Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 46T 5/2013'.


 
    
 
 
 
 
 
 
 
    46T 5/2013 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
R O Z S U D E K  
J M É N E M   R E P U B L I K Y 
 
       Krajský  soud  v Brně  rozhodl  v  senátě  složeném  z  předsedy  senátu  Mgr.  Aleše  Novotného  a 
přísedících ing. Elišky Vránové a ing. Dobromily Hronové v hlavním líčení konaném dne 27. června 
2014  
t a k t o : 
 
Obžalovaní  
 
1)  ing. Martin Dxxxxx, 
 
narozený xxxxx, xxxxx, bytem xxxxx, 
 
2)  ing. Ilona Fxxxxx (roz. Pxxxxx), 
 
narozená xxxxx, jednatelka společnosti Czech Info Energy s.r.o., bytem xxxxx, 

 
 
3)  ing. Zdeněk Sxxxxx, 
 
narozený xxxxx, obchodní manažer společnosti xxxxx, bytem xxxxx, 
 
 
4)  ing. Jaroslav Vxxxxx, 
 
narozený xxxxx, xxxxx, bytem xxxxx, 
 
 
5)  ing. Ladislav Žxxxxx, 
 
narozený xxxxx, zaměstnanec xxxxx, bytem xxxxx, 
 
 
j s o u   v i n n i , ž e : 
 
  
a)  ing. Ladislav Žxxxxx jako specialista Odboru licencí Energetického regulačního úřadu (dále 
jen  „ERÚ“)  a jako  oprávněná  úřední osoba jednat jménem  ERÚ  ve správním  řízení  ve  věci 
rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, dne 30. 12. 2010 mezi 09:30 hod. až 12:00 
hod.  u  obce  Držovice  u  Prostějova  provedl  předběžnou  kontrolu  fotovoltaické  elektrárny 
Držovice u Prostějova o výkonu 3 MW (dále jen „FVE Držovice“) společnosti TOWER OF 
POWER alfa s.r.o., IČ: 28592573, se sídlem Rubešova 645/29, Plzeň, (dále jen „TOWER OF 

POWER“)  za  účelem  zjištění,  zda  fotovoltaická  elektrárna je skutečně  dokončena  v souladu 
s dokumenty  předloženými  do  správního  spisu  ERÚ  k žádosti  této  společnosti  o  vydání 
licence na výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů, a ačkoliv přes své zkušenosti na Odboru 
licencí  ERÚ  a  přesto,  že  měl  k dispozici  katastrální  mapu  s přesným  zakreslením  FVE 
Držovice,  kontrolu  elektrárny  provedl  hrubě  nedbale  a  povrchně,  kdy  zaměnil  celou  plochu 
dvou  vedle  sebe  vybudovaných  fotovoltaických  elektráren  za  FVE  Držovice  společnosti 
TOWER OF POWER a dospěl tak k chybnému závěru, že FVE Držovice společnosti TOWER 
OF POWER je zčásti dokončena a zčásti nikoliv, ačkoliv ve skutečnosti FVE Držovice nebyla 
dokončena ani zčásti, neboť na celé FVE Držovice nebyl nainstalován ani jeden fotovoltaický 
panel, 
  
b)  ing. Jaroslav Vxxxxx jako jednatel společnosti TOWER OF POWER, která byla investorem a 
objednatelem FVE Držovice, ing. Martin Dxxxxx jako zaměstnanec společnosti TOWER OF 
POWER,  a  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  jako  ředitel  a  předseda  představenstva  společnosti 
EKOSOLARIS,  a.s.,  IČ:  25535668,  se  sídlem  Jožky  Silného  2684,  Kroměříž,  (dále  jen 
„EKOSOLARIS“),  která  byla  zhotovitelem  FVE  Držovice,  následně  využili  omylu  ing. 
Ladislava Žxxxxx a dne 30. 12. 2010 v restauraci obchodního domu TESCO v Prostějově na 
schůzce  mezi  ing.  Ladislavem    Žxxxxx  na  straně  jedné  a  ing.  Jaroslavem  Vxxxxx  a  ing. 
Martinem Dxxxxx na straně druhé po předestření skutečnosti ze strany ing. Ladislava Žxxxxx, 
že  FVE  Držovice  není  zcela  dokončena  a  že  na  elektrárně  schází  zhruba  polovina 
fotovoltaických  panelů, ing.  Jaroslav  Vxxxxx a  ing. Martin  Dxxxxx  úmyslně  předložili  ing. 
Ladislavu  Žxxxxx  nepravdivý  Reklamační  protokol  č.  1/34/2010  ze  dne  15.  12.  2010,  který 
byl  podepsán  ing.  Zdeňkem  Sxxxxx  a  podle  kterého  společnost  EKOSOLARIS  dne  15.  12. 
2010  reklamovala  3.600  ks  vadných  fotovoltaických  panelů  zn.  Suntech  ST190S-24/Ad  o 
celkovém  výkonu  1,3  MW  dodaných  dne  14.  12.  2010  německou  obchodní  společností 
Suninvest Group GmbH, IČ: 208/15258402, se sídlem Hamerweg 5D, Mehlmeisel, (dále jen 
„Suninvest“),  zastoupenou  Jürgenem  Bxxxxx,  s  tím,  že  dne  15.  12.  2010  bylo  uvedené 
množství vadných fotovoltaických panelů vráceno dodavateli, ačkoliv ing. Jaroslav  Vxxxxx, 
ing. Martin Dxxxxx a ing. Zdeněk Sxxxxx věděli, že nikdy nebyly žádné fotovoltaické panely 
na  FVE  Držovice  dodány,  přičemž  i  podpis Jürgena  Bxxxxx  na  reklamačním  protokolu  byl 
padělán, 
  
c)  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  a  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  v  období  od  29.  12.  2010  do  31.  12.  2010 
úmyslně podepsali zcela nepravdivý Předávací protokol ze dne 29. 12. 2010 mezi společností 
TOWER  OF  POWER,  zastoupenou  ing.  Jaroslavem  Vxxxxx,  a  společností  EKOSOLARIS, 

zastoupenou ing. Zdeňkem Sxxxxx, kdy předmětem předání byla FVE Držovice o výkonu 3 
MW do zkušebního provozu, ačkoliv oba věděli, že elektrárna není dokončena a je nefunkční, 
neboť  zde  nebyl  nainstalován  žádný  fotovoltaický  panel,  a  dne  31.  12.  2010  ing.  Jaroslav 
Vxxxxx osobně doručil tento předávací protokol, mj. společně s již uvedeným Reklamačním 
protokolem  č.  1/34/2010  ing.  Iloně  Fxxxxx  k založení  do  správního  spisu  na  ERÚ, 
Masarykovo nám. 5, Jihlava, 
  
d)  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  a  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  v období  od  30.  12.  2010  do  31.  12.  2010  po 
schůzce  ing.  Ladislava  Žxxxxx,  ing.  Jaroslava  Vxxxxx  a  ing.  Martina  Dxxxxx,  podepsali 
nepravdivý antedatovaný Předávací protokol ze dne 29. 12. 2010 mezi společností TOWER 
OF  POWER,  zastoupenou  ing.  Jaroslavem  Vxxxxx,  a  společností  EKOSOLARIS, 
zastoupenou  ing.  Zdeňkem  Sxxxxx,  kdy  předmětem  předání  byla  FVE  Držovice  o  výkonu 
1,655  MW  do  zkušebního  provozu,  ačkoliv  oba  věděli,  že  elektrárna  není  dokončena  a  je 
nefunkční, neboť na elektrárně nebyl nainstalován žádný fotovoltaický panel, přičemž dne 31. 
12.  2010  v 11:09  hod.  Ing.  Martin  Dxxxxx  zaslal  emailem  tento  nový  nepravdivý  a 
antedatovaný  předávací  protokol  ing.  Iloně  Fxxxxx  do  služební  emailové  schránky  na  ERÚ 
k založení do správního spisu, 
  
e)  ing. Ilona Fxxxxx jako specialistka Odboru licencí ERÚ a jako oprávněná úřední osoba, která 
zastupovala ředitele Odboru licencí ERÚ po dobu čerpání jeho dovolené, dne 31. 12. 2010 v 
sídle  ERÚ  v Jihlavě  převzala  správní  spis  od  ing.  Ladislava  Žxxxxx,  který  ji  zároveň  sdělil 
zcela chybnou informaci, že FVE Držovice společnosti TOWER OF POWER je dokončena 
asi z poloviny a že po obdržení předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem FVE 
Držovice  a  po  obdržení  originálů  nové  revizní  zprávy  a  seznamu  provozoven  na  snížený 
výkon 1,655 MW může vydat licenci na uvedený snížený výkon 1,655 MW, a ačkoliv měla 
zkontrolovat  mj.  zprávy  o  revizi  elektrické  instalace,  smlouvu  o  dílo  mezi  zhotovitelem  a 
objednatelem  a  předávací  protokol,  provedla  kontrolu  značně  nedbale  a  povrchně,  kdy  si 
nevšimla, že ve správním spise chybí zpráva o revizi elektrické instalace části nízkého napětí 
FVE Držovice jako celku coby splnění technického předpokladu pro udělení licence podle § 5 
odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o 
podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětví, neboť  ve spise byly 
založeny  pouze  dvě  zcela  protichůdné  Zprávy  o  výchozí  revizi  elektrického  zařízení  ing. 
Vlastimila Dxxxxx ev. č. 200/2010 z 29. 12. 2010, které se jednak týkaly pouze částí nízkého 
napětí  elektrárny  od  rozvaděčů  po  trafostanice  a  jednak  na  jedné  verzi  zprávy  byl  na  čelní 
straně uveden údaj opsaný z projektové dokumentace FVE Držovice o celkovém výkonu 2,9 

MW a celkovém počtu fotovoltaických panelů 15.600 ks panelů a na druhé zprávě z téhož dne 
byl uveden údaj o celkovém výkonu 1,655 MW a počtu fotovoltaických panelů 8.710 ks, kdy 
nejméně  první  uvedená  revizní  zpráva  byla  v  rozporu  s  údaji  uvedenými  v  Reklamačním 
protokolu č. 1/34/2010; 
 
dále  ačkoliv  dne  31.  12.  2010  v 11:09  hod.  jí  emailem  ing.  Martin  Dxxxxx  úmyslně  zaslal  nový 
nepravdivý  Předávací  protokol  ze  dne 29.  12.  2010  mezi  společností  TOWER  OF  POWER, 
zastoupenou  ing.  Jaroslavem  Vxxxxx,  a  společností  EKOSOLARIS,  zastoupenou  ing.  Zdeňkem 
Sxxxxx, kdy předmětem předání byla FVE Držovice o výkonu 1,655 MW, nevšimla si rozporů mezi 
původním  již  doručeným  předávacím  protokolem  taktéž  ze  dne 29.  12.  2010  na  FVE  Držovice  o 
výkonu  3  MW  a  tímto  novým  předávacím  protokolem  a  na  rozpory  mezi  původním  již  doručeným 
předávacím  protokolem  na  FVE  Držovice  o  výkonu  3  MW  s výše  uvedeným  Reklamačním 
protokolem č. 1/34/2010, následně nezaložila a nezaevidovala tento nový předávací protokol na výkon 
1,655  MW  do  správního  spisu  a  zároveň  v rozporu  s   §  37  odst.  4  správního  řádu  si  nevyžádala 
originál tohoto protokolu ani jeho elektronickou verzi s elektronicky ověřeným podpisem do správního 
spisu, a přesto ještě dne 31. 12. 2010 rozhodla jménem ERÚ o udělení licence společnosti TOWER 
OF POWER k výrobě elektřiny na dobu 25 let pod č.j.: 12387-8/2010 k provozovně FVE Držovice o 
instalovaném výkonu 1,655 MW, kdy téhož dne si toto rozhodnutí na ERÚ v Jihlavě převzal osobně 
ing. Jaroslav Vxxxxx,  
  
f)  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  v období  od  29.  12.  2010  do  31.  12.  2010  podepsal  nepravdivý 
Reklamační protokol č. 2/34/2010, podle kterého společnost EKOSOLARIS dne 30. 12. 2010 
reklamovala 8.710 ks vadných fotovoltaických panelů zn. Suntech ST190S-24/Ad o celkovém 
výkonu  1,655  MW  dodaných  dne  27.  12.  2010  německou  obchodní  společností  Suninvest, 
zastoupenou  Jürgenem  Bxxxxx,  s tím,  že  dne  30.  12.  2010  bylo  uvedené  množství  vadných 
fotovoltaických  panelů  vráceno  dodavateli,  ačkoliv  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  věděl,  že  nikdy 
nebyly  žádné  fotovoltaické  panely  na  FVE  Držovice  dodány,  přičemž  i  podpis  Jürgena 
Bxxxxx  na  reklamačním  protokolu  byl  padělán,  a  reklamační  protokol  následně  předal  ing. 
Martinu  Dxxxxx, 
  
g)  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  a  ing.  Martin  Dxxxxx  následně  dne  31.  12.  2010  mezi  15:30  hod.  a 
16:25 hod. v prostoru FVE Držovice u Prostějova předložili uvedený Reklamační protokol č. 
2/34/2010 na vadné fotovoltaické panely o celkovém výkonu 1,655 MW ing. Zdeňku Kxxxxx 
a  ing.  Jaroslavu  Oxxxxx,  zaměstnancům  společnosti  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.,  IČ: 

25733591,  se  sídlem  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice,  v  rámci  kontroly  FVE 
Držovice  při  prvním  paralelním  připojení  do  distribuční  soustavy  jako  zdůvodnění,  proč  na 
FVE Držovice není nainstalován ani jeden fotovoltaický panel, ačkoliv ing. Jaroslav Vxxxxx a 
ing.  Martin  Dxxxxx  věděli,  že  nikdy  nebyly  žádné  fotovoltaické  panely  na  FVE  Držovice 
dodány,  přičemž  i  podpis  Jürgena  Bxxxxx  na  Reklamačním  protokolu  č.  2/34/2010  byl 
padělán,  avšak  ing.  Zdeněk  Kxxxxx  poznamenal  do  Protokolu  o  schválení  výrobny 
skutečnost,  že  na  FVE  Držovice  nejsou  namontovány  fotovoltaické  panely  a  první  paralelní 
připojení tak nebylo uskutečněno, 
  
 
a ing. Martin Dxxxxx, ing. Jaroslav Vxxxxx a ing. Zdeněk Sxxxxx tak jednali v úmyslu využít omylu 
ing.  Ladislava  Žxxxxx  a  uvést  v  omyl  ing.  Ilonu    Fxxxxx,  ing.  Zdeňka  Kxxxxx  a  ing.  Jaroslava 
Oxxxxx ve prospěch společnosti TOWER OF POWER a způsobit tak škodu velkého rozsahu, kdy na 
základě  licence  od  ERÚ  a  na  základě  provedeného  tzv.  prvního  paralelního  připojení  k distribuční 
soustavě  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  IČ:  28085400,  se sídlem  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České 
Budějovice,  by  vznikl  společnosti  TOWER  OF  POWER  nárok  na  garantovanou  výkupní  cenu  pro 
výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12.150,- Kč za 
vyrobenou  MWh  po  dobu  20  let  oproti  výkupní  ceně  pro  výrobu  elektřiny  z fotovoltaických  zdrojů 
uvedených  do  provozu  v roce  2011  ve  výši  5.500,-  Kč  za  vyrobenou  MWh  po  dobu  20  let,  čímž  v 
průběhu  následujících  20  let  by  se  společnost  TOWER  OF  POWER  obohatila  o  částku  nejméně 
239.600.000,-  Kč  na  úkor  společnosti  E.ON  Distribuce,  a.s.,  která  by  následně  přenesla  zvýšené 
náklady na výrobu elektřiny na spotřebitele elektřiny, na ostatní provozovatele distribučních soustav 
prostřednictvím vyrovnávacích plateb a dále by byla uvedená cena zčásti hrazena i z dotací ze státního 
rozpočtu České republiky, 
 
ing.  Ladislav  Žxxxxx,  ačkoliv  výše  uvedení  využili  jeho  omylu,  a  ing.  Ilona  Fxxxxx,  ačkoliv  byla 
uvedena  v omyl,  vykonávali  svoji  pravomoc  oprávněných  úředních  osob  nedbale  a  zcela  zmařili 
splnění  svých  důležitých  úkolů  při  kontrole  dokončenosti  FVE  Držovice  a  při  přezkoumání 
dokumentů  ve  správním  spise  v rámci  rozhodování  o  udělení  licence  na  výrobu  elektřiny,  kdy 
následkem jejich jednání bylo vydání nezákonného rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny 
společnosti TOWER OF POWER, 
 

ke získání obohacení společnosti TOWER OF POWER  nedošlo ani zčásti jen proto, že ing. Zdeněk 
Kxxxxx spolu s ing. Jaroslavem Oxxxxx zjistili dne 31. 12. 2010 skutečný stav FVE Držovice, takže 
první  paralelní  připojení  nebylo  provedeno,  a  následně  na  základě  těchto  informací  a  provedeného 
přezkumného řízení dne 5. 4. 2011 Rozhodnutím ing. Josefa Fxxxxx, předsedy ERÚ pod č.j.: 12387-
28/2010-ERU, bylo zrušeno předchozí rozhodnutí ERÚ, zastoupeného ing. Ilonou  Fxxxxx, o udělení 
licence na výrobu elektřiny ze dne 31. 12. 2010, č.j.: 12387-8/2010, 
 
 
t e d y  
 
obžalovaní ing. Martin Dxxxxx, ing. Zdeněk Sxxxxx, ing. Jaroslav Vxxxxx  
 
dopustili  se  jednání  bezprostředně  směřujícího  k tomu,  aby  obohatili  jiného  tím,  že  uvedli  někoho 
v omyl a využili něčího omylu, a způsobili na cizím majetku škodu velkého rozsahu, v úmyslu trestný 
čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, 
 
obžalovaní ing. Ilona Fxxxxx a ing. Ladislav Žxxxxx  
 
jako úřední osoby při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmařili splnění důležitého úkolu,  
 
 
t í m   s p á c h a l i  
 
 
obžalovaní ing. Martin Dxxxxx, ing. Zdeněk Sxxxxx, ing. Jaroslav Vxxxxx  
 

zvlášť  závažný  zločin  podvodu  podle  §  209  odst.  1,  odst.  5  písm.  a)  trestního  zákoníku  ve 
spolupachatelství  podle  §  23  trestního  zákoníku  ve  stádiu  pokusu  podle  §  21  odst.  1  trestního 
zákoníku, 
 
obžalovaní ing. Ilona Fxxxxx a ing. Ladislav Žxxxxx  
 
přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku.  
 
 
a   o d s u z u j í   s e   
 
 
obžalovaný ing. Martin Dxxxxx 
 
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  
 
5 (pěti) roků a 6 (šesti) měsíců.  
 
     Podle  §  56  odst.  2  písm.  c)  trestního  zákoníku  se  obžalovaný  zařazuje  pro  výkon  trestu  odnětí 
svobody do věznice s ostrahou. 
 
 
obžalovaný ing. Zdeněk Sxxxxx 
 
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  

7 (sedmi) roků.  
 
     Podle  §  56  odst.  2  písm.  c)  trestního  zákoníku  se  obžalovaný  zařazuje  pro  výkon  trestu  odnětí 
svobody do věznice s ostrahou. 
 
     Podle  §  73  odst.  1,  odst.  3  trestního  zákoníku  k trestu  zákazu  činnosti  spočívajícímu  v zákazu 
výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, prokuristy v obchodních společnostech 
a družstvech na dobu  6 (šesti) let. 
 
 
     Podle  §  67  odst.  1,  §  68  odst.  1  trestního  zákoníku  k  peněžitému  trestu  ve  výměře  500  denních 
sazeb po 2.000,- Kč.   
 
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě 
nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.  
 
 
 
obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx  
 
 
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  
 
6 (šesti) roků a 6 (šesti) měsíců.  
 

     Podle  §  56  odst.  2  písm.  c)  trestního  zákoníku  se  obžalovaný  zařazuje  pro  výkon  trestu  odnětí 
svobody do věznice s ostrahou. 
 
     Podle  §  73  odst.  1,  odst.  3  trestního  zákoníku  k trestu  zákazu  činnosti  spočívajícímu  v zákazu 
výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, prokuristy v obchodních společnostech 
a družstvech na dobu  5 (pěti) let. 
 
     Podle  §  67  odst.  1,  §  68  odst.  1  trestního  zákoníku  k  peněžitému  trestu  ve  výměře  500  denních 
sazeb po 2.000,- Kč.   
 
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě 
nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.  
 
 
obžalovaná ing. Ilona Fxxxxx   
 
 
podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  
 
8 (osmi) měsíců.  
 
     Podle  §  81  odst.  1  a  §  82  odst.  1  trestního  zákoníku  se  výkon  trestu  odnětí  svobody  podmíněně 
odkládá na zkušební dobu v trvání  4 (čtyř) roků. 
 
     Podle  §  73  odst.  1,  odst.  3  trestního  zákoníku  k trestu  zákazu  činnosti  spočívajícímu  v zákazu 
výkonu zaměstnání, v němž rozhoduje jako úřední osoba ve správním řízení na dobu 4 (čtyř) let. 
 

 
obžalovaný ing. Ladislav Žxxxxx  
 
 
podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  
 
10 (deseti) měsíců.  
 
Podle  §  81  odst.  1  a  §  82  odst.  1  trestního  zákoníku  se  výkon  trestu  odnětí  svobody  podmíněně 
odkládá na zkušební dobu v trvání  5 (pěti) roků. 
 
     Podle  §  73  odst.  1,  odst.  3  trestního  zákoníku  k trestu  zákazu  činnosti  spočívajícímu  v zákazu 
výkonu zaměstnání, v němž rozhoduje jako úřední osoba ve správním řízení na dobu 6 (šesti) let. 
 
 
 
O d ů v o d n ě n í 
 
A)   S k u t k o v á    z j i š t ě n í 
Obžalovaný ing. Ladislav Žxxxxx jako specialista Odboru licencí Energetického regulačního 
úřadu (dále jen „ERÚ“) a jako oprávněná úřední osoba jednat jménem ERÚ ve správním řízení ve věci 
rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, dne 30. 12. 2010 mezi 09:30 hod. až 12:00 hod. u 
obce  Držovice  u  Prostějova  provedl  předběžnou  kontrolu  fotovoltaické  elektrárny  Držovice  u 
Prostějova o výkonu 3 MW (dále jen „FVE Držovice“) společnosti TOWER OF POWER alfa s.r.o., 
IČ: 28592573,  se  sídlem  Rubešova  645/29,  Plzeň,  (dále  jen  „TOWER  OF  POWER“)  za  účelem 
zjištění, zda fotovoltaická elektrárna je skutečně dokončena v souladu s dokumenty předloženými do 
správního spisu ERÚ k žádosti této společnosti o vydání licence na výrobu elektřiny z fotovoltaických 
zdrojů, a ačkoliv přes své zkušenosti na Odboru licencí ERÚ a přesto, že měl k dispozici katastrální 
mapu  s přesným  zakreslením  FVE  Držovice,  kontrolu  elektrárny  provedl  hrubě  nedbale  a  povrchně, 
kdy zaměnil celou plochu dvou vedle sebe vybudovaných fotovoltaických elektráren za FVE Držovice 
společnosti  TOWER  OF  POWER  a  dospěl  tak  k chybnému  závěru,  že  FVE  Držovice  společnosti 
TOWER  OF  POWER  je  zčásti  dokončena  a  zčásti  nikoliv,  ačkoliv  ve  skutečnosti  FVE  Držovice 

nebyla dokončena ani zčásti, neboť na celé FVE Držovice nebyl nainstalován ani jeden fotovoltaický 
panel, 
Obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx jako jednatel společnosti TOWER OF POWER, která byla 
investorem  a  objednatelem  FVE  Držovice,  obžalovaný  ing.  Martin  Dxxxxx  jako  zaměstnanec 
společnosti  TOWER  OF  POWER,  a  obžalovaný  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  jako  ředitel  a  předseda 
představenstva  společnosti  EKOSOLARIS,  a.s.,  IČ:  25535668,  se  sídlem  Jožky  Silného  2684, 
Kroměříž,  (dále  jen  „EKOSOLARIS“),  která  byla  zhotovitelem  FVE  Držovice,  následně  využili 
omylu obžalovaného ing. Ladislava Žxxxxx a dne 30. 12. 2010 v restauraci obchodního domu TESCO 
v Prostějově  na  schůzce  mezi  obžalovaným  ing.  Ladislavem  Žxxxxx  na  straně jedné  a  obžalovaným 
ing.  Jaroslavem  Vxxxxx  a  obžalovaným  ing.  Martinem    Dxxxxx  na  straně  druhé  po  předestření 
skutečnosti ze strany obžalovaného ing. Ladislava Žxxxxx, že FVE Držovice není zcela dokončena a 
že  na  elektrárně schází  zhruba  polovina fotovoltaických  panelů,  obžalovaný  ing. Jaroslav  Vxxxxx  a 
obžalovaný ing. Martin Dxxxxx úmyslně předložili obžalovanému ing. Ladislavu Žxxxxx nepravdivý 
Reklamační  protokol  č.  1/34/2010  ze  dne  15.  12.  2010,  který  byl  podepsán  obžalovaným  ing. 
Zdeňkem  Sxxxxx a podle kterého společnost EKOSOLARIS dne 15. 12. 2010 reklamovala 3.600 ks 
vadných  fotovoltaických  panelů  zn.  Suntech  ST190S-24/Ad  o  celkovém  výkonu  1,3  MW  dodaných 
dne  14.  12.  2010  německou  obchodní  společností  Suninvest  Group  GmbH,  IČ:  208/15258402,  se 
sídlem Hamerweg 5D, Mehlmeisel, (dále jen „Suninvest“), zastoupenou Jürgenem  Bxxxxx, s tím, že 
dne 15. 12. 2010 bylo uvedené množství vadných fotovoltaických panelů vráceno dodavateli, ačkoliv 
obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx, obžalovaný ing. Martin Dxxxxx a obžalovaný ing. Zdeněk Sxxxxx 
věděli,  že  nikdy  nebyly  žádné  fotovoltaické  panely  na  FVE  Držovice  dodány,  přičemž  i  podpis 
Jürgena Bxxxxx na reklamačním protokolu byl padělán, 
Obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx a obžalovaný ing. Zdeněk Sxxxxx v období od 29. 12. 2010 
do  31.  12.  2010  úmyslně  podepsali  zcela  nepravdivý  Předávací  protokol  ze  dne  29.  12.  2010  mezi 
společností TOWER OF POWER, zastoupenou obžalovaným ing. Jaroslavem Vxxxxx, a společností 
EKOSOLARIS, zastoupenou obžalovaným ing. Zdeňkem Sxxxxx, kdy předmětem předání byla FVE 
Držovice o výkonu 3 MW do zkušebního provozu, ačkoliv oba věděli, že elektrárna není dokončena a 
je nefunkční, neboť zde nebyl nainstalován žádný fotovoltaický panel, a dne 31. 12. 2010 obžalovaný 
ing.  Jaroslav  Vxxxxx  osobně  doručil  tento  předávací  protokol,  mj.  společně  s již  uvedeným 
Reklamačním protokolem č. 1/34/2010 obžalované ing. Iloně Fxxxxx k založení do správního spisu na 
ERÚ, Masarykovo nám. 5, Jihlava, 
Obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx a obžalovaný ing. Zdeněk Sxxxxx v období od 30. 12. 2010 
do  31.  12.  2010  po  schůzce  obžalovaného  ing.  Ladislava  Žxxxxx,  obžalovaného  ing.  Jaroslava 
Vxxxxx a obžalovaného ing. Martina Dxxxxx, podepsali nepravdivý antedatovaný Předávací protokol 
ze  dne  29.  12.  2010  mezi  společností  TOWER  OF  POWER,  zastoupenou  obžalovaným  ing. 
Jaroslavem Vxxxxx, a společností EKOSOLARIS, zastoupenou obžalovaným ing. Zdeňkem Sxxxxx, 
kdy předmětem předání byla FVE Držovice o výkonu 1,655 MW do zkušebního provozu, ačkoliv oba 
věděli,  že  elektrárna  není  dokončena  a  je  nefunkční,  neboť  na  elektrárně  nebyl  nainstalován  žádný 
fotovoltaický panel, přičemž dne 31. 12. 2010 v 11:09 hod. obžalovaný ing. Martin Dxxxxx zaslal e-
mailem  tento  nový  nepravdivý  a  antedatovaný  předávací  protokol  obžalované  ing.  Iloně  Fxxxxx  do 
služební e-mailové schránky na ERÚ k založení do správního spisu, 
Obžalovaná ing. Ilona Fxxxxx jako specialistka Odboru licencí ERÚ a jako oprávněná úřední 
osoba,  která  zastupovala  ředitele  Odboru  licencí  ERÚ  po  dobu  čerpání  jeho  dovolené,  dne  31.  12. 
2010  v  sídle  ERÚ  v Jihlavě  převzala  správní  spis  od  obžalovaného  ing.  Ladislava  Žxxxxx,  který  ji 
zároveň  sdělil  zcela  chybnou  informaci,  že  FVE  Držovice  společnosti  TOWER  OF  POWER  je 

dokončena asi z poloviny a že po obdržení předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem 
FVE Držovice a po obdržení originálů nové revizní zprávy a seznamu provozoven na snížený výkon 
1,655 MW může vydat licenci na uvedený snížený výkon 1,655 MW, a ačkoliv měla zkontrolovat mj. 
zprávy  o  revizi  elektrické  instalace,  smlouvu  o  dílo  mezi  zhotovitelem  a  objednatelem  a  předávací 
protokol, provedla kontrolu značně nedbale a povrchně, kdy si nevšimla, že ve správním spise chybí 
zpráva  o  revizi  elektrické  instalace  části  nízkého  napětí  FVE  Držovice  jako  celku  coby  splnění 
technického  předpokladu  pro  udělení  licence  podle  §  5  odst.  3  zákona  č. 458/2000  Sb.,  energetický 
zákon,  a  podle  §  9  vyhlášky  č.  426/2005  Sb.,  o  podrobnostech  udělování  licencí  pro  podnikání 
v energetických odvětví, neboť ve spise byly založeny pouze dvě zcela protichůdné Zprávy o výchozí 
revizi  elektrického  zařízení  ing.  Vlastimila  Dxxxxx  ev.  č.  200/2010  z 29.  12.  2010,  které  se  jednak 
týkaly  pouze  částí  nízkého  napětí  elektrárny  od  rozvaděčů  po  trafostanice  a  jednak  na  jedné  verzi 
zprávy byl na čelní straně uveden údaj opsaný z projektové dokumentace FVE Držovice o celkovém 
výkonu 2,9 MW a celkovém počtu fotovoltaických panelů 15.600 ks panelů a na druhé zprávě z téhož 
dne  byl  uveden  údaj  o  celkovém  výkonu  1,655  MW  a  počtu  fotovoltaických  panelů  8.710  ks,  kdy 
nejméně první uvedená revizní zpráva byla v rozporu s údaji uvedenými v Reklamačním protokolu č. 
1/34/2010; 
dále  ačkoliv  dne  31.  12.  2010  v 11:09  hod.  jí  e-mailem  obžalovaný  ing.  Martin  Dxxxxx 
úmyslně zaslal nový nepravdivý Předávací protokol ze dne 29. 12. 2010 mezi společností TOWER OF 
POWER,  zastoupenou  obžalovaným  ing.  Jaroslavem  Vxxxxx,  a  společností  EKOSOLARIS, 
zastoupenou  obžalovaným  ing.  Zdeňkem  Sxxxxx,  kdy  předmětem  předání  byla  FVE  Držovice  o 
výkonu 1,655 MW, nevšimla si rozporů mezi původním již doručeným předávacím protokolem taktéž 
ze dne 29. 12. 2010 na FVE Držovice o výkonu 3 MW a tímto novým předávacím protokolem a na 
rozpory  mezi  původním  již  doručeným  předávacím  protokolem  na  FVE  Držovice  o  výkonu  3  MW 
s výše  uvedeným  Reklamačním  protokolem  č.  1/34/2010,  následně  nezaložila  a  nezaevidovala  tento 
nový předávací protokol na výkon 1,655 MW do správního spisu a zároveň v rozporu s  § 37 odst. 4 
správního  řádu  si  nevyžádala  originál  tohoto  protokolu  ani  jeho  elektronickou  verzi  s elektronicky 
ověřeným  podpisem  do  správního  spisu,  a  přesto  ještě  dne  31.  12.  2010  rozhodla  jménem  ERÚ  o 
udělení licence společnosti TOWER OF POWER k výrobě elektřiny na dobu 25 let pod č.j.: 12387-
8/2010  k provozovně  FVE  Držovice  o  instalovaném  výkonu  1,655  MW,  kdy  téhož  dne  si  toto 
rozhodnutí na ERÚ v Jihlavě převzal osobně obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx,  
Obžalovaný  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  v období  od  29.  12.  2010  do  31.  12.  2010  podepsal 
nepravdivý Reklamační protokol č. 2/34/2010, podle kterého společnost EKOSOLARIS dne 30. 12. 
2010 reklamovala 8.710 ks vadných fotovoltaických panelů zn. Suntech ST190S-24/Ad o celkovém 
výkonu  1,655  MW  dodaných  dne  27.  12.  2010  německou  obchodní  společností  Suninvest, 
zastoupenou  Jürgenem  Bxxxxx,  s tím,  že  dne  30.  12.  2010  bylo  uvedené  množství  vadných 
fotovoltaických panelů vráceno dodavateli, ačkoliv obžalovaný ing.  Zdeněk  Sxxxxx věděl, že nikdy 
nebyly  žádné  fotovoltaické  panely  na  FVE  Držovice  dodány,  přičemž  i  podpis  Jürgena  Bxxxxx  na 
reklamačním  protokolu  byl  padělán,  a  reklamační  protokol  následně  předal  obžalovanému  ing. 
Martinu Dxxxxx, 
Obžalovaní ing. Jaroslav Vxxxxx a ing. Martin Dxxxxx následně dne 31. 12. 2010 mezi 15:30 
hod.  a  16:25  hod.  v prostoru  FVE  Držovice  u  Prostějova  předložili  uvedený  Reklamační  protokol  č. 
2/34/2010 na vadné fotovoltaické panely o celkovém výkonu 1,655 MW ing. Zdeňku  Kxxxxx a ing. 
Jaroslavu Oxxxxx, zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem 
F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice,  v  rámci  kontroly  FVE  Držovice  při  prvním  paralelním 
připojení do distribuční soustavy jako zdůvodnění, proč na FVE Držovice není nainstalován ani jeden 
fotovoltaický panel, ačkoliv obžalovaní ing. Jaroslav  Vxxxxx a ing. Martin  Dxxxxx věděli, že nikdy 

nebyly  žádné  fotovoltaické  panely  na  FVE  Držovice  dodány,  přičemž  i  podpis  Jürgena  Bxxxxx  na 
Reklamačním  protokolu  č.  2/34/2010  byl  padělán,  avšak  ing.  Zdeněk  Kxxxxx  poznamenal  do 
Protokolu  o  schválení  výrobny  skutečnost,  že  na  FVE  Držovice  nejsou  namontovány  fotovoltaické 
panely a první paralelní připojení tak nebylo uskutečněno, 
a  obžalovaní  ing.  Martin  Dxxxxx,  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  a  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  tak  jednali 
v úmyslu využít omylu obžalovaného ing. Ladislava   Žxxxxx a uvést v omyl obžalovanou ing. Ilonu 
Fxxxxx, ing. Zdeňka Kxxxxx a ing. Jaroslava Oxxxxx ve prospěch společnosti TOWER OF POWER 
a způsobit tak škodu velkého rozsahu, kdy na základě licence od ERÚ a na základě provedeného tzv. 
prvního paralelního připojení k distribuční soustavě společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, 
se  sídlem  F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice,  by  vznikl  společnosti  TOWER  OF  POWER 
nárok  na  garantovanou  výkupní  cenu  pro  výrobu  elektřiny  z fotovoltaických  zdrojů  uvedených  do 
provozu v roce 2010 ve výši 12.150 Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro 
výrobu  elektřiny  z fotovoltaických  zdrojů  uvedených  do  provozu  v roce  2011  ve  výši  5.500  Kč  za 
vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž  v průběhu následujících 20 let by se společnost TOWER OF 
POWER obohatila o částku nejméně 239.600.000 Kč na úkor společnosti E.ON Distribuce, a.s., která 
by  následně  přenesla  zvýšené  náklady  na  výrobu  elektřiny  na  spotřebitele  elektřiny,  na  ostatní 
provozovatele  distribučních  soustav  prostřednictvím  vyrovnávacích  plateb  a  dále  by  byla  uvedená 
cena zčásti hrazena i z dotací ze státního rozpočtu České republiky, 
obžalovaný ing. Ladislav Žxxxxx, ačkoliv výše uvedení využili jeho omylu, a obžalovaná ing. 
Ilona  Fxxxxx,  ačkoliv  byla  uvedena  v omyl,  vykonávali  svoji  pravomoc  oprávněných  úředních  osob 
nedbale a zcela zmařili splnění svých důležitých úkolů při kontrole dokončenosti FVE Držovice a při 
přezkoumání  dokumentů  ve  správním  spise  v rámci  rozhodování  o  udělení  licence  na  výrobu 
elektřiny,  kdy  následkem  jejich  jednání  bylo  vydání  nezákonného  rozhodnutí  o  udělení  licence  na 
výrobu elektřiny společnosti TOWER OF POWER, 
k  získání  obohacení  společnosti TOWER  OF  POWER    nedošlo  ani  zčásti jen proto,  že  ing. 
Zdeněk Kxxxxx spolu s ing. Jaroslavem Oxxxxx zjistili dne 31. 12. 2010 skutečný stav FVE Držovice, 
takže  první  paralelní  připojení  nebylo  provedeno,  a  následně  na  základě  těchto  informací  a 
provedeného přezkumného řízení dne 5. 4. 2011 rozhodnutím ing. Josefa Fxxxxx, předsedy ERÚ, pod 
č. j.: 12387-28/2010-ERU, bylo zrušeno předchozí rozhodnutí ERÚ, zastoupeného obžalovanou ing. 
Ilonou Fxxxxx, o udělení licence na výrobu elektřiny ze dne 31. 12. 2010, č. j.: 12387-8/2010. 
            Shora  popsaný  skutkový  děj  byl  prokázán  dokazováním  provedeným  v hlavním  líčení. 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 trestního řádu soud zjišťoval skutkový stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jeho rozhodnutí. Podle § 2 odst. 6 trestního 
řádu provedené důkazy hodnotil podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení 
všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. 
Obžalovaný ing. Martin Dxxxxx v přípravném řízení dne 12. 3. 2012 (č. l. 55 - 60) spontánně 
uvedl, že od 1. 10. 2010 byl zaměstnán ve společnosti TOWER OF POWER jako projektový manager 
a  technický  zástupce.  Měl  dohlížet  na  dodávku  fotovoltaické  elektrárny  o  výkonu  2,9  MW 
v Držovicích,  kterou  měl  vybudovat  na  klíč  a  dodat  jako  funkční  celek  generální  dodavatel  stavby 
společnost  EKOSOLARIS  na  pozemku  společnosti  TOWER  OF  POWER.  Při  dohlížení  na  stavbu 
postupoval  dle  ustanovení  smlouvy  o  dílo  a  pokynů  jednatele  TOWER  OF  POWER  ing.  Vxxxxx. 
Nebyl pověřen smluvními či finančními záležitostmi, ale technickou stránkou věci. Podle smlouvy o 
dílo  měla  být  FVE  Držovice  dokončena  dne  26.  11.  2010.  Spolupracoval  se Zbyňkem  Čxxxxx 
ze společnosti EKOSOLARIS, který stavbu technicky řídil, jako stavbyvedoucí působil ing.  Kxxxxx. 

Počátkem prosince 2010 začaly být na stavbě problémy. Probíhala jednání mezi zástupcem investora 
ing. Vxxxxx a dodavatelem ing.  Sxxxxx. Při kontrole na místě v polovině prosince 2010 viděl, že je 
částečně  vybudováno  oplocení  a  nosné  konstrukce.  Probíhala  montáž  vysokonapěťové  části,  tedy 
osazení transformačních stanic a jejich vybavení. Byly namontovány z větší části střídače, rozvaděče 
nízkého napětí, včetně ochran. Na FVE Držovice chyběly fotovoltaické panely, které mělo dodat více 
dodavatelů. Na elektrárně byl kolem 21. či 22. prosince 2010, kdy v té době měly být namontovány 
panely. Po dohodě s ing. Vxxxxx a Čxxxxx dělal v podstatě prostředníka pro předávání dokumentů na 
ERÚ, případně jiné úřady. Dne 29. 12. 2010 komunikoval e-mailem s ing. Žxxxxx, že by měli dodat 
zbývající  část  potřebných  dokumentů  k žádosti  o  vydání  licence.  Nějaké  dokumenty  ing.  Žxxxxx 
odeslal  a  požádal  o  spolupráci  Čxxxxx,  aby  připravil  zbývající  část  dokumentů,  zejména  revizní 
zprávu NN části. Čxxxxx nějaké dokumenty zaslal ing. Žxxxxx a jemu v kopii. Dozvěděl se, že dne 
30. 12. 2010 se přijede na FVE Držovice podívat nějaký zástupce z ERÚ. Schůzka ing. Vxxxxx s ing. 
Žxxxxx proběhla zřejmě po předchozí domluvě v obchodním centru TESCO v Prostějově, kdy on se 
účastnil  asi  posledních  pěti  až  deseti  minut  schůzky.  Zde  dostal  pokyn,  aby  doplnil  zbývající 
dokumenty  (zejména  předávací  protokol  mezi  dodavatelem  a  investorem,  přílohu  k žádosti  ERÚ  - 
seznam  provozoven),  které  měl  zajistit  od  společnosti  EKOSOLARIS.  Bylo  mu  řečeno,  že  ing. 
Žxxxxx  provedl  prohlídku  FVE  Držovice,  kde  jsou  nainstalovány  panely  asi  v přibližně  jedné 
polovině elektrárny. On osobně byl na FVE Držovice naposledy kolem 22. prosince a stav tak nemohl 
ověřit.  Dne  31.  12.  2010  odeslal  e-mailem,  po  komunikaci  s Čxxxxx  a  ing.  Vxxxxx,  chybějící 
dokumenty na ERÚ s tím, že tyto dokumenty pocházely od dodavatele, který zajišťoval revizní zprávy 
NN a VN části.  Dokumenty zaslal ing. Žxxxxx v deset dopoledne a následně ing. Fxxxxx zbývající 
dokument.  Licenci  vyzvedl  ing.  Vxxxxx  na  ERÚ  dne  31.  12.  2010  v odpoledních  hodinách.    Ing. 
Vxxxxx  mu  dal  pokyn,  že  se  má  dostavit  na  FVE  Držovice  odpoledne  kolem  patnácté  hodiny,  kdy 
přijedou zástupci E.ON provést první paralelní připojení. Na elektrárnu dorazil dne 31. 12. 2010 mezi 
14. a 15. hodinou, kdy viděl, že panely v podstatě nejsou namontovány tak, jak bylo přislíbeno, což 
konstatovali i zástupci E.ON (ing. Kxxxxx a ing. Oxxxxx). Protokol o schválení výrobny byl ze strany 
zástupců  E.ON  potvrzen  s dodatkem,  že  panely  nejsou  namontovány,  s odkazem  na  reklamační 
protokol.  Bylo  jim  řečeno,  že  podmínkou  spuštění  elektrárny  je  nainstalovat  panely,  a  pak  mohou 
zahájit  výrobu  po  další  dohodě  s E.ON.  Po  celou  dobu  jednal  podle  pokynů  zaměstnavatele,  popř. 
generálního dodavatele, a svého nejlepšího svědomí, není si vědom pochybení. Následně, po této části 
vlastní  výpovědi,  využil  svého  práva  a  dále  odmítl  vypovídat  (zejména  na  otázky  vyslýchajícího). 
Stejně pak postupoval i dne 6. 6. 2012, kdy využil svého práva a ve věci nevypovídal (č. l. 61). 
V hlavním líčení dne 5. 11. 2013 na údajích z přípravného řízení setrval, když na tyto odkázal 
a  mimo  stručného  vyjádření  opět  využil  svého  práva  a  odmítl  dále  vypovídat.  Ve  svém  vyjádření 
pouze znovu uvedl, že byl na základě sdělení ing. Žxxxxx přesvědčen, že na FVE Držovice je osazena 
polovina panelů. Skutečnost, že tomu tak není, zjistil až dne 31. 12. 2010 odpoledne. Předpokládal, že 
i druhá polovina panelů byla odvezena v rámci reklamačního řízení, a bylo mu jasné, že pokud nejsou 
panely,  nemůže  dojít  k prvnímu  paralelnímu  připojení  ze  strany  E.ON.  Mimo  těchto  údajů  se  pak 
pouze  vyjádřil  k údajům  spoluobžalovaných  či  svědků.  K výpovědi  spoluobžalovaného  ing.  Sxxxxx 
takto uvedl, že nikdy neměl k dispozici hlavičkový papír společnosti EKOSOLARIS. Kopii smlouvy 
se  společností  Suninvest  na  dodávku  panelů  viděl  poprvé  v  polovině ledna  2011  v kanceláři 
společnosti  EKOSOLARIS.  Nikdy  ing.  Sxxxxx  negarantoval,  že  povede  samostatné  jednání  se 
společností  Suninvest.  K výpovědi  svědka  Bxxxxx  uvedl,  že  jej  nikdy  neviděl,  se  společností 
Suninvest    nikdy  nekomunikoval  a  o  této  společnosti  neobdržel  ani  žádné  dokumenty.    K  výpovědi 
svědkyně Ivy Kxxxxx uvedl, že dne 31. 12. 2010 v kanceláři společnosti EKOSOLARIS nebyl (což 
nevylučuje jeho účast dne 30. 12. 2010).  

Jeho  obhajobu lze  tedy  shrnout tak,  že  po  celou dobu jednal dle  pokynů  svého  nadřízeného 
ing. Vxxxxx a v souladu se svým vnímáním (možné) reality, kdy trestného jednání si není vědom.   
 
  
Ing. Ilona Fxxxxx v přípravném řízení dne 7. 3. 2012 (č. l. 62 - 68) na svoji obhajobu uvedla, 
že její pracovní zařazení je specialista výkonu státní správy na úseku udělování licencí, nikdy oficiálně 
nebyla jmenována do funkce zástupce ředitele Odboru licencí. Jediné své pochybení spatřuje v tom, že 
nezaevidovala  originály  listin  doplněných  do  správního  spisu  dne  31.  12.  2010.  Pokud  mělo  dojít 
k udělení licence  společnosti TOWER  OF  POWER  v rozporu  se  zákonem,  stalo  se  tak  z důvodu,  že 
byla uvedena v omyl, nikoliv proto, že by něco vážného zanedbala. Vycházela z podkladů a informací 
kolegy  ing.  Žxxxxx,  který  správní  řízení  vedl  a  byl  hlavní  odpovědnou  osobou.  Jejím  úkolem  bylo 
formálně posoudit, zda listiny nacházející se ve spise odůvodňují vydání licence. Pro vydání licence na 
výkon  bylo  v tu  chvíli  nejdůležitější  zkontrolovat  seznam  provozoven,  předávací  protokol  a  revizi. 
Předložené informace a podklady považovala za standardní a dostačující pro udělení licence. Poté, co 
dospěla k závěru, že doklady jsou v pořádku, rozhodla o udělení licence a tuto podepsala na základě 
interních směrnic ERÚ. Pochybila pouze v tom, že nezaevidovala originály dokumentů do správního 
spisu, za což byla nadřízeným potrestána. Existenci nových dokladů jí ing.  Žxxxxx vysvětlil tak, že 
část  panelů  byla  reklamována  a  tudíž  budou  vyhotoveny  nové  dokumenty  podle  aktuálního  stavu 
elektrárny. Nové doklady obdržel ing. Žxxxxx e-mailem s tím, že originály budou předány při převzetí 
licence,  což  bylo  běžnou  praxí.  Doklady  ing.  Žxxxxx  zkontroloval  a  akceptoval.  Neměla  pochyb  o 
tom,  že  originály  budou  doloženy.  Byla  ujištěna  odpovědným  pracovníkem  za  vedení  spisu,  že 
všechny  podklady  jsou  v pořádku  a  korespondují  se  skutečným  stavem  FVE  Držovice.  Ohledně 
chybějící zprávy o revizi elektroinstalace části NN uvedla, že obecně kontrolovala revizní zprávy ve 
smyslu formálních náležitostí, tzn. razítko revizního technika, označení výkonu FVE. Pokud na revizní 
zprávě bylo razítko revizního technika, byla jeho rozhodnutím vázána. Nemá žádné znalosti z oboru 
revizí  elektrických  zařízení  a  vychází  z toho,  že  za  obsah  revizní  zprávy  odpovídá  revizní  technik. 
Byla povinna zkontrolovat, o jaký revidovaný objekt se jedná, zda je tam kulaté razítko a zda revizní 
technik  uvedl,  že  zařízení  je  schopno  bezpečného  provozu  a  splňuje  technické  normy.  V té  době 
metodické  pokyny  pro  vydávání  licencí  neexistovaly,  teprve  v prosinci  2011  začal  ERÚ  upřesňovat 
postup a obsah listin k žádostem o udělování licencí. V e-mailech, které ing. Žxxxxx obdržel ráno dne 
31. 12. 2010, chyběl předávací protokol, který si obratem vyžádal telefonicky. Ing. Žxxxxx jí sdělil, že 
při  fyzické  kontrole  FVE  Držovice  bylo  zjištěno,  že  se  subjektu  podařilo  zrealizovat  pouze  část 
projektu, a to na výkon 1,6 MW, a společnost tedy doloží nové doklady na tento výkon. Když potom 
přišel  nový  předávací  protokol,  neměla  důvod  zabývat  se  původním  předávacím  protokolem,  když 
nový  protokol  jej  zcela  nahradil.  Uvedla,  že  všechny  doklady  potřebné  k vydání  licence  byly  před 
vydáním  licence  doloženy  a  zkontrolovány.  U  nového  předávacího  protokolu  zaslaného  e-mailem 
zkontrolovala, zda obsahuje uváděný výkon 1,655 MW. Položila jej navrch spisu s tím, že nechá na 
kolegovi,  zda  e-mail  zaeviduje  do  spisu,  neboť  nebyl  důvod  evidovat  dva  obsahově  shodné  doklady 
v jeden den. Skutečnost, že nenechala zaevidovat originály dokladů, nic nezměnila na tom, že později 
bylo prokázáno,  že elektrárna nebyla dokončena ani zčásti. Všechny dokumenty  měla pouze převzít, 
formálně zkontrolovat a založit do spisu. Před podpisem každé licence je prováděna pouze namátková 
kontrola dokladů, které jsou pro rozhodnutí o udělení licence důležité. Podle pokynu ing. Žxxxxx měl 
být  výkon  na  předávacím  protokolu  cca  1,6  MW,  kdy  tento  protokol  obdržela  a  vytiskla.  Neměla 
kontrolovat  všechny  doklady  ve  spisu.  Zkoumala  seznam  provozoven,  předávací  protokol  a  revize, 
ostatní dokumenty  kontroloval ing.  Žxxxxx a řekl jí, že jsou v pořádku. Její činnost spočívala pouze 
v posouzení  formálních  náležitostí  pro  vydání  licence  na  základě  listin,  které  jí  byly  předloženy.  
Podmínkou pro přiznání výkupní ceny byla pravomocná licence, první paralelní připojení a provedení 

první  dodávky  elektřiny.  Na  případný  podvod  se  muselo  při  plnění  těchto  podmínek  přijít,  a  proto 
neměla důvod žadatele podezírat. Následně, po této části vlastní výpovědi, taktéž využila svého práva 
a  dále  odmítla  vypovídat  (zejména  na  otázky  vyslýchajícího).  Stejně  pak  postupovala  i  dne  13.  6. 
2012, kdy využila svého práva a ve věci nevypovídala (č. l. 69). 
V hlavním  líčení  dne  5.  11.  2013  na  údajích  z přípravného  řízení  setrvala.  Znovu  uvedla,  že 
nikdy nebyla jmenována do funkce zástupce ředitele odboru. Žádné písemné pověření k zastupování 
ředitele odboru neměla, tudíž ani nedisponovala jeho pravomocemi. Byla úředně oprávněnou osobou, 
avšak  oproti  kolegům  měla  tzv.  podpisové  právo,  na  základě  kterého  mohla  podepisovat  např. 
dovolenky  či  cestovní  příkazy  a  také  rozhodnutí  o  udělení  licence.  V rámci  výkonu  činnosti  byla 
povinna  v  revizní  zprávě  zkontrolovat  především  instalovaný  výkon,  což  byla  z hlediska  udělení 
licence  nejdůležitější  informace,  a  dále  kdo  a  kde  revizní  zprávu  vypracoval,  zda  je  tam  podpis  a 
razítko  revizního  technika  a  výrok,  že  zařízení  splňuje  technické  normy.  Instalovaný  výkon 
v kilowattpeakách v revizi týkající se FVE Držovice uveden byl. Kontrolovat obsah revizní zprávy jí 
žádný právní předpis či metodický pokyn neukládal a neabsolvovala ani žádné vzdělávání či školení o 
tom,  co  má  revizní  zpráva  obsahovat.  Neměla  povinnost  kontrolovat,  zda  se  jedná  o  revizi  nízkého 
napětí, vysokého napětí nebo trafostanice. Její povinností bylo ověřit, zda má revizní zpráva formální 
náležitosti.  Nebyla  oprávněna  kontrolovat  to,  co  revizní  technik  napíše  do  revizní  zprávy,  a  neměla 
důvod  pochybovat  o  její  správnosti  a  úplnosti.  Až  do  auditu  v roce  2011  neměli  žádný  vnitřní 
metodický  pokyn,  jak  postupovat  a  co  kontrolovat.  Řídili  se  pouze  vyhláškou  a  zákonem.  Podle 
ústního  pokynu  byl  nejdůležitějším  údajem  instalovaný  výkon  uvedený  v revizní  zprávě.  Rozporu 
mezi původním předávacím protokolem k FVE Držovice a protokolem, který byl zaslán dodatečně, si 
nevšimla,  a  těchto  rozporů  si  není  vědoma.  Bylo  běžné,  že  žadatelé  o  licenci  z časových  důvodů 
doložili  doklady  e-mailem  a  při  přebírání  licence  donesli  originály,  které  byly  založeny  do  spisu,  a 
proto  e-mail  s předávacím  protokolem  nezaevidovala.  Byla  upozorněna  na  to,  že  pokud  je 
přesvědčena,  že  žadatel  dodal  všechny  doklady,  má  licenci  vydat.  V případě,  že  by  něco  nebylo 
v pořádku, licenci lze zpětně odebrat, avšak v případě, že licence vydána nebyla, ač vydána být měla, 
ji zpětně udělit nelze. Bylo jim sděleno, že v takovém případě by vznikla úřadu, potažmo státu, škoda 
obrovského  rozsahu.  (Na  doplňující  dotaz  pak  vysvětlila,  že  se  nejednalo  o  stanovisko  ERÚ,  ale 
nějakého právníka z Prahy.) Ke konkrétnímu řízení na dotazy předsedy senátu přitom nebyla schopna 
vysvětlit svoji aktivitu ve spise, ve kterém nebyla oprávněnou úřední osobou, když uváděla, že spis 
neobsahoval  všechny  podstatné  náležitosti  (tedy  nebyl  bezchybně  připraven  k  podpisu),  ovšem 
případné přerušení řízení by bylo na ing. Žxxxxx. Od listopadu 2010 byly nařízeny kontroly elektráren 
nad 1 MW, tzv. ohledání, s doporučením, aby jezdili dva pracovníci. V roce 2010 se však vydalo asi 
sedm a půl tisíce licencí a ke konci roku byl nápor žádostí takový, že při počtu zhruba 20 pracovníků 
odboru licencí se kontroly po dvou lidech nedaly zvládat. Ke lhůtám správního řízení uvedla, že lhůta 
pro řízení o udělení licence byla 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů. Ve lhůtě se musela vydat 
licence,  případně  se  řízení  přerušilo,  pokud  by  nebyly  doloženy  všechny  doklady.  Měli  pokyn  od 
nadřízených,  aby  žadatelům  vycházeli  maximálně  vstříc  a  v případě,  že  v žádosti  o  udělení  licence 
chyběly  nějaké  dokumenty,  aby  řízení  nepřerušovali,  ale  aby  žadatele  vyzývali  telefonicky  či  e-
mailem k doplnění. Přerušena nebyla ani třetina řízení. Ke stavu řízení v konkrétní věci se nedovedla 
přesně vyjádřit, domnívá se, že den 31. 12. 2010 byl posledním dnem pro rozhodnutí. Skutečnost, že 
na FVE Držovice nebyly nainstalovány panely, se dozvěděla až začátkem roku 2011, a následně byla 
zahájena  obnova  řízení.  Není  pravda,  že  na  udělené  licenci  byl  jiný  výkon  než  na  předávacím 
protokolu.  Se  společností  TOWER  OF  POWER  komunikovala  poprvé  až  dne  31.  12.  2010,  kdy 
dostala  e-mail  a  telefonovala  jim  ohledně  doložení  dokumentů.  Nebylo  jí  podezřelé,  že  ve  spisu  se 
nacházejí  dva  předávací  protokoly  ze  stejného  dne,  každý  na  jiný  výkon,  protože  bylo  běžné,  že 
v průběhu  správního  řízení  žadatelé  snižovali  výkon  FVE,  což  dokládali  novým  předávacím 

protokolem  a  revizí.  V dané  věci  pro  ni  bylo  podstatné,  že  je  ve  spisu  protokol  odpovídající 
kontrolnímu  zjištění  na  místě.  Stejně  tak  nepovažovala  za  problematickou  existenci  dvou  odlišných 
revizních  zpráv  se  stejným  označením,  když  pro  ni  zásadní  byla  ta  poslední.  Spis  týkající  se  FVE 
Držovice jí předal ing. Žxxxxx dne 31. 12. 2010 s tím, že je v pořádku a ať počká na nový předávací 
protokol a novou revizní zprávu. Poté měla zkontrolovat, zda je v předávacím protokolu uveden stejný 
výkon  jako  v revizní  zprávě,  a  na  tento  výkon  měla  udělit  licenci,  s  tím,  že  šlo  o  ponížený  výkon, 
neboť elektrárna se nestihla zrealizovat. Pokud by licenci dne 31. 12. nevydala, tak by přišel žadatel o 
výkupní  ceny  toho  daného  roku  a  mohl  by  ERÚ  žalovat  za  ušlý  zisk.  Toho  dne  byla  v práci  asi  do 
20.45  hod,  neboť  měla  pokyn  od  nadřízeného  Bc.  Pxxxxx,  ať  vyčká,  než  se  ing.  Žxxxxx  vrátí 
z kontroly u jiné elektrárny. Téhož dne dostala k vyřízení a udělení licence dalších šestnáct obsahově 
shodných  spisů.  K  údajům  ing.  Nxxxxx  ohledně  jejího  následného  vysvětlování  resp.  popírání 
kontaktů se společnosti TOWER OF POWER potvrdila, že  popřela, že by měla nějaký kontakt s touto 
společností,  kdy  ovšem  tím  měla  na  mysli  nějaký  osobní  kontakt  nebo  častější  komunikaci  s touto 
společností. Vzhledem k tomu, že celé správní řízení vedl ing. Žxxxxx, tak od této společnosti dostala 
poslední  den  roku  2010  pouze  e-mail  a  kontaktovala    je  telefonicky,  aby  zaslali  to,  co  se  od  nich 
požaduje, tedy ten správný doklad. Dle ní je povinností úředníka správního úřadu takto komunikovat s 
žadateli o udělení licence. 
V rámci  vyjádření k výpovědi spoluobžalovaného ing. Žxxxxx uvedla, že na kontrolu dne 31. 
12. 2010 do Chomutova jej neposlala z vlastního příkazu, ale z příkazu ředitele (odboru licencí ERÚ) 
Pxxxxx,  který  ji  o  to  vysloveně  požádal.  Pokud  kontrola  elektrárny  probíhala  „za  plotem“,  písemný 
protokol se nevyhotovoval. Zápis se dělal pouze tehdy, pokud byl žadatel písemně upozorněn, že bude 
probíhat kontrola, tzv. ohledání, a tento zápis měl být ve spise.        
V hlavním  líčení  konaném  dne  6.  11.  2013  doplnila,  že  na  vydání  licence  dne  31.  12.  2010 
nebylo nic divného, neboť v tyto dny ke konci roku bylo vydáno asi šestnáct licencí. Jednu nebo dvě 
vedla ona a stejně jako její kolegové předala svým klientům licenci oproti protokolu vzdání se práva 
na  odvolání,  popřípadě  doplnění  originálu  do  spisu.  Bylo  to  běžnou  praxí  i  v následujícím  roce. 
K licenci pro FVE Držovice byly doloženy všechny doklady a nebyl důvod ji toho dne nevydat. Ing. 
Žxxxxx jí řekl, že má být vydána 31. 12. 2010, protože je všechno v pořádku a že si klient pro licenci 
přijede. Jinak opětovně uvedla, že zaměstnanci ERÚ byli upozorněni vedením, aby vycházeli klientům 
maximálně vstříc a aby všechny žádosti vyřizovali co nejrychleji, v co nejkratším časovém období.   
Její  obhajobu  lze  shrnout  tak,  že  postupovala  v  souladu  s  běžnou  praxí  ERÚ,  kdy  nebyla 
schopna odhalit (technické) rozpory či nedostatky podkladů řízení, když v tomto směru nebyla nijak 
vzdělána  či  školena,  navíc  toto  správní  řízení  nespadalo  do  její  působnosti  a  bylo  jí  předloženo 
prakticky pouze k podpisu, a jediné své pochybení spatřuje v tom, že dne 31. 12. 2010 nezaevidovala 
příslušné dokumenty do správního spisu.  
 
