Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 1 T 5/2013'.


 
                                                                                                              Číslo jednací: 1T 5/2013 - 859 
                                                                                                       
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
ROZSUDEK  
 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 
 
 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v hlavním  líčení  konaném  dne  19.  listopadu 
2013 v senátě  složeném  z předsedkyně  senátu  JUDr.  Anna  Bímové  a  přísedících  Ludmily 
Cremaové a ing. Pavla Daleckého,  t a k t o: 
 
 
Obžalovaný 
 

Martin  F r k ,  
 
 nar.
, trvale bytem 
, kontaktní adresa  
 


 
j e   v i n e n,  ž e 
 
dne 4.2.2011 v Hradci Králové v postavení jednatele spol.  POVČO  s.r.o.  se  sídlem  Horní 
Čermná  241,    v  úmyslu  vylákat  finanční  prostředky  ve  prospěch  této  společnosti 
neoprávněným  čerpáním  dotace  z  „Programu  rozvoje  venkova“  na  projekt  „Zakládání 
mikropodniku“,  na podkladě  řádně schválené žádosti ze dne 5.3.2010 o přidělení dotace  ve 
výši 2.535.945,-  Kč  účelově  vázané  na  nákup  nikoli  použité  technologie  CNC  obráběcího 
centra určeného  k  obrábění  a  zpracování  dřeva  ve  výši  způsobilých  výdajů    5.350.000,-  Kč 
bez  DPH,  evidované  Státním  zemědělským  intervenčním  fondem  (dále  rovněž  jen  SZIF), 
regionálním odborem v Hradci Králové pod č.j. 10/009/3120a/453/000632,  a poté, kdy dne 
(K.ř.č. 1a - rozsudek)   

                                                                   2  
 
pokračování                                                                                       1T 5/2013  
 
 
 
 
25.8.2010 byla mezi spol. Povčo s.r.o. jako příjemcem dotace a SZIF, regionálním odborem v 
Hradci Králové uzavřena dohoda o poskytnutí předmětné účelově vázané dotace,  
 
v  navazující  žádosti  o  proplacení  výdajů,    podané  dne  4.2.2011  na  Státním  zemědělském 
intervenčním fondu, regionálním odboru v Hradci Králové, a jejích přílohách, zejména  
 
- kupní smlouvě ze dne 1.12.2010, 
- faktuře č. 290100057 ze dne 6.12.2010,   
-  prohlášení  o  shodě  předmětu  kupní  smlouvy  s  předpisy  ES  deklarovaného  výstavce  spol. 
SCM GROUP S.P.A. ze dne 1.12.2010, atd., 
  
nepravdivě  uvedl či nechal  uvést, že z výnosu dotace bude  proplaceno  pořízení stroje  CNC 
zn.  SCM  RECORD 142 NT-H1,  roku výroby 2010,  výrobního  čísla  AA2/013799, v 
deklarované  hodnotě  dle  ujednání  o  kupní  ceně  v  kupní  smlouvě  5.350.000,-  Kč  bez  DPH 
(resp. s DPH 6.420.000,- Kč), zakoupeného dne 6.12.2010 od fi. L
 H
 - CNC HELP, 
Častolovice,  přestože fakticky byl u této firmy zakoupen a následně z dotace profinancován  
za uvedenou  cenu  stroj CNC  téže značky, avšak opotřebený, roku výroby 2003 a výrobního 
čísla  AA1/013799, který byl již od roku 2003 provozován různými majiteli, a  spol. POVČO 
s.r.o. ho měla v užívání  na podkladě ústně předjednané kupní smlouvy s L
 H
  
již  od  března  2010,  jehož  obvyklá  hodnota  k  datu  6.12.2010  při  zohlednění  dílčích  oprav 
činila  nejvýše  4.260.000,-  Kč  bez  DPH    (s  DPH  20%  5.112.000,-  Kč),  stroj  umístěný  v 
provozovně  spol.  POVČO,  s.r.o.  v  Horní  Čermné  dále  za  účelem  zakrytí  jeho  stáří  nechal 
opatřit štítkem s pozměněným výrobním štítkem (z AA1/013799 na AA2/013799),  
 
