Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017'.
 
 
Příloha č. 3 
k usnesení vlády 
ze dne 14. prosince 2016 č. 1121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY  
NA ROK 2017 A DALŠÍ LÉTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O b s a h 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str.    
 
předseda vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
 
 
 

ministr dopravy                                                                          
 
 
1                                                                                                                             
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí  
 
 
         2 
ministr kultury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ministr průmyslu a obchodu 
 
 
 
 
 
 
 
2                                
ministryně práce a sociálních věcí 
 
 
 
 
 
 

ministr spravedlnosti           
 
 
 
 
 
 
 

ministr vnitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ministr zdravotnictví                                                                     
 
 

ministr zemědělství  
 
                                             
 
 

ministr zahraničních věcí   
 
 
 
 
 
 
 

ministr životního prostředí  
 
                                      
 
 

generální ředitel Generálního ředitelství cel 
 
 
 
 
 

předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologi  a státní zkušebnictví    6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled použitých zkratek 
 
PV 
 
předseda vlády 
MLP   
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
MD   
ministr dopravy 
MF 
 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 
MK 
 
ministr kultury 
MPO   
ministr průmyslu a obchodu 
MPSV 
ministryně práce a sociálních věcí 
MSP   
ministr spravedlnosti  
MV 
 
ministr vnitra 
MZ 
 
ministr zdravotnictví 
MZE   
ministr zemědělství 
MZV   
ministr zahraničních věcí 
MŽP   
ministr životního prostředí 
GŘC   
generální ředitel Generálního ředitelství cel  
ÚNMZ 
předseda  Úřadu  pro  technickou  normalizaci,  metrologi   a  státní 
zkušebnictví 
 
 

Výhled implementačních prací vlády na rok 2017 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 
 
 
Gestor 
Název návrhu předpisu EU 
Název legislativního úkolu 
(Číslo výchozího dokumentu Rady) 
 
PV 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  nových  psychoaktivních  látkách  Novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
(13857/13) 
MLP 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  zlepšení  genderové  vyváženosti  Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
mezi  členy  dozorčí  rady/nevýkonnými  členy  správní  rady  společností  kotovaných  diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)    
na burzách a o souvisejících předpisech (16433/12) 
Novela  zákona  č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních  společnostech  a  družstvech  (zákon 
o obchodních korporacích) 
Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Novela zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
 
Návrh  směrnice  Rady  o  provádění  zásady  rovného  zacházení  s  osobami  bez  ohledu  Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
na náboženské  vyznání  nebo  víru,  zdravotní  postižení,  věk  nebo  sexuální  orientaci  diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
(11531/08) 
Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  
Novela zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 
Novela zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 
 
 
Novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
 
 
Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 
 
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
 
 
Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
 
 
Novela  zákona  č.  372/2011  Sb.,  o  zdravotních  službách  a  vyhláška  č.  92/2012  Sb., 
o požadavcích  na  minimální  technické  a  věcné  vybavení  zdravotnických  zařízení 
a kontaktních pracovišť domácí péče 
 
 
Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
 
 
Novela zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
 
 
Novela  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 
 
Novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 
 
Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
 
 
Návrh zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 
 
 
Novela nařízení vlády č. 64/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných 
služeb v přepravě cestujících 
MD 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  vzájemném  uznávání  odborných  Novela zákona č. 114/19995 sb., o vnitrozemské plavbě  
kvalifikací  ve  vnitrozemské  plavbě  a  o  zrušení  směrnice  Rady  96/50/EHS  a  směrnice 
 
Rady 91/672/EHS (6285/16) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  společných  pravidlech  v  oblasti  Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se  Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)       
ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (14991/15) 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  schvalování  motorových  vozidel  
Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 
a jejich  přípojných  vozidel,  jakož  i  systémů,  konstrukčních  částí  a  samostatných  o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi (5712/16) 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla) 
 
Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  


Výhled implementačních prací vlády na rok 2017 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského  Návrh zákona o železničních dráhách a železniční dopravě  
parlamentu  a  Rady  2012/34/EU  ze  dne  21.  listopadu  2012  o  vytvoření  jednotného   
evropského  železničního  prostoru,  pokud  jde  o  otevření  trhu  vnitrostátních  služeb 
v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (5985/13) 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  provádění  jednotného  evropského  
Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  
nebe (přepracované znění)(11501/13) 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  společných  pravidlech  pro  
Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví   
přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění)(18009/11) 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  mění  nařízení  (ES)  
Novela  zákona  č.  194/2010  Sb.,  o  veřejných  službách  v  přepravě  cestujících  a  o  změně 
č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po  dalších zákonů    
železnici (5960/13) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  v  rámci  jednotného  trhu  Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
zjednodušuje  převod  motorových  vozidel  registrovaných  v  jiném  členském  státě 
(8794/12) 
MF 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou  se  mění  směrnice  (EU)  Novela  zákona  č.  253/2008  Sb.,  o  některých  opatřeních  proti  legalizaci  výnosů  z  trestné 
2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování  činnosti a financování terorismu     
 
terorismu a směrnice 2009/101/ES (10678/16) 
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  
Návrh  směrnice  Rady,  kterou  se  mění  směrnice  2011/16/EU,  pokud  jde  o  přístup  Novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád  
daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (10978/16) 
Novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 
zákonů 
Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi  Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
přidruženými společnostmi z různých členských států (16907/11) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při  
Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  
veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (14890/15) 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU,  
Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví      
pokud  jde  o  zveřejňování  informací  o  dani  z  příjmu  ze  strany  některých  podniků  Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 
a poboček (7949/16) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (13449/13) 

Novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech  
Novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 
Novela nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů 
 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  činnostech  institucí  Novela zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 
zaměstnaneckého  penzijního  pojištění  a  dohledu  nad  nimi  (přepracované 
znění)(8633/14) 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících  Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 
odolnost úvěrových institucí EU (6022/14) 
 
 
Novela  zákona  č.  15/1998  Sb.,  o  dohledu  v oblasti  kapitálového  trhu  a  o  změně  a  doplnění 
dalších zákonů 
MK 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU  Novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání     
o  koordinaci  některých  právních  a  správních  předpisů  členských  států  upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu  Novela zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
(9479/16) 
MPO 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  sbližování  právních  a  správních  Novela  zákona  č.  194/2010  Sb.,  o  veřejných  službách  v  přepravě  cestujících  a  o  změně 
předpisů  členských  států  týkajících  se  požadavků na přístupnost  u  výrobků  a  služeb  dalších zákonů 
 
(14799/15)  
Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)     
Novela  zákona  č.  365/2000  Sb.,  o  informačních  systémech  veřejné  správy  a  o  změně 
některých dalších zákonů 
Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 


Výhled implementačních prací vlády na rok 2017 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 
 
Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
Novela nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  dozoru  nad  trhem  s  výrobky  Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  
a o změně  směrnic  Rady  89/686/EHS  a  93/15/EHS  a  směrnic  Evropského  parlamentu   
a Rady  94/9/ES,  94/25/ES,  95/16/ES,  97/23/ES,  1999/5/ES,  2000/9/ES,  2000/14/ES,  Novela zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 
2001/95/ES,  2004/108/ES,  2006/42/ES,  2006/95/ES,  2007/23/ES, 2008/57/ES,  2009/48/ES,   
2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  Novela zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 
č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (5890/13) 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  bezpečnosti  spotřebních  výrobků  
Novela zákona č. 102/2001 Sb., o bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES (5892/13) 
o obecné bezpečnosti výrobků) 
Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  mění  nařízení  Rady  (ES)  Novela zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon 
č. 1236/2005  o  obchodování  s některým  zbožím,  které  by  mohlo  být  použito  pro  trest  trestu  smrti,  mučení  nebo  jiné  kruté,  nelidské  či  ponižující  zacházení  nebo  trestání, 
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (6083/14) 
a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích  
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  stanoví  rámec  Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (11012/15) 
 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  některých  aspektech  smluv  Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník     
o poskytování digitálního obsahu (15251/15) 
 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  některých  aspektech  smluv  Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník     
o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (15252/15) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  opatřeních  na  zajištění  bezpečnosti  Novela  zákona  č.458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v 
dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (6225/16) 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
MPSV  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského  Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
parlamentu  a  Rady  96/71/ES  ze  dne  16.  prosince  1996  o  vysílání  pracovníků  v  rámci 
 
poskytování služeb (6987/16) 
MSP 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou  Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (12683/12) 
 
Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční  Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
spolupráci v trestních věcech (Eurojust)(12566/13) 
Novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  
  
Novela zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 
Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (12558/13) 
Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
Novela zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 
Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
Novela  zákona  č.  6/2002  Sb.,  o  soudech,  soudcích,  přísedících  a  státní  správě  soudů 
a o změně některých dalších zákonů 
Novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí  Novela zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
Rady  2009/315/SVV,  pokud  jde  o  výměnu  informací  o  státních  příslušnících  třetích 
zemí a o Evropský informa
Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Polici  České republiky 
ční systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí 
 