Obžalovaný ing. Ladislav Žxxxxx v přípravném řízení dne  8. 3. 2012 (č. l. 236 - 245) na svoji 
obhajobu uvedl, že od roku 2004 do ledna roku 2011 pracoval na ERÚ jako specialista Odboru licencí, 
kdy mu byl přidělen správní spis s žádostí o udělení licence žadatele TOWER OF POWER. Řízení o 
udělení  licence  bylo  přerušeno,  protože  nedodali  všechny  potřebné  podklady.  Dne  29.  12.  2010  mu 
někdo ze společnosti oznámil, že FVE Držovice je dokončená. Na ERÚ bylo zavedeno, že elektrárny 
s výkonem nad 1 MW je nutné před udělením licence fyzicky zkontrolovat. Protože měl dne 30. 12. 
2010 jet na kontrolu i jiných elektráren, souhlasil, že zkontroluje i tuto elektrárnu. Ve správním spisu 
však  chyběly  některé  doklady  (předávací  protokol  a revizní  zpráva),  a  proto  bylo  domluveno,  že  se 

sejdou a oni mu chybějící doklady předají. FVE Držovice hledal podle katastrální mapy, kterou mu 
předložila TOWER  OF  POWER.  Tuto  mapu  si s sebou  nevzal.  Při  kontrole  na  místě  zjistil,  že  část 
elektrárny je postavená a druhá část dokončena není. (Na doplňující dotaz uvedl, že v blízkosti jinou 
nekontroloval.) Na kontrole byl sám. S tímto závěrem odjel na schůzku do obchodního centra TESCO, 
kde sdělil zástupci investora ing. Vxxxxx a zástupci dodavatele panelů (nikdo jiný schůzky přítomen 
nebyl),  že  licenci  nedostanou,  protože  FVE  Držovice  není  celá.  Na  to  mu  předložili  protokol  o 
reklamaci,  že  část  panelů  vraceli.  Reklamované  panely  odpovídaly  cca  polovině  výkonu  FVE 
Držovice.  Při  kontrole  ostatních  dokladů  (kdy  ovšem  již  nebyl  schopen  uvést,  jaké  doklady  mu 
fakticky byly předloženy) zjistil, že jsou na celý výkon FVE, a proto jim sdělil, že pokud doloží nové 
doklady, tj. předávací protokol, revizní zprávu a reklamaci na polovinu elektrárny, tak mohou dostat 
licenci  na  poloviční  výkon.  Domluvili  se,  že  nové  doklady  pošlou  e-mailem  a  originály  předají  v 
Jihlavě při převzetí licence. Dne 31. 12. 2010 ráno před neplánovanou cestou na kontrolu elektráren do 
Chomutova  zjistil,  že  slíbené  doklady  e-mailem  zaslali.  Věc  předal  k  vyřízení  ing.  Fxxxxx,  které 
sdělil, že dokumenty zaslané e-mailem jsou v pořádku a že originály těchto dokumentů přivezou při 
převzetí  licence,  ať  je  zkontroluje  (podívá  se  na  ně).  Tedy  spis  nepředal  pouze  k  podpisu  (vydání 
licence), ale fakticky na dokončení správního řízení. Po dobu nepřítomnosti ředitele odboru licencí jej 
vždy zastupovala ing. Fxxxxx. Dne 3. 1. 2011 zjistil, že doklady, které museli žadatelé doložit, nejsou 
zaevidované, tak je nechal zaevidovat. Zda byl mezi doklady i předávací protokol na FVE Držovice o 
výkonu 1,655 MW, neví. Tento dokument však určitě někdy viděl, neboť jinak by neřekl, že licence je 
v pořádku.  Skutečnost,  že  tento  dokument  nikdy  nebyl  zaevidován  do  spisu,  nedokázal  vysvětlit. 
Pokud se jedná o revizní zprávu ev. č. 200/2010 z 29. 12. 2010, bylo důležité, že na čelní straně revize 
je  uveden  počet  panelů  a  výkon.  Rozpor  mezi  revizní  zprávou  ze  dne  29.  12.  2010,  kde  je  uveden 
výkon na 2,9 MW a počet kabelů 15.600 ks, s reklamačním protokolem, podle kterého již dne 15. 12. 
2010 bylo 3.600 ks panelů vráceno, nedokázal vysvětlit. Na skutečnost, že revizní technik vyhotovil 
téhož dne dvě revizní zprávy pod stejným evidenčním číslem na zcela jiný výkon elektrárny a se zcela 
jiným počtem panelů, uvedl, že požadoval revizní zprávu na skutečný počet nainstalovaných panelů. 
Nepředpokládal,  že  revizní  technik  uvede  v druhé  upravené  zprávě  panely,  které  tam  nejsou.  Až 
v lednu 2011 se dozvěděl, že na FVE Držovice nebyly instalovány žádné panely.  Na dotaz ohledně 
svých údajů, které měl uvádět v rámci interního šetření ERÚ o okolnostech obhlídky FVE Držovice, 
tyto popřel. 
 
 V hlavním líčení dne 5. 11. 2013 na svých údajích z přípravného řízení setrval. Znovu popsal 
své  postavení  a  obecně  licenční  řízení.  Zde  doplnil,  že  pro  udělení  licence  bylo  vždy  nejdůležitější, 
aby  byl  v revizní  zprávě  uveden  počet  skutečně  nainstalovaných  fotovoltaických  panelů  a  výkon. 
Písemný  protokol  o  provedené  kontrole  nebyl  podmínkou  pro  udělení  licence,  postačovalo  ústní 
sdělení, že elektrárna byla zkontrolována a vše je v pořádku. Ke kontrole FVE Držovice uvedl, že zde 
byl  sám,  polohu  elektrárny  zjistil  podle  parcelních  čísel  na  internetových  stránkách  katastru 
nemovitostí, z kontroly neučinil žádný zápis, stejně tak jako z průběhu kontaktu se žadateli. Dne 30. 
12. 2010 byl ještě na kontrole jiné FVE na Prostějovsku, jejíž název si nepamatuje. Na této elektrárně 
nebyly žádné panely. Když byl konkrétně dotazován na FVE Mondragone, uvedl, že si vybavuje její 
název, ale žádné podrobnosti. V žádném jiném správním spise se nesetkal s reklamačním protokolem 
jakožto listinným důkazem. Dle zákona nebylo možné udělit licenci subjektu, který v den rozhodnutí o 
udělení licence neměl nainstalován ani jeden fotovoltaický panel.   
Jeho obhajobu lze shrnout tak, že se trestné činnosti nedopustil, když postupoval v souladu s 
dosavadní praxí,  pouze  se spletl  v  identifikaci  FVE (jejím  rozsahu)  a této jeho chyby  zneužili  další 
spoluobžalovaní.  

Obžalovaný  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  v  přípravném  řízení  nejprve  dne  9.  3.  2012  (č.  l.  70  -  73) 
využil svého práva a ve věci nevypovídal. Následně dne 2. 4. 2012 (č. l. 74 – 77) na svoji obhajobu 
uvedl,  že  společnost  EKOSOLARIS  byla  generálním  dodavatelem  FVE  Držovice  pro  společnost 
TOWER OF POWER. Společnost EKOSOLARIS byla akcí poškozena z titulu nezaplacení celé ceny 
díla, kdy společnosti zůstala pohledávka ve výši 45,3 mil. Kč (na zálohách bylo uhrazeno 29,2 mil. 
Kč).  Proti  společnosti  TOWER  OF  POWER  byl  vydán  platební  rozkaz,  bylo  vydáno  předběžné 
opatření,  ale  pohledávka  vydobyta  nebyla.    EKOSOLARIS  měla  smlouvou  o  dílo stanovený  termín 
dokončení díla a i přes zásadní finanční problémy byli připraveni dílo dokončit. Řádně zahájili stavbu, 
měli nasmlouvané subdodavatele a zajištěné dodávky součástí díla. Vše probíhalo plynule do poloviny 
listopadu 2010, kdy začalo docházet k problémům kvůli neuhrazeným zálohám a stavba se zastavila. 
Celá  FVE  Držovice  byla  téměř  hotová  mimo  dodávky  panelů.  Bylo  dodáno  oplocení,  konstrukce, 
vyhotovena přípojka VN, instalovány a zapojeny trafostanice, byly kompletně hotové rozvody VN a 
NN,  byly  osazeny  všechny  elektročásti  a  většina  střídačů.  Elektrárna  byla  pod  napětím  a  mohly 
probíhat měření a zkoušky.  
EKOSOLARIS se zabýval pouze technickou stránkou věci. Nikdy nejednal se zástupcem ERÚ 
nebo  E.ON,  vyřizování  dokumentů  bylo  plně  v kompetenci  samotného  investora.  Ing.  Dxxxxx 
pracoval paralelně se stavbou na vyřizování podkladů pro ERÚ, E.ON a stavební úřad. S ing. Vxxxxx 
vyvíjel obrovský tlak na velmi rychlé vyhotovení dokumentů, kdy byli nuceni k přípravě dokumentů 
včetně  předávacích  protokolů,  přestože  dílo  nebylo  dokončeno  a  zbýval  měsíc  na  jeho  řádné 
dokončení. V jednom z e-mailů, adresovaném  zaměstnanci společnosti EKOSOLARIS, ing.  Dxxxxx 
požadoval podpis předloženého předávacího protokolu k dílu, které nebylo kompletně hotovo (viz e-
mail a předávací protokol na č. l. 78 - 79). V té době již byla smlouva o dílo a její ustanovení mimo 
realitu a celá zakázka měla zcela zvláštní režim. Rozpočet akce byl 202 mil. Kč, kdy měli 66 mil. Kč 
prostavěno.  Bylo  evidentní,  že  investor  nemá  peníze,  ale  současně  vyvíjel  tlak,  aby  dílo  bylo 
jakýmkoliv  způsobem  dokončeno.  Protože  akce  mohla  zásadním  způsobem  ohrozit  EKOSOLARIS, 
předávací  protokoly  na  konci  prosince  podepsal.  Nebyl  důvod  se  domnívat,  že  protokol  může  být 
zneužit  při  jednání  s ERÚ  a  E.ON,  protože  FVE  Držovice  nemohla  za  dané  situace  nikdy  obdržet 
licenci  a první  paralelní  připojení.  Pokud  by  ERÚ  a  E.ON  postupovaly  správně,  nikdy  žádná  škoda 
vzniknout  nemohla.  Ve  druhé polovině  prosince  2010  narůstal  stres  ohledně  zaplacení  zálohy  na 
panely  ze  strany  TOWER  OF  POWER.  Ing.  Vxxxxx  ho  ujišťoval,  že  peníze  má  zajištěné  a  že  mají 
pokračovat, aby se vše stihlo. Dne 22. 12. 2010 mu ing. Vxxxxx poslal e-mail s přílohou bankovního 
výpisu  (4.000.000  GBP  viz  č.  l.  80)  a  přesvědčoval  ho,  že  peníze  jsou  převedeny  a  že  má  urgovat 
dodávku  panelů.  Zkontaktoval  pana  Bxxxxx  ze  společnosti  Suninvest,  kdy  panely  byly  naloženy  a 
vypraveny do České republiky. Protože ale peníze nedorazily, byly panely vráceny z poloviny cesty 
zpět do Německa. EKOSOLARIS vznikla škoda v podobě transportních nákladů. Obdobná situace se 
opakovala  i  poslední  týden  v prosinci  2010,  kdy  se  ve  stresu  sháněly  panely.  V úvahu  připadali  tři 
dodavatelé,  kteří  byli  schopni  panely  dodat.  Dne  30.  12.  2010  se  sešli  ráno  v EKOSOLARIS  a 
diskutovali  o  dodávce  panelů.  Ing.  Vxxxxx  a  ing.  Dxxxxx  se  rozhodli,  že  dodávku  panelů  budou 
koordinovat  sami  a  po  podepsání  předávacích  protokolů  již  věc  dotáhnou  do  konce.  Ing.  Dxxxxx 
připravil  pro  případ  dodávky  panelů  společností  Suninvest  reklamační  protokol,  aby  bylo  možno 
v případě dodávky panelů celé množství nebo jeho polovinu reklamovat a vrátit zpět. Důvod byl ten, 
že zřejmě nevěděli, zda z jiných zdrojů seženou celé 3 MW nebo jenom polovinu. Protokoly podepsal 
a rozešli se s tím, že EKOSOLARIS bude fakturovat na základě předávacích protokolů pouze skutečně 
provedenou část díla, kdy sepíšou dohodu o narovnání, která byla podepsána dne 19. 1. 2011. Jednal 
v dobré  víře,  kdy  se  snažil  vyřešit  vzniklé  problémy.  Nemohl  ovlivnit  a  ani  nepředpokládal,  že 
předávací protokoly a reklamační protokoly mohou být použity v procesu vyřizování licence a prvního 
paralelního  připojení.  Ing.  Vxxxxx  a  ing.  Dxxxxx  mu  garantovali,  že  dále  povedou  jednání  se 

Suninvest  sami.  Na  reklamačním  protokolu  byl  pouze  jeho  podpis,  podpis  Jürgena  Bxxxxx  za 
Suninvest na reklamačním protokolu nebyl. Jako podklad pro možnost vyfakturování rozpracovaného 
díla byly po dohodě s ing. Vxxxxx podepsány v jeden okamžik dva předávací protokoly z důvodu, že 
dílo kromě panelů bylo téměř celé hotovo a ing. Vxxxxx v danou chvíli nedokázal specifikovat, zda 
dílo dokáže financovat a dokončit celé nebo jen zčásti. Vše záviselo na tom, kolik sežene financí a zda 
sám zajistí dodávku panelů.  
V hlavním  líčení  konaném  dne  5.  11.  2013  na  údajích  z přípravného  řízení  setrval.  Dále 
doplnil,  že  v době  realizace  FVE  Držovice  byl  předsedou  představenstva  a  současně  ředitelem 
společnosti  EKOSOLARIS;  měl  na  starosti  veškeré  smluvní  záležitosti  ohledně  realizace  zakázek. 
Celý projekt na dodávku FVE Držovice započal ve druhé polovině září roku 2010, kdy byli osloveni 
ing.  Vxxxxx  k vypracování  nabídky  na  realizaci  FVE.  Kontakt  mezi  společností  EKOSOLARIS  a 
investorem,  společností  TOWER  OF  POWER,  zprostředkoval  pan  Pxxxxx,  který  byl  partnerem 
realitní kanceláře a obchodníkem s fotovoltaickými panely a věděl, že na tuto konkrétní FVE již dělali 
nabídku předchozímu vlastníkovi projektu. Za zprostředkování zakázky požadoval účast u výběrového 
řízení na dodávku panelů. Nepochyboval o tom, že ing. Vxxxxx je solventní, neboť měl informace, že 
za projekt již ing. Vxxxxx zaplatil přes 40 milionů Kč a že vlastní několik společností zabývajících se 
kasiny, hracími automaty atd. Ing. Vxxxxx deklaroval, že si zajišťuje finance z finančních institucí i ze 
soukromého  sektoru.  Koncem  září  2010  podepsali  smlouvu  o  dílo,  jejíž  součástí  byl  harmonogram 
úhrad  záloh  na  celou  realizaci.  Návrh  smlouvy  připravoval  on,  smluvní  dokumentace  obsahovala 
smlouvu o dílo a rozpočet. Od Pxxxxx dostal k prostudování návrh smlouvy o půjčce, k němuž přiložil 
návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o provozu FVE a vše poslal zpět Pxxxxx, neboť neměl e-mail 
na  ing.  Vxxxxx.  Úlohou  společnosti  EKOSOLARIS  byla  kompletní  dodávka  FVE,  její  předání  a 
dodání  revizních  zpráv,  tedy  postavit  FVE  dle  podmínek  ve  smlouvě  v řádném  termínu,  o  což  se 
snažili i přes značné finanční problémy, které následně přicházely. Předmětem smlouvy o dílo byla i 
dodávka  podkladů  pro  licenční  řízení,  avšak  tuto  záležitost  zařizoval  ing.  Dxxxxx  ze  společnosti 
TOWER  OF  POWER,  kterého  tím  pověřil  ing.  Vxxxxx.  Uvedl,  že  podstatný  byl  pro  něj  termín 
předání  díla,  nikoli  termín  obdržení  licence  pro  FVE  nebo  první  paralelní  připojení.  Ing.  Vxxxxx 
přistupoval  k projektu  tak,  že  pokud  by  se  projekt  zdržel,  dokončí  jej  v roce  2011.  Realizace  FVE 
plynule pokračovala až do poloviny listopadu 2010, kdy byly zásadní věci téměř hotové. Byla dodána 
konstrukce  elektrárny,  přípojka  vysokého  napětí,  dále  byly  zapojené  trafostanice,  hotové  byly  i 
rozvody VN a NN, elektročásti a polovina střídačů byly osazené. Zcela však chyběly panely, které dle 
harmonogramu  měly  být  osázeny  v listopadu.  Vzhledem  k tomu,  že  nebyly  zaplaceny  zálohy  na 
dodávku panelů, jak bylo sjednáno ve smlouvě o dílo, panely nebylo možné objednat a dodat a stavba 
se na konci listopadu zastavila. Uvedl, že sice měli zamluvené panely, ale dodávky neustále utíkaly. 
EKOSOLARIS se snažil najít dodavatele, který by byl ochoten dodat panely i bez financování. V této 
době pracoval ing. Dxxxxx na veškeré legislativní činnosti ve vztahu k ERÚ a E.ON. V tomtéž měsíci 
mu  přišel  od  kolegy  ing.  Dxxxxx  e-mail  s požadavkem  podepsání  předávacího  protokolu.  Účel  mu 
nebyl  znám,  neboť  byl  ještě  celý  měsíc  na  dokončení  elektrárny.  Veškerá  činnost  ohledně  FVE  šla 
v listopadu  mimo  rámec  smlouvy  o  dílo  a  byla  doprovázena  velkým  stresem,  kdy  EKOSOLARIS  i 
ing.  Vxxxxx  sháněl  panely  a  finance,  kde  se  dalo.  Dodání  celého  díla  se  komplikovalo,  neboť  v 
důsledku neuhrazení zálohy nebyl EKOSOLARIS schopen dodat panely a jeho existence i existence 
jeho  subdodavatelů  byla  ohrožena.  Spolu  s ing.  Vxxxxx  jednali  se  společností  NOVATEX,  která 
dodávku  panelů  přislíbila  a  jíž  ing.  Vxxxxx  zaplatil  dvoumilionovu  zálohu.  Ing.  Vxxxxx  sám  o 
dodávce panelů dále jednal s nějakou pražskou společností. V polovině prosince uzavřel (obžalovaný 
ing.  Sxxxxx)  smlouvu  na  dodávku  panelů  s  německou  společnosti  Suninvest.  Kontakt  se  Suninvest 
zajišťoval Pxxxxx. Smlouva se Suninvest byla uzavřena pod podmínkou, že po uhrazení zálohy bude 
dodávka panelů odeslána do České republiky. V posledním prosincovém týdnu, asi 27. nebo 28. 12., 

řešil se svědkem Bxxxxx ze společnosti Suninvest situaci, že nebude možné uhradit zálohu.  Bxxxxx 
od dosavadního požadavku na uhrazení zálohy upustil s tím, že dodávku by bylo možné ještě v tomto 
týdnu  uskutečnit  v případě,  že  bude  podepsána  dohoda  o  zástavním  právu  nebo  věcném  břemenu. 
K tomuto však nedošlo. Ing. Vxxxxx jej přesvědčoval, že finance na zaplacení panelů jsou zajištěny, a 
na  základě  toho  mu  poslal  e-mailem  bankovní  výpis,  kde  garantoval,  že  mu  jdou  na  účet  4  mil. 
britských liber. Nebyla to však pravda, v důsledku čehož byla dodávka z Německa prozatím zastavena 
a  společnosti  EKOSOLARIS  vznikly  transportní  náklady.  Večer  dne  29.  12.  2010  se  dohodl  s ing. 
Vxxxxx,  že  se  další  den  sejdou  v společnosti  EKOSOLARIS  a  pokusí  se  celou  záležitost  vyřešit. 
Společnost EKOSOLARIS byla v situaci, kdy bylo prostavěno a nezaplaceno 60 milionů Kč. Hodlal 
s elektrárnou  na  konci  roku  skončit,  předat  ji  ing.  Vxxxxx  v jakémkoliv  stavu.  Ing.  Vxxxxx 
deklaroval,  že  elektrárnu  si  již  dokončí  sám.  Sám  za  sebe  jednal  o  dodávkách  a  sehnal  si  nové 
partnery,  kteří  do  projektu  chtěli  přistoupit.  Bylo  zřejmé,  že  spolupráce  mezi  EKOSOLARISEM  a 
TOWER OF POWER je u konce. Chtěl především získat předávací protokol, na základě kterého by 
mohl dlužnou částku vyfakturovat a vymáhat. Z toho důvodu podepsal s ing. Vxxxxx dne 30. 12. 2010 
předávací protokoly, kterými mu dílo předal. V okamžiku předání byla elektrárna plně pod napětím, 
byly  tam  všechny  elektročásti,  trafostanice,  střídače.  Bylo  provedeno  i  několik  zkoušek  celého 
kabelového systému. Zcela však chyběly panely. Jednotlivé komponenty měly napětí zvenku. Dále mu 
byly  předloženy  dva  již  vyplněné  reklamační  protokoly,  které  podepsal,  aniž  by  si  je  přečetl.  Data 
reklamace  už  tam  byla  vepsaná  předem,  jednalo  se o  data  před  30.  12.,  kdy  došlo  k podpisu  těchto 
protokolů. Bral je jen jako cár papíru, v tu chvíli potřeboval pouze předávací protokoly. Nechtěl nic 
reklamovat. Později zjistil, že se reklamační protokoly týkaly společností EKOSOLARIS a Suninvest. 
Tyto  protokoly  připravil  ing.  Dxxxxx,  který  měl  k dispozici  smlouvu  o  dodávce  panelů  mezi 
EKOSOLARIS a Suninvest. On sám věděl, že ing. Vxxxxx nemá zájem o panely z Německa, protože 
měl  domluvenou  jinou  dodávku.  Reklamační  protokoly  vznikly  pro  případ,  kdyby  panely  náhodou 
z Německa  přijely.  Podpis  předávacích  a  reklamačních  protokolů  bral  jako  ukončení  vzájemné 
spolupráce. Věděl,  že  snahou  ing.  Vxxxxx  bylo  vybudovat  celou  elektrárnu  do konce  roku,  protože 
bylo obecně známo, že se mění výkupní ceny. Po podpisu protokolů odjel ing. Vxxxxx do Prostějova, 
kde měl mít schůzku s někým z ERÚ ohledně kontroly FVE. Ing. Vxxxxx jej požádal, aby na kontrolu 
přijel také, pro případ, že by bylo potřeba zodpovědět nějaký technický dotaz nebo něco k dodávkám 
či technologiím, a aby případně měli klíč od trafostanic a dalších zařízení. Ing. Vxxxxx elektrárně po 
technické stránce nerozuměl. Jel tedy na elektrárnu i s kolegou, ale po cestě jim bylo oznámeno, že 
obhlídka již proběhla a ať přijedou na jednání ing. Vxxxxx s ing. Žxxxxx do Tesca. Tam se zdrželi asi 
hodinu a půl, přímo u jednání nebyli, s ing. Žxxxxx osobně nemluvili. Poté jim ing. Vxxxxx sdělil, že 
již  s  ing.  Žxxxxx  vše  vyřídil,  tak  odjeli  domů.  Uvedl,  že  vždy  jednal  v dobré  víře  společnost 
nepoškodit. Důvodem podpisu předávacích a reklamačních protokolů bylo ukončit zakázku, předat ve 
stávajícím  stavu  a  zajistit  fakturační  titul.  Nepředpokládal,  že  podepsané  dokumenty  budou  použity 
pro vyřízení licence. Takového řízení ani prvního paralelního připojení se nezúčastnil. Jednání s ERÚ 
a E.ON  vždy vedl ing.  Vxxxxx a ing. Dxxxxx. Byl  přesvědčený, že pokud elektrárna nemá panely, 
nemůže dostat licenci ani první paralelní připojení. Pokud byla licence vydána, jednalo se o chybný 
postup  správních  orgánů.  Dohodli  se,  že  v průběhu  ledna  uzavřou  dohodu  o  narovnání  a  dojde 
k fakturaci  skutečně  provedených  prací  na  díle.  Dne  19.  ledna  dohodu  o  narovnání  uzavřeli,  kdy 
sečetli dodávky a odečetli zálohy. Ing. Vxxxxx podepsal přistoupení k závazku, na jehož základě byl 
vydán  platební  rozkaz.  Byl  podán  i  návrh  na  vydání  předběžného  opatření,  neboť  se  dozvěděl,  že 
elektrárna  je  rozebírána  a  veškeré  technologie  jsou  odváženy  na  Slovensko.  K osobě  ing.  Dxxxxx 
uvedl, že jej vnímal jako seriózního člověka, který byl technicky velmi zdatný, a proto jej ing. Vxxxxx 
pověřil dozorem výstavby elektrárny. O technických záležitostech s ním nejednal, protože oni přímo 
nebyli partnery, nic zásadního spolu neřešili. Ing. Dxxxxx ing. Vxxxxx zastupoval u různých institucí, 

např. u stavebních úřadů nebo u E.ON, a plnohodnotně za něj jednal, avšak finanční záležitosti řešil 
obžalovaný přímo s ing. Vxxxxx.  
Na  další  dotazy  uvedl,  že  do  konce  roku  2010  dostavovala  společnost  EKOSOLARIS  dvě 
elektrárny, FVE Držovice a FVE Mondragone, obě v Prostějově. FVE Mondragone měla mít kapacitu 
1,9  MW,  zprovozněno  bylo  něco  kolem  10  kW.  Reklamační  protokol,  kterým  společnost 
EKOSOLARIS reklamovala fotovoltaické panely o celkovém výkou 1,9 MW u společnosti H-Power 
jako  dodavatele  panelů  na  FVE  Mondragone  (č.  l.  820),  viděl  poprvé  až  na  policii  při  podání 
vysvětlení.  Není  mu  známo,  kdo  a  za  jakým  účelem  jej  vystavil.  Skutečnost,  že  dne  30.  12.  2010 
provedl  ing.  Žxxxxx  kontrolu  na  FVE  Držovice  i  na  FVE  Mondragone,  se  dozvěděl  až  následně  od 
svědka  Pxxxxx,  který  byl  investorem  a  vlastníkem  FVE  Mondragone.  Dodavatele  panelů  na  tuto 
elektrárnu  si  zajišťoval  svědek  Pxxxxx  sám.  O  tom,  že  se  reklamují  panely  u  dodavatele  H-Power, 
nevěděl.  Snížení  výkonu  elektrárny  Mondragone  oproti  původní  žádosti  si  zajišťoval  investor  sám. 
Sehnal si menší počet panelů, než na kolik měla být původně instalována kapacita elektrárny. Investor 
si  dodal  500  kW  panelů  sám,  EKOSOLARIS  je  pouze  nainstaloval.  Doklady  na  snížený  výkon  pro 
potřeby licenčního řízení dodal na ERÚ investor.    
Dále  se  vyjadřoval  ve  vztahu  k provedeným  důkazům,  zejména  výpovědím 
spoluobžalovaných  či  svědků.  Takto  k obhajobě  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  uvedl,  že  společnost 
EKOSOLARIS  nebyla  tím,  kdo  inicioval  vstup  ing.  Vxxxxx  do  fotovoltaiky.  K výpovědi  svědkyně 
Šxxxxx uvedl, že smlouva o dílo se společností TOWER OF POWER byla podepsána koncem  září 
nebo v říjnu 2010, takže se nemohl v období od června do září zúčastnit jednání se Šxxxxx a Kxxxxx, 
protože v té době je ani neznal. Jednání se zúčastnil až začátkem listopadu a to pouze z důvodu, že jej 
zajímalo, jakým způsobem je zajištěno financování elektrárny Mondragone a TOWER OF POWER. 
Na  těchto  jednáních  nikdy  nevystupoval  jen  jako  dodavatel  elektráren.  K výpovědi  svědka  Jürgena 
Reinharda Bxxxxx uvedl, že kontakt na něj dostal od pana Chxxxxx, který zajistil jednání v Německu. 
Jednání se zúčastnil on, Pxxxxx a Chxxxxx, se kterým měl EKOSOLARIS rovněž podepsánu smlouvu 
o  zprostředkování  nákupu  panelů.  EKOSOLARIS  požádal  společnost  Suninvest  o  dodávku  panelů 
poté, co je ing. Vxxxxx ujistil, že má financování zajištěno, a co jim předložil bankovní výpis o tom, 
že  jsou  mu  převáděny  z Anglie  4  miliony  liber.  Peníze  však  nedorazily,  a  proto  hledal  mezi  svátky 
další řešení, a to prostřednictvím konferenčních hovorů, kterých byla účastna kromě něj jeho manželka 
jakožto  překládající a  obžalovaný  ing.  Vxxxxx.  Požádali  svědka  Bxxxxx,  zda  by  bylo  možné  dodat 
panely  na  splatnost  a  na  nějaké  zajištění,  např.  zárukou  k panelům  nebo  k podílu  ve  společnosti. 
Svědek Bxxxxx o tom nechtěl rozhodnout sám, čímž bylo jednání ukončeno.         
Jeho obhajobu lze shrnout tak, že se trestné činnosti vůbec nedopustil, neboť po celou dobu 
jednal  s cílem  dokončit  elektrárnu  a  v dobré  víře  společnost  EKOSOLARIS  nepoškodit.    Pokud 
podepsal nepravdivé doklady, tak vše činil ve snaze vyřešit vzniklé problémy a nepočítal s tím, že by 
tyto mohly být zneužity.    
 
Obžalovaný ing. Jaroslav Vxxxxx nejprve v přípravném řízení dne  15. 3. 2012 (č. l. 81 - 84) 
popřel, že by se dopustil trestné činnosti, která je mu kladena za vinu. Sám byl poškozen o více než 80 
mil.  Kč.  Společnost  TOWER  OF  POWER  zaplatila  všem  svým  věřitelům  a  vyrovnala  dluhy,  kdy 
jediným  věřitelem  zůstal  on.  Celý  projekt jej  postihl nejen  na  majetku,  ale  i  na zdraví,  a  proto  dále 
k věci odmítl vypovídat. Stejně postupoval i dne 23. 5. 2012 (č. l. 105  - 106) a dne 15. 6. 2012 (č. l. 
115), kdy opakovaně využil svého práva a ve věci nevypovídal. Při výslechu konaném dne 14. 8. 2012 
(č. l. 119) opět využil svého práva a (zejména na případné otázky) odmítl vypovídat, avšak předložil 

své písemné vyjádření k věci (č. l. 120 - 153). V něm uvedl, že aby se trestného činu podvodu dopustil 
a  získal  tak  zvýhodněnou  cenu  roku  2010,  musel  by  předstírat,  že  elektrárna  dodala  v roce  2010 
elektřinu do sítě, což se nestalo. Udělení licence samo o sobě bez faktické dodávky elektřiny žádný 
význam pro nárok na zvýhodněnou výkupní cenu nemá a společnosti E.ON žádná majetková škoda 
vzniknout nemohla. Důvodem, proč koncem roku 2010 tolik spěchali na vyřízení licence, byla obava, 
že  v roce  2011  bude  možnost  získání  licence  značně  omezena.  Stejně  tak  dle  něj  nemohlo  dojít 
k omylu  u  spoluobžalovaného  ing.  Žxxxxx,  který  jako  odborník  musel  poznat  rozsah  elektrárny  a 
věrohodnost jeho výpovědi snižuje i jeho následné jednání (rozporuplné údaje v rámci šetření ERÚ) a 
skutečnost,  že  „obdobného  omylu“  se  musel  dopustit  i  ve  vztahu  k FVE  Mondragone.  K celkové 
genezi  jednání  pak  uvedl,  že  již  od  konce  roku  2009  jeho  dcera  s partnerem  hledali  projekt 
fotovoltaiky. Před Vánocemi 2009 takto poznal svědka Nxxxxx, který nabízel různé projekty, ovšem 
hlavně  požadoval  zálohy.  Postupně  takto  se  setkali  s několika  projekty,  kdy  ovšem  všechny  byly 
problematické.  V září  roku  2010  dostal  další  nabídku  od  realitní  kanceláře  na  koupi  projektu  FVE 
Držovice.  Získal základní dokumentaci a začal spolupracovat s ing. Dxxxxx. Dne 18. 9. 2010 se sešel 
v Držovicích  na  místě,  kde  měla  být  FVE  vybudována,  s ing.  Vxxxxx  ze  společnosti  MB  Systém 
Technology, která měla projekt realizovat s tím, že zajistí financování prostřednictvím úvěru. Dne 22. 
9. 2010 koupil společnost TOWER OF POWER i s projektem výstavby FVE Držovice za 41 mil. Kč. 
Termín  spuštění  FVE  byl  v listopadu  2010.  Dne  25.  9.  2010  v Kroměříži  ho  do  té  doby  pro  něj 
neznámý svědek Pxxxxx, který dostal na něj kontakt od ing. Kxxxxx (z realitky, co zprostředkovávala 
prodej), a ing. Sxxxxx za EKOSOLARIS přesvědčili, že společnost MB Systém Technology nedokáže 
stavbu  financovat,  a  že  jedině  EKOSOLARIS  je  jediný  schopen  postavit  celou  FVE  na  klíč  a 
kompletně  připojit  do  distribuční  sítě,  když  mají  jako  jediní  originál  (dodatek)  smlouvy,  bez  níž  to 
možné není. Dne 26. 9. 2010 mu poslali tři smlouvy - smlouvu o dílo, smlouvu o půjčce a smlouvu o 
servisu FVE (kdy tyto doložil). Ing. Sxxxxx tlačil na podpis smlouvy s tím, že termíny jsou šibeniční, 
a proto se musí podepsat v pondělí a zaplatit zálohy na panely. Následujícího dne se sešli za účelem 
podpisu  smlouvy  o  dílo.  Chtěl  podepsat  všechny  listiny  v jeden  den,  ale  Pxxxxx  s  ing.  Sxxxxx  jej 
přesvědčili,  že  zatímco  smlouvu  o  dílo  je  třeba  podepsat  okamžitě,  smlouvu  o  půjčce  sice  nelze 
obratem uzavřít, avšak financování že je fakticky zajištěno. Proto je nepochopitelné, že ing.  Sxxxxx 
nyní tvrdí, že nebyly řádně hrazeny zálohy dle smlouvy o dílo. Ing. Sxxxxx a Pxxxxx z něho vytahali 
peníze  a  dodavatelům  FVE  nezaplatili  a  nyní  ho  označují  za  nějakého  rádoby  podnikatele  nebo 
podvodníka.  Současně  s podpisem  smlouvy  uhradil  ing.  Sxxxxx  7,020.000  Kč  a  dne  30.  9.  2010 
uhradil doplatek zálohy dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 14,980.000 Kč. Podle smlouvy o dílo už 
pak  měla  být  stavba  realizována  plně  ze  strany  zhotovitele  a  platby  měly  probíhat  až  poté,  co  ing. 
Sxxxxx  a  Pxxxxx  zajistí  financování  celé  FVE  Držovice.  Následně  zjistil,  že  společnost 
EKOSOLARIS asi nebyla tak dobrou, jak byla prezentována, když musel řešit problémy s pozemky 
(existující studny a potrubí). K financování dále uvedl, že hlavní slovo měl Pxxxxx (který hovořil i o 
tom, že zajišťuje FV panely), ale ing. Sxxxxx byl u všech důležitých jednání. Dále podrobně popsal 
jednání  se  svědky  Kxxxxx  (za  společnost  Petrol  Invest)  a  Kxxxxx  (za  společnost  Galimed)  a 
následnou žádost k České spořitelně, kdy poskytl provizi 400.000 Kč a poté zjistil, že úvěr má obstarat 
svědek Nxxxxx, kterého znal od roku 2009 jako podvodníka. V polovině října pak začali za společnost 
Petrol Invest vystupovat svědkyně Šxxxxx a pan Sxxxxx. Na konci října 2010 ho ing. Sxxxxx začal 
žádat  o  další  peníze  pro  subdodavatele  na  zálohy,  aby  neodešli  na  jiné  stavby,  s čímž  nesouhlasil, 
protože podle smlouvy o dílo měl vše uhrazeno. Ing. Sxxxxx byl ale přesvědčivý, a proto uhradil dne 
29. 10. 2010 dalších 7,200.000 Kč. Za listopad a prosinec 2010 uhradil na účet dalších 7,000.000 Kč. 
Není  pravda,  co  tvrdí  ing.  Sxxxxx,  že  mu  nezaplatil  řádně  zálohy  na  FVE  Držovice,  což  způsobilo 
zdržení  a  nedokončení  celé  stavby.  Nad  rámec  smlouvy  o  dílo  (tj.  zálohy  22,000.000  Kč)  uhradil 
v roce  2010  dalších  14,400.000  Kč,  nepočítaje  další  2,000.000 Kč,  které  z něho  podvodně  vytáhl  ve 
spolupráci  s ing.  Sxxxxx  svědek  Dxxxxx.  V souvislosti  s aktivitou  ing.  Sxxxxx  a  Pxxxxx  uhradil 

v roce  2010  celkem  36,400.000  Kč.  V polovině  října  ho  Pxxxxx  uháněl  o  půjčku  6,000.000  Kč  na 
rozběhnutí projektu FVE Mondragone, který také stavěl EKOSOLARIS, ovšem po uhrazení zálohy ve 
výši  7,200.000  Kč  společnosti  EKOSOLARIS  otravování  ustalo.  Na  naléhání  ing.  Sxxxxx  uhradil 
společnosti EKOSOLARIS dne 1. 11. 2010 a dne 8. 11. 2010 další zálohy po 2.000.000 Kč, kdy mu 
bylo  slibováno,  že  nově  pan  Pxxxxx  dodá  panely  a  poskytne  krátkodobé  financování.  Když  panely 
nedorazily a ing. Sxxxxx si začal stěžovat, že sice dostal peníze od něho, ale hlavní suma za měniče, 
kterou  měl  dostat  od  Pxxxxx,  ještě  nedošla,  začal  být  nervózní.  V té  době  se  začal  bát  o  projekt  a 
sháněl  sám  financování  u  přátel  a  uvažoval  o  snížení  výkonu  FVE  Držovice.  Začal  současně  tvrdě 
naléhat  na  ing.  Sxxxxx  a  Pxxxxx,  aby  zajistili  finanční  prostředky  od  svého  akcionáře  Sokolovské 
uhelné. Stavbu měl na starost EKOSOLARIS a technickoadministrativní kontrolu dodavatele prováděl 
ing.  Dxxxxx,  který  nastoupil  dne  1.  10.    2010  jako  zaměstnanec  TOWER  OF  POWER.  On  sám 
nakonec  na  samotnou  realizaci  stavby  koncem  listopadu  2010  rezignoval  a  věnoval  se  hlavně 
financování  FVE.  Jednání  na  ERÚ  a  E.ON  zajišťovali  díky  osobním  vazbám  lidé  ze společnosti 
EKOSOLARIS,  když dle smlouvy o dílo za toto byla určena i odměna cca 4,000.000 Kč bez DPH. 
V listopadu byly postaveny stojany na panely, trafostanice a měniče. Koncem listopadu byl osloven p. 
Txxxxx,  která  zprostředkovávala  kontakt  lidí  podvedených  činností  Pxxxxx,  ing.  Sxxxxx,  Kxxxxx, 
Sxxxxx a Nxxxxx, kteří za poplatek v řádu statisíců slibovali zajištění úvěru. Zjistil, že poškozených je 
několik desítek, kdy tuto aktivitu vedl JUDr. Zxxxxx (IRON Capital, a.s. dále jen Iron Capital). V této 
době se kontaktoval na další osoby (Furo – Fxxxxx), které jej místo poskytnutí financí připravily o ty 
jeho.  Dne 5. 12. 2010 jednal s JUDr. Zxxxxx a následně dohodli (se svědkem Vxxxxx za Iron Capital) 
odkup  obchodního  podílu  společnosti  TOWER  OF  POWER.  Ing.  Sxxxxx  svým  postupem,  kdy 
požadoval  všechny  peníze v jedné  splátce,  zhatil  profinancování  projektu  lidmi  z  Iron  Capital  a  tito 
následně s nimi přestali komunikovat. Obdobně postupoval ing. Sxxxxx i k jím zajištěné dodávce FV 
panelů  od  společnosti  MAPRO  s.r.o.  (dále  jen  MAPRO  -  svědek  ing.  Mxxxxx),  která  se  nakonec 
rozhodla od projektu odstoupit z důvodu, že po nich chtěl ing. Sxxxxx dalších asi 20.000.000 Kč jako 
kompenzaci za to, že přijde o provizi z dodávky panelů. Když se to dne 20. 12. 2010 dozvěděl, na ing. 
Sxxxxx  křičel,  že  ho  okradl  a  podvedl  ho.  On  mu  ale  tvrdil,  že  má  panely  objednané  z Německa, 
jediné  ohrožení  představuje  subdodavatel  společnost  SEV  energy,  která  chce  zálohu  nebo  začne 
demontovat  konstrukce.  Na  základě  faktur  SEV  energy  tak  uhradil  2.000.000  Kč.  Protože  panely 
z Německa nedošly, tak ho dne 21. 12. 2010 ing. Sxxxxx seznámil s Bc. Patrikem Dxxxxx z Novatexu 
a.s., který jim přislíbil další panely, opět z Německa. Smlouvu uzavřel ing. Sxxxxx za EKOSOLARIS 
a  Dxxxxx  za  Novatex  a.s.  Dxxxxx  na  něho  pak  ale  začal  tlačit,  že  chce  zálohu  2.000.000  Kč,  jinak 
kamiony  s panely  nevyjedou.  On  tak  poslal  poslední  peníze,  které  měl  k dispozici,  Dxxxxx.  Potom 
veškerá  komunikace  skončila,  žádné  panely  do  Držovic  nedorazily  a  Dxxxxx  i  ing.  Sxxxxx  s ním 
přestali komunikovat. Po Vánocích mu ing.  Sxxxxx řekl, že má na 30. 12. 2010 domluveného pána 
z ERÚ,  který  dorazí  do  Držovic.  Dne  30.  12.  2010  jim  ing.  Sxxxxx  předal  celou  řadu  dokumentů 
k FVE  Držovice  a  jeli  na  schůzku  s panem  z ERÚ  (spoluobžalovaným  ing.  Žxxxxx)  do  obchodního 
centra TESCO. Zde předal ing. Žxxxxx všechny informace, které měl od ing. Sxxxxx. Ing. Žxxxxx po 
15 minutách diskuzi ukončil, že licenci na 3 MW nedostanou, ale pokud mu doloží předávací protokol 
a  revizní  zprávu,  tak  dostanou  licenci  na  výkon  1,655  MW,  pro  kterou  si  má  přijet  druhý  den  do 
Jihlavy.  Byl  z  toho  zničen,  ale  nijak  to  nekomentoval.  Tvrzení  ing.  Žxxxxx,  že si  údajně  spletl  dvě 
FVE vedle sebe a že byl přesvědčen, že je na FVE Držovice namontována cca ½ panelů, jsou směšná. 
Obě FVE jsou odděleny cestou a byly oplocené. Navíc odborník na FVE si nemůže splést rozsah 3 
MW  a  6  MW,  kdy  musel vidět,  že  se jedná  o  dvě  samostatné  FVE.  Ing.  Žxxxxx  v žádném  případě 
nebyl  v omylu,  neboť  u  tak  zkušeného  odborníka  není  možné  se  takovým  způsobem  splést.  Dne  31. 
12. 2010 si v Jihlavě vyzvedl rozhodnutí o licenci na 1,655 MW a jel na FVE Držovice, neboť od ing. 
Sxxxxx věděl, že tam má dorazit někdo z E.ON. Lidé z E.ON, kteří dorazili po třetí hodině, nevěděli, 
jak  uvést  do  nějakého  papíru,  že  tam  nejsou  panely.  Dne  4.  1.  2011  se  sešli  s  ing.  Sxxxxx,  kdy 

předpokládal, že budou řešit rychlé dokončení FVE a změnu ceny díla s ohledem na to, že při změně 
výkupní ceny z 12,15 Kč na 5,50 Kč přišel o nemalé prostředky.  Ing.  Sxxxxx mu ale oznámil, že na 
něho podá trestní oznámení z důvodu, že mu nezaplatil, a že žádné panely už nedodá. Tlačil na něho, 
aby mu zaplatil nějaké peníze, vyhrožoval mu, že přijdou o licenci, a proto dne 19. 1. 2011 uzavřel 
s EKOSOLARIS dohodu o narovnání. Stejného dne dostali oznámení o zahájení přezkumného řízení, 
jehož  výsledkem  bylo,  že  přišel  o  licenci  na  1,655  MW.  V průběhu  dubna  a  května  2011  uhradil 
společnosti EKOSOLARIS dalších 8 miliónů Kč.  
Ke svým údajům pak doložil doklady (č. l. 154 - 235), zejména jednotlivé jím popisované e-
maily  včetně  příloh a  fotografie stavu  ke  dni 31.  12.  2010  a  dne  24. 5.  2011 na  FVE Mondragone, 
které budou popsány následně v rámci listinných důkazů.  
V hlavním  líčení  konaném  dne  6.  11.  2013  na  údajích  z přípravného  řízení  setrval,  když 
opětovně  předložil  písemné  vyjádření  obsahující  zejména  právní  argumentaci  k podmínkám  získání 
výhodnější ceny za rok 2010. Zde došel k závěru, že tyto zákonné podmínky společnost TOWER OF 
POWER nemohla splnit, kdy o toto ani neusilovala, když nepodnikla žádné kroky k dodávce energie 
v roce  2010.  Dále  se  pak  opětovně  vyjadřoval  k věrohodnosti  údajů  obžalovaného  ing.  Žxxxxx  a 
možnosti uvést ho v omyl, kdy i toto vyloučil. Na dotazy doplnil, že lidi ze společnosti EKOSOLARIS 
od začátku slibovali financování, a proto do elektrárny šel. Původní myšlenka vstoupit do fotovoltaiky 
nebyla jeho, ale přes různé zprostředkovatele se nějak dostal až ke společnosti EKOSOLARIS. Poté 
opět odmítl vypovídat a následně se pouze vyjadřoval k provedeným důkazům,  zejména výpovědím 
spoluobžalovaných  či  svědků,  a  to  v kontextu  svých  údajů.  Takto  k výpovědi  obžalovaného  ing. 
Sxxxxx  a  obžalovaného  ing.  Žxxxxx  uvedl,  že  úlohou  společnosti  EKOSOLARIS  nebylo  pouze 
postavit FVE Držovice, ale měl také zajistit financování a veškeré papíry na ERÚ i E.ON, což bylo 
ujednáno  ve  smlouvě.  Z toho  důvodu  vůbec  začala  společnost  TOWER  OF  POWER  se 
společností EKOSOLARIS jednat. Není pravda, že ing. Sxxxxx jel na základě nějakého faxu nebo e-
mailu  ze  dne  22.  12.  k Bxxxxx,  kde  podepsal  se  společností  Suninvest  kupní  smlouvu  o  nákupu 
panelů, protože smlouva se podepisovala 11. 12. 2010. Reklamační protokoly byly jednoznačně věcí 
dodavatelské  firmy  vůči  společnosti  EKOSOLARIS,  společnost TOWER  OF  POWER  s tím  neměla 
nic společného. Bxxxxx ani Suninvest nezná. Na FVE Mondragone rovněž nebyly panely, také se tam 
reklamovalo,  což  vyplývá  i  z e-mailu  ze  dne  11.  1.  2011  podepsaného  ing.  Sxxxxx.  Rovněž  ze 
smlouvy  o  postoupení  pohledávek  a její  přílohy  –  faktury  za  dodané  panely  na  FVE  Mondragone  - 
vyplývá, že panely tam mohly být dodány nejdříve dne 10. 1. 2011. Ing. Žxxxxx viděl poprvé dne 30. 
12.  2010,  když  přišel  a  řekl,  že  udělí  licenci  tak,  jak  udělí,  a  jaké  se  mají  zajistit  dokumenty. 
Dokumenty  byly  předány  Čxxxxx  a  on  poté  odjel  do  Plzně,  odkud  jel  další  den  ráno  vyzvednout 
licenci. Co se týká dodávky panelů, tak jediná dodávka připadající v úvahu byla od firmy MAPRO, 
která  mohla  být  toho  20.  12.  2010.  Tato  dodávka  byla  reálná,  neboť  zboží  bylo  v Praze  ve  skladě. 
Tvrzení o jednání s Dxxxxx dne 21. 12. 2010 je nesmyslné. Má za to, že se na něho všichni domluvili. 
Dále upřesnil k výpovědi svědka Vxxxxx, že poté, co ing. Sxxxxx nezajistil výstavbu FVE k 26. 11. 
2010,  zoufale  sháněl  cokoliv  a  byl  ochoten  elektrárnu  nebo  obchodní  podíl  i  prodat.  Objevila  se 
společnost  Iron  Capital,  se  kterou  začátkem  prosince  jednal  o  uzavření  smlouvy.  Návrh  smlouvy 
obdržel  e-mailem,  jsou  zde  uvedeny  konkrétní  částky.  Po výpovědi  svědka  Mxxxxx  uvedl,  že  se 
v přípravném řízení nevyjádřil přesně ohledně požadavku ing. Sxxxxx ve výši 20 mil. Kč. Ing. Sxxxxx 
je chtěl po TOWER OF POWER, ale bylo zřejmé, že pokud MAPRO vstoupí obchodním podílem do 
TOWER OF POWER, bude je chtít po této společnosti. Ing. Sxxxxx měl zajistit peníze a nezajistil je a 
navíc dělal potíže při jednání. On (ing. Vxxxxx) se snažil do poslední chvíle projekt zachránit, ale ing. 
Sxxxxx  18.  12.  2010    vše  zhatil.  K výpovědi  svědka  Bxxxxx  uvedl,  že  svědka  nikdy  neviděl,  nikdy 
s ním  nemluvil.  Ba  naopak  požadoval  po  ing.  Sxxxxx,  aby  jej  s ním  seznámil.  K vyjádření 

obžalovaného  ing.  Sxxxxx  po  výpovědi  svědka  Bxxxxx  uvedl,  že  tvrzení,  že  jej  měl  ujišťovat  o 
finančním zajištění či poslat nějaký fax, nejsou pravdivá. Podvodný fax byl zaslán, ale panem Fxxxxx 
dne  22.  12.,  přičemž  Pxxxxx,  ing.  Sxxxxx  a  Chxxxxx  jednali  ve  druhém  nebo  třetím  prosincovém 
týdnu.  Chxxxxx  nezná,  nikdy  jej  neviděl.  Německy  neumí,  u  žádného  konferenčního  telefonického 
hovoru nikdy přítomen nebyl. Po výpovědi svědka Dxxxxx uvedl, že 22. 12. 2010 v Olomouci nebyl. 
Žádný dodatek nepodepsal, viděl jej poprvé až na policii. Nepodepsal by ani dvojnásobnou směnku, a 
z toho důvodu žádné panely nechtěl.  Dále uvedl, že Dxxxxx viděl poprvé dne 21. 12. 2010 večer, kdy 
jej  za  Dxxxxx  přivezl  ing.  Sxxxxx.  Na  žádné  panely  se  v Německu  s  ing.  Sxxxxx  dívat  nebyl  a  ani 
s ním  žádné  panely  nedojednával.  Dne  22.  12.  byl  v Plzni.  Ráno  toho  dne  dostal  e-mail  od  Fxxxxx, 
který  přeposlal ing.  Sxxxxx  a  na jeho  pokyn  i  Dxxxxx.  Následně jej  Dxxxxx uháněl  alespoň  o  dva 
miliony, nebo jinak kamiony s panely nevyjedou, tak mu je poslal. Po Novém roce jednal s Dxxxxx 
jen proto, aby  mu  ty  dva  miliony  vrátil.  U  žádného notáře s Dxxxxx  nikdy  nebyl.  V  hlavním  líčení 
konaném dne 21. 3. 2014 dále ve svém vyjádření uvedl, že v kauze fotovoltaické elektrárny byl jistý 
Fxxxxx, který si říkal různými jmény. Napojil se na něj a vylákal na něm 150.000 Kč. Není pravdou 
tvrzení Dxxxxx, že věděl, že dne 21. 12. 2010 má peníze k dispozici, neboť to nevěděl. Až dalšího dne 
ráno dostal  podivný  fax,  kdy  po  poradě  s  ing.  Sxxxxx  mu  jej  přeposlal a  přeposlal jej  také  Dxxxxx. 
Bylo jednoznačné, že se jedná o podvrh, protože Fxxxxx je známý podvodník. K výpovědi svědkyně 
Ivy Kxxxxx uvedl, že v kanceláři společnosti EKOSOLARIS byl koncem roku 2010 pouze jednou, a 
to 30. 12. 2010 ráno.  
 
Jeho obhajobu lze taktéž shrnout tak, že se trestné činnosti, která je mu kladena za vinu, vůbec 
nedopustil.  Pokud  existovaly  falešné  doklady,  toto  netušil,  tyto  vytvořil  někdo  jiný,  on  sám  byl 
fakticky uváděn v omyl a  podveden.   
    
Ze  svého  trestného  jednání  jsou  obžalovaní  usvědčováni  výpověďmi  svědků,  listinnými  a 
dalšími důkazy, které ve svém souhrnu vyvracejí naznačenou obhajobu obžalovaných. 
 
K  technickému  stavu  FVE,  jejímu  dokončení  ke  konci  roku  2010,  se  nejprve  vyjadřovali 
svědci, zaměstnanci společnosti Ekosolaris či dodavatelských subjektů. 
  
Svědek Petr  Čxxxxx v přípravném řízení dne 19. 4. 2012 (č. l. 278  - 285) uvedl, že pracuje 
jako  manažer  zakázek  ve  společnosti  ESOKOM,  s.r.o.  (dále  jen  ESOKOM),  která  byla 
subdodavatelem  společnosti  EKOSOLARIS  na  FVE  Držovice.  Společnost  ESOKOM  měla  postavit 
veškeré rozvody NN a zabezpečení elektrárny. Byl stavbyvedoucím za výše uvedenou část elektro, na 
stavbě byl třikrát až čtyřikrát týdně. Na řízení stavby se podílel i jeho kolega Pxxxxx. Ke dni 30. 12. 
2010 na FVE Držovice scházely všechny panely, nebyla propojení mezi panely a měniči a chybělo cca 
30-40  %  měničů.  Neustále  se  na  dodávky  solárních  panelů  i  měničů  čekalo,  ale  dodávky  nebyly 
uskutečněny ani v roce 2011. Dvakrát jim Zbyněk Čxxxxx z EKOSOLARIS řekl, že panely jsou na 
cestě, kdy oni byli připraveni pustit se do jejich osazení. Na FVE Držovice však nikdy žádné panely 
nebyly. Provedené práce předali společnosti EKOSOLARIS koncem prosince 2010. Na začátku roku 
2011 ještě předávali práce na slaboproudu společnosti TOWER OF POWER, kdy mu obžalovaný ing. 
Vxxxxx  platil  hotově.  Na  stavbě  skončili  v lednu  2011,  kdy  byl  problém  s financováním. 

