Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017'.
 
 
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 

PLÁN  
LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY  
NA ROK 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno usnesením vlády 
ze dne 14. prosince 2016 č. 1121     

 
 
O b s a h 
 
 
 

Resortní členění  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str.    
 
předseda vlády                                                                          
 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí             
 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
 
 
 

ministr kultury 
 
                                                                 
4  
ministr obrany 
                                                                    
 

ministryně práce a sociálních věcí                                                     

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu                      

ministryně pro místní rozvoj                                                               
8  
ministr průmyslu a obchodu 
                                             
 
9 – 10  
ministr spravedlnosti                                                                    
 
11 – 12 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy                                       
13 
ministr vnitra 
 
 
 
                                      
 
14 – 16  
ministr zdravotnictví 
                                                                           17 – 18  
ministr zemědělství  
                                                                           19 – 22  
ministr životního prostředí                                                                            23 – 24  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Časové členění  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
         str.    
 
leden 2017                                                                                                  1 – 2   
únor 2017                                                                                                    3  
březen 2017                                                                                               4 – 5   
duben 2017                                                                                                 6  
květen 2017                                                                                                7  
červen 2017                                                                                                8  
červenec 2017                                                                                           9   
srpen 2017                                                                                                   10 
září 2017                                                                                                     11  
říjen 2017                                                                                                   12  
listopad 2017                                                                                              13 
prosinec 2017                                                                                             14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Přehled použitých zkratek 
 
PV 
 
předseda vlády 
MF 
 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 
MVVI   
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
MD   
ministr dopravy 
MK 
 
ministr kultury 
MLR   
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
MO   
ministr obrany 
MPSV 
ministryně práce a sociálních věcí 
MMR   
ministryně pro místní rozvoj 
 
MPO   
ministr průmyslu a obchodu 
MSP   
ministr spravedlnosti  
MŠMT 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
MV 
 
ministr vnitra 
MZ 
 
ministr zdravotnictví 
MZE   
ministr zemědělství 
MŽP   
ministr životního prostředí 
NBÚ   
ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
BIS   
ředitel Bezpečnostní informační služby 
ČSÚ   
předsedkyně Českého statistického úřadu 
ÚOOÚ 
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESORTNÍ ČLENĚNÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí1 
ě 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., 
1. 
PV 
NBÚ 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
 
02.17 
01.18 
Ne 
Ne 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 
2. 
PV 
BIS 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
 
02.17 
01.18 
Ano 
Ne 
pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., 
3. 
PV 
BIS 
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
 
02.17 
01.18 
Ano 
Ne 
předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí2 
ě 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., 
1. 
MF 
 
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
05.18 
01.17 
05.18 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
2. 
MF 
ČSÚ 
Věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
 
01.17 
 
Ano 
Ne 
3. 
MF 
 
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 
 
08.17 
01.18 
Ne 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích 
1. 
č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí 
zam
na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových 
ěstnaneckého penzijního pojištění, 
práv 
ve znění pozdějších předpisů 
 
                                                 
2 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí3 
ě 
1. 
MVVI 
 
Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
 
03.17 
01.18 
Ano 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí4 
ě 
1. 
MK 
 
Návrh nařízení vlády o prohlášení vybraných území 
za památkovou rezervaci 
 
10.17 
01.18 
Ano 
Ne 
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 
2. 
MK 
 
památek za národní kulturní památky a o změně některých 
 
12.17 
06.18 
Ne 
Ne 
dalších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí5 
ě 
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu 
vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských 
1. 
MO 
 
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků 
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 
(úprava náhrady) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí6 
ě 
1. 
MPSV 
 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s úpravou zdravotních a sociálních služeb 
 
01.17 
09.17 
Ano 
Ne 
2. 
MPSV 
 
Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 
 
07.17 
09.17 
Ne 
Ne 
Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
3. 
MPSV 
 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních 
hranic pro stanovení výpo
 
09.17 
01.18 
Ne 
Ne 
čtového základu pro rok 2018, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení 
důchodů v roce 2018 
4. 
MPSV 
 
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2018 
 
09.17 
01.18 
Ne 
Ne 
5. 
MPSV 
 
Návrh zákona o sociálních pracovnících 
 
09.17 
06.18 
Ano 
Ne 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
6. 
MPSV 
 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
 
10.17 
01.18 
Ano 
Ne 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
7. 
MPSV 
 