Rady 2009/316/SVV (5438/16) 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným  Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
 
s jediným společníkem (8842/14) 
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
 
 
Novela zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES,  Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 


Výhled implementačních prací vlády na rok 2017 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 
 
 
pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud  Novela zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 
 
jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (8847/14) 
Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
 
Novela zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 
 
Novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 
 
 
Novela zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
 
 
Novela zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 
MV 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  zřizuje  systém  Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Polici  České republiky     
vstupu/výstupu  (EES)  pro  registraci  údajů  o  vstupu  a  výstupu  a  údajů  o  odepření  Novela  zákona  č.  191/2016  Sb.,  o  ochraně  státních  hranic  České  republiky  a  o  změně 
 
vstupu,  pokud  jde  o  státní  příslušníky  třetích  zemí  překračující  vnější  hranice  souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES  Novela  zákona  č.  326/1999  Sb.,  o  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky  a  o  změně 
pro účely  vymáhání  práva  a  kterým  se  mění  nařízení  (ES)  č. 767/2008  a  nařízení  (EU)  některých zákonů 
č. 1077/2011 (7675/16) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399,  
Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Polici  České republiky     
pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)(7676/16) 
Novela  zákona  č.  191/2016  Sb.,  o  ochraně  státních  hranic  České  republiky  a  o  změně 
souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
Novela  zákona  č.  326/1999  Sb.,  o  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky  a  o  změně 
některých zákonů 
Návrh  směrnice Evropského  parlamentu  a  Rady  o  přístupnosti  internetových  stránek  Novela  zákona  č.  365/2000  Sb.,  o  informačních  systémech  veřejné  správy  a  o  změně 
subjektů veřejného sektoru (17344/12) 
některých dalších zákonů 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na vznik unijního přesídlovacího rámce,  Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu     
upravující nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady (11313/16) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní  
Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu     
příslušníci  třetích  zemí  nebo  osoby  bez  státní  příslušnosti,  aby  mohli  požívat 
mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok 
na  doplňkovou  ochranu,  a  o  obsahu  poskytnuté  ochrany  a  kterým  se  mění  směrnice 
Rady 2003/109/ES ze dne 25 listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (11316/16) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující společná pravidla pro řízení  
Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu     
o mezinárodní ochraně v Unii a zrušující směrnici 2013/32/EU (11317/16) 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání  
Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu     
žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)(11318/16) 
 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou  se  mění  směrnice  Rady  Návrh zákona o zbraních 
91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (14422/15) 
Novela zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva 
 
Novela  nařízení  vlády  č.  151/2004  Sb.,  kterým  se  stanoví,  které  střelné  zbraně  a  střelivo  je 
 
možné  z  jiného  členského  státu  Evropské  unie  přepravit  na  území  České  republiky  bez 
předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  stanoví  kritéria  a  postupy  Novela  zákona  č.  326/1999  Sb.,  o  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky  a  o  změně 
pro určení  členského  státu příslušného  k  posuzování žádosti o mezinárodní  ochranu  některých zákonů 
podané  státním  příslušníkem  třetí  země  nebo  osobou  bez  státní  příslušnosti  Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 
v některém z členských států (přepracované znění) (8715/16) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  zřízení  systému  „EURODAC“  pro  Novela  zákona  č.  326/1999  Sb.,  o  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky  a  o  změně 
porovnávání  otisků  prstů  za  účelem  účinného  uplatňování  Nařízení  (EU)  č.  604/2013  některých zákonů 
stanovujícího kritéria a mechanismy k určení členského státu příslušného k posouzení  Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 
žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou 
bez  státní  příslušnosti  v  některém  z  členských  států,  a  za  účelem  identifikace 
nelegálně  pobývajícího  občana  třetí  země  nebo  osoby  bez  státní  příslušnosti,  a  pro 
podávání  žádostí  orgánů  pro  vymáhání  práva  členských  států  a  EUROPOLU  o 
porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva (přepracované 
znění) (8765/16) 


Výhled implementačních prací vlády na rok 2017 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 
 