EKOSOLARIS  jim  zakázku  neuhradila,  protože  údajně  nedostali  zaplaceno  od  investora,  tj. 
společnosti TOWER OF POWER.  Obžalovaný ing. Dxxxxx byl na stavbě vždy v kontrolní den, což 
se psalo do stavebního deníku, který vedl svědek Kxxxxx ze společnosti EKOSOLARIS. Obžalovaný 
ing. Dxxxxx jako zástupce investora jezdil na FVE Držovice i mimo kontrolní dny. Obžalovaný ing. 
Vxxxxx  jezdil  na  stavbu  taky,  ale  ne  tak  často,  obžalovaný  ing.  Sxxxxx  jezdil  málo.  O  reklamaci 
panelů  na  FVE  Držovice  u  společnosti  Suninvest  neslyšel,  protokoly  o  reklamaci  neviděl.  Jejich 
společnost žádné panely na FVE Držovice nemontovala, o namontování panelů dne 14. 12. 2010 a dne 
27. 12. 2010 nic neví. S revizním technikem ing. Dxxxxx komunikoval, když dělal revizi na izolační 
stavy  kabelů.  Z technické  zprávy  sdělil  ing.    Dxxxxx  počet  panelů  a  výkon,  kdy  toto  považuje  za 
standardní údaj revizní zprávy. Kromě revize č. 167/2010 už další revizi nechtěli. Revizi č. 200/2010 
ze dne 29. 12. 2010 požadoval asi Zbyněk Čxxxxx z EKOSOLARIS. Zbyněk Čxxxxx ho informoval, 
že nebyl povolen plný výkon FVE a potřebují změnu revizní zprávy na snížený výkon a že si to bude 
řešit s ing. Dxxxxx sám. Dále uvedl, že zkušební provoz se provádí, když jsou hotové trafostanice a 
dokážou  poslat  proud  do  kabelů.  Panely  jsou  potřeba,  aby  bylo  možné  spustit  měniče.  Mimo  této 
dodávky  společnost  ESOKOM  pracovala  pro  EKOSOLARIS  ještě  na  zakázce  FVE  Mondragone  a 
FVE ve Starém Městě na střeše distribučního skladu Hamé Babice. 
 
V hlavním líčení konaném dne 6. 11. 2013 na svých údajích setrval.  
 
Svědek  Stanislav  Pxxxxx  uvedl  v přípravném  řízení  dne  6.  6.  2012  (č.  l.  375  -  378),  že 
pracoval  při  výstavbě  FVE  Držovice  jako  předák  společnosti  ESOKOM,  kdy  jejich  úkolem  bylo 
zajistit  NN  část  elektriky.  V listopadu  2010  pracovali  velmi  intenzivně,  byli  tam  každý  den  včetně 
sobot a nedělí. V prosinci 2010 se to ještě dodělávalo. Pak je vyhodili s tím, že stavbu měla dokončit 
jiná společnost. Končili někdy před vánočními svátky. On sám vedl stavební deník. Panely na FVE 
Držovice  nikdy  nedorazily,  byť  tam  byli  několikrát  nahnáni  kvůli  jejich  montáži.  Občas  obdrželi 
informace, že panely mají být větší či menší, a podle toho se to uzpůsobovalo. Ing. Dxxxxx zná, neboť 
jezdil  pravidelně  na  stavbu  v  kontrolní  den  (každé  úterý).  Ing.  Dxxxxx  musel  vědět,  že  tam  panely 
nejsou. O reklamaci panelů slyšel z doslechu. On a jeho lidé nikdy žádné panely pro FVE Držovice 
neviděli a nemontovali, tedy ani v období 14. – 15. 12. 2010. Pokud by získali panely a propojili je, 
tak  by  FVE  Držovice  z větší  části  fungovala.  Bylo  možné  odzkoušet  silovou  část  FVE  od  trafa  po 
měniče,  dál  se  to  bez  panelů  odzkoušet  nedá.  Funkčnost  FVE  bez  panelů  odzkoušet  nelze.  FVE 
Držovice nebyla schopna vyrobit elektrickou energii, protože bez panelů to nelze. Dále doplnil, že na 
pozemku před FVE Držovice měla složeny panely vedlejší FVE. K další činnosti pak uvedl, že stavěli 
zároveň  i  FVE  ve  Vrahovicích  (Mondragone),  kde  nakonec  menší  část  panelů  byla.  Jinak  zmínil  i 
výstavbu  FVE  u  Jevíčka  pro  společnost  Buzzing  Lines  s.r.o. (jedná  se  o  totožný  název  společnosti, 
který se objevil v revizní zprávě svědka ing. Dxxxxx). 
 
V hlavním líčení konaném dne 7. 11. 2013 svědek na svých údajích setrval.  
 
K údajům  těchto  svědků  lze  uzavřít,  že  po  dobu,  po  kterou  se  jejich  společnost    podílela  na 
výstavbě FVE Držovice (minimálně do Vánoc 2010), nedošlo k žádné dodávce a tím ani k montáži FV 

panelů a je tedy (a to samozřejmě i v kontextu dalších důkazů) vyloučena případná reálnost údaje o 
možné reklamaci. 
 
Svědek Zbyněk Čxxxxx v přípravném řízení dne 18. 4. 2012 (č. l. 286 - 297) uvedl, že pracuje 
ve společnosti EKOSOLARIS jako technik zakázek. V říjnu 2010 mu byl obžalovaným ing. Sxxxxx 
představen  obžalovaný  ing.  Vxxxxx  jako  majitel  budoucí  FVE,  se kterým  uzavřeli  smlouvu  na 
vybudování FVE Držovice. Obžalovaný ing. Dxxxxx byl technickým zástupcem investora. Od svého 
nadřízeného, obžalovaného ing. Sxxxxx, dostal za úkol přípravu výběru dodavatelů na FVE Držovice, 
kdy  konečný  výběr  dodavatelů  prováděl  obžalovaný  ing.  Sxxxxx.  Stavbyvedoucím  byl  svědek 
Kxxxxx. V říjnu 2010 bylo provedeno geometrické zaměření a vytyčení FVE, pak se začala pokládat 
kabeláž. Došlo ke změně oproti projektu, kdy se dávaly 3 menší trafostanice. V listopadu 2010 začaly 
práce váznout kvůli dodávce panelů. Výběr dodavatele panelů zařizoval ing. Sxxxxx, ale panely nikdy 
na FVE nedorazily. Občas mu bylo řečeno, že panely jsou na cestě. Jednou tam už čekal s lidmi na 
montáž panelů. To se dělo až do konce prosince 2010. V lednu 2011 už na elektrárně prakticky nebyl. 
Bylo mu řečeno, že POWER OF TOWER si FVE Držovice dodělá sama. Ke dni 31. 12. 2010 byla 
dokončená na FVE Držovice veškerá VN část, NN rozvaděče, konstrukce, kabeláž a oplocení s tím, že 
nebyly  dokončeny  brány.  Obžalovaný  ing.  Dxxxxx  byl  na  FVE  minimálně  1x  týdně  v průběhu 
kontrolního  dne.  Jednu  dobu  i  přespával  v Prostějově,  když  zařizoval  věci  týkající  se  dotčených 
orgánů. Do Vánoc 2010 tam byl ing. Dxxxxx často, pak se vrátil těsně před koncem roku 2010. Dne 
30.  12.  2010  mu  bylo  řečeno,  že  má  jet  na  FVE  Držovice,  kde  měla  proběhnout  schůzka 
s obžalovaným  ing.  Žxxxxx  z ERÚ.  Pak  mu  ale  volali,  že  schůzka  proběhne  v obchodním  centru 
TESCO  v Prostějově. Komunikace  s ERÚ  se  neúčastnil,  na  schůzku  jel  proto,  kdyby  se  ho  chtěli  na 
něco  zeptat  z technického  hlediska.  Jednání  s ing.  Žxxxxx  vedl  ing.  Vxxxxx.  On,  ing.  Sxxxxx,  ing. 
Dxxxxx a Dxxxxx seděli dole v restauraci. Pokud se týká třetí osoby, která měla jednat s ing. Žxxxxx 
a  ing.  Vxxxxx,  je  možné,  že  to  byl  ing.  Dxxxxx,  kdo  šel  za  nimi.  O  reklamačních  protokolech  nic 
nevěděl,  tyto  neviděl,  podpis  u  razítka  EKOSOLARIS  vypadá  jako  podpis  ing.  Sxxxxx.  Revizi 
požadoval po společnosti ESOKOM, která byla subdodavatelem části NN. Po té schůzce 30. 12. 2010 
mu  volal  ing.  Dxxxxx,  který  chtěl  zaktualizovat  revizní  zprávu  z  důvodu  snížení  počtu  panelů  a 
snížení  výkonu.  On  proto  volal  ing.  Dxxxxx  a  požádal  ho  o  vypracování  nové  revizní  zprávy  na 
snížený  výkon.  Údaj  o  panelech  v revizní  zprávě  byl  pouze  informativní  a  byl  zde  uveden  na 
požadavek  ing.  Dxxxxx.  Novou  revizní  zprávu  zaslal  dne  31.  12.  2010  ing.  Dxxxxx  e-mailem.  O 
předávacích  protokolech  nic  neví,  vyřizoval  je  ing.  Sxxxxx.  Netuší,  proč  byl  tento  protokol 
antedatován, proč v protokolu nejsou uvedeny vady a nedodělky, ani proč tam není zmínka o tom, že 
se předává jen část díla. Podle jeho názoru lze předat FVE do zkušebního provozu bez panelů, neboť 
FVE se dá vyzkoušet na kabelech. Kontroly s E.ON se neúčastnil, byl tam ing. Sxxxxx.  
 
V  hlavním  líčení  konaném  dne  6.  11.  2013  na  svých  údajích  setrval.  Doplnil,  že 
EKOSOLARIS měl na starosti dodávku celé technologie a realizaci elektrárny jako takové. Ke konci 
roku 2010 nebyly na FVE panely a nebyla natažená kabeláž pro propojení panelů na konstrukcích. Vše 
ostatní bylo ve stádiu připraveném pro připojení. Revizní zprávy existovaly dvě, první byla na výkon 3 
MW, který měl být původně. Poté byl vyzván ing. Dxxxxx, ať dodá revizní zprávu na snížený výkon. 
Sdělil  mu,  že  se  změnil  potenciální  dodavatel  panelů,  a  proto  bude  výkon  menší.  Na  pokyn  ing. 
Dxxxxx měl zkontaktovat přímo revizního technika, který už revizní zprávu dělal. Obě revizní zprávy 
byly  vypracovány  v rozpětí  několika  dnů.  To,  že  se  výkon  snižoval,  mu  připadalo  nestandardní. 
Kontrolní dny probíhaly většinou jednou za týden, zúčastňoval se jich on, obžalovaný ing. Dxxxxx a 

svědek Kxxxxx. K osobě pana Dxxxxx (další osoba přítomná v restauraci v Tescu) uvedl, že tento řídil 
výstavbu elektrárny Mondragone. K dotazům ohledně vlastního podílu na reklamaci FV panelů (FVE 
Mondragone viz č. l. 820) uvedl, že si toto nevybavuje, ale obecně neměl důvod nic takového psát. 
Obdobně (že si situaci nevybavuje či neví) se vyjádřil i k e-mailové komunikaci s obžalovanými ing. 
Dxxxxx a ing. Žxxxxx ke konci roku 2010.      
 
Svědek Bc.  Zdeněk  Dxxxxx uvedl v přípravném řízení dne 18. 4. 2012 (č. l. 313  - 320), že 
v dané  době  pro  společnost  EKOSOLARIS  pracoval  na  základě  mandátní  smlouvy,  kdy  měl  na 
starosti projekty v rámci FVE. FVE Držovice s jeho prací nesouvisela. Ve vztahu k trestné činnosti tak 
popsal pouze schůzku části obžalovaných v OC Tesco a kontrolu FVE ze strany pracovníku E.ON. Na 
schůzku  do  obchodního  centra  TESCO  dne  30.  12.  2010  jel,  protože  se  chtěl  setkat  s ing.  Sxxxxx. 
V horním patře jednal ing. Vxxxxx s ing. Žxxxxx a on byl dole s Čxxxxx, ing. Sxxxxx a ing. Dxxxxx. 
Neví,  kdo  byl  třetí  muž  na  schůzce  s ing.  Žxxxxx  a  ing.  Vxxxxx.  On  sám  neměl  s  projektem  FVE 
Držovice nic společného a schůzka s ním neměla žádnou souvislost. Na jednání s E.ON dne 31. 12. 
2010 jel on a ing. Sxxxxx, kdy sebou vezli klíče od elektrárny a traf. Zaměstnanci E.ON si nafotili, co 
potřebovali, pak v maringotce vedli jednání s ing. Vxxxxx. On s ing. Sxxxxx čekal v autě. O reklamaci 
panelů  nic  neví.  Pokud  mu  ing.  Dxxxxx  posílal  nějaký  e-mail  ohledně  FVE  Držovice,  chtěl  mít  asi 
jistotu, že ho bude mít kromě Čxxxxx i někdo jiný. Jednali spolu ale vícekrát, asi ohledně E.ON. Zde 
potvrdil,  že  označení  „John  Dxxxxx“  v e-mailové  komunikaci  je  jím  užívané  z předchozího  pobytu 
v cizině.  Koncem  prosince  2010  dokončovala  společnost  EKOSOLARIS  ještě  FVE  Mondragone, 
kontrole této FVE na konci roku 2010 byl přítomen.    
 
V hlavním líčení konaném dne 6. 11. 2013 svědek na svých údajích setrval. Ve spontánní části 
sice uvedl částečně odlišné údaje (pouze jeden kontakt – Tesco, následně doplnil i jednání na vlastní 
FVE  s pracovníky  E.ON,  kdy  ovšem  tyto  dva  kontakty  situoval  do  stejného  dne),  ovšem  po 
konfrontaci s údaji z přípravného řízení uvedl, že si to již přesně nevybavuje. Obdobně pak odpovídal i 
na otázky ohledně konkrétního průběhu obou schůzek, včetně jejich přípravy (komunikace se svědkem 
ing. Oxxxxx). 
  
Svědek ing. Antonín Kxxxxx uvedl v přípravném řízení dne 23. 5. 2012 (č. l. 326 - 334), že na 
základě mandátní smlouvy prováděl pro společnost EKOSOLARIS řízení stavby FVE Držovice. Řídil 
ho  a  úkoloval  ing.  Sxxxxx.  Stavbu  zahájili  v říjnu  2010  a  byl  to  šibeniční  termín.  Projektová  i 
předvýrobní příprava byla na úrovni zahájení stavby, kdy museli spoustu věcí řešit za pochodu. Pokud 
by však všechny dodávky probíhaly dle plánu, byl předpoklad, že by se stavba stihla v termínu. Vše se 
dělalo tak, aby to směřovalo ke zkušebnímu provozu.   Ing. Dxxxxx byl technický dozor investora a 
ing. Vxxxxx měl zabezpečit finance. Nejčastěji na stavbu chodil ing. Dxxxxx a to každý týden (jeden 
až  dva  dny).  Ke dni  29.  12.  2010  bylo  na  FVE  Držovice  hotové  oplocení,  ocelová  konstrukce  pod 
panely, trafostanice, není si jist, zda byly osazeny všechny měniče. Nebyly tam však žádné panely. Ve 
stejném  stavu  byla  FVE  i  31.  12.  2010.  Se  stavem  FVE  Držovice  na  konci  roku  2010  byli  ing. 
Dxxxxx,  ing.  Sxxxxx  i  ing.  Vxxxxx,  dle  jeho  přesvědčení,  seznámeni.  Všechny  tyto  osoby  byly 
průběžně  seznamovány  s průběhem  prací.  O  žádné  reklamaci  panelů  neví,  neboť  na  FVE  Držovice 
nikdy za jeho přítomnosti žádné panely nebyly. Bylo tam velké cvičení, že už jsou panely na cestě, ale 
panely nedorazily. Dozvídali se o různých typech panelů a podle toho se pak předělávaly konstrukce, 
rozteče atd. Dodávku panelů dle něj zajišťovala společnost POWER OF TOWER. Protokol o předání 

díla viděl, vedl i stavební deník. Nikdy neviděl smlouvu o dílo a nemůže se tedy vyjádřit k tomu, zda 
lze předat FVE do zkušebního provozu bez panelů. K protokolu o předání díla ze dne 29. 12. 2010 a 
zápisu ve stavebním deníku ke stejnému datu uvedl, že zápis do stavebního deníku provedl on, reálný 
stav  všichni  znali  a  podle  něj  je  zkušební  provoz  i  to,  když  je  elektřina  na měničích.  Pak  by  se  po 
zapojení panelů jen zjistilo, zda je vše dobře propojené a mohlo by to fungovat. Nemůže se vyjádřit 
k rozdílným protokolům o předání díla, neboť je nevypracovával. 
 
V hlavním líčení konaném dne 6. 11. 2013  na svých údajích v podstatě setrval. Doplnil, že 
FVE Držovice měla být dokončena do konce roku 2010. Práce směřovaly k tomu, že by se to stihnout 
dalo,  ale  nastaly  problémy  s dodávkou  panelů  a  od  poloviny  prosince  bylo  dokončení  díla  hodně 
ohrožené.  Ve  spontánní  části  své  výpovědi  v rozporu  s předchozími  údaji  uvedl,  že  část  elektrárny 
byla smontovaná, když na ní byla čtvrtina až třetina panelů. Při dotazu na rozpory pak tyto vysvětlil 
tím,  že  se  spletl,  protože  vedle  se  stavěla  ještě  jedna  FVE,  ty  panely  tam  jezdily,  tak  možná  došlo 
k tomu nesouladu, co uvedl.  
 
Svědkyně Iva Kxxxxx, která byla vyslechnuta na návrh obhajoby nově (z procesních důvodů) 
mimo hlavní líčení dne 20. 5. 2014, a jejíž výpověď byla za splnění podmínek § 211 odst. 1 trestního 
řádu čtena v hlavním líčení dne 29. 5. 2014, uvedla, že od listopadu 2003 do roku 2012 pracovala ve 
společnosti EKOSOLARIS jako sekretářka, kdy byl ředitelem obžalovaný ing. Sxxxxx. Přes její osobu 
chodily  papíry  od  techniků,  dodavatelů,  odběratelů  atd.  Kromě  funkce  sekretářky  ještě  střídavě 
pracovala  jako  pomocná  účetní  ve  velkoskladu  na  „vodo-topo“,  který  rovněž  patřil  společnosti 
EKOSOLARIS.      Dokumentační  část  k elektrárně  Držovice  měl  na  starosti  technik  a  odborník  na 
fotovoltaiku Čxxxxx. Obžalovaný ing. Vxxxxx byl odběratelem za společnost TOWER OF POWER a 
obžalovaný ing. Dxxxxx byl pravděpodobně zaměstnancem ing. Vxxxxx, protože do firmy docházeli 
společně.  Ing.  Dxxxxx  vyřizoval  papíry  kolem  elektrárny.  Elektrárna  nakonec  nebyla  z časových 
důvodů dokončena. K e-mailu ze dne 31. 12. 2010, 9.33 hod. (č. l. 1607 - 1608) a k e-mailu ze dne 31. 
12. 2010, 9.59 hod. (č. l. 1628 – č. l. 1629) uvedla, že je možné, že přiložené dokumenty skenovala, i 
že  tyto  e-maily  přijala  jako  poštu  a  následně  přeposlala  Čxxxxx,  protože  se  jednalo  o  dokumenty 
vztahující  se  k fotovoltaice.  Předávací  protokol  (č.  l.  1629)  měl  na  starosti  Čxxxxx,  takže  ho 
pravděpodobně dostala od Čxxxxx na oskenování. Z 90 % provedla toto skenování pro něj. Je možné, 
že naskenovaný dokument pak odeslal někdo jiný než Čxxxxx. Pokud bylo potřeba něco naskenovat, 
převzala originál dokumentu, ten naskenovala a e-mailem poslala buď osobě, která po ní naskenování 
požadovala  a  která  si  s ním  dále  nakládala  sama,  anebo  přímo  té  osobě,  které  byl  naskenovaný 
dokument  dále  určen.  Ke  konci  roku  byl  problém  elektrárnu  dokončit  a  panoval  kolem  toho  velký 
zmatek a nervozita. Ve firmě se často vyskytoval Čxxxxx, ing. Dxxxxx i ing. Vxxxxx, mívali jednání, 
na základě čehož jim něco skenovala, protože měla skener na starosti. Dne 30. i 31. 12. 2010 v práci 
přítomna byla.      
 
Soud si je vědom jisté problematičnosti výpovědí této skupiny svědků, provázané minimálně 
v jisté  době  s osobou  ing.  Sxxxxx,  případně  osob  spolu  s ním  trestně  stíhaných  (zde  svědek  Bc. 
Dxxxxx).  Proto  tyto  hodnotil  zejména  v kontextu  s dalšími  provedenými  důkazy  a  vycházel  z nich 
pouze  v rozsahu,  který  je  potvrzován  i  dalšími  objektivními  důkazy.  Přesto  i  z těchto  výpovědí  lze 
uzavřít, že FVE Držovice do konce roku 2010 (popravdě ani nikdy jindy) nedisponovala ani jedním 
FV  panelem.  Jejich  údaje o  aktivitách  posledních  dnů  roku  2010  (schůzka  s ing.  Žxxxxx  a  následné 

požadavky vůči svědkovi Čxxxxx apod.) dokumentují (v souladu s dalšími důkazy) mj. zapojení ing. 
Dxxxxx  do  vyžádání  nepravdivých  podkladů  pro  ERÚ  a  stejně  tak  (opět  v souladu  s listinami)  jeho 
aktivity vůči ERÚ fakticky mimo formální smluvní rámec se společností EKOSOLARIS. 
 
K provádění vlastních revizí se vyjádřili svědci ing. Vlastimil Dxxxxx a ing. Jaromír Jxxxxx.  
 
Svědek ing. Vlastimil Dxxxxx uvedl v přípravném řízení dne 16. 4. 2012 (č. l. 305 - 312), že 
byl začátkem listopadu 2010 osloven svědkem Petrem Čxxxxx, technikem ze společnosti ESOKOM, 
aby pro ně provedl revizi izolačních stavů přívodních kabelů k rozvaděčům na FVE Držovice. Revizní 
prohlídku  provedl  dne  29.  a  30.  11.  2010.  Propojení  solárních  panelů  se  revize  netýkala,  protože 
panely  nebyly  nainstalovány.  Revizní  zprávu  vypracoval  dne  30.  11.  2010  podle  projektové 
dokumentace. FVE byla dokončena z více jak poloviny. Následnou revizi provedl dne 28. a 29. 12. 
2010 na základě telefonického požadavku Čxxxxx ze společnosti  ESOKOM a Čxxxxx ze společnosti 
EKOSOLARIS s tím, že se snižuje příkon elektrárny na 1,655MW. Bylo mu sděleno, aby se dostavil a 
zkontroloval  silové  kabely  znovu  po  jejich  dokončení.  Při  příjezdu  si  zkontroloval  silové  kabely 
podružných rozvaděčů, ale žádné panely neviděl. FVE Držovice navštívil naposledy 29. nebo 30. 12. 
2010.  Revizní  zprávu  odevzdal  dne  31.  12.  2010  Čxxxxx  z EKOSOLARIS  e-mailem  i  v  listinné 
podobě. Na FVE Držovice žádné panely neviděl. Počet panelů ve zprávě uvedl na požadavek Čxxxxx 
ze  společnosti EKOSOLARIS,  který  mu  údaje  nadiktoval.  Údaj  považoval  za  čistě  informativní. 
Upozorňoval Čxxxxx na to, že panely ve zprávě nemohou být uvedeny, když tam nejsou, ale on mu 
říkal, že to tam musí být kvůli ERÚ. Dále upřesnil, že revizní zprávu na nižší výkon pak změnil (od 
stolu  –  bez  další  fyzické  kontroly)  na  požadavek  Čxxxxx  ze  společnosti EKOSOLARIS,  který  mu 
změnu zdůvodnil tím, že se to nestihne všechno namontovat a oni budou požadovat snížený výkon. 
Řekl mu, že se příkon snižuje na 1,655 MW a snižuje se počet namontovaných panelů na 8710 kusů. 
Sám Čxxxxx navrhl, že se nebude měnit číslo revizní zprávy, ale vymění se jen první strana a zůstane 
tak pouze jedna revizní zpráva. Není obvyklé, aby v revizní zprávě byl uveden počet panelů, protože 
podstatou  revize  není  počet  panelů,  ale  zjištění  izolačních  stavů  kabelů.  Revizní  zpráva  osvědčuje, 
pokud se jedná o izolační stavy kabeláže, že je možné FVE připojit tímto komponentem do sítě, tedy 
že je zařízení bezpečné. Revizní zprávy byly zaměřeny na silové kabely, nikoliv na celou FVE, kdy ve 
vztahu ke kabelům se jednalo o zprávy celkové. Na  dotaz pak nebyl schopen vysvětlit další rozdíly 
(mimo  výkonu)  v jednotlivých  revizních  zprávách.  Jeho  chybou  bylo,  že  podlehl  Čxxxxx  a  uvedl 
v revizní zprávě počty panelů, i když se jich revizní zpráva vůbec netýkala a panely na FVE nebyly. 
 
V  hlavním  líčení  konaném  dne  7.  11.  2013  své  údaje  ohledně  přítomnosti  na  FVE  upřesnil 
v tom směru, že zde byl naposledy v průběhu prosince (před svátky), protože nestihl ve vztahu k první 
revizi ještě jedno měření a doměřovaly se ještě některé kabely, ale potom už ke konci roku tam nebyl. 
Po  seznámení  s původními  údaji  pak  uvedl,  že  si  to  již  přesně  nepamatuje,  ale  pokud  to  uváděl 
(přítomnost  minimálně  29.  12.  2010),  tak  tam  byl.  K odlišnostem  revizních  zpráv  se  stejným  datem 
provádění revize se nebyl schopen vyjádřit, když uvedl, že projektovou dokumentaci dostal na začátku  
listopadu. Pak došlo ke snížení příkonu, tak mu předložili jinou dokumentaci s tím, že hlavně označení 
rozvaděčů bude jinak. Na základě toho vypracoval novou revizní zprávu, kde se změnilo jen označení 
rozvaděčů, trafostanic atd.   
 

K jeho osobě je pak obsahem spisu i zpráva Technické inspekce České republiky (č. l. 1137 - 
1138)  dokladující  jeho  oprávnění  k provádění  příslušných  revizí  včetně  příslušných  oprávnění  či 
osvědčení (č. l. 1139 - 1142). 
 
Ve  vztahu  k jeho  údajům  je  nutno  konstatovat,  že  obsahem  spisového  materiálu  jsou  dvě 
obsahově  odlišné  revizní  zprávy  s datem  provedení  revize  27.  -  29.  12.  2010.  Jedná  se  o  Zprávu  o 
výchozí revizi elektrického zařízení ev. č. 200/2010 na výkon FVE 2,9 MW s počtem panelů 15.600 
ks (č. l. 726-729) a revizní zprávu se stejným označením, tedy Zprávu o výchozí revizi elektrického 
zařízení ev. č. 200/2010 na výkon FVE 1,655 MW s počtem panelů 8.710 ks (č. l. 739 - 743, 746 - 
750,  1630  -  1635).  Druhá  zpráva  je  evidentně  zpracovaná  na  podkladě  předchozí,  když  obsahuje 
opravy textu (FOE na FVE) i shodné písařské chyby či nepřesnosti (např. strana 1 čárka za názvem 
společnosti  ESOKOM)  kdy  došlo  k posunům  částí  (jinak  shodných)  textů  (např.  strana  1  ev.  č. 
revizního technika, investor, typ panelů) zejména ve vztahu ke koncům řádků apod. Zpráva, která se 
vztahuje  k výkonu  2,9  MW,  uvádí,  že  projektovou  dokumentaci  zpracovala  firma  „Buzzing  Lines 
s.r.o“.  Ve  druhé  zprávě  je  tato  projektová  dokumentace  zpracována  firmou  „Ing.  Karel  Axxxxx“. 
Zásadní jsou však další odlišnosti, a to označení zařízení, jehož se týká vlastní zkouška a popis měření, 
kdy tyto údaje se v označení zcela zásadně liší. Rozhodně tedy nemohlo dojít ke svědkem popisované 
pouhé výměně přední strany a fakticky se jedná o zcela odlišné revizní zprávy údajně provedené ve 
stejném termínu. Jeho údaje o vzniku revizní zprávy (ať již kterékoli) tak i s přihlédnutím ke změnám 
údajů nelze považovat za zcela věrohodné.  
 
Při hodnocení výpovědi tohoto svědka pak nelze přehlédnout, že je trestně stíhán za jednání ve 
vztahu k FVE Modragone, kdy měl v naprosto stejném časovém úseku (27. - 29. 12. 2010) vyhotovit 
obdobnou  nepravdivou  revizní  zprávu  a  na  jeho  údaje  je  nutno  nahlížet  i  z hlediska  jeho  možné 
motivace související s jeho obhajobou.  
 
Svědek ing. Jaromír Jxxxxx uvedl v přípravném řízení dne 16. 4. 2012 (č. l. 321 - 325), že je 
majitelem společnosti Reving s.r.o., jejímž předmětem činnosti je mj. vypracovávání revizí na vysoké 
napětí. Na podzim 2010 vypracoval na základě objednávky pana Bxxxxx revizi na část VN a napěťové 
zkoušky FVE Držovice. Na FVE Držovice byl v listopadu 2010 několikrát. V té době se teprve stavěly 
stojany  na  panely.  Výchozí  revizní  zprávu  lze  vypracovat  až  v okamžiku,  kdy  je  zařízení  zcela 
dokončeno.  Lze  však  postupně  vypracovávat  i    dílčí  revize  na  dokončené  části,  z nichž  se  pak 
poskládá celková revizní zpráva. Pro vydání licence je třeba revize na kabely VN, VN traf, revize NN 
vývodů  ke  střídačům  nebo  rozvaděčům  a  revize  NN  od  střídačů  k panelům  o  napětí  12  V.  Panely 
revizi mít nemusí, protože mají prohlášení o shodě od výrobce, ale bez nich nelze provést revizi jejich 
propojení mezi sebou, které je nutno změřit. V listopadu 2010 nebyla FVE Držovice schopná provozu.  
  
 V hlavním líčení konaném dne 6. 11. 2013 svědek na svých údajích setrval.   
 

I k jeho osobě je pak obsahem spisu i zpráva Technické inspekce České republiky (č. l. 1137-
1138)  dokladující  jeho  oprávnění  k provádění  příslušných  revizí  včetně  příslušných  oprávnění  či 
osvědčení (č. l. 1143 - 1144). 
 
Ke kontrole FVE Držovice ze strany společnosti E.ON Distribuce a.s. (k prvnímu paralelnímu 
připojení) se vyjadřovali svědci ing. Kxxxxx a ing. Oxxxxx. 
 
Svědek  ing.  Zdeněk  Kxxxxx  v přípravném  řízení  dne  4.  4.  2012  (č.  l.  335  -  344)  uvedl,  že 
k 31.  12.  2010  pracoval  ve  společnosti  E.ON  Česká  republika  s.r.o.  jako  senior  technik  provozu  a 
údržby Regionální správy Prostějov. Někdy v poslední čtvrtině roku 2010 byl vyškolen pro kontrolu 
prvního  paralelního  připojení  fotovoltaických  elektráren.  Dne  31.  12.  2010  jel  na  kontrolu  FVE 
Držovice s ing. Oxxxxx. Měl sice jezdit s montérem, ale na Silvestra byl problém montéra zajistit. Ing. 
Oxxxxx  tuto  elektrárnu  znal,  protože  schvaloval  její  žádost  o  připojení.  Na  místě  nebylo  možné 
provést  ověřovací  provoz,  protože  na  FVE  Držovice  nebyly  nainstalovány  fotovoltaické  panely.  Z 
téhož důvodu nebylo možné provést ani první paralelní připojení a nebylo možné vyrábět a dodávat 
elektrickou energii do distribuční soustavy. Při kontrole jednal se zástupcem investora ing.  Vxxxxx, 
který  také  podepisoval  Protokol  o  schválení  výrobny,  a  s další  osobou,  která  vystupovala  za 
dodavatele. Někdo za investora mu předložil Reklamační protokol č. 2/34/2010 (pouze tento jeden a 
jeho číslo zaznamenal) a licenci ERÚ na 1,655 MW. Nevěděl, jak se k reklamaci panelů postaví E.ON, 
neboť když ERÚ vydal elektrárně licenci, tak musel tu reklamaci panelů taky uznat. On sám chápal 
technicky, že nelze provést faktickou kontrolu, ale nevěděl, jak to bude hodnoceno právně. Na místě 
pak pořídil fotografie stavu. Ze strany E.ON  mu bylo vyčítáno, že v Protokolu o schválení výrobny 
jasně neuvedl, zda byla FVE schválena pro uvedení do provozu či nikoliv, a proto dodatečně vyhotovil 
v lednu 2011 vysvětlující zápis o průběhu kontroly. V tomto zápisu podrobně vysvětlil, že ověřovací 
provoz  ani  první  paralelní  připojení  nemohly  být  provedeny,  neboť  na  FVE  nebyly  namontovány 
panely. Problém s identifikací FVE Držovice neměl díky ing.  Oxxxxx, který to tam znal. Vedle FVE 
Držovice  byla  určitě  ještě  jiná  FVE,  která  s ní  bezprostředně  sousedila.  Tato  sousední  FVE  byla 
kompletní a byla připojená. Ten den kontrolovali i jinou FVE v Prostějově. 
 
V  hlavním  líčení  konaném  dne  20.  1.  2014    na  svých  údajích  setrval,  kdy  podrobně  popsal 
mechanismus vlastní činnosti, kdy ovšem popis konkrétního jednání (s ohledem na rozsah sníženého 
výkonu) nejprve směřoval k jiné FVE (Mondragone). Následně doplnil, že dne 31. 12. 2010 byl s ing. 
Oxxxxx na kontrole dvou elektráren, nejprve v Držovicích (v cca 15.00 hodin) a poté ve Vrahovicích. 
Na kontrole v Držovicích byl s nimi ing. Vxxxxx a asi i ing. Dxxxxx. Termín dle něj koordinoval ing. 
Oxxxxx.  Ze  strany  E.ON  byla  snaha  vyhovět  maximálně  žadatelům,  proto  byli  vyškoleni  další 
pracovníci.  Kdy  konkrétně,  případně  jaké  podklady,  došly  na  kontrolu  této  FVE,  již  neví,  cestu 
plánoval ing. Bxxxxx. Jeho úkolem bylo zkontrolovat funkčnost FVE (spustit elektrárnu, ověřit aspoň 
rámcově,  zda,  případně  kolik,  vyrábí)  a  následně  simulací  odpojení  od  sítě  zkontrolovat,  zda  tzv. 
„odpadne“  a  nedodává  nebezpečný  proud  do  sítí.  Jedná  se  fakticky  o  technickou  zkoušku,  trvalé 
spuštění by proběhlo později zapojením úsekového vypínače montérem E.ONu.  
 

Jeho údaje v hlavních rysech potvrdil i svědek ing. Jaroslav Oxxxxx, který v přípravném řízení 
dne 4. 4. 2012 (č. l. 356 - 363) uvedl, že dne 31. 12. 2010 měl sice dovolenou, ale protože plánovali 
s ing. Kxxxxx společného Silvestra a navíc vyřizoval připojení tohoto zdroje, tak jel na kontrolu FVE 
Držovice s ing. Kxxxxx ve svém volnu. Na místo (druhou kontrolu daný den, když první byla na FVE 
Mondragone) přijeli kolem 15:00 hod., kdy zde na ně čekali Bc. Dxxxxx a ing. Sxxxxx ze společnosti 
EKOSOLARIS, dále ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx. Neměli problém s identifikací FVE v terénu, neboť 
on znal dobře projektovou dokumentaci. Vedle dané FVE Držovice byla jiná FVE plně funkční. Areál 
FVE  Držovice  byl  částečně  oplocen,  byly  postaveny  konstrukce  na  panely  a  osazeny  měniče,  ale 
chyběly  panely.  Ing.  Kxxxxx  dostal  k panelům  nějaký  reklamační  protokol.  Ing.  Kxxxxx  vyplnil 
hlavičku  protokolu  o  schválení  výrobny  s tím,  že  nebyly  osazeny  panely,  takže  nemohly  být 
provedeny  zkoušky  elektrárny.  K prvnímu  paralelnímu  připojení  na  FVE  nedošlo.  FVE  nebyla 
schopna  vyrobit  a  dodat  elektřinu  do  distribuční  soustavy,  protože  na  ní  nebyly  solární  panely.  Při 
prvním  paralelním  připojení  by  mělo  dojít  s ohledem  na  počasí  k fyzické  dodávce  výkonu  do  sítě, 
přičemž je možné ztotožnit datum prvního paralelního připojení s datem započetí dodávání elektrické 
energie  do  distribuční  soustavy.  Pravomocná  licence  nebyla  podmínkou  kontroly.  Licence  nebyla 
podmínkou ani pro první paralelní připojení, ale pozdější datum ať už prvního paralelního připojení 
nebo  pravomocné  licence  zakládalo  nárok  pro  přiznání  výkupní  ceny.  O  tom,  že  kontrola  na  FVE 
Držovice proběhne dne 31. 12. 2010, rozhodl ing. Bxxxxx, pracovník E.ONu distribuce, po kontrole 
předložených podkladů. U sepisování protokolu o schválení výrobny nebyl, sepisoval jej ing. Kxxxxx. 
Reklamační  protokol  panelů  byl  předložen  pouze  ing.  Kxxxxx.  K zápisu  z kontroly  s podpisem 
Fxxxxx uvedl, že tento odpovídá jejich zjištěním, Petr Fxxxxx ale přítomen nebyl. 
 
V hlavním  líčení  konaném  dne  6.  11.  2013  svědek  na  svých  údajích  setrval  s  tím,  že  jejich 
úkolem  bylo  fakticky  „první  paralelní  připojení“.  Na  dotazy  nevyloučil,  že  by  osoba,  která  přesně 
neznala rozmístění této konkrétní FVE, se mohla splést v rozsahu plochy a tím i v umístění panelů. 
 
Přestože jsou drobné rozpory ve výpovědích těchto svědků (např. zda návštěva FVE Držovice 
byla  ten  den  první  či  druhá),  v zásadních otázkách  se  shodují  (přítomnost  konkrétních  osob,  průběh 
kontroly),  a  lze  tak  mít  jejich  údaje  v tomto  rozsahu  za  věrohodné,  když  korespondují  i  s listinnými 
důkazy  (s  drobnou  výhradou  podpisu  u  následného  zápisu,  kdy  tuto  skutečnost ale  vysvětlili  a  není 
v rozporu  s jejich  údaji).  Lze  jednoznačně  uzavřít,  že  to  byl  ing.  Vxxxxx,  kdo  předával  doklady  ke 
kontrole, a tedy mimo jiné i II. reklamační protokol, kdy FVE neměla ani jeden FV panel. 
 
V souvislosti  s údaji  těchto  svědků  o  určení  termínu  kontroly  ze  strany  společnosti  E.ON 
Distribuce  byl  v hlavním  líčení  konaném  dne  19.  3.  2014  vyslechnut  svědek  Viktor  Bxxxxx.  Tento 
uvedl, že koncem roku 2010 byl zaměstnán v E.ON Distribuce ve strategickém rozvoji a nad rámec 
své běžné činnosti se podílel na zajištění „prvního paralelního připojení“. U FVE Držovice byla jeho 
úkolem  koordinace  pracovníků,  kteří  měli  provést  „první  paralelní  připojení“,  tj.  sjednal,  kam 
pracovníci pojedou a na daném místě jim s nějakým zástupcem, který byl uvedený v materiálech, které 
obdržel, jako kontaktní osoba, domluvil termín schůzky. Na první paralelní připojení jezdili vždy dva 
pracovníci  ze  společnosti E.ON.  On  pověřil  ing.  Kxxxxx,  který  si  poté  sám  domluvil  ing.  Oxxxxx, 
s tím,  že  v daném  regionu  měli  kontrolovat  dvě  FVE.  Dále  obecně  uvedl,  že  kolegové  z útvaru 
připojování mu předali složky, kdy mu řekli, že určitá elektrárna je připravena k prvnímu paralelnímu 
připojení  a  on  na  základě  tohoto  předaného  materiálu  si  našel  kontaktní  osobu,  v tomto  případě  se 

jednalo  o  ing.  Dxxxxx,  se  kterým  dojednal  konkrétní  termín.  Podklady  předal  příslušnému 
pracovníkovi či šly interní poštou. V daném případě nevyloučil, že tyto mohl převzít i ing.  Oxxxxx. 
Na koordinaci schůzky měl většinou dva až tři dny. V protokolu o prvním paralelním připojení, který 
se mu po schůzce vrátil zpět, bylo uvedeno, že na FVE nebyly namontované panely.        
  
Jeho údaje tak korespondují s údaji výše uvedených svědků a tyto potvrzují a i v tomto případě 
je v daném rozsahu lze brát za věrohodné. 
 
K  možné  dodávce  solárních  panelů,  případně  kontaktům  s  obžalovanými,  se  v  přípravném 
řízení  dne  7.  1.  2013  (č.  l.  267  –  276),  v  rámci  právní  pomoci,  vyjádřil  svědek  Jürgen  Reinhard 
Bxxxxx, a byly provedeny listinné (a charakterem i věcné) důkazy zajištěné v rámci právní pomoci. 
  
Tento  svědek  zde  uvedl,  že  v roce  2010  a  2011  byl  jednatelem  společnosti  Suninvest. 
Předmětem  podnikání  společnosti  je  projektování  a  realizace  solárních  parků  a  projekt  komponent. 
Koncem  listopadu  nebo  začátkem  prosince  2010  jej  kontaktoval  ing.  Sxxxxx  ze společnosti 
EKOSOLARIS s požadavkem na koupi panelů o výkonu 3,5 MW, které chtěl dodat na dvě místa v ČR 
do  konce  roku  2010.  Druhou  nebo  třetí  adventní  neděli  přijel  do  sídla  společnosti  Suninvest  v 
Mehlmeisenu (SRN)  obžalovaný  ing.  Sxxxxx  společně  se  svědkem Pxxxxx,  a s  datem  11.  12.  2010 
(jedná se o sobotu) byly uzavřeny dvě kupní smlouvy (+ dva dodatky) na dodávku 15.795 kusů panelů 
a 2.627 kusů panelů. Bylo sjednáno, že složí zálohu ve výši 10 % z celkové kupní ceny, která činila 
cca 5,5 milionů EUR, a až poté bude zboží dodáno. Na kupní cenu měly být vystaveny dvě faktury. 
Obžalovaný  ing.  Sxxxxx  nebo  jeho  manželka,  která  mluvila  dobře  německy  a  tlumočila,  jej 
telefonicky několikrát ujišťovali, že záloha již byla převedena, avšak na žádost o dodání potvrzení od 
banky  nereagovali.  Požadovali  okamžitou  dodávku  zboží.  Společnost  Suninvest  tedy  zorganizovala 
přepravu zboží v rámci Německa, aby bylo zboží dodáno co nejblíže k hranicím. K úhradě zálohy ale 
nikdy  nedošlo,  a  proto  zboží  nebylo  dodáno.  Společnost  Suninvest  byla  finančně  poškozena,  neboť 
musela  prodat  pod  cenou  předem  zaplacené  a  nedodané  panely,  a  dále  musela  uhradit  náklady  za 
přepravu zboží v Německu. Žádný reklamační protokol ohledně panelů nepodepsal, k reklamaci dojít 
ani nemohlo, protože zboží nebylo nikdy dodáno. Reklamační protokoly č. 1/34/2010 ze dne 15. 12. 
2010 a č. 2/34/2010 ze dne 30. 12. 2010 jsou zfalšované. Podpis na protokolech není jeho a ani se jeho 
podpisu  nepodobá.  Společnost  EKOSOLARIS  jeho  podpis  ani  nemůže  znát,  protože  smlouvy  se 
zákazníky podepisoval za společnost Suninvest jeho kolega  Sxxxxx. Rozhodně vyloučil, že by bylo 
hovořeno o nějaké úhradě koncovým odběratelem.      
  
V hlavním líčení konaném dne 19. 3. 2014 svědek na svých údajích setrval s tím, že datově si 
již  podrobnosti  nepamatuje.  Doplnil,  že  za  solární  panely  museli  zaplatit  více  než  tři  miliony  EUR 
předem a obžalovaný ing. Sxxxxx neuhradil ani náklady na dopravu, ač jej informoval, že je uhradí. 
Po vyjádření obžalovaného ing. Sxxxxx k jeho výpovědi uvedl, že je pravdou, že celý obchod sjednal 
Chxxxxx,  který  se  ve  společnosti  Suninvest  vyskytl.  (Tuto  informaci  mu  v  rámci  hlavního  líčení 
telefonicky  potvrdil  i  jeho  kolega  Tomáš  Bxxxxx.)  Ke  konferenčnímu  telefonickému  hovoru  (mezi 
svátky za účasti obžalovaného ing. Vxxxxx s obsahem, zda je možnost dodat panely na splatnost a na 
nějaké  zajištění,  ať  již  formou  záruky  k panelům  nebo  tak,  jak  navrhoval  obžalovaný  ing.  Vxxxxx 

zajištěním  podílu  ke  společnosti)  uvedl,  že  je  možné,  že  proběhl,  ale  podrobnosti  už  si  přesně 
nepamatuje. Jméno ing. Vxxxxx je mu povědomé, ale neví, zda s ním někdy jednal.  Obžalovaný ing. 
Sxxxxx  se  dle  něj  snažil  zakázku  zrealizovat,  jak  jen  to  bylo  možné.  Pokud  však  nebylo  zboží 
zaplaceno, znamenalo to pro ně konec jednání.  
 
 
 Jeho  údaje  jsou  v souladu  s  listinami  (listinnými  důkazy)  zajištěnými  na  základě  právní 
pomoci  v Německu  (č.  l.  1040  -  1135),  kterými  jsou  zejména  smlouvy  a  korespondence  mezi 
společnostmi Suninvest a EKOSOLARIS. Ze zprávy o prohlídce jiných (kancelářských - obchodních) 
prostor (č. l. 1052 – 1059) bylo prokázáno, že prohlídka ve společnosti Suninvest proběhla dne 16. 11. 
2011, přítomni byli jednatelé Sxxxxx a Sxxxxx (jednatel Bxxxxx byl služebně v Regensburgu). Oba 
shodně  uvedli,  že  mezi  společnostmi  byly  v prosinci  2010  uzavřeny  dvě  smlouvy  o  dodávce 
fotovolatických  modulů,  ovšem  k  dodávce  nedošlo,  neboť  EKOSOLARIS  neuhradil  ani  náklady  na 
přepravu. V prostorách společnosti bylo zajištěno: kupní smlouva ze dne 11. 12. 2010 mezi Suninvest, 
zastoupeným Josefem Sxxxxx, a EKOSOLARIS, zastoupeným ing. Zdeňkem ing.  Sxxxxx, na nákup 
15.795 ks panelů Suntech STP-190 za 4,621.617 EUR bez DPH (č. l. 1092 – 1094), kupní smlouva 
mezi  stejnými  účastníky  ze  dne  11.  12.  2010  na  koupi  2.627  ks  panelů  Suntech  STP-190  za 
768.660,20  EUR  bez  DPH  (č.  l.  1095  –  1097),  dodatek  k těmto  smlouvám  ze  stejného  dne,  podle 
kterého jsou smlouvy platné, pokud budou ze strany kupujícího splněny ve lhůtě (č. l. 1097  - 1099).  
Z e-mailu ze dne 12. 12. 2010, který v 20:31 hod. zaslal jednatel Sxxxxx ze  Suninvest obžalovanému 
ing.  Sxxxxx,  mj.  vyplývá,  že  tohoto  dne  (tedy  v neděli)  došlo  ke  vzájemnému  jednání  v kancelářích 
společnosti Suninvest. Dále byly zajištěny vystavené faktury č. 221210 ze dne 22. 12. 2010 na 18.000 
EUR  za  náklady  transportu  (č.  l.  1102  –  1103),  č.  131210  ze  dne  13.  12.  2010  na  16.870  EUR  za 
náklady transportu (č. l. 1104 – 1105), na částku 768.660,20 EUR za 2.627 ks panelů Suntech STP-
190 (č. l. 1106 – 1107) a na částku 4.621.617 EUR za 15.795 ks panelů Suntech STP-190 (č. l. 1108 – 
1109).  Z e-mailové  korespondence  bylo  mj.  prokázáno,  že  dne  21.  12.  2010  v 22:28  hod.  zaslal 
jednatel  Sxxxxx  ze    Suninvest  obžalovanému  ing.  Sxxxxx  a  svědkovi  Pxxxxx  fakturu  za  vzniklé 
náklady  přepravy  ve  výši  18.000  EUR  s prosbou  o  uhrazení  (č.  l.  1113  –  1114).  Dne  16.  2.  2011 
v 15:16  hod.  zaslal  stejný  odesílatel  týmž  adresátům  poslední  výzvu  k uhrazení  těchto  nákladů  za 
dopravu (č. l. 1111 – 1112). Z odstoupení od smlouvy ze dne 21. 3. 2011 bylo zjištěno, že společnost 
Suninvest  odstoupila  od  smlouvy  z důvodu  podstatného  porušení  ustanovení  smlouvy,  kdy 
EKOSOLARIS se zavázal uhradit cenu zboží včetně souvisejících nákladů před dodáním zboží, tj. dne 
14. 12. 2010, což se nestalo (č. l. 1121). E-mailem ze dne 20. 12. 2010 v 15:17 hod. zaslal ing. Sxxxxx 
svědku Bxxxxx v příloze jednu ze smluv ze dne 11. 12. 2010 s vyznačenými návrhy na změnu, kdy je 
mimo jiné navrhována změny splatnosti ceny a změna termínu dodávky (č. l. 1131 – 1134).   
 
K této skupině důkazů lze uzavřít, že sice došlo k zajištění dodávky panelů, tato však byla od 
počátku  podmíněna  úhradou  relativně  značné  sumy,  kterou  zjevně  obžalovaný  ing.  Sxxxxx 
(EKOSOLARIS),  případně  ing.  Vxxxxx,  v dané  době  nedisponovali.  V důsledku  toho  k reálné 
dodávce  ze  strany  tohoto dodavatele  nemohlo  dojít  a  ani  nedošlo.  Svědek  sice  v hypotetické  rovině 
nevyloučil účast ing. Vxxxxx na možné komunikaci, z provedených důkazů však vyplývá přímý podíl 
obžalovaného ing. Sxxxxx (případně svědka Pxxxxx). 
 
Další  skupinou  svědků  jsou  tehdejší  i  současní  zaměstnanci  ERÚ,  kteří  byli  slyšeni  již 
v přípravném řízení. Svědci Mgr. Zdeněk Zxxxxx a Ing. Mgr. Jaroslav Vxxxxx popisovali mimo jiné 

průběh  kontroly  FVE  Držovice  na  počátku  roku  2011.  K  okolnostem  výkonu  funkce  zaměstnanců 
ERÚ, a zejména průběhu následných řízení po udělení licence FVE Držovice, se vyjadřovali tehdejší 
vedoucí představitelé této instituce, svědci ing. Blahoslav Nxxxxx a  Mgr. Antonín Pxxxxx, LL.M. 
  
Svědek  Mgr.  Zdeněk  Zxxxxx,  právník  odboru  schvalovacích  a  sporných  řízení  ERÚ,  uvedl 
v přípravném řízení dne 13. 6. 2012 (č. l. 387  - 390), že jako zaměstnanec ERÚ vedl spolu se svým 
nadřízeným ing. Mgr. Jaroslavem Vxxxxx v prosinci 2010 a lednu 2011 správní řízení, kdy se jednalo 
o spory o přerušení dodávek elektřiny a plynu, nikoli o řízení o udělení licence. V průběhu ledna 2011 
provedl s Mgr. Vxxxxx kontrolu jedné FVE u Prostějova. Mgr. Vxxxxx vytiskl katastrální mapu, aby 
mohli  lokalizovat  elektrárnu,  protože  na  místě  se  nacházely  dvě  elektrárny  za  sebou.  Na  předmětné 
FVE byly konstrukce, ale nebyly osazené panely. FVE byla z jedné strany ohraničena náspem, z další 
potokem  a  z další  dálnicí,  z poslední  strany  byla  další  FVE,  která  byla  osazena  panely.  FVE  byly 
zřejmě  odděleny  plotem  a  byly  blízko  u  sebe.  FVE  by  si  nespletl  s ohledem  na  předpoklad  výkonu 
elektrárny. Na místě pořídili fotografie. Z doslechu ví, že s ing. Žxxxxx byl rozvázán pracovní poměr. 
Zdůraznil, že nezná praxi odboru licenci (v roce 2010 ale při neoficiálních kontrolách nebylo zvykem, 
aby se zaměstnanec setkával s investorem, protože se měl zjišťovat stav elektrárny). Účelem nebylo, 
aby jim žadatel argumentoval, proč něco je a něco není. V daném případě (neexistence panelů) byla 
dodávka  elektřiny  vyloučena,  nepřipadalo  do  úvahy  připojení  do  distribuční  soustavy  a  tedy  ani 
stanovení výkupní ceny.  
 
V hlavním líčení  dne 7. 11. 2013  na svých údajích setrval. 
 
Svědek ing. Mgr. Jaroslav Vxxxxx v přípravném řízení dne 11. 4. 2012 (č. l. 379 - 386) k věci 
uvedl,  že  v prosinci  roku  2010  působil  v odboru  legislativněprávním  ERÚ  jako  právník.  Začátkem 
ledna  2011  mu  svědci  ing.  Nxxxxx  a  Mgr.  Pxxxxx  uložili  provést  kontrolu  FVE  Držovice,  protože 
existovalo  podezření,  že  elektrárna  nestojí.  S kolegou  Mgr.  Zxxxxx  viděli  na  FVE  Držovice  pouze 
nosné  konstrukce,  které  nebyly  osazeny  panely.  Na  místě  byla  ještě  jedna  FVE,  která  byla  osazena 
panely.  Ta  byla  od  FVE  Držovice  oddělena  cestou  a  byla  oplocená.  S identifikací  FVE  Držovice 
neměli na místě problémy. Dalo se poznat, kde začínají a končí obě FVE. Po návratu ze služební cesty 
informovali o zjištěních Mgr. Pxxxxx a ing. Nxxxxx. Přezkumné řízení vedl Mgr. Pxxxxx. O interním 
šetření ing. Žxxxxx a ing. Fxxxxx ví jen z doslechu. Dále se obecně vyjádřil k postupům v rámci ERÚ, 
zejména v licenčním řízení. Specialista Odboru licencí po obdržení žádosti o udělení licence vedl celé 
řízení  sám,  kdy  měl  shromáždit  veškeré  podklady  k tomu,  aby  licence  mohla  být  vydána.  Měl 
zkontrolovat revizní zprávy, zda souhlasí výkon se žádostí atd. Řediteli odboru licencí byl předkládán 
správní  spis  spolu  s předtištěnou  licencí  bez  podpisu.  Povinností  ředitele  bylo  zkontrolovat  správní 
spis. Pokud zaměstnanec obdržel podklady jen e-mailem, byl povinen postupovat dle správního řádu a 
počkat na doplnění ve lhůtě 5 dnů. Pokud nalezl rozpory mezi jednotlivými dokumenty, měl si vyžádat 
vysvětlení od účastníka řízení. Namontování panelů bylo podmínkou pro vydání licence, protože bez 
panelů není výrobna dokončená. Licence je povolení k podnikání, bez panelů by se licence vydávat 
neměla. Technické předpoklady se zkoumají k okamžiku vydání licence. Následná reklamace panelů 
nic nemění na oprávnění k podnikání. Při obhlídkách na místě se přes plot kontrolovalo, zda jsou na 
FVE  panely.  Pokud  tam  nebyly,  měl  účastník  možnost  zjednat  nápravu  a  pak  se  jelo  na  novou 
kontrolu. Pokud by účastník zpochybnil neformální prohlídku, tak by se provedlo oficiální ohledání. U 
neoficiálních  kontrol  není  zvykem,  že  by  se  zaměstnanec  ERÚ  setkával  s investorem  a  přebíral 

dokumenty.  K pojmu  „první  paralelní  připojení“  uvedl,  že  to  je  úkon  distributora,  při  němž  dochází 
k připojení výrobny do distribuční soustavy za účelem dodávky do distribuční sítě.   
 
V hlavním líčení  dne 7. 11. 2013 na svých údajích setrval. 
 
Z výpovědí  těchto  dvou  svědků  byl  mimo  jiné  prokázán  průběh  neformální  kontroly  FVE 
Držovice na počátku roku 2011 s tím, že při řádné přípravě neměli tito svědci problémy s identifikací 
konkrétní FVE. 
 
