Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017'.

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. prosince 2016 č. 1121 
 
o Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 
 
Vláda 
I.  schvaluje  Plán  legislativních  prací  vlády  na  rok  2017,  uvedený  v příloze  č.  1  tohoto 
usnesení; 
II.  bere na vědomí 
1.  Přehled implementačních prací vlády, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
2.  Výhled  implementačních  prací  vlády  na  rok  2017  a další  léta,  uvedený  v příloze  č.  3 
tohoto usnesení; 
III.  ukládá  členům  vlády  a  vedoucím  ostatních  ústředních  orgánů  státní  správy  zajistit 
splnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení. 
 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních  
orgánů státní správy 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády