástupců.  Odmítl  i  tezi  obžalovaných,  že  veřejní  činitelé 
vykonávající  politické  funkce,  do  nichž  byli  zvoleni,  nepodléhají  obecné  jurisdikci, 
tudíž, že jejich posuzování přísluší pouze voličům a vyložil, že je nesporné, že došlo 
k nesprávnému  jednání,  kdy  došlo  k manipulacím,  jež  neodpovídají  zásadám 
spravedlnosti,  loajality  a  důvěryhodnosti,  které  jsou  očekávány  od  zvolených 
zástupců občanů v demokratické společnosti.  
 
Soud Italské republiky v Neapoli rozsudkem ze dne 23. 10. 2013 / záznam v registru 
rozsudků č. 2328/13 / - č.l. 6826-6838, svazek č. 21 - schválil dohodu o vině a trestu, 
jejímž  obsahem  je  skutečnost,  že  senátor  Italské  republiky  Sergio  de  Gregorio 
společně  se  Silviem  Berlusconim  podnikal  rozsáhlou  politickou  strategii  směřující 
k rozbití  početní  většiny  předsedy  vlády  Romana  Prodiho  spočívající  v tom,  že 
senátor  Sergio  de  Gregorio  postupně  převzal  částku  tři  miliony  euro  výměnou  za 
hlasování proti návrhům většiny s cílem přivodit pád vlády Romana Prodiho, čímž u 
něj  vznikl  protiprávní  mandát  v rozporu  se  svobodným  hlasováním  podle  čl.  67 
Ústavy Italské republiky a následně v souladu domluvou opakovaně v době od 2. 8. 
2007  do  24.  1.  2008  hlasoval  proti  návrhům  vládní  většiny,  za  což  mu  byl  uložen 
podmíněný trest odnětí svobody. 
 
Soud  své  rozhodnutí  odůvodnil  kromě  jiného  tím,  že  byť  je  parlamentní  činnost 
nepochybně  svobodná,  už  samotné  finanční  podrobení  si  některého  ze  senátorů, 
který  tak  příjme  závazek  tajného  mandátu,  představuje  akt,  který  je  v rozporu 
s povinnostmi  úřadu  a  především  je  zakázaný  Ústavou  Italské  republiky.  Soud  dále 
připomněl i rozsudek Nejvyššího soudu Italské republiky č. 34834 ze dne 25. 8. 2009, 
který  vyložil,  že  trestný  čin  korupce  naplní  dohoda,  jejímž  předmětem  je 
podmaňování si veřejného činitele ve prospěch zájmů korumpující osoby, přičemž se 
realizuje tak, že korumpující osoba za účelem zajistit si následné úsluhy, přislíbí nebo 
předá  korumpovanému  subjektu  finanční  částku  nebo  mu  poskytne  jinou  výhodu, 
kterou korumpovaný příjme.  
 
Obdobně v trestní věci Spojené státy proti Phillipovi A. Hamiltonovi bylo rozhodnuto 
tak,  že  Phillip  A.  Hamilton  se  dopustil  korupce,  když  jako  zákonodárce  sněmovny 
delegátů  státu  Virginie,  USA  a  člen  podvýboru  základního  a  středního  vzdělání 
sněmovního  výboru  pro  přidělování  finančních  dotací,  tedy  v pozici  zákonodárce, 
zajistil státní financování státní vysoké školy výměnou za zaměstnání na této vysoké 
škole  (rozsudek Spojené státy proti  Phillipovi A.  Hamiltonovi č.  11-4847 ze dne 13. 
12. 2012) - č.l. 6863-6910, svazek č. 21. 
 
Dále  je  možno  připomenout  informace  sdělovacích  prostředků  o  trestním  řízení 
vedeném v Rakousku proti europoslanci Ernstu Strasserovi, který byl v březnu 2014 
vídeňským zemským trestní soudem odsouzen za korupční jednání spočívající v tom, 
že  v roce 2010 přijal nabídku zaměstnání u společnosti s roční platem 100 000 eur 
výměnou za ovlivnění evropské legislativy. 
 
Analýzou  výše uvedených  rozhodnutí  se  zjišťuje,  že  v Evropě  i  zámoří  se  objevují 
snahy korumpovat členy zákonodárného sboru v souvislosti s výkonem jejich funkce, 
přičemž  soudy  v uvedených  konkrétních  věcech  vyložily,  že  je  protiprávní  a  trestné 
ovlivňovat  člena  zákonodárného  sboru  v souvislosti  s výkonem  jeho  mandátu 
jakoukoli korupční nabídkou, tedy i nabídkou pracovní pozice a takové jednání není 
dovoleno  ani  politikům  k dosažení  jejich  politických  cílů.  Zjevně  tedy  demokratické 
79 
 

 
 
právní  státy  svobodnou  a  nezávislou  činnost  svých  zákonodárných  shromáždění 
považují  za natolik důležitou hodnotu právního státu,  že ji chrání  před protiprávním 
ovlivňováním i normami trestního práva. 
 
Analyzovaná soudní judikatura pak zcela odpovídá i ustanovením Úmluvy OSN proti  
korupci z roku 2003 (č.l. 6911-2912, svazek č. 21), která vstoupila v platnost 14. 12. 
2005 a ke které Česká republika přistoupila  29. 11. 2013 jako 169.  stát a zároveň 
předposlední členská země EU.. 
 
Úmluva  OSN  proti  korupci  ve  shodě  s Trestně  právní  úmluvou  o  korupci  z 27.  1. 
1999  smluvním  stranám  v čl.  15  ukládá  přijmout  taková  legislativní  a  jiná  opatření, 
která jsou nezbytná pro to, aby pokud budou spáchány úmyslně, byly za trestné činy 
pokládány: 
 
a/ slib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody veřejnému činiteli, ať již přímo, 
nebo zprostředkovaně, pro činitele samotného nebo pro jinou osobu či subjekt proto, 
aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání při výkonu svých úředních povinností, 
 
b/    požadování  nebo  přijetí  ze  strany  veřejného  činitele,  ať  již  přímo,  nebo 
zprostředkovaně, neoprávněné výhody pro činitele samotného nebo pro jinou osobu 
či  subjekt  proto,  aby  tento  činitel  jednal  nebo  se  zdržel  jednání  při  výkonu  svých 
úředních povinností. 
 
Veřejného činitele pak Úmluva OSN proti korupci v čl. 2 definuje kromě jiných i jako 
osobu vykonávající zákonodárnou činnost ve státě, který je smluvní stranou Úmluvy 
ať již jde o funkci obsazovanou jmenováním nebo volenou. 
 
Otázku, zda je možno do činnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zasahovat 
ovlivňováním  poslanců  poskytnutím  neoprávněné  výhody  v souvislosti  s výkonem 
mandátu,  je  analýzou  výše  uvedených  ustanovení  úmluv,  jimiž  je  Česká  republika 
vázána,  nutno  zodpovědět  tak,  že  nikoli.  Poslanec  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu ČR je totiž nepochybně veřejným činitelem ve smyslu čl. 2 Úmluvy OSN 
proti korupci resp. členem tuzemského parlamentního shromáždění se zákonodárnou 
pravomocí  ve  smyslu  čl.  4  Trestně  právní  úmluvy  o  korupci  ze  dne  27.  1.  1999, 
přičemž  obě  úmluvy,  jimiž  je,  jak  se  opětovně  připomíná,  Česká  republika  vázána, 
vyžadují,  aby  za  trestný  čin  byla  pokládána  slib,  nabídka  nebo  poskytnutí 
neoprávněné výhody poslanci ať již přímo nebo zprostředkovaně, aby tento poslanec 
jednal  nebo  se  zdržel  jednání  při  výkonu  jeho  funkce,  rozumí  se  při  výkonu  jeho 
poslaneckého mandátu. 
 
K témuž  závěru  je  ovšem  třeba  dospět  i  výkladem  norem  národního  práva, 
především  vyložením  příslušných  článků  Ústavy  ČR  a  poté  i  ustanovení  trestního 
zákoníku  jako  normy  jednoduchého  práva,  při  respektování  příslušných  článků 
mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika, jak uvedeno výše, rovněž vázána.  
 
Čl. 5 Ústavy stanoví, že politický systém je založen na volné soutěži politických stran 
respektujících základní demokratické principy. 
 
Čl.  6  Ústavy  stanoví,  že  politická  rozhodnutí  vycházejí  z vůle  většiny  vyjádřené 
svobodným hlasováním. 
80 
 

 
 
 
Čl.  22  Listiny  základních  práv  a  svobod  stanoví,  že  výklad  a  používání  zákonné 
úpravy  všech  politických  práv  a  svobod  musí  umožňovat  a  ochraňovat  svobodnou 
soutěž politických sil v demokratické společnosti. 
 
Zasahováním  do  činnosti  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  ovlivňováním 
poslance nabídkou neoprávněné výhody v souvislosti s výkonem jeho mandátu, tedy 
i v průběhu účasti poslance na legislativním procesu jako výkonu jeho mandátu jsou 
článek 5 a článek 6 Ústavy porušovány.  
 
 Je tomu tak proto, že jestliže je nabídkou neoprávněné výhody poslanci ovlivňován 
výsledek  hlasování  ve  sněmovně,  nemůže  v případě  takového  hlasování  jít  o 
svobodné  hlasování.  Článek  6  Ústavy,  jak  uvedeno  výše,  totiž  stanoví,  že  politická 
rozhodnutí  vycházejí  z vůle  většiny  vyjádřené  právě  svobodným  hlasováním.  A 
hlasování,  které  je  ovlivněno  nabídkou  neoprávněné  výhody,  není  a  nemůže  být 
svobodným hlasováním ve smyslu čl. 6 Ústavy. 
 
Současně pokud je úplatkem nebo slibem úplatku ovlivňováno složení sněmovny a 
tím i výsledná podoba legislativního procesu týkající se konkrétního návrhu zákona, 
pak  zjevně  dochází  i  k obcházení  výsledků  svobodných  voleb  jako  základu 
demokratického  státu,  což  je  v rozporu  s volnou  soutěží  politických  stran,  na  níž  je 
založen ve smyslu čl. 5 Ústavy politický systém. 
 
K tomu  lze  podpůrně  připomenout  nález  ÚS  Pl.ÚS  57/10  z 18.  1.  2011  ve  věci 
hlasování  ve  volbách  do  zastupitelstva  města  Krupka,  v němž  byla  posuzována 
otázka možnosti  poskytovat voličům  za jejich hlasování ve prospěch volební strany  
úplatu.  Takovou  možnost  ústavní  soud  odmítl  a  to  i  v rovině  podústavního  práva 
s tím,  že  smyslem  voleb  do  obecního  zastupitelstva  není  dražba  funkcí  v obecní 
samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle  voličů při výběru kandidátů. Ústavní  soud 
vyložil, že vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá. 
   
Nález  lze  tedy  aplikovat  i  na  případ  ovlivňování  poslance  nabídkou  neoprávněné 
výhody  v souvislosti  s výkonem  jeho  mandátu,  tedy  i  v průběhu  účasti  poslance  na 
legislativním procesu jako výkonu jeho mandátu v tom směru, že vůle poslance, který 
je  korumpován-ovlivňován  nabídkou  neoprávněné  výhody  v souvislosti  s výkonem 
jeho  funkce,  není  nezávislá,  čímž  je,  jak  uvedeno  shora,  ve  smyslu  čl.  6  Ústavy 
narušována volná soutěž politických stran a nemůže jít ani o svobodné hlasování ve 
smyslu čl. 5 Ústavy.  
 
Problematikou  dodržování  pravidel  volné  soutěže  politických  stran  ve  smyslu  čl.6 
Ústavy,  resp.  zasahováním  do  těchto  pravidel  formou  slíbení  či  poskytnutí  úplatku-
neoprávněné výhody, se zabýval i NS ČR, když posuzoval, jednání jehož podstatou 
byl  nabídnutí  finanční  odměny  poslanci  Poslanecké  sněmovny  parlamentu  ČR 
zvolenému za konkrétní politickou stranu za přestoupení do jiné politické strany, což 
mohlo zásadně ovlivnit rozložení politického zastoupení ve sněmovně a fakticky tak 
ovlivnit i výsledky jejího budoucího rozhodování. 
 
Nejvyšší  soud  ČR  v rozhodnutí  sp.  zn.  4  Tdo  1352/2007  vyložil,  že  zájem  na 
dodržení  pravidel  volné  soutěže  politických  stran  a  tím  i  na  respektování  výsledků 
voleb  je  za  všech  okolností  bezpochyby  věcí  obecného  zájmu.  V opačném  případě 
81 
 

 
 
by výsledky hlasování voličů postrádaly význam, mandáty získané ve volbách by se 
staly  předmětem  obchodu  ovládaného  nikoli  volnou  soutěží  politických  stran 
respektující základní demokratické  principy, ale  zákulisní poptávkou po mandátech. 
Snaha  o  dosažení  takového  povolebního  přestupu  zvoleného  poslance  umocněná 
korupčním jednáním tak byla dle soudu jednak nepřípustným zasahováním do volné 
soutěže  politických  stran  respektujících  základní  demokratické  principy  a  zároveň 
jednáním, které je v rozporu s trestním zákonem. 
 
Zmiňované  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  ČR  pak  potvrdil  i  Ústavní  soud  svým 
usnesením sp. zn. II. ÚS 1388/08. 
 