Svědek ing. Blahoslav Nxxxxx uvedl v přípravném řízení dne 12. 4. 2012 (č. l. 345 - 355), že 
pracoval na pozici místopředsedy ERÚ, kdy společně s ředitelem ing. Fxxxxx a Mgr. Pxxxxx tvořili 
vyšší vedení úřadu, ředitelé odborů pak tvořili širší vedení. Z počátku roku 2011 měly být splněny pro 
FVE  uváděné  do  provozu  dvě  podmínky:  pravomocné  rozhodnutí  o  licenci  a  protokol  o  prvním 
paralelním připojení. Požádali proto E.ON, aby jim poskytl jména subjektů, u nichž nedošlo k prvnímu 
paralelnímu připojení, čímž se dozvěděli o FVE Držovice společnosti TOWER OF POWER. Pak se 
zaměřili na to, kdo vydal licenci, když tam fyzicky nebyly panely. Potvrdilo se, že se jedná o velice 
nestandardní  případ.  Při  kontrole  spisu  bylo  zjištěno,  že  licence  byla  vydána  dne  31.  12.  2010,  ale 
dokumenty  potřebné  pro  její  vydání  byly  registrovány  až  dne  3.  1.  2011.  Licence  byla  na  nějaký 
výkon, ale předávací protokol byl na úplně jiný výkon. Navíc tam byly jakési dokumenty o reklamaci 
panelů, které byly v nesouladu s uváděnými hodnotami. Požádali proto ing. Žxxxxx o vysvětlení. Jeho 
výpověď  byla  velmi  rozporná.  Nejprve  tvrdil,  že  lokalitu  dobře  znal  a  na  FVE  jel  záměrně  sám 
s předstihem,  aby  si  ji  ověřil.  Nato  se  s pány  sešel  a  oznámil  jim,  že  panely  nejsou  všechny  a  pro 
vydání licence je třeba doplnit některé dokumenty. Poté, co ho s Pxxxxx upozornil na to, že v případě 
pochybností při kontrole měla proběhnout oficiální kontrola, výpověď změnil a vše popřel. Uvedl, že 
měl  s pány  sraz  v restauraci,  protože  nevěděl,  kde  FVE  je,  a  že  jej  podvedli,  protože  jej  zavezli  na 
místo,  kde  panely  byly.  Ing.  Žxxxxx  však  licenci  nevydal,  a  proto  se  následně  zaměřili  na  úkony 
prováděné  ing.  Fxxxxx,  která  licenci  vydala.  Tato  tvrdila,  že  v době  vydání  licence  byly  ve  spise 
všechny dokumenty a že v podstatě všechno řešil ing. Žxxxxx. Popřela, že by s někým ze společnosti 
TOWER OF POWER komunikovala. Z e-mailů ale bylo přitom zřejmé, že e-mailem dostala protokol 
na jinou elektrárnu s jiným nainstalovaným výkonem. Její reakcí bylo, že poslali špatný dokument a že 
ho  mají  opravit,  kdy  následně  jí  byl  protokol  poslán.  Tento  protokol  ale  není  součástí  spisu.  Na 
základě  těchto  poznatků  bylo  řízení  otevřeno  a  došlo  ke  zrušení  licence.  K postupům  neformálních 
kontrol uvedl, že standardně na kontrolu jezdili minimálně dva pracovníci (což bylo možné personálně 
zvládnout), kteří prováděli fotodokumentaci a ihned po návratu předávali zprávu o stavu FVE. Pokud 
kontrola  nebyla  v pořádku,  bylo  nařízeno  ohledání  s předchozím  vyrozuměním.  Pro  přebírání 
dokumentů bylo zřízeno pracoviště v Jihlavě, kdy předání se účastnil nezávislý člověk, aby nemohlo 
dojít  k předání  úplatku.  K obsahu  protokolů  o  jednání  s obžalovanými  ing.  Žxxxxx  a  ing.  Fxxxxx 
(zápisy  z 18.  1.  2011  a  8.  2.  2011)  uvedl,  že  tyto  byly  sepsány  následně,  ale  obsahují  zhuštěně 
skutečný průběh. O skutečnosti, že se ing. Žxxxxx „vydal někam na výlet“, neměli ani ponětí, přitom 
tyto  kontroly  měl  koordinovat  Bc.  Pxxxxx  a  zajišťovali  se  lidé  i  z jiných  odborů.  Při  zjištěných 
rozporech  bylo  na  místě  správní  řízení  o  licenci  přerušit  a  vyzvat  žadatele  o  doplnění  a  vysvětlení. 
V důsledku tohoto jednání  ing. Fxxxxx byla odvolána z funkce zástupkyně ředitele odboru licencí a 
ing. Žxxxxx odešel z úřadu dohodou. Dále uvedl, že zaměstnanci odboru licencí ERÚ nebyli vyzýváni 

k tomu,  aby  nepřerušovali správní  řízení (rozhodovali  v co  nejkratší  době),  spíše  naopak  neformálně 
byli vyzýváni, aby postupovali v souladu se správním řádem (využívali příslušné lhůty a postupy).   
 
V  hlavním  líčení  konaném  dne  7.  11.  2013  svědek  na  svých  údajích  setrval.  Doplnil,  že  ke 
konci  roku  2010  byl  zájem  vedení  úřadu  na  tom,  aby  v případech,  kdy  se  licence  vydat  nemusí,  se 
nevydala. Existoval pokyn, že pokud by se v posledních dnech roku 2010 na místě zjistilo, že fyzický 
stav elektrárny neodpovídá tomu, co žadatel dokladoval, nemá se nikam jezdit podruhé a ta řízení se 
měla  zastavit.  Tím  se  mělo  zabránit,  aby  úřad  nečelil  tomu,  že  někoho  zvýhodnil  a  jel  na  kontrolu 
dvakrát a někam nejel vůbec a tím nedošlo k udělení licence. Na podzim roku 2010 vydal předseda 
ERÚ  pokyn,  že  žádný  ze  zaměstnanců si  nesmí  vodit  žadatele  o licenci, jejichž  spis  vedl,  k sobě  do 
kanceláře, ale veškerá dokumentace se musela předávat za přítomnosti nezávislé osoby pod kamerami 
ve  vestibulu.  Tento  pokyn  platil  pro  všechny  kromě  ředitele  Pxxxxx.  K zamezení  korupce  došlo  i 
k monitorování  telefonních  hovorů.  Ředitel  Bc.  Pxxxxx  se  porad  vedení  pravidelně  účastnil  a  jemu 
bylo  uloženo  instruovat  své  podřízené,  včetně  koordinace  výjezdů  na  kontroly.  Na  dotaz  ohledně 
metodického  pokynu  k postupu  pracovníků  odboru  licencí  při  vlastním  licenčním  řízení  uvedl,  že  si 
tento nevybavuje, ví, že až v roce 2011 (v souvislosti s těmito událostmi) se toto začalo řešit. Ovšem 
příslušné  požadavky  na  jednotlivé  doklady  byly  zaměstnancům  známy,  když  byly  i  v elektronické 
podobě v dispozici pro účastníky. Vlastní kontroly na  místě měly z logiky  věci probíhat až poté, co 
žadatel doložil veškeré podklady k vydání licence. 
 
Jeho  údaje  (o  následném  postupu  v případě  FVE  Držovice  včetně  obecných  postupů 
pracovníků ERÚ) potvrdil v přípravném řízení dne 11. 4. 2012 (č. l. 364 - 374) i svědek Mgr. Antonín 
Pxxxxx,  LL.M.,  tehdejší  ředitel  právního  odboru  ERÚ.  Tento  uvedl,  že  dne  10.  1.  2011  je  E.ON 
upozornil,  že  ERÚ  udělil  licenci  na  výrobu  elektřiny  elektrárně  v  Držovicích,  aniž  by  tato  byla 
dokončena,  a  doložil  i  fotografie  z 31.  12.  2011  a  z 5.  1.  2011.  Poslali  proto  na  kontrolu  ing.  Mgr. 
Vxxxxx  a  Mgr.  Zxxxxx,  kteří  elektrárnu  nafotili  a  zjistili,  že  na  místě  jsou  jen  nosníky  na  panely. 
Navíc  podle  spisu  nebyly  v době  vydání  licence  prokázány  všechny  předpoklady  pro  její  udělení. 
Předložené revizní zprávy nebyly dostatečné pro vydání licence, byly předloženy jen revizní zprávy na 
trafo  a  vedení,  nikoliv  pro  celý  zdroj.  Dne  19.  1.  2011  zahájili  přezkumné  řízení.  Zjistili,  že  ing. 
Žxxxxx vedl správní řízení a zjišťoval skutkový stav věci, ing.  Fxxxxx měla zkontrolovat práci ing. 
Žxxxxx a následně rozhodnout o udělení licence. I on potvrdil autenticitu obsahu protokolů o jednání 
s obžalovanými  ing.  Žxxxxx  a  ing.  Fxxxxx  (zápisy  z 18.  1.  2011  a  8.  2.  2011).  S  ing.  Žxxxxx  byl 
následně  ukončen  pracovní  poměr.  S ing.  Fxxxxx  se  podařilo  spojit  až  ke  konci  března  2011,  snad 
byla na nemocenské. Protože došli k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ukončení pracovního 
poměru,  byl  jí  snížen  osobní  příplatek.  Pokud  zaměstnanec  obdržel  dokumenty  k žádosti  o  vydání 
licence  jen  e-mailem,  byl  povinen  postupovat  dle  správního  řádu,  tj.  počkat  na  doplnění  podání 
v listinné  podobě  ve  lhůtě  5  dnů  a  dát  do  spisu.  Jinak  se  k podání  nemělo  přihlížet.  Pokud  by  mezi 
jednotlivými  dokumenty  byly  rozpory,  měla  oprávněná  úřední  osoba  vyzvat  žadatele  o  licenci 
k odstranění rozporů, popř. stanovit lhůtu pro odstranění vad podání, a přerušit řízení. Přerušení řízení 
nebylo  vždy  nezbytné,  ale  bylo  možné.  Nebylo  běžné,  aby  se  zaměstnanec  ERÚ  při  neoficiálních 
kontrolách setkával se zástupci investora a přebíral od něj dokumenty. Bylo však obvyklé neformální 
kontaktování žadatelů kvůli chybějícím dokumentům. Teprve pokud na tuto neformální výzvu žadatel 
nereagoval, byla zpracována výzva k doplnění. K neformálním kontrolám před vydáním licence uvedl, 
že v listopadu a prosinci 2010 bylo uloženo provádět neformální obhlídky u FVE s výkonem vyšším 
jak 1 MW.  

 
 
V hlavním líčení konaném dne 7. 11. 2013 svědek na svých údajích setrval. K přezkumnému 
řízení, případně rozhodnutí o rozkladu ohledně udělení licence FVE Držovice, zopakoval, že výpověď 
ing.  Žxxxxx  k této  záležitosti  byla  velmi  rozporná.  Tvrdil,  že  lokalitu  velmi  dobře  zná  a  ví,  kde  se 
FVE Držovice nachází, a zároveň tvrdil, že měl domluvenou schůzku se zástupci žadatele o licenci, 
protože  nevěděl,  kde  přesně  elektrárna  je,  načež  ho  podvedli,  protože  jej  zavezli  k elektrárně,  která 
byla  z poloviny  osázená  panely.  Domnívá  se,  že  ing.  Žxxxxx  nepředal  ing.  Fxxxxx  kompletní  spis, 
protože  v něm  chyběly  doklady  o  tom,  co  bylo  zjištěno  30.  12.  2010.  Spis  tak  nebyl  určen  pouze 
k podpisu, ale k dalším úkonům. Pokud nebyl přítomen Bc.  Pxxxxx, byla dle podpisového řádu, což 
byl interní předpis ERÚ, oprávněna vydat licenci ing. Fxxxxx. Žádné další oprávnění k vydání licence 
do  spisu  zakládat  nemusela,  vyplývalo  to  z interního  předpisu.  Bc.  Pxxxxx  bylo  dne  8.  11.  2010 
uloženo,  aby  vypracoval  metodický  pokyn,  jak  má  být  postupováno  v  řízeních  o  udělení  licence. 
Pokyn byl zpracován, ale zřejmě skončil u Bc. Pxxxxx a k podřízeným se nedostal. Pokud se zjistilo, 
že  nejsou  splněny  předpoklady  pro  udělení  licence  ve  smyslu  neúplné  žádosti  nebo  že  něco  nebylo 
doloženo,  měl  být  žadatel  vyzván,  aby  chybějící  údaje  doplnil.  Pokud  však  bylo  žádáno  o  udělení 
licence pro něco, co neexistuje, byl to důvod pro zamítnutí žádosti. Žadatel musel vždy prokazovat to, 
co  odpovídalo  skutečnosti.  Podmínkou  pro  získání  nároku  na  podporu  výkupní  cenou  bylo  to,  že 
subjekt byl oprávněným provozovatelem elektrárny, tedy držitelem licence, a že došlo k dodávce do 
elektrizační soustavy. K udělení licence bylo třeba, aby bylo zařízení způsobilé vyrábět elektřinu, což 
znamená, že tam musely být panely, a to v rozsahu, pro které žadatel žádal udělení licence. K osobě 
obžalovaného ing. Dxxxxx uvedl, že tento, dle poznatků ze správního spisu, činil úkony za účastníka 
řízení, i když ve spise nebyla založena plná moc, která by jej k tomu opravňovala. Byl označován jako 
technický dozor nebo technický zástupce zhotovitele. K problematice podmínek získání cen roku 2010 
uvedl, že podmínkou pro získání nároku na podporu výkupní cenou, která byla stanovena, bylo jednak 
to, že subjekt byl v tom okamžiku oprávněným provozovatelem té elektrárny, to znamená držitelem 
licence, a jednak, že došlo k dodávce do distribuční soustavy ještě v tom roce 2010. 
 
Z výpovědí  těchto  svědků,  které  jsou  v logickém  souladu  i  s dalšími,  zejména  listinnými 
důkazy (viz např. zápisy z jednání s obžalovanými, případně postupy ke konci roku 2010, viz opatření 
předsedy  ERÚ  č.  23/2010  z 1.  11.  2010),  má  soud  za  prokázané,  zejména  jakým  způsobem  se 
obžalovaní ing. Žxxxxx a ing. Fxxxxx hájili v rámci vnitřního šetření dané věci, kdy jejich postoje a 
údaje  nasvědčují  minimálně  naprosto  ledabylému  výkonu  pravomoci,  stejně  tak  i  vnitřní  postupy  a 
snahy vedení ERÚ ke konci roku 2010 zabránit neoprávněnému vydávání licencí.  
 
Další  skupinou  svědků  jsou  tehdejší  i  současní  zaměstnanci  ERÚ,  kteří  byli  slyšeni  nově 
v hlavních líčeních na základě návrhu obhajoby, a kteří neměli přímý vztah k udělení licence pro FVE 
Držovice či s řízeními na toto navazujícími. Svědci Alena Pxxxxx  a Kxxxxx popisovali tehdejší běžné 
postupy pracovníků Odboru licencí ERÚ. Svědek Bc. Luděk Pxxxxx, tehdejší ředitel Odboru licencí 
ERÚ, se pak vyjadřoval i ke stanoviskům a postojům vedení ERÚ v dané době. 
 
Svědkyně Alena Pxxxxx v hlavním líčení dne 21. 1. 2014 uvedla, že z obžalovaných zná ing. 
Fxxxxx a ing. Žxxxxx jako bývalé kolegy. O licenci pro FVE Držovice se dozvěděla jen z doslechu. 
Dále se  vyjádřila  k vlastní činnosti  pracovníků  odboru  licencí s přihlédnutím  k době trestné  činnosti. 

Takto uvedla, že ke konci roku 2010 byl na ERÚ blázinec kvůli vydávání licencí. Dostali jediný pokyn 
od vedení, a to ten, aby byly  žádosti vyřízeny  v souladu se správním řádem do 30 dnů. K vydávání 
licencí neobdrželi žádný metodický pokyn ani školení (např. k obsahu revizní zprávy). Licence se dle 
ní měly vydat do konce roku, aby ERÚ nebyl žalován o ušlý zisk. Tato informace ale nebyla oficiální, 
protože  neměli  žádné  porady,  spíše  si  to  tak  „řekli  mezi  sebou“,  případně  něco  jim  řekl  ředitel  Bc. 
Pxxxxx.  K vlastnímu  postupu  při  vyřizování  žádostí  o  licence  uvedla,  že  žadatelé  dodávali  doklady 
osobně nebo poštou. V elektronické podobě byly zasílány doklady jen na zkontrolování, do pěti dnů 
musely být doloženy v písemné formě v souladu se správním řádem. Pokud ke konci třicetidenní lhůty 
nebyly  doklady  doloženy,  žádost  se  přerušila  na  třicet  dnů.  K doplnění  chybějících  dokladů  často 
docházelo  až  poslední  den  při  předání  licence.  Když  byla  dotazována  na  případná  protikorupční 
opatření  v roce  2010,  zejména  v souvislosti  s předáváním  dokladů  apod.,  žádné  si  údajně 
nepamatovala.  Změna  (např.  přebírání  dokladů  pod  dohledem  dvou  pracovníků,  a  to  mimo  vlastní 
kanceláře)  dle  ní  nastala  až  v roce  2013  (po  sérii  konkrétních  dotazů  připustila,  že  protikorupční 
postupy  začaly  někdy  po  roce  2010).  Přesto  potvrdila,  že  ke  konci  roku  2010  v rámci  běžného  dne 
musela chodit za návštěvami na vrátnici (tyto tedy nechodily za ní do kanceláře). Stejně tak potvrdila, 
že  v listopadu a  prosinci  2010  se  musely  kontrolovat  elektrárny  nad  1 MW,  ovšem  jak  tento  pokyn 
vznikl (kdo jej vydal a jak se o něm dozvěděla), si nevybavila. Sama na kontroly nejezdila, ale žádala 
kolegy,  aby  se  na  „její“  elektrárny  jeli  podívat,  zda  stojí  nebo  nestojí,  kdy  z tohoto  se  většinou 
pořizovaly fotografie („většina kolegů fotila každou FVE“). Pokud elektrárna stála, licence se vydala, 
pokud  nestála,  řešil  věc  nadále  ředitel  Bc.  Pxxxxx.  Dle  ní  bylo  běžnou  praxí,  že  dávala  spis 
s vytištěnou licencí k podpisu, i když neobsahoval originály dokladů (ty se údajně ani nevyžadovaly) 
či některé doklady vůbec (na to pouze upozornila s tím, že budou předloženy při předání licence). 
 
Svědek Radim Kxxxxx uvedl v hlavním líčení konaném dne 20. 3. 2014, že obžalovaná ing. 
Fxxxxx  i  obžalovaný  ing.  Žxxxxx  jsou  jeho  bývalí  kolegové  z odboru  licencí  z ERÚ.  V období  let 
2010 až 2011 pracoval ve funkci „specialista odboru licencí“, kdy se podílel na udělování, změnách 
nebo zrušení licencí v energetických odvětvích. Dále po kolezích kontroloval dokumentaci a správnost 
údajů a zda jsou údaje správně elektronicky založeny v informačním systému. Poté, co kolega vytiskl 
rozhodnutí o licenci, šel celý spis k němu, on jej prošel a zkontroloval údaje. Pokud ve spisu zjistil 
nějaký  nedostatek,  vrátil jej  zpět  oprávněné  úřední  osobě,  která jej  měla  na  starosti.  Pokud  byl  spis 
úplný,  vytiskl  licenci  a  postoupil  jej  osobám,  které  měly  podpisové  právo.  Tento  postup  nebyl  dán 
žádným  interním  předpisem,  ale  pouze  z pokynu  ředitele.  Ke  konci  roku  2010  však  bylo  žádostí 
mnoho,  k vyřizování  žádostí  byli  přibráni  i  brigádníci,  a  všechny  spisy  fyzicky  nekontroloval  (ani 
konkrétní  spis  FVE  Držovice).  Ke  konci  roku  2010  bylo  zavedeno,  že  úředníci  ERÚ  nemohli 
s žadateli  komunikovat  v zasedacích  místnostech,  ale  pouze  ve  vestibulu  úřadu.  O  změnách  jej 
informoval ředitel Pxxxxx. Intranet v té době neměli a porady se dělaly zřídka, a proto ředitel předával 
informace ústně, možná někdy e-mailem. V období let 2009 a 2010 se interní předpisy tiskly a každý 
ze  zaměstnanců je musel podepsat. Po zavedení intranetu se informace vyvěšovaly tam.  Doneslo se 
k němu, že na vydání rozhodnutí má plně využívat lhůtu 30 dnů, ale postupoval tak, že jakmile byla 
žádost  úplná,  vydal  rozhodnutí  bezodkladně.  V případě,  že  dokumentace  nebyla  kompletní,  byla 
informace,  aby  se  řízení  kolem  dvacátého  dne  lhůty  přerušilo  a  pokračovalo  se,  jakmile  byly 
dokumenty  uvedené  ve  výzvě  ve  stanovené  lhůtě  dodány.  Pokud  všechny  požadované  dokumenty 
dodány nebyly, tak se s žadatelem komunikovalo, zda doklady dodá nebo zda bude řízení zastaveno. 
Nebylo  podstatné,  zda  byly  dokumenty  dodány  v originále  nebo  v prosté  kopii.  Pokud  úředník  věřil 
tomu,  že  dokument  poslaný  elektronicky  je  originálem,  dokument  zaevidoval  a  dále  se  s ním 
pracovalo.  Referent  připravoval  dokumentaci,  jedna  oprávněná  úřední  osoba  spis  připravovala  na 

konečné  rozhodnutí  a  další  oprávněná  úřední  osoba  měla  podpisové  právo  a  konečné  rozhodnutí 
podepisovala. Oprávněná úřední osoba k podpisu byla vždy jen jedna, další osobu pověřila k uzavření 
spisu  pouze  tehdy,  pokud  onemocněla  nebo  měla  dovolenou.  Prvním  dokumentem  ve  spisu  byla 
žádost  o  udělení  licence,  poté  se  vygenerovalo  číslo  spisu  a  jednací  číslo  toho  dokumentu.  Dalším 
dokumentem  byl  formulář,  kdo  je  oprávněnou  úřední  osobou.  Sám  nezažil,  že  by  mohlo  dojít 
k předání  spisu,  který  by  nebyl  hotový,  v případě  krátkodobé  nepřítomnosti  v práci  jinému  kolegovi 
k tzv. „dodělání“.  K e-mailům, které obdržel dne 10. 1. 2011 z e-mailové adresy x.xxxxxx@xxxxxx.xx, 
jejichž přílohou byla licence, kupní smlouva na dodávku panelů a reklamační protokol vztahující se 
k FVE  Mondragone,  uvedl,  že  neví,  proč  mu  je  někdo  posílal.  Tyto  e-maily  přeposlal  ing.  Žxxxxx. 
Koncem roku 2010 jezdil s některými kolegy na kontroly FV elektráren, zda jsou dostavěné. Z takové 
kontroly se žádný záznam nepořizoval. V případě, že měli pocit, že elektrárna dokončená není, sdělili 
to  referentovi  a  ten  nařídil  ohledání.  Kontroly  se  týkaly  jen  FVE  nad  1  MW.  Z důvodu  velkého 
množství žádostí nebylo možné zkontrolovat všechny elektrárny, a proto se jelo jen na ty, které vybral 
ředitel Bc. Pxxxxx, nebo u kterých měla oprávněná úřední osoba na základě předložené dokumentace 
pocit, že je něco v nepořádku. To, kam se pojede a kdo pojede, určoval Bc. Pxxxxx. Konkrétní FVE 
hledal  podle  parcelního  čísla.  Kontrola  probíhala  přes  plot  pouze  vizuálně.  Zjišťovali,  zda  jsou  na 
elektrárně panely, zda jsou jednotlivá zařízení propojena, zda tam jsou kabely. V případě, že elektrárna 
nebyla  v pořádku,  pořídili  fotodokumentaci  a  tu  pak  ukázali  referentovi.  Tyto  fotografie  se  do  spisu 
nezakládaly. Pokud se na elektrárně potkali s žadateli, bylo možné od nich převzít dokumenty, ale ty 
se hned po příjezdu na ERÚ musely nechat zaevidovat.                            
  
Svědek Bc. Luděk Pxxxxx, tehdejší ředitel Odboru licencí ERÚ (od roku 2006 do ledna 2011), 
uvedl v hlavním líčení dne 21. 1. 2014, že z obžalovaných zná své spolupracovníky ing. Žxxxxx a ing. 
Fxxxxx,  která  byla  zároveň  jeho  zástupcem.  Společnosti  TOWER  OF  POWER  byla  koncem  roku 
2010  vydána  licence.  První  nebo  druhý  týden  v lednu  2011  mu  ukázali  ing.  Nxxxxx  s Mgr.  Pxxxxx 
fotky nedokončené FVE Držovice, kterou E.ON odmítl připojit. Přezkoumáním nebo obnovou řízení 
byla licence následně zrušena. Ke své činnosti a činnosti odboru uvedl, že přibližně jednou za měsíc se 
konaly porady vedení, odkud se vyhotovil zápis. Opatření předsedy ERÚ byl k dispozici na intranetu. 
Ke  konci  roku  2010  se  žádosti  o  udělení  licence  nahrnuly.  Vedením  bylo  rozhodnuto,  že  žadatelé 
nebudou chodit za zaměstnanci ERÚ do kanceláří, až na výjimky,  které mohl povolit. Jednání měla 
probíhat dole v hale pod kamerami. Tyto údaje byly sděleny na poradách, které na odboru probíhaly. 
Rozhodně popřel údaje dalších svědků, že by porady neprobíhaly. Začátkem prosince se s vedením (na 
návrh předsedy ERÚ) dohodli, že u elektráren nad 1 MW výkonu se budou provádět kontroly, i tento 
pokyn pracovníkům sdělil. Kontroly probíhaly formálně, tzv. ohledáním, i neformálně, tzv. přes plot. 
Obsahem kontroly bylo zjistit, zda elektrárna odpovídá tomu, co je uvedeno ve spisu, tj. zda stojí na 
uvedeném pozemku a zda  jsou na elektrárně nainstalovány panely, zda jsou propojeny apod. Žádný 
přesný  pokyn,  jak  postupovat,  neexistoval,  záleželo  to  na  schopnostech  pracovníků.  Pokud  by 
elektrárna při kontrole nevyhověla, licence by se nevydala a jelo by se tam znovu na místní ohledání. 
Neformální  kontroly  měly  probíhat  bez  vědomí  žadatele,  o  čemž  byli  pracovníci  ERÚ  poučeni. 
Z takové  kontroly  se  nečinil  žádný  zápis. Vedení  prosazovalo  neformální  typ  kontrol.  Nebylo  nutné, 
aby se kontroly zúčastnili dva pracovníci, stačil jeden. Bylo určeno, že pracovníci z Jihlavy mají jezdit 
na kontroly na Moravě, kolegové z Prahy si vzali pod patronát Čechy. Stalo se však, že i pracovníci 
z Jihlavy jeli na kontrolu do Čech. Na konci roku 2010 vzneslo vedení při užší poradě požadavek, aby 
se  licence  nevydávaly.  On  však  sdělil  pracovníkům,  že  tento  postup  není  možné  aplikovat,  protože 
podané žádosti je třeba vyřídit a ne založit s tím, že se vyřizovat nebudou. Předmětem jeho činnosti 
bylo  dle  něj  především  podepisování  licencí,  obsah  spisu  kontroloval,  jen  pokud  měl  čas.  Referent, 

který  mu  licenci  předkládal  k podpisu,  postupoval  podle  vyhlášky.  Musel  mít  k dispozici  žádost 
vyplněnou na formuláři, výpis z rejstříku trestů, doklad o nabytí majetku, revizi elektrického zařízení, 
povolení  k provozu  od  stavebního  úřadu,  potvrzení  o  neexistenci  závazků  od  finančního  úřadu,  od 
sociálky  a  od  zdravotní  pojišťovny  a  podnikatelský  plán.  Kromě  výpisu  z rejstříku  trestů  byly 
akceptovány  neověřené  kopie  těchto  listin.  V  jeho  nepřítomnosti  podepisovala  listiny  ing.  Fxxxxx, 
která  byla  jeho  zástupcem  a  měla  na  licence  podpisové  právo.  Listiny  podepsané  ing.  Fxxxxx  už 
nekontroloval.            
     
   Tato  skupina  svědků  sice  potvrdila  částečně  obhajobu  zejména  obžalované  ing.  Fxxxxx  o 
běžných  postupech  v rámci  licenčního  řízení,  které  byly  v rozporu  se  správním  řádem  (např.  otázka 
originality podkladů apod.) a tuto fakticky nevyviňují, případně o neexistenci dostatečných vnitřních 
předpisů  k vlastnímu  průběhu  licenčních  řízení,    na  druhou  stranu,  a  to  i  v souladu  s údaji  dalších 
svědků, potvrdili postavení této obžalované v rámci daného odboru a stejně tak standardní postupy při 
neúplných spisech (přerušení řízení apod.). 
 
               K otázce  legálních  podmínek  získání  zvýhodněné  ceny  v roce  2010  (fakticky  k možnému 
následku jednání obžalovaných) byl nově na návrh obhajoby vyslechnut v hlavním líčení dne 20. 1. 
2014 svědek ing. Michal Vxxxxx, ředitel Územního inspektorátu pro Liberecký kraj Státní energetické 
inspekce. 
 
 
Tento  uvedl,  že  mezi  lety  2010  a  2011  došlo  k výraznému  poklesu  výkupních  cen 
garantovaných výrobcům, a proto byl ke konci roku 2010 velký shon uvést výrobny do provozu. Pro 
rok  2010  existovaly  dvě  podmínky  pro  přiznání  vyšší  výkupní  ceny,  a  to  pravomocná  licence  na 
výrobu  elektrické  energie  a  zahájení  výroby  a  dodávek  při  uplatnění  výkupních  cen  nebo  zelených 
bonusů. Elektrárna musela skutečně začít vyrábět do konce roku a majitel nebo provozovatel si musel 
alespoň za část tohoto roku uplatnit nárok na výkupní cenu nebo na zelený bonus, což je druhá forma 
podpory.  ERÚ  vydal  v říjnu  2010  stanovisko,  kde  vyložil  okamžik  započetí  výroby  jako  vystavení 
protokolu o splnění technických podmínek výrobny pro provozování paralelně s distribuční soustavou, 
avšak Státní energetická inspekce, která vykonává dozor nad tímto zákonem, nebrala toto stanovisko 
v potaz, neboť se nejedná o právní akt a bylo vydáno v době, kdy ERÚ ani nebyl zmocněn ze zákona 
k vydávání  výkladových  stanovisek.  Toto  stanovisko  bylo  rozporováno  i  novým  vedením  ERÚ. 
Potvrdil, že taková situace nastala (FVE začala dodávat do sítě v roce 2011 a získala ceny  roku 2010), 
což  bylo  způsobeno  tím,  že  distribuční  společnosti,  které  vyplácely  tyto  výkupní  ceny,  vycházely 
právě  z tohoto  stanoviska  ERÚ.  V případech,  kdy  v roce  2010  došlo  k  vystavení  protokolu  o 
způsobilosti výrobny fungovat paralelně s distribuční soustavou, ale dodávky byly zahájeny fakticky 
až  v roce  2011,  postupují  sice  distributoři  tak,  že  vyplácejí  ceny  roku  2010,  avšak  pokud  Státní 
energetická inspekce zjistí po provedení kontroly tuto skutečnost, je povinna uložit jim pokutu ve výši 
nepřiměřeného  majetkového  prospěchu,  pokud  se  jedná  o  nepřiměřený  majetkový  prospěch  nad  1 
milion Kč. Pokud subjekt zahájil dodávky do sítě v roce 2011 a byl připojen do distribuční soustavy 
v roce 2011, má nárok na ceny z roku 2011. Daný postup je ovšem v začátcích, dosud nebyla uložena 
žádná pokuta. Jak se bude postupovat dál, tak to ještě není úplně zřejmé.  
 

            Je  zjevné,  že  tento  svědek  prezentoval  současný  stav  náhledu  na  problematiku  „prvního 
paralelního připojení“ v roce 2010 za situace, kdy dodávky do sítě začaly až v roce 2011. Byť by soud 
mohl  souhlasit  s právní  konstrukcí  nyní  zaujímanou  státními  orgány  (zde  SEI),  je  nutno  zohlednit 
zejména tu skutečnost, že tento svědek potvrdil tehdejší (a dosud trvající) praxi umožňující profitovat 
na  cenách  roku  2010  i  v případě  prvních  dodávek  energie  do  distribuční  soustavy  až  v roce 
následujícím  za  situace,  kdy  dodavatel  má  k dispozici  mimo  licence  i  doklad  o  „prvním  paralelním 
připojení“  v roce  2010.  Tedy  za  stavu,  ke  kterému  jednání  obžalovaných  evidentně  (bezprostředně) 
směřovalo. 
 
            K okolnostem  kontaktů  s obžalovanými,  zejména  s ohledem  na  obhajobu  obžalovaného    ing. 
Vxxxxx o faktickém zneužití jeho osoby, byl nově v hlavním líčení dne 20. 1. 2014 vyslechnut svědek 
Jiří Pxxxxx. 
 
 
Tento  svědek  uvedl,  že  z obžalovaných  zná  asi  5  let  ing.  Sxxxxx,  se  kterým  obchodoval 
ohledně FV panelů, a dále  ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx. Ing. Vxxxxx koupil pozemek a následně se na 
výstavbě elektrárny dohodl se společností EKOSOLARIS. On mezi nimi tento obchod zprostředkoval, 
když  z dřívějška  se  podílel  na  rozpracování  plánů  FVE  v dané  konkrétní  lokalitě.  FVE  měla  stavět 
firma CIDEM, ale nedohodla se s vlastníkem pozemků panem Oxxxxx na odkupu (resp. firma chtěla 
pouze  pronájem)  a  tak  celé  následně  koupil  ing.  Vxxxxx.  S elektrárnou  jinak  ale  neměl  nic 
společného,  ani  dodávku  panelů.  Financování  si  zajišťoval  investor  sám,  ale  říjnu  nebo  v listopadu 
2010  se  jej  ing.  Vxxxxx  ptal,  jestli  nemá  možnost  zajistit  nějaké  finanční  prostředky.  Jednu 
z finančních nabídek mu poslal. K e-mailu ze dne 26. 9. 2010 (č. l. 154 a násl.) uvedl, že to je jedna 
z finančních  nabídek,  kterou  nabízel  pan  Dxxxxx,  ale  tato  se  nerealizovala.  Obdobně  problematická 
byla  i  spolupráce  se  společností  Iron  Capital  (Sxxxxx,  Kxxxxx).    On  sám  stavěl  svou  elektrárnu 
Mondragone ve Vrahovicích, stavbu prováděl EKOSOLARIS. Elektrárna byla hotová kolem 20. 11. 
2010 kromě panelů. Hodně investorů odstoupilo z důvodu, že ERÚ vydal prohlášení ohledně zavedení 
solární daně (zde uvedl i svědka Dxxxxx), a proto se pokoušeli sehnat panely od různých společností. 
Nakonec zajistil namísto plánovaného výkonu 2 MW jen 0,5 MW, regulační úřad jim uznal 482 KW. 
K montáži  panelů  došlo  29.  a  30.  12.  2010,  dodala  je  společnost  H  POWER  s.r.o.  (dále  jen  H 
POWER). Jeho společnost DASHAMER TRADE a.s. (dále jen DASHAMER), která nakoupila panely 
od společnosti H POWER, je dále dodávala na výstavbu společnosti EKOSOLARIS. K reklamačnímu 
protokolu  (č.  l.  820)  se  nebyl  schopen  relevantně  vyjádřit,  když  rozsah  reklamovaných  panelů  (1,9 
MW) označil za možný překlep. Potvrdil, že o dodávkách panelů jednal s ing. Sxxxxx i v Německu, 
ale německá společnost Suninvest žádné panely na tuto FVE nedodávala. O kontrole ERÚ dne 30. 12. 
2010 nic přesnějšího neví. Dne 31. 12. 2010 byli na FVE Mondragone na kontrole z ERÚ dva muži, 
z nichž  jeden  mu  i  licenci  následně  vydával.  S těmito  jednal  a  případné  doklady  předával  vedoucí 
stavby  Dxxxxx.  Následně proběhla  i  kontrola  společnosti  E.ON. Téhož  dne  odpoledne  mezi  15.00  – 
17.00 hodinou jim byla vydána licence. FVE Mondragone začala dodávat energii do sítě v únoru 2011, 
obdržela  výkupní  ceny  dle  licence  roku  2010.  Dne  30.  12.  2010  pak  potkal  náhodně  u  Tesca  ing. 
Vxxxxx společně s ing. Dxxxxx a Dxxxxx ze společnosti EKOSOLARIS, kdy ing. Vxxxxx mu říkal, 
že jednal s někým z ERÚ. On sám následně ten den jednal se svědkem  Dxxxxx. Úhrada společnosti 
EKOSOLARIS  proběhla  po  odstoupení  úvěrující  banky  přes Raiffeisen  leasing,  který  to 
profinancoval,  a  případné  zápočty  vzájemných  závazků.  V současné  době  není  celá  věc  vyřešena  i 
s ohledem na insolvenci společnosti EKOSOLARIS. On sám FVE v roce 2013 prodal. K pokusům o 
zajištění  financování  uvedl,  že  zná  svědka  Kxxxxx,  který  mu  nabízel  financování  jeho  FVE,  a 

v souvislosti  s ním  i  svědkyni  Šxxxxx,  která  s ním  spolupracovala.  Kxxxxx  mu  doporučil  pan 
Chxxxxx přes svědka Kxxxxx, u kterého se v Praze sešli i s obžalovaným ing. Vxxxxx. Nevyloučil, že 
kontakt  na  tyto  osoby  poslal  obžalovanému  ing.  Vxxxxx  on  sám.  Na  jednání  jezdil  (možná  i 
opakovaně) i s obžalovaným ing. Sxxxxx, ale peníze nezískal. Stejně tak zná i svědka Dxxxxx, který 
tvrdil, že má nachystáno dostatek peněz na to, aby koupil elektrárnu Mondragone. Dokonce už v Brně 
u  notáře  byly  připravené  smlouvy  k podpisu,  všichni  čekali,  ovšem  Dxxxxx  nedojel  a  právníkovi 
následně řekl, že má nedostatek peněz, že mu chybí osm milionů a že od smlouvy odstupuje. 
 
            Je evidentní, i z vystupování tohoto svědka před soudem, že se snaží minimalizovat svůj podíl 
na  kontaktech  s obžalovaným  ing.  Vxxxxx  a  případně  i  ing.  Sxxxxx.  Některé  skutečnosti  zmínil  či 
upřesnil až po předložení konkrétních dokladů. Jeho výpověď, i s ohledem na jím doznané okolnosti 
kontaktů,  pak  vzbuzuje  výrazné  pochybnosti  o  pravdivosti  a  úplnosti.  Zde  opět  soud  nemůže 
přehlédnout  tu  skutečnost,  že  je  v rámci  obdobného  jednání  trestně  stíhán,  kdy  má  zjevně  zájem 
„neublížit  si“  a  je  tak  jeho  obecná  věrohodnost  výrazně  snížena  a  jeho  údaje  tak  může  brát  za 
věrohodné pouze tam, kde jsou v souladu s dalšími objektivními důkazy. Skutečnost, že tento svědek 
měl velmi blízké vztahy s obžalovaným ing. Sxxxxx, což může opět snižovat jeho zejména speciální 
věrohodnost,  pak  mimo  uváděných  údajů  vyplývá  i  ze  skutečnosti,  že  firmy  EKOSOLARIS  i 
Mondragone sídlily na stejné adrese v Kroměříži. 
 
K okolnostem  možného  financování  FVE  Držovice,  případně  jejího  prodeje,  se  vyjadřovali 
svědci František Kxxxxx, ing. Leo Vxxxxx, ing. Vladimír Zxxxxx,  ing. Radek Mxxxxx, Jana Šxxxxx, 
Bc.  Patrik  Dxxxxx  a  ing.  Jaroslav  Vxxxxx,  nově  slyšení  v  rámci  hlavních  líčení  na  návrh  zejména 
obžalovaného  ing.  Sxxxxx  (s  ohledem  na  popis  děje  prezentovaný  v  písemném  vyjádření 
spoluobžalovaného ing. Vxxxxx). 
 
Svědek František Kxxxxx, jednatel společnosti GALIMED s.r.o. (dále jen GALIMED), uvedl 
v hlavním  líčení  konaném  dne  21.  1.  2014,  že  z obžalovaných  zná  ing.  Vxxxxx.  Seznámili  se  na 
podzim 2010 v kanceláři společnosti TEM INVEST s.r.o. (dále jen TEM INVEST), kde byl kromě něj 
a  ing.  Vxxxxx  přítomen  Mxxxxx  a    Kxxxxx.  Schůzka  se  konala  z důvodu  financování  solární 
elektrárny zastoupené ing. Vxxxxx. Kxxxxx, jakožto zástupce společnosti Petrol Invest, s.r.o. (dále jen 
Petrol  Invest),  nabízel  financování  solárních  elektráren  prostřednictvím  České  spořitelny  (pobočka 
Pardubice). Mxxxxx sháněl pro Kxxxxx zájemce o financování. On sám předal Kxxxxx 200.000 Kč, o 
které přišel, neboť Kxxxxx mu nic nesehnal. Ing. Vxxxxx na schůzce předal Kxxxxx také 200.000 Kč 
nebo  400.000  Kč.  V  souvislosti  s  kontakty  s  Kxxxxx  a  Mxxxxx  zná  i  svědka  Pxxxxx  jako 
zprostředkovatele,  který  přinášel  projekty  do  kanceláře,  kam  chodil  pan  Kxxxxx  a  kde  se  mělo 
odehrávat  financování  elektráren.  Domnívá  se,  že  tento  tam  byl  kvůli  nějaké  své  elektrárně.  Vazby 
mezi  obžalovaným  ing.  Vxxxxx  a  svědkem  Pxxxxx  (i  případnou  společnou  účast  na  schůzce)  si 
nevybavuje. Dále popřel údaje obžalovaného ing. Vxxxxx o tom, že by jej přesvědčoval o funkčnosti 
financování přes Kxxxxx a Mxxxxx, a spíše vyloučil případný vlastní podíl (společnosti GALIMED) 
na  výstavbě  FVE  Držovice,  když  na  toto  neměli  ani  zdroje  ani  kapacitu.  Vzor  smlouvy  o  dílo  za 
společnost GALIMED určitě posílal Tomáši Mxxxxx, který ji tak měl k dispozici. Nevybavuje si, že 
by tu posílal i svědkovi Pxxxxx. 
 

Svědek ing. Leo Vxxxxx uvedl v hlavním líčení dne 21. 1. 2014, že z obžalovaných zná ing. 
Vxxxxx  a  ing.  Sxxxxx.  Od  roku  2008  do  roku  2010  se  zabýval  přípravou  projektu  a  výstavbou 
některých  FVE.  Při  různých  jednáních  týkajících  se  fotovoltaik  se  seznámil  s ing.  Vxxxxx,  který 
vystupoval  jako  zájemce  o  realizaci  FVE,  i  ing.  Sxxxxx,  zástupcem  firmy  EKOSOLARIS,  která 
nabízela  fotovoltaické  panely  a  technologii  pro  výstavbu.  V  té  době  spolupracoval  jako  odborný 
poradce pro FVE, jako OSVČ, se společností Iron Capital, což byla akciová společnost ing.  Zxxxxx 
založená  účelově  k  tomu,  aby  se  v rámci  společnosti  zafinancovala  výstavba  některých  reálných 
projektů FVE. Hledali projekty, které by se daly zrealizovat a zafinancovat (ekvita z vlastních zdrojů a 
zbytek  bankovním  úvěrem).  Ing.  Vxxxxx  s touto  společností  jednal,  ale  žádný  projekt  nebyl 
uskutečněn. K osobě svědka Kxxxxx (Petrol Invest) sdělil, že se jednalo o člověka, který měl zajistit 
financování FVE, ale nakonec se ukázalo, že šlo o podvodníka. K údajům obžalovaného ing. Vxxxxx 
o možném financování vyloučil, že by toto v příslušných termínech bylo možné. Jinak potvrdil, že o 
tomto projektu jak s obžalovaným ing. Vxxxxx, tak i obžalovaným ing. Sxxxxx jednal. 
Na  výzvu  soudu  pak  zaslal  zprávu,  ze  které  vyplývá,  že  došlo  ke  zrušení  e-mailové  adresy  zvr-
xxxxxx@xxxxxxx.xx 
a nelze takto dohledat uložené zprávy (č. l. 1778).  
Údaje  tohoto  svědka  o  činnosti  v  rámci  společnosti  Iron  Capital  či  kontaktech  se  svědkem 
Kxxxxx  korespondují  s  údaji  svědka  ing.  Vladimíra  Zxxxxx,  který  uvedl  v hlavním  líčení  konaném 
dne 19. 3. 2014, že v roce 2010 byl vlastníkem 100 % akcií a předsedou představenstva společnosti 
Iron  Capital,  která  byla  účelově  založena  pro  případné  stavby  fotovoltaických  elektráren. 
K obžalovanému ing. Vxxxxx uvedl, že se s ním nikdy nepotkal. Zná pana Wxxxxx, který jim nabízel 
stavbu FVE na střeše skladovací haly společnosti Hamé. K dohodě však nedošlo, protože se nejednalo 
o  ploché  panely,  ale  kulaté  solární  trubky  s návratností  elektrárny  20  let.  Paní  Txxxxx  zná, 
zprostředkovávala  různé  projekty.  Pánové  Kxxxxx  a  Nxxxxx  jim  byli  doporučeni  za  účelem 
zprostředkování financování některých projektů. Iron Capital měl připravit projekt u Olomouce, avšak 
k tomu nedošlo, protože Kxxxxx i přes zaplacenou zálohu ve výši 400.000 Kč financování nezajistil a 
zálohu nevrátil. Proto na něj prostřednictvím právníka podal trestní oznámení. K e-mailu s datem 9. 
12. 2010 s přílohou Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu s datem 10. 12. 2010 
uvedl, že tuto smlouvu neviděl, proto se není schopen k ní vyjádřit, ale potvrdil, že svědek  Vxxxxx 
posílal návrhy smluv a k tomu byl oprávněn. Společnost Iron Capital tyto prostředky v dané době k 
dispozici rozhodně neměla. Jí samotné se nepodařilo zainvestovat FVE u Olomouce a něco zrealizovat 
do konce roku by byl holý nesmysl. 
 
Svědek  ing.  Radek  Mxxxxx  uvedl  v hlavním  líčení  dne  21.  1.  2014,  že  je  jednatelem 
společnosti MAPRO, která se zabývala stavbou a prodejem komponentů pro FVE. V rámci obchodní 
činnosti  se  koncem  roku  2010  setkal  s ing.  Vxxxxx  a  jeho  projektem  FVE  u  Olomouce  a  jednali  o 
dodávce  panelů.  Měli  k  dispozici  asi  2  MW  fotovoltaických  panelů  a  byli  schopni  zajistit  i  další 
panely  ze  skladů  jejich  dodavatele  umístěných  v Hamburku.  Dohodli  se,  že  budou  dodávat  na  FVE 
panely, a jako zajišťovací prostředek bude zastavena polovina obchodního podílu FVE. Někdy před 
Vánoci už byla zajištěna dodávka panelů ve výši asi 100 miliónů Kč. Ing. Vxxxxx i ing. Dxxxxx měli 
zájem  na  dokončení  elektrárny  a  o  dodávku  panelů  stáli,  avšak  ing.  Sxxxxx  se  nechtěl  vzdát  své 
dodávky  panelů  i  za  cenu,  že  tím  dokončení    elektrárny  ohrozí.  MAPRO  vyhodnotila  situaci  jako 
komerčně neuspokojivou, protože zkoumáním finančních možností ing. Vxxxxx a nároků ing. Sxxxxx 
dospěla k závěru, že mezi nimi patrně dojde ke sporu, což se nakonec stalo. Obávali se rizika, že by o 
zboží  v tak  vysoké  hodnotě  mohli  přijít,  a  proto  nakonec  k uskutečnění  dodávky  panelů  nedošlo,  i 
když  část  kamionů  s FV  panely  již  byla  na  cestě.  K údajům  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  ohledně 

finančního požadavku ve výši 20 mil. Kč vůči jejich společnosti ze strany ing. Sxxxxx uvedl, že tento 
přímo  vznesen  nebyl.  Obávali  se,  že  v případě,  že  by  jim  panely  nebyly  zaplaceny,  stali  by  se  na 
základě zajišťovacího institutu spolumajiteli elektrárny a případné požadavky ing. Sxxxxx namířené 
původně  vůči  investorovi  by  směřovaly  vůči  nim.  Nechtěli,  aby  jejich  nezaplacené  panely  byly 
použity jako hodnota pro plnění vyplývající z dodavatelské smlouvy mezi dodavatelem a investorem. 
Z hlediska  minimalizace  obchodního  rizika  chtěli  jednat  pouze  s investorem  a  nikoli  se  stát  dalším 
subdodavatelem společnosti EKOSOLARIS, jak navrhoval ing. Sxxxxx.             
 
Svědkyně  Jana  Šxxxxx  uvedla  v hlavním  líčení  konaném  dne  19.  3.  2014,  že  k solárním 
elektrárnám  se  dostala  díky  známému,  kterému  opatřovala  informace  ohledně  poskytnutí  úvěru  na 
stavbu  FVE.  Pracovala  jako  externí  spolupracovník  ČNB,  kdy  se  zabývala  poskytováním  úvěrů. 
Oblast  solárních  elektráren  považovala  za  možnost  finančního  poradenství  a  poskytnutí  úvěrů.  Při 
jednom  jednání  se  dostala  k požadavku  bankovního  úvěru  pro  dvanáct  projektů  elektráren 
v Prostějově. Byl v tom zapojený i ing. Sxxxxx s EKOSOLARISEM, v tu dobu stavěli dvě elektrárny 
u Prostějova. Kxxxxx se Sxxxxx z Petrol Investu se na ni obrátili s projekty FVE, protože věděli, že se 
zabývá úvěry, a seznámili ji s jednatelem společnosti EKOSOLARIS ing. Sxxxxx a jeho společníkem 
Pxxxxx. Žádný z uvedených projektů nebyl realizován, protože banky přestaly od července nebo srpna 
2010 poskytovat úvěry. Potvrdila, že obžalovaný ing. Sxxxxx se měl podílet na projektu Mondragone 
a "motal se" (společně s Pxxxxx, Kxxxxx a Sxxxxx) i okolo dalších projektů. K jednání těchto osob 
dále uvedla, že Nxxxxx vystavil potvrzení České spořitelny z Pardubic, které ona sama vnímala jako 
"cár papíru", kdy Kxxxxx jí k tomu tvrdil, že to musí stačit, že to je dostačující a úvěr bude schválen. 
Ponechala si k vyřízení pouze elektrárnu ing. Vxxxxx o výkonu 3 MW, protože on měl jako jediný 
spoustu vlastních zdrojů a byla možnost, že elektrárna bude dokončena v termínu. Měla i klienta na 
koupi  této  elektrárny.  Na  jaře  2011  však  činnosti  v oblasti  solárních  elektráren  zanechala,  protože 
nebylo  možné  záměry  realizovat.  Z obžalovaných  zná  ing.  Sxxxxx  a  ing.  Vxxxxx.  Na dotaz  ing. 
Vxxxxx  uvedla,  že  společnost  TOWER  OF  POWER    splňovala  podmínku  bank  na    ekvitu,  tedy 
vlastní zdroje, které jsou třeba k tomu, aby banka poskytla společnosti úvěr. Zpravidla bylo zapotřebí 
mít asi 30 % ekvity, ale stačilo i 10 %.  
 
Svědek Bc. Patrik Dxxxxx uvedl v přípravném řízení dne 12. 6. 2012 (č. l. 298 - 304), že se na 
něho obrátil někdy kolem 20. až  22. 12. 2010 jeho známý Janča ze společnosti Elinex Electric s. r. o. 
(dále  jen  Elinex),  zda  by  nebyl  schopen  dodat  solární  panely  pro  ing.  Sxxxxx  ze  společnosti 
EKOSOLARIS. Sešel se s ing. Sxxxxx nebo ing. Vxxxxx, kteří mu vysvětlili, jaké panely potřebují. 
Jednalo se o dodávku panelů na FVE Držovice a měly být dodány ještě v roce 2010. Měl zjištěno, že 
německá společnost by byla schopna panely dodat a že přepravce je schopen je přivézt. Panely byly 
uskladněny někde u německo-českých hranic. Ing. Sxxxxx s ing. Vxxxxx se na ně byli ještě před 20. 
12. 2012 (než se vůbec poznali) podívat. Dne 21. 12. 2010 byla mezi společností Novatex a.s. (dále 
jen  Novatex)  a  společností  EKOSOLARIS  uzavřena  smlouva  o  budoucí  kupní  smlouvě  a  Novatex 
vystavil zálohovou fakturu na částku 77,346.529,72 Kč. Ke smlouvě existuje dodatek ze dne 22. 12. 
2010,  ve  kterém  EKOSOLARIS  uděluje  souhlas  s tím,  aby  Novatexu  uhradila  panely  společnost 
TOWER  OF  POWER,  tento  dodatek  však  nikdo  za  TOWER  OF  POWER  nepodepsal.  Byl 
ubezpečován ing. Vxxxxx, že peníze obdrží, dokonce mu ukazoval nějaký dokument z anglické banky 
s tím, že má přislíbeno (půjčku od další osoby ze Zlínska) 4 mil. EUR. Ing.  Vxxxxx se do transakce 
zasadil kvůli jejímu urychlení. Přesvědčoval ho, aby objednávku udělal. Peníze na zálohu ale nepřišly, 
přišla jenom částka 2 mil. Kč od ing. Vxxxxx (resp. společnosti TOWER OF POWER). U Němců tedy 

objednávku  udělal,  nicméně  zboží  v termínu  neodebral,  protože  mu  EKOSOLARIS  neuhradil  celou 
zálohu. Vleklo se to do ledna. Ví, že peníze i panely ing. Vxxxxx sháněl i někde jinde. Zajistil i dodání 
panelů na splatnost s podmínkou, že ing. Vxxxxx bude ručit za dodávku panelů osobním majetkem na 
základě  směnky,  což  ale  tento  odmítl.  Zálohu  2  mil.  Kč  nevrátil,  protože  německá  strana  si 
vyfakturovala  smluvní  pokutu.  O  vrácení  zálohy  nyní  probíhá  jednání.  Ví  o  tom,  že  v minulosti 
existovaly případy, kdy elektrárna měla licenci, ale fyzicky na ní nebyl ani jeden panel. Dále se pak 
vyjadřoval k vlastnímu podnikání a svým závazkům (exekucím). 
 
V hlavním  líčení  konaném  dne  20.  3.  2014  svědek  na  svých  údajích  setrval.  Doplnil,  že 
nejprve  jednal  o  dodávce  panelů  telefonicky  s  ing.  Sxxxxx,  na  kterého  získal  kontakt  od  známého 
Janči,  a  poté  se  sešel  s  ing.  Sxxxxx  i  ing.  Vxxxxx.  Novatex  měl  dodat  panely  společnosti 
EKOSOLARIS a platit měla v konečném důsledku společnost TOWER OF POWER (ing. Vxxxxx), 
kdy se dohodli, že platby by mohly jít i „napřímo“. K úhradě dvou milionů Kč od ing. Vxxxxx dále 
uvedl, že mu z ničeho nic přišly na účet, žádné peníze po něm nepožadoval. Dohoda byla taková, že 
pro  zkrácení  platebního  styku  půjdou  peníze  od  investora  přímo  na  dodavatele  zboží  se  souhlasem 
dodavatele  celého  díla.  Na  dotazy  obhájce  nevyloučil,  že  s obžalovaným  ing.  Vxxxxx  hypoteticky 
jednal i o odkupu celé FVE. 
 
Po  vyjádření  obžalovaného  ing.  Vxxxxx,  že  by  v životě  dvojnásobnou  směnku  nepodepsal, 
uvedl, že má e-mailovou  komunikaci, kde se řešila výše směnky a důvody její existence, on sám si 
konkrétní  důvod  (žádný  aval  či  výši  směnky)  nevybavuje.  Směnka  vůbec  neměla  být  v držení 
společnosti  Novatex,  ale  měla  být  uložena  u  notáře  až  do  okamžiku  zaplacení  zboží.  Byl  to  čistě 
záruční  instrument.  Po  ing.  Vxxxxx  chtěl  dvojnásobné  ručení,  protože  totéž  po  něm  požadoval 
německý dodavatel, včetně podpisu směnky na dvojnásobnou částku s osobním avalem. Dodavatelem 
panelů ve druhém případě neměla být společnost Sol Energy, ale společnost REW Solar se sídlem na 
Kypru.  V lednu  2011  jednal  s ing.  Dxxxxx  i s  ing.  Vxxxxx,  který  chtěl  celý  obchod  dokončit. 
Projednávali  nejrůznější  návrhy  a  řešení,  prodej  společnosti  bez  licence  i  s licencí,  s panely  i  bez 
panelů atd.      
 
           Po  vyjádření  obžalovaného  ing.  Vxxxxx,  že  jej  uháněl  o  minimálně  2.000.000  Kč,  s tím,  že 
jinak kamiony nevyjedou, uvedl, že je to nesmysl, taková suma nic neřešila. 
 
K prokázání jím tvrzených údajů svědek Bc. Patrik Dxxxxx vydal dne 20. 7. 2012 (č. l. 1147) 
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ze dne 21. 12. 2010 mezi společností Novatex a.s., zastoupenou 
Patrikem  Dxxxxx,  a  společností  EKOSOLARIS,  zastoupenou  obžalovaným  ing.  Sxxxxx,  přičemž 
kupní  smlouva  měla  být  uzavřena  nejpozději  do  28.  2.  2011.  Předmětem  kupní  smlouvy  byl  nákup 
15.795 ks panelů Suntech STP 190S-24 o celkovém nominálním výkonu 3.001.050 Wp za kupní cenu 
ve výši 5,509.928 EUR vč. DPH, kdy záloha ve výši 3,060.199 EUR vč. DPH měla být uhrazena do 
22. 12. 2010 (č. l. 1149 - 1150). Dále  Dodatek č. 1 ze dne 22. 12. 2010 k dané smlouvě, podle kterého 
mohla být platba záloh za objednané zboží realizována přímo koncovým odběratelem a zadavatelem 
díla, tj. společností TOWER OF POWER. Dodatek byl stejně jako výše uvedená smlouva podepsán 
svědkem  Dxxxxx  a  obžalovaným  ing.  Sxxxxx  (č.  l.  1153).  A  dále  e-mailovou  korespondenci  mezi 

obžalovaným  ing.  Vxxxxx  a  svědkem  Dxxxxx  ze  dnů 6.  1.  2011  a  11.  1.  2011,  kde  je  diskutována 
problematika dokončení FVE Držovice, tj. dodání 1,655 MWp panelů od Novatexu, a následný prodej 
FVE Držovice (č. l. 1154 - 1157) V rámci této komunikace je diskutována jako zajišťovací institut i 
směnka ve výši kupní ceny panelů avalovaná ing. Vxxxxx (návrh ing. Vxxxxx). Totožnou e-mailovou 
korespondenci ze dne 6. 1. 2011 předložil i v rámci svého výslechu v hlavním líčení dne 21. 3. 2014, 
kdy doložil i e-mail ze dne 10. 1. 2011 od obžalovaného ing. Dxxxxx (z adresy: martin.Dxxxxx@e-
mail.cz)
,  ve  kterém  tento  akceptuje  typ  panelů  a  potvrzuje  možnost  objednání  FV  panelů  technicky 
specifikovaných v e-mailu (jedná se o odlišné panely než jsou uvedeny ve smlouvě) (č. l. 1909-1911). 
 
