Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace k akci "Cyklostezka Mutěnka"'. 
 
 
 
Váš dopis značky / ze dne 
                    Č.j. 
Vyřizuje / telefon 
Praha dne 
 
1881/SFDI/331035/11525/2016  Ing. Miroslav Balík 
27.9.2016 
 
+420266097357 
 
 
 
 
Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 
V  návaznosti  na  Vaši  žádost  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Žádost“),  podanou  dne       
23.  9.  2016  elektronicky,  ve  které  žádáte  o  poskytnutí  seznamu  veškerých  dokumentů 
k investiční  akci  „Cyklostezka  Mutěnka“,  které  má  Státní  fond  dopravní  infrastruktury  (dále 
jen „SFDI“) v rámci poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mutěnka k dispozici a zda tyto 
dokumenty poskytuje SFDI v digitální podobě, sděluje SFDI následující. 
 
Předmět  Vaší  Žádosti  směřuje k poskytnutí  seznamu, kterým  SFDI  nedisponuje a  ani  není 
povinen takový seznam vytvářet s ohledem na § 2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., a žádný 
právní  předpis  ani  SFDI  neukládá  povinnost  si  takové  informace  obstarat  a  poskytnout  je 
žadateli.  Vzhledem  k výše  uvedenému  se  na  vytváření  nových  informací  povinnost 
poskytovat takové informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje. 
 
V případě Vašeho zájmu o konkrétní informaci je třeba tuto žádost specifikovat. Pro úplnost 
se  uvádí,  že  tato  informace  je  doprovodnou  informací  ve  smyslu  §  3  odst.  6  zákona              
č. 106/1999 Sb. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
  Ing. Lucie Bartáková 
                                                                               ředitelka sekce pro správu 
                                                                                       finančních zdrojů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9 
Tel.: +420 266 097 298, fax: +420 266 097 520, certifikát ISO 9001:2009, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.sfdi.cz