Právní  závěry  z citovaného  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  ČR  lze  nepochybně 
vztáhnout  i  na  právě  posuzovanou  trestní  věc.  Je  totiž  zřejmé,  že  nabídka 
neoprávněné  výhody  poslanci  výměnou  za  vzdání  se  mandátu  ve  sněmovně 
v souvislosti  s konkrétním  legislativním  procesem  ve  sněmovně,  je  jednak 
zasahováním  do  činnosti  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  -  konkrétně 
ovlivňováním jejího legislativního procesu a hlasování v něm, a tedy porušením čl. 6  
Ústavy,  neboť  zcela  nepochybně  nejde  o  svobodné hlasování.  Současně  je  ovšem 
též snahou o změnu politického rozložení sil ve sněmovně, kterého bylo dosaženo ve 
svobodných  volbách,  a  tedy  porušením  čl.  5  Ústavy,  neboť  jde  o  nepřípustné 
zasahování  do  volné  soutěže  politických  stran.  A  právě  zasahování  do  politického 
rozložení  sil  ve  sněmovně  slibem  úplatku  Nejvyšší  soud  ČR  svým  výše  uvedeným 
rozhodnutím odmítl a označil za trestné, když vyložil, že zájem na dodržení pravidel 
volné  soutěže  politických  stran  a  tím  i  na  respektování  výsledků  voleb  je  za  všech 
okolností  bezpochyby  věcí  obecného  zájmu a  snaha  o dosažení  změny  politického 
rozložení  sil  ve  sněmovně  umocněná  korupčním  jednáním  je  jednak  nepřípustným 
zasahováním  do  volné  soutěže  politických  stran  respektujících  základní 
demokratické  principy  a  zároveň  jednáním,  které  je  v rozporu  s trestním  zákonem. 
Uvedený výklad zmiňovaných článků Ústavy a jejich aplikace na posuzovanou trestní 
věc  jsou  souladné  i  s čl.  22  Listiny,  který  stanoví,  že  výklad  a  používání  zákonné 
úpravy  všech  politických  práv  a  svobod  musí  umožňovat  a  ochraňovat  svobodnou 
soutěž  politických  sil  v demokratické  společnosti  a  proto  politika,  která  je  formou 
uplatnění politických práv, nemůže být založena na korupci, neboť právě korupce v 
politice volné soutěži politických sil brání. 
 
  
Věcné a listinné důkazy, odposlech a záznam telekomunikačního provozu – bod II.: 
1-31)  žalobního návrhu: 
 
 
Zjištěný  skutkový  stav  má,  vyjma  shora  rozvedených  výpovědí  svědků,  oporu 
v následujících důkazech: 
 
- protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 13.6.2013 konané 
v kanceláři č. 129 užívané sv. Ing. L
 P
 v budově Úřadu vlády ČR na 
adrese  Praha  1  –  Malá  Strana,  Nábřeží  Edvarda  Beneše  4/128  (č.l.  2710  a  násl. 
spisu, svazek č. 9)

 
82 
 

 
 
-  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  v  bytě  užívaném  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
) na adrese 
 
(č.l. 1850 a násl. spisu, svazek č. 6)
 
-  záznamech  odposlechu  telekomunikačního  provozu  realizovaného  ve  vztahu 
k účastnické  stanici 
  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
),  a  to  na  podkladě  příkazu  soudce  Okresního  soudu  v Ostravě  ze  dne 
5.9.2012  sp.  zn.  0  Nt  5908/2012/V,  V269/2012,  příkazu  soudce  Krajského  soudu 
v Ostravě  ze  dne  4.1.2013  sp.  zn.    V 62-2/2012,  5  Nt  857/2012  a  příkazu  soudce 
Krajského  soudu  v Ostravě  ze  dne  3.5.2013  sp.  zn.  V 24-2/2013,  5  Nt  820/2013 
(protokoly  o  záznamu  telekomunikačního  provozu,  CD  discy  se  záznamy 
telekomunikačního provozu č.l. 6458-6465, svazek č. 20)

 
- protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 13.6.2013 konané 
v kanceláři č.  153 užívané  obv.  Mgr. J
 N
 (dříve N
)  v budově 
Úřadu vlády ČR na adrese Praha 1  – Malá Strana, Nábřeží Edvarda Beneše 4/128 
(č.l.  2015-2062, 2079-2094, svazek č. 6)
 
-  protokolu  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  konané  v prostorách 
užívaných  společností  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ 
24761435,  se  sídlem  Pařížská  2,  Praha  1,  na  adrese  Pařížská  934/2,  Praha  1  – 
Staré Město (č.l. 8462-8516, svazek č. 26)
 
- protokolu o vydání věcí společností Christian Dior Couture CZ s.r.o., IČ 27092046, 
se sídlem Pařížská 4, Praha 1 (č.l. 8587-8615, 8617-8620, svazek č. 26)
 
- protokolu o vydání věcí společností KPMG Česká republika, s.r.o., IČ 00553115, se 
sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600 (č.l. 8622-8626, svazek č. 26)
 
-  protokolu  o  vydání  věcí  společností  Iron  Mountain  Česká  republika  s.r.o.,  IČ 
25064631, se sídlem Zahradní 105, 252 61 Jeneč (č.l. 8628-8643, svazek č. 26)
 
-  protokolu  o  vydání  věci  společností  ALO  jewerly,  s.r.o.,  IČ  26494574,  sídlem  Na 
Maninách 1040/7, Praha 7 – Holešovice (č.l. 8647-8648, svazek č. 26)
 
-  protokolu  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  konané  v prostorách  užívaných 
společností ALO jewerly, s.r.o., IČ 26494574, sídlem Na Maninách 1040/7, Praha 7 – 
Holešovice, na adrese Na Maninách 1040/7, Praha 7 (č.l. 8553-8584, svazek č. 26)
 
  
K jednotlivým darům byly zjištěny následující skutečnosti: 
 
 
II.:1) 
Dne 13.6.2013, v rámci prohlídky jiných prostor a pozemků konané v kanceláři č. 129 
užívané  k výkonu  zaměstnání  sv.  Ing.  L
  P
  na  Úřadu  vlády  České 
republiky na adrese Nábřeží Edvarda Beneše 4/128, Praha 1 – Malá Strana (protokol 
o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  2710  a 
násl.  spisu  -  svazek  č.  9)  
byla  jako  stopa  č.  22  zajištěna  faktura  Cartier  č. 
172702000000330  (přestože  jméno  kupujícího  bylo  na  faktuře  začerněno,  zůstalo 
83 
 

 
 
čitelné a jako kupující byl zjištěn sv.  JUDr. K
 M
, LL.M.), na částku 25.500,- 
Kč (faktura č.l. 9537, svazek č. 29), a dále  doklad o vrácení zboží (č.l. 9536, svazek 
č. 29)

 
V přípravném řízení bylo  zjištěno, že v případě dokladu na č.l. 9536 spisu se jedná o 
doklad  o  vrácení  již  dříve  zakoupeného  zboží.  K předcházející  faktuře  (č.l.  9535, 
svazek č. 29)
 pak bylo  zjištěno,  že dne 27.1.2012 zakoupil sv.  JUDr. K
 M

LL.M.  zboží  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ 
24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1. Dle vystavené faktury se jednalo o náušnice 
z kolekce Trinity, sériové číslo RR7093, v ceně 48.600,- Kč a náhrdelník, sériové číslo 
SK6510, v ceně 43.600,- Kč. Celková cena nákupu ve výši 92.200,- Kč byla uhrazena 
platební kartou. 
 
Následně  dne  26.2.2012  bylo  výše  popsané  zboží  v prodejně  Richemont  Northern 
Europe  GmbH,  organizační  složka  vráceno  a  za  navrácenou  finanční  částku  byly 
zakoupeny  náušnice  z kolekce  Trinity  (větší  model),  sériové  číslo  HS9610,  v ceně 
79.400,-  Kč  a  složka  na  dokumenty  z telecí  kůže  v ceně  38.300,-  Kč.  Nedoplatek  ve 
výši 25.500,- Kč byl uhrazen na místě v hotovosti. Na navrácení zboží a nákup nového 
zboží byla vystavena samostatná faktura, a to opět na jméno JUDr. K
 M
 kdy 
právě  tato  faktura  byla  dne  13.6.2013  zajištěna  v rámci  provedené  prohlídky  jiných 
prostor u sv. Ing. L
 P

 
Oba  obchodní  případy  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační 
složka realizoval prodejce - sv. F
 D
, jehož výpověď je rozvedena shora. 
 
 
 
Opatřené  důkazy  odůvodňují  závěr,  že  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 

obdržela v přesně nezjištěné době od 27.1.2012 do 26.2.2012 náušnice a náhrdelník 
zn. Cartier v ceně 92.200,- Kč,  a to jako dar od osoby svědka JUDr. K
 M

LL.M..  S.  JUDr.  K
  M
,  LL.M.  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn. Následná výměna 
obdrženého daru za jiné zboží není ve vztahu k dani darovací relevantní. 
 
II.:2) 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
 (protokol o provedení domovní prohlídky ze dne 13.6.2013 – č.l. 1850 a 
násl. spisu - svazek č. 6) byl jako stopa č. 26 zajištěn paragon č. 888012, Mercury-
Jeweller  boutique,  na částku  305.000,-  Kč,  ze  dne  21.8.2012  (č.l.  9566,  svazek  č. 
29)
.  Obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  do  protokolu  o  provedení  domovní 
prohlídky k předmětnému paragonu uvedla, že „se  jednalo o dárek k narozeninám, 
bylo  to  zlato,  náušnice  a  řetízek,  kdy  k tomuto  měla  doklad,  k případné  reklamaci, 
dárek  byl  od  toho  Itala  jménem  G

.  K osobě  „G
“  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  dále  do  protokolu  uvedla,  že  „má  přítele,  který  je 
v zahraničí  a  když  přijede,  tak  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  vždy  něco 
84 
 

 
 
zakoupí.  Jedná  se  o  bývalého  nápadníka,  ital  Gi
,  příjmení  nyní  nechci 
uvádět.“ 
 
Samotný zajištěný paragon obsahuje informace o nákupu provedeném dne 21.8.2012, 
ke kterému došlo v prodejně Mercury – Jeweller boutique, společnosti Fine Jewellery 
s.r.o.,  Pařížská  30,  Praha  1.  Předmětem  nákupu  byl  přívěsek  a  náušnice  značky 
Carrera, zhotovené ze zlata, v celkové ceně 305.000,- Kč.  
 
Opatřené důkazy odůvodňují  závěr,  že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
)  je 
vlastníkem  šperků  zn.  Carrera  v pořizovací  ceně  305.000,-  Kč,  které  původně 
zakoupila neidentifikovaná osoba italské národnosti jménem „G
“, a to jako dar 
pro  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  k  narozeninám.    Z vyjádření  obv.  Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
)  vyplývá,  že  v případě  osoby  „G
“  se  jedná  o 
přítele,  který  k ní  nebyl  a  není  v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  a dar od 
této osoby tak spadá do třetí skupiny osob ve  vztahu k výpočtu daně darovací podle 
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:3) 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  - svazek č.  6)  
  byl fotograficky  zadokumentován kožich  zn.  Christian Dior  (č.l. 
9592-9593, svazek č. 29)

 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  uvedený  kožich  byl  pod  kódem  zboží 
2A26110C62010, 839 Gris Fourrure Gilet, T 38 zakoupen dne 26.10.2012 v prodejně 
Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1.  Faktura  byla 
vystavena na jméno L
 P
 a prodejní cena kožichu byla 220.000,- Kč (faktura 
č.l. 9590, svazek č. 29)
 
V rámci vedeného trestního řízení byl na podkladě příkazu soudce Okresního soudu 
v Ostravě  ze  dne  5.9.2012  sp.  zn.  0  Nt  5908/2012/V,  V269/2012,  příkazu  soudce 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.1.2013 sp.  zn.   V 62-2/2012, 5 Nt 857/2012 a 
příkazu soudce Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.5.2013 sp.  zn.  V 24-2/2013, 5 
Nt  820/2013  prováděn  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu,  a  to  ve 
vztahu  k účastnické  stanici 
  užívané  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
). 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9568-9589, svazek č. 29) 
 
-  ze dne 23.10.2012, 12:09, 14:06, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  23.10.2012,  13:01,  účastníci  JUDr.  K
  M
ř,  LL.M.  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
- ze dne 24.10.2012, 07:52, 09:43, 12:11, 12:25, 19:42, účastníci Ing. L
 P
 a 
Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
- ze dne 24.10.2012, 07:52, 07:56, účastníci P
 U
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
85 
 

 
 
-  ze  dne  25.10.2012,  14:18,  14:27,  15:11,  16:28,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  25.10.2012,  16:14,  účastníci  JUDr.  K
  M
,  LL.M.  a  Mgr.  J
 
N
(dříve N
), 
-  ze  dne  26.10.2012,  09:14,  10:16,  13:16,  13:35,  14:09,  17:09,  17:23,  účastníci  Ing. 
L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
- ze dne 26.10.2012, 11:59, 12:03, 16:20, 21:50, účastníci JUDr. K
 M
, LL.M. 
a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
- ze dne 27.10.2012, 15:01, 15:11, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
- ze dne 27.10.2012, 15:32, 17:03, účastníci JUDr. K
 M
, LL.M. a Mgr. J
 
N
 (dříve N
), 
- ze dne 28.10.2012, 00:07, 00:10, účastníci JUDr. K
 M
, LL.M. a Mgr. J
 