        
Svědek  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  uvedl  v hlavním  líčení  konaném  dne  19.  3.  2014,  že 
z obžalovaných zná asi od poloviny roku 2010 ing. Vxxxxx a dále ing. Dxxxxx, který se „točil“ kolem 
FVE. S ing. Vxxxxx se setkali v okamžiku, kdy on uvažoval o koupi dvou nebo tří projektů, a de facto 
s ním probírali aktivní účast jejich společnosti, kdy si ale vybral na výstavbu FVE Držovice společnost 
EKOSOLARIS. Jako bývalý jednatel společnosti MB systém technology s.r.o. (dále jen MB systém) 
až následně uzavřel v lednu 2011 smlouvu se společností TOWER OF POWER ohledně spuštění FVE 
Držovice  do  plného  provozu.  Měli  dodat  a  propojit  panely,  uvést  celý  systém  do  chodu  a  zajistit 
částečné  financování  elektrárny.  MB  systém  v podstatě  plnil  úlohu  nového  dodavatele,  který  měl 
předat celou stavbu na klíč v provozu. Celá zakázka se však zastavila, když byla v březnu nebo dubnu 
2011 elektrárně odebrána licence. Když už bylo zřejmé, že elektrárna nemůže být uvedena do provozu, 
uzavřeli  s TOWER  OF  POWER  smlouvu,  jejímž  předmětem  byla  sanace  celého  areálu,  likvidace 
elektrárny  a  odkup  materiálu.  Ke  konkrétním  dotazům  pak  popsal  smluvní  návaznost  jednotlivých 
(obhajobou obžalovaného ing. Sxxxxx předložených) dokladů s tím, že tyto korespondují s jeho údaji, 
kdy  ovšem  tato  skupina  dotazů  již  byla  mimo  skutkový  rozsah  trestné  činnosti.  K  Projektu  „FVE 
3MW“  lokalita  Držovice  na  Moravě,  s označením  zakázka  20100014  (volná  příloha  spisu), 
předloženému  obhajobou  obžalovaného  ing.  Vxxxxx,  pak  uvedl,  že  se  jednalo  o  standardní 
nezávaznou nabídku v rámci onoho prvotního kontaktu s obžalovaným ing.  Vxxxxx, kdy se fakticky 
jednalo o „stavbu na klíč“ s možností financování. Standardně v rámci dodávky  nabízeli i standardní 
financování,  které  měli  předběžně  rozjednáno  asi  u  tří  nebo  čtyř  bank.  Obžalovaným  ing.  Vxxxxx 
prezentovaná vlastní suma kapitálu cca 70 milionů Kč byla dostatečná na to, aby to banka akceptovala 
jako ekvitu a dofinancovala zbytek.  
 
Obžalovaným  ing.  Sxxxxx  (obhájcem  Mgr.  Malinovským)  byla  v rámci  hlavního  líčení  dne 
19.  3.  2014  předložena  řada  listin  týkajících  se  spolupráce  společnosti  TOWER  OF  POWER  a 
společnosti MB systém  v roce 2011 (příloha č. l. 1836). Jedná se o Kupní smlouvu a Smlouvu o dílo 
s datem 14. 1. 2011 a obdobné doklady (s odlišnými termíny dokončení a cenou) s datem 18. 2. 2011. 
Tyto  doklady  dokumentují  snahu  dostavět  FVE  včetně  jejího  připojení  do  distribuční  soustavy  v 
březnu 2011 a její prodej. Další Kupní smlouva mezi stejnými stranami s datem 29. 4. 2011 již počítá 
s celkovou demontáží stávající části FVE a jejím prodejem za cenu výrazně nižší. Dne 18. 2. 2011 se 
pak stejné smluvní strany dohodly v rámci Dohody o splnění závazku v návaznosti na (nedoloženou) 
smlouvu  o  narovnání  ze  dne  19.  1.  2011  převzetí  povinnosti  splnit  závazek  (ve  smlouvě  nesmyslně 
označený za pohledávku) společnosti TOWER OF POWER vůči společnosti EKOSOLARIS ve výši 
cca  45  milionů  Kč.  Další  doklady  se  pak  týkají  půjčky  30.000.000  Kč  poskytnuté  Ing.  Josefem 
Kxxxxx  na  základě  smlouvy  o  úvěru  ze    dne  22.  2.  2011  společnosti  TOWER  OF  POWER,  kdy  se 
jedná o přistoupení k závazku (Dohoda s věřitelem o přistoupení k závazku a Dohoda s věřitelem po 
přistoupení k závazku) ze dne 17. 5. 2011. Z těchto dokladů vyplývá, že získané finanční prostředky 

ve  výši  30.000.000  Kč  byly  společností  TOWER  OF  POWER  poskytnuty  společnosti  MB  systém 
technology s.r.o., která následně jako solidární dlužník přistoupila k původnímu závazku společnosti 
TOWER OF POWER, kdy dále došlo ke změně podmínek úročení. Dne 21. 2. 2012 pak byl sepsán 
notářský  zápis  se  svolením  k přímé  vykonatelnosti  ve  vztahu  ke  společnosti  MB  systém  technology 
s.r.o.  a  jejímu  jednateli,  z titulu  ručení  k úhradě  dlužné  částky  k datu  16.  4.  2012.    Je  zjevné,  že  se 
nejedná o doklady vztahující se přímo k trestné činnosti. Tyto doklady pouze dokumentují následný 
stav, kdy fakticky potvrzují absenci FV panelů a snahu řešit situaci v roce 2011 odprodejem FVE či 
jejích součástí a vzájemné vypořádání. 
 
Tato  skupina  důkazů,  fakticky  provedená  k posouzení  věrohodnosti  údajů  (s  ohledem  na 
vzájemné  rozpory)  zejména  obžalovaných  ing.  Vxxxxx  a  ing.  Sxxxxx,  obecně  potvrdila  zájem 
obžalovaného  ing.  Vxxxxx  o  financování,  a  to  nejen  ke  konci  roku,  kdy  mohly  nastat  problémy 
z hlediska  schopnosti  dostavět,  ale  prakticky  již  od  samého  počátku  jeho  zapojení  do  výstavby  FVE 
Držovice (viz údaje svědkyně Šxxxxx, ovšem i samotného ing. Vxxxxxa). Je zjevné, že tato jednání 
probíhala bez ohledu na formální obsah smluv se společností EKOSOLARIS o zajištění dodávky „na 
klíč“  i  s případným  financováním.  Fakticky  je  zde  obdobný  rozpor  jako  v případě  zajišťování 
podkladů  a  komunikace  s ERÚ,  kdy  na  tomto  se  podílel,  mimo  společnosti  EKOSOLARIS,  i 
obžalovaný  ing.  Dxxxxx.  Soud  přesto  akceptoval  většinově  tvrzení  obžalovaného  ing.  Vxxxxx, 
zejména  o  „neserióznosti“  jednotlivých  osob,  které  měly  zajišťovat  finance,  případně  o  podílu 
obžalovaného  ing.  Sxxxxx  na  krachu  zajištění  FV  panelů  prostřednictvím  společnosti  Mapro,  tedy 
zejména  tam,  kde  tyto  skutečnosti  vyplývají  nejen  z těchto  výpovědí,  ale  i  z dalších  provedených 
důkazů. V tomto rozsahu soud považoval údaje obžalovaného ing. Vxxxxx za věrohodné, na rozdíl od 
údajů spoluobžalovaného ing. Sxxxxx. 
 
            S ohledem  na  důkazní  návrhy  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  v této  skupině  důkazů  se  soud 
pokusil zajistit i výslech svědka Petra Kxxxxx, ale toto se nepodařilo ani prostřednictvím Policie ČR 
(viz  č.  l.  2076a-c),  a  proto  bylo  i  s ohledem  na  výše  uvedené,  ve  vztahu  k provedeným  důkazům 
dokumentujícím  jednání  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  v době  předcházející  nyní  projednávané  trestné 
činnosti,  od  tohoto  následně  upuštěno.  Soud  zde  akceptuje  údaje  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  o 
vnímaném  podvodném  jednání  ze  strany  tohoto  svědka  (tak,  jak  je  vnímáno  i  dalšími  ze  svědků), 
ovšem tyto skutečnosti nemají zásadní vliv na skutkové závěry nyní projednávané věci. 
 
Svědek  Zdeněk  Nxxxxx  nově  slyšený  v hlavním  líčení    dne  21.  1.  2014  na  návrh  obhajoby 
(obžalované  ing.  Fxxxxx)  uvedl,  že  pracuje  jako  obchodní  ředitel  společnosti  zabývající  se 
energetikou,  je  sám  revizním  technikem  a  je  místopředsedou  Cechu  aplikovaných  fotovoltaických 
technologií. V oblasti fotovoltaiky se aktivně pohybuje od roku 2008, v rámci své činnosti vyřizoval 
mnoho žádostí o udělení licence na ERÚ. Z toho důvodu zná obžalovanou ing. Fxxxxx (ze zajištěné e-
mailové korespondence je zjevné, že si s touto tyká) a okrajově i obžalovaného ing. Žxxxxx. Pokud se 
týká revizní zprávy, která má být podkladem pro udělení licence, tak počet panelů v ní dle něj nemusí 
být  uveden.  Pracovník  ERÚ  navíc  dle  něj  není  schopen  všechny  náležitosti  revize  (např.  měření) 
posoudit. Dále uvedl, že v roce 2010 došlo k nesouladu mezi jednotkami, které používaly distribuční 
společnosti  (kW)  a  údaji  v licencích  (kWp).    Mezi  těmito  je  přitom  poměrně  velký  rozdíl,  řádově 
kolem 10 % až 15 %, a řešení muselo nakonec spočívat v degradaci panelů (snížení výkonu) v souladu 
s požadavky distributora. 

 
           Údaje  tohoto  svědka  zůstaly  pro  skutková  zjištění  prakticky  bez  významu,  kdy  sice  potvrdil 
obecně  problematičnost  hodnocení  revizní  zprávy  neodborníkem,  ovšem  tato  skutečnost  (schopnost 
přesně vnímat obsah revizní zprávy) není při posuzování trestní odpovědnosti jediným důkazem. 
 
           Na  návrh  obhajoby  byl  v hlavním  líčení  konaném  dne  21.  1.  2014  vyslechnut  svědek  ing. 
Roman  Pxxxxx,  CSc.  Tento    uvedl,  že  byl  spolu  s kolegou  prof.  Sxxxxx,  revizním  technikem  a 
soudním  znalcem  v oboru  elektrotechnika,  požádán  o  zpracování  znaleckého  posudku.  On  sám  není 
soudním  znalcem,  orientuje  se  ale  v energetické  legislativě.  Zadáním  znaleckého  posudku  bylo 
posouzení odpovědnosti pracovníka ERÚ při posuzování dokumentace pro udělení licence na výrobu 
elektřiny  z FVE.  Odpovědnost  pracovníka  měla  být  dovozena  vzhledem  k  posouzení obsahu  revizní 
zprávy.  Předmětem  revizní  zprávy  je  doložení  o  tom,  že  zařízení,  které  je  předmětem  revize,  tedy 
elektrická instalace, je schopná bezpečného provozu a neohrozí zdraví a životy osob. Části FVE, které 
mají prohlášení o shodě, což jsou fotovoltaické panely, střídače, rozvaděče, nejsou předmětem revizní 
zprávy.  Revizní  zpráva  určuje,  zda  je  zařízení  schopno  bezpečného  provozu  z hlediska 
elektrotechnické  bezpečnosti,  v případě  FVE  se  celá  revizní  zpráva  zabývá  elektrickou  instalací. 
Pracovník ERÚ, který nemá elektrotechnické vzdělání, by dle něj měl kontrolovat formální náležitosti, 
tj.  co  je  předmětem  revize,  kde  je  instalace  umístěna,  zda  je  tam  kladné  vyjádření  o 
provozuschopnosti, razítko a podpis. Revizní zpráva k FVE Držovice tyto náležitosti splňovala. Revizi 
FVE lze provést i za situace, kdy nejsou osazeny panely. Za revizní zprávu přitom odpovídá revizní 
technik.           
 
            Soud zde neprováděl případně tento znalecký posudek, když je zjevné, že zadání je zcela mimo 
znalecké oprávnění, když svědek se fakticky vyjadřoval k ryze právním problémům a i výše popsané 
údaje (právní úvahy svědka) tak zůstaly bez významu pro skutkové a fakticky i právní závěry soudu. 
Kromě výše uvedených svědeckých výpovědí jsou obžalovaní z trestné činnosti usvědčováni i 
listinnými důkazy.  
 
Průběh  správního  řízení  a  v něm  předložené  dokumenty  a  postup  pracovníků  ERÚ  byl 
prokázán  zejména  z originálu  správního  spisu  Energetického  regulačního  úřadu  sp.  zn.  LIC- 
12387/2010-ERU, který byl vydán dle Protokolu o vydání věci  dne 11. 8. 2011 (č. l. 664), případně 
z jeho kopie (č. l. 415 - 531), která je prakticky totožná s výhradou neúplné kopie doručenky (č. l. 440) 
nemající vliv na obsah spisu, a soud proto při označení důkazů bude používat číselné údaje vztahující 
se  k originálu  spisu.  Obsahová  totožnost  spisu  včetně  dalšího  průběhu  řízení  pak  byla  prokázána  i 
připojeným spisem zdejšího soudu sp. zn. 62A 78/2012, jehož součástí byl i tento správní spis. 
 
Z tohoto správního spisu (č. l. 665  - 756) týkajícího se správního řízení o žádosti o udělení 
licence  na  výrobu  elektřiny  společnosti  TOWER  OF  POWER,  včetně  vytištěného  přehledu 
zaevidovaných dokumentů spisu z informačního systému spisové služby ERÚ, bylo prokázáno, že dne 
13. 10. 2010 podala společnost TOWER OF POWER prostřednictvím jednatele – obžalovaného ing. 
Vxxxxx  -  žádost  o  udělení  licence  pro  podnikání  v energetických  odvětvích  pro  právnické  osoby 

včetně příslušných příloh (č. l. 667 - 677). Žádost byla vyhotovena dne 11. 10. 2010 a byla opatřena 
podpisem  ing.  Vxxxxx.  Na  základě  opatření  předsedy  ERÚ  byl  dne  13.  10.  2010  ustanoven 
oprávněnou  úřední  osobou  pro  řízení  ve  věci  udělení  licence  Bc.  Luděk  Pxxxxx  a  ing.  Ladislav 
Žxxxxx (č. l. 678). Další podklady na ERÚ již předával obžalovaný ing. Dxxxxx (viz č. l. 680 - 688). 
Usnesením  ze  dne  11.  11.  2010  bylo  řízení  o  žádosti  přerušeno  a  žadatel  vyzván,  aby  doplnil 
specifikované podklady (č. l. 689 - 690). Dne 12. 11. 2010 doplnil ing. Dxxxxx podklady (č. l. 692 - 
723). Mj. se jedná o formulář „Seznam jednotlivých provozoven“, kde je uvedena provozovna FVE 
Držovice  s instalovaným  elektrickým  výkonem  2,995  MWe  (č.  l.  694).  Dále  se  jedná  o  Přílohu 
k žádosti o udělení licence pro výrobu elektřiny, kde je uveden celkový instalovaný výkon 2,995 MWe 
(č. l. 695), a Smlouvu o dílo č. 34/2010 ze dne 29. 9. 2010, uzavřenou mezi TOWER OF POWER a 
EKOSOLARIS,  ze  které  vyplývá,  že  předmětem  smlouvy  bylo  zhotovení  fotovoltaické  elektrárny  3 
MWp s termínem provedení díla do 26. 11. 2010 (č. l. 699 - 704).  
 
Dne  29.  12.  2010  byly  na  ERÚ  doručeny  podklady  (celkem  13  listů  dle  označení  v levém 
dolním  rohu  0000001-000013,  č.  l.  724  -  736)  bez  průvodního  sdělení (elektronicky  zaevidované  až 
dne  3.  1.  2011),  a  to  kopie  rozhodnutí  Stavebního  úřadu  Městského  úřadu  Prostějov  o  povolení 
zkušebního  provozu  FVE  Držovice  ze  dne  29.  12.  2010  na  základě  žádosti  ze  dne  29.  12.  2010 
společnosti  TOWER  OF  POWER  (č.  l.  724  –  725  trestního  spisu,  č.  l.  60  –  61  správního  spisu), 
neověřená kopie Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení ev. č. 200/2010 ze dne 29. 12. 2010 
ing. Dxxxxx na provedení revize elektrické instalace (izolační stavy kabeláže objektu), ze které bylo 
zjištěno, že je zde mimo jiné uveden výkon FVE 2,9 MW a typ panelu SUNTECH ST 190S-24/AD 
15.600 ks (č. l. 726 – 729 trestního spisu, č. l. 62 – 65 správního spisu). Dále byla doložena neověřená 
kopie Zprávy o revizi ing. Jaromíra Jxxxxx ze dne 30. 11. 2010 (č. l. 730 – 731 trestního spisu, č. l. 66 
– 67 správního spisu) a protokoly o napěťové zkoušce kabelů VN a trafostanice VN ze dne 30. 11. 
2010  (č.  l.  732  –  734  trestního  spisu,  č.  l.  68  –  70  správního  spisu)  a  kopie  výpisu  z katastru 
nemovitostí pro subjekt TOWER OF POWER (č. l. 735 – 736, č. l. 71 – 72 správního spisu).   
 
Dne 31. 12. 2010 byly (dle otisku prezenčního razítka) na ERÚ doručeny podklady (celkem 7 
listů dle označení v levém dolním rohu, č. l. 737 - 743) bez průvodního sdělení, kdy se jedná jednak o 
formulář  „Seznam  jednotlivých  provozoven“,  a  u  FVE  Držovice  je  uveden  celkový  instalovaný 
elektrický  výkon  provozovny  1,655  MWe,  který  má   číslo  jednací  12387-13/2010  (č.  13  =  číselné 
zařazení  do  spisu).  A  dále  se  jedná  o  neověřenou  fotokopii  Zprávy  o  výchozí  revizi  elektrického 
zařízení ev. č. 200/2010 ze dne 29. 12. 2010 ing. Vlastimila Dxxxxx, ze které bylo zjištěno, že je zde 
uveden výkon FVE 1,655 MW a typ panelu SUNTECH ST 190S-24/AD v počtu 8.710 ks (č. l. 739 – 
743 trestního spisu, č. l. 85 – 89 správního spisu). 
 
Obdobné doklady (formulář „Seznam jednotlivých provozoven“ a neověřená fotokopie Zprávy 
o výchozí revizi elektrického zařízení ev. č. 200/2010 ze dne 29. 12. 2010 ing. Vlastimila  Dxxxxx) 
byly opět bez průvodního sdělení na ERÚ doručeny (opět dle otisku prezenčního razítka) i dne 3. 1. 
2011,  kdy  tyto  materiály  (celkem  9  listů  dle  označení  v levém  dolním  rohu,  č.  l.  744  -  752)  jsou 
doplněny reklamačním protokolem a protokolem o předání díla (vždy v originále – resp. s ohledem na 
podpisy se nejedná o kopie). Tyto doklady přitom mají číslo jednací 12387-12/2010 (logicky tedy byly 
zaevidovány  dříve  než  doklady  doručené  před  koncem  roku).  Zde  se  jedná  o  doklady,  u  kterých 
obžalovaný ing.  Žxxxxx uvedl, že tyto nechal zaevidovat až dne 3. 1. 2011, ale byly doručeny před 

koncem roku, což odpovídá onomu značení a muselo by se tak jednat o doklady (originály) doručené 
ing. Vxxxxx před převzetím licence (dle číselné řady 11, 12 po vzdání se opravného prostředku). 
 
Z  Reklamačního  protokolu  č.  1/34/2010  ze  dne  15.  12.  2010  vyplývá,  že  tímto  společnost 
EKOSOLARIS reklamuje u společnosti Suninvest 3.600 ks panelů Suntech ST 190S-24/Ad (č. l. 751 
trestního spisu, č. l. 81 správního spisu). Reklamace měla být dle vyplněných údajů přijata dne 15. 12. 
2010,  uznána  (pokud  takto  lze  vnímat  zesílený  text   a  „podpis“),  a  dodavateli  měla  být  vrácena 
dodávka solárních panelů o výkonu 1,3 MWp. Nelogicky je pak uvedeno, že je nařízena kontrola a 
„přebrání“  dalších  dodávek  fakticky  do  celkového  objemu  3,0  MWp.  K vyřízení  reklamace  byl 
stanoven termín  29.  12.  2011  (zjevně  nesmyslný  text,  kdy  pravděpodobně  mělo být  uvedeno  datum 
2010).  Reklamační  protokol  obsahuje  dva  otisky  razítka  společnosti  EKOSOLARIS,  za  kterou  je 
podepsán  ing.  Sxxxxx,  jehož  jméno  je  zde  označeno  i  tiskacími  písmeny.  Za  společnost  Suninvest 
však otisk razítka chybí a není ani označena osoba, která jej podepsala. Podpis (2x) naznačuje příjmení 
Bxxxxx.  Bezpochyby  zajímavá  je  skutečnost,  že  dle  tohoto  protokolu  má  mít  3600  kusů  FV  panelů 
výkon 1,3 MWp a dle revizní zprávy více než dvojnásobné množství (8710 kusů) shodných FV panelů 
má mít výkon „pouze“ 1,655 MWp. Tento logický rozpor v rozsahu množství panelů a jejich výkonů 
je zřejmý bez případných odborných znalostí a v případě zájmu o řádné zkoumání podkladů by musel 
vést  k zodpovědnějšímu  rozhodování  (minimálně  požadavku  na  odstranění  rozporů  a  nikoli 
okamžitému vydání licence).  
 
V Protokolu o předání díla FWE 3 MW Držovice ze dne 29. 12. 2010, vystaveném společností 
EKOSOLARIS a podepsaném ing. Vxxxxx a ing. Sxxxxx, je uvedeno, že uvedené zařízení (tedy FWE 
3  MW  Držovice)  bylo  předáno  dle  Smlouvy  o  dílo  34/2010  do  zkušebního  provozu  (č.  l.  752).  I 
v případě  tohoto  podkladu je  zjevné,  že  se  zde  hovoří  o  FVE  s výkonem  3  MW dle  původní  SOD  a 
nikoli o jakkoli změněné (z hlediska výkonu) FVE, a i tato skutečnost by  měla vést k podřívějšímu 
zkoumání. 
 
           Z  rozhodnutí  Stavebního  úřadu  Městského  úřadu  Prostějov  ze  dne  29.  12.  2010  č.  j.  PVMU 
213799/2010-61,  které  nabylo  právní  moci  téhož  dne,  vyplývá,  že  Stavební  úřad  Městského  úřadu 
Prostějov přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 29. 12. 2010 podala 
společnost TOWER OF POWER, a na základě tohoto přezkoumání uložil, že kolaudační  souhlas na 
stavbu „Výstavba fotovoltaické elektrárny v lokalitě Držovice na Moravě č. p. 607/1“ lze vydat jen po 
provedení  zkušebního  provozu  (č.  l.  724  –  725).  Bez  povšimnutí  zde  nelze  ponechat,  že  obsahem 
tohoto rozhodnutí je i údaj, že stavba obsahuje soustavy solárních panelů. 
 
Obsahem elektronické pošty ze dne 31. 12. 2010, navazující na požadavek dodání předávacího 
protokolu na snížený výkon, je pak „Protokol o předání díla FWE 1,655 MW Držovice“ ze dne 29. 12. 
2010,  vystavený  společností  EKOSOLARIS  a  podepsaný  ing.  Vxxxxx  a  ing.  Sxxxxx,  kde  je  opět 
shodně s dokladem č. l. 752 uvedeno, že uvedené zařízení (logicky nyní FWE 1,655 MW Držovice) 
bylo předáno dle Smlouvy o dílo 34/2010 do zkušebního provozu (č. l. 773 jedná se o jinak shodný 
text – použit předchozí, ale jinak umístěná razítka a podpisy). 
 

Z  Rozhodnutí  o  udělení licence  ze  dne  31.  12.  2010,  č.  j.  12387-8/2010-ERU,  které  nabylo 
právní  moci  téhož  dne,  bylo  prokázáno,  že  obžalovaná  ing.  Fxxxxx  podepsala  rozhodnutí  ERÚ  o 
udělení  licence  společnosti  TOWER  OF  POWER  číslo  111017158  na  dobu  25  let  (č.  l.  753  –  754 
trestního  spisu,  č.  l.  57  –  58  správního  spisu).  Licence  byla  udělena  k  provozovně  FVE  Držovice 
s instalovaným  výkonem  1,655  MW.  Z Potvrzení  převzetí  rozhodnutí  a  vzdání  se  práva  podání 
rozkladu vyplývá, že rozhodnutí o udělení licence č. 111017158 převzal dne 31. 12. 2010 obžalovaný 
ing. Vxxxxx (č. l. 756 trestního spisu, č. l. 73 správního spisu). Tento doklad na podatelně obsahuje 
 číslo jednací 12387-11/2010 (logicky tedy byl zaevidován dříve než doklady doručené před koncem 
roku  a  přitom  podstatné  pro  vydání  příslušné  licence)  a  logicky  naznačuje,  že  v době  rozhodování 
nemohla  mít  obžalovaná  Fxxxxx  dané  podklady  (ve  formě  doručené  na  podatelnu)  k  dispozici. 
Licence,  dle  sdělení  ERÚ  (č.  l.  818-819),  byla  vytištěna  ing.  Fxxxxx  dne  31.  12.  2010  v 11:28:04 
hodin.  Ve  12:36  hodin  byl  v informačním  systému  zaevidován  pracovnicí  podatelny  protokol  o 
převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravného prostředku. 
 
Zde  je  nutno  navíc  k souhrnu  těchto  listin  konstatovat,  že  obsahem  spisu  (originálu  spisu 
ERÚ)  jsou  listiny  obsahující  originální  číslování  ERÚ  v pravém  dolním  rohu  odpovídající 
elektronickému přehledu (č. l. 665), a to od č. 1 po č. 89. Dané číslování, i v kontextu s vkládáním do 
elektronického  registru,  pak  poukazuje  na  problematické  rozhodování  v dané  věci.  Zde  má  soud  na 
mysli  zejména  doklad  s číslem  59.  Jedná  se  o  určení  oprávněné  úřední  osoby,  a  to  obžalované  ing. 
Fxxxxx.  Z této  listiny  vyplývá,  že  na  základě  opatření  předsedy  ERÚ  byla  dne  13.  10.  2010 
ustanovena  oprávněnou  úřední  osobou  pro  řízení  ve  věci  změny  rozhodnutí  o  udělení  licence  č. 
111017158  ing.  Ilona  Fxxxxx  (č.  l.  755),  která  tento  dokument  i  podepsala. Tedy  je  to určení  nikoli 
pro řízení ve věci udělení licence (jak byl oprávněn Bc. Pxxxxx a ing. Žxxxxx viz č. l. 678), ale až pro 
následné  řízení  po  udělení  licence  (ke  změně  tohoto  rozhodnutí).  Vzhledem  k zavedení  do  interní 
databáze dne 31. 12. 2010 lze důvodně dovozovat, že tato listina vznikla až po vydání licence (navíc 
obsahuje její číselné označení) a datum vydání 13. 10. 2010 je zjevně nesprávný údaj (možná pouze 
přepis, či spíše použití původního rozhodnutí č. l. 678). 
 
Na toto řízení (o vydání licence) navazuje přezkumné řízení, kdy příslušné dokumenty  byly 
soudu předloženy v tomto případě v kopii. Ze spisového materiálu ERÚ ve věci přezkumného řízení 
rozhodnutí  o  vydání  licence  společnosti  TOWER  OF  POWER  (č.  l.  532  -  655)  bylo  prokázáno,  že 
řízení  bylo  zahájeno  usnesením  ředitele  ERÚ  ze  dne  19.  1.  2011  (č.  l.  532  -  535).  Proti  tomuto 
rozhodnutí podala dne 3. 2. 2011 společnost TOWER OF POWER rozklad (č. l. 543 - 548), ve kterém 
k argumentům  ERÚ  mimo  jiné  uvedla,  že  i  když  bylo  původně  žádáno  o  vydání  licence  na  výrobu 
elektřiny ve fotovoltaické elektrárně o celkovém instalovaném výkonu 2,995 MWe, byly jim dodány 
panely  v celkovém  množství  1,3  MWp  v neodpovídající  kvalitě  s vadnými  konektory,  které  musely 
být reklamovány a vráceny dodavateli společnosti Suninvest. Reklamační protokol č. 1/34/2010 ze dne 
15. 12. 2010  byl předložen dne 30. 12. 2010 při osobním jednání na místě instalace ing. Žxxxxx, který 
na základě toho navrhl zúžit předmět žádosti na již instalovaných 1,655 MW a dodat revizní zprávu na 
zařízení  o  výkonu  1,655  MW  a  Seznam  jednotlivých  provozoven  v souladu  s instalovanou 
provozovnou o výkonu 1,655 MW. Osobnímu jednání s ing. Žxxxxx byl přítomen ing. Dxxxxx a ing. 
Vxxxxx. Příslušné doklady zaslal ing. Dxxxxx na ERÚ elektronickou poštou dne 31. 12. 2010 v 08:46 
hodin.  
 

Ve vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 7. 3. 2011 (č. l. 606 – 608) společnost TOWER 
OF POWER, v návaznosti na existenci fotografií FVE Držovice z ledna 2011, uvedla, že bylo nutné 
reklamovat  i  druhou  část  panelů  pro  závady.  Mimo  polemiky  se  „Zápisem  z kontroly“  (z  hlediska 
doby a přítomných osob) je prezentováno, že podatel  splnil všechny podmínky stanovené zákonem, 
aby mu mohla být udělena licence pro výrobu elektřiny. Získal všechna povolení, doložil podklady a 
postupoval  v souladu  s instrukcemi  pověřeného  zaměstnance  ERÚ  ing.  Žxxxxx.  Součástí  je  i  čestné 
prohlášení  ing.  Dxxxxx  ze  dne  7.  3.  2011,  podle  kterého,  opět  mimo  výše  zmíněné  polemiky,  ing. 
Kxxxxx  vyplnil  ve  dvou  výtiscích  protokol  o  schválení  výrobny  a  strany  jej  řádně  podepsaly.  První 
paralelní připojení tak proběhlo, neboť standardní protokol o schválení výrobny byl stvrzen a nebylo 
to nikým zpochybněno. Zde je navíc uvedeno, že po dobu kontroly se na místě, mimo ing.  Vxxxxx, 
ing.  Dxxxxx  a  pracovníků  E.ON  ing.  Kxxxxx  a  ing.  Oxxxxx,  nacházeli  i  pracovníci  společnosti 
EKOSOLARIS  ing.  Sxxxxx  a  Zdeněk  Dxxxxx  a  dále  pracovník  ostrahy  Břetislav  Pxxxxx  se  svým 
známým  (č.  l.  609  –  610,  615).  Přítomnost  jmenovaných  osob  pak  potvrdil  v čestném  prohlášení  i 
Břetislav Pxxxxx (č. l. 611 - 612, 616). 
 
 Rozhodnutím předsedy ERÚ ze dne 4. 4. 2011 č. j. 12387-27/2010-ERU (č. l. 624 - 627) byl 
výše uvedený rozklad společnosti TOWER OF POWER zamítnut. Rozhodnutím předsedy ERÚ ze dne 
5. 4. 2011 č. j. 12387-28/2010-ERU (č. l. 630 - 646) bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence ze dne 
31. 12. 2010 vydané pod č. j. 12387-8/2010. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly ke dni 31. 12. 2010.  
 
V rámci interního šetření postupu oprávněných úředních osob byly provedeny zástupci vedení 
ERÚ  pohovory  s ing.  Žxxxxx  a  ing.  Fxxxxx,  kdy  zápisy  z těchto  byly  v kopiích  vydány  (č.  l.  778  - 
780). Ze zápisu ze dne 18. 1. 2011 bylo prokázáno, že ing. Žxxxxx nejprve uvedl, že dne 30. 12. 2010 
provedl  samostatně  kontrolu  FVE  Držovice,  kdy  lokalitu  dobře  znal,  když  pochází  z nedaleké 
Olomouce.  Kontrolu  uzavřel  s tím,  že  na  místě  jsou  instalovány  pouze  panely  o  výkonu  cca  1,665 
MW. Následně se přesunul na domluvenou schůzku s žadatelem, kde sdělil, že licenci nelze vydat na 
požadovaný výkon a navrhl snížení výkonu na polovinu s tím, že žadatel převzal nějaké doklady (asi 
žádost o snížení výkonu a reklamační protokol na chybějící panely). Následně na dotaz, proč vůbec 
kontaktoval žadatele, když neprováděl ohledání, sdělil, že žadatele kontaktoval z důvodu, že nevěděl, 
kde  se  provozovna  přesně  nachází.  Poté,  co  byl  ing.  Žxxxxx  konfrontován  se  skutečností,  že 
v provozovně  nejsou  žádné  panely,  sdělil,  že  ho  žadatelé  podvedli  a  dovezli  ho  na  jinou  elektrárnu. 
Podle  zápisu  ze  dne  8.  2.  2011  s ing.  Fxxxxx  tato  popřela,  že  by  s žadatelem  (zástupci  společnosti 
TOWER  OF  POWER)  ve dnech  30.  –  31.  12.  2010 komunikovala.  Ing.  Žxxxxx jí předal  kompletní 
spis a ona pouze licenci vydala. I poté, co byla seznámena s obsahem rozkladu společnosti TOWER 
OF POWER o vzájemné komunikaci, tuto popřela. Dne 31. 5. 2011 byl v rámci řízení o rozkladu proti 
rozhodnutí předsedy ERÚ ze dne 5. 4. 2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence ze dne 
31. 12. 2010, opětovně vyslechnut ing. Žxxxxx, a to i v přítomnosti spoluobžalovaného ing. Vxxxxx. 
Zde  uvedl,  že  s ing.  Vxxxxx  a  další  osobou  se  setkal  kolem  poledne  dne  30.  12.  2010  u  Tesca 
v Prostějově  za  účelem  předání  chybějících  dokladů  a  vysvětlení  dalšího  postupu  v řízení,  jak  bylo 
předem domluveno. Údajně tedy měl převzít chybějící dokumenty, kdy tyto specifikoval jako revize a 
předávací protokol. Vzhledem k vlastnímu dojmu z obhlídky FVE, kdy dospěl k závěru, že je hotova 
z cca ½, informoval přítomné, že tím pádem neodpovídají dosud předané doklady a navrhl, aby tyto 
upravili  na  skutečně  instalovaný  výkon.  Na  místě  domluvili  zaslání  podkladů  e-mailem  a  následně 
doručení originálů při případném převzetí licence (č. l. 653 - 654). 

 
ERÚ  dále  dne  11.  8.  2011  vydal  (č.  l.  664)    originál  dokumentu  „Cestovní  příkaz“  ing. 
Ladislava  Žxxxxx  ze  dne  29.  12.  2010  (č. l.  757),  podle  kterého  vykonal  služební  cestu  dne  30.  12. 
2010 do Prostějova a Boskovic, dále ověřenou kopii dokumentu „Změna platového výměru“ ing. Ilony 
Fxxxxx  ze  dne  1.  4.  2011  (č.  l.  758)  a  ověřenou  kopii  dokumentu  „Dohoda  o  rozvázání  pracovního 
poměru“ uzavřená dne 31. 1. 2011 mezi ERÚ a ing. Ladislavem Žxxxxx (č. l. 760). Z dokladu „Změna 
platového  výměru“  je  zřejmé,  že  do  26.  1.  2011  obžalovaná  ing.  Fxxxxx  vykonávala  činnost 
související  se  zastupováním  ředitele  odboru  licencí  včetně  vydávání  rozhodnutí  ERÚ  ve  věcech 
udělování  licencí …,  kdy  tomuto  odpovídal i  osobní příplatek.  Tento  důkaz  v souladu  s výpověďmi 
svědků a faktickým jednáním obžalované jednoznačně prokazuje, že tato fyzicky zastupovala ředitele 
odboru licencí ERÚ, bez ohledu na to, zda byl tento stav v dřívější době formálně stanoven. 
 
Ze  zprávy  ERÚ  (č.  l.  763)  bylo  prokázáno,  že  pokyn  k provádění  informativního  ohledání 
FVE  s výkonem  nad  1  MW  nebyl  v písemné  podobě,  ale  z výpovědí  svědků  (a  dalších  důkazů,  viz 
např. záznamy o kontrolách) je zjevné, že s tímto byli zaměstnanci obeznámeni a dle něj i postupovali. 
 
 Z opatření č. 23/2010 předsedy ERÚ účinného od 1. 11. 2010 bylo mimo jiné prokázáno, že 
osobní podání či podání zaslaná poštou (včetně jakéhokoli doplnění či případné vzdání se opravného 
prostředku)  nově  musela  být  přijímána  pouze  přes  podatelnu  za  přítomnosti  dvou  pracovníků  a 
veškerá jednání při správním řízení s protistranou museli zaměstnanci odboru licencí ERÚ vést pouze 
ve vyčleněných prostorech (kamerově monitorovaný vestibul v sídle úřadu). 
 
Tyto důkazy jsou tak v souladu s výpovědí svědků Mgr. Pxxxxx a Mgr. Nxxxxx a prokazují 
snahu  vedení  ERÚ  o  nastavení  protikorupčních  opatření  ke  konci  roku  2010. Jednání obžalovaného 
ing.  Žxxxxx  spočívající  v neprovedení  dokumentace  (např.  formou  fotodokumentace  či  záznamu) 
existujícího  stavu  (jím  vnímané  ½  osazení  FV  panelů)  a  následné  nerealizování  procesního  postupu 
odpovídajícímu konkrétním zjištěním (oznámení vedoucí k procesnímu ohledání) a naopak snaha vše 
zlegalizovat, je pak v jednoznačném rozporu se smyslem těchto opatření. 
  
Dne  15.  11.  2011  vydal  Mgr.  Pxxxxx  jako  tehdejší  ředitel  Legislativně  správní  sekce  ERÚ 
DVD-R nosič se zálohou elektronické pošty zaměstnanců ERÚ ing. Žxxxxx a ing. Fxxxxx (č. l. 769 - 
774  včetně  vytištěných  záznamů  komunikace).  Z této  komunikace  bylo  prokázáno,  že  dne  31.  12. 
2010 v 8:47 hod. obdržel ing. Žxxxxx od ing. Dxxxxx e-mailem přislíbené dokumenty po aktualizaci 
pro FVE Držovice, tj. revizní zprávu NN a seznam provozoven. V 9:40 hod. si ing. Žxxxxx vyžádal od 
ing.  Dxxxxx  ještě  předávací  protokol  na  požadovaný  výkon,  který  měl  zaslat  e-mailem  přímo  ing. 
Fxxxxxé.  V 10:08  hod.  téhož  dne  obdržela  ing.  Fxxxxx  od  Zbyňka  Čxxxxx  předávací  protokol. 
V 10:28  hod.  ing.  Fxxxxx  odepsala  Čxxxxx,  že  je  třeba  zaslat  protokol  na  výkon,  který  bude  na 
licenci,  tj.  na  1,655  MW  a  ne  na  482  KWp.  Následoval  e-mail  v 10:33  hod.  od  Zbyňka  Čxxxxx,  ve 
kterém  jí  sdělil,  že  protokol  zašle  ing.  Dxxxxx  a  že  předávací  protokol  482  KWp  se  týká  jiné 
elektrárny.  V 11:09  hod.  zaslal  ing.  Dxxxxx  ing.  Fxxxxx  „Protokol  o  předání  díla  FWE  1,655  MW 
Držovice“ ze dne 29. 12. 2010 (č. l. 773). Z e-mailu ze dne 29. 12. 2010 z 12.15 hod. (č. l. 1009) bylo 
dále  prokázáno,  že  v něm  odesílatel  ing.  Dxxxxx  žádá  adresáta  Zbyňka  Čxxxxx  o  dodání  revizní 

zprávy NN části vč. typu panelů a počtu a dále o dodání předávacího protokolu (dokladu o vlastnictví 
FVE), ke kterému připsal, že ing. Vxxxxx je dle zavolání k dispozici na podpis. V příloze ing. Dxxxxx 
zaslal  pro  doložení  na  ERÚ  ing.  Žxxxxx  výpis  z KN  parcela  607/1  v k.  ú.  Držovice  na  Moravě  a 
revizní  zprávu  VN  části.  Dále  ing.  Dxxxxx  uvedl,  že  po  získání  rozhodnutí  o  předčasném  užívání 
stavby  (když  se  ing.  Vxxxxx  toho  dne  nebo  30.  12.  vzdá  práva  odvolání)  bude  tento  dokument 
dodatečně předán ing. Žxxxxx. Dále je na č. l. 1010 založen e-mail ing. Dxxxxx ze dne 31. 12. 2010 
z 9:48 hod., ve kterém  žádá Zbyňka Čxxxxx na základě e-mailu ing. Žxxxxx o předávací protokol na 
výkon 1,655 MW tak, aby mu jej ředitel ing. Sxxxxx ještě podepsal v Prostějově.  
 
Z vyjádření ERÚ k předběžnému vyčíslení škody (č. l. 784 - 789) bylo prokázáno, že od 1. 1. 
2011 
došlo 
ke 
snížení 
výkupních 
cen 
elektřiny 
z obnovitelných 
zdrojů 
z  
12.150  Kč/MWh  na  5.500  Kč/MWh.  Rozdíl  ve  výnosech  společnosti  TOWER  OF  POWER, 
v závislosti na uvedení výrobny FVE Držovice do provozu v roce 2010 nebo do 28. 2. 2011 za dobu 
garantované životnosti FVE, činí 239.600.000 Kč rozdíl ve výnosech mezi 443,6 a 204,1 milionů Kč. 
Od  1.  3.  2011  se  však  podpora  elektřiny  vyrobené  slunečním  zářením  vztahuje  pouze  na  elektřinu 
vyrobenou ve výrobně s výkonem do 30 kWp umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi 
budovy,  a  z toho  důvodu  by  společnosti  TOWER  OF  POWER  v případě  uvedení  FVE  Držovice  do 
provozu po datu 1. 3. 2011 zvýhodněná výkupní cena nenáležela.  
 
            Z historie  tvorby  těchto  cen  v rámci  jejich  stanovování  cenovými  rozhodnutími  ERÚ,  i 
s ohledem  na  zásadní  bod  obhajoby  obžalovaných  ing.  Martina  Dxxxxx,  ing.  Zdeňka  Sxxxxx  a  ing. 
Jaroslava  Vxxxxx,  je  nutno  uvést,  že  v  cenovém  rozhodnutí  Energetického  regulačního  úřadu  č. 
8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2009, byl výkupním cenám a 
zeleným bonusům pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření věnován bod č. 1.9., a pro zdroje 
s instalovaným  výkonem  nad  30  kW  uvedené  do  provozu  po  1.  lednu  2009  byla  stanovena  výkupní 
cena  elektřiny  dodané  do  sítě  částkou  12.790  Kč/MWh  a  zelené  bonusy  částkou  11.810  Kč/MWh 
(fakticky  dochází  k postupnému  mírnému  poklesu  podpory).  Toto  cenové  rozhodnutí  bylo  zrušeno 
s účinností od 1. ledna 2010 cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 
3. listopadu 2009, které však konkrétní výkupní ceny pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření 
neobsahovalo.  Tento  nedostatek  byl  odstraněn  cenovým  rozhodnutím  Energetického  regulačního 
úřadu č. 5/2009 ze dne 23. listopadu 2009, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2010, kdy došlo k 
doplnění bodu č. 1.15., kdy ve vztahu k výkupním cenám a zeleným bonusům pro výrobu elektřiny 
využitím slunečního záření pro zdroje s instalovaným výkonem nad 30 kW, uvedené do provozu od 1. 
ledna  2010  do  31.  prosince  2010,  byla  stanovena  výkupní  ceny  elektřiny  dodané  do  sítě  částkou 
12.150 Kč/MWh a zelené bonusy částkou 11.180 Kč/MWh (fakticky dochází opět k mírnému snížení 
podpory).  
Podle čl. 1.9 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009 
s účinností od 1.1. 2010 do 31. 12. 2010 se u nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje uvedením 
do  provozu  rozumí  den,  kdy  výrobce  začal  v souladu  s rozhodnutím  o  udělení  licence  a  vzniku 
oprávnění  k výkonu  licencované  činnosti  vyrábět  a  dodávat  elektřinu  do  elektrizační  soustavy  při 
uplatnění formou výkupních cen.  
Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009 a č. 5/2009 ze 
dne 23. listopadu 2009, kterými se stanovovala podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie,  kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla  a  druhotných  energetických  zdrojů,  byla  zrušena  s 

účinností od 1. ledna 2011 cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 ze dne 8. 
listopadu 2010, kterými se stanovovala podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla  a  druhotných  energetických  zdrojů.  Ve  vztahu  k  výkupním 
cenám a zeleným bonusům pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření (nyní opět bod č. 1.9.) pro 
zdroje  s instalovaným  výkonem  nad  30  kW,  uvedené  do  provozu  od  1.  ledna  2010  do  31.  prosince 
2010, byla stanovena výkupní ceny elektřiny dodané do sítě částkou 12.400 Kč/MWh a zelené bonusy 
částkou  11.400  Kč/MWh  (fakticky  dochází  k mírnému  navýšení  oproti  původnímu  stavu  danému 
zrušeným  cenovým  rozhodnutím).  Pro  zdroje  s instalovaným  výkonem  nad  100  kW,  uvedené  do 
provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, dochází ke snížení výkupní ceny elektřiny dodané do 
sítě na částku 5.500 Kč/MWh a u zelených bonusů na částku 4.500 Kč/MWh. 
Toto cenové rozhodnutí pak v bodě 1.10. obsahuje i podmínky, které určují den uvedení do provozu, 
kdy u nově zřizované výrobny připojené do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy musí nabýt 
právní  moci  licence  na  výrobu  elektřiny  a  být  ze  strany  provozovatele  distribuční  soustavy  nebo 
provozovatele  přenosové  soustavy  provedeno  paralelní  připojení  výrobny  k  distribuční  nebo 
přenosové soustavě. Je zjevné, že oproti předchozí úpravě platné do konce roku 2010 došlo k zásadní 
změně  podmínek,  když  dosavadní  úprava  za  den  uvedení  do  provozu  považovala  den,  kdy  výrobce 
začal  v  souladu  s rozhodnutím  o  udělení licence  a  vzniku  oprávnění  k  výkonu  licencované činnosti 
vyrábět  a  dodávat  elektřinu  do  elektrizační  soustavy  při  uplatnění  podpory  formou  výkupních  cen 
nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů. Je zjevné, že 
tato  změna  reflektovala  reálnou  situaci  (neschopnost  zajistit  reálné  připojení  množství  nových 
subjektů) a aprobovala pouhé „paralelní připojení“ a nikoli faktické dodávání energie do elektrizační 
soustavy,  jak  již  bylo  zavedeno  Změnou  č.  02/2010,  Přílohy  č.  4,  Pravidel  provozování  distribuční 
soustavy, která nabyla právní moci po schválení ERÚ dne 21. 10. 2010, dne 26. 10. 2010 (č. j. 11446-
4/2010-ERU).  S účinností  ode  dne  26.10.  2010  tak  na  základě  této  změny  Pravidel  provozování 
distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., vydaných na základě § 25 zákona č. 458/2000 
Sb., (energetický zákon), která byla schválena ERÚ a která byla závazná pro všechny účastníky trhu 
s elektřinou,  byl  zaveden  pojem  „první  paralelní  připojení“,  kdy  bylo  přesně  stanoveno,  jaké 
podmínky  musí  být  splněny  před  prvním  paralelním  připojením  a  při  prvním  paralelním  připojení. 
Tato  změna  připouštěla  úspěšné  provedení  „prvního  paralelního  připojení“  fakticky  na  základě 
kontroly výrobny i bez instalace měřícího a účtovacího zařízení.  
 
        
Na základě žádosti policejního orgánu předložila společnost E.ON zprávu ze dne 25. 4. 2012, 
ve  které  vysvětluje  pojem  „první  paralelní  připojení“  (č.  l.  884  –  893  včetně  příloh),  kdy  tento 
formální  a  technický  úkon  byl  zaveden  Změnou  č.  02/2010,  Přílohy  č.  4,  Pravidel  provozování 
distribuční soustavy, která nabyla právní moci dne 26. 10. 2010. Je zde založena i změna pravidel pro 
paralelní provoz ze zdrojů ze sítí provozovatele distribuční soustavy, dle kterých je nutné při prvním 
paralelním  připojení  provést  řadu  zkoušek.  Z předmětných  listin  přitom  vyplývá,  že  uskutečnění 
měřitelné dodávky vyrobené elektřiny nebylo dle společnosti E.ON podmínkou pro přiznání podpory 
výroby elektřiny, když i v případě instalace měřicích zařízení až v roce 2011 byla přiznávána podpora 
dle  roku  2010.  V přechodném  období,  tj.  od  26.10.  2010  do  31.  12.  2010,  tak  zjevně  ERÚ  a  E.ON 
akceptoval, že za den uvedení výrobny do provozu pro účely stanovení rozhodného dne pro přiznání 
podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) v souladu s čl. 1.9 cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 
lze  označit  pozdější  z termínů  „účinná“  licence  na  výrobu  elektřiny  a  datum  paralelního  připojení 
výrobny  k distribuční  soustavě,  které  se  dokumentuje  vystavením  protokolu  o  splnění  technických 
podmínek  pro  uvedení  výrobny  do  provozu  s distribuční  soustavou  PDS  (protokol  o  schválení 
výrobny),  jak  vyplývá  z e-mailu  ing.  Rostislava  Krejcara,  vedoucího  oddělení  regulace  zdrojů  a  sítí 

Odboru elektroenergetiky ERÚ z 27.10. 2010. Dále z tohoto e-mailu vyplývá, že toto stanovisko bylo 
zveřejněno dne 27. 10. 2010 na internetových stránkách ERÚ (č. l. 903).  
 
       
Fakticky obchodním společnostem provozujícím FVE byl společností E.ON přiznán nárok na 
výkupní  cenu  za  výrobu  elektřiny  z fotovoltaických  zdrojů  uvedených  do  provozu  v roce  2010, 
ačkoliv do 31. 12. 2010 nedošlo ze strany výrobce k dodávce elektřiny do distribuční soustavy. Měření 
dodávky  nebylo  z kapacitních  důvodů  specialistů  na  jejich  straně  podmínkou  pro  montáž  měření 
v závěru  roku  2010,  kdy  řešili  stovku  požadavků  na  připojení  výroben.  Skutečnost,  že  takto  bylo 
postupováno, pak vyplývá i z dalších dokladů společnosti E.ON, kdy tato poskytla seznam obchodních 
společností  provozujících  169  FVE  (č.  l.  898  –  902),  u  kterých  došlo  ke  schválení  výrobny,  resp. 
vyplnění Protokolu o schválení výrobny (tedy k prvnímu paralelnímu připojení) již v roce 2010, ale 
které začaly dodávat vyrobenou elektřinu do distribuční sítě společnosti E.ON až v roce 2011, a přesto 
jim  společnost  E.ON  proplácela  výkupní  cenu  za  vyrobenou  elektřinu  z fotovoltaických  zdrojů 
uvedených do provozu v roce 2010.  
 
Z listin  poskytnutých  ERÚ  ve  věci  týkající  se  řízení  o  udělení  licence  na  výrobu  elektřiny 
společnosti FVE Držovice 36 s.r.o., tedy FVE přímo sousedící s FVE Držovice (č. l. 792 - 815), bylo 
zjištěno,  že  elektrárna  ve  vlastnictví  této  společnosti  v k.  ú.  Držovice  měla  mít  podle  předávacího 
protokolu  ze  dne  26.  11.  2010  instalovaný  výkon  3  MWp  a  podle  rozhodnutí  o  udělení  licence  na 
výrobu elektřiny ze dne 3. 12. 2010 byl celkový instalovaný výkon výrobny elektřiny 3,036 MWp (č. 
l. 792 - 793). Ve spise se dále nachází Rozhodnutí o udělení licence č. 111017633 ze dne 1. 12. 2010 
společnosti FVE 36 s.r.o. a kopie katastrální mapy (č. l. 796 - 797). Ze Smlouvy o dílo ze dne 15. 11. 
2010,  uzavřené  mezi  FVE  36,  s.r.o.  a  CE  Solar  s.r.o.,  bylo  zjištěno,  že  předmětem  smlouvy  bylo 
zhotovení FVE Držovice o plánovaném instalovaném výkonu 3 MW s termínem provedení díla do 15. 
12. 2010 (č. l. 798 - 815). Tyto důkazy jsou k ustálení skutkového stavu nadbytečnými, když v případě 
této elektrárny není poznatek, že by došlo k prověřování jejího stavu (zejména někým z obžalovaných 
–  ing.  Žxxxxx  či  ing.  Fxxxxx),  ani  mezi  oprávněnými  úředními  osobami  nefigurují  obžalovaní  ing. 
Žxxxxx či ing. Fxxxxx. 
 
Z podkladů  ERÚ  (č.  l.  818  –  827)  pak  mimo  jiné  vyplývá,  že  i  v případě  žádosti  o  udělení 
licence  společnosti  Mondragone  s.r.o.  byl  do  spisu  zaevidován  reklamační  protokol  na  reklamaci 
fotovoltaických  panelů  nyní  typu  LDK  195M,  9.744  ks  modulů,  z 30.  12.  2010,  společnosti 
EKOSOLARIS podepsaný Zbyňkem Čxxxxx (č. l. 820) vůči společnosti H Power s.r.o. Do spisu byl 
zaevidován až dne 3. 1. 2011, když přitom již dne 31. 12. 2010 vytiskl specialista oboru licencí ing. 
Kxxxxx  (zastupující  ing.  Žxxxxx)  rozhodnutí  o  udělení  licence  a  toto  téhož  dne  podepsala  ing. 
Fxxxxx.  
 
Z vytištěných fotografií poskytnutých společností E.ON (č. l. 831 – 842), které byly pořízeny 
ing. Zdeňkem Kxxxxx na místě při kontrole FVE Držovice dne 31. 12. 2010, resp. 5. 1. 2011, bylo 
zjištěno, že ke dni 31. 12. 2010 ani ke dni 5. 1. 2011 nebyly na FVE Držovice nainstalovány žádné 
fotovoltaické  panely,  kdy  je  zjevné,  že  jsou  zde  pouze  prázdné  konstrukce.  Fotografie  byly  dodány 
taktéž na CD nosiči (č. l. 843). 

 
Společnost  E.ON  Distribuce,  a.s.  (předseda  představenstva  ing.  Hxxxxx)  vydala  dne  10.  4. 
2012  listiny  týkající  se  žádosti  o  první  paralelní  připojení  FVE  Držovice  společnosti  TOWER  OF 
POWER (č. l. 844 – 880).  
 
Ze Žádosti o první paralelní připojení výrobny k distribuční síti 22 kV FVE Držovice ze dne 
29. 11. 2010 bylo zjištěno, že tuto žádost včetně příloh (č. l. 847-876) podal za TOWER OF POWER 
ing.  Dxxxxx  (č.  l.  846).  Na  č.  l.  847  se  nachází  Potvrzení  generálního  dodavatele  fotovoltaické 
elektrárny na parc. č. 607/1 v k.ú. Držovice na Moravě o souladu provedení výrobny ze dne 29. 11. 
2010, ve kterém EKOSOLARIS, jakožto generální dodavatel, zastoupený obžalovaným ing. Sxxxxx, 
potvrzuje,  že  FVE  o  výkonu  3  MW  na  parc.  č.  607/1  v k.ú.  Držovice  na  Moravě  je  provedena 
v souladu  s podmínkami  stanovenými  uzavřenou  smlouvou  o  připojení  výrobny  k distribuční  síti  22 
kV E.ON Distribuce č. 700136599000010 ze dne 25. 11. 2009 a s platnými předpisy. Mezi podklady 
je založena kopie Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení ev. č. 200/2010 ze dne 29. 12. 2010 
ing. Vlastimila Dxxxxx na výkon FVE 1,655 MW (č. l. 848 – 850, č. l. 851 – 855), originál Zprávy o 
výchozí revizi elektrického zařízení ev. č. 167/2010 ze dne 30. 11. 2010 ing. Vlastimila  Dxxxxx na 
výkon FVE 3 MW (č. l. 856 – 862), originál Zprávy o revizi ing. Jaromíra Jxxxxx ze dne 30. 11. 2010 
(č. l. 863 – 866), protokoly o napěťové zkoušce kabelů VN a trafostanice VN ze dne 30. 11. 2010 (č. l. 
867 – 871) a protokoly o pokládce kabelů ze dne 21. 11. 2010 (č. l. 872 – 875). Na č. l. 876 se nachází 
čestné prohlášení, kterým TOWER OF POWER, zastoupená ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx, prohlašuje, 
že  je  vlastníkem  FVE  3  MWp  v katastrálním  území  Držovice  na  Moravě,  parc.  č.  607/1,  v celém 
rozsahu.  
 
Vlastní doklady společnosti E.ON Distribuce, a.s. jsou na č. l. 877 - 878 (případně z hlediska 
dokladů předložených při kontrole dne 31. 12. 2010 i na č. l. 879 - 880). 
  