MZ 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  mění  nařízení  (ES)  Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech     
č. 726/2004,  kterým  se  stanoví  postupy  Společenství  pro  registraci  humánních 

a veterinárních  léčivých  přípravků  a  dozor  nad  nimi  a  kterým  se  zřizuje  Evropská 
agentura pro léčivé přípravky (13240/14) 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně  
Novela zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 
směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 (14493/12) 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Novela  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  výrobky  a  jeho  prováděcích 
předpisů 
 
Novela nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 
 
Novela  nařízení  vlády  č.  55/2015  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  aktivní  implantabilní 
zdravotnické prostředky 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  diagnostických  zdravotnických  Novela zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 
prostředcích in vitro (14499/12) 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Novela  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  výrobky  a  jeho  prováděcích 
předpisů 
 
 
Novela  nařízení  vlády  č.  56/2015  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES  Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
o ochraně  zaměstnanců  před  riziky  spojenými  s  expozicí  karcinogenům  nebo 
mutagenům při práci (8962/16) 
MZE 
Návrh směrnice Rady o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh (18153/13) 
Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů     
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních  Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
činnostech  prováděných  s  cílem  zajistit  uplatňování  právních  předpisů  týkajících  se  (veterinární zákon) 
krmiv  a  potravin  a  pravidel  týkajících  se  zdraví  zvířat  a  dobrých  životních  podmínek  Novela  zákona  č.  326/2004  Sb.,  o  rostlinolékařské  péči  o  změně  některých  souvisejících 
zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin  zákonů 
a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007,  Novela zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiv a sadby 
1099/2009,  1069/2009,  1107/2009,  nařízení  1151/2012,  [….]/2013  a  směrnic  98/58/ES,  Novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
1999/74/ES,  2007/43/ES,  2008/119/ES,  2008/120/ES  a  2009/128/ES  (nařízení  o  úředních 
kontrolách)(9464/13) 
Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 
Novela zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 
Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Novela zákona č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské inspekci 
Novela zákona č. 147/2002 Sb., o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
Novela zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě 
Novela  zákona  č.  452/2001  Sb.,  o  ochraně  označení  původu  a  zeměpisných  označení 
a o změně zákona o ochraně spotřebitele 
Novela zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
Novela zákona č. 78/2004 Sb., o geneticky modifikovaných organismech a produktech 
Novela zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání 
Novela zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  ochranných  opatřeních  proti  Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
škodlivým organismům rostlin (9574/13) 
Novela zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiv a sadby 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  ekologické  produkci  a  označování  Novela zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství     
ekologických  produktů,  o  změně  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 
č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 Výhled implementačních prací vlády na rok 2017 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 
 
(7956/14) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  výrobě,  uvádění  na  trh  a  používání  Novela zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů  
medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (13196/14) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterým  se  stanoví  pravidla  pro  Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
dodávání  hnojivých  výrobků  s  označením  CE  na  trh  a  kterým  se  mění  nařízení  (ES) 
č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (7396/16) 

MZV 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex)  Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců     
(přepracované znění)(8401/14) 
MŽP 
Návrh  směrnice Evropského  parlamentu  a  Rady  o  snížení  národních  emisí  některých  Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES (18167/13) 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES  Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů     
o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech 
a odpadních  bateriích  a  akumulátorech  a  směrnice  2012/19/EU  o  odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (14973/15) 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES  Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů     
o skládkách odpadů (14974/15) 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES  Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
o odpadech (14975/15) 
Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů 
Novela zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech a jeho prováděcí předpisy 
 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou  se  mění  směrnice  94/62/ES  Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
o obalech a obalových odpadech (14976/15) 
Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES  Novela  zákona  č.  383/2012  Sb.,  o  podmínkách  obchodování  s  povolenkami  na  emise 
za  účelem  posílení  nákladově  efektivních  způsobů  snižování  emisí  a  investic  do  skleníkových plynů 
nízkouhlíkových technologií (11065/15) 
 
Návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  rtuti  a  o  zrušení  nařízení  (ES)  Novela  zákona  č.  350/2011  Sb.,  o  chemických  látkách  a  chemických  směsích  a  o  změně 
č. 1102/2008 (5771/16) 
některých zákonů (chemický zákon) 
Novela  zákona  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění 
některých souvisejících zákonů 
GŘC 
Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  právním  rámci  Unie,  který  se  týká  Novela zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon  
porušení celních předpisů a sankcí (17949/13) 
ÚNMZ  Návrh směrnice Rady, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění  Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky   
příloha  II  směrnice Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/48/ES  o  bezpečnosti  hraček, 
 
pokud jde o olovo (12153/16)