N
 (dříve N
), 
 
a  ze  souvisejících  dalších  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v prodejně 
Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.  uhradil  v hotovosti  sv.  JUDr.  K
  M
,  LL.M.  a 
následně jej daroval Mgr. J
 N
 (dříve N
). 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  kožichu  zn.  Christian  Dior  s kódem  2A26110C62010,  839  Gris  Fourrure 
Gilet,  T  38,  v pořizovací  ceně  220.000,-  Kč,  které  původně  zakoupil  a  následně  obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
) dne 26.10.2012 daroval sv. JUDr. K
 M

LL.M..  Sv.  JUDr.  K
  M
,  LL.M.  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:4) 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9568-9589, svazek č. 29)
 
 
-  ze dne 29.10.2012, 13:11, 13:27, účastníci JUDr. K
 M
, LL.M. a Mgr. J
 
N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  29.10.2012,  16:22,  účastníci  A
  H
  a  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), 
-  ze dne 29.10.2012, 16:37, 17:26, 18:05, 18:16, 18:35, 18:49, účastníci Ing. L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  30.10.2012,  09:45,  11:13,  12:17,  13:58,  14:05,  16:09,  17:28,  17:33,  18:10, 
23:38, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze dne 31.10.2012, 06:26, 07:29, 12:25, 12:37, 14:38, 18:30, účastníci Ing. L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  1.11.2012,  06:26,  12:07,  14:48,  15:31,  15:51,  16:00,  16:10,  16:12,  16:16, 
16:45, 16:58, 17:02, 18:04, 20:08, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  1.11.2012,  06:51,  06:58,  07:39,  15:34,  15:50,  15:53,  účastníci  Ing.  D
 
B
 a Mgr. J
 N
(dříve N
), 
-    ze  dne  2.11.2012,  09:57,  13:04,  15:16,  18:11,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr. 
86 
 

 
 
J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  2.11.2012,  10:54,  účastníci  JUDr.  K
  M
,  LL.M.  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze dne 9.11.2012, 11:51, 18:03, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
 
 
a ze souvisejících úkonů trestního řízení bylo zjištěno, že dne 29.10.2012 v prodejně 
Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1  zakoupil  sv.  JUDr. 
K
  M
,  LL.M.  sadu  8  kusů  oděvů  za celkovou  prodejní  cenu  307.500,-  Kč 
(faktura  č.l.  9638,  svazek  č.  29).  Jednalo  se  o  oděvy  pod  kódy  3C21503X1601, 
C066/T40 Women RTW Shi v ceně 43.000,- Kč, 3C24506AM522, C020/T42 KnitW v 
ceně  17.000,-  Kč,  3C24169AM522,  C020/T42  WKnitW  v  ceně  25.000,-  Kč, 
3C21284A1323,  C010/T42  Women  RTW  Jack  v  ceně  57.000,-,  3C21417A1323, 
C010/T42  Women  RTW  Pan  v  ceně  19.500,-  Kč,  2H21630L1686,  C482/T42Women 
RTW  dre  v  ceně  56.000,-,  2A21661A1688,  C889/T42  Women  RTW  dre  v  ceně 
44.000,-  Kč,  2H24265CM540,  C857/T42  Knitwear  v  ceně  46.000,-  Kč.  Faktura  byla 
vystavena  na  jméno  Ing.  L
  P
  a  byla  uhrazena  na  místě  v hotovosti 
z finančních  prostředků  sv.  JUDr.  K
  M
,  LL.M..  Oděvy  byly  následně  ještě 
téhož dne 29.10.2012 darovány obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  oděvů  s výše  popsanými kódovými  označeními  v celkové  ceně  307.500,- 
Kč,  které  jí  dne  29.10.2012  daroval  sv.  JUDr.  K
  M
,  LL.M..  Sv.  JUDr.  K
 
M
, LL.M. není v jakémkoliv rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 
N
 (dříve N
) a dar tak spadá do třetí skupiny osob ve vztahu k výpočtu 
daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani 
z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
 
II.:5) 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9568-9589, svazek č. 29)
 
 
-    ze  dne  30.10.2012,  09:45,  11:13,  12:17,  13:58,  14:05,  16:09,  17:28,  17:33,  18:10, 
23:38, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze dne 31.10.2012, 06:26, 07:29, 12:25, 12:37, 14:38, 18:30, účastníci Ing. L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  1.11.2012,  06:26,  12:07,  14:48,  15:31,  15:51,  16:00,  16:10,  16:12,  16:16, 
16:45, 16:58, 17:02, 18:04, 20:08, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  1.11.2012,  06:51,  06:58,  07:39,  15:34,  15:50,  15:53,  účastníci  Ing.  D
 
B
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  2.11.2012,  09:57,  13:04,  15:16,  18:11,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  2.11.2012,  10:54,  účastníci  JUDr.  K
  M
,  LL.M.  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze dne 9.11.2012, 11:51, 18:03, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
87 
 

 
 
(dříve N
), 
 
 
a  ze  souvisejících  důkazů bylo  zjištěno,  že  dne  1.11.2012  v prodejně  Christian  Dior 
Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1  zakoupil  Ing.  D
  B
,  nar. 
  sadu  8  kusů  oděvů  a  doplňků  za celkovou  prodejní  cenu  343.100,-  Kč 
(faktura  č.l.  9650,  svazek  č.  29).  Jednalo  se  o  zboží  pod  kódy  3C24167AM517, 
C530/T40  WKnitW  v  ceně  41.000,-,  CAL43047P,  M334,  Lady  Dior  voya  v  ceně 
14.300,-  Kč,  2IMIT070I602,  C900,  WW  70X70  v  ceně  4.800,-  Kč,  26LEO309I055, 
C900 WW STOLES v ceně 20.000,- Kč, 2H24165AM546, C873/T40 WKnit W v ceně 
25.000,-  Kč,  2H24502AM546,  C873/T40  KnitW  v  ceně  16.000,-  Kč,  M0570PCAL, 
M334 W  bags-Leather  v  ceně  79.000,-  Kč  a  M0560OPJP,  M939  Lady  Dior  lghand  v 
ceně  143.000,-  Kč.  Faktura  byla  vystavena  na  jméno  Ing.  L
  P
  a  byla 
uhrazena na místě v hotovosti z finančních prostředků sv. Ing. D
 B
. Oděvy 
byly  následně  ještě  téhož  dne  1.11.2012  darovány  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  oděvů  a  doplňků  s výše  popsanými kódovými  označeními  v celkové  ceně 
343.100,-  Kč,  které  jí  dne  1.11.2012  daroval  sv.  Ing.  D
  B
.  Sv.  Ing.  D
 
B
 není v jakémkoliv rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
)  a  dar  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně 
darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně  přiznán  a 
zdaněn.  
 
II.:6) 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9671-9688, svazek č. 29)
 
 
 
-  ze dne 6.11.2012, 13:35, 15:08, 15:58, 18:57, 22:34, 22:38, účastníci Ing. L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze dne 7.11.2012, 07:32, 11:59, 12:11, 12:15, 15:28, 15:37, účastníci Mgr. V
 
J
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze dne 7.11.2012, 11:56, 15:07, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  dne  7.11.2012  v prodejně 
Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1  zakoupil  sv.  Mgr. 
V
  J
  hodinky  Nctal  33mm  Rd  Set  Circle  s kódovým  označením 
CD143111M001  za prodejní  cenu  117.000,-  Kč  (faktura  č.l.  9660,  svazek  č.  29)
Faktura  byla  vystavena  na  jméno  Ing.  L
  P
  a  byla  uhrazena  na  místě 
v hotovosti  z finančních  prostředků  sv.  Mgr.  V
  J
.  Hodinky  byly 
následně  ještě  téhož  dne  7.11.2012  darovány  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
88 
 

 
 
vlastníkem hodinek Nctal 33mm Rd Set Circle s kódovým označením CD143111M001 
v   ceně  117.000,-  Kč,  které  jí  dne  7.11.2012  daroval  sv.  Mgr.  V
  J
.  Sv. 
Mgr. V
 J
 není v jakémkoliv rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. 
J
  N
  (dříve  N
)  a    dar  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu 
k výpočtu daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
II.:7) 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9671-9688, svazek č. 29)
 
 
 
-  ze dne 27.10.2012, 15:24, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve 
N
), 
-  ze dne 30.10.2012, 09:45, 14:05, 15:39, 16:09, 17:28, účastníci Ing. L
 P
 a 
Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  31.10.2012,  12:25,  19:22,  19:27,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze dne 1.11.2012, 11:18, 12:27, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-  ze dne 2.11.2012, 18:11, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve 
N
), 
-  ze dne 6.11.2012, 13:35, 15:08, 15:58, 18:57, 22:34, 22:38, účastníci Ing. L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze dne 7.11.2012, 07:32, 11:59, 12:11, 12:15, 15:28, 15:37, účastníci Mgr. V
 
J
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze dne 7.11.2012, 11:56, 15:07, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-  ze dne 9.11.2012, 10:56, 11:51, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-  ze dne 13.11.2012, 08:38, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve 
N
), 
 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  dne  7.11.2012  v prodejně 
Prada,  se  sídlem  Pařížská  16,  Praha  1  zakoupil  sv.  Mgr.  V
  J
  obuv 
Calzature  camoscio  2  grigio,  velikost  40  za prodejní  cenu  25.650,-  Kč  (faktura  č.l. 
9689,  svazek  č.  29)
.  Faktura  byla  vystavena  na  jméno  Ing.  L
  P
  a  byla 
uhrazena  na  místě  v hotovosti  z finančních  prostředků  sv.  Mgr.  V
  J

Boty  byly  následně  ještě  téhož  dne  7.11.2012  darovány  obv.  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  bot  Calzature  camoscio  2  grigio,  velikost  40  v ceně  25.650,-  Kč,  které  jí 
dne 7.11.2012 daroval sv. Mgr. V
 J
.  Sv.  Mgr. V
 J
 není v 
jakémkoliv  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv. Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) a dar tak spadá do třetí skupiny osob ve vztahu k výpočtu daně darovací dle 
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
89 
 

 
 
ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:8) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu - svazek č. 6) 
  byl fotograficky zadokumentován šperk - náramek zn. Cartier.  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  náramek  odpovídá  zboží,  zakoupenému  dne 
30.11.2012  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  ke 
kterému byl vystaven certifikát pravosti č. UD9074. Faktura  (č.l. 9700, svazek č. 29) 
byla vystavena na osobu   - N
 K
 (fotokopie cestovního pasu č.l. 9701, 
svazek  č.  29)  a  prodejní  cena  zboží  ve  výši  456.000,-  Kč  byla  uhrazena  na místě  v 
hotovosti.  Tento  obchodní  případ  realizoval  v prodejně  Richemont  Northern  Europe 
GmbH,  organizační  složka  prodejce  –  sv.  F
  D
,  jehož  výpověď  je 
rozvedena shora. 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9704-9714, svazek č. 29)
 
 
 
-  ze  dne  21.11.2012,  12:35:56,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  26.11.2012,  09:16:22,  účastnící  Mgr.  B
 R
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  28.11.2012,  09:35:02,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
- ze dne 29.11.2012, 12:56:47, 15:00:39, 15:27:18, účastnící Ing. L
 P
 a Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  29.11.2012,  15:06:18,  účastnící  Mgr.  B
 R
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-   ze dne 30.11.2012,  14:11:06,  14:26:52,  16:06:32,  20:35:35,  účastnící Ing.  L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
 
a ze souvisejících úkonů trestního řízení bylo zjištěno, že zboží v prodejně Richemont 
Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  uhradila  v hotovosti  sv.  Mgr.  B
 
R
.  Zboží  bylo  následně  ještě  téhož  dne  30.11.2012  darováno  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  náramku  zn.  Cartier,  sériové  číslo  UD9074,  v  ceně  456.000,-  Kč,  který 
původně  zakoupila  a  dne  30.11.2012  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N

darovala  sv.  Mgr.  B
  R
.  Sv.  Mgr.  B
  R
  není  a  nebyla  v žádném 
rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a  dar 
od této osoby tak spadá do třetí skupiny osob ve vztahu k výpočtu daně darovací dle 
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.   
 
90 
 

 
 
II.:9) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu - svazek č. 6) 
   byl fotograficky zadokumentován certifikát pravosti č. TP0946 
ke šperku zn. Cartier (certifikát č.l. 9737, svazek č. 29).  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  certifikát  pravosti  byl  vystaven  k nákupu  zboží  – 
náhrdelníku  kolekce  Panther  Agrafe  zn.  Cartier  v ceně  350.000,-  Kč,  který  byl 
zakoupen  dne  22.8.2012  sv.  JUDr.  D
  K
  v prodejně  Cartier,  IČ 
24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1. Zboží bylo hrazeno platební kartou. 
 