Z Protokolu  o  schválení  výrobny,  který  byl  přílohou  č.  2  Smlouvy  o  připojení  zařízení 
Výrobce  elektřiny  k distribuční  soustavě  č.  700136599000010  (č.  l.  877),  fakticky  se  jedná  o  údaje 
odpovídající  Zápisu  z  kontroly  sepsanému  svědkem  ing.  Kxxxxx  dne  31.  12.  2010  (č.  l.  878),  bylo 
zjištěno,  že  obsahuje  údaj  -  poznámku,  že  panely  nejsou  namontovány  a  že  byl  současně  předán 
Reklamační  protokol  č.  2/34/2010  (č.  l.  880)  a  licence  č.  111017158  (č.  l.  879).  Tuto  skutečnost 
potvrzuje i Zápis z kontroly FVE TOWER OF POWER, který byl vyhotoven dne 31. 12. 2010 v 15 
hod.  na  místě  samém  ing.  Kxxxxx  a  podepsán  jím  a  dále  montérem  Fxxxxx.  Z tohoto  zápisu  bylo 
zjištěno,  že  předmětem  kontroly  bylo  provedení  prvního  paralelního  připojení  FVE.  Vzhledem 
k neosazení  FV  panelů  nebyla  FVE  v době  prováděné  kontroly  schopna  provozu.  Na  základě 
zjištěných  skutečností  nebylo  první  paralelní  připojení  této  FVE  provedeno.  Nebyla  provedena  ani 
simulace  poruchových  stavů  ani  žádné  jiné  funkční  zkoušky.  Tyto  údaje  jsou  pak  v souladu 
s předloženou fotodokumentací. Z fotografií (č. l. 830 – 843), které byly pořízeny zaměstnanci E.ON 
dne  31.  12.  2010  a  dne  5.  1.  2011,  bylo  zjištěno,  že  se  na  FVE  Držovice  nenacházely  žádné 
fotovoltaické panely. Z kopie předloženého Reklamačního protokolu č. 2/34/2010 ze dne 30. 12. 2010 
vyplývá,  že  dle  něj  společnost  EKOSOLARIS  reklamuje  u  společnosti  Suninvest  celkem  8.710  ks 
(celou dodávku) vadných panelů Suntech ST 190S-24/Ad na 1,655 MWp. Datum vyřízení reklamace 

je pak stanoveno na 28. 1. 2011. Opět i na tomto dokladu je uveden podpis, který navozuje příjmení 
„Bxxxxx“. 
 
Obdobné  (shodné)  doklady  jsou  i  obsahem  správního  spisu  ERÚ,  kdy  v rámci  řízení  o 
rozkladu společnost E.ON Distribuce a.s., na výzvu ERÚ, zaslala Protokol o schválení výrobny (č. l. 
554, shodné s č. l. 877), Smlouvu o připojení zařízení Výrobce elektřiny k distribuční soustavě ze dne 
25.  11.  2009  včetně  přílohy  č.  1  a  dodatku  č.  1  (č.  l.  556  -  564),  kdy  za  společnost  TOWER  OF 
POWER jednal Václav Oxxxxx, Stanovisko k žádosti o první paralelní připojení (č. l. 555), Zprávu o 
výchozí revizi (č. l. 565 - 569, shodné s č. l. 848 - 850), Reklamační protokol č. 2/34/2010 (č. l. 570, 
shodné s č. l. 880), Zápis z kontroly (č. l. 601, shodné s č. l. 878) a fotografie ze dnů 31. 12. 2010 a 5. 
1. 2011 (č. l. 571 - 582, 586 - 597, shodné s č. l. 831 – 842), doplněné fotografiemi ze dne 7. 2. 2011 
(č.  l.  598  –  600).  I  z nově  předložených  fotografií je  zjevné,  že  v prostoru  FVE  Držovice  se  nadále 
nenachází žádné FV panely, ale pouze konstrukce. 
 
Dne 25. 1. 2012 vydal obžalovaný ing.  Sxxxxx Stavební deník s nápisem „3 MW Držovice 
Prostějov I“ (č. l. 905 – 957) a Stavební deník s nápisem „3 MW Držovice Prostějov II“ (č. l. 958 – 
1008), z něhož vyplývá mimo jiné upozornění ze dne 8. 12. 2010 na to, že se stále odkládá dodávka 
panelů a nelze tak garantovat nástup pracovníků a jejich montáž (č. l. 967). Další zápis je až ze dne 16. 
12. 2010, jímž je souhlas stavebního úřadu se změnou stavby před dokončením. Montáž panelů není 
ve  stavebním  deníku  zaznamenána.  Dne  29.  12.  2010  je  zaznamenáno  předání  díla  do  zkušebního 
provozu  dle  protokolu  o  předání  díla  FVE  3  MW  Držovice.  Zápis  ze  dne  30.  12.  2010  pak  uvádí 
zahájení  úklidových  prací  souvisejících  s ukončením  díla  dle  přiloženého  protokolu.  Podle 
následujícího zápisu ze dne 26. 1. 2011 bylo rozhodnuto o ukončení prací společností EKOSOLARIS, 
která měla do 3. 2. 2011 dokončit oplocení. Práce společnosti EKOSOLARIS byly ukončeny v plném 
rozsahu dne 3. 2. 2011. Dále vydal i kopie dvou e-mailů (č. l. 1009-1010) popsaných výše. 
  
Obžalovaným  ing.  Vxxxxx  byly  v rámci  trestního  řízení  předloženy  listinné  důkazy,  které 
měly  prokazovat jím  uplatněnou  obhajobu. Takto    v rámci  výpovědi  v přípravném  řízení     předložil 
zejména  jednotlivé  jím  popisované  e-maily  včetně  příloh  (č.  l.  154  -  226)  a  dále  fotografie 
dokumentující porovnání stavu FVE Mondragone ke dnům 31. 12. 2010 a 24. 5. 2011 na (č. l. 227 - 
235 včetně informace o parcele z katastru nemovitostí), kdy je zjevné, že na záběrech s datem 31. 12. 
2010 nejsou namontované FV panely (na rozdíl od záběrů obdobných míst s datem 24. 5. 2011). První 
e-mail  od  Jiřího  Pxxxxx  (z  adresy:  xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx)  pro  obžalovaného  ing.  Vxxxxx 
(adresa:  xxxx@xxxxxxxxxx.xx)  byl  ze  dne  26.  9.  2010  v 5.42  PM  hod.,  předmět  „FW:  3  smlouvy“, 
obsahující  v příloze  návrhy  smlouvy  o  půjčce,  smlouvy  o  dílo  a  servisní  smlouvy,  kdy  se  jednalo  o 
přeposlání e-mailu původně od obžalovaného ing. Sxxxxx (z adresy: xxxxxx@xxxxxx.xx) z téhož dne, 
kdy  v textu pro svědka  Pxxxxx (v oslovení označen jako Jirka) je mimo jiné zmíněno, že  musí  v po 
(zjevně pondělí 27. 9. 2010) dojít k podpisu a zaplacení záloh na panely. Z návrhu smlouvy o půjčce je 
zjevné, že tato neobsahuje označení věřitele, ale počítá s maximální výší 3.000.000 EURO za 1MWh 
výkonu FVE (v tomto případě tedy celkově cca 9.000.000 EURO) s možností tuto čerpat v době od 
10. 10. 2010 do 30. 11. 2010 se splatností 10 let. Z návrhu smlouvy o dílo  je identifikován zhotovitel 
společnost EKOSOLARIS, ale neobsahuje žádné údaje ke konkrétnímu dílu, kdy je zjevné, že se jedná 
o  smlouvu  (vzor)  určenou  původně  k jinému  projektu  (viz  údaje  v textu:  povolený  výkon  1  MWp, 
místo plnění – střechy na budovách apod.). Obdobné údaje (o identifikaci společnosti EKOSOLARIS 

a jinak bez konkrétních údajů) lze uvést i k servisní smlouvě. Návrh smlouvy o dílo oproti originálu 
smlouvy  neobsahuje  údaje  o  financování  jinou  institucí  (viz  čl.  VI/3b).    Druhý  e-mail    od  Jitky 
Vxxxxx  ze  společnosti  EKOSOLARIS  (z  adresy:  xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)  pro  obžalovaného  ing. 
Sxxxxx (adresa: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) je ze dne 3. 10. 2010 v 22.57  hod., předmět „FW: Reference 
a O společnosti“, obsahující v příloze popis historie společnosti EKOSOLARIS doplněný fotografiemi 
realizovaných  solárních  elektráren.    Z dokladů  k zajištění  financování  prostřednictvím  společnosti 
Petrol Invest s.r.o., smlouvy ze dne 4. 10. 2010, příjmových pokladních dokladů ze dnů 4. 10. 2010 a 
6.  10.  2010  a  navazujících  e-mailů  bylo  prokázáno,  mimo  data  a  obsahu  uzavřené  smlouvy,  i  ta 
skutečnost, že došlo k uhrazení zálohy ve výši 2 x 200. 000 Kč. E-mailová korespondence je s datem 
7.  10.  2010  od  svědkyně  Šxxxxx  (adresa:  xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx)  obsahující  v příloze  potvrzení  o 
financování  od  společnosti  Solarrendite  GmbH,  ovšem  na  jiné  FVE.  Následně  v  e-mailu  z 29.  10. 
2010  je  zmiňována  schůzka  1.  11.  2010,  dne  3.  11.2011  je  Jiřím  Pxxxxx  žádána  písemná  garance 
profinancování u svědka Kxxxxx (mimo jiné FVE Držovice i FVE Mondragone) a dne 15. 11. 2010 je 
požadováno  společností  Petrol  Invest  vrácení  podkladů  od  společnosti  Solarrendite  GmbH,  jak  bylo 
původně domluveno již k datu 11. 11. 2010. Poslední e-maily související se společností Petrol Invest 
s datem  21.  11.  2010  pak  souvisí  s další  zálohou  ve  výši  300.000  Kč,  ovšem  od  společnosti 
Mondragone. Z dokladů k zajištění financování prostřednictvím společnosti Heritage Investment (Jiří 
Fxxxxx) vyplývá, že 20. 12. 2010 mělo dojít k uzavření dohody o zajištění úvěru a poskytnutí částky 
156.712 Kč obžalovaným ing. Vxxxxx, kdy od této dohody bylo po vzájemné dohodě odstoupeno dne 
27.  12. 2010.    Poslední e-mail    od obžalovaného  ing.  Dxxxxx (z  adresy:  xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx) 
pro Zbyňka Čxxxxx, ing. Kxxxxx a na vědomí mimo jiné i obžalovanému ing. Sxxxxx ze dne 18. 12. 
2010 se týká zajištěné dodávky FV panelů na den 20. 12. 2010. V hlavním líčení dne 21. 3. 2014 tento 
obžalovaný  doložil  další  část  e-mailů  vztahujících  se  k  financování  prostřednictvím  společnosti 
Heritage  Investment  (č.  l.  1875-1881).  Z těchto  je  zjevné,  že  dne  21.  12.  2010  měla  být  z adresy 
xxxxx@xxxxxx.xx 
zaslána 
na 
e-mail 
společnosti 
Heritage 
Investment 
(adresa: 
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx)  příloha  dokumentující  údajnou  platbu  –  příjem  4.000.000  (údajně  GBP 
na hlavičkovém papíru banky HSBC), kdy vzhledem k nemožnosti odkódování byla dne 22. 12. 2010 
poslána  z adresy  xxxxx@xxxxxx.xx  přímo  společnosti  TOWER  OF  POWER,  kdy  následně  byla 
obžalovaným  ing.  Vxxxxx  přeposlána  ing.  Sxxxxx  a  svědku  Dxxxxx.  Je  zjevné,  že  tento  doklad  – 
údajně dokladující fiktivní úhradu částky 4.000.000 GBP - se objevuje až právě s tímto datem (21. 12. 
2010), kdy se jedná o totožný doklad předložený již svědkem Dxxxxx (č. l. 1148). V hlavním líčení 
dne  19.  3.  2014  tento  obžalovaný  doložil  další  část  e-mailů  vztahujících  se  ke  komunikaci 
s obžalovaným  ing.  Sxxxxx.  Z  této  vyplývá,  že  obžalovanému  ing.  Sxxxxx  byl  z adresy  top.alfa@e-
mail.cz doručen dne 18. 1. 2011 v 10:29 e-mail podepsaný obžalovaným ing.  Vxxxxx, ve kterém je 
mu sděleno, že společnost TOWER OF POWER bude prodána společnosti Cidem a.s., přičemž panely 
si  dodá  kupující  sám.  Zároveň  je  žádán,  aby  do  16  hod.  toho  dne  vyčíslil  závazky  TOWER  OF 
POWER  vůči  společnosti  EKOSOLARIS.  Dalšího  dne  mělo  proběhnout  společné  jednání 
v Kroměříži, kde měla být sjednána vzájemná dohoda o narovnání. Ing. Sxxxxx je v e-mailu nabádán, 
aby  připravil  prohlášení,  že  původně  dohodnutá  dodávka  panelů  (vč.  probíhajícího  reklamačního 
řízení) mezi společností EKOSOLARIS a německým dodavatelem je k datu 20. 1. 2011 stornována. 
V e-mailu  ze  dne  18.  1.  2011  v 14:13  zaslal  ing.  Sxxxxx  na  adresu  xxxxxxx@xxxxxx.xx  položkový 
rozpočet skutečně provedených prací s tím, že vše ostatní budou řešit dalšího dne na místě, popř. toho 
dne  večer  (č.  l.  1872  -  1874).  Ke  spolupráci  se  společností  Iron  Capital  a.s.  (svědek  Zxxxxx)  pak 
v hlavním  líčení  dne  20.  3.  2014  doložil  e-mail  ze  dne  9.  12.  2010  z 14:52  od  ing.  Leo  Vxxxxx 
odeslaný  z adresy:  xxxxxx@xxxxxxx.xx  mimo  jiné  společnosti  TOWER  OF  POWER  (adresa: 
xxx.xxxx@xxxxxx.xx)  obsahující  v příloze  „Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  Vxxxxx“  a  „Smlouvu  o 
bud.smlouvě-převod podílu Vxxxxx, kdy doložena soudu byla pouze Smlouva o budoucí smlouvě o 
převodu obchodního podílu s datem 10. 12. 2010 mezi obžalovaným ing. Vxxxxx a společností Iron 

Capital  a.s.    zastoupenou  ing.  Zxxxxx,  jejímž  obsahem  je  závazek  uzavřít  smlouvu  o  převodu 
obchodního  podílu  obžalovaného  ve  společnosti  TOWER  OF  POWER  za  částku  38.000.000  Kč 
splatnou do  13.  12.  2010. Z obsahu  smlouvy  vyplývá,  že  zároveň  měla  být  společnosti TOWER  OF 
POWER poskytnuta půjčka na dostavbu FVE Držovice ve výši 202 milionů Kč + 20% DPH (?) (č. l. 
1899 - 1901).  Ke spolupráci se společností Novatex a.s. (svědek  Dxxxxx) pak v hlavním líčení dne 
20.  3.  2014  doložil  e-mail  ze  dne  14.  1.  2011  z 15:26  odeslaný  z adresy:  xxxxxxxxx@xxxxx.xxx  na 
adresy  xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx  a  TOWER  OF  POWER  obsahující  v příloze  Smlouvu  o  smlouvě 
budoucí kupní a směnku (č. l. 1895 - 1898). Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy do data 
28. 2. 2011 na 8785 kusů FV panelů s nominálním výkonem 1.669.150 Wp za cenu cca 2,9 milionů 
Euro  při  zajištění  směnkou  s dvojnásobnou  hodnotou  (cca  5,8  milionů  Euro)  a  osobním  avalem 
obžalovaného ing. Vxxxxx. 
K možné  dostavěnosti  FVE  Mondragone  (a  tedy  případné  věrohodnosti  svědka  Pxxxxx  či 
obžalovaného ing. Sxxxxx) pak v hlavním líčení dne 21. 3. 2014  doložil doklady týkající se této FVE 
(č.  l.  1902  -  1907).  Z těchto  vyplývá,  že  společnost  H-POWER  s.r.o.  měla  dodat  společnosti 
EKOSOLARIS  504.985  (Wp)  FV  panelů  o  výkonu  195W.  Tato  dodávka  je  přitom  na  faktuře 
označena dnem zdanitelného plnění 10. 1. 2011, kdy vystavena je dne 28. 1. 2011. 
V hlavním  líčení  dne  19.  3.  2014  tento  obžalovaný  doložil  přepis  výběru  SMS  na  jeho 
telefonním čísle 603 425 418, který předložil i možností shlédnutí v mobilním telefonu. Jednalo se o 
následující  SMS  zprávy.  Zpráva  odesílatele  ing.  Sxxxxx,  tel.  xxxxx,  ze  dne  4.  11.  2010,  21:44:55  – 
Nevím,  jak  chtějí  ti  debilové  garantovat  připojení.  Eon  už  nemá  kapacity  na  přípojky,  kdybych  to 
neupláceli, tak jsou naši zákazníci nahraní. To jsou jen keci, je tam hromada technických detailů, o 
kterých nemají tušení. Zpráva odesílatele Pxxxxx, tel. xxxxx, ze dne 6. 11. 2010, 18:53:27 – Teď volal 
Kxxxxx, smlouvy jim konečně přistály po kontrole ráno zašlou. Materiál s námi v po domluví. Pxxxxx 
garantoval, že ho má! Krásný večer J.P. Zpráva odesílatele Kxxxxx, tel. xxxxx, ze dne 14. 12. 2010, 
13:23:36  –  A  teď  už  vás  nechápu.  Vaše  dedukce,  že  vás  chce  někdo  o  něco  obrat,  jsou  liché. 
Absolutně  nekomunikujete.  Je  to  vaše  osobní  rozhodnutí.  Máme  pro  vás  materiál  na  dostavbu  naší 
FVE ovšem prosit vás nebudeme. Váš přístup je naprosto v rozporu se smlouvou. Zpráva odesílatele 
Dxxxxxa, tel. xxxxx, ze dne 18. 1. 2011, 8:48:14 – Pane ing. Vxxxxx, myslel jsem si, že jste seriózní 
člověk, ale teď vidím, Vaši pravou tvář. Váš právník pro mě  nic neudělal, tak nevím, proč bych mu 
měl  dlužit.  Nejsem  žádný  podvodník  a  nenechám  se  urážet,  zamyslete  se  nad  vaším  duševním 
zdravím. Ty 2 mil. jsou vaše a taky vám je vrátím. Dxxxxx a ze dne 8. 2. 2011, 13:53:22 – Jsem na 
jednání, zavolám později. Převod udělám ještě dnes.  
 
           Dne  19.  3.  2014  předložil  obžalovaný  ing.  Vxxxxx  i  „Projekt  FVE  3MW“  k dokladování 
skutečnosti, že původně počítal s jinou variantou výstavby než se společností EKOSOLARIS. Z těchto 
dokladů  –  prakticky  smluvní  dokumentace  výstavby  prostřednictvím  společnosti  MB  systém 
technology  s.r.o.  -  mimo  jiné  vyplývá,  že  tato  společnost  počítala  při  výpočtu  rentability  FVE 
Držovice  při  podmínkách  garantovaných  výkupních  cen  roku  2010  s celkovým  výnosem  cca  457 
milionů Kč za dobu 20 let, a to bez DPH. Mechanismus tohoto výpočtu je přitom obdobný jako při 
vyčíslení  škody  v této  věci  (zde  počítáno  s nižší  částkou  cca  444  milionů  Kč  při  zohlednění 
meziročního poklesu výkonu panelů). Fakticky lze uzavřít, že minimálně obžalovanému ing. Vxxxxx 
(z  hlediska  jeho  obhajoby)  musela  být  známa  tato  částka  jako  možný  zisk  a  v důsledku  možného 
poklesu výkupních cen pak i částka, která představuje možnou škodu v této věci. 
  

 
Obžalovaný ing. Sxxxxx uvedl k přečtené zprávě, že nedokáže určit, zda je pravdivá či nikoli. 
Sdělil,  že  zmíněné  telefonní  číslo  od  roku  2011  nepoužívá.  EKOSOLARIS  však  nikdy  nejednal  za 
investora  s E.ONem  nebo  ERÚ,  to  byla  záležitost  investorů.  Pokud  se  týká  nějaké  SMS  zprávy  o 
úplatcích,  tak  nikdy  nikomu  nebyly  žádné  finanční  prostředky  předány.  EKOSOLARIS  disponoval 
každý  rok  několika  desítkami  litrů  slivovice,  ale  ty  byly  pracovníky  společnosti  EKOSOLARIS 
používány pouze jako dar, nikoli úplatek.   
 
Obžalovaným ing. Dxxxxx byla v rámci důkazních návrhů předložena soudu dne 31. 12. 2013 
i e-mailová korespondence zahrnující celkem pět e-mailů, přičemž všechny byly od Zbyňka Čxxxxx (z 
adresy:  xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)  pro  obžalovaného  ing.  Dxxxxx  (adresa:  xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx). 
První  e-mail  byl  ze  dne  31.  12.  2010  v 9.33  hod.,  předmět  „FW:  reklamace“,  obsahující  v příloze 
reklamační protokol č. 2/34/2010 ze dne 30. 12. 2010 s jedním razítkem společnosti EKOSOLARIS 
bez podpisů (č. l. 1607 - 1608), který je s výhradou podpisů shodný doklady ve spise (č. l. 570). Další 
e-mail zaslal Čxxxxx obžalovanému ing. Žxxxxx a v kopii obžalovanému ing. Dxxxxx. Jednalo se o e-
mail ze dne 29. 12. 2010 v 14.30 hod., předmět „Držovice 3 Mw“, ve kterém Čxxxxx informuje ing. 
Žxxxxx  o  tom,  že  mu  zasílá  požadované  podklady  a  ostatní  je  na  ing.  Vxxxxx.  E-mail  obsahoval 
Zprávu  o  revizi  ing.  Jxxxxx  ze  dne  30.  11.  2010,  výpis  z katastru  nemovitostí  parcely  č.  607/1,  a 
Zprávu  o  výchozí  revizi  ing.  Dxxxxx  ze  dne  29.  12.  2010  na  výkon  FVE  2,9  MW  s počtem  panelů 
15.600 ks (č. l. 1609 - 1627). Tyto dokumenty jsou obsahově totožné s doklady ve spise (č. l. 726  - 
736). Další e-mail zaslal Čxxxxx ing. Dxxxxx dne 31. 12. 2010 v 9.59 hod. Předmětem e-mailu byl 
„FW:  před.protokol  Držovice“  a  v příloze  byl  přiložen  Protokol  o  předání  díla  FWE  1,655  MW 
Držovice ze dne 29. 12. 2010 s razítkem zhotovitele EKOSOLARIS bez podpisu (č. l. 1628 - 1629). 
Tento dokument je obsahově totožný s doklady ve spise (č. l. 773). V dalším e-mailu ze dne 31. 12. 
2010  v 8.20  hod.  s předmětem  „FW:  REVIZE  KOMPLET“  zaslal  Čxxxxx  ing.  Dxxxxx  Zprávu  o 
výchozí revizi ing. Dxxxxx ze dne 29. 12. 2010 na výkon FVE 1,655 MW s počtem panelů 8.710 ks 
(č. l. 1630 - 1635). Tento dokument je obsahově totožný (včetně oříznutí razítka) s doklady ve spise 
(č. l. 739 - 743). Poslední předložený e-mail od Čxxxxx ing. Dxxxxx je ze dne 29. 12. 2010 v 9.05 
hod.  s předmětem  „takto to  bude  na  revizi“  a  obsahuje  screenshot  obrazovky  počítače s technickými 
údaji (č. l. 1636). První a třetí e-mail byl Čxxxxx přeposlán krátce (v řádu minut) poté, co jej obdržel 
od odesilatele Kxxxxx z e-mailové adresy xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. 
 
Státním  zástupcem  byla  soudu  dne  14.  5.  2014  doručena  část  e-mailů,  týkajících  se 
projednávané věci, která byla zajištěna na datových nosičích při prohlídkách v jiné trestní věci (Policie 
ČR,  ÚOKFK,  expozitura  Hradec  Králové  sp.  zn.  OKFK-3262-471/TČ-2012  –  podvod  související 
s FVE Mondragone, č. l. 2018 - 2022), kdy část již byla popsána v souvislosti se záznamy e-mailové 
korespondence  zejména  ing.  Žxxxxx.  Jedná  se  o  e-mailovou  komunikaci  Martina  Dxxxxx  z adresy: 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx  v období  od  20.  10.  2010  (od  výzvy  ERÚ  –  ing.  Žxxxxx  k doplnění 
podkladů žádosti  o udělení licence) do 31. 12. 2010. Z této komunikace vyplývá, že již v počátcích, 
kdy  byla  domluvena  komunikace  s ERÚ  prostřednictvím  Zbyňka  Čxxxxx  (resp.  společnosti 
EKOSOLARIS),  docházelo  k zásahům  do  této  ze  strany  obžalovaného  ing.  Dxxxxx,  který  se 
iniciativně v této angažoval (arg. 20. 10. 2010 „zajedu na ERÚ doložit …“). Stejně tak je zjevné, že i v 
komunikaci se společností E.ON se opět angažuje tento obžalovaný (arg. 25. 11. 2010 „podal jsem 22. 
11.  přes podatelnu  E.ON …“).  Skutečnost,  že  ke  konci roku  2010  převzal  tuto  komunikaci  výlučně 
sám, je pak zjevná ze záznamu služebních e-mailů obžalovaného ing. Žxxxxx. Z hlediska zákonnosti 
podkladů  pro  případné  další rozhodování  (zejména licence) je  zajímavá  poznámka  v e-mailu  ze  dne 

16.  12.  2010  vztahující  se  k  rozhodnutí  stavebního  úřadu  Městského  úřadu  Prostějov  o  předčasném 
užívání  stavby,  kdy  toto  je  podmiňováno  alespoň  částečně  vizuálně  namontovanými  panely,  kdy 
z dokazování  je  zjevné,  že  k tomuto  vůbec  nedošlo.  Dne  29.  12.  2010  je  tímto  úřadem  vydáno 
rozhodnutí o zkušebním provozu, kterým uložil, že kolaudační souhlas lze vydat pouze po provedení 
zkušebního  provozu  i  s argumentací,  že stavba obsahuje soustavy  solárních  panelů. Tentýž  den (29. 
12. 2010) je v e-mailové komunikaci zmiňováno, že tento doklad bude dodatečně předán ing. Žxxxxx 
(evidentně je již kalkulováno s plánovanou schůzkou), když další specifikované doklady mají být ze 
strany  svědka  Zbyňka  Čxxxxx  zaslány  ing.  Žxxxxx  e-mailem.  E-mail  z 18.  12.  2010  reaguje  na 
předpokládanou dodávku panelů dne 20. 12. 2010 a koresponduje tak s údaji o předpokládané dodávce 
prostřednictvím  společnosti  Mapro.  Poslední  e-mail  ze  dne  31.  12.  2010  v 09:48  hodin  obsahuje 
požadavek na připravení předávacího protokolu na výkon 1,655 MW, když reaguje na e-mail od ing. 
Žxxxxx, který poukazuje na tento chybějící dokument. 
 
Z úředního záznamu  (č. l. 1158) a shromážděných podkladů příslušných hotelů (č. l. 1159  – 
1166) bylo prokázáno, že obžalovaný ing. Vxxxxx byl ubytován v Prostějově mimo jiné v termínu 28. 
12.  -  29.  12.  2010,  tedy  těsně  před  schůzkou  s ing.  Žxxxxx.  Skutečnost,  že  v odpoledních  hodinách 
dne 29. 12. 2010 se měl v Prostějově nacházet i ing. Dxxxxx, vyplývá z e-mailu ze dne 29. 12. 2010 
(č.  l.  2022).  Prakticky  lze  vyloučit,  že  by  nebyli  přítomni  i  na  stavbě  FVE  (jednání  se  zástupci 
společnosti    EKOSOLARIS,  případně  jinými  subjekty,  mohli  vést  kdekoli  jinde  –  obžalovaný  ing. 
Vxxxxx navíc doznal, že dne 30. 12. 2010 byl v sídle společnosti EKOSOLARIS), když jejich pobyt 
v Prostějově  s ohledem  na  jejich  bydliště  jinak  ztrácí  smysl,  a  museli  tak  znát  reálný  stav  této 
elektrárny i před schůzkou s obžalovaným ing. Žxxxxx. 
 
           K otázce věrohodnosti jednotlivých obžalovaných a svědků pak byly opatřeny doklady o stíhání 
jednotlivých  obžalovaných  či  svědků  v  dalších    trestních  věcech.  Z usnesení  o  zahájení  trestního 
stíhání  ze  dne  25. 2.  2014  (č.  l. 1913  -  1926)  bylo  prokázáno,  že  obžalovaný  ing.  Sxxxxx  společně 
mimo  jiné  se  svědky  ing.  Dxxxxx,  Jiřím  Pxxxxx  a  Bc.  Zdeňkem  Dxxxxx  je  stíhán  pro  obdobnou 
trestnou činnost, právně kvalifikovanou opět jako zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) 
trestního  zákoníku  (zčásti  dokonalý  a  zčásti  ve  stádiu  pokusu),  ve  vztahu  k FVE  společnosti 
Mondragone s.r.o. Opět mělo dojít k datu 31. 12. 2010 k vylákání licence a zde i protokolu o schválení 
výrobny k nedostavěné FVE. Z obžaloby Vrchního státního zastupitelství Olomouc, pobočka Brno, sp. 
zn.  3  VZV  4/2012,  nyní  spis  Krajského  soudu  v Brně  sp.  zn.  46  T  7/2013  (č.  l.  1927  -  2005),  bylo 
prokázáno, že obžalovaná ing. Fxxxxx společně mimo jiné se svědkem Bc. Luďkem Pxxxxx je stíhána 
pro obdobnou trestnou činnost ve vztahu k FVE společností Zdeněk-Sun s.r.o. a Saša-Sun s.r.o. Opět 
mělo  dojít  z její  strany  jednáním  úřední  osoby  dne  31.  12.  2010  k nedbalostnímu  zmaření  splnění 
důležitého úkolu s následkem škody velkého rozsahu.  
 
K právní  subjektivitě  zúčastněných  subjektů  jsou  obsahem  spisového  materiálu  i  výpisy 
z obchodního rejstříku společností EKOSOLARIS (č. l. 1243 - 1258), ESOKOM (č. l. 1259 - 1263) a 
TOWER OF POWER (č. l. 1264 - 1265). Z těchto bylo mj. prokázáno, že obžalovaný ing. Sxxxxx byl 
v době  od  12.  5.  2008  do  4.  7.  2011  předsedou  představenstva  společnosti  EKOSOLARIS. 
Obžalovaný ing. Vxxxxx je od 22. 9. 2010 doposud jednatelem společnosti TOWER OF POWER.   
 

Z písemného vyjádření ERÚ k předběžnému vyčíslení škody učiněného pro Policii ČR ze dne 
7. 5. 2012 (č. l. 784 - 789) bylo prokázáno, že od 1. 1. 2011 došlo ke snížení výkupních cen elektřiny 
z obnovitelných  zdrojů  z  12.150  Kč/MWh  na  5.500  Kč/MWh.  Rozdíl  ve  výnosech  společnosti 
TOWER  OF  POWER  v závislosti  na  uvedení  výrobny  FVE  Držovice  do  provozu  v roce  2010  nebo 
2011 za dobu garantované životnosti FVE činí 239.600.000 Kč. Zákonem č. 330/2010 Sb. ze dne 3. 
11.  2010  se  však  s účinností  od  1.  3.  2011  vztahuje  podpora  elektřiny  vyrobené  slunečním  zářením 
pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně s výkonem do 30 kWp umístěné na střešní konstrukci nebo 
na  obvodové  zdi  budovy,  a  z toho  důvodu  by  společnosti  TOWER  OF  POWER  v případě  uvedení 
FVE Držovice do provozu po datu 1. 3. 2011 zvýhodněná výkupní cena nenáležela.  
 
 
Soud i s ohledem na personální a faktickou provázanost provedl dokazování připojenými spisy 
Krajského  soudu  v Brně  sp.  zn.   62  A  78/2012  a  sp.  zn.  62  A  79/2012  (obsahujícími  správní  spisy 
ERÚ týkající se správního řízení o udělení licence nejen FVE Držovice, ale i společnosti Mondragone 
s.r.o.)  kdy  bylo  prokázáno,  že  i  v případě  této  FVE  (Mondragone)  stavěné  opět  společností 
EKOSOLARIS došlo ke snížení výkonu ke konci roku 2010 a licence č. 13753/2010 byla vydána dne 
31.  12.  2010.  I  tento  spis  pak  obsahuje  obdobný  mechanismus  snahy  o  dokladování  existence  FV 
panelů, tedy opět reklamační protokol, jak byl popsán již výše. Popsané skutečnosti minimálně zčásti 
korespondují  s obhajobou  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  o  obdobnosti  jednání  a  mechanismu  vzniku 
reklamačních  protokolů,  kdy  nasvědčují  spíše  vzniku  tohoto  postupu  (nikoli  faktického  využití)  ve 
skupině osob spojených se společností EKOSOLARIS než přímo s obžalovaným ing. Vxxxxx či ing. 
Dxxxxx. 
      
 
Na  základě  shora  provedeného  dokazování  dospěl  soud  k jednoznačnému  závěru,  že 
obžalovaní se dopustili trestného jednání tak, jak je výše uvedeno, a proto je uznal vinnými  v  rozsahu 
popsaném ve výrokové části rozsudku. Soud vycházel především z částečného doznání obžalovaných 
ing. Sxxxxx a ing. Žxxxxx v kontextu se svědeckými výpověďmi a zejména listinnými důkazy. Každý 
z provedených  důkazů  hodnotil  soud  jednotlivě,  a  to  zejména  z hlediska  toho,  které  významné 
skutečnosti  jsou  jím  prokázány.  Jednotlivé  důkazy  pak  hodnotil  v celkovém  kontextu  a  dospěl 
k závěru,  že  tyto  na  sebe  vzájemně  navazují  a  tvoří  tak  logický  řetěz  důkazů,  který  přesvědčivě 
prokazuje vinu obžalovaných. Z provedených svědeckých výpovědí a zejména listinných důkazů je tak 
zřejmý i rozsah jejich jednání. 
 
      
Z výše  popsaných  důkazů  tak  bylo  nejprve  obecně  k výstavbě  FVE  Držovice  a  vlastnímu 
licenčnímu  řízení  (do  stádia  předcházejícího  vlastní  trestné  činnosti)  prokázáno,  že  dne  29.  9.  2010 
byla  uzavřena  Smlouva  o  dílo  č. 34/2010  mezi  společností  TOWER  OF  POWER,  zastoupenou 
obžalovaným ing. Jaroslavem Vxxxxx, a společností EKOSOLARIS,  zastoupenou obžalovaným ing. 
Zdeňkem Sxxxxx (dále jen SOD). Předmětem této smlouvy byla výstavba FVE Držovice o výkonu 3 
MW včetně trafostanice a přípojky do distribuční soustavy s tím, že dílo mělo být dokončeno do 26. 
11. 2010.  Dne 13. 10. 2010 společnost TOWER OF POWER podala na ERÚ žádost o vydání licence 
na  výrobu  elektřiny,  přičemž  oprávněnou  osobou  jednat  za  ERÚ  v daném  správním  spise  byl 
obžalovaný  ing.  Ladislav  Žxxxxx,  specialista  Odboru  licencí,  a  Bc.  Luděk  Pxxxxx,  ředitel  Odboru 
licencí, posléze i obžalovaná ing. Ilona Fxxxxx, z titulu zastupování (oprávnění k podpisu licencí) Bc. 
Pxxxxx. Tyto skutkové závěry vycházející zejména z listinných důkazů nebyly ze strany obžalovaných 
fakticky  napadány,  mimo  obžalovanou  ing.  Fxxxxx,  která  zpochybnila  tu  skutečnost,  že  by 

zastupovala  ředitele  odboru  licencí  Bc.  Pxxxxx.  Z provedeného  dokazování  (zejména  výslechy 
svědků) je přitom jednoznačné, že tuto činnost vykonávala, a to nejen v rozsahu podpisu případných 
licencí, a za tuto byla i honorována (v rozsahu osobního ohodnocení). 
 
      
V následujícím  časovém  období  probíhala  průběžně  realizace  FVE  Držovice  a  příprava 
podkladů  ke  stavebnímu  řízení,  licenčnímu  řízení  a  připojení  FVE  k rozvodné  soustavě.  Je  zcela 
evidentní,  že  k termínu  dokončení  dle  SOD  FVE  Držovice  dokončena  nebyla.  Podle  stavebního 
deníku ke dni 6. 12. 2010 chyběly na FVE Držovice všechny fotovoltaické panely, 91 ks měničů, 30 
ks  RX  rozvaděčů,  rozvaděče  do  části  NN  trafostanic.  V  průběhu  prosince  2010  byly  ještě 
zkompletovány trafostanice a byly dokončeny rozvody NN, avšak stále chyběly všechny fotovoltaické 
panely  a  některé  rozvaděče  a  měniče.  Zásadní  problém  byl  zjevně  s dodávkou  FV  panelů.  Zde  se 
následně  liší  obhajoba  obžalovaných  ing.  Sxxxxx  a  ing.  Vxxxxx  (a  na  něm  závislé  obhajoby  ing. 
Dxxxxx),  kdo  měl  mít  toto  v konečném  důsledku  na  starosti  (jak  fyzické  zajištění  tak  zejména 
financování).  Ze  SOD  vyplývá,  že  toto  měla  fyzicky  zajišťovat  společnost  EKOSOLARIS  a  takto 
pravděpodobně v počátcích i bylo postupováno, když dne 11.12. 2010  byla uzavřena kupní smlouva 
mezi  společností  Suninvest  a  společností  EKOSOLARIS,  kdy  předmětem  smlouvy  byla  dodávka 
15.795  ks  fotovoltaických  panelů  značky  Suntech  STP  190  s  plánovanou  postupnou  dodávkou 
fotovoltaických  panelů  ve  dnech  14.12.  2010  až  17.12.  2010  za  částku  4.621.617  EURO.  K 
této dodávce nedošlo, neboť kupující, společnost EKOSOLARIS, neuhradila kupní cenu a náklady na 
dopravu  v souladu  s čl.  II.  odst.  2,  3  a  4 kupní  smlouvy.  Z tohoto  důvodu  společnost  Suninvest 
nedodala na FVE Držovice ani jeden fotovoltaický panel. Za situace, kdy bylo zjevné, že k dodávce od 
společnosti  Suninvest  nedojde,  začalo  vyjednávání  s dalšími  společnosti,  kdy  nejnadějnější  bylo  se 
společností Mapro. 
 
       
Z hlediska  obhajoby  těchto  obžalovaných  (kdo  měl  mít  co  na  starost  a  jakým  způsobem 
případná jednání vedl či naopak mařil) je nutno uvést, že tato sice není zcela irelevantní (teoretická 
vědomost či spíše nevědomost o reálném stavu k datu 30. 12. 2010), ovšem rozhodně není zásadní, 
když  je  nutno  zohlednit  jaké  jednání  a  fakticky  v jaké  době  je  jim  kladeno  za  vinu.  Tedy  jednání 
prakticky v posledních dnech roku 2010 (30. – 31. 12. 2010).  
 
      
Z hlediska trestného jednání (minimálně skupiny obžalovaných – ing. Sxxxxx, ing. Vxxxxx a 
ing. Dxxxxx) je zásadní podíl jednotlivých obžalovaných na situaci, která vedla k vydání licence ERÚ 
v souvislosti  s jednáním  s obžalovaným  ing.  Žxxxxx  a  na  toto  nepřímo  navazující  jednání 
s pracovníky společnosti E.ON s úmyslem získat doklad o „prvním paralelním připojení“. 
 
      
Na  základě  obhajoby  jednotlivých  obžalovaných  je  možno  vytvořit  minimálně  dvě  základní 
verze  následující  skutkového  děje.  Obhajoba  obžalovaného  ing.  Sxxxxx  je  postavena  na  nulovém 
podílu  na  jednání  s pracovníky  ERÚ  či  společnosti  E.ON  v inkriminovaných  dnech,  kdy  své  vlastní 
jednání  spočívající  ve  vědomém  (minimálně)  podepsání  nepravdivých  dokladů  vysvětluje  snahou 
(jakkoli)  ukončit  spolupráci  s investorem  FVE  Držovice  a  ochránit  tak  zájmy  společnosti,  kterou 
zastupoval.  Tato  verze  tedy  prezentuje  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  a  potažmo  i  obžalovaného  ing. 
Dxxxxx jako osoby, které tyto realitě neodpovídající doklady vytvořily či minimálně iniciovaly jejich 

vytvoření.  Naopak  verze  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  (a  fakticky  i  spoluobžalovaného  ing.  Dxxxxx), 
spočívající v jejich uvedení v omyl ze strany dalších osob, prezentuje jako osobu vytvářející falešné 
podklady  právě  obžalovaného  ing.  Sxxxxx  v naznačené  součinnosti  s obžalovaným  ing.  Žxxxxx. 
Nelze přehlédnout, že ze strany obžalovaných ing. Vxxxxx a  ing. Dxxxxx je prezentováno, že to byl 
právě spoluobžalovaný ing. Žxxxxx, který je dne 30. 12. 2010 „uvedl v omyl“ o částečné kompletaci 
FVE Držovice a fakticky dal impuls k postupu, za který jsou stíháni. 
 
      
Soud  v konečném  důsledku  nepovažuje  za  reálnou  ani  jednu  z těchto  verzí,  respektive  ne 
v rozsahu,  který  by  vylučoval  trestní  odpovědnost  jednotlivých  obžalovaných,  když  z provedených 
důkazů má za prokázaný následující skutkový děj ke konci roku 2010:  
 
      
Podle interních instrukcí ERÚ u FVE s výkonem nad 1 MW měla být před vydáním licence ke 
konci  roku  2010  provedena  předběžná  prohlídka  elektrárny  za  účelem  zjištění,  zda  elektrárna  je 
skutečně  dokončena  v souladu  s dokumentací  předloženou  žadatelem  do  správního  spisu.  Z logiky 
věci vyplývá, že tato kontrola mohla být prováděna až poté, co žadatel deklaroval úplnou dokončenost. 
Za této situace měl dne 30. 12. 2010  obžalovaný ing. Ladislav Žxxxxx provést předběžnou prohlídku 
FVE  Držovice.  Je  zjevné,  že  takto  jednal  na  základě  pravděpodobně  telefonnické  komunikace 
s některým ze zástupců žadatele, když e-mailová komunikace ze dne 29. 12. 2010 tento údaj (o plné 
dokončenosti) explicitně neobsahuje, a to po doložení (části) chybějících podkladů dne 29. 12. 2010. 
Ačkoliv  ing.  Ladislav  Žxxxxx  absolvoval  vysokoškolské  vzdělání  v oboru  raketové  a  radiolokační 
techniky,  měl  dlouholeté  zkušenosti  s prací  na  Odboru  licencí  ERÚ,  také  měl  i  zkušenosti 
s prohlídkami fotovoltaických elektráren a měl k dispozici příslušné podklady spisového materiálu (k 
přesné  identifikaci  FVE  Držovice),  tuto  kontrolu  dne  30.  10.  2010  provedl  zcela  nedbale,  když  dle 
vlastních  údajů  se  na  místě  spletl  a  při  této  předběžné  kontrole  považoval  dvě  vedle  sebe  stojící 
fotovoltaické elektrárny (z nich jednu kompletně dostavěnou) za jeden celek, tedy jednu elektrárnu, a 
v důsledku tohoto omylu učinil pak zcela chybný závěr, že FVE Držovice je dokončená pouze z cca 
jedné  poloviny.  Zde  vycházel  z rozestavěnosti,  kdy  jím  vnímaná  cca  ½  (fakticky  FVE  Držovice) 
neměla  nainstalovány  žádné  fotovoltaické  panely  a  druhá  ½  (fakticky  samostatná  FVE  společnosti 
FVE 36 s.r.o.) byla zcela dokončená.  
 
       
Věrohodnost této verze skutkového děje je, mimo popsané údaje vztahující se k jeho erudici, 
značně  problematická  i  s ohledem  na  to,  že  při  následném  interním  šetření  dané  události  na  ERÚ  
opakovaně  měnil  svoji  verzi  události,  kdy  za  situace,  kdy  byl  seznámen  se  skutečností,  že  na  FVE 
Držovice  není  nainstalován  ani  jeden  panel,  uvedl,  že  ho  zřejmě  žadatelé  podvedli  a  dovezli  ho  na 
jinou elektrárnu, která byla osazena cca polovinou panelů, přitom původně měl být na místě sám apod. 
Stejně tak problematické jsou jeho údaje o jeho dalším jednání v uvedený den (FVE Mondragone a její 
dostavěnost). Z výpisu z katastru nemovitostí k parcele s FVE Držovice, který mu byl zaslán svědkem 
Zbyňkem  Čxxxxx  e-mailem  dne  29.  12.  2010,  mimo  jiné  vyplývá  i  věcné  břemeno  chůze  a  jízdy 
společnosti  FVE  36  s.r.o.  což  jednoznačně  svědčí  pro  blízkost  (faktickou  návaznost)  odlišné  FVE 
(kterou ovšem údajně nebyl schopen na místě odlišit). Soud přes všechny výše uvedené pochybnosti 
akceptoval tuto skutkovou verzi, když tuto je nutno vnímat ve skutkových pochybnostech (ve vztahu 
k verzím týkajícím se úlohy tohoto obžalovaného), tedy za použití procesní zásady „in dubio pro reo“, 
za pro něj, a nutno konstatovat, že i pro ostatní obžalované jí dotčené,  nejpříznivější.  Mimo verze 
vlastního  omylu  totiž  přichází  do  úvahy  teoretická  verze  jeho  uvedení  v omyl,  jak  ji  prezentoval 

v rámci  interního  šetření  ERÚ,  ovšem  následně  jím  i  všemi  dalšími  zainteresovanými  obžalovanými 
vyloučená a nemající tak oporu v provedeném dokazování,  byť logicky by byla nejpravděpodobnější 
(fakticky  by  fyzicky  FVE  neviděl  a  vycházel  by  z údajů  ostatních  obžalovaných  a  právě  pro  toto 
porušení  povinností  –  neshlédnutí  a  neověření  reálného  stavu,  by  se  snažil  tuto  situaci  popřít  jím 
prezentovaným způsobem). Tato varianta by ovšem byla nepříznivější (nikoli z hlediska vlastní trestní 
odpovědnosti,  ta  by  zůstala  ve  své  podstatě  stejná:  mimo  využití  omylu  by  se  jednalo  o  uvedení 
v omyl, ale z hlediska vnímání vyšší aktivity všech obžalovaných) pro ty obžalované, kteří jej v omyl 
měli  uvést,  a  samozřejmě  i  pro  obžalovaného  ing.  Žxxxxx  samotného  (kdy  tento  by  se  „mýlil“  za 
situace, kdy by byl upozorněn na problematiku neúplné dostavěnosti a měl by tedy postupovat s větší 
pečlivostí). Jako poslední pak přichází do úvahy verze vědomého nezákonného jednání (a to případně i 
s variantou  úplatku  apod.).  Tato  poslední  verze,  tedy  pokud  by  obžalovaný  ing.  Ladislav  Žxxxxx 
jednal  úmyslně,  ve  verzi  naznačované  obžalovaným  ing.  Vxxxxx,  tedy  i  v nějaké  formě  dohody 
zejména s obžalovaným ing. Sxxxxx, vykazuje logickou nesrovnalost v tom, že v takovém případě by 
mu nic nebránilo prezentovat na ERÚ, že FVE Držovice je zcela dokončená a hlavně by byla zbytečná 
i  následná  (samostatná)  komunikace  s dalšími  obžalovanými  (ing.  Vxxxxx  a  ing.  Dxxxxx),  kdy  by 
nemohl  vědět,  jak  tito  zareagují  na  jím  prezentované  zjevné  nepravdy  (o  umístění  ½  FV  panelů). 
Nepřímo proti logice této varianty předchozí dohody (s pracovníkem ERÚ) svědčí i nedostatek další 
dohody (s pracovníky E.ON). 
 
      
V daném případě obžalovaný ing. Žxxxxx na místě kontroly zjistil rozpor předložených údajů 
(e-mailem  ze  dne  29.  12.  2010)  s reálným  stavem  a  tento  nijak  neverifikoval  (nenafotil,  nesepsal 
záznam apod.), když právě tato situace, rozpor mezi reálným a formálně deklarovaným stavem, byla 
důvodem  existence  tohoto  typu  kontroly.  Tedy  musel  vnímat,  že  má  všechny  předpoklady  pro 
negativní  rozhodnutí  o  licenci  či  minimálně  o  nařízení  ohledání  k odstranění  rozporů,  pokud 
doručením  podkladů  dne  29.  12.  2010  (když  tyto  neobsahují  předávací  protokol,  tedy  doklad  o 
majetkovém  vztahu  k výrobě  elektřiny,  jak  byl  vyžadován  výzvou  ze  dne  11.  11.  2010  v rámci 
rozhodnutí  o  přerušení  řízení  se  lhůtou  60-ti  dnů,  když  tento  rozhodně  nemohla  nahradit  samotná 
SOD) vůbec došlo k odpadnutí překážky, pro niž bylo řízení přerušeno,  a tedy k pokračování v řízení. 
Zde je navíc diskutabilní, zda formálně došlo vůbec k pokračování v daném řízení, když ustanovení § 
65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v tehdy platném znění vyžaduje minimálně záznam do 
spisu  a  tento  učiněn  nebyl.  Místo  toho  naopak  dochází  ke  kontaktu  s žadatelem  a  tomuto  fakticky 
v rozporu  s pokyny  vedení  ERÚ,  jak  v takových  případech  postupovat,  nabízí  variantu  možného 
řešení, tedy obžalovaný ing. Žxxxxx vědomě porušuje své povinnosti. 
 
       
Následuje  (po  obhlídce  FVE  Držovice)  schůzka  obžalovaného  ing.  Ladislava  Žxxxxx  
s obžalovanými  ing.  Jaroslavem  Vxxxxx  a  ing.  Martinem  Dxxxxx  ze  společnosti  TOWER  OF 
POWER  v restauraci  v obchodním  domě  TESCO  v  Prostějově.  I  zde  se  liší  verze  obžalovaných  o 
důvodech (částečně i prvotním místě) této schůzky. Obžalovaný ing. Vxxxxx prezentuje tuto schůzku 
jako  předem  domluvenou  ing.  Sxxxxx  a  tento  naopak  svoji  účast  vysvětluje  žádostí  ing.  Vxxxxx  o 
případné zodpovězení odborných dotazů (prvotně na FVE, kdy k této disponoval klíči apod.). Je třeba 
dodat,  že  schůzka  se  zástupci  investora  (či  kohokoli  dalšího)  byla  u  těchto  předběžných  prohlídek 
zcela  neobvyklá  (ve  své  podstatě  protismyslná,  když  smyslem  těchto  „přepadových“  kontrol  bylo 
nestranně  dokumentovat  reálný  stav  FVE),  což  potvrdili  i  další  zaměstnanci  ERÚ.  Tato  skutečnost 
zjevně  svědčí  pro  snahu  vytvořit  situaci,  možnost  setkání,  kde  bude  možné  prezentovat  něco,  co 
umožní získat licenci do konce roku 2010 a to ze strany zejména investora. Jinak by daná schůzka byla 

nelogická a nesmyslná (zbytečná) za situace, kdy zejména obžalovaným ing. Sxxxxx, ing. Vxxxxx a 
ing. Dxxxxx je známo, že FVE Držovice nesplňuje elementární podmínku pro získání licence (nemají 
k dispozici  žádné  FV  panely).  Přes  toto  vše  zmíněné  k ní  zjevně  za  souhlasu  všech  zúčastněných 
došlo.  Ve  své  podstatě  ne  zcela  logická  by  byla  i  účast  ing.  Vxxxxx  a  ing.  Dxxxxx,  v případě  jimi 
prezentované obhajoby, bez dalších osob. Obžalovaný ing. Vxxxxx, který svým procesním postupem 
znemožnil, aby mu byly kladeny otázky, které by mohly odstranit právě zjevné nelogičnosti a rozpory 
v jeho údajích, zde v rámci svého prohlášení uvedl, že od ing. Sxxxxx dostal podklady a s těmito jeli 
(s ing. Dxxxxx, který převzal doklady) na jednání s obžalovaným ing. Žxxxxx, kterému tyto informace 
předal. Z logiky věci to měl přitom být právě ing. Sxxxxx, kdo by měl vysvětlovat a snažit se zajistit 
vše pro vhodný výsledek, ovšem tento při vlastním jednání přítomen nebyl a čekal o patro níže v této 
restauraci na výsledky schůzky společně se zaměstnanci společnosti EKOSOLARIS Zbyňkem Čxxxxx 
a Bc. Zdeňkem Dxxxxx. Tito svoji účast na místě potvrdili, kdy zejména účast Bc. Dxxxxx svědčí pro  
možné  další  jednání  s obžalovaným  ing.  Žxxxxx  ohledně  FVE  Mondragone  (viz  i  případné  další 
listinné  důkazy),  kterou  měl  tento  svědek  na  starosti,  když  jeho  účast  ve  vztahu  k FVE  Držovice 
neměla  význam.  Právě  skutečnost,  že  obžalovaný  ing.  Sxxxxx  nebyl  plnohodnotně  této  schůzce 
přítomen, svědčí spíše pro variantu, že nebyl jejím organizátorem, případně osobou, která měla záměr 
s ing.  Žxxxxx  komunikovat  ve  smyslu  získání  licence  pro  FVE  Držovice.  Tento  závěr  nepřímo 
podporuje i e-mailová komunikace svědka Zbyňka Čxxxxx s obžalovaným ing. Žxxxxx ze dne 29. 12. 
2010, kdy tento poukazuje na to, že další komunikace je již na investorovi. Obžalovaný ing. Dxxxxx, 
který  taktéž  svým  procesním  postupem  znemožnil,  aby  mu  byly  kladeny  otázky,  které  by  mohly 
odstranit  zjevné  nelogičnosti  a  rozpory  v jeho  údajích  (případně  mezi  jeho  údaji  a  údaji  zejména 
dalších  obžalovaných),  zde  v rámci  své  výpovědi  v přípravném  řízení  uvedl,  že  byl  přítomen  až  na 
konci  uvedené  schůzky,  kdy  mu  byly  nadiktovány  požadavky  na  další  dokumenty,  které  je  třeba 
předložit  k žádosti,  tedy  popřel  svoji  plnohodnotnou  účast.  Z  výpovědi  obžalovaného  ing.  Žxxxxx 
přitom  vyplývá,  že  jednal  se  2  muži,  z nichž  jeden  byl  ing.  Vxxxxx  a  druhý  (i  v souladu  s údaji 
obžalovaného  ing.  Vxxxxx,  kdo  přebíral  ve  společnosti  EKOSOLARIS  podklady)  musel  být  právě 
ing. Dxxxxx. Skutečnost, že s ing. Žxxxxx jednali právě obžalovaní ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx mimo 
údajů  dalších  svědků  nepřímo  vyplývá  (s  ohledem  na  obecnou  nepravdivost  dalších  údajů)  i  z 
Rozkladu společnosti TOWER OF POWER proti rozhodnutí předsedy ERÚ ze dne 19. 1. 2011, kde je 
uvedeno,  že  jednání  se  zúčastnil  jak  ing.  Jaroslav  Vxxxxx,  tak  i  ing.  Martin  Dxxxxx.  Údaje 
obžalovaného  ing.  Dxxxxx  pak  vykazují  značně  problematickou  věrohodnost  i  s přihlédnutím 
k údajům obžalovaného ing.  Vxxxxx, který jej jednoznačně identifikuje jako osobu, která s ním byla 
dne 30. 12. 2010 ve společnosti EKOSOLARIS a odtud jela na schůzku s obžalovaným ing. Žxxxxx, 
což má i nespornou logiku v dalším popisu, když právě tento obžalovaný pro něj představoval jistého 
garanta  z hlediska  technické  zdatnosti  a  nezávislosti  na  společnosti  EKOSOLARIS,  a  to  za  situace, 
kdy on sám (ing.  Dxxxxx) tuto plnohodnotnou účast popírá (viz náhodná vědomost o schůzce, účast 
na krátký okamžik apod.). 
 
       
V rámci této schůzky, poté, co ing. Ladislav Žxxxxx předestřel ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx jím 
údajně vnímané skutečnosti (tedy zkompletování pouze ½ FVE při ustálení skutkového děje na tomto 
omylu obžalovaného ing. Žxxxxx), ing. Vxxxxx a ing.  Dxxxxx využili tohoto omylu ing.  Žxxxxx a 
předložili mu Reklamační protokol č. 1/34/2010, podle kterého společnost EKOSOLARIS, zastoupená 
ing.  Zdeňkem  Sxxxxx,  reklamovala  vůči  dodavateli  -  společnosti  Suninvest,  zastoupené  Jürgenem 
Bxxxxx, 3.600 ks vadných FV panelů, které byly údajně dodány a namontovány 14. 12. 2010, přičemž 
reklamace měla proběhnout již dne 15. 12. 2010, kdy dodavateli bylo vráceno celé množství těchto 
panelů. Předložení tohoto dokumentu vyplývá jak z výpovědi ing. Ladislava Žxxxxx, tak opět nepřímo 

i z Rozkladu společnosti TOWER OF POWER (i když tento je soudem vnímán jako účelový popis ne 
zcela  pravdivých  okolností),  kde  je  prezentováno,  že  tento  reklamační  protokol  byl  ing.  Žxxxxx 
předložen  na  osobním  jednání  na  místě  instalace  FVE.  Přestože  tento  rozklad  obsahuje  zjevně 
nepravdivé  údaje,  pomine-li  soud  místo  předání,  je  zde  souhlasné  vyjádření  předání  reklamačního 
protokolu již dne 30. 12. 2010, a to právě osobami obžalovaných ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx, kteří si 
ale  museli  být  vědomi  skutečnosti,  že  obsah  tohoto  dokladu  je  nepravdivý  (reklamace  nikdy 
nedodaných  FV  panelů,  bez  ohledu  na  možný  fyzický  stav  FVE).  Zde  opět  nelze  přehlédnout,  že 
v rámci  své  obhajoby  se  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  i  ing.  Martin  Dxxxxx  ve  svých  výpovědích  vyhnuli 
vysvětlení, proč a od koho dostal ing. Ladislav  Žxxxxx tento reklamační protokol. Obžalovaný ing. 
Dxxxxx údajně přišel až ke konci a obžalovaný ing.  Vxxxxx poskytoval údaje (a doklady), které mu 
předal spoluobžalovaný ing. Sxxxxx. 
 
     
 K vlastnímu  reklamačnímu  protokolu  je  nutno  uvést,  že  tento  má  vzdáleně  reálný  základ, 
protože  dne  11.  12.  2010  byla  uzavřena  kupní  smlouva  mezi  společností  Suninvest  a  společností 
EKOSOLARIS na dodávku uvedených FV panelů s tím, že skutečně dle této smlouvy měla být první 
část  panelů  dodána  již  14.  12.  2010.  Vzhledem  k tomu,  že  kupující  společnost  EKOSOLARIS  v 
rozporu  s uzavřenou  smlouvou  neuhradila  vystavené  faktury  za  dopravu  a  za  samotné  FV  panely, 
společnost Suninvest nedodala na FVE Držovice ani jeden FV panel. Provedeným dokazováním pak 
bylo jednoznačně prokázáno, že podpis Jürgena Bxxxxx na reklamačním protokolu byl padělán, když 
svědek  Jürgen  Bxxxxx  sám  potvrdil,  že  tento  doklad  poprvé  viděl  až  při  svém  výslechu  v rámci 
přípravného řízení a vysvětlil i tu skutečnost, že padělatel neznal jeho podpis.  
 
       
Opět lze vnímat odlišnou obhajobu ve vztahu k vytvoření tohoto zjevně padělaného dokladu. 
Obžalovaný ing. Vxxxxx jako jediný údaj o FV panelech z Německa (pomine-li soud popření údajů 
ing. Sxxxxx o svém zapojení do tohoto obchodu) uvedl, že o tomto se zmiňoval ing. Sxxxxx v rámci 
zmaření dodávky firmou Mapro (tedy jako o budoucí dodávce po termínech, které jsou v reklamačním 
protokolu  uváděny  jako  termín  dodávky  či  reklamace)  a  ing.  Dxxxxx  se  k prvému  reklamačnímu 
protokolu prakticky nevyjádřil. Obžalovaný ing. Zdeněk Sxxxxx doznal, že reklamační protokol, který 
obsahoval  nepravdivé  údaje,  podepsal  za  společnost  EKOSOLARIS,  podpis  Jürgena  Bxxxxx  na 
reklamačních  protokolech  ovšem  nepadělal  a  v okamžiku,  kdy  je  podepisoval,  tak  tam  tento  podpis 
nebyl. Podle výpovědi ing. Sxxxxx to byl naopak ing. Dxxxxx, který připravil reklamační protokoly, 
aby bylo možné v případě dodávky od společnosti Suninvest panely formálně reklamovat a vrátit zpět 
dodavateli,  a  to  údajně  z  důvodu,  že  seženou  panely  od  jiného  dodavatele,  když  nevěděli,  jestli 
seženou  půlku  nebo  celé  3  MW.  K tomuto  jednání  přitom  mělo  dojít  před  schůzkou  s ing.  Žxxxxx. 
Tyto  údaje  jsou  zjevně  nelogické  a  soud  tuto  část  výpovědi  obžalovaného  ing.  Sxxxxx  vnímá  jako 
účelovou  snahu  prezentovat  jiný  než  reálný  důvod  vzniku  těchto  (obou)  reklamačních  protokolů. 
Těžko  lze,  v případě  faktického  dodání  (na  které  ovšem  nejsou  peníze)  očekávat,  že  tuto  (novou) 
dodávku nějak nahradí doklady o údajně reklamované zcela jiné dodávce. Tento reklamační protokol 
(a totéž platí i pro onen následný) by těžko  mohl obstát ve vztahu k jakémukoli jednání se společností 
Suninvest. Je  zjevné,  že  tyto  protokoly  mohly  sloužit  jako jakýsi  doklad  existence  panelů  pouze  ve 
vztahu  k třetímu  subjektu,  a  to  je  jediný  logicky  vysvětlitelný  důvod  jejich  vzniku,  který  musel  být 
všem,  kteří  s těmito  doklady  manipulovali  a  znali  situaci  s reálnými  dodávkami,  zjevný.  Dle  názoru 
soudu tento doklad nemohl, i s ohledem na náhradní plnění, představovat podklad pro jednání s jinými 
subjekty v rámci dodatečné realizace FVE a byl tak zjevně určen výlučně k deklarování nepravdivých 
údajů  ERÚ  a  následný  reklamační  protokol  i  společnosti  E.ON.  Vzhledem  k okolnosti,  že  obdobný 

postup  ohledně  reklamace  FV  panelů  použila  společnost  EKOSOLARIS  i  u  výstavby    FVE 
společnosti  Mondragone  v  Prostějově,  jak  dokládá  ve  spise  založená  Výzva  k odstranění  záručních 
vad  společnosti  EKOSOLARIS,  lze  dovozovat,  že  vytvoření  zcela  padělaného  Reklamačního 
protokolu  č.  1/34/2010  bylo  nápadem  ať  již  přímo  ing.  Zdeňka  Sxxxxx,  či  někoho  z jeho  okolí  ve 
společnosti EKOSOLARIS, jeho realizace musela proběhnout v okruhu těchto tří obžalovaných a další 
prezentace s vědomím nepravdivosti uváděných údajů (v období 14. – 15. 12. 2010 nedošlo k montáži 
ani odstraňování FV panelů a tím pádem ani k jejich reklamaci) je evidentně dílem obžalovaných ing. 
Vxxxxx a ing. Dxxxxx.  
 
       
Z provedených  důkazů  má  soud  za  prokázané,  že  obžalovaní  ing.  Vxxxxx  a ing.  Dxxxxx  na 
této  schůzce  měli  k dispozici  doklady  k celkovému  předpokládanému  výkonu  FVE  (3  MW),  když 
jejich část již byla zaslána ERÚ dne 29. 12. 2010. Zúčastnění obžalovaní toto shodně potvrzují, když 
uvádí, že tyto byly obžalovaným ing. Žxxxxx odmítnuty právě pro jím vnímanou nedokončenost FVE. 
Proto je diskutabilní doba vzniku a prezentace daného prvního reklamačního protokolu připraveného 
na  výkon  zhruba  odpovídajícímu  následnému  náhodnému  omylu  obžalovaného  ing.  Žxxxxx.  Pokud 
bude  soud  vycházet  z  varianty,  že  by  tento  doklad  vznikl  již  předem  (viz  údaje  obžalovaného  ing. 
Sxxxxx)  s úmyslem  shodné  argumentace  (1/2  kompletace),  je  nutno  pravděpodobnost  této  náhody 
vnímat jako ne příliš reálnou. Není však vyloučeno, aby tento doklad vznikl v průběhu schůzky s ing. 
Žxxxxx poté, co tento prezentoval své vnímání situace. Sám tento doklad totiž obsahuje ve vztahu ke 
skutkovému  ději,  který  by  měl  pro  verzi  obžalovaných  dokladovat,  několik  rozporných  (a  ve  své 
podstatě nesmyslných) údajů, kdy tato skutečnost svědčí pro jistou chaotičnost (v důsledku nedostatku 
času  a  klidu)  při  jeho  vytvoření.  V konečném  důsledku,  kdy  soud  není  schopen  objektivně  uzavřít 
přesné okolnosti jeho vzniku, pro skutkový děj lze z provedených důkazů uzavřít, že tento nepravdivý 
doklad  vznikl  za  součinnosti  ing.  Sxxxxx,  který  si  musel  být  shodně  jako  spoluobžalovaní  ing. 
Vxxxxx a ing. Dxxxxx vědom jeho nepravdivosti, kdy zbývající obžalovaní jej předložili ing. Žxxxxx. 
(Obdobný  mechanismus  je  pak  ve  vztahu  k druhému  reklamačnímu  protokolu,  který  byl  předložen 
zaměstnancům společnosti E.ON.) 
 
       
K dokumentaci  dokončenosti  FVE  Držovice  však  byly  mimo  tohoto  (či  následně  těchto) 
reklamačního  protokolu  doloženy  i  další  doklady,  které  byly  buď  zjevně  nepravdivé  (předávací 
protokoly),  nebo  minimálně  dle  názoru  soudu  mají  problematickou  vypovídací  hodnotu  (revizní 
zprávy a rozhodnutí stavebního úřadu). 
 
        
Obžalovaný  ing.  Ladislav  Žxxxxx  požadoval  do  správního  spisu  doložení  předávacího 
protokolu  k FVE  Držovice  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem,  který  by  doložil  přechod  vlastnictví 
k FVE  Držovice  na  objednatele  v souladu  s uzavřenou  smlouvou  o  dílo,  a  dále  i  skutečnost,  že 
elektrárna byla dokončena (dle § 7 odst. 1 vyhl. č. 426/2005). Podle čl. IX. Smlouvy o dílo č. 34/2010, 
uzavřené  podle  obchodního  zákoníku  dne  29.  9.  2010  mezi  společností  TOWER  OF  POWER  a 
společností EKOSOLARIS, mělo dojít k předání a převzetí díla až po provedení všech prací a dodávek 
uvedených  v rozsahu  předmětu  plnění  této  smlouvy  a  měl  se  o  tom  sepsat  předávací  protokol. 
Obsahem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla mělo být celkové zhodnocení provedeného 
díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění. Objednatel byl povinen dílo převzít, 
pokud by splňovalo funkční a provozní parametry, a to i tehdy, když v předávacím protokolu budou 
uvedeny  drobné  vady  a  nedodělky,  které  samy  o  sobě,  ani  ve  spojení  s jinými,  nebrání  plynulému  a 

bezpečnému provozu díla. V tomto článku smlouvy bylo také kategoricky uvedeno, že dílo s jinými 
vadami  objednatel  nepřevezme.  Podle  čl.  X.  až  podpisem  předávacího  a  přejímacího  protokolu 
přecházelo na objednatele vlastnické právo. I přes toto ustanovení smlouvy o dílo a přes skutečnost, že 
na FVE Držovice nebyl nainstalován ani jeden FV  panel a scházela i část měničů, byly vyhotoveny 
dva  předávací  protokoly  mezi  společností  TOWER  OF  POWER,  zastoupenou  ing.  Jaroslavem  
Vxxxxx, a společností EKOSOLARIS, zastoupenou ing. Zdeňkem Sxxxxx, oba s datem 29. 12. 2010 
s tím,  že  v jednom  případě  byla  předmětem  předání  FVE  Držovice  o  výkonu  3  MW  do  zkušebního 
provozu  v souladu  s uzavřenou  smlouvou  o  dílo  a  v druhém  případě  byla  předmětem  předání  FVE 
Držovice  o  výkonu  1,655  MW  do  zkušebního  provozu  v souladu  s uzavřenou  SOD.  V době 
vyhotovení protokolů FVE Držovice nebyla dokončena, když na FVE nebyl nainstalován ani jeden FV 
panel. V žádném z těchto protokolů navíc není ani slovo o jakékoliv vadě (nedokončenosti na uvedené 
FVE Držovice).  
 
       
Protokol  na  výkon  3  MW  byl  zjevně  předložen    ing.  Žxxxxx  dne  30.  12.  2010  na  schůzce 
v obchodním centru TESCO a následně byl osobně doručen  ing.  Vxxxxx dne 31. 12. 2010 na ERÚ 
ing. Iloně Fxxxxx do správního spisu v okamžiku, kdy si ing. Jaroslav Vxxxxx přebíral od ing. Ilony 
Fxxxxx  licenci.  Druhý  protokol  byl  také  zjevně  antedatován  a  byl  vyhotoven  na  základě  chybných 
zjištění ing. Ladislava Žxxxxx po schůzce ing. Žxxxxx, ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx. Tuto skutečnost 
potvrzuje i stavební deník, který zmiňuje pouze předávací protokol na 3 MW. Ze zajištěné e-mailové 
korespondence  zejména  ing.  Martina    Dxxxxx  ze  dne  31.  12.  2010  vyplývá,  že  tento  protokol  byl 
definitivně podepsán ing. Zdeňkem Sxxxxx dne 31. 12. 2010 mezi 09:48 a 11:09 hod. na pokyn ing. 
Martina  Dxxxxx, který jej také v 11:09 hod. zaslal e-mailem ing. Iloně  Fxxxxx. I zde opět je zjevné, 
že  existuje  dvojí  verze  vzniku  těchto  dokladů,  kdy  ing.  Sxxxxx  relativně  věrohodně  vysvětluje 
okolnosti  vystavení  těchto  nepravdivých  dokladů  v zájmu  ukončení  spolupráce  s obžalovaným  ing. 
Vxxxxx,  a  tento  se  podrobně  k dané  problematice  opět  nevyjadřuje  s tím,  že  měl  podklady  od 
obžalovaného ing. Sxxxxx, přitom je zjevné, že musel podepsat doklad (a následně jej předkládat), o 
kterém věděl, že deklaruje naprosto nepravdivý stav. 
 
       
Je zjevné, že jak Reklamační protokol č. 1/34/2010, tak i oba Předávací protokoly s datem 29. 
12. 2010 (jeden na 3 MW a druhý na 1,655 MW), byly zcela nepravdivé a byly určeny k tomu, aby 
ERÚ vydal na základě těchto zcela nepravdivých dokumentů licenci společnosti TOWER OF POWER 
k výrobě  elektřiny  ještě  v roce  2010.  I  zde  je  nutno  poukázat  na  zapojení  skupiny  tří  obžalovaných 
(ing.  Sxxxxx,  ing.  Vxxxxx  a  ing.  Dxxxxx)  na  tvorbě  těchto  fiktivních  (nepravdivých)  dokladů,  kdy 
tyto  na  sebe  navazují  a  je  nutno  je  vnímat  jako  celek  i  z hlediska  jejich  použití,  a  proto  soud 
neakceptoval obhajobu ing. Sxxxxx, že tyto měly pouze dokumentovat ukončení vzájemné spolupráce 
bez dalších závazků (převzetí bez výhrad), a vnímá je jako účelové doklady k plánovanému následku 
trestného činu. 
 
      
Obhajoba obžalovaných ing.  Vxxxxx a ing.  Dxxxxx ohledně neznalosti reálného stavu FVE 
(možné  existence  části  FV  panelů),  minimálně  v době  do  vydání  licence  ERÚ,  je  dle  názoru  soudu 
dostatečně  vyvrácena  provedenými  důkazy.  Ve  vztahu  k  ing.  Martinu  Dxxxxx  je  nutno  poukázat 
zejména na  jeho pracovní náplň dle uzavřené pracovní smlouvy se společností TOWER OF POWER, 
kdy  měl  právě  na  starosti  kontrolní  a  dozorovou  činnost  a  samostatné  řešení  technických  úkolů  při 
výstavbě  FVE  Držovice,  a  v Prostějově  se  vyskytoval  minimálně  29.  12.  2010.  Stejně  tak  je  nutno 

vyhodnotit  údaje  svědků,  zejména  ing.  Antonína  Kxxxxx  či  Stanislava  Pxxxxx,  kteří  potvrzují 
seznamování jak ing. Dxxxxx tak i ing. Vxxxxx a ing. Sxxxxx s reálným průběhem prací. Ve vztahu 
k ing.  Dxxxxx  pak  nelze  opomenout  jeho  e-mail  ze  dne  29.  12.  2010  z 12:15  hod.,  ve  kterém  žádá 
Zbyňka Čxxxxx mj. o předávací protokol. Jako zástupce investora, který byl odpovědný za kontrolní a 
dozorovou  činnost,  by  těžko  naléhal  na  sepsání  předávacího  protokolu  podle  smlouvy  o  dílo,  který 
fakticky stvrzuje, že dílo je schopné provozu a je řádně dokončené, aniž by znal skutečný stav díla. Ve 
vztahu k Ing. Jaroslavu Vxxxxx pak nelze nezmínit jeho již výše citované údaje o předávání informací 
ing.  Žxxxxx,  kdy  tyto  mu  dal  ing.  Sxxxxx,  kdy  ovšem  zároveň  dodává,  že  na  tohoto  měl  vztek, 
protože  byl  viníkem  toho,  že  FVE  Držovice  není  dostavěná.  Opět  i  v jeho  případě  pak  nelze 
přehlédnout  jeho  pobyt  v Prostějově  v době  před  kontaktem  s ing.  Žxxxxx,  kdy  si  lze  jen  těžko 
představit,  že  by  se  jediný  jednatel  a  společník  investora,  ačkoliv  se  zdržuje  prakticky  na  místě 
výstavby  FVE  Držovice,  která  znamená  dosud  jeho  největší  investici,  neseznámil  se  stavem 
dokončenosti  uvedené  FVE,  zvláště  před  jedním  z klíčových  jednání  se  správním  orgánem.  Nelze 
přitom opomenout ani skutečnost, že ing. Vxxxxx v dané době intenzivně řešil dodávku panelů a těžko 
mu mohla uniknout případná dodávka a montáž FV panelů. 
 
      
Zde je nutno dále zmínit i tu skutečnost, že obžalovaní ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx jedou dne 
30.  12.  2010  na  schůzku  s ing.  Žxxxxx  s vědomím  neexistence  FV  panelů  na  stavbě  FVE  Držovice 
(dle  vlastní  obhajoby  jsou  pak  uvedeni  v omyl  o  existenci  části  těchto  panelů).  Byť  soud  již  výše 
uvedl, proč neuvěřil možnému překvapení a uvedení v omyl, i pokud by před schůzkou s ing. Žxxxxx 
(v  rozpětí  minimálně  dnů)  nenavštívili  FVE  Držovice  (což  soud  považuje  jak  výše  uvedeno  za 
vyloučené), bylo by k nevíře, že by si onu částečnou dostavěnost dne 30. 12. 2010 prezentovanou ing. 
Žxxxxx, pokud by tomuto „zázraku“ chtěli věřit, neověřili. Nabízí se jednoduchá varianta dotazu na 
přítomného  ing.  Sxxxxx  a  ještě  jednodušší  varianta  vlastního  shlédnutí  stavu  FVE.  Zde  soud 
připomíná, že FVE Držovice se nachází v prostoru hlavní komunikace a příjezdu k obchodnímu centru 
Tesco v Prostějově (fakticky Držovicích) a od tohoto je vzdálena jen pár set metrů. Tedy minimálně 
při odjezdu z místa schůzky se dá reálný stav zkontrolovat v řádu (desítek) sekund, fakticky bez nějaké 
zajížďky. Nic z tohoto však údajně neučinili a skutečnost, že reálný stav dne 31. 12. 2010  odpovídal 
jejich  původním  předpokladům  (žádné  FV  panely),  se  snažili  vysvětlit  dalším  reklamačním 
protokolem, kterým jim zase podstrčil ing. Sxxxxx (?). 
 
       
Dne 31. 12. 2010 v 8:47 hod. v návaznosti na jednání dne 30. 12. 2010 přišly Ing. Žxxxxx e-
mailem další dokumenty od ing. Martina  Dxxxxx, které vytiskl a založil do spisu. Jednalo se o zjevně 
modifikovanou Zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení č. 200/2010 na výkon 1,655 MW a počet 
panelů 8.710 ks a upravený seznam provozoven se sníženým výkonem na 1,655 MW. Nebyl mu však 
doručen předávací protokol na snížený výkon 1,655 MW, což ing. Žxxxxx zaurgoval s tím, aby byl již 
zaslán přímo ing. Fxxxxx. Důvodem byla skutečnost, že ing. Žxxxxx byl delegován do skupiny, která 
měla dne 31. 12. 2010 provádět ohledání skupiny FVE v Chomutově a nebyl tak schopen spis dodělat. 
Z tohoto  důvodu  se  proto  obrátil  na  ing.  Fxxxxx  s žádostí  o  „dokončení“  daného  správního  spisu  a 
vydání licence.  
 
      
Ing.  Ilona  Fxxxxx,  která  dne  31.  12.  2010  zastupovala  Bc.  Luďka  Pxxxxx,  ředitele  Odboru 
licencí ERÚ, který toho dne čerpal dovolenou, v dopoledních hodinách převzala příslušný správní spis 
od  ing.  Ladislava  Žxxxxx.  V rámci  tohoto  jí  tento  sdělil,  že  na  FVE  Držovice  není  nainstalovaný 

plánovaný výkon, protože firma musela část panelů reklamovat, kdy zároveň jí poskytl zcela chybnou 
informaci, že na FVE Držovice je část panelů nainstalovaná. Následně ing. Martin Dxxxxx, ovšem až 
po  další  urgenci,  e-mailem  zaslal  nový  předávací  protokol  na  snížený  výkon  1,655  MW  přímo  ing. 
Fxxxxx  v 11:09  hod.  Tato  v rámci  rozhodování,  a  tedy  posouzení  relevantních  podkladů, 
nezaregistrovala,  že  ve  správním  spise  chybí  Zpráva  o  výchozí  revizi  elektrické  instalace  pro  část 
nízkého  napětí  FVE  Držovice  jako  celku,  coby  dokumentu  ověřujícího  splnění  technického 
předpokladu pro udělení licence podle § 5 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a podle 
§  9  vyhlášky  č.  426/2005  Sb.  (O  podrobnostech  udělování  licencí  pro  podnikání  v energetických 
odvětvích). Ve správním spise byly založeny přitom dvě Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení 
ing. Vlastimila  Dxxxxx, obě ev. č. 200/2010, obě s datem 29. 12. 2010. Obě zprávy se týkaly pouze 
izolačních  stavů  kabeláže  od  rozvaděčů  po  trafostanice.  Obě  revizní  zprávy  se  netýkaly  samotného 
propojení  FV  panelů  a  jejich  propojení  s rozvaděči.  Pouze  na  prvních  stranách  těchto  zpráv  byl 
v jednom  případě  údaj  opsaný  z projektové  dokumentace  o  výkonu  FVE  2,9  MW  a  celkovém  počtu 
FV panelů 15.600 ks, který však neměl žádnou oporu v samotné revizní zprávě, a v druhém případě 
byl  uveden  údaj  o  celkovém  výkonu  1,655  MW  a  počtu  FV  panelů  8.710  ks. Jejich  obsah, tak, jak 
bylo popsáno v nálezové části, se přitom diametrálně lišil. Její obhajoba, že „pracovala“ s posledním 
dokladem  i  v kontextu  údajů  spoluobžalovaného  ing.  Žxxxxx,  je  nedostatečná.  V dané  době  musela 
mít k dispozici obě zprávy (jedna na 2,9 MW je podkladem pro ing. Žxxxxx k pokračování v řízení a 
neformální  obhlédnutí  FVE  a  druhá  byla  doručena  před  rozhodnutím  na  1,655  MW).  Je  nutno 
konstatovat,  že  existují  dva,  ve  své  podstatě  stejné  doklady  (tedy  výchozí  revizní  zprávy  na  stejný 
objekt) lišící se pouze částí hodnot. Je vyloučené, aby stejný revizní technik vyhotovil v ten samý den 
dvě revizní zprávy se stejným evidenčním číslem, avšak se zcela jinými údaji. Pokud tomu tak bylo, 
tak to evidentně svědčí pro účelovou manipulaci s těmito zprávami a za této situace musela hodnotit i 
to, že prvotní zpráva pak zcela logicky nemohla odpovídat pravdě (jak zjistil, byť chybně v rozsahu, 
ing. Žxxxxx) a to i s přihlédnutím k rozporům mezi první revizní zprávou a Reklamačním protokolem 
č.  1/34/2010,  neboť  na revizní  zprávě  byl  ke  dni  29. 12.  2010 údaj  o  počtu  FV  panelů  15.600  ks a 
celkový výkon FVE 2,9 MW, avšak dle Reklamačního protokolu již dne 15. 12. 2010 bylo 3.600 ks 
FV panelů vráceno dodavateli. Pokud je obsahem spisu evidentně nepravdivý doklad, tím podrobnější 
a  preciznější  při  kontrole  měla  být.  Místo  toho  ignorovala  i  další  rozpory  např.  mezi  původním 
předávacím  protokolem  ze  dne 29.  12.  2010,  podle  kterého  společnost  EKOSOLARIS  předala  FVE 
Držovice o výkonu 3 MW do zkušebního provozu společnosti TOWER OF POWER a Reklamačním 
protokolem č. 1/34/2010, podle kterého však již 15. 12. 2010 bylo 3.600 ks vadných panelů vráceno 
dodavateli. Nepozastavila se ani nad tím, že první revizní zpráva NN s údajem o výkonu FVE 2,9 MW 
a  celkovým  počtem  FV  panelů  15.600  ks,  je  v přímém  rozporu  s tvrzením  ing.  Žxxxxx,  že  FVE 
Držovice je postavena pouze z cca jedné poloviny. Soud neakceptuje jako dostatečnou pro vyvinění 
ani  další část její  obhajoby,  kdy  tvrdila,  že  fakticky  nebyla  nijak  proškolena  ve  vztahu  k  odborným 
otázkám,  které  řeší  právě  revizní  zprávy.  Vše  výše  uvedené  je  totiž  zřejmé  na  první  pohled,  bez 
jakékoli  znalosti    technických  předpokladů.  Navíc  obhajoba,  že  ve  vztahu  k revizní  zprávě  mohla 
zkontrolovat pouze tu skutečnost, zda se týká konkrétní FVE, její výkon a razítko revizního technika, 
by svědčila pro skutečnost, že pro výkon její funkce je zcela nadbytečné nejen vysokoškolské, ale i 
středoškolské  vzdělání,  když  limitním  požadavkem  je  pouhá  schopnost  přečíst  prostý  text.  Soud 
samozřejmě tuto variantu nevylučuje, ovšem smyslem požadavku na doložení výchozí revizní zprávy 
je její posouzení (přezkoumání) z hlediska účelu vlastního licenčního řízení a nikoli pouhá existence 
dokladu.  Tato  zpráva  má  přitom  prokazovat  bezpečnost  celé  FVE.  Z logiky  věci  lze  tuto  revizní 
zprávu,  sice  pod  názvem  „výchozí“,  komplexně  zpracovat  až  v okamžiku  faktické  dostavěnosti 
(možnosti  propojení  všech  částí),  kdy  tato  musí,  byť  případně  i  formou  dílčích  revizních  zpráv, 
revidovat bezpečnost celého zařízení v jeho souhrnu. Soud si je vědom, že za situace, která nastala i 
s ohledem  na  faktické  nepřipojení  k distribuční  síti  koncem  roku  2010,  je  tento  požadavek  nereálný, 

ovšem  minimálně  v rozsahu  jednotlivých  částí  (NN  včetně  připojení  k panelům  a  VN)  k provedení 
dílčích  revizí  dojít  mohlo.  A  ve  stejném  rozsahu  měla  být  provedena  minimální  kontrola.  Nikoli 
vlastního popisu a měření, kdy soud akceptuje, že znalosti pracovníků Odboru licencí ERÚ nemusely 
být dostatečné, ale minimálně v rozsahu, zda tyto základní pojmy zmiňuje (zde i z výpovědi svědka 
Dxxxxx  je  zjevné,  že  toto  –  mj.  uvádění  počtu  panelů  ERÚ  požadoval)  a  jakých  částí  minimálně 
v rozsahu  VN  a  NN.  A  právě  tato  minimální  kontrola  by  musela  reagovat  na  výše  popsané  logické 
nesrovnalosti. 
 
       
Následně  poté,  co  ing.  Martin  Dxxxxx  zaslal  e-mailem  ing.  Iloně  Fxxxxx  nový  předávací 
protokol opět s datem 29. 12. 2010, ovšem nyní již na výkon 1,655 MW, obžalovaná ing. Fxxxxx se 
opět nepozastavila nad skutečností, jak je možné v jeden den sepsat dva Protokoly o předání díla FVE 
Držovice mezi společnostmi TOWER OF POWER a EKOSOLARIS se zcela odlišným výkonem FVE 
Držovice.  Dále  navíc  ing.  Fxxxxx  vůbec  nezaložila  tento  dokument  do  správního  spisu  a  také  jej 
nezaevidovala,  a  zároveň  si  v  rozporu  s §  37  odst.  4  správního  řádu  nevyžádala  originál  tohoto 
protokolu ani jeho elektronickou verzi s elektronicky  ověřeným podpisem do správního spisu. Navíc 
zcela opomněla zaevidovat do správního spisu originály dokumentů, které dne 31. 12. 2010 převzala 
přímo od ing. Jaroslava  Vxxxxx v okamžiku, kdy mu předávala licenci, a tuto chybu musel napravit 
až ing. Ladislav Žxxxxx, který dne 3. 1. 2011 tyto dokumenty nechal zaevidovat. Následně ing. Ilona 
Fxxxxx  ještě  dne  31.  12.  2010  rozhodla  jménem  ERÚ  o  udělení  licence  společnosti  TOWER  OF 
POWER    k  výrobě  elektřiny  na  dobu  25  let  pod  č.  j.  12387-8/2010  k provozovně  FVE  Držovice  o 
instalovaném  výkonu  1,655  MW,  kdy  rozhodnutí  si  na  ERÚ  v Jihlavě  převzal  osobně  ing.  Jaroslav 
Vxxxxx a vzdal se na místě práva rozkladu. 
 
        
Obžalovaná  ing.  Fxxxxx  v rámci  své  obhajoby  uváděla  mimo  dalších  skutečností,  že  jejím 
úkolem nebyla faktická kontrola spisu, kdy tuto již provedl ing.  Žxxxxx. Tuto obhajobu soud má za 
vyvrácenou  provedenými  důkazy.  Z výpovědi  svědka  Mgr.  Vxxxxx,  který  po  Bc.  Pxxxxx  zastával 
funkci ředitele Odboru licencí ERÚ, vyplývá, že obžalovaná měla zkontrolovat celý spis, minimálně 
však alespoň výpisy z katastrů, vlastnické vztahy k pozemkům a samotné FVE, seznam provozoven, 
smlouvu o dílo, předávací protokol a revize. I mimo této výpovědi je evidentní, že byla osobou, která 
činí rozhodnutí, a této odpovědnosti se nemůže zbavit poukazem na povinnosti osoby zpracovávající 
celý spis. V opačném případě by ztrácela smysl sama existence osoby, která rozhoduje, když by pouze 
podepisovala připravené doklady. Ing. Fxxxxx byla oprávněna rozhodnout o licenci, tedy rozhodnout, 
zda  licence  na  výrobu  elektřiny  bude  nebo  nebude  vydána,  a  v rámci  tohoto  musela  zkontrolovat 
minimálně  zásadní  náležitosti  žádosti.  Soud  si  je  v jejím  případě  vědom  té  skutečnosti,  že  byla 
nepochybně  ovlivněna  zcela  chybnými  informacemi  od  ing.  Ladislava  Žxxxxx  a  zároveň  byla  pod 
časovým  tlakem,  kdy  31.  12.  2010  byl  posledním  dnem  pro  vydání  licencí  na  výrobu  elektřiny 
z fotovoltaických zdrojů jako jedna z podmínek pro vznik nároku na garantovanou výkupní cenu pro 
zdroje uvedené do provozu ještě v roce 2010 na dobu dalších 20 let. To však nemění nic na tom,  že 
kontrolu výše zmíněných klíčových dokumentů ve správním spise provedla velmi nedbale a povrchně. 
I v jejím případě je nutno uvést to, co již bylo řečeno k obžalovanému ing. Žxxxxx, tedy že při řádném 
výkonu  pravomoci  (registraci  problematických  údajů,  nedostatek  originálů  dokladů)  by  musela 
postupovat  odlišným  způsobem,  licenci  dne  31.  12.  2010  nevydat,  ať  již  zamítnutím  či  nařízením 
dalších  procesních  úkonů  (zejména  ohledání),  když  v daném  správním  řízení  nebyla  s ohledem  na 
rozpory a lhůty žádná akutní nutnost rozhodnutí. 

 
Problematickou  skupinou dokladů  obecně jsou  revizní  zprávy  zejména ing.  Dxxxxx tak, jak 
byly popsány výše. Je zcela evidentní, že tento revizní technik osvědčil dvě zcela odlišné (dle popisu 
technické dokumentace, rozvaděčů apod.) situace na stejném místě ve stejný čas. Je otázkou, zda i tato 
osoba neměla být za své jednání trestně stíhána.  
 
     
Nad rámec skutečností, které soud považuje za problematické, a na které tato obžalovaná měla 
reagovat,  nelze  pominout  ani  stavební  řízení,  kdy  obsahem  spisu  je  rozhodnutí  Stavebního  úřadu 
Městského úřadu Prostějov ze dne 29. 12. 2010 č. j. PVMU 213799/2010-61, které nabylo právní moci 
téhož  dne.  Toto  rozhodnutí  formálně  prokazující  naplnění  podmínky  §  9  vyhlášky  č.  426/2005  Sb., 
tedy  technické  předpoklady,  dle  odstavce  5  písm.  b)  přichází  do  úvahy  v případě  u  energetického 
zařízení ve zkušebním provozu a nikoli u nově uváděného do provozu. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, 
že  Stavební  úřad  Městského  úřadu  Prostějov  přezkoumal  žádost  o  vydání  povolení  zkušebního 
provozu,  kterou  dne  29.  12.  2010  podala  společnost  TOWER  OF  POWER,  a  na  základě  tohoto 
přezkoumání  uložil,  že  kolaudační  souhlas  na  stavbu  „Výstavba  fotovoltaické  elektrárny  v lokalitě 
Držovice na Moravě č. p. 607/1“ lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. Bez povšimnutí zde 
nelze ponechat, že obsahem tohoto rozhodnutí je i údaj, že stavba obsahuje soustavy solárních panelů. 
Je otázkou, zda se jedná o ryze formální dokument vycházející pouze z listinných podkladů, kdy proti 
tomuto nepřímo svědčí obsah e-mailové komunikace obžalovaného ing. Dxxxxx ze dne 16. 12. 2010 
popsaný  výše,  kdy  je  zmiňována  nutnost  částečného  vizuálního  namontování  panelů  +  další  na 
paletách (č. l. 2021), a to i v  kontextu obhajoby obžalovaného ing.  Dxxxxx (viz závěrečná řeč jeho 
obhájce), či i v tomto případě došlo k nějaké manipulaci s tímto řízením, když zjevně žádné FV panely 
po  celou  dobu  realizace  na  místě  nebyly.  Na  úplný  závěr  k tomuto  bodu  je  nutno  konstatovat,  že 
obhajoba účelově zaměňuje povinnosti žadatele dokládat příslušné doklady s možností (oprávněním) 
správního orgánu tyto doložené doklady hodnotit, když tvrdí, že při předložení takovéhoto dokladu je 
jím  správní orgán  vázán.  Z toho se  pak  odvíjí naznačená teze,  že  ERÚ  nesmí  zajímat  skutečný  stav, 
nýbrž pouze to, zda má zákonným způsobem doloženy (taxativně vyjmenované) podklady pro udělení 
licence  (v  případě  technických  předpokladů  rozhodnutí  stavebního  úřadu  a  revizní  zprávu).  Tyto 
„právní“  úvahy  je  nutno  odmítnou  právě  s poukazem  na  ustanovení  §  3  zákona  č.  500/2004  Sb.  – 
správní řád. 
 
       
Mimo  jednání  směřujícího  vůči  ERÚ,  z části  paralelně,  probíhalo  jednání  směřující  vůči 
společnosti E.ON. V jeho rámci ing.  Zdeněk  Sxxxxx podepsal další fiktivní Reklamační protokol č. 
2/34/2010  s datem  30.  12.  2010,  podle  kterého  společnost  EKOSOLARIS    dne  30.  12.  2010 
reklamovala u společnosti Suninvest celkem 8.710 ks FV panelů Suntech ST 190-24/Ad o celkovém 
výkonu 1,655 MW, kdy údajně nebyla dodána požadovaná kvalita monokrystalického křemíku, byla 
zjištěna  vadná  série  konektorů  MC-T4,  a  z  tohoto  důvodu  byla  celá  dodávka  FV  panelů  vrácena  v 
rámci  reklamace  dodavateli.  Jak  již  bylo  výše  uvedeno,  k žádné  dodávce  FV  panelů  od  společnosti 
Suninvest nikdy nedošlo, kdy opět podpis Jürgena  Bxxxxx na reklamačním protokolu byl padělán a 
jedná se o fiktivní doklad opět určený jinému subjektu, a to za reálné vědomosti všech zúčastněných o 
fiktivnosti  tohoto  dokumentu,  jak  bylo  popsáno  v rámci  hodnocení  důvodů  vzniku  prvního 
reklamačního  protokolu.  Tento  doklad  s ohledem  na  datování  musel  vzniknout  v návaznosti  na 
vytvoření situace vnímání  ½ dostavěnosti FVE Držovice, kdy k datu 30. 12. 2010 na místě „musely 
být“ panely,  ovšem dne 31. 12. 2010 tam již nebyly a tuto skutečnost mohl vysvětlit právě jen tento 

doklad. Ing. Sxxxxx předal tento reklamační protokol ing. Martinu  Dxxxxx a ing. Jaroslavu Vxxxxx a 
tito jej předložili dne 31. 12. 2010 mezi 15:30 hod. a 16:25 hod.  technikům společnosti E.ON Česká 
republika,  ing.  Zdeňku  Kxxxxx  a  ing.  Jaroslavu  Oxxxxx,  kteří  prováděli  kontroly  pro  distribuční 
společnost E.ON Distribuce, a na FVE Držovice měli provést tzv. první paralelní připojení. Konkrétně 
kontrolu  možnosti  funkčního  připojení  elektrárny  do  distribuční  soustavy,  kontrolu  umístění  FV 
panelů,  trafostanic  a  provádění  simulace  poruchových  stavů.  Předložený  Reklamační  protokol  č. 
2/34/2010  spolu s licencí ERÚ na výkon provozovny 1,655 MW měl odůvodnit, proč na provozovně 
není nainstalován ani jeden FV panel. Evidentně počítali s tím, že pokud vyvolají u techniků skupiny 
E.ON představu, že když ERÚ licenci vydal (buď tam v dané době opravdu FV panely byly, či ERÚ 
uznal  jejich  reklamaci),  neměl  by  být  problém  ani  pro  společnost  E.ON  formálně  provést  první 
paralelní připojení. Jiný důvod daného postupu není možný, protože pokud by nechtěli a akceptovali, 
že  FV  panely  nejsou,  tento  padělaný  doklad  by  nepředkládali.  Z výpovědí  svědků,  zejména  svědka 
ing. Kxxxxx, vyplynulo, že s obdobnou situací se dosud nesetkali, a proto došlo k sepsání „Protokolu 
o  schválení  výrobny“,  který  představoval  doklad  o  provedení  prvního  paralelního  připojení,  ovšem 
s popisem reálného stavu, že na FVE Držovice nejsou namontovány fotovoltaické panely a že jim byla 
předložena jak licence, tak i Reklamační protokol č. 2/34/2010. Nechali tak na dalších pracovnících 
společnosti  E.ON,  aby  konečným  způsobem  rozhodli o  tom,  zda  lze  s přihlédnutím  k reklamačnímu 
protokolu provést k danému datu první paralelní připojení. Společnost E.ON však na tuto konstrukci 
nepřistoupila a předložený dokument takto nevnímala a naopak na situaci upozornila ERÚ. 
 
       
Na  základě  informací  společnosti  E.ON,  dodatečně  prověřených  dne  10.  1.  2011  Mgr. 
Jaroslavem  Vxxxxx  a  Mgr.  Zdeňkem  Zxxxxx  z ERÚ  přímou  kontrolou  FVE  Držovice,  a  následně 
provedeného přezkumného řízení dne 5. 4. 2011 Rozhodnutím ing. Josefa Fxxxxx, předsedy ERÚ pod 
č.j. 12387-28/2010-ERU, bylo zrušeno předchozí citované rozhodnutí ERÚ, zastoupeného ing. Ilonou  
Fxxxxx, o udělení licence na výrobu elektřiny. 
 
       
Lze shrnout, že jednání ing. Martina Dxxxxx, ing. Jaroslava Vxxxxx a ing. Zdeňka Sxxxxx ve 
vzájemné  koordinaci  a  vědomosti  o  všech  rozhodných  skutečnostech  zjevně  směřovalo  k tomu,  aby 
společnost TOWER OF POWER zcela neoprávněně získala pravomocnou licenci na výrobu elektřiny 
z fotovoltaických  zdrojů  ještě  v roce  2010,  a  zároveň,  aby  společnost  E.ON    považovala  kontrolu 
provozovny  provedenou  dne  31.  12.  2010  s ohledem  na  okolnosti,  které  nastaly  nikoliv  na  straně 
investora,  za  první  paralelní  připojení  k distribuční  soustavě  společnosti  E.ON.  Tím  by  vznikl 
společnosti  TOWER  OF  POWER  respektovaný  nárok  na  garantovanou  výkupní  cenu  pro  výrobu 
elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12.150 Kč za vyrobenou 
MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do 
provozu  v roce  2011  ve  výši  5.500  Kč  za  vyrobenou  MWh  po  dobu  20  let,  čímž  v  průběhu 
následujících 20 let by se společnost TOWER OF POWER obohatila o částku nejméně 239.600.000 
Kč na úkor společnosti E.ON, která by však následně přenesla zvýšené náklady na výrobu elektřiny na 
spotřebitele  elektřiny,  na  ostatní  provozovatele  distribučních  soustav  prostřednictvím  vyrovnávacích 
plateb a dále by byla uvedená cena zčásti hrazena i z dotací ze státního rozpočtu České republiky.  
 
      Výše  možné  škody  byla  vyčíslena  s přihlédnutím  ke  stanovisku  ERÚ,  a  to  s přihlédnutím 
k průměrným  výnosům  elektrárny  o  výkonu  1,655  MW  a  s přihlédnutím  ke  všem  tehdy  známým 
faktorům  ovlivňujícím  možný  výnos,  tedy  předpokládanému  nárůstu  výkupní  ceny  o  2  %  ročně 

stanovenému vyhláškou, a stejně tak i poklesu výkonu fotovoltaických panelů o 0,8 % ročně. Fakticky 
jeho výše představuje rozdíl výkupní ceny roku 2010 oproti (počátku) roku 2011, kdy tato varianta je 
příznivější  pro  obžalované,  neboť  pokud  by  FVE  Držovice  byla  uvedena  do  provozu  až  po  28.  2. 
2011,  nenáležela  by  společnosti  TOWER  OF  POWER  ani  garantovaná  výkupní  cena  ve  výši  5.500 
Kč, ale již jen cena tržní, která je podstatně nižší.  
 
K vlastní trestné činnosti jednotlivých obžalovaných lze shrnout : 
 
Obžalovaný  ing.  Žxxxxx  tedy  provedl  zcela  nedbale  vizuální  kontrolu  FVE,  která  byla, 
v případě FVE s výkonem vyšším než 1 MW, dle interních pokynů ERÚ, povinnou součástí podkladů 
pro  rozhodnutí.  Zde  je  nerozhodné,  že  se  nejednalo  o  požadavek  zákona,  jak  uvádí  obhajoba  (jak 
obžalovaného  Žxxxxx, tak  i  dalších  spoluobžalovaných),  kdy  tímto  má  na  mysli  zjevně  vyhlášku  č. 
426/2005  Sb.,  o  podrobnostech  udělování licence  pro  podnikání  v energetických  odvětvích,  zejména 
její  §  9,  který  se  ovšem  nevztahuje  k oprávnění  správního  orgánu,  ale  k povinnostem  žadatele. 
Povinností obžalovaného, mimo obecného respektování pokynů nadřízených, které nejsou v rozporu 
se zákonem, bylo i postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 
zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád), kdy pokyn vedení ERÚ zjevně vychází z tohoto ustanovení a 
nelze jej považovat za rozporný se zákonem. Následně za situace, kdy mu další obžalovaní předkládají 
doklady, které zjevně (i v jeho vnímání zatíženém omylem o rozsahu vybavení FVE FV panely) jsou 
falešné, na toto nereaguje vedením ERÚ požadovaným způsobem a naopak zcela v rozporu s pokyny 
se  snaží  vytvořit  společně  s těmito  obžalovanými  situaci,  která  by  jim  umožnila  (podvodně)  získat 
licenci.  Obžalovaný,  přestože  vnímá,  že  jednání  dalších  obžalovaných  předložením  dokladů  a 
tvrzením o úplné dostavěnosti FVE Držovice, směřuje k neoprávněnému vylákání licence a musí tak 
vnímat  i  trestněprávní  rozsah  tohoto  jednání  a  tedy  nemůže  v žádném  případě  brát  jejich  jakékoli 
doklady  principiálně  za  věrohodné,  neprovede  nic  z toho,  co  mu  zákon  (správní  řád)  umožňuje,  aby 
řádně objasnil všechny základní náležitosti potřebné k řádnému rozhodnutí (§ 3 zákona č. 500/2004 
Sb.), a naopak svým jednáním toto maří. Za situace, kdy jsou mu předloženy další doklady, pak zcela 
ignoruje  jejich  vnitřní  logický  nesoulad  (rozpory  obdobných  listin,  které  nemohou  z logického 
pohledu ve stejně době osvědčovat odlišné skutečnosti) a předkládá spis jako „téměř“ hotový k vydání 
licence osobě, která je oprávněna licenci vydat. Toto jednání je minimálně hrubou nedbalostí, fakticky 
hrubým porušením pracovních povinností obžalovaného, a nic na tom nemůže změnit případný odkaz 
na „vstřícnost vůči účastníkům řízení“ (pravděpodobně vlastní výklad § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb.),  když  soud  samozřejmě  nemůže  vyloučit i  variantu  závažnější, ovšem  pro  tuto  variantu  nebyly 
v průběhu dokazování získány a provedeny odpovídající důkazy. 
 
Obžalovaná  ing.  Fxxxxx,  a  to  za  situace,  kdy  byla  informována  ing.  Žxxxxx  o  vizuální 
kontrole  FVE  Držovice  a  jeho  vnímání  výsledku  (tedy  uvedena  v omyl  o  reálném  stavu,  ale 
upozorněním  na  tuto  skutečnost,  tedy  rozpor  předkládaných  podkladů  s realitou  varována  před 
důvěrou v další podklady), převzala správní spis s vědomím, že tento není úplný, a v tomto vyvíjela 
další aktivitu k jeho doplnění, tedy spis fakticky dále zpracovávala a následně rozhodla a nikoli, že by 
pouze  „potvrzovala  podpisem“  licenci.  Povinností  i  této  obžalované  bylo  postupovat  tak,  aby  byl 
zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád). Opět 
ani ona řádně nevyhodnotila tu skutečnost, že obsahem spisu jsou zjevně nepravdivé údaje směřující 
k vylákání  licence  na  celý  výkon  FVE  (což  musela  s ohledem  na  údaje  ing.  Žxxxxx  vnímat),  které 

ovšem minimálně datově souhlasí s dalšími doklady na již (jí takto vnímatelný) údajně reálný stav a na 
toto  nereaguje    požadovaným  způsobem.  Opět  za  situace,  kdy  si  musí  být  vědoma,  že  žadatel  již 
minimálně  jednou  předložil  nepravdivé  údaje  a  logicky  v případě  jakýchkoli  dalších  dokladů  je  na 
místě zvýšena odbornost při jejich posouzení, když takovéto doklady nemůže v žádném případě brát 
principiálně  za  věrohodné,  neprovede  nic  z toho,  co  jí  zákon  (správní  řád)  umožňuje,  aby  řádně 
objasnila všechny základní náležitosti potřebné k řádnému rozhodnutí (§ 3 zákona č. 500/2004 Sb.), a 
naopak  svým  jednáním  toto  fakticky  zmařila.  Za  situace,  kdy  má  formálně  k dispozici  všechny 
doklady,  zcela  ignoruje  jejich  vnitřní  logický  nesoulad  (rozpory  obdobných  listin,  které  nemohou 
z logického pohledu ve stejně době osvědčovat odlišné skutečnosti) a licenci vydává. Zde je ve vztahu 
k oběma  těmto  obžalovaným  nutno  upozornit  na  ustanovení  §  3  zákona  č.  500/2004  Sb.,  tedy 
správního  řádu,  které  vyžaduje  postupovat  tak,  aby  byl  zjištěn  stav  věci,  o  němž  nejsou  důvodné 
pochybnosti ….., kdy toto představuje základní zákonný požadavek na jejich činnost a nikoli pouhé 
mechanické  shromáždění  podkladů  bez  jejich  rozumového  posouzení,  jak  nepřímo  naznačili  oba 
obžalovaní, co vlastně bylo jejich činností. Její faktické jednání je opět minimálně hrubou nedbalostí, 
fakticky hrubým porušením pracovních povinností obžalované, a nic na tom nemůže změnit ani úvaha 
o  možných  následcích  negativního  rozhodnutí  s ohledem  na  případné  žaloby  žadatelů  (investorů) 
apod. 
 
  
Obžalovaní ing. Martin Dxxxxx, ing. Zdeněk ing. Sxxxxx a ing. Jaroslav Vxxxxx za vzájemné 
součinnosti, kdy všichni znali reálný stav dokončenosti FVE Držovice, tím, že vytvořili, podepsali a 
dále  předkládali  (v  rozsahu  výše  popsaném)  fiktivní  doklady  určené  k uvedení  v omyl  o  skutečném 
stavu  (resp.  sloužící  k  zamlčení  skutečného  stavu)  nejprve  na  základě  zcela  nepravdivých  dokladů 
(minimálně) o technické způsobilosti (předávací protokoly a reklamační protokol č. 1/34/2010) získali 
nezákonným způsobem licenci pro společnost TOWER OF POWER na výrobu elektřiny ze solárních 
zdrojů pro provozovnu FVE Držovice o výkonu 1,655MW, a to se zjevným úmyslem splnit první ze 
dvou (v  dané  době  vyžadovaných)  podmínek  pro  získání  nároku  na  výkupní  cenu  za  vyrobenou 
elektřinu  z fotovoltaických  zdrojů  uvedených  do  provozu  v roce  2010.  Poté,  co  dne  31.  12.  2010 
získali  licenci,  se  pokusili  získat  doklad  o  splnění  druhé  podmínky,  tedy  opět  oklamat  nyní  
zaměstnance společnosti  E.ON při kontrole FVE Držovice dne 31. 12. 2010. Zde ing. Vxxxxx a ing. 
Dxxxxx  předložili  ing.  Kxxxxx  licenci  ERÚ  na  snížený  výkon  1,655  MW  a  zároveň  i  Reklamační 
protokol  č.  2/34/2010  na  reklamaci  panelů  o  výkonu  1,655  MW.  Prezentace  těchto  dokladů  zjevně 
směřovala k tomu, aby společnost E.ON Distribuce také akceptovala tuto reklamaci (tento doklad) a 
v konečném  důsledku  poskytla  společnosti  TOWER  OF  POWER  výkupní  cenu  roku  2010,  i  když 
fakticky  toto  připojení  nebylo  možné  z technického  hlediska  provést,  neboť  na  elektrárně  nebyly 
panely.  Provedením  prvního  paralelního  připojení  by  přitom  byla  splněna  druhá  z podmínek  pro 
získání výkupní ceny roku 2010 dle cenového rozhodnutí ERÚ a společnost TOWER OF POWER by 
získala  zainteresovanými  stranami  akceptovaný  nárok  na  výkupní  cenu  roku  2010.  Takto  jednali 
v úmyslu (obžalovaní ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx) a minimálně s vědomím jejich úmyslu (obžalovaný 
ing.  Sxxxxx)  FVE  Držovice  dokončit  a  na  vyrobenou  elektřinu  uplatňovat  nárok  na  zvýhodněnou 
výkupní  cenu.  Tuto  skutečnost  lze  jednoznačně  dovodit  z provedeného  dokazování  (viz  e-mailová 
komunikace  o  snaze  dosáhnout  rychlé  dodávky  panelů  o  výkonu  1,655  MW).  Nelze  přitom 
opomenout  ani  listiny  založené  ve  správním  spisu  ERÚ,  a  to  výše  popsaný  Rozklad  a  Vyjádření 
k podkladům  rozhodnutí  společnosti  TOWER  OF  POWER,  ve  kterých  tato  společnost  tvrdila,  že 
splnila  obě  podmínky  pro  přiznání  zvýhodněné  výkupní  ceny,  když  první  paralelní  připojení  bylo 
provedeno.  
 

Obhajoba  obžalovaného  ing.  Jaroslava  Vxxxxx o  důvodech  usilovné  snahy  získat  licenci  ke 
konci  roku  2010  (údajné  zprávy  o  omezení  jejich  vydávání  v roce  2011)  bez  návaznosti  na  získání 
nějaké konkrétní zvýhodněné výkupní ceny, lze považovat provedeným dokazováním za  vyloučené, 
když  toto  logicky  nesedí  s jeho  následným  jednáním.  Pokud  by  bylo  pravdou  jeho  tvrzení,  pak 
neexistoval žádný rozumný důvod k následnému jednání (opět do konce roku 2010) vůči společnosti 
E.ON  (a  už  vůbec  ne  za  užití  vědomě  nepravdivých  dokladů).  Naopak  tato  skutečnost  ve  spojení 
s tvrzeními obsaženými v dokladech určených ERÚ v rámci řízení o odnětí licence jednoznačně svědčí 
pro  výše  popsaný  úmysl.  Neobstojí  ani    obhajoba  obžalovaného  ing.  Vxxxxx  uplatněná  v rámci 
závěrečné řeči, že vše, co dělal dne 30. a 31. 12. 2010, dělal na pokyn obžalovaného ing. Sxxxxx, když 
je zjevné, že se nenacházel ve stavu, který by vylučoval schopnost sám rozhodovat o vlastním jednání. 
Jeho  obhajoba,  že  nevěděl  o  imaginárnosti  reklamačních  protokolů  v důsledku  jeho  dalších  kroků 
v roce  2011,  je  v zásadním  rozporu  s jeho  aktivitou  ohledně  dodání  FV  panelů  koncem  roku  2010  a 
popsaným „nelogickým“ jednáním při znalosti obsahu (zejména dat) na těchto protokolech. Stejně tak 
logicky problematická je jeho (i dalších spoluobžalovaných) další argumentace znalostí právního stavu 
vylučujícího  možné  dokonání  trestného  činu,  tedy  skutečnost,  že  k tomuto  je  zapotřebí  faktické 
dodávky energie (tedy splnění tří a nikoli pouze dvou podmínek). I obžalovaný ing.  Sxxxxx se hájil 
tím,  že  sice  podepsal  příslušné  nepravdivé  údaje,  ale  ne  s vědomím,  že  tyto  mohou  být  použity  ve 
směru získání výkupních cen roku 2010, kdy toto považoval za  vyloučené s ohledem na nemožnost 
splnit zákonný požadavek dodávky energie v roce 2010. K fiktivním dokladům pak tento obžalovaný 
uvedl, že v případě předávacího protokolu se jednalo o dokončení akce a možnost jejího vyúčtování, 
kdy  skutečnost,  co  protokol  obsahoval  (případně  neobsahoval  –  poukaz  na  nedodělky),  závisela  na 
vůli  obžalovaného  ing.  Vxxxxx,  resp.  ing.  Dxxxxx.  V případě  reklamačních  protokolů,  které  ani 
obsahově nečetl, chtěl vyjít vstříc požadavku obžalovaného ing. Vxxxxx (předloženy ing. Dxxxxx) a 
vnímal  je  v souvislosti  s řešením  situace  možných  dodávek  FV  panelů  od  více  dodavatelů.  Soud  se 
k fakticky akceptovanému právnímu stavu v dané době vyjadřoval již výše, a proto tuto argumentaci 
nebude  opakovat  pouze  s dovětkem,  že  možný,  a  případně  i  správný  výklad  prezentovaný  v 
současnosti,  že  daný  (v  té  době  akceptovaný  postup)  nebyl  v souladu  se  zákonem,  nemá  v daném 
případě,  při  výše  popsaných  skutkových  zjištěních,  vliv  na  trestní  odpovědnost  obžalovaných,  kteří 
chtěli využít právě onen problematický moment v mechanismu získání cen roku 2010. 
 
           Soud neprováděl další dokazování, které bylo navrženo ze strany obhajoby, kdy se  jednalo o 
vyjádření  společnosti  E.ON,  ohledně  následného  mechanismu  od  okamžiku  podpisu  protokolu  o 
schválení provozovny (dokladu o „prvním paralelním připojení“) do okamžiku, kdy výrobce elektrické 
energie obdrží první platbu za tuto prodanou elektrickou energii. Tedy fakticky o skutečnosti, které by 
mohly mít význam pro posouzení zejména vývojového stádia trestného činu, když tuto považuje soud 
za  vyřešenou  provedenými  důkazy,  kdy  právní  závěry  (ve  vztahu  k pokusu  trestného  činu)  jsou 
uvedeny  v části  právního  hodnocení  vývojového  stádia  trestného  jednání  obžalovaných  ing.  Sxxxxx, 
ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx. 
 
 
 
B/ Právní hodnocení 
 

      
V  rámci  právního  hodnocení  je  nutno  shora  popsaný  skutkový  děj  rozdělit  na  jednotlivé 
samostatné  (byť  vzájemně  provázané)  jednání  jednotlivých  obžalovaných,  respektive  skupin 
obžalovaných  (zaměstnanci  ERÚ  a  osoby  podílející  se  na  získání  rozhodujících  podkladů  k 
uplatňování  výkupní  ceny  roku  2010),  kdy  jejich  jednání  je  nutno  hodnotit  jako  samostatné  a  z 
hlediska trestní odpovědnosti i na sobě nezávislé, když provedeným dokazováním nebylo prokázáno, 
že by tyto osoby v rámci vlastního trestného jednání postupovaly koordinovaně. 
A) Obžalovaní ing. Fxxxxx a ing. Žxxxxx: 
      
Provedeným dokazováním bylo prokázáno, že obžalovaní ing. Ladislav Žxxxxx, ačkoliv bylo 
využito  jeho  omylu,  a  ing.  Ilona  Fxxxxx,  i  když  byla  uvedena  v omyl,  vykonávali  svoji  pravomoc 
oprávněných úředních osob nedbale a zcela zmařili splnění důležitých úkolů při kontrole dokončenosti 
FVE Držovice (ing. Žxxxxx) a při přezkoumání dokumentů ve správním spise v rámci rozhodování o 
udělení licence na výrobu elektřiny (ing.  Žxxxxx i ing.  Fxxxxx), kdy následkem jejich jednání bylo 
vydání  nezákonného  rozhodnutí  o  udělení  licence  na  výrobu  elektřiny  společnosti  TOWER  OF 
POWER. Ing. Žxxxxx přes své vzdělání a dlouholetou praxi na ERÚ nepostupoval řádně při kontrole 
FVE  Držovice,  kdy  tuto  minimálně  nesprávně  identifikoval  a  následně  předložil  spis  k rozhodnutí, 
aniž  v něm  byly  založeny  všechny  doklady,  případně  jejich  originály,  které  byly  potřebné  pro 
rozhodnutí, a to  za situace,  kdy  si  byl  (musel  být)  vědom  rozporů  s realitou  předložených  dokladů  a 
logické problematičnosti následných dokladů. Ing.  Fxxxxx se pak spolehla na tvrzení ing.  Žxxxxx a 
provedla  při  rozhodování  o  licenci  zcela  nedbale  kontrolu  podkladů,  kdy  na  základě  neúplných 
podkladů, kdy mnohé nebyly ve spise založeny vůbec nebo jenom v kopii, případně tyto doklady byly 
mezi  sebou  v rozporu,  vydala,  za  stavu  nesplňujícího  podmínky  pro  vydání  pozitivního  rozhodnutí, 
rozhodnutí o udělení licence.  
       
Obžalovaní ing. Ladislav Žxxxxx a ing. Ilona Fxxxxx vystupovali jako pověření zaměstnanci 
jednající za ERÚ ve správním řízení o udělení licence na výrobu elektřiny (oprávněné úřední osoby), 
tedy jako úřední osoby ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) trestního zákona (odpovědní úředníci orgánu 
státní správy). 
      
Trestné  jednání  těchto  obžalovaných  tak  spočívalo  v  tom,  že  vykonávali  svoji  pravomoc 
(příprava podkladů a rozhodování v konkrétním správním řízení o udělení licence) v rozporu se svými 
povinnostmi  nedbale,  a  v důsledku  tohoto  přístupu  k plnění  povinností  došlo  k vydání  nezákonného 
rozhodnutí, tedy rozhodnutí, které akceptovalo skutečnosti, které neodpovídaly realitě za situace, kdy 
bylo  povinností  obou  se  tímto  dostatečně  podrobně  zabývat.  V případě,  že  by  oba  vykonávali  svoji 
pravomoc  v mezích  schopností  a  možností,  bylo  v jejich  silách  vydání  takového  rozhodnutí 
(minimálně v dané době) zamezit, když reálná znalost stavu dokončenosti FVE (v případě ohledání) 
by bezpochyby nevedla k vydání licence za stávajících podmínek. 
       
Obžalovaní  svým  jednáním  porušili  zájem  společnosti  na  řádném  a  důsledném  plnění  úkolů 
úředními osobami, které jsou objektem trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, tedy 
zájmem  chráněným  příslušným  ustanovením  trestního  zákona.  Přestože  soud  těmto  obžalovaným 
neklade  za  vinu  způsobení  škody  či  zajištění  prospěchu  jinému,  tato  skutečnost,  tedy  k jakému 
následku  v konečném  důsledku  mohla  vést,  je  soudem  vnímána  z hlediska  závažnosti  konkrétního 
jednání obou obžalovaných jako zásadní, znemožňující tato jednání posuzovat dle zásady ultima ratio 
jako jednání nedosahující minimální škodlivosti trestného činu. 
         
Dalším  formálním  znakem  trestného  činu  je  pak  jeho  subjektivní  stránka,  která  zahrnuje 
znaky,  týkající  se  psychiky  pachatele.  Obligatorním  znakem  této  subjektivní  stránky  je  zavinění. 
Naplnění  znaku  zavinění  je  nezbytné  z  hlediska  trestní  odpovědnosti,  která  je  v  trestním  právu 

konstruována  jako  odpovědnost  subjektivní,  tedy  za  zaviněné  jednání.  Zavinění  je  pak  z  pohledu 
právní teorie považováno za vnitřní psychický vztah pachatele k podstatným složkám trestného činu, 
zejména k jeho objektivní stránce, tedy jednání, následku a příčinné souvislosti mezi nimi, a k objektu. 
Zavinění v sobě obecně zahrnuje složku intelektuální, tedy vědění pachatele, vnímání pachatele, a dále 
složku  volní,  která  zahrnuje  chtění  nebo  srozumění,  tedy  rozhodnutí  pachatele  jednat  určitým 
způsobem.  Trestný  čin  maření  úkolu  úřední  osoby  z  nedbalosti,  jímž  byli  tito  obžalovaní  uznáni 
vinnými,  je  pak  konstruován  jako  trestný  čin  nedbalostní  (§  13  odst.  2  trestního  zákoníku).  To 
znamená,  že  z  hlediska  znaků  subjektivní  stránky  musí  být  splněny  minimálně  podmínky  buď 
nedbalosti vědomé, jak vyžaduje § 16 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, nebo podmínky nedbalosti 
nevědomé, jak vyžaduje  § 16 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku. 
      
Oba  obžalovaní,  dle  závěrů  soudu,  si  byli  (museli  být)  vědomi,  že  jejich  nedůsledným 
postupem ve správním řízení může být ohrožen zájem na důsledném plnění povinností úřední osoby a 
může dojít k vydání nezákonného rozhodnutí (při jejich vzdělání a postavení se jedná  o skutečnost 
obecně známou), přičemž bez přiměřených důvodů spoléhali, že takového porušení nezpůsobí, což i 
při  absenci  doznání  lze  dovodit  z provedeného  dokazování,  zejména  s ohledem  na  jejich  konkrétní 
postupy při konkrétních úkonech správního řízení. Soud proto jejich zavinění  hodnotil jako vědomou 
nedbalost.  
B) Obžalovaní ing. Sxxxxx, ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx : 
      
Provedeným  dokazováním  bylo  prokázáno,  že  obžalovaní  ing.  Martin  Dxxxxx,  ing.  Zdeněk 
Sxxxxx a ing. Jaroslav Vxxxxx využili omylu ing. Žxxxxx a uvedli v omyl ing. Fxxxxx, kterým jako 
oprávněným  osobám  jednajícím  za  ERÚ  předložili  nepravdivé  předávací  protokoly  a  nepravdivý 
Reklamační protokol č. 1/34/2010 Opatřený padělaným podpisem, které dříve vyhotovili, na základě 
čehož  získali licenci  od  ERÚ  na  snížený  výkon  FVE  Držovice,  kterou pak  společně  s nepravdivým 
Reklamačním  protokolem  č.  2/34/2010  na  celou  část  panelů  odpovídající  výkonu  uvedenému  na 
licenci s padělaným podpisem předložili zaměstnancům společnosti E.ON. Tohoto jednání se dopustili 
v  úmyslu  získat  vyšší  výkupní  cenu  za  výrobu  elektřiny  z fotovoltaických  zdrojů  (ze  slunečního 
záření) uvedených do provozu v roce 2010 a jejich jednání přitom bezprostředně směřovalo k tomu, 
aby  společnosti  TOWER  OF  POWER  byla  vyplácena  výkupní  cena  za  výrobu  elektřiny 
z fotovoltaického zdroje uvedeného do provozu v roce 2010, i když FVE Držovice na konci roku 2010 
nebyla dokončena, neboť na ní nebyly namontovány fotovoltaické panely. Takto koordinovaně jednali 
ke způsobení škody velkého rozsahu společnosti E.ON Distribuce a.s., na jejíž úkor by se společnost 
TOWER OF POWER obohatila o částku nejméně 239.600.000,- Kč. K získání obohacení nedošlo ani 
zčásti  jen  proto,  že  zaměstnanci  distributora  společnosti  E.ON,  ing.  Kxxxxx  a  ing.  Oxxxxx,  zjistili 
skutečný stav FVE Držovice, jejíž první paralelní připojení tak nebylo provedeno, čímž nebyla splněna 
druhá z podmínek v dané době vyžadovaná pro získání nároku na výše uvedenou výkupní cenu.  
      
Trestné jednání těchto obžalovaných tak spočívalo v tom, že při vzájemné koordinaci uvedli a 
fakticky předložili v podkladech podstatných pro rozhodnutí o udělení licence a rozhodnutí o prvním 
paralelním  připojení  nepravdivé,  hrubě  zkreslené  údaje,  a  stejně  tak  podstatné  údaje  zamlčeli,  kdy 
v případě  znalosti  pravdivých  údajů  by  nedošlo  k vydání  licence,  stejně  tak  potvrzení  prvního 
paralelního  připojení  (ke  kterému  fakticky  nedošlo,  ovšem  nikoli  v důsledku  jednání  obžalovaných, 
ale díky vlastnímu jednání pracovníků společnosti E.ON.  
       
Soud  v daném  případě  posuzoval  jednání  obžalovaných  jako  uvedení  nepravdivých  (hrubě 
zkreslených)  údajů,  když  vycházel  z podkladů  předložených  ERÚ  či  zejména  v konečném  stádiu 
zaměstnancům  společnosti  E.ON.  Tedy  jedná  se  o  aktivní  uvádění  nepravdivých  údajů  a  stejně  tak 

zamlčení  podstatných  údajů,  když  případná  znalost  reálného  stavu  by  bezpochyby  nevedla  již 
k udělení  licence  ani  případným  pochybnostem  o  možnosti  právně  (nikoli  fyzicky)  realizovat  „první 
paralelní připojení“.  
      
Podle  23  trestního  zákoníku  byl-li  trestný  čin  spáchán  dvěma  nebo  více  osobami,  odpovídá 
každá  z nich,  jakoby  trestný  čin  spáchala  sama.  Tedy  lze  říci,  že  spolupachatelství  předpokládá 
spáchání  trestného  činu  společným  jednáním,  kdy  však  není  nutné,  aby  každý  ze  spolupachatelů 
naplnil  svým  jednáním  všechny  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu,  ale  stačí,  jestliže  jednání 
každého  ze  spolupachatelů  je  alespoň  článkem  řetězu,  přičemž  jednotlivé  činnosti  -  články  řetězu  - 
směřují k vykonání trestného činu a ve svém celku tvoří jeho skutkovou podstatu a působí společně. 
Není třeba, aby se všichni spolupachatelé zúčastnili na trestné činnosti stejnou měrou, stačí i částečné 
přispění třeba i v podřízené roli, jen když je vedeno stejným úmyslem jako činnost ostatních pachatelů 
a  je  tak  objektivně  a  subjektivně  složkou  děje  tvořícího  ve  svém  celku  trestné  jednání.  Stejně  tak 
spolupachatelství  předpokládá  i  úmysl  směřující  ke  spáchání  trestného  činu.  V  daném  konkrétním 
případě  dle  názoru  soudu  ze  strany  obžalovaných  ing.  Sxxxxx,  ing.  Vxxxxx  a  ing.  Dxxxxx  tyto 
podmínky    splněny  byly.  Obžalovaným  bylo  prokázáno,  že  na  trestné  činnosti  se  podíleli  společně, 
kdy míra vědomosti o následných krocích (co bude konáno) mohla být (v minimální míře v závěru) 
odlišná, ovšem měli společný záměr, všichni znali faktický stav FVE Držovice i podmínky pro získání 
výkupních cen roku 2010 a tedy fakt, že tyto tato FVE nesplňuje. Proto všem muselo být zřejmé, že 
prezentací  reálných  faktů  nemohou  dosáhnout  do  konce  roku  2010  vytvoření  podmínek  pro  získání 
těchto cen (zisk pravomocné licence a stanovisko distributora – první paralelní připojení) a jejich podíl 
na  jednání,  kdy  neuvedli  reálný  stav  (minimálně  zamlčeli  podstatné  údaje),  či  přímo  se  podíleli  na 
vzniku fiktivních podkladů a tyto předkládali příslušným orgánům (ERÚ a E.ON), vytváří podmínky 
pro  jejich podvodné vylákání. Vlastní okolnosti, ze kterých soud dovozuje toto spolupachatelství, jsou 
podrobě rozebrány v části skutkových zjištění u těchto obžalovaných, kdy je nutno konstatovat, že bez 
společného jednání minimálně ing. Sxxxxx a ing. Vxxxxx by nemohly fiktivní doklady vzniknout. 
      
V příčinné souvislosti s trestným jednáním obžalovaných mohla vzniknout škoda představující 
částku  až  cca  240.000.000,-  Kč,  kdy  se  jedná  o  částku,  představující  rozdíl  mezi  výkupní  cenou 
platnou  pro  rok  2010  a  pro  rok  2011  při  zohlednění  doby  garantované  ceny  a  možného  výkonu 
příslušné FVE. Uvedená škoda je následkem trestného jednání jednotlivých obžalovaných. 
      
V  souladu  s  ustanovením  §  138  odst.  1  trestního  zákoníku  se  jedná    o  tzv.  škodu  velkého 
rozsahu, neboť dosahuje nejméně  částky 5,000.000,- Kč, která je dolní hranicí pro užití předmětného 
kvalifikačního znaku. 
      
K  argumentaci  obžalovaných  ing.  Martina  Dxxxxx,  ing.  Zdeňka  Sxxxxx  a  ing.  Jaroslava  
Vxxxxx, že se nemohli dopustit trestného činu podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku, když ke 
škodě  nemohlo  nikdy  dojít,  protože  podle  cenového  rozhodnutí  ERÚ  č.  4/2009  ze  dne  3.11.2009, 
kterým  se  stanovuje  podpora  pro  výrobu  elektřiny  z obnovitelných  zdrojů  energie,  kombinované 
výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, bylo podmínkou pro získání výkupní ceny 
za výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 vyrobit elektřinu ještě 
v roce 2010, se soud vyjadřoval již výše v rámci skutkových zjištění. Přesto lze opětovně uvést, že tito 
obžalovaní chtěli využít v dané době všemi zúčastněnými subjekty uznávané praxe. 
      
K vyčíslení škody je dále nutno,  i s ohledem na obhajobu zejména obžalovaných ing. Vxxxxx 
a ing. Dxxxxx, uvést, že výpočet předpokládané škody je vždy jistým způsobem hypotetický. V daném 
případě  však  byly  vzaty  do  úvahy  všechny  relevantní  podklady  pro  stanovení  možného  výkonu 
solárních panelů, a to ve variantě pro obžalované výhodnější. Soud si je vědom, že tento hypotetický 

stav  přitom  nastat  nemusí,  a  to  jak  ve  směru  reálného  stavu  nevýhodnějšího  pro  obžalované,  tak  i 
případně  příznivějšího.  Z mnoha  technických  či  jiných  důvodů  nemusí  dojít  k plnému  výkonu 
v mezích možností (zejména osvitu příslušné lokality apod). Ale tato budoucí reálná situace nemá vliv 
na stádium trestného jednání, kdy obžalovaní vytvořili všechny předpoklady pro to, aby mohli až do 
příslušné výše neoprávněně získat (s ohledem na podvodné jednání vylákat) cizí finanční prostředky. 
Na vyčíslení škody pak nemůže mít vliv případné (současné či budoucí) zdanění (ať již daň solární či 
daně z příjmů či jiné), když toto nelze odečíst, byť to má bezpochyby vliv na výši dosaženého zisku, 
ovšem  nikoli  přímé  škody.  V daném  případě  by  škoda  v konečném  důsledku  mimo  primárního 
poškozeného tedy společnosti E.ON (při zvýšení ceny energie i všech odběratelů této společnosti a při 
rozložení  na  další  distributory  i  dalších  distributorů)  vznikla  i  českému  státu  v důsledku  dotace  ze 
státního rozpočtu  pro distributora  (§§ 6 - 6b zákona č. 180/2005). 
      
Následkem,  který  měl  být  takto  způsoben,  pak  bylo  podvodné  (na  základě  nepravdivých 
podkladů)  vylákání  dokladů  umožňujících  získání  finanční  částky  primárně  od  provozovatele 
distribuční soustavy.  S ohledem na skutečnost, že nedošlo k tomuto  následku, byť k němu obžalovaní 
bezprostředně  směřovali,  a  to  pouze  s ohledem  na  skutečnost,  že  pracovníci  společnosti  E.ON 
neakceptovali prezentované doklady, zůstalo jednání obžalovaných  ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 
1 trestního zákoníku. To vše však nezávisle na jejich vůli, ale právě v důsledku jednání jiných osob.   
      
Za  pokus  trestného  činu  je  podle  §  21  odst.  1  trestního  zákona  považováno  jednání,  které  
bezprostředně  směřuje  k dokonání  trestného  činu  a  jehož  se  pachatel  dopustil  v úmyslu  trestný  čin 
spáchat, pokud nedošlo k dokonání. V daném případě jednání obžalovaných ing. Sxxxxx, ing. Vxxxxx 
a  ing.  Dxxxxx  se  v teoretické  rovině  pohybuje  na  pomezí  vývojových  stádií  přípravy  a  pokusu. 
Fakticky udělali vše ze své strany proto, aby získali jak licenci ERÚ, tak potvrzení společnosti E.ON o 
provedení  „prvního  paralelního  připojení“,  kdy  toto  v daném  období  představovalo  (všemi 
zainteresovanými) akceptovaný podklad pro následné uplatnění garantované výkupní ceny, bez ohledu 
na  faktickou  dobu  počátku  dodávek  energie  do  distribuční  soustavy.  Zde  je  evidentní,  že  takto 
„formálně  vybavená“  FVE  mohla  následně  kdykoli  po  jejím  fyzickém  dokončení  zahájit  další 
(technické)  kroky  k realizaci  příslušných  výnosů.  Soud  zde  řešil  otázku,  zda  s ohledem  na  konečné 
stádium  dokonání  trestného  činu,  kterým  v daném  případě  bude  minimálně  částečná  úhrada  za 
realizovanou dodávku, lze za pokus považovat z hlediska znaku bezprostřednosti až ono vlastní dodání 
energie do sítě, či již ono vytvoření všech formálních (nikoli technických) předpokladů pro možnou 
realizaci  zisku  a  tím  způsobení  škody.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  by  v případě  úspěchu 
obžalovaných ve vztahu k získání (posledního potřebného) dokladu o „prvním paralelním připojení“ 
došlo k vytvoření situace, která by měla přímý význam pro dokonání trestného činu (bezprostřednost 
odstranění posledních formálních překážek), kdy by nic (právně a fakticky i reálně při znalosti postupů 
distributora)  ze  strany  poškozeného  nebránilo  (nemohlo  bránit) dokonání trestné  činnosti  a realizaci 
výnosů z ní, dospěl soud k závěru, že dané jednání je již pokusem příslušného trestného činu a nikoli 
pouze přípravou (byť i tato by byla v daném případě stejně trestnou). 
       
Obžalovaní  svým  jednáním  porušili  zájem  společnosti  na  ochraně  cizího  majetku,  který  je 
objektem trestného činu podvodu, tedy zájmem chráněným příslušným ustanovením trestního zákona. 
         
Dalším formálním znakem trestného činu je pak jeho subjektivní stránka, která zahrnuje znaky 
týkající  se  psychiky  pachatele.  Obligatorním  znakem  této  subjektivní  stránky  je  zavinění.  Naplnění 
znaku  zavinění  je  nezbytné  z  hlediska  trestní  odpovědnosti,  která  je  v  trestním  právu  konstruována 
jako  odpovědnost  subjektivní,  tedy  za  zaviněné  jednání.  Zavinění  je  pak  z  pohledu  právní  teorie 
považováno  za  vnitřní  psychický  vztah  pachatele  k  podstatným  složkám  trestného  činu,  zejména  k 
jeho objektivní stránce, tedy jednání, následku a příčinné souvislosti mezi nimi, a k objektu. Zavinění 

v sobě obecně zahrnuje složku intelektuální, tedy vědění pachatele, vnímání pachatele, a dále složku 
volní,  která  zahrnuje  chtění  nebo  srozumění,  tedy  rozhodnutí  pachatele  jednat  určitým  způsobem. 
Trestný  čin  podvodu, jímž  byli tito  obžalovaní  uznáni  vinnými,  je  pak  konstruován jako  trestný  čin 
úmyslný (§ 13 odst. 2 trestního zákoníku). To znamená, že z hlediska znaků subjektivní stránky musí 
být  splněny  podmínky  buď  přímého  úmyslu, jak  vyžaduje  §  15  odst. 1  písm.  a) trestního  zákoníku, 
nebo podmínky úmyslu nepřímého, jak vyžaduje  § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku. 
       
Všichni obžalovaní nepochybně v tomto případě věděli, že svým jednáním způsobí porušení 
zákona  a  takto  jednat  chtěli,    a  to  i  v rozsahu  způsobeného  následku,  což  i  při  absenci  doznání  lze 
dovodit  i  z provedeného  dokazování,  zejména  s ohledem  na  předložení  nepravdivých  či  padělaných 
dokladů. Soud proto jejich zavinění  hodnotil jako úmysl přímý.  
           Vedle zavinění, jakožto obligatorního znaku subjektivní stránky trestného činu, se soud zabýval 
i motivem, který je znakem fakultativním. Motiv, v psychologickém pojetí označovaný jako pohnutka, 
je v rovině trestněprávní chápán jako určitý podnět, který vedl pachatele ke spáchání trestného činu. 
Vyhodnocení  všech  důkazů  souvisejících  s průběhem  realizace  FVE  Držovice  a  případného  jejich 
dalšího  jednání  umožňují  otázku  motivu  dostatečně  objasnit.  V  tomto  konkrétním  případě  motivem 
jednání  obžalovaných  byla  snaha  získat  do  konce  roku  2010  všechny  potřebné  formální  náležitosti 
k následnému  uplatňování  vyšších  výkupních  cen  (cen  roku  2010)  a  tím  získat  neoprávněný 
majetkový  finanční  prospěch  za  situace,  kdy  věděli,  že  na  toto  nemají,  s ohledem  na  stav  FVE, 
zákonný nárok.  
           Soud  se  dále  zabýval,  vedle  znaků  objektu  a  objektivní  stránky  (jednání,  následek,  příčinná 
souvislost),  jak  byly  popsány  výše  samostatně  ke  skupinám  pachatelů,  i  tím,  zda  byly  splněny  ve 
vztahu ke všem obžalovaným podmínky dalšího z obligatorních formálních znaků trestného činu, tedy 
podmínky subjektu, jimiž se rozumí věk a příčetnost pachatele. Provedeným dokazováním soud zjistil, 
že  všichni  obžalovaní  v  době  spáchání  trestného  jednání  již  byli  zletilými,  tedy  naplnili  podmínku 
ustanovení § 25 trestního zákoníku.  
            K  posouzení  otázky  příčetnosti  (duševního  stavu  a  osobnostní  struktury)  obžalované  ing. 
Fxxxxx byl v přípravném řízení trestním zpracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví 
psychiatrie,  který  byl  za  splnění  podmínek  §  211  odst.  5  trestního  řádu  v hlavním  líčení  čten.  Ze 
znaleckého  posudku  MUDr.  Vostatkové  z oboru  zdravotnictví,  odvětví  psychiatrie  (č.l.  1404a), 
zpracovaného  na  obžalovanou  ing.  Fxxxxx,  bylo  prokázáno,  že  v  době  spáchání  trestného  činu 
netrpěla  tato  obžalovaná  žádnou  duševní  poruchou.  Schopnosti    rozpoznávací  i  ovládací  byly  u  ní 
v době činu plně zachovány. V době zpracování znaleckého posudku (srpen 2012) obžalovaná trpěla 
odeznívající poruchou přizpůsobení, tedy méně závažnou neurotickou duševní poruchou. Obžalovaná 
je  však  schopna  chápat  smysl  trestního  stíhání.  Z těchto  závěrů  tedy  jednoznačně  vyplývá,  že 
obžalovaná  v době  spáchání  trestného  činu  nebyla  ve  stavu,  který  by  vylučoval  její  trestní 
odpovědnost.  
           Výše  citovaný  znalecký  posudek  považuje  soud  za  úplný  a  řádný  důkaz,  na  jehož  základě  je 
možno spolehlivě uzavřít otázku příčetnosti obžalované. Tímto důkazem bylo jednoznačně prokázáno, 
že  ovládací  i  rozpoznávací  schopnosti  obžalované  v  době  spáchání  trestného  činu  byly  zachovány. 
Soud  proto  konstatoval,  že  nenastaly  podmínky  pro  posouzení  obžalované  jako  např.  nepříčetného 
pachatele  ve  smyslu    ustanovení  §  26  odst.  1  trestního  zákoníku  či  §  360  trestního  zákoníku,  ani 
podmínky  pro  závěr  o  stavu  tzv.  zmenšené  příčetnosti,  který  si  pachatel  nepřivodil,  a  to  ani  z 
nedbalosti  vlivem  návykové  látky,  jak  má  na  mysli  ustanovení  §  40 trestního  zákoníku.  Na  základě 
této části dokazování dospěl soud k závěru, že tato obžalovaná byla v době spáchání trestného činu se 

zřetelem ke svému věku i duševnímu stavu, plně trestně odpovědnou, neboť naplnila podmínky věku i 
příčetnosti, jež jsou znaky subjektu (pachatele) trestného činu. 
           Rovněž  o  duševním  stavu  zbývajících  obžalovaných  nebyly  shledány  žádné  pochybnosti,  a  to 
ani v tom směru, že by bylo nezbytné zkoumat jejich duševní stav soudními znalci. Ustanovení § 26 
trestního zákoníku totiž vyžaduje, aby pachatel v době spáchání trestného činu byl schopen rozpoznat 
jeho protiprávnost a svoje jednání ovládat. I v případě těchto obžalovaných tak dospěl soud k závěru, 
že v době spáchání trestného jednání byli se zřetelem ke svému věku i duševnímu stavu plně trestně 
odpovědnými. 
 
A) Obžalovaní ing. Fxxxxx a ing. Žxxxxx : 
           Obžalovaní  ing.  Ladislav  Žxxxxx  a  ing.  Ilona  Fxxxxx  naplnili  po  subjektivní  i  objektivní 
stránce formální znaky skutkové podstaty přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 
odst.  1  trestního  zákoníku.  Soud  jejich  jednání  neposuzoval  i  dle  kvalifikované  skutkové  podstaty 
uvedeného  trestného  činu,  v souvislostí  s možnou  výší  škody  či  zajištěním  příslušného  prospěchu, 
právě s ohledem na skutečnost, že vydání licence bylo (pouze) jedním z podkladů pro vznik škody a 
s ní  spojený  prospěch  pachatelů  a  nikoli  podklad  jediný,  kdy  v takovém  případě  závislosti  škody  či 
prospěchu výlučně na tomto rozhodnutí (licenci) by kvalifikovaná skutková podstata použita byla. 
 
B) Obžalovaní ing. Sxxxxx, ing. Vxxxxx a ing. Dxxxxx : 
           Obžalovaní  ing.  Martin  Dxxxxx,  ing.  Zdeněk  Sxxxxx  a  ing.  Jaroslav  Vxxxxx  tak  svým 
jednáním  popsaným  ve  výroku  rozsudku  naplnili  po  objektivní  i  subjektivní  stránce  formální  znaky 
skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního 
zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a to formou spolupachatelství podle § 
23 trestního zákoníku.  
           Jednání všech obžalovaných je ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákoníku společensky škodlivé, 
přičemž v daném případě nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.  
           Na  závěr  k právní  kvalifikaci  jednání  je  nutno  uvést,  že  k právnímu  posouzení  jednání 
obžalovaných byly ze strany obhajoby obžalovaného ing. Vxxxxx doloženy v hlavním líčení dne 20. 
5. 2014 dva rozsudky týkající se dle názoru obhajoby obdobné věci. Jedná se o prvostupňový rozsudek 
Okresního soudu v Liberci sp. zn. 6T  170/2011 ze dne 17. 1. 2013 a rozsudek soudu II. stupně v této 
trestní věci, a to Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, sp. zn. 31To 226/2013 ze dne 
3. 3. 2014. Předmětem rozhodnutí bylo jednání obžalovaných na konci roku 2010 a následně i počátku 
roku 2011 spočívající v nabídce (dne 30. 12. 2010) a následném předání úplatku pracovníkovi ERÚ za 
postup  (v  rámci  ohledání),  který  by  nereflektoval  faktický  stav,  ale  naopak  nepravdivým  popisem 
umožnil  získání  licence  pro  FVE  nutné  k získání  podpory  v cenách  roku  2010.  Toto  jednání  bylo 
právně  posouzeno  pouze  jako  zločin  podplácení  podle  §  332  odst.  1,  odst.  2  písm.  a),  b)  trestního 
zákoníku,  a  nikoli  v jednočinném  souběhu  i jako  příprava  trestného činu  podvodu  dle  §  209  odst.  1, 
odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, jak je jednání (samostatně) posuzováno v nyní projednávané věci. 
 

           Pomineme-li,  že  v českém  právním  řádu  není  kodifikováno  precedenční  právo,  lze  přiznat 
jistou  relevanci  úvaze  o  obdobnosti  jednání  (skutkovém  základu),  tedy  snaze  v posledním  možném 
termínu  (při  zohlednění  cen  roku  2010)  získat  podklady  pro  „pozitivní“  rozhodnutí,  při  odlišných 
konkrétnostech (prokázání uplácení). Dané soudní rozhodnutí tak vychází z jiného skutkového základu 
a  popis  skutku  neobsahuje  popis  onoho  podvodného  jednání,  které  je  naznačeno  pouze  úvahou  o 
vyhotovení (případně poskytnutí) podkladů nepopisujících reálný stav příslušných FVE. Toto jednání 
tak  popisuje  pouze  snahu  získat  podklady  pro  případné  podvodné  jednání  a  odlišuje  se  tak  od  nyní 
projednávané  věci,  když  příslušný  pracovník  ERÚ  a  potažmo  daný  úřad  nebyl  uváděn  v omyl,  ale 
naopak s problematickým stavem jednoznačně seznámen. 
 
C/ Trest 
 
             Při úvaze o druhu a výši trestu hodnotil soud ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1, odst. 6 písm. 
a)  trestního  zákoníku  kromě  povahy  a  závažnosti  spáchaného  trestného  činu  i  osobní,  rodinné, 
majetkové  a  jiné  poměry  každého  z  obžalovaných,  jeho  dosavadní  způsob  života  a  možnosti  jeho 
nápravy,  dále  přihlédl  k chování  pachatele  po  činu,  a  v případě  spolupachatelství  i  jakou  měrou 
jednání každého z nich přispělo ke spáchání trestného činu a současně vzal v úvahu i účel trestu, jímž 
je i ochrana společnosti před pachateli trestných činů, snaha zabránit odsouzenému v dalším páchání 
trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život a tím působit výchovně i na ostatní členy 
společnosti, tedy generální i individuální prevence.  
            Povaha a závažnost trestného činu jsou pak určovány zejména významem chráněného zájmu, 
který  byl  činem  dotčen,  způsobem  provedení  činu  a  jeho  následky,  okolnostmi,  za  kterých  byl  čin 
spáchán, osobou pachatele,  mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.  Z pohledu 
jednotlivých kritérií závažnosti trestného činu považuje soud jednání pachatelů za velmi závažné a to 
zejména způsobeným následkem. 
           K osobě  obžalovaného  ing.  Martina  Dxxxxx  soud  zjistil,  že  tento  je  ženatý,  otec  dvou 
nezletilých dětí, dosáhl vysokoškolského vzdělání a v současné době je zaměstnán jako specialista pro 
jakost  s čistým  měsíčním  příjmem  cca  25.000  Kč.  Dle  vlastních  údajů  je  spolumajitelem  (1/4) 
rodinného domu, garáže a auta (SJM). V evidenci přestupků v místě trvalého bydliště nemá záznam (č. 
l.  1345).  Z opisu  rejstříku  trestů  (č.  l.  1350, 1439)  bylo  prokázáno,  že  obžalovaný  nebyl  v  minulosti  
soudně trestán. 
           Soud proto obžalovanému přiznal jako polehčující okolnost dosavadní řádný život podle § 41 
písm.  o)  trestního  zákoníku.  Jako  přitěžující  okolnost  ve  smyslu  ustanovení  §  42  písm.  a),  b),  k) 
trestního zákoníku pak soud zhodnotil skutečnost, že trestný čin spáchal po předchozím uvážení a ze 
ziskuchtivosti,  a  směřoval  ke  způsobení  vyšší  škody  (zde  se  jedná  o  škodu  řádově  převyšující 
minimální  kvalifikační  znak  škody  velkého  rozsahu).  Jiné  polehčující  či  přitěžující  okolnosti  soud 
neshledal. Jako okolnost polehčující nemohl soud akceptovat ani doznání, upřímnou lítost či chování 
obžalovaného po trestném činu, když tento trestnou činnost popřel. 
           Se  zřetelem  ke  všem  rozhodným  okolnostem  případu  i  osobě  obžalovaného,  kdy  zejména 
akcentoval dosavadní zachovalost obžalovaného, mu pak uložil trest odnětí svobody  v trvání 5,5 let, 
tedy nepatrně nad samou spodní hranicí zákonné trestní sazby podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku, 
což  odpovídá  jak  povaze  a  závažnosti  trestného  činu,  která  je  jinak  hodnocena    v   horní  polovině 

stupně typového (zejména s ohledem na plánovanou škodu), tak zejména osobě obžalovaného a jeho 
vlastnímu  podílu  na  trestné  činnosti,  který  soud  hodnotil  v kontextu  jednání  skupiny  pachatelů  jako 
nejméně  závažný  v podřízené  roli  a  vlastnímu  následku,  kdy  jednání  zůstalo  (byť  nezávisle  na  vůli 
tohoto obžalovaného) ve stádiu pokusu. Mimo to soud přihlédl i možnostem jeho resocializace, tedy 
možnosti  výchovného  působení  na  něj,  a  to  i  s přihlédnutím  k jeho  postoji  k trestné  činnosti,  když 
shledal, že obžalovaný nemá dostatečný náhled  této trestné činnosti (tuto fakticky neguje a svůj podíl 
bagatelizuje) a nelze tak předpokládat lepší prognózu resocializace.   
           S ohledem  na  skutečnost,  že  při  této  výměře  trestu  se  ze  zákona  jedná  o  trest  nepodmíněný, 
rozhodoval soud pouze o typu věznice, do které bude obžalovaný zařazen. Vzhledem k tomu, že je mu 
ukládán  trest  za  úmyslný  trestný  čin  (zvlášť  závažný  zločin)  ve  výměře  převyšující  tři  léta,  jsou  ze 
zákona splněny podmínky pro zařazení do věznice s ostrahou (§ 56 odst. 2 písm. c/ trestního zákoníku) 
a soud jej do tohoto typu věznice zařadil, když neshledal podmínky pro užití moderačního ustanovení 
§  56  odst.  3  trestního  zákoníku,  tedy  zařazení  do  mírnějšího  typu  věznice  u  osoby  tohoto 
obžalovaného, a to jak   s přihlédnutím k závažnosti trestného činu tak k postoji obžalovaného k této. 
          Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  tuto  trestnou  činnost  páchal  za  účelem  nelegálního  získání 
majetkového  prospěchu  (§  39  odst.  7,  §  67  odst.  1  trestního  zákoníku),  zvažoval  soud  i  uložení 
peněžitého  trestu,  kdy  zde  hodnotil  zejména  vysokou  společenskou  škodlivost  jeho  jednání  i 
s přihlédnutím  k možnému  zisku  z trestné  činnosti  (škodě).  S ohledem  na  podřízenou  roli 
v mechanismu spolupachatelství a fakticky nulový zisk,  když jednání zůstalo ve stádiu pokusu, však 
nakonec tento trest neuložil.  
           Tento  trest,  tak  jak  byl  uložen  dle  názoru  soudu  splňuje  podmínky  účelu  trestu,  tedy  jak 
generální,  tak  individuální  prevence,  kdy  je  nutno  jej  považovat  ještě  za  trest  zejména  výchovný  a 
nikoli ryze represivní, když by bylo možné uložit i trest  (či kombinaci více trestů) přísnější, ale soud 
dospěl k závěru, že ještě lze uložit tento trest, v případě tohoto obžalovaného, s výrazně výchovným 
cílem.   
           K osobě obžalovaného ing. Zdeňka Sxxxxx soud zjistil, že tento je ženatý, otec tří nezletilých 
dětí,  dosáhl  vysokoškolského  vzdělání  a  v současné  době  je  zaměstnán  jako  obchodní  manažer  ve 
společnosti Liberty Trade s čistým měsíčním příjmem cca 26.000 Kč. Dle vlastních údajů je majitelem 
rodinného  domu  s pozemkem,  který  je  zatížen  hypotékou.  V evidenci  přestupků  v místě  trvalého 
bydliště  nemá  záznam  (č.  l.  1347).  Z opisu  rejstříku  trestů  (č.  l.  1352,  1441)  bylo  prokázáno,  že 
obžalovaný nebyl v minulosti  soudně trestán. 
           Soud  proto  tomuto  obžalovanému  přiznal  jako  polehčující  okolnost  dosavadní  řádný  život 
podle § 41 písm. o) trestního zákoníku. Jako přitěžující okolnost ve smyslu ustanovení § 42 písm. a), 
b),  f),  k)    trestního  zákoníku  pak  soud  zhodnotil  skutečnost,  že  trestný  čin  spáchal  po  předchozím 
uvážení a ze ziskuchtivosti, ke spáchání zneužil svého postavení a směřoval ke způsobení vyšší škody 
(zde  se jedná  o škodu  řádově  převyšující  minimální kvalifikační  znak  škody  velkého  rozsahu). Jiné 
polehčující či přitěžující okolnosti soud neshledal. Jako okolnost polehčující nemohl soud akceptovat 
ani  doznání,  upřímnou  lítost  či  chování  obžalovaného  po  trestném  činu,  když  tento trestnou  činnost 
popřel. 
      
Se  zřetelem  ke  všem  rozhodným  okolnostem  případu  i  osobě  obžalovaného,  kdy  zejména 
akcentoval  dosavadní  zachovalost  obžalovaného,  mu  pak  uložil  trest  odnětí  svobody  v  trvání  sedmi 
let,  tedy  nepatrně  pod  polovinou  zákonné  trestní  sazby  podle  §  209  odst.  5  trestního  zákoníku,  což 
odpovídá jak povaze a závažnosti trestného činu, která je jinak hodnocena  v  horní polovině stupně 
typového  (zejména  s ohledem  na  plánovanou  škodu),  tak  zejména  osobě  obžalovaného  a  jeho 

vlastnímu  podílu  na  trestné  činnosti,  který  soud  hodnotil  v kontextu  jednání  skupiny  pachatelů  jako 
nejzávažnější a vlastnímu následku, kdy jednání zůstalo (byť nezávisle na vůli tohoto obžalovaného) 
ve stádiu pokusu. Mimo to soud přihlédl i možnostem jeho resocializace, tedy možnosti výchovného 
působení na něj, a to i s přihlédnutím k jeho postoji k trestné činnosti,  když shledal, že obžalovaný 
nemá dostatečný náhled  této trestné činnosti (tuto fakticky neguje a svůj podíl bagatelizuje) a nelze 
tak předpokládat lepší prognózu resocializace.   
      
S ohledem  na  skutečnost,  že  při  této  výměře  trestu  se  ze  zákona  jedná  o  trest  nepodmíněný, 
rozhodoval soud pouze o typu věznice, do které bude obžalovaný zařazen. Vzhledem k tomu, že je mu 
ukládán  trest  za  úmyslný  trestný  čin  (zvlášť  závažný  zločin)  ve  výměře  převyšující  tři  léta,  jsou  ze 
zákona splněny podmínky pro zařazení do věznice s ostrahou (§ 56 odst. 2 písm. c/ trestního zákoníku) 
a soud jej do tohoto typu věznice zařadil, když neshledal podmínky pro užití moderačního ustanovení 
§  56  odst.  3  trestního  zákoníku,  tedy  zařazení  do  mírnějšího  typu  věznice  u  osoby  tohoto 
obžalovaného, a to jak   s přihlédnutím k závažnosti trestného činu, tak k postoji obžalovaného k této. 
      
S ohledem na charakter trestné činnosti, kdy této se dopustil právě s ohledem na své postavení  
statutárního orgánu obchodní společnosti, rozhodl soud i o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícím 
v zákazu  výkonu  funkce  statutárního  orgánu,  člena  statutárního  orgánu  či  prokuristy  v  obchodních 
společnostech a družstvech, na středně dlouhou dobu v trvání šesti  let. Právě s ohledem na charakter 
spáchané trestné činnosti a osobu obžalovaného považuje soud za nutné uložení i tohoto trestu, kdy 
tento  právě  ve  vzájemné  kombinaci  s  trestem  odnětí  svobody  by  měl  vytvářet  dostatečnou  ochranu 
společnosti  před  obdobným  jednáním  ze  strany  obžalovaného  a  stejně  tak  i  formu  ochrany 
obžalovaného před podobným jednáním v budoucnu.  
           Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  tuto  trestnou  činnost  páchal  za  účelem  nelegálního  získání 
majetkového prospěchu (§ 39 odst. 7, § 67 odst. 1 trestního zákoníku), mu soud uložil i peněžitý trest 
ve  výměře  500  denních  sazeb,  kdy  zde  hodnotil  zejména  vysokou  společenskou  škodlivost  jeho 
jednání,  ve  výši  denní  sazby  2.000,-  Kč,  která  byla  stanovena  zejména  s přihlédnutím 
k předpokládanému  zisku  z trestné  činnosti,  když  není  známa  úplná  objektivní  majetková  situace 
tohoto obžalovaného. Pro případ neuhrazení pak byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 
dvanácti měsíců. 
 
      
Tento  trest,  tak,  jak  byl  uložen,  dle  názoru  soudu  splňuje  podmínky  účelu  trestu,  tedy  jak 
generální, tak individuální prevence, když sice bylo možné uložit i trest (ve výměrách) přísnější, ale 
soud dospěl k závěru, že  tento trest je všem okolnostem případu přiměřený.   
      
K osobě  obžalovaného  ing.  Jaroslava  Vxxxxx  soud  zjistil,  že  tento  je  ženatý,  otec  jednoho 
zletilého  dítěte,  dosáhl  vysokoškolského  vzdělání  a  v současné  době  je  zaměstnán  jako  koordinátor 
středisek společnosti Reality Games a.s. (v přípravném řízení uvedl předseda představenstva s čistým 
měsíčním  příjmem  cca.  22.000  Kč).  Dle  vlastních  údajů  je  spolumajitelem  rodinného  domu  a  bytu 
(SJM).  V evidenci  přestupků  v místě  trvalého  bydliště    nemá  záznam  (č.  l.  1348).  Z opisu  rejstříku 
trestů (č. l. 1353, 1442) bylo prokázáno, že obžalovaný nebyl v minulosti  soudně trestán. 
      
Soud proto obžalovanému přiznal jako polehčující okolnost dosavadní řádný život podle § 41 
písm.  o) trestního zákoníku. Jako přitěžující okolnost ve smyslu ustanovení § 42 písm. a), b), f), k)  
trestního zákoníku pak soud zhodnotil skutečnost, že trestný čin spáchal  po předchozím uvážení a ze 
ziskuchtivosti, ke spáchání zneužil svého postavení a směřoval ke způsobení vyšší škody (zde se jedná 
o  škodu řádově  převyšující  minimální  kvalifikační  znak  škody  velkého  rozsahu). Jiné polehčující  či 

přitěžující okolnosti soud neshledal. Jako okolnost polehčující nemohl soud akceptovat ani doznání, 
upřímnou lítost či  chování obžalovaného po trestném činu, když tento trestnou činnost popřel. 
      
Se  zřetelem  ke  všem  rozhodným  okolnostem  případu  i  osobě  obžalovaného,  kdy  zejména 
akcentoval dosavadní zachovalost obžalovaného, mu pak uložil trest odnětí svobody v trvání šesti let a 
šesti měsíců, tedy v cca 1/4 zákonné trestní sazby podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku, což odpovídá 
jak povaze a závažnosti trestného činu, která je jinak hodnocena  v  horní polovině stupně typového 
(zejména s ohledem na plánovanou škodu), tak zejména osobě obžalovaného a jeho vlastnímu podílu 
na  trestné  činnosti,  který  soud  hodnotil  v kontextu  jednání  skupiny  pachatelů  jako  velmi  závažný  a 
vlastnímu následku, kdy jednání zůstalo (byť nezávisle na vůli tohoto obžalovaného) ve stádiu pokusu. 
Mimo to soud přihlédl i možnostem jeho resocializace, tedy možnosti výchovného působení na něj, a 
to  i  s přihlédnutím  k jeho  postoji  k trestné  činnosti,    když  shledal,  že  obžalovaný  nemá  dostatečný 
náhled   této  trestné  činnosti  (tuto fakticky  neguje  a  svůj  podíl  bagatelizuje)  a  nelze  tak  předpokládat 
lepší  prognózu  resocializace.  Trest  odnětí  svobody  u  tohoto  obžalovaného,  který  je  nižší  než  u 
spoluobžalovaného ing. Sxxxxx, zohledňuje jak postavení tohoto v mechanismu trestné činnosti, kdy 
k jeho  osobě  (společnosti  TOWER  OF  POWER)  by  směřoval  přímý  výnos  z trestné  činnosti,  tak 
skutečnost, že prioritně zájmem tohoto obžalovaného bylo bezpochyby reálné (a v soulady se zákony) 
dokončení FVE, kdy  v důsledku jednání zejména ing. Sxxxxx se dostával do pro něj (zjevně v jeho 
vnímání  řádně)  neřešitelné  situace,  kdy  zákonnému  postupu  s menším  výnosem  nadřadil  snahu 
„zachránit“ plánovaný zisk i za cenu překročení zákona. 
      
S ohledem  na  skutečnost,  že  při  této  výměře  trestu  se  ze  zákona  jedná  o  trest  nepodmíněný, 
rozhodoval soud pouze o typu věznice, do které bude obžalovaný zařazen. Vzhledem k tomu, že je mu 
ukládán  trest  za  úmyslný  trestný  čin  (zvlášť  závažný  zločin)  ve  výměře  převyšující  tři  léta,  jsou  ze 
zákona splněny podmínky pro zařazení do věznice s ostrahou (§ 56 odst. 2 písm. c/ trestního zákoníku) 
a soud jej do tohoto typu věznice zařadil, když neshledal podmínky pro užití moderačního ustanovení 
§  56  odst.  3  trestního  zákoníku,  tedy  zařazení  do  mírnějšího  typu  věznice  u  osoby  tohoto 
obžalovaného, a to jak s přihlédnutím k závažnosti trestného činu, tak k postoji obžalovaného k této. 
      
S ohledem na charakter trestné činnosti, kdy této se dopustil právě s ohledem na své postavení  
statutárního orgánu obchodní společnosti, rozhodl soud i o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícím 
v zákazu  výkonu  funkce  statutárního  orgánu,  člena  statutárního  orgánu  či  prokuristy  v    obchodních 
společnostech a družstvech,  na středně dlouhou dobu v trvání pěti let. Právě s ohledem na charakter 
spáchané trestné činnosti a osobu obžalovaného považuje soud za nutné uložení i tohoto trestu, kdy 
tento  právě  ve  vzájemné  kombinaci  s  trestem  odnětí  svobody  by  měl  vytvářet  dostatečnou  ochranu 
společnosti  před  obdobným  jednáním  ze  strany  obžalovaného    a  stejně  tak  i  formu  ochrany 
obžalovaného před podobným jednáním v budoucnu.  
           Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  tuto  trestnou  činnost  páchal  za  účelem  nelegálního  získání 
majetkového prospěchu (§ 39 odst. 7, § 67 odst. 1 trestního zákoníku), mu soud uložil i peněžitý trest 
ve  výměře  500  denních  sazeb,  kdy  zde  hodnotil  zejména  vysokou  společenskou  škodlivost  jeho 
jednání,  ve  výši  denní  sazby  2.000,-  Kč,  která  byla  stanovena  zejména  s přihlédnutím 
k předpokládanému  zisku  z trestné  činnosti,  když  není  známa  úplná  objektivní  majetková  situace 
tohoto obžalovaného. Pro případ neuhrazení pak byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 
dvanácti měsíců. 
 

      
Tento  trest,  tak,  jak  byl  uložen,  dle  názoru  soudu  splňuje  podmínky  účelu  trestu,  tedy  jak 
generální, tak individuální prevence, když sice bylo možné uložit i trest  (ve výměrách) přísnější, ale 
soud dospěl k závěru, že  tento trest je všem okolnostem případu přiměřený.   
      
K osobě  obžalované  ing.  Ilony  Fxxxxx  soud  zjistil,  že  tato  je  rozvedená,  matka  dvou  dětí 
(jednoho  nezletilého),  dosáhla  vysokoškolského  vzdělání  a  v současné  době  je  OSVČ  v oboru 
potravinářství  a  v oboru  elektro  s čistým  měsíčním  příjmem  20.000 Kč až  30.000  Kč.  Dle  vlastních 
údajů nemá žádný větší movitý ani nemovitý majetek. V evidenci přestupků v místě trvalého bydliště 
nemá  záznam  (č.  l.  1346).  Z opisu  rejstříku  trestů (č.  l.  1351,  1440) bylo  prokázáno,  že  obžalovaná 
nebyla v minulosti  soudně trestána. 
      
Soud proto této obžalované přiznal jako polehčující okolnost dosavadní řádný život podle § 41 
písm.  o)  trestního  zákoníku.  Jako  přitěžující  okolnost  ve  smyslu  ustanovení  §  42  písm.  k)  trestního 
zákoníku  pak  soud  zhodnotil  skutečnost,  že  v důsledku  jejího  jednání  mohlo  (za  splnění  dalších 
podmínek, a proto toto není použito v rámci právní kvalifikace) dojít ke vzniku vyšší škody (zde se 
jedná  o  škodu  řádově  převyšující  minimální  kvalifikační  znak  škody  velkého  rozsahu).  Jiné 
polehčující či přitěžující okolnosti soud neshledal. Jako okolnost polehčující nemohl soud akceptovat 
ani  doznání,  upřímnou  lítost  či  chování  obžalované  po  trestném  činu,  když  tato  trestnou  činnost 
popřela. 
      
Se  zřetelem  ke  všem  rozhodným  okolnostem  případu  i  osobě  obžalované  jí  pak  uložil  trest 
odnětí  svobody  v  zákonné  trestní  sazbě  podle  §  330  odst.  1  trestního  zákoníku,  a  to  v trvání  osmi 
měsíců, tedy ve dvou třetinách zákonné trestní sazby (zde činí až 1 rok). Při této úvaze soud zejména 
zohlednil jak závažnost jejího protiprávního jednání, jeho vlastní rozsah (zmaření řádného rozhodnutí 
ve  věci  licence  pro  FVE  s potencionálně  stamilionovými  nároky  na  garantovanou  podporu 
obnovitelných  zdrojů  energie,  byť  následně  napraveného  mimořádnými  postupy),  tak  zejména  jeho 
možný následek.  
      
S ohledem na výměru tohoto trestu pak soud při zohlednění ustanovení § 55 odst. 2 trestního 
zákoníku rozhodoval, zda je nutný přímý výkon tohoto trestu, tedy zda vzhledem k osobě pachatele by 
uložení  jiného  než  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody  nevedlo  k  tomu,  aby  pachatel  vedl  řádný 
život.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  obžalovaná  nikdy  nebyla  soudně  trestána  ani  stíhána,  přestože 
zjevně  nemá  náhled  vlastního  trestného  jednání,  při  zohlednění  výše  uvedeného  vlastního  jednání 
obžalované (rozhodnutí v do té doby neznámém spise v hektickém období konce roku 2010), dospěl 
soud  k závěru,  že  nejsou  podmínky  pro  uložení  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody  a  lze  tak  od 
přímého výkonu trestu odnětí svobody upustit, ovšem s tím, že stanovil delší zkušební dobu v trvání 
čtyř let. 
      
S ohledem  na  charakter  trestné  činnosti,  kdy  této  se  dopustila  právě  s ohledem  na  své 
postavení oprávněné úřední osoby v rámci licenčního řízení (výkonu státní správy), rozhodl soud i o 
uložení  trestu  zákazu  činnosti  spočívajícím  v zákazu  výkonu  zaměstnání,  v němž  rozhoduje  jako 
úřední  osoba  ve  správním  řízení  na  kratší  dobu  v trvání  čtyř  let.  Právě  s ohledem  na  charakter 
spáchané trestné činnosti a osobu obžalované považuje soud za nutné uložení i tohoto trestu, kdy tento 
právě ve vzájemné kombinaci s (podmíněným) trestem odnětí svobody by  měl vytvářet dostatečnou 
ochranu  společnosti  před  obdobným  jednáním  ze  strany  obžalované  a  stejně  tak  i  formu  ochrany 
obžalované před podobným jednáním v budoucnu.  
      
Tyto  tresty,  tak,  jak  byly  uloženy,  dle  názoru  soudu  splňují  podmínky  účelu  trestu,  tedy  jak 
generální,  tak  zejména  individuální  prevence,  kdy  je  nutno  je  považovat  ve  vzájemné  kombinaci  za 
trest mírný, výchovný, ovšem zohledňující všechny podmínky ukládání trestu.  

      
K osobě  obžalovaného  ing.  Ladislava  Žxxxxx  soud  zjistil,  že  tento  je  ženatý,  otec  dvou 
nezletilých dětí, dosáhl vysokoškolského vzdělání a v současné době je zaměstnán jako specialista pro 
jakost  ve  společnosti  AUTOMOTIVE  LIGHTING  s.r.o.  Jihlava  s čistým  měsíčním  příjmem  cca 
25.000  Kč.  Dle  vlastních  údajů  je  majitelem  bytu  a  staršího  auta.  V evidenci  přestupků  v místě 
trvalého bydliště nemá záznam (č. l. 1349). Z opisu rejstříku trestů (č. l. 1354, 1443) bylo prokázáno, 
že obžalovaný nebyl v minulosti  soudně trestán. 
      
Soud proto obžalovanému přiznal jako polehčující okolnost dosavadní řádný život podle § 41 
písm. o) trestního zákoníku. Jako přitěžující okolnost ve smyslu ustanovení § 42 písm.  k)  trestního 
zákoníku  pak  soud  zhodnotil  skutečnost,  že  v důsledku  jeho  jednání  mohlo  (za  splnění  dalších 
podmínek, a proto toto není použito v rámci právní kvalifikace) dojít ke vzniku vyšší škody (zde se 
jedná  o  škodu  řádově  převyšující  minimální  kvalifikační  znak  škody  velkého  rozsahu).  Jiné 
polehčující či přitěžující okolnosti soud neshledal. Jako okolnost polehčující nemohl soud akceptovat 
ani  doznání,  upřímnou  lítost  či  chování  obžalovaného  po  trestném  činu,  když  tento trestnou  činnost 
popřel. 
      
Se zřetelem ke všem rozhodným okolnostem případu i osobě obžalovaného mu pak uložil trest 
odnětí svobody v zákonné  trestní  sazbě podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku, a to v trvání deseti 
měsíců, tedy v horní čtvrtině zákonné trestní sazby (zde činí až 1 rok). Při této úvaze soud zejména 
zohlednil jak závažnost jeho protiprávního jednání, jeho vlastní rozsah (zmaření řádného rozhodnutí 
ve  věci  licence  pro  FVE  s potencionálně  stamilionovými  nároky  na  garantovanou  podporu 
obnovitelných  zdrojů  energie,  byť  následně  napraveného  mimořádnými  postupy),  tak  zejména  jeho 
možný následek.  
      
S ohledem na výměru tohoto trestu pak soud při zohlednění ustanovení § 55 odst. 2 trestního 
zákoníku rozhodoval, zda je nutný přímý výkon tohoto trestu, tedy zda vzhledem k osobě pachatele by 
uložení  jiného  než  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody  nevedlo  k  tomu,  aby  pachatel  vedl  řádný 
život. Vzhledem ke skutečnosti, že obžalovaný nikdy nebyl soudně trestán ani stíhán, přestože zjevně 
nemá  náhled  vlastního  trestného  jednání,  při  zohlednění  výše  uvedeného  vlastního  jednání 
obžalovaného  (nadstandartní  aktivita  v rozporu  se  správním  řádem  za  situace,  kdy  si  byl  vědom 
rozporu  předložených  podkladů  a  reality,  byť  v hektickém  období  konce  roku  2010),  dospěl  soud 
k závěru, že nejsou podmínky pro uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody a lze tak od přímého 
výkonu trestu odnětí svobody  upustit, ovšem s tím, že stanovil maximální  zkušební dobu v trvání pěti 
let. 
      
S ohledem na charakter trestné činnosti, kdy této se dopustil právě s ohledem na své postavení 
oprávněné  úřední  osoby  v rámci  licenčního  řízení  (výkonu  státní  správy),  rozhodl  soud  i  o  uložení 
trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu výkonu zaměstnání, v němž rozhoduje jako úřední osoba 
ve správním řízení na středně dlouhou dobu v trvání šesti let. Právě s ohledem na charakter spáchané 
trestné činnosti a osobu obžalovaného považuje soud za nutné uložení i tohoto trestu, kdy tento právě 
ve vzájemné kombinaci s (podmíněným) trestem odnětí svobody by měl vytvářet dostatečnou ochranu 
společnosti  před  obdobným  jednáním  ze  strany  obžalovaného  a  stejně  tak  i  formu  ochrany 
obžalovaného před podobným jednáním v budoucnu.  
      
Tyto  tresty,  tak,  jak  byly  uloženy,  dle  názoru  soudu  splňují  podmínky  účelu  trestu,  tedy  jak 
generální,  tak  zejména  individuální  prevence,  kdy  je  nutno  je  považovat  ve  vzájemné  kombinaci  za 
trest mírný, výchovný, ovšem zohledňující všechny podmínky ukládání trestu.  
 

P o u č e n í :    
     Proti  tomuto  rozsudku  je  možné  podat  odvolání  do  8  dnů  ode  dne  doručení  jeho  písemného 
vyhotovení  k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím  Krajského soudu v Brně. 
     Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní    zástupce  pro  nesprávnost  kteréhokoliv  výroku,  
obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho  dotýká, zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku  o 
zabrání věci a poškozený, který uplatnil nárok  na náhradu škody, pro nesprávnost výroku  o náhradě 
škody. 
     Osoba  oprávněná  napadat  rozsudek  pro  nesprávnost    některého  výroku,  může  jej  napadat  také 
proto,    že  takový  výrok  učiněn  nebyl,  jakož  i  pro    porušení  ustanovení  o  řízení  předcházejícím  
rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit,  že výrok je nesprávný nebo, že chybí.  
     Odvolání  musí  být  v zákonné  lhůtě  případně    v další  lhůtě  určené  předsedou  senátu  odůvodněno  
tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je  rozsudek napadán a jaké vady jsou rozsudku nebo  řízení, 
které mu předcházelo vytýkány. Státní  zástupce je povinen uvést zda odvolání podává  byť i z části ve 
prospěch či neprospěch  obžalovaného.  
     Odvolacím soudem bude odmítnuto odvolání, které  nesplňuje náležitosti obsahu odvolání.  
                             
Krajský soud v Brně 
dne 12. června 2014 
                                                                                                                           Mgr. Aleš Novotný 
                                                                                                                              předseda senátu 
 
 
 
 
                                                                                              

Document Outline