Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.'.

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 

V Praze dne 2. 1. 2017 
 
  PID: MFCR6XYSDT 
  Č. j.: MF-45564/2016/10-4/2486 IK 
   
  Počet listů: 1 
Přílohy: 10 
Vážený pan 
David Havlík  
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Věc:  Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 21. prosince 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím, 
ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Zákon“).  Žádal  jste  o  poskytnutí  následujících 
informací: 
 
“žádám kopii materiálu Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o 
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení 
vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona pro jednání Vlády ČR dne 14. 
prosince 2016
.“ 
 
 
Požadovaný  materiál  Vám  Ministerstvo  financí  zasílá  v  příloze  tohoto  dopisu,  s 
výjimkou  anonymizovaných  částí  dokumentu „usnesení-příloha  č.  2-vláda“, které obsahují 
osobní údaje fyzických osob. K těmto  částem  požadovaného  materiálu  bylo  vydáno 
samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č. j. MF-45564/2016/10-5-Roz. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Michal Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
oddělení, givenName=Michal, sn=Žurovec, 
 
Žurovec
serialNumber=ICA - 10357339 
Datum: 2017.01.02 16:00:00 +01'00'
              
 
 
 
 
                      Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
                                                      zástupce ředitele odboru