Kupující  –  sv.  JUDr.  D
  K
  ve  své  svědecké  výpovědi,  jež  je  rozvedena 
shora,  nákup  náhrdelníku  potvrdil  a  potvrdil  také  jeho  darování  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
). 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem náhrdelníku zn.  Cartier,  sériové číslo  TP0946, v ceně 350.000,-  Kč,  který 
původně  zakoupil  a  následně  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  daroval  sv. 
JUDr. D
 K
. Sv. JUDr. D
 K
 není a nebyl v žádném rodinném či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:10) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
  byla  fotograficky  zadokumentována  kabelka  modré  barvy  zn. 
Christian Dior (foto č.l. 9757, svazek č. 29).  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  kabelka  odpovídá  zboží  pod  kódem  AUT44561, 
V544, Lady Dior, zakoupenému dne 11.12.2012 v prodejně Christian Dior Couture CZ 
s.r.o., se sídlem Pařížská 4, Praha 1. Faktura (č.l. 9752, svazek č. 29) k této kabelce 
byla  vystavena  na  osobu  L
  P
  a  prodejní  cena  zboží  ve  výši  210.000,-  Kč 
byla uhrazena na místě v hotovosti.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9760-9770, svazek č. 29)
 
 
-  ze  dne  30.11.2012,  14:11.06,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  7.12.2012,  10:19:49,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  9.12.2012,  17:21:13,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  10.12.2012,  14:36:59,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
91 
 

 
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  11.12.2012,  9:09:34,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  13.12.2012,  8:46:04,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  19.12.2012,  16:44:02,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v prodejně  Christian 
Dior  Couture  CZ  s.r.o.  bylo  uhrazeno  v hotovosti  z finančních  prostředků  sv.  Mgr. 
T
 Ch
 a následně v přesně nezjištěné době od 11.12. 2012 do 19.12.2012 
darováno obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  kabelky  zn.  Christian  Dior,  s kódem  AUT44561,  V544,  Lady  Dior  v ceně 
210.000,-  Kč,  kterou  původně  zakoupil  a  v přesně  nezjištěné době  od  11.12.2012  do 
19.12.2012  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  daroval  sv.  Mgr.  T
 
Ch
. Sv. Mgr. T
 Ch
 není a nebyl v žádném rodinném či příbuzenském 
vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby tak spadá do 
třetí skupiny osob ve vztahu k výpočtu daně darovací dle  zákona č.  357/1992 Sb., o 
dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:11) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
    byla  fotograficky  zadokumentována  kabelka  černé  barvy  zn. 
Christian Dior (foto č.l. 9759, svazek č. 29).  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  kabelka  odpovídá  zboží  pod  kódem  M1301PBZF, 
M900, Granville med, zakoupenému dne 11.12.2012 v prodejně Christian Dior Couture 
CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha 1  (faktura  č.l.  9754,  svazek  č.  29).  Prodejní 
cena zboží ve výši 180.000,- Kč byla uhrazena na místě v hotovosti.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9760-9770, svazek č. 29)
 
 
 
-  ze  dne  30.11.2012,  14:11.06,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  7.12.2012,  10:19:49,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  9.12.2012,  17:21:13,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  10.12.2012,  14:36:59,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  11.12.2012,  9:09:34,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
92 
 

 
 
-  ze  dne  13.12.2012,  8:46:04,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  19.12.2012,  16:44:02,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v prodejně  Christian 
Dior  Couture  CZ  s.r.o.  bylo  uhrazeno  v hotovosti  z finančních  prostředků  sv.  Ing. 
V
 T
 a následně v době od 11.12.2012 do 19.12.2012 darováno obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  kabelky  zn.  Christian  Dior,  s kódem  M1301PBZF,  M900,  Granville  med 
v   ceně  180.000,-  Kč,  kterou  původně  zakoupil  a  v přesně  nezjištěné  době  od 
11.12.2012 do 19.12.2012 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) daroval sv. Ing. 
V
  T
.  Sv.  Ing.  V
  T
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
 
II.:12) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
     byla  fotograficky  zadokumentována  kabelka  béžové  barvy  zn. 
Christian Dior foto č.l. 9777, svazek č. 29).  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  kabelka  odpovídá  zboží  pod  kódem  M0901QAUT, 
M111,  Diorissimo  mdtt,  zakoupenému  dne  13.12.2012  v prodejně  Christian  Dior 
Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1.  Faktura  (č.l.  9784,  svazek  č.  29) 
k této  kabelce  byla  vystavena  na  osobu  L
  P
  a  prodejní  cena  zboží  ve  výši 
275.000,- Kč byla uhrazena na místě v hotovosti. 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9788-9798, svazek č. 29)
 
 
-  ze  dne  10.12.2012,  14:36:59,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  11.12.2012,  9:09:34,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  12.12.2012,  18:26:37,  18:28:11,  20:14:45,  20:21:03,  20:21:13,  20:21:15, 
20:50:50, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  13.12.2012,  8:17:32,  8:28:54,  8:44:11,  8:46:04,  9:46:13,  9:48:53,  10:02:08, 
12:14:08,  16:00:57,  16:00:58,  16:21:35,  17:04:19,  17:11:47,  19:29:41,  19:35:43, 
20:03:13, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v prodejně  Christian 
Dior  bylo  uhrazeno  v hotovosti  z finančních  prostředků  sv.  Mgr.  B
  R
  a 
93 
 

 
 
následně dne 13.12.2012 darováno obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
). 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem kabelky zn. Christian Dior, s kódem M0901QAUT, M111, Diorissimo mdtt, 
v   ceně  275.000,-  Kč,  kterou  původně  zakoupila  a  dne  13.12.2012  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  darovala  sv.  Mgr.  B
  R
.  Sv.  Mgr.  B
  R
 
není a nebyla v žádném rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu 
k výpočtu daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb.,  o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
 
II.:13) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu - svazek č. 6)
    byl fotograficky zadokumentován certifikát pravosti č. UD9479 
ke  šperku  zn.  Cartier  a  náhrdelník,  který    odpovídá  šperku  dle  certifikátu  pravosti  č. 
UD9479. 
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  certifikát  pravosti  byl  vystaven  k nákupu  zboží  – 
náhrdelníku  zn.  Cartier  v prodejní  ceně  559.000,-  Kč,  který  byl  zakoupen  dne 
15.12.2012  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  v 
Praze.  Faktura  (č.l.  9810-9811,  svazek  č.  29)  byla  vystavena  na  osobu    -  D
 
S
 M

 fotokopie cestovního pasu č.l. 9813, 
svazek č. 29) a vedle uvedeného náhrdelníku obsahovala další 3 kusy zboží. Celková 
cena  nákupu  dle  faktury  byla  2.357.000,-  Kč.  Kupní  cena  byla  uhrazena  na  místě  v 
hotovosti. Celý obchodní případ realizoval v prodejně Cartier prodejce – sv. F
 
D
, jehož výpověď je rozvedena shora. 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9816-9827, svazek č. 29)
 
 
 
-    ze  dne  4.12.2012,  14:09:19,  15:03:44,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  7.12.2012,  12:21:25,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  11.12.2012,  23:24:21,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-   ze dne 12.12.2012,  20:50:50,  10:20:26,  14:05:14,  16:22:51,  účastnící  Ing.  L
 
P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  17.12.2012,  14:04:48,  14:30:14,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  17.12.2012,  08:08:41,  účastnící  P
  U
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
 
94 
 

 
 
a ze souvisejících úkonů trestního řízení bylo zjištěno, že fakticky měl zboží v prodejně 
Richemont Northern Europe GmbH, organizační složka zakoupit sv. Ing. M
 H

Náhrdelník  byl  následně  dne  17.12.2012  darován  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem náhrdelníku zn.  Cartier,  sérové  číslo  UD9479 v   ceně 559.000,-  Kč,  který 
původně zakoupil a dne 17.12.2012 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) daroval 
sv.  Ing.  M
  H
.  Sv.  Ing.  M
  H
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:14) 
 
Úkony  trestního  řízení  ve  vztahu  ke  zboží  zn.  Cartier,  uvedenému  na  faktuře  (č.l. 
9810-9811,  svazek č.  29)
 vystavené na osobu D
 S
 - 
 
  bylo  dále  zjištěno,  že  jsou  zde  uvedeny  i  hodinky  Watch  tank 
Anglaise zn. Cartier, sériové číslo 3505126774SX, v hodnotě 803.000,- Kč.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9816-9827, 9852-9860, svazek č. 29)
 
 
 
-    ze  dne  4.12.2012,  15:03:44,  18:34:15,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze dne 6.12.2012, 08:11:55, 08:49:36, 11:53:21, účastnící Ing. L
 P
 a Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  11.12.2012,  17:01:02,  účastnící  pracovník  Úřadu  vlády  ČR  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  11.12..2012,  18:54:47,  účastnící  Ing.  L
  P
 a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  15.12.2012,  09:54:18,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
 
a ze souvisejících úkonů trestního řízení bylo zjištěno, že uvedené hodinky byly obv. 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  darovány  v přesně  nezjištěné  době  od 
15.12.2012 do 23.12.2012, a to konkrétně  jednoznačně neidentifikovanou osobou. 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  hodinek  Watch  tank  Anglaise  zn.  Cartier,  sériové  číslo  3505126774SX, 
v  ceně 803.000,- Kč, které dne 15.12.2012 zakoupila a následně v přesně nezjištěný 
den od 15.12.2012 do 23.12.2012 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) darovala 
dosud  neustanovená  osoba.  Z úkonů  trestního  řízení  vyplývá,  že  dárcem  nebyla 
žádná z osob  v rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve 
N
) a  dar tak spadá do třetí skupiny osob ve vztahu k výpočtu daně darovací 
dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu 
nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně  přiznán  a 
95 
 

 
 
zdaněn.   
 
II.:15) 
 
Úkony  trestního  řízení  ve  vztahu  ke  zboží  zn.  Cartier,  uvedenému  na  faktuře  (č.l. 
9810-9811,  svazek č. 29)
 vystavené na osobu D
 S
 - 
 
  bylo  dále  zjištěno,  že  je  zde  uveden  i  prsten  zn.  Cartier,  sériové 
číslo QJ2323, v ceně 215.000,- Kč.  
 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9887-9894, svazek č. 29)
 
 
-    ze  dne  30.11.2012,  20:35:35,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  4.12.2012,  14:09:19,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  13.12.2012,  08:46:04,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  17.12.2012,  08:08:41,  účastnící  P
  U
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  17.12.2012,  14:04:48,  14:30:14,,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  uvedený  prsten  byl 
v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  uhrazen  z 
finančních  prostředků  sv.  Ing.  I
  L
,  nar. 
,  který  jej  následně  dne 
17.12.2012 daroval obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
).  
 
Opatřené  důkazy  odůvodňují  závěr,  že  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  
byla vlastníkem prstenu zn. Cartier, sériové číslo QJ2323, v ceně 215.000,- Kč, který 
původně zakoupil a dne 17.12.2012 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) daroval 
sv.  Ing.  I
  L
.  Sv.  Ing.  I
  L
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:16) 
 
Dne  12.6.2013,  v rámci  realizovaného  úkonu    -  zadržení  podezřelé  -  měla  obv.  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) na sobě náušnice zn. Cartier (foto č.l. 9908, svazek 
č. 30).  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  tyto  náušnice  byly  dne  4.1.2013  zakoupeny 
v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  v  Praze,  IČ 
24761435, se sídlem Pařížská 2, Praha 1, kdy faktura  (č.l. 9905, svazek č. 30) byla 
vystavena  na  osobu  I
  R
.  Nákup  náušnic  byl  hrazen  prostřednictvím  dárkového 
certifikátu zakoupeného dne 17.12.2012 opět osobou I  R
. Dle vystavené faktury 
96 
 

 
 
jsou náušnice označeny sériovým číslem VR1083 a jejich prodejní cena byla 218.000,- 
Kč.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9910-9920, svazek č. 30)
 
 
 
-    ze  dne  15.12.2012,  09:54:18,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  17.12.2012,  08:08:41,  účastnící  P
  U
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze dne 17.12.2012, 11:05:41, účastnící JUDr. T
 J
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  17.12.2012,  12:53:41,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  18.12.2012,  18:54:04,  19:59:13,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  18.12.2012,  22:18:28,  22:35:33,  22:39:11,  účastnící  JUDr.  P
  Š

PhD. a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  19.12.2012,  16:48:00,  17:16:40,  17:22:25,  účastnící  JUDr.  P
  Š

PhD. a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  uvedené  náušnice,  resp. 
dárkový  certifikát  v prodejní  ceně  náušnic  daroval  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) dne 17.12.2012 sv. JUDr. P
 Š
, PhD.  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  náušnic  v   ceně  218.000,-  Kč,  které  jí  dne  17.12.2012  formou  konkrétně 
určeného dárkového certifikátu daroval sv. JUDr. P
 Š
, PhD. Sv. JUDr. P
 
Š
, PhD. není a nebyl v žádném rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby tak spadá do třetí skupiny osob 
ve  vztahu k výpočtu daně darovací dle  zákona č.  357/1992 Sb.,  o dani dědické, dani 
darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový 
měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:17) 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9935-9949, svazek č. 30)
 
 
 
-  ze  dne  30.11.2012,  14:11:06,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  11.12.2012,  9:09:34,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  12.12.2012,  18:26:37,  18:28:11,  20:14:45,  20:21:03,  20:21:13,  20:21:15, 
20:50:50, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  13.12.2012,  8:17:32,  8:28:54,  8:44:11,  8:46:04,  9:46:13,  9:48:53,  10:02:08, 
12:14:08,  16:00:57,  16:00:58,  16:21:35,  17:04:19,  17:11:47,  19:29:41,  19:35:43, 
97 
 

 
 