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení 
o úpravě náhrady) 
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví 
8. 
MPSV 
 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 
                                                 
6 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí7 
ě 
1. 
MLR 
 
Návrh zákona o sociálním podnikání 
 
06.17 
06.18 
Ano 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí8 
ě 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., 
1. 
MMR 
 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
01.18 
01.17 
07.18 
Ano 
Ne 
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
2. 
MMR 
MD 
MŽP 
č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek 
 
05.17 
07.17 
Ano 
Ne 
pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., 
3. 
MMR 
 
o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 
rodinným dom
 
10.17 
09.18 
Ne 
Ne 
ům některých bytových družstev a o změně 
některých zákonů 
4. 
MMR 
MSP 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
 
12.17 
10.18 
Ne 
Ne 
s bytovým spoluvlastnictvím 
 
 
 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních 
1. 
podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu, ve zn
službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
ění 
pozd
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS 
ějších předpisů, a některé související 
zákony 
 
                                                 
8 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí9 
ě 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
05.17 
1. 
MPO 
 
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, 
05.17 
03.17 
05.17 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
11.17 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
2. 
MPO 
 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, 
 
04.17 
07.17 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
3. 
MPO 
 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
 
08.17 
01.18 
Ne 
Ne 
pro rok 2018 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací 
4. 
MPO 
 
ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání 
 
09.17 
11.17 
Ano 
Ne 
s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, 
ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 
5. 
MPO 
 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv
 
12.17 
08.18 
Ano 
Ano 
ětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

10 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot 
pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid 
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot 
1. 
nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických  pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
požadavcích na hračky, ve znění pozdějších  2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon 
předpisů 
 
Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot 
pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, 
tak v poměru 3:1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí10 
ě 
1. 
MSP 
MF 
MV 
Věcný záměr zákona regulující mechanismus oddlužení obcí11 
 
01.17 
 
Ano 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 
2. 
MSP 
 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
 
01.17 
01.18 
Ano 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
3. 
MSP 
 
Věcný záměr zákona o hromadných žalobách 
 
09.17 
 
Ano 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
4. 
MSP 
 
občanský zákoník, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
06.18 
09.17 
06.18 
Ne 
Ne 
řád, ve znění pozdějších předpisů 
5. 
MSP 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
11.17 
09.18 
Ne 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
11 Na základě mezitímních analýz nelze vyloučit, že zákon (a tedy ani věcný záměr) nebude účelné nakonec zpracovat a v tom případě bude požádáno o zrušení úkolu. 

12 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
2. 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-377/14, Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová proti FINWAY a.s. 
řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného     
4. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon 
know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
a zpřístupněním 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí12 
ě 
1. 
MŠMT 
 
Návrh nařízení vlády o seznamu výzkumných organizací 
 
03.17 
07.17 
Ne 
Ne 
2. 
MŠMT 
 
Návrh zákona o sportu 
 
06.17 
01.19 
Ano 
Ano 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 
3. 
MŠMT 
 
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-
 
06.17 
09.17 
Ne 
Ne 
psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

14 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí13 
ě 
Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích 
na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice 
1. 
MV 
 
a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
a povinných náležitostech provozního 
 
03.17 
08.17 
Ne 
Ne 
řádu střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního 
zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích 
pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva 
2. 
MV 
 
a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení 
 
03.17 
08.17 
Ne 
Ne 
s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem 
a zápalkami 
Návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje postup a technické 
požadavky na znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, 
zhotovování řezů zbraní a střeliva, technologický postup 
3. 
MV 
 
delaborace, znehodnocení nebo ničení munice nebo výroby 
 
03.17 
08.17 
Ne 
Ne 
řezů munice, vzor potvrzení o delaboraci munice, 
o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení 
zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, 
střeliva nebo munice a vzor kontrolní znehodnocovací značky 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
4. 
MV 
 
n
05.18 
07.17 
05.18 
Ano 
Ne 
ěkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., 
5. 
MV 
ÚOOÚ 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
05.18 
08.17 
05.18 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
6. 
MV 
MD 
o Polici  České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
05.18 
08.17 
05.18 
Ano 
Ne 
a další související zákony 
7. 
MV 
 
Věcný záměr zákona o územně správním členění státu 
 
09.17 
 
Ano 
Ne 
                                                 
13 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

15 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí14 
ě 
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním 
8. 
MV 
 
příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu 
pozůstalých 
9. 
MV 
 
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních 
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2018 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
 
 

16 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu 
4. 
České republiky a o změně některých 
státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair 
a další související zákony 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
5. 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
a  o změně některých zákonů, ve znění 
pozd
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ějších předpisů 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 
6. 
č. 273/2008 Sb., o Polici  České republiky, 
2008/977/SVV 
ve znění pozdějších předpisů, a další 
 
související zákony 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné 
evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí15 
ě 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
1. 
MZ 
 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
10.17 
02.1716 
10.17 
Ano 
Ne 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 
2. 
MZ 
 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
02.18 
05.17 
02.18 
Ano 
Ne 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
16 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 

18 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
1. 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
o jakosti vody určené k lidské spotřebě  
ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
2. 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení 
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí17 
ě 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
1. 
MZE 
 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně 
na
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
řízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
2. 
MZE 
 
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
3. 
MZE 
 
opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády 
č. 61/2016 Sb. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
4. 
MZE 
 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
5. 
MZE 
 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, 
6. 
MZE 
 
výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 
Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a 
7. 
MZE 
 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmín
04.17 
02.17 
04.17 
Ne 
Ne 
ěnosti a důsledků jejich porušení 
pro poskytování některých zemědělských podpor 
 
                                                 
17 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

20 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí18 
ě 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády 
v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků 
8. 
MZE 
 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmín
 
02.17 
04.17 
Ne 
Ne 
ěnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor 
9. 
MZE 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
 
03.17 
03.18 
Ano 
Ne 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
10. 
MZE 
 
p
01.18 
10.17 
01.18 
Ne 
Ne 
římých plateb zemědělcům a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. …/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
11. 
MZE 
 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
01.18 
10.17 
01.18 
Ne 
Ne 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení 
pro poskytování některých zemědělských podpor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

21 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálně-klimatických 
opat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
ření a o změně nařízení vlády 
1. 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opat
č. 1698/2005, v platném znění 
ření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
2. 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provád
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
ění opatření ekologické zemědělství, 
č. 1698/2005, v platném znění 
ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., 
o podmínkách poskytování dotací v rámci 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
3. 
opat
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
ření zalesňování zemědělské půdy 
a o zm
č. 1698/2005, v platném znění 
ěně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
4. 
poskytování dotací v rámci opatření 
lesnicko-environmentální a klimatické služby  venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005, v platném znění 
a ochrana lesů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
5. 
poskytování dotací na opatření dobré životní  venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
podmínky zvířat, ve znění pozdějších 
č. 1698/2005, v platném znění 
předpisů 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka 
do vzdělávacích zařízení 
 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
Nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují 
podmínek pro poskytování podpory 
opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se 
na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků 
zemědělskými produkty 
6. 
z ovoce, zeleniny a banánů, mléka 
 
a mléčných výrobků do vzdělávacích 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/… ze dne …, ke stanovení pravidel pro uplatňování nařízení Evropského 
zařízení, a o změně některých souvisejících  parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka 
nařízení vlády 
ve vzdělávacích zařízeních 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/… ze dne …, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka 
ve vzdělávacích zařízeních a pozměňuje se nařízení (EU) č. 907/2014  
Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků 
podle aktů a standardů dobrého 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 
7. 
zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmín
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
ěnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování n
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění 
ěkterých 
zemědělských podpor 
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
do Evropského společenství 
9. 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva 
 
a dřevařských výrobků na trh 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 
10. 
některých podmínek poskytování přímých 
plateb zem
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují 
ědělcům a o změně některých 
souvisejících na
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění 
řízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. …/2017 Sb., o stanovení 
požadavků podle aktů a standardů dobrého 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 
11. 
zemědělského a environmentálního stavu 
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků  č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění 
jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor 

23 
 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí19 
ě 
1. 
MŽP 
 
Návrh zákona o snižování závislosti České republiky 
na fosilních palivech 
 
03.17 
01.18 
Ano 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 
2. 
MŽP 
 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
01.16 
03.17 
01.18 
Ano 
Ne 
a některé další zákony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

24 
 
 
 
K poř. č. 
Název legislativního úkolu 
Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 
Návrh zákona, kterým se m
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
ění zákon 
v akvakultuře 
2. 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve zn
 
