Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017'.

Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
[FOI #6123 e-mail] ?? 
 
V Praze 23. prosince 2016  
 
Čj. 24053/2016-OPR-3 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane,  
v reakci  na  Vaši  elektronickou  žádost  ze  dne  21.  prosince  2016  o zaslání  kopie  materiálu  Návrh 
Plánu  legislativních  prací  vlády  na  rok  2017  pro  jednání  vlády  ČR,  s odkazem  na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze 
zasílám  Vámi  požadovaný  materiál.  Rovněž  si  Vám  dovoluji  sdělit,  že  Plán  legislativních  prací 
vlády  na  rok  2017  je  dostupný  u  příslušného  usnesení  vlády  ČR  č.  1121  na  internetových 
stránkách: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-12-14. 
S pozdravem 
 Mgr. Jan  Digitálně podepsal 
 
Mgr. Jan Večeřa 
 
Datum: 2016.12.23 
 Večeřa
 
08:17:08 +01'00'
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
Příloha 
Příloha č. 1 – Usnesení vlády č. 1121 
Příloha č. 2 – Plán legislativních prací na rok 2017 
Příloha č. 3 – Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 1121 
Příloha č. 4 – Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 1121 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, Instituce [Úřad vlády České republiky vyžaduje e-mail], datová schránka: trfaa33