a  vylákal  tak  ve  prospěch  spol.    POVČO,  s.r.o.  vyplacení  účelově  vázané  dotace  ve výši 
2.535.945,- Kč, když zakryl, že její výnos bude užit k jinému než určenému účelu, tj. namísto 
financování  pořízení  neopotřebeného  stroje  v  hodnotě  6.420.000,-  Kč  vč.  DPH  k  pořízení 
opotřebeného  zařízení  v  obvyklé  hodnotě  nejvýše  toliko  4.260.000,-  Kč  (s  DPH  20% 
5.112.000,- Kč), což se i stalo,  čímž způsobil na rozpočtech Evropských společenství a České 
republiky, zastoupených Státním zemědělským intervenčním fondem se sídlem Ve Smečkách 
(K.ř.č. 1a - rozsudek)   
 
  

                                                                   3  
 
pokračování                                                                                       1T 5/2013  
 
 
 
 
33, Praha,  škodu ve výši 2.535.945,-  Kč,    z  toho  Evropským  společenstvím    ve  výši 
1.901.958,- Kč a České republice ve výši 633.987,- Kč,  
t e d y 
-neoprávněně použil finanční prostředky, které tvoří výdaje souhrnného rozpočtu  Evropských 
společenství, a způsobil takovým činem značnou škodu, 
 
- použil, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací na jiný než určený účel, 
a způsobil takovým činem značnou škodu. 
 
T í m    s p á c h a l 
 
- zločin poškození finančních zájmů Evropských společenství dle § 260 odst. 2, odst. 4 písm. 
c)  trestního zákoníku,  ve znění účinném  do 31.12.2011, 
- zločin dotačního podvodu dle § 212 odst. 2, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku. 
 
a   o d s u z u j  e    s e    
      
 

podle § 260 odst.4 tr. zákoníku za použití § 43 odst.1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí 
svobody na dva roky, jehož výkon se podle §  82 odst.1 tr. zákoníku podmíněně odkládá na 
zkušební dobu čtyř roků. 

 
 
Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku se obžalovanému ukládá  povinnost, aby v průběhu 
zkušební doby podle svých sil a možností nahradil způsobenou škodu.    
 
 
O d ů v o d n ě n í  
 
 
Z ust.  §  129  odst.2  tr.ř.  vyplývá,  že jestliže se po vyhlášení rozsudku nebo v soudem 
stanovené  lhůtě  po  vyhlášení  rozsudku  státní  zástupce  a  obžalovaný  vzdali  odvolání  a 
prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění a obžalovaný zároveň prohlásil, že si nepřeje, 
(K.ř.č. 1a - rozsudek)   
 
  

                                                                   4  
 
pokračování                                                                                       1T 5/2013  
 
 
 
 
aby v jeho  prospěch  podaly  odvolání  jiné  oprávněné  osoby,  může  soud  vyhotovit 
zjednodušený rozsudek, který neobsahuje  odůvodnění. 
 
 
Takovýto postup v daném  případě  nastal, proto tento rozsudek neobsahuje písemné 
odůvodnění. 
 
Poučení:
         Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě osmi dnů od jeho doručení 
k Vrchnímu soudu v Praze  prostřednictvím  Krajského  soudu  v Hradci 
Králové.  
                         Odvolání musí být v této  lhůtě  odůvodněno  tak,  aby  bylo  patrno,  v kterých 
výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo 
řízení, které rozsudku předcházelo. 
                          Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává,    byť  zčásti  ve 
prospěch nebo v neprospěch obžalovaného.  
                          Poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, může rozsudek odvoláním 
napadnout jen pro  nesprávnost výroku o náhradě škody. 
 
Poškozený má možnost požádat o vyrozumění o konání veřejného zasedání o 
podmíněném propuštění obžalovaného z trestu odnětí svobody. Žádost se po-
dává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. 
 
 
V Hradci Králové 19.11. 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předsedkyně senátu: 
 
 
 
 
 
 
 
  
JUDr. Anna Bímová, v.r. 
Za správnost vyhotovení: 
 
 
(K.ř.č. 1a - rozsudek)