Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Reflexní pásky'.

 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
e-mail: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Váš dopis značky/ze dne 
Číslo jednací 
Vyřizuje/telefon 
V Jihlavě dne 
 
KUJI 93545/2016 
Ing. H. Strnadová 
9. 12. 2016 
564602235 
 
Vážený pane,  
 
Dne  9.  12.  2016  obdržel  Odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství  Krajského  úřadu  Kraje 
Vysočina žádost o informaci: 
 
Vážená paní, vážený pane,  
chtěl  bych  vás  požádat  o  informaci,  jakou  částku  Kraj  Vysočina  zaplatil  za  427.000  reflexních 
pásek v rámci projektu Bezpečná Vysočina, a jaká společnost byla dodavatelem této zakázky.  
 
Jako odpověď sdělujeme:  
Cena: 2 500 000 Kč 
Firma: DinPro s.r.o., se sídlem: Na Výspě 23/115, 147 00 Praha 4 
 
  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Hana Strnadová  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800