20:03:13, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  15.12.2012,  9:54:18,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
- ze dne 18.12.2012, 18:54:04, 19:06:24, 19:59:13, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. 
J
 N
 (dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  dne  18.12.2012  zakoupila 
v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1,  sv.  Mgr. 
B
 R
 soubor 3 kusů oděvů za celkovou prodejní cenu 182.000,- Kč (faktura 
č.l. 9930, svazek č. 30). Jednalo se o oděvy pod kódem 3C24627AM525, C462/T40 
Knitwear v prodejní ceně 41.000,- Kč, 3C24622AM505, C578/T42 Knitwear v prodejní 
ceně 74.000,- Kč a 3C24639AM503, C305/T42 Knitwear v prodejní ceně 67.000,- Kč, 
kdy  součástí  fakturace  bylo  i  navrácení  jednoho  kusu  zboží  v původní  prodejní  ceně 
56.000,- Kč. Konečná cena nákupu ve výši 126.000,- Kč (po odečtení částky 56.000,-
Kč  z částky  182.000,-Kč)  byla  uhrazena  na místě  v hotovosti  z finančních prostředků 
sv. Mgr. B
 R
 a následně dne 18.12.2012 darováno obv. Mgr. J
 N
 
(dříve N
). 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  oděvů  zn.  Christian  Dior,  s kódy  3C24627AM525,  C462/T40  Knitwear 
v   ceně  41.000,-  Kč,  dále  3C24622AM505,  C578/T42  Knitwear  v  ceně  74.000,-  Kč  a 
3C24639AM503, C305/T42 Knitwear, v ceně 67.000,- Kč, s celkovou cenou za soubor 
oděvů ve výši 182.000,- Kč, které původně zakoupila a dne 18.12.2012 obv. Mgr. J
 
N
  (dříve  N
)  darovala  sv.  Mgr.  B
  R
.  Sv.  Mgr.  B
  R
 
není a nebyla v žádném rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
)  a    dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu 
k výpočtu daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
II.:18) 
 
Úkony  trestního  řízení  ve  vztahu  ke  zboží  zn.  Cartier,  uvedenému  na  faktuře 
vystavené  na  osobu  D
  S
  - 
  (č.l. 
9810-9811, svazek č. 29) bylo dále zjištěno, že je zde uveden i náhrdelník zn. Cartier, 
sériové číslo SJ 6374, v ceně 780.000,- Kč.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 9969-9975, svazek č. 30)
 
 
 
-    ze  dne  6.12.2012,  08:49:36,  11:53:21,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  7.12.2012,  12:21:25,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  19.12.2012,  13:32:48,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  uvedené  zboží  bylo 
98 
 

 
 
zakoupeno  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  a 
následně  dne  19.12.2012  darováno  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  a  to 
konkrétně jednoznačně neidentifikovanou osobou. 
 
Opatřené  důkazy  odůvodňují  závěr,  že  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
), 
byla  vlastníkem  náhrdelníku  zn.  Cartier,  sériové  číslo  SJ6374,  v   ceně  780.000,-  Kč, 
který původně zakoupila a dne 19.12.2012 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N

darovala  dosud  neustanovená  osoba.  Z úkonů  trestního  řízení  vyplývá,  že  dárcem 
nebyla žádná z osob v rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu 
k výpočtu daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
 
 
II.:19) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
          byl  fotograficky  zadokumentován  kožich  zn.  Christian  Dior 
(foto č.l. 10003-10004, svazek č. 30).  
 
Úkony  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  kožich  odpovídá  zboží  pod  kódem 
3C26832G6032,  C900  /  T42  Fur  coat,  zakoupenému  dne  19.12.2012  v prodejně 
Christian Dior Couture CZ s.r.o., se sídlem Pařížská 4, Praha 1. Faktura (č.l. 10001, 
svazek  č.  30)
  ke  kožichu  byla  vystavena  na  osobu    L
  P
  a  prodejní  cena 
zboží ve výši 260.000,- Kč byla uhrazena na místě v hotovosti.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 10005-10006, svazek č. 30)
 
 
- ze dne 19.12.2012, 10:49:38, účastníci hovoru zaměstnanec Úřadu vlády ČR a Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  19.12.2012,  13:20:14,  13:21:50,  13:22:47,  účastníci  hovoru  Mgr.  V
 
J
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
- ze dne 19.12.2012, 14:32:10,  účastníci hovoru E
 Š
 a Mgr. J
 N
 
(dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v prodejně  Christian 
Dior  Couture  CZ  s.r.o.  bylo  uhrazeno  z finančních  prostředků  sv.  Mgr.  V
 
J
  a  následně  dne  19.12.2012  darováno  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem kožichu zn. Christian Dior, s kódem 3C26832G6032, C900 / T42 Fur coat 
v   ceně  260.000,-  Kč,  který  původně  zakoupil  a  dne  19.12.2012  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  daroval  sv.  Mgr.  V
  J
.  Sv.  Mgr.  V
 
J
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv.  Mgr.  J
 
99 
 

 
 
N
  (dříve  N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve 
vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani 
darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový 
měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
 
II.:20) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
            byl  fotograficky  zadokumentován  kožich  zn.  Christian  Dior 
(foto č.l. 10020, svazek č. 30).  
 
Úkony  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  kožich  odpovídá  zboží  pod  kódem 
2H26833A6022,  C859  /  T40  Fur  coat,  zakoupenému  dne  20.12.2012  v prodejně 
Christian Dior Couture CZ s.r.o., se sídlem Pařížská 4, Praha 1. Faktura (č.l. 10018, 
svazek  č.  30)
  ke  kožichu  byla  vystavena  na  osobu  L
  P
  a  prodejní  cena 
zboží ve výši 590.000,- Kč byla uhrazena na místě, a to částečně započtením kreditu 
uloženého v prodejně ve výši 280.000,-  Kč a částečně doplatkem v hotovosti ve výši 
310.000,- Kč. Faktura je datována dnem 20.12.2012, avšak z dalších zjištění ohledně 
původu faktury a provedení její změny následně po realizaci prodeje zboží vyplývá, že 
samotný nákup zboží byl realizován již dne 19.12.2012. 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 10005-10006, 10021-10022, svazek č. 30)
 
 
- ze dne 19.12.2012, 10:49:38, účastníci hovoru zaměstnanec Úřadu vlády ČR a Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  19.12.2012,  13:20:14,  13:21:50,  13:22:47,  účastníci  hovoru  Mgr.  V
 
J
 a Mgr. J
 N
 (dříve N
), 
- ze dne 19.12.2012, 14:32:10,  účastníci hovoru E
 Š
 a Mgr.  J
 N
 
(dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v prodejně  Christian 
Dior  Couture  CZ  s.r.o.  bylo  uhrazeno  z  finančních  prostředků  sv.  Mgr.  V
 
J
  a  následně  dne  19.12.2012  darováno  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem kožichu zn. Christian Dior, s kódem 2H26833A6022, C859 / T40 Fur coat 
v ceně  590.000,-  Kč,  který  původně  zakoupil  a  dne  19.12.2012  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  daroval  sv.  Mgr.  V
  J
.  Sv.  Mgr.  V
 
J
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve 
vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani 
darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový 
měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:21) 
100 
 

 
 
 
Z   odposlechu  a  záznamu  telekomunikačního  provozu  (protokol  o  záznamu 
telekomunikačního provozu, CD discy – č.l. 6459-6465 , svazek č. 20)
 
 
-    ze  dne  17.12.2012,  16:29:17,  16:38:49,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze dne 18.12.2012, 09:19:40, 12:54:07, 12:59:35, účastnící Ing. L
 P
 a Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-    ze  dne  20.12.2012,  08:26:01,  účastnící  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  dne  20.12.2012  zakoupila 
v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ  24761435,  se 
sídlem  Pařížská  2,  Praha  1  dosud  nezjištěná  osoba  hodinky  Watch  tank  Anglaise, 
sériové  číslo  3485186622SX  za prodejní  cenu  147.000,-  Kč.  Faktura  (č.l.  10032, 
svazek  č.  30)
  vydaná  prodejcem  provozovny  Richemont  Northern  Europe  GmbH, 
organizační složka F
 D
 byla vystavena na jméno Ing. L
 P
 a 
byla  uhrazena  na  místě  v hotovosti  z finančních  prostředků  dosud  neustanovené 
osoby. Hodinky byly následně v rozmezí dnů 20.12.2012 – 24.12.2012 darovány obv. 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  která  je  dále  v rozmezí  dnů    24.12.2012  – 
26.12.2012 darovala své dceři – sv. Š
 N
.  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  hodinek v  ceně 147.000,- Kč, které jí v období 20.12.2012 – 24.12.2012 
darovala dosud neustanovená osoba. Dle úkonů trestního řízení nebyla dárcem žádná 
z  osob  v  jakémkoliv  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv. Mgr.  J
  N
 
(dříve  N
)  a  dar  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně 
darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně  přiznán  a 
zdaněn.  
 
II.:22) 
 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu - svazek č. 6)
       byl jako stopa č. 28 zajištěn daňový doklad č. 90189 ze dne 
13.3.2013,  společnosti  ALO  diamonds Chodov Praha 4,  s.  r. o.,  na částku 602.000,- 
Kč, za prsten z bílého zlata. Obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) do protokolu o 
provedení domovní prohlídky k popsanému dokladu uvedla, že „ je to doklad od ALO, 
je to kamarád, který udělal cenu pro kamaráda a ten to zakoupil. Ten kamarád, který 
to zakoupil, tak je přítel, jehož jméno nechce uvádět. Majitel ALO je pan A

 R

to je také blízký známý pí. N
“.  
 
Samotný zajištěný paragon  (č.l.  10042,  svazek č.  30)  obsahuje  informace o nákupu 
provedeném  dne  13.3.2013,  ke  kterému  došlo  v provozovně  společnosti  ALO 
diamonds Chodov Praha 4 s.r.o., IČ 28449282. Předmětem nákupu byl prsten z bílého 
zlata  s brilianty  a  tanzanitem  s prodejní  cenou  602.000,-Kč,  která  byla  uhrazena  na 
místě v hotovosti. 
 
101 
 

 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 10043-10051, svazek č. 30)
 
 
-  ze  dne  15.2.2013,  12:39:55,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  7.3.2013,  14:08:03,  14:08:07,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  8.3.2013,  15:41:55,  15:57:40,  20:05:22,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  13.3.2013,  7:10:44,  7:10:50,  účastníci  P
  U
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  13.3.2013,  7:40:32,  účastníci  E
  Š
  a  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), 
- ze dne 13.3.2013, 15:09:17, 15:57:35, 19:24:31, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. 
J
 N
 (dříve N

 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  zboží  v provozovně 
společnosti  ALO  diamonds  Chodov  Praha  4  s.r.o.,  bylo  uhrazeno  v hotovosti  a 
následně  darováno  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  sv.  JUDr.  P
 
Š
, PhD.  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem prstenu zn. ALO diamonds v ceně 602.000,- Kč, který původně zakoupil a 
dne  13.3.2013  jako  dar  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  předal  sv.  JUDr. 
P
 Š
, PhD.. Sv. JUDr. P
 Š
, PhD. není a nebyl v žádném rodinném 
či  příbuzenském  vztahu  k obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  a  dar  od  této 
osoby tak spadá do třetí skupiny osob ve vztahu k výpočtu daně darovací dle zákona 
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.    
 
II.:23) 
 
Úkony  trestního  řízení  ve  vztahu  ke  zboží  uvedenému  na  faktuře  ze  dne  12.4.2013 
(č.l.  10065,  svazek  č.  30),  vystavené  na  osobu  N
  K

 
  bylo  zjištěno,  že  jsou  zde  uvedeny  i  hodinky  Watch  Ballon  blue  de  Cartier  zn. 
Cartier,  sériové  číslo  3284350360SX,  v ceně  117.000,-  Kč.  Celý  obchodní  případ 
realizoval  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ 
24761435,  se  sídlem  Pařížská  2,  Praha  1  prodejce  –  sv.  F
  D
,  jehož 
výpověď je rozvedena shora.  
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 10068-10078 , svazek č. 30)
 
 
-  ze  dne  21.3.2013,  18:11:38,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  22.3.2013,  12:53:29,  17:39:01,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  29.3.2013,  17:11:19,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  2.4.2013,  08:54:20,  09:58:48,  15:33:27,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr. 
102 
 

 
 
J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  5.4.2013,  12:55:32,  účastníci  E
  Š
  a  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
), 
-  ze  dne  5.4.2013,  13:00:07,  16:26:45,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  8.4.2013,  14:08:10,  19:10:44,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
- ze dne 9.4.2013, 18:34:27, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. J
 N
 (dříve 
N
), 
-  ze  dne  10.4.2013,  16:33:50,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
 
a ze souvisejících úkonů trestního řízení bylo zjištěno, že uvedené hodinky byly obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
) darovány již dne 10.4.2013, kdy následně byla 
příslušná  faktura  upravena  na  den  nákupu  12.4.2013.  Hodinky  byly  v prodejně 
Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ  24761435,  se  sídlem 
Pařížská  2,  Praha  1  uhrazeny  v hotovosti  z finančních  prostředků  sv.  Ing.  M
 
H

 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  hodinek  Watch  Ballon  blue  de  Cartier  zn.  Cartier,  sériové  číslo 
3284350360SX,  v   ceně  117.000,-  Kč,  které  původně  zakoupil  a  dne  10.4.2013  obv. 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  daroval  sv.  Ing.  M
  H
.  Sv.  Ing.  M
 
H
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve 
vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani 
darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový 
měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:24) 
 
Dne  13.6.2013,  v rámci  prohlídky  jiných  prostor  konané  v  kanceláři  č.  153,  užívané 
k výkonu  zaměstnání  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  nar. 
,  na 
Úřadu  vlády  České  republiky,  na  adrese  Nábřeží  Edvarda  Beneše  4/128,  Praha  1  – 
Malá  Strana  (protokol  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  ze  dne 
13.6.2013  s pořízenou  fotodokumentací,  DVD  disc,  úřední  záznam  s pořízenou 
fotodokumentací, CD disc - č.l.  2015-2062, 2079-2094, svazek č. 6), 
byl jako stopa 
č.  15  zajištěn  trezor  –  sejf  s číselným  zámkem.  Dne  17.7.2013  následně  proběhlo 
rozpečetění popsané stopy,  kdy  v trezoru  byla  zjištěna,  mimo jiné,  červená papírová 
dárková  krabice  s nápisem  „Cartier“  s obsahem  náhrdelníků  z tmavých  „korálků“  ve 
tvaru  perel  o  délce  cca  45  cm,  se  zapínáním  na  přezku  z bílého  kovu  zdobenou 
kamínky  (foto  č.l.  10091,  svazek  č.  30),  1  x  bílá  obálka  s nápisem  Cartier  certificat 
s obsahem certifikátu datovaného 10.4.2013 č.  RK 1581 a 1 x bílá obálka  s nápisem 
Cartier  certificat  s obsahem  certifikátu  datovaného  10.4.2013  QE  4281  (oba 
certifikáty viz foto č.l. 10091, svazek č. 30)
. Do protokolu o provedení rozpečetění 
trezoru obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), mimo jiné, uvedla, že „trezor sloužil 
k úschově osobních věcí mých a expremiéra P
 N
“. 
 