ění pozdějších předpisů, a některé 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání 
další zákony 
či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČASOVÉ ČLENĚNÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
leden 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí1 
ě 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., 
1. 
MF 
 
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
05.18 
01.17 
05.18 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
2. 
MF 
ČSÚ 
Věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
 
01.17 
 
Ano 
Ne 
3. 
MPSV 
 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s úpravou zdravotních a sociálních služeb 
 
01.17 
09.17 
Ano 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., 
4. 
MMR 
 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
01.18 
01.17 
07.18 
Ano 
Ne 
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony 
5. 
MSP 
MF 
Věcný záměr zákona regulující mechanismus oddlužení obcí2 
 
01.17 
 
Ano 
Ne 
MV 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 
6. 
MSP 
 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
 
01.17 
01.18 
Ano 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně 
7. 
MZE 
 
na
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
řízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
 
                                                 
1 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
2 Na základě mezitímních analýz nelze vyloučit, že zákon (a tedy ani věcný záměr) nebude účelné nakonec zpracovat a v tom případě bude požádáno o zrušení úkolu. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí3 
ě 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
8. 
MZE 
 
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
9. 
MZE 
 
opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády 
č. 61/2016 Sb. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
10. 
MZE 
 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
11. 
MZE 
 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, 
12. 
MZE 
 
výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných 
03.17 
01.17 
03.17 
Ne 
Ne 
výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
únor 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí4 
ě 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., 
1. 
PV 
NBÚ 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
 
02.17 
01.18 
Ne 
Ne 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 
2. 
PV 
BIS 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
 
02.17 
01.18 
Ano 
Ne 
pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., 
3. 
PV 
BIS 
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
 
02.17 
01.18 
Ano 
Ne 
předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
4. 
MZ 
 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
10.17 
02.175 
10.17 
Ano 
Ne 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a 
5. 
MZE 
 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmín
04.17 
02.17 
04.17 
Ne 
Ne 
ěnosti a důsledků jejich porušení 
pro poskytování některých zemědělských podpor 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády 
v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků 
6. 
MZE 
 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmín
 
02.17 
04.17 
Ne 
Ne 
ěnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor 
 
 
 
                                                 
4 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
5 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 odst. 
3 SFEU. 


 
 
březen 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí6 
ě 
1. 
MVVI 
 
Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
 
03.17 
01.18 
Ano 
Ne 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
05.17 
2. 
MPO 
 
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, 
05.17 
03.17 
05.17 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
11.17 
3. 
MŠMT 
 
Návrh nařízení vlády o seznamu výzkumných organizací 
 
03.17 
07.17 
Ne 
Ne 
Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích 
na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice 
4. 
MV 
 
a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
 
03.17 
08.17 
Ne 
Ne 
a povinných náležitostech provozního řádu střelnice 
pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního 
zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice 
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích 
pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva 
5. 
MV 
 
a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení 
 
03.17 
08.17 
Ne 
Ne 
s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem 
a zápalkami 
Návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje postup a technické 
požadavky na znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, 
zhotovování řezů zbraní a střeliva, technologický postup 
6. 
MV 
 
delaborace, znehodnocení nebo ničení munice nebo výroby 
 
03.17 
08.17 
Ne 
Ne 
řezů munice, vzor potvrzení o delaboraci munice, 
o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení 
zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, 
střeliva nebo munice a vzor kontrolní znehodnocovací značky 
                                                 
6 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí7 
ě 
7. 
MZE 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
 
03.17 
03.18 
Ano 
Ne 
8. 
MŽP 
 
Návrh zákona o snižování závislosti České republiky 
na fosilních palivech 
 
03.17 
01.18 
Ano 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 
9. 
MŽP 
 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
01.16 
03.17 
01.18 
Ano 
Ne 
a některé další zákony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
duben 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí8 
ě 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
1. 
MPO 
 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, 
 
04.17 
07.17 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
květen 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
Název legislativního úkolu 
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
kladatel 
pro 
předložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí9 
ě 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
1. 
MMR 
MD 
MŽP 
č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek 
 
05.17 
07.17 
Ano 
Ne 
pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 
2. 
MZ 
 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
02.18 
05.17 
02.18 
Ano 
Ne 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
červen 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí10 
ě 
1. 
MLR 
 
