Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'V olby do Senátu'.

*MVCRX036N9SU* 
 
MVCRX036N9SU 
 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor všeobecné správy 
 
oddělení voleb 
náměstí Hrdinů 1634/3 
 
Praha 4 
 
 
140 21 
 
Č. j. MV-138174-2/VS-2016 
Praha   18. října 2016 
Počet listů: 1 
 
Vážený pan  
Otto  K l o u d a 
Mírové náměstí 80 
281 61 KOUŘIM 
 
 
Odložení  žádosti  o  informaci  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 

přístupu k informacím 
 
Oddělení  voleb  odboru  všeobecné  správy  obdrželo  Vaši  žádost  o  informaci 
ze dne 16. října 2016, na základě které požadujete sdělit počet voličů, kteří hlasovali 
ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky.  
V této  věci  Vám  sdělujeme,  že  Vámi  požadovaná  informace  se  nevztahuje 
k působnosti Ministerstva vnitra, jehož úkoly pro volby do Parlamentu jsou stanoveny 
v § 9 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o volbách do Parlamentu“). Ministerstvo vnitra nezpracovává celkové výsledky voleb 
do  Senátu,  jejichž  zápis  obsahuje  i  údaj  o  počtu  vydaných  úředních  obálek, 
tj. o počtu  hlasujících  voličů.  S ohledem  na  tuto  skutečnost  je  dán  důvod  podle 
§ 14  odst.  5  písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  k odložení  Vaší  žádosti 
o informaci. 
Podle  ustanovení  §  11  odst.  2  písm.  b)  zákona  o  volbách  do  Parlamentu 
zpracovává  údaje  o  celkových  výsledcích  voleb  do  Senátu  Český  statistický  úřad, 
který  je  zveřejňuje  též  na  svých  internetových  stránkách  ihned  po  zpracování 
(http://www.volby.cz/pls/senat/se?xjazyk=CZ&xdatum=20161007).  
Dodáváme,  že  na  základě  §  8  odst.  2  písm.  e)  a  §  77  zákona  o  volbách 
do Parlamentu Státní volební komise dne 18. října 2016 svým sdělením vyhlásila a 
uveřejnila celkové výsledky voleb do Senátu ve Sbírce zákonů pod č. 340/2016 Sb.    
 
 
 
JUDr. Jitka Červenková, v. r. 
vedoucí oddělení 
 
 
Vyřizuje:  JUDr. Lucie Fišarová 
 
vrchní ministerský rada 
tel. č.: 
974 817 371, 361 
e-mail: 
[emailová adresa]