Úkony  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  oba  zajištěné  certifikáty  pravosti  byly 
vystaveny  k nákupu  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační 
103 
 

 
 
složka  ,  IČ  24761435,  se  sídlem  Pařížská  2,  Praha  1  dne  12.4.2013.  V rámci 
provedeného nákupu byly zakoupeny celkem 3 kusy zboží, v souhrnné prodejní ceně 
1.622.000,- Kč. Faktura (č.l. 10088, svazek č. 30) byla vystavena na osobu - N
 
K

  (fotokopie  cestovního  pasu  č.l.  10090,  svazek 
č.  30).  Celý  obchodní  případ  realizoval  v prodejně  Richemont  Northern  Europe 
GmbH,  organizační  složka  prodejce  –  sv.  F
  D
,  jehož    výpověď  je 
rozvedena shora.  
 
Zajištěný  certifikát  pravosti  č.  RK1581  byl  dalšími  úkony  trestního  řízení  ustanoven 
jako certifikát patřící k perlovému náhrdelníku zn. Cartier, se shodným sériovým číslem 
RK1581.  Tento  náhrdelník  byl  společně  s certifikátem  zajištěn  v rámci  výše  popsané 
stopy  č.  15  –  trezoru,  v rámci  jeho  rozpečetění.  Prodejní  cena  náhrdelníku  byla 
1.127.000,- Kč. 
 
-  dne  13.6.2013  v rámci  provedené  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků,  která  byla 
provedena  v kanceláři  č.  129  užívané  sv.  Ing.  L
  P
  v budově  Úřadu 
vlády  ČR  na  adrese  Praha  1  –  Malá  Strana,  Nábřeží  Edvarda  Beneše  4/128 
(protokol  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  ze  dne  13.6.2013  – 
č.l.  2710  a  násl.  spisu,  svazek  č.  9)  
byl  jako  stopa  č.  17  (foto  č.l.  2764)  zajištěn 
lístek s tištěným nápisem Cartier a s ručně psaným textem, kde je, mimo jiné, psáno: 
1.127.000  –  Střapec.  Obsah  tohoto  lístku  koresponduje  s certifikátem  zajištěným  v 
rámci  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků,  která  byla  provedena  v kanceláři  č.  153 
užívané obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) v budově Úřadu vlády ČR na 
adrese Praha 1 – Malá Strana, Nábřeží Edvarda Beneše 4/128 dne 13.6.2013 (stopa 
č. 15 – trezor, v rámci jeho rozpečetění).  
 
Ze  svědecké  výpovědi  sv.  F
  D
  bylo  zjištěno,  že  fakticky  byl  náhrdelník 
v prodejně Richemont Northern Europe GmbH, organizační složka uhrazen v hotovosti 
z finančních prostředků sv. Mgr. V
 J
 a následně v přesně nezjištěném 
dni  v době  od  12.4.2013  do  13.6.2013  darován  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
Nagyové).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem náhrdelníku zn. Cartier, sériové číslo RK1581 v  ceně 1.127.000,- Kč, který 
původně  zakoupil  a  v přesně  nezjištěný  den  v době  od  12.4.2013  do  13.6.2013  obv. 
Mgr.  J
  N
é  (dříve  N
)  daroval  sv.  Mgr.  V
  J
.  Sv.  Mgr. 
V
  J
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby tak spadá do třetí skupiny 
osob ve vztahu k výpočtu daně darovací dle zákona    č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako 
takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:25) 
 
Dne  13.6.2013,  v rámci  prohlídky  jiných  prostor  konané  v  kanceláři  č.  153,  užívané 
k výkonu  zaměstnání  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
),  nar. 
,  na 
Úřadu  vlády  České  republiky,  na  adrese  Nábřeží  Edvarda  Beneše  4/128,  Praha  1  – 
Malá  Strana  (protokol  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  ze  dne 
13.6.2013  s pořízenou  fotodokumentací,  DVD  disc,  úřední  záznam  s pořízenou 
fotodokumentací, CD disc - č.l.  2015-2062, 2079-2094, svazek č. 6) 
byl jako stopa 
104 
 

 
 
č.  15  zajištěn  trezor  –  sejf  s číselným  zámkem.  Dne  17.7.2013  následně  proběhlo 
rozpečetění  popsané  stopy,  kdy  v  obsahu  trezoru  byla  zjištěna,  mimo  jiné,  červená 
papírová  dárková  krabice  s nápisem  „Cartier“  s obsahem  náhrdelníků  z tmavých 
„korálků“  ve  tvaru  perel  o  délce  cca  45  cm,  se  zapínáním  na  přezku  z bílého  kovu 
zdobenou kamínky (foto č.l. 10091, svazek č. 30), 1 x bílá obálka s nápisem Cartier 
certificat  s obsahem  certifikátu  datovaného  10.4.2013  č.  RK  1581  a  1  x  bílá  obálka 
s nápisem Cartier certificat s obsahem certifikátu datovaného 10.4.2013 QE 4281 (oba 
certifikáty viz foto č.l. 10091, svazek č. 30)
. Do protokolu o provedení rozpečetění 
trezoru obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
), mimo jiné, uvedla, že „trezor sloužil 
k úschově osobních věcí mých a expremiéra P
 N
“. 
 
Úkony trestního řízení bylo zjištěno, že oba zajištěné certifikáty pravosti byly vystaveny 
k nákupu  v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka,  IČ 
24761435,  se  sídlem  Pařížská  2,  Praha  1  dne  12.4.2013.  V rámci  provedeného 
nákupu  byly  zakoupeny  celkem  3  kusy  zboží,  v souhrnné  prodejní  ceně  1.622.000,- 
Kč.  Faktura  (č.l.  10088,  svazek  č.  30)  byla  vystavena  na  osobu  -  N
  K

  (fotokopie  cestovního  pasu  č.l.  10090,  svazek  č.  30).  Celý 
obchodní případ realizoval v prodejně Richemont Northern Europe GmbH, organizační 
složka prodejce – sv. F
 D
, jehož výpověď je rozvedena shora.  
 
Zajištěný  certifikát  pravosti  č.  QE4281  byl  dalšími  úkony  trestního  řízení  ustanoven 
jako  certifikát patřící  k  perlovým  náušnicím zn.  Cartier,  se  shodným  sériovým  číslem 
QE4281. Tyto náušnice byly samostatně zajištěny v obsahu výše popsané stopy č. 15 
– trezoru v rámci jeho rozpečetění. Prodejní cena náušnic byla 378.000,- Kč. 
 
Ze  svědecké  výpovědi  sv.  F
  D
  bylo  zjištěno,  že  fakticky  byly  náušnice 
v prodejně  Richemont  Northern  Europe  GmbH,  organizační  složka  uhrazeny 
v hotovosti z finančních prostředků sv.  Mgr.  V
 J
 a následně v přesně 
nezjištěném  dni  v době  od  12.4.2013  do  13.6.2013  darovány  obv.  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  náušnic  zn.  Cartier,  sériové  číslo  QE4281  v   ceně  378.000,-  Kč,  které 
původně zakoupil a v přesně nezjištěný den v době od 12.4. 2013 do 13.6.2013 obv. 
Mgr.  J
  N
  (dříve  N
)  daroval  sv.  Mgr.  V
  J
.  Sv.  Mgr. 
V
  J
  není  a  nebyl  v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv. 
Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby tak spadá do třetí skupiny 
osob ve vztahu k výpočtu daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako 
takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:26) 
 
Z  odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (přepisy záznamu odposlechu 
telekomunikačního provozu – č.l. 10116-10120, svazek č. 30)
 
 
-  ze  dne  12.4.2013,  12:23:17,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-    ze  dne  15.4.2013,  20:50:02,  21:31:29,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
105 
 

 
 
- ze dne 16.4.2013, 09:29:10, 09:35:28, 09:35:56, účastníci Ing. L
 P
 a Mgr. 
J
 N
 (dříve N
), 
-  ze  dne  17.4.2013,  15:25:18,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
  N
 
(dříve N
), 
-  ze  dne  19.4.2013,  14:41:03,  15:10:47,  účastníci  Ing.  L
  P
  a  Mgr.  J
 
N
 (dříve N
), 
 
a  ze  souvisejících  úkonů  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  dne  19.4.2013  zakoupila 
v prodejně  Christian  Dior  Couture  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Pařížská  4,  Praha  1,  sv.  Mgr. 
B
  R
  soubor  10  kusů  zboží  za celkovou  prodejní  cenu  368.500,-  Kč,  která 
byla  uhrazena  na  místě  v hotovosti  (faktura  č.l.  10113,  svazek  č.  30).  Jednalo  se  o 
zboží - oděvy pod kódy 3E21517A1342, C010/T44 Women RTW Shi v prodejní ceně 
15.500,-  Kč,  kód  3E21424A1335,  C010/T42  Women  RTW  Pan  v prodejní  ceně 
24.000,-  Kč,  kód  3E24616CM573,  C309/T42  Knitwear  dres  v prodejní  ceně  32.000,- 
Kč,  kód  3E21650A1710,  C425/T42  Women  RTW  dres  v prodejní  ceně  74.000,-  Kč, 
kód  3E21415A1144,  C820/T42  Women  RTW  Pan  v prodejní  ceně  21.000,-  Kč,  kód 
3E21428A1116,  C900/T42  Women  RTW  Pan  v prodejní  ceně  18.000,-  Kč,  kód 
3E25347D5000,  C900/T42  Leather  skirt  v prodejní  ceně  79.000,-  Kč,  kód 
3E24569AM570,  C242/T42  KnitW  Pullove  v prodejní  ceně  21.000,-  Kč,  kód 
3E21237A1144,  C820/T44  Women  RTW  Jack  v prodejní  ceně  53.000,-  Kč,  kód 
3E21423A1725, C545/T42 Women RTW Pan v prodejní ceně 31.000,- Kč. 
 
Sv. Mgr. B
 R
 následně v přesně nezjištěné době od 19.4.2013 do 22.4.2013 
darovala výše specifikované zboží obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
).  
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem oděvů zn. Christian Dior, s výše popsanými kódy, v celkové ceně 368.500,- 
Kč,  které  původně  zakoupila  a  v přesně  nezjištěné době  od  19.4.2013  do  22.4.2013 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) darovala sv. Mgr. B
 R
. Sv. Mgr. 
B
 R
 není a nebyla v žádném rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. 
J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby tak spadá do třetí skupiny osob 
ve  vztahu k výpočtu daně darovací dle  zákona č.  357/1992 Sb.,  o dani dědické, dani 
darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový 
měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:27) 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
                byly  jako  stopa  č.  18  zajištěny  2  ks  listů  A3,  společnosti 
SimpleConceptStore  na  částku  145.000,-  Kč.  Obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) k tomuto do protokolu o provedení domovní prohlídky uvedla, že „má přítele, 
který je v zahraničí a když přijede, tak Mgr. N
 vždy něco zakoupí. Jedná se o 
bývalého nápadníka, ital G
, příjmení nyní nechce uvádět. Od něho má ty věci.“ 
 
Samotný  zajištěný  materiál  –  účtenka  (č.l.  10122-10123,  svazek  č.  30)  -  obsahuje 
informace  o  nákupu  provedeném  dne  2.5.2013,  ke  kterému  došlo  v prodejně 
SimpleConceptStore, společnosti Carollinum s.r.o., IČ 64583350, se sídlem Pařížská 
11, Praha 1. Předmětem nákupu bylo 7 kusů oděvů a doplňků v celkové prodejní ceně 
106 
 

 
 
145.000,-  Kč.  Jednalo  se  o  Handbag  evening  (black)  236715AXMAO1000  s prodejní 
cenou 22.360,- Kč, Top (green) W0017ATS01P7A s prodejní cenou 9.920,- Kč, Dress 
(midle  beige)  W021531954C7A    s prodejní  cenou  33.600,-  Kč,  Top  (black) 
321139Q1RIB1000  s prodejní  cenou  20.560,-  Kč,  Dress  mini  (flesh/black) 
321142Q1VNW9965  s prodejní  cenou  23.960,-  Kč,  Dress  mini  (ivory/cream) 
321160Q1VOA9243  s prodejní  cenou  30.850,-  Kč  a  Top  (green)  W0017ATS01P7A  
s prodejní cenou 9.920,- Kč. 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  výše  popsaného  zboží  v  celkové ceně  145.000,-  Kč,  které  původně 
zakoupila neidentifikovaná osoba italské národnosti jménem „G
“, a to jako dar 
pro  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
).  Z vyjádření  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  vyplývá,  že  tato  osoba  je  přítelem,  tedy  není  a  nebyla 
v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv. Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu 
daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani 
z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně 
přiznán a zdaněn.    
 