Návrh zákona o sociálním podnikání 
 
06.17 
06.18 
Ano 
Ne 
2. 
MŠMT 
 
Návrh zákona o sportu 
 
06.17 
01.19 
Ano 
Ano 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 
3. 
MŠMT 
 
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-
 
06.17 
09.17 
Ne 
Ne 
psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


 
 
červenec 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí11 
ě 
1. 
MPSV 
 
Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 
 
07.17 
09.17 
Ne 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., 
2. 
MV 
 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
n
05.18 
07.17 
05.18 
Ano 
Ne 
ěkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

10 
 
 
srpen 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí12 
ě 
1. 
MF 
 
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 
 
08.17 
01.18 
Ne 
Ne 
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
2. 
MPO 
 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
 
08.17 
01.18 
Ne 
Ne 
pro rok 2018 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., 
3. 
MV 
ÚOOÚ 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
05.18 
08.17 
05.18 
Ne 
Ne 
ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
4. 
MV 
MD 
o Polici  České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
05.18 
08.17 
05.18 
Ano 
Ne 
a další související zákony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

11 
 
 
září 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí13 
ě 
Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
1. 
MPSV 
 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních 
hranic pro stanovení výpo
 
09.17 
01.18 
Ne 
Ne 
čtového základu pro rok 2018, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení 
důchodů v roce 2018 
2. 
MPSV 
 
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
 
09.17 
01.18 
Ne 
Ne 
2018 
3. 
MPSV 
 
Návrh zákona o sociálních pracovnících 
 
09.17 
06.18 
Ano 
Ne 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací 
4. 
MPO 
 
ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání 
 
09.17 
11.17 
Ano 
Ne 
s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, 
ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb. 
5. 
MSP 
 
Věcný záměr zákona o hromadných žalobách 
 
09.17 
 
Ano 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
6. 
MSP 
 
občanský zákoník, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
06.18 
09.17 
06.18 
Ne 
Ne 
řád, ve znění pozdějších předpisů 
7. 
MV 
 
Věcný záměr zákona o územně správním členění státu 
 
09.17 
 
Ano 
Ne 
 
                                                 
13 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

12 
 
 
říjen 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí14 
ě 
1. 
MK 
 
Návrh nařízení vlády o prohlášení vybraných území 
za památkovou rezervaci 
 
10.17 
01.18 
Ano 
Ne 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
2. 
MPSV 
 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
 
10.17 
01.18 
Ano 
Ne 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., 
o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 
3. 
MMR 
 
rodinným dom
 
10.17 
09.18 
Ne 
Ne 
ům některých bytových družstev a o změně 
některých zákonů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
4. 
MZE 
 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
p
01.18 
10.17 
01.18 
Ne 
Ne 
římých plateb zemědělcům a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. …/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
5. 
MZE 
 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
01.18 
10.17 
01.18 
Ne 
Ne 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení 
pro poskytování některých zemědělských podpor 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

13 
 
 
listopad 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí15 
ě 
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu 
vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských 
1. 
MO 
 
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků 
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 
(úprava náhrady) 
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
2. 
MPSV 
 
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení 
o úpravě náhrady) 
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví 
3. 
MPSV 
 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 
4. 
MSP 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
11.17 
09.18 
Ne 
Ne 
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním 
5. 
MV 
 
příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním 
úrazem nebo nemocí z povolání a o úprav
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
ě nákladů na výživu 
pozůstalých 
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních 
6. 
MV 
 
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2018 
 
11.17 
01.18 
Ne 
Ne 
                                                 
15 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 

14 
 
 
prosinec 2017 
 
 
Termín 
Stanovený 
Předpokládaný 
Projednání na Radě 
Po
stanovený 
termín 
ř.č.  Předkladatel  Spolupřed-
kladatel 
Název legislativního úkolu 
pro 
p
termín nabytí 
RIA 
vlády pro koordinaci 
ředložení 
implementaci 
vlád
účinnosti 
boje s korupcí16 
ě 
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 
1. 
MK 
 
památek za národní kulturní památky a o změně některých 
 
12.17 
06.18 
Ne 
Ne 
dalších předpisů 
2. 
MMR 
MSP 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s bytovým spoluvlastnictvím 
 
12.17 
10.18 
Ne 
Ne 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 
3. 
MPO 
 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv
 
12.17 
08.18 
Ano 
Ano 
ětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády.