Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017'.
 
 
Příloha č. 2 
k usnesení vlády 
ze dne 14. prosince 2016 č. 1121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O b s a h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str.    
 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí  
 
 

ministryně pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 

ministr průmyslu a obchodu 
 
 
 
 
 
 

ministr spravedlnosti 
 
 
 
 
 
 
 

ministr vnitra 
 
 
 
 
 
 
 
 

ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 

ministr zemědělství  
 
 
 
 
 
 
 
7 – 9 
ministr životního prostředí  
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Přehled použitých zkratek 
 
 
 
MF 
 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 
MMR   
ministryně pro místní rozvoj 
MPO   
ministr průmyslu a obchodu 
MSP   
ministr spravedlnosti 
MV 
 
ministr vnitra 
MZ 
 
ministr zdravotnictví 
MZE   
ministr zemědělství 
MŽP   
ministr životního prostředí 
ÚNMZ 
 předseda  Úřadu  pro  technickou  normalizaci,  metrologi   a  státní 
zkušebnictví 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MF 
MF 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
05.18 
01.17 
05.18 
2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 
č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí 
o minimálních požadavcích na podporu 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění 
mobility pracovníků mezi členskými státy  pozdějších předpisů 
zlepšením nabývání a zachování 
doplňkových důchodových práv 
 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MMR 
MMR 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
01.18 
01.17 
07.18 
(EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
2015 o souborných cestovních službách a  podnikání a o výkonu některých činností 
spojených cestovních službách, o změně  v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
předpisů, a některé související zákony 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 
90/314/EHS 
 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MPO 
ÚNMZ  Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
05.17 
03.17 
05.17 
23. listopadu 2015, kterou se za účelem 
vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích 
přijetí zvláštních limitních hodnot pro 
na hračky, ve znění pozdějších předpisů 
chemické látky použité v hračkách mění 
dodatek C přílohy II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/48/ES 
o bezpečnosti hraček, pokud jde 
o formamid 
MPO 
ÚNMZ  Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
05.17 
03.17 
05.17 
23. listopadu 2015, kterou se za účelem 
vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích 
přijetí zvláštních limitních hodnot pro 
na hračky, ve znění pozdějších předpisů 
chemické látky použité v hračkách mění 
dodatek C přílohy II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/48/ES 
o bezpečnosti hraček, pokud jde 
o benzisothiazolinon 
MPO 
ÚNMZ  Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
11.17 
03.17 
05.17 
23. listopadu 2015, kterou se za účelem 
vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích 
přijetí zvláštních limitních hodnot pro 
na hračky, ve znění pozdějších předpisů 
chemické látky použité v hračkách mění 
dodatek C přílohy II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/48/ES 
o bezpečnosti hraček, pokud jde 
o chloromethylisothiazolinon 
a methylisothiazolinon, jak samostatně, 
tak v poměru 3:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MSP 
MSP 
Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
 
01.17 
01.18 
377/14, Ernst Georg Radlinger a Helena 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
Radlingerová proti FINWAY a.s. 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
MSP 
MSP 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 
06.18 
09.17 
06.18 
(EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 
Sb., občanský zákoník, a zákon č. 99/1963 Sb., 
o ochraně nezveřejněného know-how 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
a obchodních informací (obchodního 
předpisů 
tajemství) před jejich neoprávněným 
získáním, využitím a zpřístupněním 
 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MV 
MV 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
05.18 
07.17 
05.18 
(EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
o podmínkách vstupu a pobytu státních 
České republiky a o změně některých zákonů, 
příslušníků třetích zemí za účelem 
ve znění pozdějších předpisů, a další související 
výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické 
zákony 
služby, programů výměnných pobytů žáků 
či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair 
MV 
MV 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
05.18 
08.17 
05.18 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se  a o změně některých zákonů, ve znění 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pozdějších předpisů 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) 
MV 
MV 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
05.18 
08.17 
05.18 
(EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 
č. 273/2008 Sb., o Polici  České republiky, ve 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se  znění pozdějších předpisů, a další související 
zpracováním osobních údajů příslušnými  zákony 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů, o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí 
Rady 2008/977/SVV 
MV 
MV 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
05.18 
08.17 
05.18 
(EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 
č. 273/2008 Sb., o Polici  České republiky, ve 
o používání údajů jmenné evidence 
znění pozdějších předpisů, a další související 
cestujících (PNR) pro prevenci, 
zákony 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti 
 
 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MZ 
MZ 
Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
10.17 
02.171 
10.17 
6. října 2015, kterou se mění přílohy II 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
vody určené k lidské spotřebě 
znění pozdějších předpisů 
MZ 
MZ 
Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
02.18 
05.17 
02.18 
25. července 2016, kterou se mění 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
směrnice 2005/62/ES, pokud jde 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o standardy a specifikace systému jakosti  o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
pro transfuzní zařízení 
 
                                                 
1 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 odst. 3 
SFEU. 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MZe 
MZe 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
03.17 
01.17 
03.17 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
agroenvironmentálně-klimatických opatření 
z Evropského zemědělského fondu pro 
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
v platném znění 
pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
01.17 
03.17 
vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění 
opatření ekologické zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
01.17 
03.17 
vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací v rámci opatření zalesňování 
zemědělské půdy a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení 
vlády č. 61/2016 Sb. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
01.17 
03.17 
vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování 
dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální 
a klimatické služby a ochrana lesů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
01.17 
03.17 
vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, 
ve znění pozdějších předpisů 
MZe 
MZe 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
03.17 
01.17 
03.17 
(EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, 
podmínek pro poskytování podpory na dodávky 
kterým se mění nařízení (EU) 
ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a 
č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud  banánů, mléka a mléčných výrobků 
jde o režim podpory na dodávky ovoce 
do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
a zeleniny, banánů a mléka 
souvisejících nařízení vlády 
do vzdělávacích zařízení 
MZe 
MZe 
Nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
03.17 
01.17 
03.17 
11. dubna 2016, kterým se mění nařízení  podmínek pro poskytování podpory na dodávky 
(EU) č. 1370/2013, kterým se určují 
ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a 
opatření týkající se stanovení některých 
banánů, mléka a mléčných výrobků 


Příloha č. 2 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
podpor a náhrad v souvislosti se 
do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
společnou organizací trhů se 
souvisejících nařízení vlády 
zemědělskými produkty 
MZe 
MZe 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/…  Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
03.17 
01.17 
03.17 
ze dne …, ke stanovení pravidel pro 
podmínek pro poskytování podpory na dodávky 
uplatňování nařízení Evropského 
ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
banánů, mléka a mléčných výrobků 
pokud jde o podporu Unie na dodávky 
do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
ovoce a zeleniny, banánů a mléka 
souvisejících nařízení vlády 
ve vzdělávacích zařízeních 
MZe 
MZe 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci  Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
03.17 
01.17 
03.17 
(EU) 2016/… ze dne …, kterým se 
podmínek pro poskytování podpory na dodávky 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu  ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a 
a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
banánů, mléka a mléčných výrobků 
o podporu Unie na dodávky ovoce 
do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
a zeleniny, banánů a mléka 
souvisejících nařízení vlády 
ve vzdělávacích zařízeních a pozměňuje 
se nařízení (EU) č. 907/2014 
MZe 
MZe 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků 
04.17 
02.17 
04.17 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského 
2013 o financování, řízení a sledování 
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
společné zemědělské politiky a o zrušení  podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
poskytování některých zemědělských podpor 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) 
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008, v platném znění 
MZe 
MZe 
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
 
03.17 
03.18 
20. prosince 2005 o zavedení režimu 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
licencí FLEGT pro dovoz dřeva 
výrobků na trh 
do Evropského společenství 
MZe 
MZe 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
 
03.17 
03.18 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
kterým se stanoví povinnosti 
výrobků na trh 
hospodářských subjektů uvádějících na 
trh dřevo a dřevařské výrobky 
MZe 
MZe 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
01.18 
10.17 
01.18 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých 
2013, kterým se stanoví pravidla pro 
podmínek poskytování přímých plateb 


Příloha č. 2 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
přímé platby zemědělcům v režimech 
zemědělcům a o změně některých souvisejících 
podpory v rámci společné zemědělské 
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady 
(ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) 
č. 73/2009, v platném znění 
MZe 
MZe 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
01.18 
10.17 
01.18 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
vlády č. …/2017 Sb., o stanovení požadavků 
2013 o financování, řízení a sledování 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského 
společné zemědělské politiky a o zrušení  a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) 
pro poskytování některých zemědělských podpor 
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008, v platném znění 
 


Příloha č. 2 
 
 
Předkladatel 
Gestor 
Název 
Název legislativního úkolu 
Lhůta pro 
Stanovený 
Předpokládaný 
předpisu 
implementaci 
termín 
termín nabytí 
EU 
předložení 
účinnosti 
vládě  
MŽP 
MŽP 
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
01.16 
03.17 
01.18 
11. června 2007 o používání cizích 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
a místně se nevyskytujících druhů 
znění pozdějších předpisů, a některé další 
v akvakultuře 
zákony 
MŽP 
MŽP 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  Návrh zákona, kterým se mění zákon 
01.16 
03.17 
01.18 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
znění pozdějších předpisů, a některé další 
vysazování a šíření invazních 
zákony 
nepůvodních druhů 
 
 
 
 
 
 
10