 
 
II.: 28) 
Dne 13.6.2013, v rámci domovní prohlídky v místě bydliště Mgr. J
 N
 (dříve 
N
),  nar. 
,  na  adrese 
 
(protokol  o  provedení  domovní  prohlídky  ze  dne  13.6.2013  –  č.l.  1850  a  násl. 
spisu  -  svazek  č.  6)
                byly  jako  stopa  č.  18  zajištěny  3  ks  listů  A3,  společnosti 
SimpleConceptStore  na  částku  151.536,-  Kč.  Obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)    k tomuto  do  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  uvedla,  že  „má 
přítele, který je v zahraničí a když přijede, tak Mgr. N
 vždy něco zakoupí. Jedná 
se o bývalého nápadníka, ital G
, příjmení nyní nechce uvádět. Od něho má ty 
věci.“ 
 
Samotný  zajištěný  materiál  –  účtenka  (č.l.  10128-10130,  svazek  č.  30)  -  obsahuje 
informace  o  nákupu  provedeném  dne  21.5.2013,  ke  kterému  došlo  v prodejně 
SimpleConceptStore, společnosti Carollinum s.r.o., IČ 64583350, se sídlem Pařížská 
11,  Praha  1.  Předmětem  nákupu  bylo  13  kusů  oděvů  a  doplňků  v  celkové  prodejní 
ceně 151.536,- Kč Jednalo se o Eau de toilette DOSON100 s prodejní cenou 1.880,- 
Kč, Box of 1 toilet soap SDOSON1 s prodejní cenou 296,- Kč, Scented candle baies 
B1  s prodejní cenou 1.000,- Kč, Room spray Figuier VFI s prodejní cenou 1.000,- Kč, 
Necklage  (gold)  AW3D4HSERC7A  s prodejní  cenou  12.360,-  Kč,  Belt  (gold) 
AW2L5GRUBP7A  s prodejní  cenou  11.160,-  Kč,  Shawls  butterflies  on  skulls 
3213183943Q9260  s prodejní  cenou  8.560,-  Kč,  Scarf  skull  1106403914Q5174 
s prodejní  cenou  6.360,-  Kč,  Shoes  high  heel  YSL  315516CYU809065    s prodejní 
cenou  13.000,-  Kč,  Pants  (blush)  310768QY1406740    s prodejní  cenou  15.960,-  Kč, 
Top  (off  white)  20Q974455  s prodejní  cenou  20.800,-  Kč,  Shirt  (natural) 
313957QY0199015 s prodejní cenou 25.160,- Kč, Bag long strap (glacier) 169543QTF  
s prodejní cenou 34.000,- Kč. 
 
107 
 

 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  výše  popsaného  zboží  v celkové  ceně  151.536,-  Kč,  které  původně 
zakoupila neidentifikovaná osoba italské národnosti jménem „G
“, a to jako dar 
pro  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve  N
).  Z vyjádření  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  vyplývá,  že  tato  osoba  je  přítelem,  tedy  není  a  nebyla 
v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu 
daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani 
z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně 
přiznán a zdaněn.    
 
II.:29) 
 
Ze  svědecké  výpovědi  sv.  JUDr.  D
  K
  vyplynulo,  že  na  podzim  2013 
zakoupil  v prodejně  Boucharon  boutique  blíže  nespecifikovaný  náhrdelník,  který 
následně v roce 2013 daroval obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
). 
 
Úkony  trestního  řízení  bylo  zjištěno,  že  dne  17.9.2013  zakoupil  sv.  JUDr.  D
 
K
  v prodejně  John  Grove  &  partners  s.r.o.,  Boucheron  boutique,  se  sídlem 
Křížovnická  3,  Praha  1  náhrdelník  Serpent  baby  s kódem  JCL00673,  N32701 
v prodejní ceně 158.400,- Kč (sdělení John Grove & Partners s.r.o. s přílohami č.l. 
9278-9280, svazek č. 28
). 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem náhrdelníku Serpent baby s výše popsaným kódem JCL00673, N32701 v 
ceně  158.400,-  Kč,  který  dne  17.9.2013  zakoupil  a  v přesně  nezjištěný  den  od 
17.9.2013 do konce roku 2013 obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) daroval sv. 
JUDr. D
 K
. Sv. JUDr. D
 K
 není a nebyl v žádném rodinném či 
příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) a dar od této osoby 
tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu  daně  darovací  dle  zákona  č. 
357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z převodu  nemovitostí,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně přiznán a zdaněn.  
 
II.:30) 
 
Dne  13.6.2013,  v rámci  prohlídky  jiných  prostor  konané  v  kanceláři  č.  153,  užívané 
k výkonu  zaměstnání  obv.  Mgr.  J
  N
,  dříve  N
,  na  Úřadu  vlády 
České  republiky,  na  adrese  Nábřeží  Edvarda  Beneše  4/128,  Praha  1  –  Malá  Strana 
(protokol  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  ze  dne  13.6.2013 
s pořízenou 

fotodokumentací,  DVD  disc,  úřední  záznam  s pořízenou 
fotodokumentací, CD disc - č.l.  2015-2062, 2079-2094, svazek č. 6) byl jako stopa 
č.  15  zajištěn  uzamčený  trezor  –  sejf  s číselným  zámkem.  Následně  dne  17.7.2013 
došlo k rozpečetění této stopy – trezoru, v němž byly poté pod samostatnou stopou č. 
6 zjištěny hodinky s náramkem z bílého plastu s nápisem Ulysee Nardin Dual Time. 
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  uvedené  hodinky  byly  dne  29.8.2011  zakoupeny 
v prodejně Dušák – hodinář & zlatník, obchodní firmy Markéta Dušáková – M. Dušák, 
IČ 70735077, se sídlem Na Příkopě 1047/17, Praha 1, a to kupujícím  – společností 
AGEL a.s., IČ 00534111, v té době sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 79604. 
108 
 

 
 
Pořizovací  cena  hodinek  činila  346.000,-Kč  (viz  faktura  č.l.  9168,  9285,  výpis 
z účtu č.l. 9286, vše svazek č. 28
). 
 
Z účetnictví  společnosti  AGEL  a.s.  (č.l.  9291,  svazek  č.  28)  bylo  zjištěno,  že 
společnost  AGEL  a.s.  předmětné  hodinky  v účetnictví  vykázala  jako  dárek  pro 
obchodního partnera. 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem hodinek zn. Ulysee Nardin Dual Time, č. UN1-467-002, v pořizovací ceně 
346.000,-  Kč,  které  původně  zakoupila  a  následně  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  v přesně  nezjištěné  době  od  29.8.2011  do  13.6.2013  darovala  společnost 
AGEL  a.s..  Společnost  AGEL  a.s.,  jako  právnická  osoba,  nemohla  být  a    nebyla 
v žádném  rodinném  či  příbuzenském  vztahu  k obv. Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu  k výpočtu 
daně  darovací  dle  zákona  č.  357/1992  Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani 
z převodu  nemovitostí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jako  takový  měl  být  řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
 
II.:31) 
Dne  13.6.2013,  v rámci  prohlídky  jiných  prostor  konané  v  kanceláři  č.  153,  užívané 
k výkonu  zaměstnání  obv.  Mgr.  J
  N
,  dříve  N
,  na  Úřadu  vlády 
České  republiky,  na  adrese  Nábřeží  Edvarda  Beneše  4/128,  Praha  1  –  Malá  Strana 
(protokol  o  provedení  prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  ze  dne  13.6.2013 
s pořízenou 

fotodokumentací,  DVD  disc,  úřední  záznam  s pořízenou 
fotodokumentací, CD disc - č.l.  2015-2062, 2079-2094, svazek č. 6) byl jako stopa 
č.  15  zajištěn  uzamčený  trezor  –  sejf  s číselným  zámkem.  Následně  dne  17.7.2013 
došlo k rozpečetění této stopy – trezoru, v němž byly poté pod samostatnou stopou č. 
17 zjištěny hodinky s růžovým páskem zn. Jaeger Le Coultre, Reverso Lady, sériové 
číslo 2712816.  
 
V trestním  řízení  bylo  zjištěno,  že  uvedené  hodinky  byly  dne  18.4.2012  zakoupeny 
v prodejně Dušák – hodinář & zlatník, obchodní firmy Markéta Dušáková – M. Dušák, 
IČ 70735077, se sídlem Na Příkopě 1047/17, Praha 1, a to kupujícím  – společností 
AGEL a.s., IČ 00534111, v té době sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 79604. 
Pořizovací  cena  hodinek  činila  104.000,-Kč  (viz  faktura  č.l.  9167,  9288,  výpis 
z účtu č.l. 9289, vše svazek č. 28
). 
 
Z účetnictví  společnosti  AGEL  a.s.  (č.l.  9291,  svazek  č.  28)  bylo  zjištěno,  že 
společnost  AGEL  a.s.  předmětné  hodinky  v účetnictví  vykázala  jako  dárek  pro 
obchodního partnera. 
 
Opatřené důkazy odůvodňují závěr, že obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) byla 
vlastníkem  hodinek  zn.  Jaeger  Le  Coultre,  Reverso  Lady,  sériové  číslo  2712816,  v 
pořizovací ceně  104.000,-  Kč,  které  původně  zakoupila  a  následně  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
)  v přesně  nezjištěné  době  od  18.4.2012  do  13.6.2013 
darovala společnost AGEL a.s.. Společnost AGEL a.s., jako právnická osoba, nemohla 
být a  nebyla v žádném rodinném či příbuzenském vztahu k obv. Mgr. J
 N
 
(dříve  N
)  a  dar  od  této  osoby  tak  spadá  do  třetí  skupiny  osob  ve  vztahu 
k výpočtu daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
109 
 

 
 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový měl být řádně 
přiznán a zdaněn.  
 
 
V rámci  vedeného  trestního  řízení  bylo  státním  zástupcem  podle  §  105  odst.  1  tr. 
řádu  vyžádáno  od  Finančního  úřadu  pro  hlavní  město  Prahu  odborné  vyjádření 
k objasnění otázky existence a výše daňové povinnosti poplatníka darovací daně dle 
zákona č. 357/1992 Sb. u jednotlivých zjištěných darů, a to dle jejich ceny obvyklé. 
Z odborného  vyjádření  ze  dne  6.2.2015  (č.l.  8973-8976,  svazek  č.  27)  bylo,  mimo 
jiné, zjištěno: 
 
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. je předmětem daně darovací 
bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním 
úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý majetek, jiný 
majetkový prospěch. Movitým majetkem jsou ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 357/1992 Sb. mj. také movité věci. 
 
Podle  ustanovení  §  7  odst.  1  písm.  b)  zákona  č.  357/1992  Sb.  je  základem  daně 
darovací  cena  majetku,  který  je  předmětem  této  daně,  snížená  o  cenu  majetku 
osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací. 
 
Podle  ustanovení  §  7 odst. 2  zákona  č.  357/1992  Sb.  je  cenou podle  odst.  1  cena 
zjištěná podle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Tímto zvláštním předpisem 
je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 
 
V ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb. je pak uvedeno, že cena movitého  
majetku  nabytého  darováním  od  téže  osoby  týmž  nabyvatelem  v  průběhu  dvou  po 
sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá a tento součet cen je základem daně podle 
odstavce 1. Pokud byla daň darovací z nabytí majetku v tomto období již vyměřena, 
započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku. 
 
Podle ustanovení § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací 
za  podmínek  dále  uvedených  osvobozeno  nabytí  movitých  věcí  osobní  potřeby  u 
fyzických  osob,  jestliže  tyto  věci  po  dobu  1  roku  před  nabytím  nebyly  součástí 
obchodního  majetku  dárce,  pokud  cena  tohoto  majetku  nepřesahuje  u  osob  III. 
skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části 
ceny  movitých  věcí  nabývaných  každým  nabyvatelem,  která  převyšuje  uvedenou 
částku. 
 
Sazba daně darovací u osob zařazených do III. skupiny je stanovena v § 14 odst. 1 
zákona č. 357/1992 Sb. a je progresivní. Daň činí při základu daně do 1 000 000 Kč 
7 %. Pokud se pohybuje základ daně v rozmezí od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč, 
činí daň 70 000 Kč a 9 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč. V případě, že se 
základ daně pohybuje v rozmezí od 2 000 000 Kč do 5 000 000 Kč,  činí daň 160 000 
Kč a 12 %  ze  základu  daně  přesahujícího  2 000 000 Kč. Protože v předmětné 
věci  nepřesáhl  základ  daně  shora  uvedené  rozmezí,  další  progresi  již  není  nutné 
uvádět. 
 
110 
 

 
 
K žádné z nabytých movitých věcí nebylo podáno daňové přiznání k dani darovací a 
daň nebyla uhrazena, a proto na daný případ nelze uplatnit postup podle věty druhé 
ustanovení    § 7 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb. 
 
Pro  výpočet  daně  darovací  byla  za  základ  daně  darovací  v  případě  jednoho  dárce 
stanovena cena obvyklá, která byla snížena o cenu movitého majetku osvobozeného 
o nárokovou částku ve výši 20 000 Kč a u movitého majetku nabytého darováním od 
téže  osoby  týmž  nabyvatelem  v  průběhu  dvou  po  sobě  jdoucích kalendářních  roků 
(opakované dary) byl za základ daně stanoven součet cen tohoto movitého majetku, 
který  byl  snížen  o  cenu  majetku  osvobozeného  podle  již  shora  uvedeného 
ustanovení § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., tj. o částku 20 000 Kč. 
 
Finanční úřad pro  hlavní město Prahu v odborném vyjádření  vypočetl výši darovací 
daně, která měla být správci daně Mgr. J
 N
 (dříve N
) přiznána 
a zaplacena ve 31 v žalobním návrhu popsaných přijetích daru na částku 736.025,-
Kč. 
 
 
 
Hodnocení důkazů - bod II.:1-31) obžaloby: 
 
Z výše  popsaných  skutkových  zjištěn  má  státní  zástupce  za  to,  že  obv.  Mgr.  J
 
N
  (dříve  N
),  přijala  jednotlivé  dary  tak,  jak  jsou  popsány  v žalobním 
návrhu pod body II.:1-31).  Jednalo se o  bezúplatná plnění poskytovaná na základě 
darovacích  smluv.  Dary  nebyly  věcmi  běžné  denní  potřeby,  jednalo  se  o  luxusní 
zboží  v ceně  zjevně  přesahující  příjmové  poměry  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
). Všechna tato plnění byla  učiněna osobami, které  jsou pro  účely výpočtu 
sazby darovací daně zařazeny do III. skupiny. 
 
 
Právní kvalifikace - bod II.:1-31) obžaloby: 
 
Trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 
1  tr.  zákoníku  se  dopustí  ten,  kdo  ve  větším  rozsahu  zkrátí  daň.  Okolností 
podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 240 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku pak 
je,  spáchá-li  takový  čin  ve  značném  rozsahu.  Zkrácením  daně  je  jakékoli  jednání 
pachatele, v důsledku něhož je poplatníkovi (povinné osobě) v rozporu se zákonem 
vyměřena nižší daň, než jaká měla být vyměřena a zaplacena, nebo k vyměření této 
povinné platby vůbec nedojde. 
 
Při  zkrácení  daně  jde  zpravidla  o  zvláštní  případ  podvodu,  jímž  se  v  rozporu  se 
zákonem  ovlivňuje  daňová  povinnost  určitého  subjektu  tak,  že  ten  v  rozporu  se 
skutečností  předstírá  nižší  rozsah  této  povinnosti  nebo  předstírá,  že  takovou 
povinnost  vůbec  nemá.  Pachatel  tedy  příslušné  výkazy  či  podklady  pro  stanovení 
uvedených  povinných  plateb  zfalšuje,  nepořídí,  úmyslně  zkreslí  nebo  nevede,  aby 
tím  dosáhl  nižšího  výpočtu  daně  a  dalších  plateb  nebo  aby  vůbec  zatajil,  že  má 
určitou  daňovou  povinnost.  Zkrácení  příslušné  povinné  platby  v  uvedeném  smyslu 
lze dosáhnout jak jednáním aktivním (konáním), např. podáním úmyslně zkresleného 
daňového  přiznání,  tak  může  být  daň  zkrácena  i  opomenutím  takového  konání,  ke 
111 
 

 
 
kterému byl daňový subjekt povinen, např. úmyslným nepodáním daňového přiznání 
k příslušné dani. 
 
Při posouzení rozsahu zkrácení daně sice nelze použít přímo výkladové stanovisko     
§  138  odst.  1  tr.  zákoníku  (které  vymezuje  hranice  výše  škody,  mimo  jiného  škody 
větší  a  škody  značné).  Jiná  než  finanční  hlediska  však  u  trestného  činu  zkrácení 
daně, poplatku a podobné povinné platby nemají žádný význam, a proto jsou právní 
teorií i praxí všeobecně znaky rozsahu vykládány v souladu s hranicemi výše škody. 
Větší  rozsah  je  tedy  vykládán  jako  částka  nejméně  50 000  Kč,  značný  rozsah  jako 
částka  nejméně  500 000  Kč.  Nebyla-li  daň  vůbec  přiznána  nebo  vyměřena,  resp. 
byla-li  zatajena  samotná  skutečnost  odůvodňující  vznik  daňové  povinnosti,  výše 
zkrácení se rovná celé výši daně, která měla být přiznána, vyměřena a zaplacena. 
 
K trestní  odpovědnosti  za  trestný  čin  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné  povinné 
platby  je  ve  smyslu  §  13  odst.  2  tr.  zákoníku  vyžadováno  úmyslné  zavinění.  Podle          
§  15  odst.  1  tr.  zákoníku  je  trestný  čin  spáchán  úmyslně,  jestliže  pachatel  chtěl 
způsobem  uvedeným  v trestním  zákoně  porušit  nebo  ohrozit  zájem  chráněný 
trestním zákonem (úmysl přímý), nebo jestliže věděl, že svým jednáním může takové 
porušení  nebo  ohrožení  způsobit,  a  pro  případ,  že  je  způsobí,  s tím  byl  srozuměn 
(úmysl  eventuální).  Pokud  pachatel  předpokládal,  že  k porušení  nebo  ohrožení 
zájmu  chráněného  trestním  zákoníkem  nezbytně  a  nutně  dojde,  jde  vždy  o  úmysl 
přímý, neboť pokud pachatel pokládá uvedený následek za nutný, zcela jistě jej také 
chce,  a  nejde  tudíž  o  pouhé  srozumění  s tím,  co  pachatel  svým  jednáním  působí 
(srov.  např.  Šámal,  P.  a  kol.  Trestní  zákoník  I.  §  1  až  139.  Komentář.  2.  vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2012, str. 221; Solnař, Vl., Fenyk, J., Císařová, D. Základy trestní 
odpovědnosti.  Podstatně  přepracované  a  doplněné  vydání.  2  vydání.  Praha  : 
Nakladatelství  Orac,  2003,  2004,  str.  285).  Úmysl  nelze  ztotožňovat  s pohnutkou 
trestného  činu.  Úmysl  může,  avšak  nemusí  s pohnutkou  splývat  a  také  nemusí  být 
totožný s cílem pachatele. U okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 
240  odst.  2  písm.  c)  tr.  zákoníku  postačí  ve  smyslu  §  17  písm.  b)  tr.  zákoníku 
zavinění z nedbalosti.  
 
Jako  osoba  s vysokoškolským  vzděláním,  při  vysoké  ceně  přijatých  darů,  které  si 
musela  být  vědoma,  nelze  než  učinit  závěr,  že  obv.  Mgr.  J
  N
  (dříve 
N
) musela  alespoň v hrubých rysech vědět, že taková nikoli běžná darování 
podléhají zdanění a že na ni, jako osobu, která získala dary majetek v ceně celkově 
několika milionů Kč, dopadá povinnost podat přiznání k dani a povinnost daň zaplatit. 
Pokud  však  přiznání  k dani  nepodala  a  příslušnému  správci  daně  ani  jinak 
neoznámila,  že  přijala  dary  podléhající  zdanění,  musela  pokládat  za  nutné  a 
nevyhnutelné, že příslušná darovací daň nebude řádně vyměřena a zaplacena. Byť 
lze dovodit,  že pohnutkou obviněné nejspíš nebylo  samo zkrácení fiskálních příjmů 
státu, ale spíše její vlastní obohacení, následek spočívající v poškození zájmu státu 
na správném vyměření daně a na příjmu z takové povinné platby byl nevyhnutelným 
důsledkem  opomenutí  obviněné;  byl  druhou  stranou  téže  mince  –  toho,  že  si 
obviněná  ponechala  peníze,  které  by  jinak  musela  na  dani  zaplatit.  Pro  popsanou 
vědomost  o  nevyhnutelnosti  následku  je  na  místě  dovozovat,  že  se  nejedná  jen  o 
pouhé srozumění s ním, ale o jeho chtění. To je posuzováno jako úmysl přímý podle 
§ 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Stejné zavinění platí i pro znak podmiňující použití 
vyšší trestní sazby podle  § 240 odst. 2 písm.  c) tr.  zákoníku,  kdy obviněná musela 
112 
 

 
 
mít představu o ceně darů jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu, od níž se odvíjí rozsah 
zkrácené daně, který je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.  
 
Všechny  případy  nepřiznání  darovací  daně  z přijatých  darů,  které  jsou  popsány 
v žalobním návrhu, jsou posouzeny jako jeden pokračující trestný čin. Pokračováním 
v trestném  činu  podle  §  116 tr.  zákoníku  se rozumí  takové  jednání,  jehož  jednotlivé 
dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu 
stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení 
a blízkou souvislostí časovou a souvislostí  v předmětu útoku.  Vzhledem k tomu,  že 
obv. Mgr. J
 N
 (dříve N
) soustavně, po dobu cca 2 let, v nejméně 
31  případech  přijímala  luxusní  dary  vyšší  hodnoty  a  v žádném  případě  řádně  (ani 
nikdy později) příslušnou darovací daň nepřiznala, lze dovozovat její jednotný záměr 
vyhnout  se  svým  daňovým  povinnostem  zcela  u  všech  přijímaných  darů.  Všechny 
popsané  případy  zkrácení  darovací  daně  vykazují  stejnou  skutkovou  podstatu 
trestného činu podle § 240 tr. zákoníku, přičemž naplňují i znaky většího a (ve svém 
souhrnu i)  značného rozsahu.  Jednotlivé případy (dílčí  útoky) byly provedeny  zcela 
shodným způsobem, vykazují shodu v předmětu útoku i blízkou časovou souvislost. 
Časový odstup mezi vznikem jednotlivých povinností podat přiznání k dani je různý, 
v některých případech se jedná o odstup v řádech dnů, jindy týdnů či měsíců. Blízká 
souvislost  časová  není  v trestním  zákoníku  přesně  definována.  Rozhodovací  praxe 
soudů dovodila, že časový odstup mezi jednotlivými dílčími útoky může být i několik 
měsíců,  přičemž  je  nutno  vždy  v každé  trestní  věci  individuálně  posoudit  časový 
průběh  páchání  dílčích  útoků,  jejich  počet  a  časový  odstup  mezi  nimi.  Obecně  lze 
dovodit pravidlo, že čím větší je počet dílčích útoků, tím delší se mohou vyskytnout 
časové  odstupy  mezi  nimi,  aniž  by  to  vylučovalo  jejich  společné  posouzení  jako 
pokračujícího  trestného činu. Při posuzování blízké časové souvislosti dílčích útoků 
není rozhodující jen samotný okamžik dokonání činu (tj. vlastní zkrácení daně), ale je 
třeba  vzít  v  úvahu  i  počátek  a  průběh  celého  relevantního  jednání  pachatele  ke 
zkrácení  směřujícího.  V  posuzovaném  případě  jde  zejména  o  jednání  spočívající 
v domluvě na podobě daru, jeho obstarání a vyjednání jeho předání (srov. usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 11 Tdo 640/2004, publikované pod č. 
29/2005 Sb. rozh. tr.).  
 
Trestným činem je podle trestního zákoníku takový protiprávní čin, který trestní zákon 
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně (§ 13 odst. 1 tr. 
zákoníku).  Zásadně  tedy  platí,  že  každý  protiprávní  čin,  který  vykazuje  všechny 
znaky  uvedené  v  trestním  zákoníku,  je  trestným  činem  a  je  třeba  vyvodit  trestní 
odpovědnost  za  jeho  spáchání.  Tento  závěr  je  však  v  případě  méně  závažných 
trestných činů korigován použitím zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 
odst.  2  tr.  zákoníku,  podle  níž  trestní  odpovědnost  pachatele  a  trestněprávní 
důsledky  s  ní  spojené  lze  uplatňovat  jen  v  případech  společensky  škodlivých,  ve 
kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Úvaha o 
tom,  zda  jde  o  čin,  který  s  ohledem  na  zásadu  subsidiarity  trestní  represe  není 
trestným  činem  z  důvodu  nedostatečné  společenské  škodlivosti  případu,  se  uplatní 
za  předpokladu,  že  posuzovaný  skutek  z  hlediska  spodní  hranice  trestnosti 
neodpovídá  běžně  se  vyskytujícím  trestným  činům  dané  skutkové  podstaty. 
(Stanovisko  trestního  kolegia  Nejvyššího  soudu  ze  dne  30.  1.  2013,  sp.  zn.  Tpjn 
301/2012,  publikované  pod  č.  26/2013  Sb.  rozh.  tr.).  V případě  konkrétního 
stíhaného  skutku  však  nedostatečnou  společenskou  škodlivost  ani  dostatečnost 
uplatnění  odpovědnosti  podle  daňových  právních  předpisů  dovodit  nelze.  Rozsah 
113 
 

 
 
zkrácení  darovací  daně  více  než  14krát  přesahuje  hranici  rozhodnou  pro  trestní 
odpovědnost  a  naplňuje  i  znak  podmiňující  použití  vyšší  trestní  sazby.  Navíc  ze 
soustavnosti jednání (počtu dílčích útoků a doby, po kterou byly páchány) je zřejmé, 
že  se  nejednalo  jen  o  ojedinělé  pochybení,  ale  o  závažnější  delikt  zcela  zjevně 
přesahující normy daňového práva. 
 
 
 
 
                                       „OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“            Mgr. Rostislav Bajger 
v.r. 
 
            státní zástupce 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: R. Strzondalová 
 
114